OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych, Zamawiający wymaga dostarczenia: 1.1. nowej numeracji z zakresu 61 SPQMCxx gdzie M<> 3 oraz 9, a C= 0-2 lub jest inną dowolną kombinacja trzech kolejnych cyfr, której koszt zostanie wliczony do abonamentu za łącze SIP TRUNK (90) 1.2. do serwerowni Centrum Informatyki UE w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, pojedynczego łącza SIP TRUNK (90): realizującego transmisję dla 90 jednoczesnych połączeń, Obsługującego poniższą numerację: DDI: od do oraz od do , DDI: dla nowej numeracji wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w pkt oraz numeracje po zlikwidowanych łączach POTS: Sześciu szt. łączy POTS o nr.: do budynku UE w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10, do budynku UE w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wlkp. 16, do Hali Sportowej UE w Poznaniu, przy ul. Dożynkowa 9, do budynku DS. Atol w Poznaniu, przy ul. Andrzejewskiego 11/17, do budynku DS. Dewizka w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9D, do budynku DS. Feniks w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9F. Ww. łącza POTS służą do współpracy z centralkami ppoż. i na dzień dzisiejszy są dostarczane przez ORANGE S.A Trzech szt. łączy BRA ISDN(2B+D) do budynku UE w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10 o nr.: , , niezbędnych do obsługi zestawu wideokonferencyjnego. Wymienione łącza na dzień dzisiejszy są dostarczane przez ORANGE S.A. Strona 1 z 11

2 1.5. Pojedynczego łącza dostępu do Internetu o przepływności minimalnej 2048kbps/512kbps do pokoju gościnnego UE w Poznaniu, przy ul. Rejtana 9 m 3. Wymienione łącze na dzień dzisiejszy jest dostarczane przez ORANGE S.A Serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami, zgodnego z wymaganiami przedstawionymi w Rozdz. III, który będzie przedmiotem dzierżawy przez UE w Poznaniu. 2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uzyskanie dostępu do wszystkich usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę, przy czym usługi nie wymienione w Załączniku Formularza cenowego do SIWZ, będą taryfikowane według cen podanych w aktualnym/ch cenniku/ach Wykonawcy dołączonym/ch do złożonej oferty. 3. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykorzystania sieci LAN przez system telekomunikacyjny. 4. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla potencjalnych Wykonawców, w listopadzie 2014r., w tych obiektach, które wymagają podłączenia łączy; PRA (ISDN 30B+D) oraz SIP TRUNK Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe ale wymaga zgłoszenia tego faktu drogą ową z podaniem: Imienia i Nazwiska uczestnika/ów, Nazwy firmy jaką reprezentują, Listy obiektów, które chcą poddać wizji lokalnej. na adres: oraz 4.2. Informacja o godzinie i miejscu zbiórki, zostanie przesłane do zainteresowanych wizją, drogą Zamawiający wyklucza możliwość świadczenia usług z wykorzystaniem transmisji ruchu przez Internet publiczny pozbawiony implementacji QoS, na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/voice. Zastrzeżenie to dotyczy również dostępu do Internetu dostarczonego przez Wykonawcę, a pozbawionego QoS. 6. Oferowane usługi muszą realizować połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do i z sieci komórkowych, infolinii, numerów specjalne, alarmowe, skrócone itp 7. Wykonawca musi zapewnić: 7.1. płaski plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezalenie od godziny i dnia tygodnia, z naliczaniem sekundowym, bez opłaty za inicjacje połączenia. Wymóg ten nie dotyczy połączeń międzynarodowych, dla których spełnienie tego warunku jest niemożliwe; 7.2. w ramach opłaty abonamentowej bezpłatne usługi dodatkowe: CLIP - prezentacja numeru abonenta wywołującego, COLP - prezentacja numeru abonenta dołączonego, CLIR - blokada wyświetlania numeru telefonu osoby dzwoniące, COLR - blokada wyświetlania numeru pod który się dodzwoniono. DDI, MSN oraz numery główne przypisane poszczególnym łączom SIP TRUNK, 8. Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi profil blokujący połączenia na numery specjalne, dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności, przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie Zamawiającego

3 9. Koszty związane z instalacją łączy (w tym ewentualne koszty projektowe, pozwoleń na budowę lub zgłoszenia przyłącza, ekspertyz, analiz, budowy), urządzeń niezbędnych do wykonania umowy (modemów, routerów itp.) oraz dzierżawionego systemu telekomunikacyjnego, Wykonawca wliczy w ceny abonamentów im odpowiadającym. 10. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę przeniesienia obecnie użytkowanej przez Zamawiającego numeracji publicznej do własnej sieci telekomunikacyjnej. 11. Ewentualny czas przerwy, związany z przeniesieniem numeracji telefonicznej do sieci Wykonawcy, nie może być dłuższy niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. 12. Zamawiający, dla maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi, wymaga, aby łącze SIP TRUNK: Było dostarczone przez szyfrowany kanał VPN na łączach telekomunikacyjnych operatora z wystarczającym CIR (Committed Information Rate) oraz implementacją QoS (Quality of Service). W szczególności nie dopuszcza się transmisji ruchu przez Internet publiczny na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/voice niebędącym w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku dostarczenia łączy SIP TRUNK w oparciu o wydzieloną sieć IP VPN MPLS pozbawioną szyfrowania kanałów, to na Wykonawcy będzie spoczywało pełne zapewnienie bezpieczeństwa dla przesyłanych danych; obsługiwało kodeki G.711a, G.729; obsługiwało protokoły transportowe dla sygnalizacji SIP: UDP i opcjonalnie TCP; Protokół SIP użyty przez Wykonawcę musi być zgodny z wersją drugą zalecenia RFC 3261; obsługiwało SIP session timer dla SIP w zakresie od 60 do sekund; było łączem symetrycznym będącym własnością lub w dyspozycji Operatora; 13. Wymaganym medium transmisyjnym dla łącza SIP TRUNK jest linia miedziana lub światłowód. 14. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach WLR (Wholesale Line Rental) - usługi hurtowego dostępu do sieci. 15. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach LLU (Local loop unbundling), to znaczy usługi polegającej na udostępnieniu przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej pod pętli abonenckiej innemu operatorowi (Wykonawcy). 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi przez ITU-T. 17. Wszelkie koszty związane z rozprowadzeniem niezbędnej infrastruktury kablowej Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego ponosi Wykonawca, który jest jednocześnie zobowiązany do uzgodnienia przebiegów trasowych łączy ze służbami technicznymi Zamawiającego. 18. W przypadku wprowadzenia kabla OTK do pomieszczeń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zakończyć włókna światłowodowe tego kabla, na dostarczonej przez siebie przełącznicy ODF. Typ oraz miejsce montażu przełącznicy należy uzgodnić ze służbami technicznymi Zamawiającego. Wprowadzenie kabla musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, prawem budowlanym oraz przepisami przeciwpożarowymi. 19. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę łączy telekomunikacyjnych nie gwarantujących zasilania ze stronie urządzeń Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla nich, zasilanie awaryjne na minimum 2h bezawaryjnej pracy, wyposażone w baterie przeznaczone

4 do eksploatacji w pomieszczeniach, w którym pracują ludzie, bez konieczności przeznaczenia osobnego pomieszczenia na akumulatorownię. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 21. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej urządzeń będących jego własnością, które są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych, będących przedmiotem SIWZ. 22. Wszelkie ewentualne koszty związane z utrzymaniem zakończeń łączy (m.in. modemów, routerów itp. dostarczonych przez Wykonawcę) z wyłączeniem energii elektrycznej oraz miejsca ich montażu, ponosi Wykonawca. 23. Wykonawca zobowiązuje się dla łączy SIP TRUNK do: Uruchomienia łącza, przynajmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług, w celu przeprowadzenia testów kodeków, połączeń itd bezpłatnego udostepnienia dla celów testowych puli: poł-minut dla połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych, poł-minut dla połączeń do wszystkich krajowych sieci telefonii mobilnych, poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii stacjonarnych (do UE oraz USA), poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii mobilnej (do UE oraz USA). 24. Zamawiający nie ponosi kosztów z tytułu wcześniejszego zestawienia i uruchomienia łączy niż wynika to z warunków umowy. Dostawa, uruchomienie, konfiguracja dzierżawionego Serwera Telekomunikacyjnego. W ramach dzierżawy Serwera Telekomunikacyjnego, Zamawiający wymaga: 1. Dostawy, montażu, uruchomienia oraz konfiguracji nowego Serwera Telekomunikacyjnego w serwerowni mieszczącej się w Centrum Informatyki UE w Poznaniu, w budynku przy al. Niepodległości 10 na II piętrze. Zamawiający bezpłatnie udostępni możliwość: a) montażu ww. serwera o szerokości do 4U, w szafie 19 Zamawiającego, b) przyłączenia do UPS Zamawiającego. 2. Instalacji aparatów IP wyszczególnionych w specyfikacji. 3. Przyłączenia serwera telekomunikacyjnego do publicznej sieci telefonicznej poprzez łącze SIP-Trunk. 4. Zsieciowania serwera telekomunikacyjnego z istniejącymi centralami firmy KAPSH w budynkach: a) al. Niepodległości 10: Meridian 1 opcja 51- firmy KAPSH pojemność centrali portów ilość kart cyfrowych LC - 3 ilość kart analog FALC - 34 ilość kart PRI poł.do ORANGE - 1 dual ilość kart PRI połącz sąsiedzkie - 1

5 ilość podłączonych aparatów b) ul. Powstańców Wlkp. 16: Meridian 1 opcja 11- firmy KAPSCH pojemność centrali portów ilość kart cyfrowych - 6 ilość kart analogowych - 25 ilość kart PRI poł. do ORANGE - 1 ilość kart PRI połącz sąsiedzkie - 1 ilość podłączonych aparatów c) ul. Towarowa 53: Meridian1 opcja 11 firmy KAPSCH pojemność central portów ilość kart cyfrowych LC - 2 ilość kart analogowych FALC - 8 ilość kart PRI poł. sąsiedzkie - 1 ilość podłączonych aparatów Dostawy nowych aparatów: typu A - 90 szt. typu B1-20 szt., typu B2-5 szt. typu C - 9 szt., konsol do aparatów typu C - 9 szt. 6. Dostawy licencji niezbędnych do funkcjonowania systemu, jeśli wymagane. Wszystkie dostarczone w chwili uruchomienia licencje związane ze sprzętem wraz z oprogramowaniem (zwłaszcza licencje na konta VoIP i usługi SIP - Trunk) muszą być bezterminowe i nie mogą w przyszłości generować jakichkolwiek dodatkowych kosztów w czasie użytkowania lub rozbudowy do 1000 szt. aparatów SIP. 7. Dostarczone rozwiązanie musi wspierać obsługę protokołu SIP (Session Initiation Protocol) min. w wersji SIP Pełnego wdrożenia i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: a) uruchomienia serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami IP. Terminy uruchomień aparatów IP będą odbywało się sukcesywnie w miarę oddawania pomieszczeń w nowej lokalizacji UE, przy ul. Towarowej 55. b) zsieciowania z istniejącymi centralami telefonicznymi, c) uruchomienia usług interaktywnych zapowiedzi (IVR) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (schemat zapowiedzi zostanie dostarczony przez Zamawiającego). 9. Wykonania testów systemu i uruchomienia serwera telekomunikacyjnego 7 dni przed oddaniem do użytkowania. Wymagania Zamawiającego określające parametry dzierżawionego Serwera Telekomunikacyjnego. 1. Parametry funkcjonalne 1.1. W skład (dzierżawionego) systemu telekomunikacyjnego musi wchodzić nowy Serwer Telekomunikacyjny (pełniący funkcję IP PABX, dla którego rok produkcji będzie zgodny z rokiem dostawy) pod warunkiem, że posiada deklarację zgodności CE o jakiej mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dokonywania oce-

6 ny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (D.z. U. 73, poz. 659 z późń. zm.), wyposażony w następujące elementy oraz spełniający poniższe wymagania Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, musi być sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej W celu zapewnienia komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego systemami dostawca musi dostarczyć w ofercie moduł/y bramy: PRA (ISDN 30B+D), zainstalowane w pomieszczeniach istniejących central PABX w budynkach UE przy: al. Niepodległości 10 w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Poznaniu, który/e umożliwią konwersję sygnału głosowego z postaci IP na TDM i odwrotnie. Moduły muszą być objęte wspólnym zarządzaniem. W ww. pomieszczeniach UE znajdują się gniazda PEL sieci LAN Zamawiającego Serwer musi zapewnić obsługę użytkowanej przez Zamawiającego puli numerów wewnętrznych zgodną z wymaganiami z Rozdz. I pkt Zapewnienie przełączenia wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług publicznych bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację) Dostarczony Serwer Telekomunikacyjny w chwilą jego dostarczenia, musi spełniać poniższe wymagania: Obsługiwać minimum 1000 kont abonenckich numerów końcowych IP z użyciem protokołu SIP bez konieczności wykupienia w przyszłości jakichkolwiek dodatkowych licencji lub aplikacji, Być wyposażonym w minimum 2 (słownie: dwa) porty do obsługi łącza PRA (ISDN30B+D) z eliminacją echa, przeznaczonych do zsieciowania PABX wymienionych w pkt. 4, Rozdz. I, Obsługiwać jednocześnie minimum 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) kanałów VoIP na łączu SIP TRUNK realizującym łączność z Operatorem telekomunikacyjnym, Umożliwiać obsługę systemu, (konfiguracja, diagnostyka) poprzez kartę dostępu do sieci LAN, Umożliwiać obsługę protokołów SIP dla co najmniej kodeków głosowych G.711 a/u-law, G.729 dla linii zewnętrznych IP Trunk i wewnętrznych SIP, Umożliwiać wprowadzenie restrykcji dla abonentów wewnętrznych umożliwiające blokadę wychodzących połączeń telefonicznych według klas dostępu i tabeli prefiksów, Zapewniać automatyczny restart i automatyczne uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę Zapewnić prezentację numeru abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów VoIP Serwer musi być wyposażony w: Minimum pięciopoziomowy i 10-kanałowy IVR, umożliwiający zapisanie minimum 120 zapowiedzi, w postaci plików (w formacie zapisu głosu co najmniej wav), które

7 można podmieniać bez użycia wysoko specjalistycznego sprzętu (np. poprzez kopiowanie przez sieć LAN) na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę Aplikacje umożliwiającą monitoring i zarządzanie dostarczonym systemem telekomunikacyjnym przez sieć LAN Wbudowany system rejestracji treści rozmów telefonicznych dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych obsługujący minimum 20 jednoczesnych połączeń telefonicznych, min. 200 godzin bieżących nagrań z automatyczną archiwizacją nagrań na będący w posiadaniu Zamawiającego serwerze Usługę Intercom dla rozgłaszania komunikatów do zadanej/określonej ilości użytkowników np. w formie zarejestrowanego komunikatu automatycznie rozsyłanego do wybranych grup System antyfraudowy - system uniemożliwiający w sposób nieautoryzowany wykonywanie połączeń i logowania się nieuprawnionych urządzeń. Działanie aplikacji musi być niezależne od ilości lub typu ruchu obsługiwanego prze daną centralę. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne analizowanie strumienia połączeń i zdarzeń towarzyszących (takich jak np. logowanie nowych użytkowników) oraz wykrywanie nadużyć na podstawie tych danych. W przypadku wykrycia nadużycia system musi zablokować kolejne połączenia, przerwać istniejące oraz wysłać odpowiednią informację do administratora Fax serwer do jednoczesnej obsługi minimum 40 połączeń Moduł VoIP musi posiadać 2 (słownie: dwa) gniazda RJ45 10/100/1000 Mbps, LAN/WAN. Musi obsługiwać funkcję routera, kanały głosowe powinny być przydzielane dynamicznie w zależności od zapotrzebowania do połączeń z aparatami wewnętrznymi lub operatorami zewnętrznymi SIP. 2. Wymagania funkcjonalne dzierżawionego systemu Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI) System telekomunikacyjny oparty na ww. Serwerze Telekomunikacyjnym musi realizować numerację wewnętrzną w planie numeracji od 1 do 4 cyfr w obrębie swoich abonenckich kont IP, łącznie z portami abonenckimi istniejących central PABX (wymienionych w punkcie 4. a) i b) rozdz. II) będących własnością Zamawiającego. Lokalizacja aparatu telefonicznego VoIP nie może mieć wpływu na posiadany przez abonenta numer wewnętrzny. W przypadku zmiany lokalizacji miejsca pracy abonenta, jego numer wewnętrzny nie może ulec zmianie Zawieszanie połączeń Połączenie oczekujące Prezentacja numeru na aparatach cyfrowych, VoIP Przechwytywanie połączeń Połączenia trójstronne Blokada połączeń przychodzących Przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy Oddzwanianie przy zajętości Programowe wydzielanie grup abonentów o dowolnej liczebności na zasadzie podziału UE na wydziały/jednostki z możliwością wydzielenia zasobów, przypisania odrębnego planu numeracyjnego, kategorii uprawnień i nawet zabronienia dzwonienia po numerach wewnętrznych pomiędzy nimi Możliwość kolejkowania połączeń przychodzących dla wydzielonej grupy abonen-

8 tów Tworzenie grup abonentów w dowolnej kombinacji abonentów z automatyczną dystrybucją połączeń w ramach grupy Możliwość przypisania kilku numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych DDI do jednego abonenta oraz przypisanie grupy abonentów do jednego numeru DDI Możliwość zdefiniowania minimum 10 (słownie: dziesięć) różnych kategorii określających uprawnienia realizacji połączeń wyjściowych nadawanych poszczególnym użytkownikom w systemie (np. blokada połączeń wychodzących, blokada połączeń na komórki, blokada połączeń międzynarodowych itd.) Tworzenie układów połączeń sekretarsko dyrektorskich oraz call center Monitorowanie stanu linii abonenckich lub łączy za pomocą aparatów wyposażonych w klawisze programowalne z sygnalizacją optyczną lub przystawki z klawiszami programowalnymi z sygnalizacją optyczną Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego Zestawienie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska operatora lub bez jego udziału Obsługa protokołów VoIP - minimum w wersji SIP Wymagania do aparatu VoIP: ilość 90 sztuk typ. A 3.1. Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Wyposażony w wyświetlacz monochromatyczny podświetlany co najmniej dwuwierszowy, min. 24-znaków w wierszu o rozdzielczości nie mniejszej niż 132x64 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 3 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością full duplex Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o przystawki dodatkowych klawiszy programowalnych Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Listę połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Prezentacja czasu Obsługa w języku polskim. 4. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 20 sztuk typ. B Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Być wyposażony w monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdziel-

9 czości min. 132x64 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 13 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T z gniazdem RJ Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Obsługa w języku polskim. 5. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 5 sztuk typ. B Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Być wyposażony w kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu nie mniejszej od 4.3 i rozdzielczości min. 480 x 272 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 10 podświetlanych klawiszy programowanych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T z gniazdem RJ Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych.

10 5.16. Obsługa w języku polskim. 6. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 9 sztuk typ. C 6.1. Praca w sieci LAN Liczba kont SIP minimum Być wyposażony w kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości min. 320x160 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 16 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym z sygnalizacją stanu Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłowne Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi wyposażonych w wyświetlacz LCD zapewniający wyświetlanie opisów klawiszy Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Obsługa w języku polskim. 7. Wymagania minimalne dla konsoli rozszerzeń (9 sztuk do aparatu typu C) 7.1. Wyświetlacz LCD o rozdzielczości nie mniejszej od 160x320 pikseli Minimum 20 przycisków z diodami LED programowalnych dwupoziomowo Możliwość podłączenia minimum 2 konsoli do jednego aparatu. 8. Wymagania dodatkowe 8.1. Dla wszystkich abonenckich kont IP wymagana jest prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) Dostawca w złożonej ofercie musi zawrzeć wszystkie składniki (typ, ilość, pełnione funkcje w systemie) dla zaproponowanego rozwiązania (model serwera, karty rozbudowy, telefony VoIP, licencje) Wymagana gwarancja udzielana przez wykonawcę wynosi minimum 36 miesięcy W czasie trwania gwarancji muszą być wykonane minimum co 6 m-c, bezpłatne przeglądy systemu w miejscu jego instalacji. Przeglądy będą wykonane co 6 miesięcy od chwili instalacji. Po przeglądzie zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać minimum:

11 informację o aktualizacji wszelkich komponentów do najnowszej dostępnej wersji, informację o zawartości rejestru błędów, informację o zawartości rejestru dostępu Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach Po wykonaniu instalacji oraz uruchomieniu systemu konieczne jest sporządzenie dokumentacji technicznej Do systemu telekomunikacyjnego musi być dołączona dokumentacja zawierająca opis dostępnych funkcji, wykaz użytych elementów z ich opisem oraz instrukcje konfiguracji. Instrukcje mogą być w postaci materiałów szkoleniowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Wszystkie załączniki posiadające oprócz numeru oznaczenie: a) CZĘŚĆ A, swym zakresem obejmuje sądy powszechne Apelacji krakowskiej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 - 4275/2014 Poznań, 12 listopada 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/123/14 na: Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Wszystkie załączniki do SIWZ posiadają oprócz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji:

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne konfiguracji: Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zasady ogólne konfiguracji: Konfiguracja obejmuje wdrożenie współpracy dostarczonych terminali telefonicznych IP oraz IP DECT z systemem telefonicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293067-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz PAKIET I - świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240853-2012 z dnia 2012-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Gwarancja zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany sprzętu na niewadliwy.

Gwarancja zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany sprzętu na niewadliwy. Warunki techniczno- eksploatacyjne do zadania pn. Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr.. Oznaczenie sprawy: ZA.2710.2.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ogółem 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w sposób ciągły usług

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa świadczenia łączności dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.. Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci Operatora

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163095-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku).

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja fabrycznie nowej centrali telefonicznej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku). I. Założenia podstawowe. 1. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Page 1 of 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Page 1 of 9 Nowy Sącz: ZP.272.29.2012 Zamówienie na świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03. dla central MIKROTEL CA15, CA32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Analogowy Aparat Systemowy KG1 ver.03 dla central MIKROTEL CA15, CA32 Instrukcja obsługi - Analogowy Aparat Systemowy dla central MIKROTEL CA15, CA32 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009

Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009 Wrocław, dnia 1 września 2009 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-52/MOPS/2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług polegających

Bardziej szczegółowo

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego?

PYTANIE NR 2 : Czy połączenia realizowane poprzez łącze ISDN PRA mają być rozliczane zgodnie z Cennikiem Wykonującego? Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2014 r. I.272.3.2014 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Świadczenie usług połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Cz I. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu przy ul. Rydla 39/40 w zakresie

Bardziej szczegółowo