Rys 1. zadania oddymiania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys 1. zadania oddymiania"

Transkrypt

1 Bezpieczny budynek - oddymianie dla ochrony ludzi. Firma BSH Klima Polska jest największym w Polsce dostawcą wentylatorów oddymiających ale nasza działalność nie ogranicza się jedynie do wykonywania dostaw. Od samego początku stosowania tego rodzaju ochrony osób i mienia przed skutkami poŝaru bierzemy aktywny udział w rozwoju waŝnej z tytułu bezpieczeństwa dziedziny. Przy okazji prezentacji produktów chcemy podzielić się z Państwem naszymi obserwacjami dotyczącymi kilku zagadnień z zakresu wyboru systemu, produktu i zmian rynku. Pierwszym zagadnieniem jest określenie zadań i metod działania instalacji oddymiania. NajwaŜniejszym zadaniem, co znajduje wyraz w ustawodawstwie jest ochrona osób, kolejnym ochrona mienia. śycie i zdrowie ludzkie znajdują słusznie priorytet przed wartościami materialnymi. Pod pojęciem ochrona osób kryją się umoŝliwienie ucieczki osób z zagroŝonego obszaru oraz wsparcie działań ekip ratowniczych poprzez utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacji. Rys 1. zadania oddymiania Ochrona mienia polega na obniŝaniu temperatury w palącym się obiekcie poprzez nawiew powietrza zewnętrznego i usuwanie gorącego dymu - kaŝda instalacja oddymiająca musi mieć zapewnione dostarczenie powietrza zewnętrznego. Tak definiujemy metodę działania systemu oddymiania; odprowadzenie produktów spalania z jednoczesnym uzupełnieniem świeŝego powietrza. Projektując nowy obiekt lub modernizując istniejący napotykamy kolejne zagadnienia jaki system, jakie urządzenia naleŝy zastosować. Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min 2,5 m. od podłogi. Ta wolna od dymu warstwa ma umoŝliwić wszystkim osobom, niezaleŝnie od wieku czy sprawności przedostanie

2 się do bezpiecznego obszaru wzdłuŝ oznakowanych dróg ucieczki. Aby zapobiegać dalszemu rozwojowi poŝaru i umoŝliwić straŝy akcję gaśniczą naleŝy usuwać na zewnątrz dym i gazy poŝarowe. Do wyboru mamy dwa systemy oddymiania: mechaniczny, za pomocą wentylatorów naturalny - otworami w dachu. Uruchomienie mechanicznego systemu oddymiania następuje czujkami dymu. Właściwy wydatek zapewniają wentylatory oddymiające róŝnego typu, w zaleŝności od wymagań, moŝliwości, warunków obiektu. WaŜna jest lokalizacja nawiewu powietrza uzupełniającego i prędkość nawiewu. Przy zbyt wysokim umiejscowieniu nawiewników oraz prędkościach > 1 m/s istnieje zagroŝenie wymieszania warstw i zadymienia warstwy przy podłodze. Rys. 2. System naturalny odprowadza dym wolną powierzchnią w dachu przez klapy oddymiające. Jego zaletą jest dostęp światła dziennego do obiektu. Sprawność oddymiania zaleŝy od róŝnicy temperatur dymu i powietrza oraz wysokości obiektu. NaleŜy uwaŝnie rozpatrzyć skuteczność takiego systemu szczególnie w początkowej, najwaŝniejszej dla ewakuacji czyli ochrony osób fazie poŝaru. Analogicznie obowiązuje tu zasada doprowadzenia powietrza uzupełniającego. Krytycznymi dla takich systemów są wysokie obiekty, obszerne hale bądź atria. Rys.3.

3 Nowym w sensie prawnym zagadnieniem jest utrzymanie bez dymu klatek schodowych. Od niedawna obowiązuje część 6-ta normy opisująca systemy róŝnicy ciśnień. Zarówno dla nowych jak i dla modernizowanych obiektów następuje zmiana sposobu realizacji braku zadymienia klatek schodowych. Klatka zostaje napompowana powietrzem, ale tak by na zamkniętych drzwiach nie wytworzyć siły większej niŝ 100 N. Po otwarciu drzwi nadmiar powietrza z klatki powstrzymuje dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Warunkiem działania jest zapewnienie wywiewu z kaŝdego piętra Rys 4. Norma cz. 6 wprowadza istotne parametry czasowe systemu: - czas sygnału 1 min - meldunek czujki dymu do systemu - czas startu 1 min - osiągnięcie przez wentylator wymaganego wydatku - czas reakcji systemu 3 sek. odtworzenie nie więcej niŝ 50 Pa nadciśnienia po jego zaniku. Zimne oddymianie. KaŜdy nowoczesny budynek jest wyposaŝony w instalacje wentylacji, klimatyzacji. Systemy oddymiania są projektowane jako wydzielone. Z uwagi na ostrą walkę cenową pojawiają się pomysły by nawiewno wywiewna instalacja klimatyzacji spełniała równieŝ funkcję oddymiania w wypadku poŝaru co ma prowadzić do zaoszczędzenia na instalacji oddymiającej. Jednak instalacje klimatyzacji są wykonywane na normalne temperatury otoczenia. NajniŜszą normową temperaturą urządzeń oddymiających jest kategoria C. Kolejne to C, C i C. Komponenty systemów wentylacji, klimatyzacji nie są przystosowane do takich temperatur. Paski klinowe, filtry, króćce elastyczne, mocowania, elementy z tworzywa sztucznego, standardowe silniki, napędy elektryczne tracą funkcjonalność przy ok C.

4 Generalnie moŝna załoŝyć, Ŝe instalacja oddymiająca jest w stanie spełnić i funkcję wentylacji. Natomiast odwrotnie, planując wykorzystanie systemu wentylacji do oddymiania moŝna zwiększyć zagroŝenie osób gdy np. nawiewniki wirowe skutecznie zadymią strefę, która ma być wolna od dymu. Rys 5. Oddymianie przenośnymi wentylatorami. StraŜ poŝarna jest wyposaŝona w mobilne wentylatory do przewietrzania, oddymiania płonącego obiektu. Wentylatory te słuŝą straŝy i głównie wspierają akcję gaśniczą. Wywiew dymu jest moŝliwy przez np. wybite okna rys 6. Nie moŝna załoŝyć, Ŝe taka wentylacja jest przewidziana do ochrony osób i mienia. Oddymianie garaŝy podziemnych. Rys.6 TakŜe tu priorytetem jest ochrona osób. W trybie wentylacji bytowej wentylacja garaŝu usuwa spaliny samochodowe, w przypadku poŝaru dym. Do wyboru mamy jak i wyŝej 4 kategorie temperaturowe. W praktyce z uwagi na zapisy w prawie budowlanym stosowana jest kategoria F400 inne jako odstępstwa po procedurze indywidualnego zezwolenia. Do wyboru mamy takŝe dwa systemy; wentylacje kanałową i bezkanałową za pomocą wentylatorów jet. Klasyczny system kanałowy składa się z sieci kanałów nawiewnych, wywiewnych, kratek, klap regulacyjnych, ew. p.poŝarowych i naturalnie wentylatorów rys. 7. Wentylator oddymiający moŝe spełniać obydwie funkcje

5 wentylacji i oddymiania z wykorzystaniem zmiany obrotów. Przy niskich obrotach mamy małe wydatki dla wentylacji a przy wysokich duŝe dla oddymiania. Rys. 7 System bezkanałowy wywodzi się z wentylacji tuneli wentylatorami osiowymi podwieszonymi pod stropem. Zasada działania polega na kierowaniu dymu do szachtu wywiewnego w kierunku przeciwnym do kierunku ucieczki ludzi rys 8. z wykorzystaniem centralnych wentylatorów oddymiających oraz wspomagających wentylatorów jet. Rys. 8 Wybór systemu zaleŝy od uwarunkowań obiektu i jako dostawca obydwu systemów nie agitujemy za Ŝadnym z nich. Przestrzegamy natomiast przed zbyt pochopnym uznaniem jednego systemu za przestarzały a drugiego za panaceum na wszystkie problemy. Tryskacze. Tryskacze są uruchamiane w wyniku wzrostu temperatury od poŝaru. Jako, Ŝe koncentracja dymu występuje wcześniej od przyrostu temperatury przy której włączają się tryskacze ich zastosowanie do ochrony osób jest wątpliwe. Jeszcze gorzej jest gdy tryskacze są jedynym środkiem zapobiegawczym. Zanim tryskacze zadziałają mogą się wytworzyć znaczne ilości dymu a uruchomienie natrysku wody obniŝa temperaturę gazów poŝarowych i spycha je w kierunku podłogi. To moŝe powaŝnie utrudnić samodzielną ucieczkę z zagroŝonych obszarów..

6 Rys. 9. Podsumowanie. Podsumowując naleŝy stwierdzić, Ŝe pod presją kosztów i konkurencji istnieje niebezpieczeństwo wykonywania instalacji w wersjach niedostatecznie a nawet źle chroniących ludzi przed zagroŝeniem poŝarowym. Jeśli rzeczywistym priorytetem jest najpierw ochrona ludzi potem dóbr materialnych naleŝy pamiętać, Ŝe najlepszą ochroną osób we wczesnej fazie poŝaru są mechaniczne systemy oddymiające i napowietrzające włączając w to system róŝnicy ciśnień dla klatek schodowych, natomiast naturalne systemy oddymiające i tryskacze nadają się do ochrony mienia w późniejszych fazach poŝaru. Dobry projekt obejmujący właściwą koncepcję ochrony p.poŝarowej przy udziale wszystkich zainteresowanych stron od inwestora przez architekta, projektanta, rzeczoznawcę p.poŝ po wykonawcę z jasno określonym celem ochrony osób pozwoli wykonać sprawną instalację za rozsądną cenę i zagwarantować bezpieczeństwo obiektu. Piotr Urasiński. Materiały: TLT Turbo GmbH. BSH

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport

Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport Dyrektywy techniczne ExpoCenter Airport Załącznik nr 2 do SOPZ Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1 Regulamin 1.2 Godziny otwarcia 1.2.1 Czas montaŝu i demontaŝu 1.2.2 Czas trwania wydarzenia 2. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR DLA INSTALACJI DO INTENSYWNEGO CHOWU I HODOWLI DROBIU wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo