OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych, Zamawiający wymaga dostarczenia: 1.1. nowej numeracji z zakresu 61 SPQMCxx gdzie M<> 3 oraz 9, a C= 0-2 lub jest inną dowolną kombinacja trzech kolejnych cyfr, której koszt zostanie wliczony do abonamentu za łącze SIP TRUNK (90) 1.2. do serwerowni Centrum Informatyki UE w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, pojedynczego łącza SIP TRUNK (90): realizującego transmisję dla 90 jednoczesnych połączeń, Obsługującego poniższą numerację: DDI: od do oraz od do , DDI: dla nowej numeracji wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w pkt oraz numeracje po zlikwidowanych łączach POTS: Sześciu szt. łączy POTS o nr.: do budynku UE w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10, do budynku UE w Poznaniu, przy ul. Powstańców Wlkp. 16, do Hali Sportowej UE w Poznaniu, przy ul. Dożynkowa 9, do budynku DS. Atol w Poznaniu, przy ul. Andrzejewskiego 11/17, do budynku DS. Dewizka w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9D, do budynku DS. Feniks w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9F. Ww. łącza POTS służą do współpracy z centralkami ppoż. i na dzień dzisiejszy są dostarczane przez ORANGE S.A Trzech szt. łączy BRA ISDN(2B+D) do budynku UE w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10 o nr.: , , niezbędnych do obsługi zestawu wideokonferencyjnego. Wymienione łącza na dzień dzisiejszy są dostarczane przez ORANGE S.A. Strona 1 z 11

2 1.5. Pojedynczego łącza dostępu do Internetu o przepływności minimalnej 2048kbps/512kbps do pokoju gościnnego UE w Poznaniu, przy ul. Rejtana 9 m 3. Wymienione łącze na dzień dzisiejszy jest dostarczane przez ORANGE S.A Serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami, zgodnego z wymaganiami przedstawionymi w Rozdz. III, który będzie przedmiotem dzierżawy przez UE w Poznaniu. 2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uzyskanie dostępu do wszystkich usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę, przy czym usługi nie wymienione w Załączniku Formularza cenowego do SIWZ, będą taryfikowane według cen podanych w aktualnym/ch cenniku/ach Wykonawcy dołączonym/ch do złożonej oferty. 3. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykorzystania sieci LAN przez system telekomunikacyjny. 4. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla potencjalnych Wykonawców, w listopadzie 2014r., w tych obiektach, które wymagają podłączenia łączy; PRA (ISDN 30B+D) oraz SIP TRUNK Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe ale wymaga zgłoszenia tego faktu drogą ową z podaniem: Imienia i Nazwiska uczestnika/ów, Nazwy firmy jaką reprezentują, Listy obiektów, które chcą poddać wizji lokalnej. na adres: oraz 4.2. Informacja o godzinie i miejscu zbiórki, zostanie przesłane do zainteresowanych wizją, drogą Zamawiający wyklucza możliwość świadczenia usług z wykorzystaniem transmisji ruchu przez Internet publiczny pozbawiony implementacji QoS, na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/voice. Zastrzeżenie to dotyczy również dostępu do Internetu dostarczonego przez Wykonawcę, a pozbawionego QoS. 6. Oferowane usługi muszą realizować połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do i z sieci komórkowych, infolinii, numerów specjalne, alarmowe, skrócone itp 7. Wykonawca musi zapewnić: 7.1. płaski plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę połączenia w ciągu doby, niezalenie od godziny i dnia tygodnia, z naliczaniem sekundowym, bez opłaty za inicjacje połączenia. Wymóg ten nie dotyczy połączeń międzynarodowych, dla których spełnienie tego warunku jest niemożliwe; 7.2. w ramach opłaty abonamentowej bezpłatne usługi dodatkowe: CLIP - prezentacja numeru abonenta wywołującego, COLP - prezentacja numeru abonenta dołączonego, CLIR - blokada wyświetlania numeru telefonu osoby dzwoniące, COLR - blokada wyświetlania numeru pod który się dodzwoniono. DDI, MSN oraz numery główne przypisane poszczególnym łączom SIP TRUNK, 8. Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi profil blokujący połączenia na numery specjalne, dla wszystkich numerów o podwyższonej płatności, przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie Zamawiającego

3 9. Koszty związane z instalacją łączy (w tym ewentualne koszty projektowe, pozwoleń na budowę lub zgłoszenia przyłącza, ekspertyz, analiz, budowy), urządzeń niezbędnych do wykonania umowy (modemów, routerów itp.) oraz dzierżawionego systemu telekomunikacyjnego, Wykonawca wliczy w ceny abonamentów im odpowiadającym. 10. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę przeniesienia obecnie użytkowanej przez Zamawiającego numeracji publicznej do własnej sieci telekomunikacyjnej. 11. Ewentualny czas przerwy, związany z przeniesieniem numeracji telefonicznej do sieci Wykonawcy, nie może być dłuższy niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. 12. Zamawiający, dla maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi, wymaga, aby łącze SIP TRUNK: Było dostarczone przez szyfrowany kanał VPN na łączach telekomunikacyjnych operatora z wystarczającym CIR (Committed Information Rate) oraz implementacją QoS (Quality of Service). W szczególności nie dopuszcza się transmisji ruchu przez Internet publiczny na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/voice niebędącym w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku dostarczenia łączy SIP TRUNK w oparciu o wydzieloną sieć IP VPN MPLS pozbawioną szyfrowania kanałów, to na Wykonawcy będzie spoczywało pełne zapewnienie bezpieczeństwa dla przesyłanych danych; obsługiwało kodeki G.711a, G.729; obsługiwało protokoły transportowe dla sygnalizacji SIP: UDP i opcjonalnie TCP; Protokół SIP użyty przez Wykonawcę musi być zgodny z wersją drugą zalecenia RFC 3261; obsługiwało SIP session timer dla SIP w zakresie od 60 do sekund; było łączem symetrycznym będącym własnością lub w dyspozycji Operatora; 13. Wymaganym medium transmisyjnym dla łącza SIP TRUNK jest linia miedziana lub światłowód. 14. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach WLR (Wholesale Line Rental) - usługi hurtowego dostępu do sieci. 15. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach LLU (Local loop unbundling), to znaczy usługi polegającej na udostępnieniu przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej pod pętli abonenckiej innemu operatorowi (Wykonawcy). 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi przez ITU-T. 17. Wszelkie koszty związane z rozprowadzeniem niezbędnej infrastruktury kablowej Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego ponosi Wykonawca, który jest jednocześnie zobowiązany do uzgodnienia przebiegów trasowych łączy ze służbami technicznymi Zamawiającego. 18. W przypadku wprowadzenia kabla OTK do pomieszczeń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zakończyć włókna światłowodowe tego kabla, na dostarczonej przez siebie przełącznicy ODF. Typ oraz miejsce montażu przełącznicy należy uzgodnić ze służbami technicznymi Zamawiającego. Wprowadzenie kabla musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, prawem budowlanym oraz przepisami przeciwpożarowymi. 19. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę łączy telekomunikacyjnych nie gwarantujących zasilania ze stronie urządzeń Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla nich, zasilanie awaryjne na minimum 2h bezawaryjnej pracy, wyposażone w baterie przeznaczone

4 do eksploatacji w pomieszczeniach, w którym pracują ludzie, bez konieczności przeznaczenia osobnego pomieszczenia na akumulatorownię. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 21. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej urządzeń będących jego własnością, które są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych, będących przedmiotem SIWZ. 22. Wszelkie ewentualne koszty związane z utrzymaniem zakończeń łączy (m.in. modemów, routerów itp. dostarczonych przez Wykonawcę) z wyłączeniem energii elektrycznej oraz miejsca ich montażu, ponosi Wykonawca. 23. Wykonawca zobowiązuje się dla łączy SIP TRUNK do: Uruchomienia łącza, przynajmniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług, w celu przeprowadzenia testów kodeków, połączeń itd bezpłatnego udostepnienia dla celów testowych puli: poł-minut dla połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych, poł-minut dla połączeń do wszystkich krajowych sieci telefonii mobilnych, poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii stacjonarnych (do UE oraz USA), poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii mobilnej (do UE oraz USA). 24. Zamawiający nie ponosi kosztów z tytułu wcześniejszego zestawienia i uruchomienia łączy niż wynika to z warunków umowy. Dostawa, uruchomienie, konfiguracja dzierżawionego Serwera Telekomunikacyjnego. W ramach dzierżawy Serwera Telekomunikacyjnego, Zamawiający wymaga: 1. Dostawy, montażu, uruchomienia oraz konfiguracji nowego Serwera Telekomunikacyjnego w serwerowni mieszczącej się w Centrum Informatyki UE w Poznaniu, w budynku przy al. Niepodległości 10 na II piętrze. Zamawiający bezpłatnie udostępni możliwość: a) montażu ww. serwera o szerokości do 4U, w szafie 19 Zamawiającego, b) przyłączenia do UPS Zamawiającego. 2. Instalacji aparatów IP wyszczególnionych w specyfikacji. 3. Przyłączenia serwera telekomunikacyjnego do publicznej sieci telefonicznej poprzez łącze SIP-Trunk. 4. Zsieciowania serwera telekomunikacyjnego z istniejącymi centralami firmy KAPSH w budynkach: a) al. Niepodległości 10: Meridian 1 opcja 51- firmy KAPSH pojemność centrali portów ilość kart cyfrowych LC - 3 ilość kart analog FALC - 34 ilość kart PRI poł.do ORANGE - 1 dual ilość kart PRI połącz sąsiedzkie - 1

5 ilość podłączonych aparatów b) ul. Powstańców Wlkp. 16: Meridian 1 opcja 11- firmy KAPSCH pojemność centrali portów ilość kart cyfrowych - 6 ilość kart analogowych - 25 ilość kart PRI poł. do ORANGE - 1 ilość kart PRI połącz sąsiedzkie - 1 ilość podłączonych aparatów c) ul. Towarowa 53: Meridian1 opcja 11 firmy KAPSCH pojemność central portów ilość kart cyfrowych LC - 2 ilość kart analogowych FALC - 8 ilość kart PRI poł. sąsiedzkie - 1 ilość podłączonych aparatów Dostawy nowych aparatów: typu A - 90 szt. typu B1-20 szt., typu B2-5 szt. typu C - 9 szt., konsol do aparatów typu C - 9 szt. 6. Dostawy licencji niezbędnych do funkcjonowania systemu, jeśli wymagane. Wszystkie dostarczone w chwili uruchomienia licencje związane ze sprzętem wraz z oprogramowaniem (zwłaszcza licencje na konta VoIP i usługi SIP - Trunk) muszą być bezterminowe i nie mogą w przyszłości generować jakichkolwiek dodatkowych kosztów w czasie użytkowania lub rozbudowy do 1000 szt. aparatów SIP. 7. Dostarczone rozwiązanie musi wspierać obsługę protokołu SIP (Session Initiation Protocol) min. w wersji SIP Pełnego wdrożenia i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: a) uruchomienia serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami IP. Terminy uruchomień aparatów IP będą odbywało się sukcesywnie w miarę oddawania pomieszczeń w nowej lokalizacji UE, przy ul. Towarowej 55. b) zsieciowania z istniejącymi centralami telefonicznymi, c) uruchomienia usług interaktywnych zapowiedzi (IVR) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (schemat zapowiedzi zostanie dostarczony przez Zamawiającego). 9. Wykonania testów systemu i uruchomienia serwera telekomunikacyjnego 7 dni przed oddaniem do użytkowania. Wymagania Zamawiającego określające parametry dzierżawionego Serwera Telekomunikacyjnego. 1. Parametry funkcjonalne 1.1. W skład (dzierżawionego) systemu telekomunikacyjnego musi wchodzić nowy Serwer Telekomunikacyjny (pełniący funkcję IP PABX, dla którego rok produkcji będzie zgodny z rokiem dostawy) pod warunkiem, że posiada deklarację zgodności CE o jakiej mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dokonywania oce-

6 ny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (D.z. U. 73, poz. 659 z późń. zm.), wyposażony w następujące elementy oraz spełniający poniższe wymagania Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, musi być sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej W celu zapewnienia komunikacji z posiadanymi przez Zamawiającego systemami dostawca musi dostarczyć w ofercie moduł/y bramy: PRA (ISDN 30B+D), zainstalowane w pomieszczeniach istniejących central PABX w budynkach UE przy: al. Niepodległości 10 w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Poznaniu, który/e umożliwią konwersję sygnału głosowego z postaci IP na TDM i odwrotnie. Moduły muszą być objęte wspólnym zarządzaniem. W ww. pomieszczeniach UE znajdują się gniazda PEL sieci LAN Zamawiającego Serwer musi zapewnić obsługę użytkowanej przez Zamawiającego puli numerów wewnętrznych zgodną z wymaganiami z Rozdz. I pkt Zapewnienie przełączenia wykorzystywanych dotychczas przez Zamawiającego usług publicznych bez przerw w łączności (ciągła możliwość realizacji połączeń do Zamawiającego na obecnie wykorzystywaną numerację) Dostarczony Serwer Telekomunikacyjny w chwilą jego dostarczenia, musi spełniać poniższe wymagania: Obsługiwać minimum 1000 kont abonenckich numerów końcowych IP z użyciem protokołu SIP bez konieczności wykupienia w przyszłości jakichkolwiek dodatkowych licencji lub aplikacji, Być wyposażonym w minimum 2 (słownie: dwa) porty do obsługi łącza PRA (ISDN30B+D) z eliminacją echa, przeznaczonych do zsieciowania PABX wymienionych w pkt. 4, Rozdz. I, Obsługiwać jednocześnie minimum 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) kanałów VoIP na łączu SIP TRUNK realizującym łączność z Operatorem telekomunikacyjnym, Umożliwiać obsługę systemu, (konfiguracja, diagnostyka) poprzez kartę dostępu do sieci LAN, Umożliwiać obsługę protokołów SIP dla co najmniej kodeków głosowych G.711 a/u-law, G.729 dla linii zewnętrznych IP Trunk i wewnętrznych SIP, Umożliwiać wprowadzenie restrykcji dla abonentów wewnętrznych umożliwiające blokadę wychodzących połączeń telefonicznych według klas dostępu i tabeli prefiksów, Zapewniać automatyczny restart i automatyczne uruchamiane po włączeniu zasilania lub restarcie manualnym i powrót do normalnej pracy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę Zapewnić prezentację numeru abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów VoIP Serwer musi być wyposażony w: Minimum pięciopoziomowy i 10-kanałowy IVR, umożliwiający zapisanie minimum 120 zapowiedzi, w postaci plików (w formacie zapisu głosu co najmniej wav), które

7 można podmieniać bez użycia wysoko specjalistycznego sprzętu (np. poprzez kopiowanie przez sieć LAN) na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę Aplikacje umożliwiającą monitoring i zarządzanie dostarczonym systemem telekomunikacyjnym przez sieć LAN Wbudowany system rejestracji treści rozmów telefonicznych dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych obsługujący minimum 20 jednoczesnych połączeń telefonicznych, min. 200 godzin bieżących nagrań z automatyczną archiwizacją nagrań na będący w posiadaniu Zamawiającego serwerze Usługę Intercom dla rozgłaszania komunikatów do zadanej/określonej ilości użytkowników np. w formie zarejestrowanego komunikatu automatycznie rozsyłanego do wybranych grup System antyfraudowy - system uniemożliwiający w sposób nieautoryzowany wykonywanie połączeń i logowania się nieuprawnionych urządzeń. Działanie aplikacji musi być niezależne od ilości lub typu ruchu obsługiwanego prze daną centralę. Aplikacja musi umożliwiać automatyczne analizowanie strumienia połączeń i zdarzeń towarzyszących (takich jak np. logowanie nowych użytkowników) oraz wykrywanie nadużyć na podstawie tych danych. W przypadku wykrycia nadużycia system musi zablokować kolejne połączenia, przerwać istniejące oraz wysłać odpowiednią informację do administratora Fax serwer do jednoczesnej obsługi minimum 40 połączeń Moduł VoIP musi posiadać 2 (słownie: dwa) gniazda RJ45 10/100/1000 Mbps, LAN/WAN. Musi obsługiwać funkcję routera, kanały głosowe powinny być przydzielane dynamicznie w zależności od zapotrzebowania do połączeń z aparatami wewnętrznymi lub operatorami zewnętrznymi SIP. 2. Wymagania funkcjonalne dzierżawionego systemu Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI) System telekomunikacyjny oparty na ww. Serwerze Telekomunikacyjnym musi realizować numerację wewnętrzną w planie numeracji od 1 do 4 cyfr w obrębie swoich abonenckich kont IP, łącznie z portami abonenckimi istniejących central PABX (wymienionych w punkcie 4. a) i b) rozdz. II) będących własnością Zamawiającego. Lokalizacja aparatu telefonicznego VoIP nie może mieć wpływu na posiadany przez abonenta numer wewnętrzny. W przypadku zmiany lokalizacji miejsca pracy abonenta, jego numer wewnętrzny nie może ulec zmianie Zawieszanie połączeń Połączenie oczekujące Prezentacja numeru na aparatach cyfrowych, VoIP Przechwytywanie połączeń Połączenia trójstronne Blokada połączeń przychodzących Przyjmowanie nowych wywołań w trakcie prowadzenia rozmowy Oddzwanianie przy zajętości Programowe wydzielanie grup abonentów o dowolnej liczebności na zasadzie podziału UE na wydziały/jednostki z możliwością wydzielenia zasobów, przypisania odrębnego planu numeracyjnego, kategorii uprawnień i nawet zabronienia dzwonienia po numerach wewnętrznych pomiędzy nimi Możliwość kolejkowania połączeń przychodzących dla wydzielonej grupy abonen-

8 tów Tworzenie grup abonentów w dowolnej kombinacji abonentów z automatyczną dystrybucją połączeń w ramach grupy Możliwość przypisania kilku numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych DDI do jednego abonenta oraz przypisanie grupy abonentów do jednego numeru DDI Możliwość zdefiniowania minimum 10 (słownie: dziesięć) różnych kategorii określających uprawnienia realizacji połączeń wyjściowych nadawanych poszczególnym użytkownikom w systemie (np. blokada połączeń wychodzących, blokada połączeń na komórki, blokada połączeń międzynarodowych itd.) Tworzenie układów połączeń sekretarsko dyrektorskich oraz call center Monitorowanie stanu linii abonenckich lub łączy za pomocą aparatów wyposażonych w klawisze programowalne z sygnalizacją optyczną lub przystawki z klawiszami programowalnymi z sygnalizacją optyczną Tworzenie dowolnego planu numeracyjnego Zestawienie połączeń pomiędzy abonentami wewnętrznymi i liniami miejskimi z udziałem stanowiska operatora lub bez jego udziału Obsługa protokołów VoIP - minimum w wersji SIP Wymagania do aparatu VoIP: ilość 90 sztuk typ. A 3.1. Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Wyposażony w wyświetlacz monochromatyczny podświetlany co najmniej dwuwierszowy, min. 24-znaków w wierszu o rozdzielczości nie mniejszej niż 132x64 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 3 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością full duplex Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o przystawki dodatkowych klawiszy programowalnych Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Listę połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Prezentacja czasu Obsługa w języku polskim. 4. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 20 sztuk typ. B Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Być wyposażony w monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdziel-

9 czości min. 132x64 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 13 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T z gniazdem RJ Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Obsługa w języku polskim. 5. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 5 sztuk typ. B Praca w sieci LAN Liczba obsługiwanych kont SIP minimum Być wyposażony w kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu nie mniejszej od 4.3 i rozdzielczości min. 480 x 272 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 10 podświetlanych klawiszy programowanych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłownej Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T z gniazdem RJ Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych.

10 5.16. Obsługa w języku polskim. 6. Wymagania minimalne dla aparatu VoIP: ilość 9 sztuk typ. C 6.1. Praca w sieci LAN Liczba kont SIP minimum Być wyposażony w kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości min. 320x160 pikseli Posiadać dedykowane przyciski nawigacji ( góra, dół, lewo, prawo ) - wykorzystywane do poruszania się w interfejsie graficznym Posiadać co najmniej 16 klawiszy programowalnych Posiadać wbudowany mikrofon i głośnik o regulowanej głośności umożliwiające prowadzenie rozmowy w trybie głośnomówiącym z funkcjonalnością kasowania i tłumienia echa Posiadać dedykowany klawisz wyciszenia rozmowy Mute działający zarówno w trybie rozmowy przez słuchawkę telefoniczną, jak i trybie głośnomówiącym z sygnalizacją stanu Posiadać gniazdo do podłączenia słuchawki nagłowne Umożliwiać dołączenie przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi wyposażonych w wyświetlacz LCD zapewniający wyświetlanie opisów klawiszy Musi posiadać funkcję wyciszania dzwonka Mikroswitch Ethernet 10/100 Base-T Wsparcie dla kodeków audio: G.729AB, G.722, G Zasilanie za pomocą sieci LAN (PoE) Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych Obsługa w języku polskim. 7. Wymagania minimalne dla konsoli rozszerzeń (9 sztuk do aparatu typu C) 7.1. Wyświetlacz LCD o rozdzielczości nie mniejszej od 160x320 pikseli Minimum 20 przycisków z diodami LED programowalnych dwupoziomowo Możliwość podłączenia minimum 2 konsoli do jednego aparatu. 8. Wymagania dodatkowe 8.1. Dla wszystkich abonenckich kont IP wymagana jest prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) Dostawca w złożonej ofercie musi zawrzeć wszystkie składniki (typ, ilość, pełnione funkcje w systemie) dla zaproponowanego rozwiązania (model serwera, karty rozbudowy, telefony VoIP, licencje) Wymagana gwarancja udzielana przez wykonawcę wynosi minimum 36 miesięcy W czasie trwania gwarancji muszą być wykonane minimum co 6 m-c, bezpłatne przeglądy systemu w miejscu jego instalacji. Przeglądy będą wykonane co 6 miesięcy od chwili instalacji. Po przeglądzie zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać minimum:

11 informację o aktualizacji wszelkich komponentów do najnowszej dostępnej wersji, informację o zawartości rejestru błędów, informację o zawartości rejestru dostępu Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach Po wykonaniu instalacji oraz uruchomieniu systemu konieczne jest sporządzenie dokumentacji technicznej Do systemu telekomunikacyjnego musi być dołączona dokumentacja zawierająca opis dostępnych funkcji, wykaz użytych elementów z ich opisem oraz instrukcje konfiguracji. Instrukcje mogą być w postaci materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu komunikacji VoIP Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 2 Zestawienie urządzeń i oprogramowania urządzeń końcowych niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO. Targi Kielce. Kielce, 25-672, ulica Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 2 marzec 2009 projekt wykonawczy 2 PROJEKT SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO Targi Kielce

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie centrali telefonicznej wraz telefonami IP oraz konsolami dyspozytorskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta

Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta I. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące urządzenie wraz z oprogramowaniem w

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie telefonii VoIP

Wymagania odnośnie telefonii VoIP Załącznik nr 1e do PFU Wymagania odnośnie telefonii VoIP 1. Wymagania ogólne 1.1. Zaproponowane rozwiązanie polegać ma na modernizacji i rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego systemu VoIP, poprzez

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo