INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie BRANśA: Elektryczna INWESTOR: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie Bychawa, ul. Reymonta 4b PROJEKTOWAŁ: mgr inŝ. Mariusz Rola upr. bud. LUB/0048/PWOE/04 OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Łukasz Boczkowski Lublin, grudzień 2009r.

2 Spis treści Spis treści Opis ogólny Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Opis techniczny instalacje wewnętrzne Instalacja oddymiania Instalacja oświetlenia Roboty rozbiórkowe i demontaŝowe Oświetlenie podstawowe dróg komunikacji Oświetlenie awaryjne Tablica TO Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym warunki i wytyczne BHP Obliczenia...5 NatęŜenie oświetlenia Uwagi końcowe Zestawienie podstawowych materiałów Spis rysunków...6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...7 Oświadczenie projektanta...9 2

3 1. Opis ogólny 1.1 Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: zlecenie Inwestora, ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego, obowiązujące normy i przepisy, wizja lokalna i inwentaryzacja. 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie dostosowujący budynek do wymagań ochrony przeciwpoŝarowej, obejmujący swym zakresem instalacje: instalacje wewnętrzne w budynku: o instalacja oświetlenia ewakuacyjnego ~230V; o instalacja oddymiania klatki schodowej; Projekt nie obejmuje swym zakresem modernizacji tablicy głównej, systemu zasilania internatu w celu umoŝliwienia podłączenia wyłącznika p.poŝ. oraz instalacji odgromowej. 2. Opis techniczny instalacje wewnętrzne 2.1. Instalacja oddymiania Na klatce schodowej budynku przewiduje się instalacje grawitacyjnego oddymiania klatki. Sterownik oddymiania MCR9705 /Mercor/ zlokalizowany będzie na piętrze II na klatce schodowej. Sterownik zasilić z projektowanej tablicy TO przewodem YDY3x1,5mm2/750V. Sterownik wyposaŝony jest w akumulatory zapewniające 72h czuwania bez napięcia sieciowego. Przyciski oddymiania zlokalizować na klatce schodowej na poziomie parteru i II piętra. Na II piętrze zamontować dodatkowo przycisk przewietrzania. Na przyciski oddymiania i przewietrzania stosować przyciski w obudowie z szybką typu ROP. Przyciski oddymiania stosować koloru czerwonego, a przycisk przewietrzania koloru niebieskiego. Na najwyŝszym spoczniku klatki zamontować optyczną czujkę dymu OCD. Z centralki oddymiania MCR9705 zasilić przewodami niepalnymi HLGs3x1,5mm2 siłowniki okna klatki schodowej na parterze i na II piętrze. instalacji oddymiania układać p/t w rurkach instalacyjnych PVC. Schemat strukturalny oddymiania przedstawia rys. nr 2/6. 3

4 2.2. Instalacja oświetlenia Roboty rozbiórkowe i demontaŝowe. Istniejącą instalację oświetleniową dróg ewakuacji w budynku internatu naleŝy w miarę moŝliwości zdemontować. Istniejąca instalacja nie spełnia warunków p.poŝ. instalacji j naleŝy w miarę moŝliwości usunąć Oświetlenie podstawowe dróg komunikacji. Oświetlenie podstawowe zasilane będzie z projektowanej tablicy TO zlokalizowanej na parterze budynku. Tablicę TO naleŝy zasilić z istniejącej tablicy piętrowej, w tym celu tablicę piętrową naleŝy wyposaŝyć w wyłącznik instalacyjny S301B16 z obudową. Tablicę TO wyposaŝyć w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce typu B zabezpieczenie przeciąŝeniowe i zwarciowe. Oświetlenie załączane będzie lokalnie poprzez łączniki zlokalizowane na korytarzu. Łączniki montować na wys. 1,4m. Załączenie oświetlenia klatki schodowej zaprojektowano przyciskami współpracującymi z przekaźnikiem bistabilnym zlokalizowanym w tablicy zasilającej dany obwód. Instalację oświetleniową naleŝy wykonać przewodem o YDYŜo o przekroju 1.5 mm2 pod tynkiem. Ilość i moce źródeł świateł wynikają z przeprowadzonych obliczeń i spełniają wymagania PN Oświetlenie awaryjne. W budynku zaprojektowano następujące rodzaje oświetlenia awaryjnego: oświetlenie ewakuacyjne; Do celów oświetlenia ewakuacyjnego wydzielono część opraw oświetlenia podstawowego i wyposaŝono je w awaryjne źródła zasilania. W przypadku zaniku napięcia zasilającego będą one automatycznie się zapalały, czas pracy bez napięcia 3 godziny. Faza zasilająca źródło światła w oprawie i akumulator MUSI być jednoimienna. Nie dopuszcza się sytuacji, w której na jednej oprawie są dwie fazy (grozi to uszkodzeniem oprawy i poraŝeniem prądem). Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczeń. Projektuje się oprawy kierunkowe z piktogramami kierunku ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych, przeszkód (schody). Tryb pracy oświetlenia ewakuacyjnego praca na ciemno, czas pracy bez napięcia 3 godziny Tablica TO. Istniejącą tablicę parteru doposaŝyć w wyłącznik S301B16 w obudowie S2 jako zabezpieczenie projektowanej tablicy TO. Tablicę TO wykonać według rysunku zawartego w projekcie. 4

5 3. Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym warunki i wytyczne BHP Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano następujące środki ochrony przeciwporaŝeniowej: 1.Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa): izolowanie części czynnych, obudowy o stopniu ochrony wyŝszym od IP2x. 2.Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa): Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S realizowane przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających: - przeciąŝeniowych (wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki), - wyłączników róŝnicowoprądowych, - stosowanie urządzeń II klasy ochronności, - stosowanie napięcia 24V. Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN S zasilanie urządzeń 1 fazowych naleŝy wykonać przewodem 3 Ŝyłowym (L, N, PE), zasilanie urządzeń 3 fazowych naleŝy wykonać przewodem 5-cio Ŝyłowym (L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro Ŝyłowym (L1, L2, L3, PE). UWAGA: Przewód neutralny N pełni rolę przewodu roboczego i nie wolno go łączyć z zaciskami ochronnymi aparatów i urządzeń elektrycznych. Przewód ochronny PE naleŝy przyłączyć do zacisku ochronnego urządzenia oraz połączyć z zaciskiem ochronnym PE w szafie. Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace montaŝowe, wykonawcze i czynności serwisowe prowadzone przy kotłach, szafach zasilająco sterujących, elementach automatyki powinny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP. 4. Obliczenia NatęŜenie oświetlenia. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN z wykorzystaniem oprogramowania Dialux. 5. Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego. W kwestiach spornych dotyczących budowy instalacji wykonawca zasięgnie opinii głównego projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora. Sporządzić dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu w/w robót - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne. Zwraca się uwagę, by wszelkie stosowane urządzenia posiadały odpowiednie świadectwa i atesty techniczne. 5

6 6. Zestawienie podstawowych materiałów Lp. Katalog Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi Tablica TO-0,4kV 1 - Wyłącznik róŝnicowo-prądowy P302-25A-30mA szt Wyłącznik instalacyjny S301B10 szt Wyłącznik instalacyjny S301B6 szt Przekaźnik bistabilny szt Obudowa Netbox 1x12 modułów wym.240x318x114 szt Zabezpieczenie TO S301B16 w obudowie S2 2. Instalacja oddymiania 1 Centrala Mercor MCR9705 kpl 1 2 Optyczna czujka dymu szt 1 3 Przycisk p.poŝ. ROP kpl 2 4 Przycisk przewietrzania LT kpl 1 5 Przewód YnTKSY1x2x0,8mm2 m 32 6 Przewód YDY3x1,5mm2 m 24 7 Przewód niepalny HLGs3x1,5mm2 m Instalacja oświetleniowa 1 - Oprawa oświetleniowa 2x36W szt Moduł Aw3h szt Oprawa zewnętrzna z modułem szt Oprawa Monitor szt Łącznik oświetleniowy pojedynczy szt Łącznik oświetleniowy pojedynczy dzwonkowy szt Łącznik oświetleniowy schodowy szt. 8 8 Przewód YDYp 5 x 1,5 mm 2 /750V. m 26 9 Przewód YDYp 4 x 1,5 mm 2 /750V. m Przewód YDYp 3 x 1,5 mm 2 /750V. m Przewód YDY 2 x 1,5 mm 2 /750V. m Przewód YDY 2 x 1,0 mm 2 /750V. m Przewód YDYp 3 x 2,5 mm 2 /750V. m Osprzęt instalacyjny Puszka odgałęźna p/t ø60 kpl Osprzęt instalacyjny Puszka odgałęźna p/t ø80 z przykrywką kpl Osprzęt instalacyjny Rura ochronna RVKL m Spis rysunków 1. Schemat tablicy TO-0,4kV rys. 1/6 2. Instalacja oddymiania - schemat rys. 2/6 3. Plan instalacji oświetleniowej piwnica rys. 3/6 4. Plan instalacji oświetleniowej parter rys. 4/6 5. Plan instalacji oświetleniowej I piętro rys. 5/6 6. Plan instalacji oświetleniowej poddasze rys. 6/6 6

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TYTUŁ PROJEKTU: BRANśA: INWESTYCJA: INWESTOR: PROJEKTOWAŁ: Instalacje budynku. Elektryczna Przystosowanie do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1w Bychawie przy ul. Reymonta 4b ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 Ul. Reymonta 4b Bychawa mgr inŝ. Mariusz Rola upr. bud. LUB/0048/PWOE/04 Lublin, grudzień 2009 r. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: DemontaŜ istniejącej instalacji j, Wykonanie tras dla przewodów oraz rur osłonowych, Wykonanie tablicy TO, Wykonanie instalacji oświetleniowej, Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, MontaŜ osprzętu go (łączniki, oprawy itp.), Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów, Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Uruchomienie układu oddymiania. Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Istniejący budynek internatu i szkoły. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. praca na wysokości przy montaŝu instalacji, praca przy uŝyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 7

8 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania. podłączenie WLZ-ów. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ naleŝy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. KaŜde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Powołanie kierownika robót. WyposaŜenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktaŝowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.PoŜ. Przeprowadzenie szkolenia (instruktaŝu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: o W sytuacji zagroŝenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, o Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, o Stosować odpowiedni sprzęt BHP. Projektant: mgr inŝ. Mariusz Rola 8

9 Oświadczenie projektanta Lublin, dnia OŚWIADCZENIE Projekt budowlano-wykonawczy p.t.: Instalacje budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie przy ul. Reymonta - dostosowanie do wymagań przepisów p.poŝ., został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpis projektanta 9

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c. 62 510 Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel. 601 749 131; 063 242 26 95 NIP 665-23-06-001 PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ

faza projektu PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 nazwa opracowania PROEJKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT BUDOWLANY marzec 2011 branża ELEKTRYCZNA numer projektu 11/377/PB nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Alfa-System SP. z o.o. 54-151 Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) 358-00-00 tel. (071) 351-93-22 NIP: 972-10-94-177 PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul. ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-787 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 0-68 4535988, kom. 0 601 994970, 0 601 994990 UMOWA NR: KOD PRACY: EGZ.NR

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan 35-060 Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/862-57-93 PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo