WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK

2

3 Spis treści 1. CEL OPRACOWANIA ŚRODOWISKO I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU MATLAB Wprowadzenie do pracy w środowisku języka MATLAB Przykłady poleceń Sprawdzanie funkcji Wprowadzanie macierzy Generowanie ciągów Generowanie macierzy Działania na macierzach i tablicach Dostęp do elementów macierzy Działania na macierzach Działania tablicowe Algebra liniowa Skrypty (.m pliki) Instrukcje sterujące pętle Funkcje Grafika dwuwymiarowa Rysowanie Grafika trójwymiarowa SILMULINK Modelowanie i symulacja układów dynamicznych Rozwiązywanie równań różniczkowych Rozwiązywanie układów liniowych Współpraca Simulink-a z Matlab-em LITERATURA... 28

4 1. Cel opracowania Celem opracowania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zastosowaniami programu Matlab i jego podprogramu (toolbox-a) Simulink. Omówiono skrótowo: - w środowisku Matlab-a generowanie zmiennych (wektory i macierze), podstawowe operacje na zmiennych, stosowanie podstawowych, wbudowanych, funkcji matematycznych do obliczeń inżynierskich, sporządzanie wykresów: dwu i trójwymiarowych, pisanie prostych programów rozwiązujących zadany problem, tworzenie m-plików wykonawczych uwzględniających np. deklaracje zmiennych, wywołanie napisanego podprogramu, wykresy itp. - w programie Simulink, modelowanie i symulowanie prostych systemów dynamicznych, rozwiązywanie układów równań liniowych, korzystanie z wyników Simulink-a w przestrzeni Matlab-a. 4 Matlab Simulink

5 2. Środowisko i programowanie w języku MATLAB MATLAB - pakiet obliczeniowy firmy MathWorks jest przeznaczony do wykonywania różnorodnych obliczeń numerycznych. Serce pakietu stanowi interpreter języka umożliwiający implementację algorytmów numerycznych oraz biblioteki podstawowych działań na macierzach (odwracanie, dodawanie/odejmowanie, wartości własne itp.). Podstawowym typem danych jest macierz, stąd nazwa MATrix LABoratory. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych procedur umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów obliczeniowych. Prosta budowa okienkowa ułatwia korzystanie z programu. Łatwa i estetyczna jest wizualizacja wyników w postaci dwu- i trójwymiarowych wykresów. Dodatkową zaletą pakietu MATLAB jest możliwość przeprowadzenia obliczeń symbolicznych (na wzorach) Wprowadzenie do pracy w środowisku języka MATLAB Praca w środowisku języka MATLAB polega na wydawaniu poleceń, które po zatwierdzeniu wykonywane są przez interpreter. Większą liczbę instrukcji można zapisać w zbiorze tekstowym zwanym skryptem (pliki z rozszerzeniem.m) Przykłady poleceń Podstawienie:» a=3; powoduje utworzenie zmiennej a o wartości 3. Uwaga!: Średnik po poleceniu powoduje, że wartość będąca wynikiem nie będzie wyświetlana na ekranie.» b=sin(a) b = Matlab Simulink 5

6 oblicza wartość funkcji sinus dla zmiennej a, wynik zapisuje do zmiennej b i wyświetla na ekranie. Jeżeli nie podano nazwy zmiennej to wynik działania jest umieszczany w standardowej zmiennej ans, np.:» cos(pi/3) Utworzona (zdefiniowana) zmienna jest pamiętana od momentu utworzenia, aż do chwili jej usunięcia. Możliwa jest przy tym nie tylko zmiana wartości, ale również rozmiaru zmiennej. Nazwy zmiennych i informacje o nich można uzyskać wywołując funkcje who i whos. Usunięcie zmiennej z pamięci: clear a - usuwa zmienną a; clear - usuwa wszystkie zmienne znajdujące się w pamięci. Zapisanie zmiennych na dysku: save nazwa_pliku (domyślnie przyjmowane jest rozszerzenie.mat). Wczytanie danych z pliku dyskowego: load nazwa_pliku Korzystanie z podręcznej pomocy podającej opis funkcji: help nazwa_funkcji Zawartość aktualnego katalogu można wyświetlić używając funkcji dir lub ls. Do zmiany katalogu służy polecenie: cd nazwa_katalogu 6 Matlab Simulink

7 Sprawdzanie funkcji» help sqrt SQRT Square root. SQRT(X) is the square root of the elements of X. Complex results are produced if X is not positive. See also SQRTM.» sqrt(4) 2» type sqrt sqrt is a built-in function.» sqrt(-4) i 2.2. Wprowadzanie macierzy Generowanie ciągów a=min:krok:max; Polecenie generuje wektor poczynając od elementu o wartości min, kończąc na elemencie o wartości max z krokiem krok. Jeżeli parametr krok zostanie pominięty, przyjmuje się, iż krok=1. Przykład 2.1» bb=7.1:-2:1 bb = » cc=3:5 cc = Matlab Simulink 7

8 Generowanie macierzy Definicja macierzy przez wyliczenie elementów: Przykład 2.2» A=[ ; ]; lub:» A=[ ] A = Poszczególne elementy macierzy oddziela się spacjami, a wiersze średnikami lub umieszcza się je w oddzielnych liniach. Definicja macierzy przez wygenerowanie elementów: A=[min:krok:max] Polecenie generuje wektor poczynając od elementu o wartości min, kończąc na elemencie o wartości max z krokiem krok. Jeżeli parametr krok zostanie pominięty, przyjmuje się, iż krok=1. Przykład 2.3 Wygeneruj macierz dwuwierszową o wyrazach od 1 do 10 w pierwszym wierszu i o wyrazach od 2 do 20 (co 2) w wierszu drugim.» A=[1:10; 2:2:20] A = Definicja macierzy wykorzystując elementy innych macierzy: Przykład 2.4 Utwórz macierz D budując ją ze zdefiniowanych macierzy A, B i C.» A=[1 4 1; 2 0 1];» B=[3 1; 4 1];» C=[ ; ];» D=[A B; C] D = 8 Matlab Simulink

9 Uwaga!: Przy takim budowaniu macierzy należy pamiętać o zgodności wymiarów. Macierze: jednostkowe, wypełnione jedynkami i zerami definiuje się następująco:» eye(3) » zeros(2,2) » ones(2,3) Działania na macierzach i tablicach Dostęp do elementów macierzy Odwołanie do elementów: Przykład 2.5» A=[1 2 3; 0 9 8; 1 1 0] A = » A(2,3) - odwołanie do elementu w wierszu 2 i kolumnie 3; 8» A(3,2) - odwołanie do elementu w wierszu 3 i kolumnie 2 1 Wybór największego elementu max(a) - zwraca największy element wektora A. Matlab Simulink 9

10 W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są maksymalne elementy z każdej kolumny A Przykład 2.6» max(a) Wybór najmniejszego elementu min(a) - zwraca najmniejszy element wektora A. W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są minimalne elementy z każdej kolumny A Przykład 2.7» min(a) Obliczanie wartości średniej elementów mean(a) - zwraca średnią arytmetyczną elementów wektora A. W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są średnie arytmetyczne elementów z każdej kolumny A Przykład 2.8» mean(a) Odwołanie do podmacierzy: Przykład 2.9» A=[ ; ; ] A = Matlab Simulink

11 » B=A(:,[1:3 5]) - utworzenie macierzy B poprzez pobranie z macierzy A kolumn: 1-3 oraz 5 B = » B=A([1 3],1:2:5) - utworzenie macierzy B z elementów macierzy A leżących na przecięciu wierszy 1 i 3 z kolumnami 1, 3 i 5 B = Działania na macierzach Suma i różnica macierzy Przykład 2.10 Zdefiniuj dwie macierze A i B, a następnie oblicz ich sumę, różnicę oraz dodaj do elementów macierzy A liczbę 2. Definicja macierzy:» A=[1-1 2; ] A = » B=[1 1 1; 0-2 2] B = Suma:» A+B Różnica:» A-B Matlab Simulink 11

12 Dodanie do elementów macierzy A liczby 2:» A Mnożenie macierzy Przykład 2.11 Zdefiniuj dwie macierze A i B, a następnie oblicz ich iloczyn oraz pomnóż elementy macierzy A przez 2. Definicja macierzy:» A=[1 1 0; 2 1 1] A = » B=[2; 2; 2] B= Iloczyn macierzowy:» A*B 4 8 Iloczyn macierzy przez liczbę:» A* Odwracanie i transpozycja Przykład 2.12 Zdefiniuj macierz A, a następnie wyznacz macierz odwrotną do niej i dokonaj transpozycji.» A=[1 2 3; 0 9 8; 3 4 7] 12 Matlab Simulink

13 A = »inv(A) - zwraca macierz odwrotną do A » A - transponuje macierz A Przykład 2.13 Zdefiniuj wektor kolumnowy A, a następnie oblicz sumę kwadratów elementów tego wektora.» A=[1 2 3] A = 1 2 3» A*A Działania tablicowe Operacje na zmiennych w Matlabie są wykonywane wektorowo, natomiast użycie kropki w wyrażeniu powoduje wykonanie działania skalarnego.» b=2;» e=[ ] e = » f=b*e Matlab Simulink 13

14 f = 10 12» p=e.*f p = 50 72» f^ » f.^ Uwaga!:Rozróżniamy dzielenie dwustronne : lewo na prawo(/) i prawo na lewo (\)» gg=6;» hh=3;» gg/hh 2» gg\hh 0.5 Uwaga!: Dzielenie na prawą stronę ma szczególne zastosowanie przy rozwiązywaniu układu równań y=mx 14 Matlab Simulink

15 2.4. Algebra liniowa Przykład 2.14 Rozwiąż układ równań liniowych: 2x1 + x2 = 1 3x1 + 2x2 = 0 Układ ten można zapisać w postaci macierzowej AX= B gdzie: 2 1 x1 1 A = ; X = 3 2 ; B = x 2 0 Dla której rozwiązanie ma postać: X= A 1 B >> A=[2 1;3 2] A = >> B=[1; 0] B = 1 0 >> X=inv(A)*B X = Uwaga!: Zagadnienie to można rozwiązać także korzystając z dzielenia prawo na lewo >> X=A\B Matlab Simulink 15

16 X = Skrypty (.m pliki) Przykład 2.15 Napisz skrypt (otwierając z menu File z opcji New plik M-file), który kreśli wykres wybranej przez użytkownika funkcji jednej zmiennej w przedziale [0,4π]. % wykres funkcji jednej zmiennej x=[0:0.1:4*pi]; wzor=input('podaj funkcje f(x):','s') % podac funkcje np. sin(x) y=eval(wzor); plot(x,y); % kreslenie wykresu funkcji y=f(x) grid; % podzialka Zapisujemy skrypt w formacie nazwa.m. Wywołanie skryptu (m.pliku) w przestrzeni Matlaba: >> nazwa Instrukcje sterujące pętle Pętla FOR ( dla ): for zmienna_iterowana = macierz_wartości ciąg_instrukcji end Działanie pętli polega na wykonaniu ciągu_instrukcji dla kolejnych wartości zmiennej_iterowanej. Wartościami tymi są kolejne wektory kolumnowe pobrane z macierzy_wartości (jeżeli jest to wektor, to kolejno zostaną wykonane instrukcje dla danych elementów tego wektora). Pętla WHILE ( dopóki ): while wyrażenie_warunkowe ciąg_instrukcji end 16 Matlab Simulink

17 Działanie pętli polega na wykonaniu ciągu_instrukcji dopóki wyrażenie_warunkowe jest spełnione. Instrukcja warunkowa IF ( jeżeli ): if wyrażenie_warunkowe1 ciąg_instrukcji1 elseif wyrażenie_warunkowe2 ciąg_instrukcji2 else ciąg_instrukcji3 end Działanie instrukcji jest następujące: Jeżeli wyrażenie_warunkowe1 jest spełnione, to wykonywany jest ciąg_instrukcji1, w przeciwnym razie sprawdzane jest wyrażenie_warunkowe2, jeżeli jest ono spełnione wykonywany jest ciąg_instrukcji2, jeżeli nie, wykonywany jest ciąg_instrukcji3. Instrukcję warunkową IF można rozbudować dla większej liczby wyrażeń_warunkowych i odpowiadających im ciągów_instrukcji Funkcje W języku MATLAB istnieje możliwość definiowania własnych funkcji, jako elementów strukturalnych programu. Definicja funkcji ma następującą postać: function[wartość_funkcji]=nazwa_funkcji(argument1,..,argumentn) ciąg instrukcji Przykład 2.16 Napisz funkcję (otwierając z menu File z opcji New plik M-file) wyznaczającą wartość silni n!, gdzie n jest liczbą naturalną. % Funkcja wyznacza wartosc n! function[wynik]=silnia(n) wynik=1; for i=1:n wynik=wynik*i; end Matlab Simulink 17

18 Zapisz ją pod nazwą silnia0.m, a następnie uruchom wpisując w linii komend jej nazwę wraz z wartością argumentu n umieszczoną w nawiasie, np.:» silnia0(4) 24 Przykłady funkcji silnia z użyciem pętli: instrukcja for function y=silnia1(x) %Funkcja SILNIA1 % %y=silnia1(x) %oblicza silnie liczby x większej od zera %wykorzystuje instrukcje for if ~(x>0), error('liczba musi byc wieksza od zera'), end y=1; if x>1, for i= 2:x, y= y.*i; end, end instrukcja while function y=silnia2(x) %Funkcja SILNIA2 % %y=silnia2(x) %oblicza silnie liczby x wiekszej od zera %wykorzystuje instrukcje while if ~(x>0), error('liczba musi byc wieksza od zera'), end y=1; while x>0, y=y.*x; x=x-1; end rekurencja 18 Matlab Simulink

19 function [y]=silnia3(x) %Funkcja SILNIA3 % %y=silnia3(x) %oblicza silnie liczby x wiekszej od zera, a mniejszej od 10 %wykorzystuje metode rekurencji if ~(x>0), error('liczba musi byc wieksza od zera'), elseif x>10 error('przekroczony zakres x>10'), end y=1; if x>1, y=x*silnia3(x-1); end 2.6. Grafika dwuwymiarowa Najczęściej spotykanym sposobem graficznej prezentacji danych w języku MATLAB jest wykres funkcji jednej zmiennej. Służy do tego funkcja plot(x,y), gdzie y=f(x); Okno graficzne można wyczyścić wywołując funkcję clf. Zamknięcie okna graficznego odbywa się poprzez wywołanie funkcji close. Dodatkowe okna można otworzyć przy pomocy funkcji figure. Otworzyć jak i zamknąć można dowolne okno podając jego numer jako argument. W celu uzyskania kilku wykresów w jednym oknie należy wykorzystać funkcję subplot(m,n,p) gdzie: m - liczba wykresów w pionie; n - liczba wykresów w poziomie; p - kolejny numer wykresu. Skala wykresu dobierana jest automatycznie. Chcąc ją zmienić, trzeba wywołać funkcję axis([xmin xmax ymin ymax]) i jako argument podać wektor określający nowe parametry osi. Wykres można opisać podając nazwy zmiennych, tytuł, itp. title( tekst ) - tytuł rysunku; xlabel( tekst ) - opis osi x; ylabel( tekst ) - opis osi y; Matlab Simulink 19

20 text(x,y, tekst ) - umieszcza tekst w dowolnym punkcie o współrzędnych (x,y); grid - włącza lub wyłącza siatkę; Przykład 2.17 Napisz skrypt kreślący przykładowy wykres wraz z opisem. % Skrypt kresli przykladowy wykres wraz z opisem x=[0:pi/20:2*pi]; y=sin(x); plot(x,y) title( Wykres funkcji sin(x) ) xlabel( x ) ylabel( f(x) ) text(2.5,0.7, f(x)=sin(x) ) grid Zapisz go pod nazwą wykres0.m i uruchom Rysowanie Istnieją funkcje pozwalające na tworzenie dowolnych rysunków z linii i wielokątów. line(x,y) - rysuje linię łamaną łącząc wierzchołki punktów wyznaczonych przez elementy wektorów x i y; fill(x,y, c ) - rysuje wielokąt o wierzchołkach w punktach wyznaczonych przez elementy wektorów x i y wypełniony kolorem określonym przez argument c według poniższego opisu kolorów: y - żółty m - fioletowy c - turkusowy r - czerwony g - zielony b - niebieski w - biały k - czarny 20 Matlab Simulink

21 Przykład 2.18 Narysuj trójkąt o wierzchołkach w punktach (0,1), (3,4), (4,2) używając funkcji line oraz fill z wypełnieniem w kolorze niebieskim.» line([ ],[ ])» fill([ ],[ ], r ) 2.7. Grafika trójwymiarowa Większość funkcji języka MATLAB generujących rysunki trójwymiarowe służy do kreślenia powierzchni. W praktyce definiując powierzchnię trzeba się ograniczyć do skończonego zbioru punktów należących do obszaru. [x,y]=meshgrid(x,y) - tworzy macierze x i y opisujące położenie węzłów prostokątnej siatki pobierając wartości z wektorów X i Y. mesh(x,y,z) - rysuje siatkę powierzchni opisanej przez macierze x, y i z. surf(x,y,z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z. surfl(x,y,z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z uwzględniając na niej odbicie światła. plot3(x,y,z) - rysuje krzywą w przestrzeni opisaną przez wektory x, y i z. Przykład Napisz skrypt kreślący siatkę wartości funkcji f ( x, y) = sin( x) sin( y) exp( x y ) w przedziale [-π,π]. % Skrypt rysuje siatke wartosci funkcji clf; [x,y]=meshgrid(-pi:0.2:pi,-pi:0.2:pi); z=sin(x).*sin(y).*exp(-x.^2-y.^2); mesh(x,y,z) Zapisz go pod nazwą wykres3d.m i uruchom. Rozbuduj powyższy skrypt o rysowanie kolorowej powierzchni poprzez dodanie na końcu polecenia: Matlab Simulink 21

22 surf(x,y,z) lub surfl(x,y,z) Przykład 2.20 Napisz skrypt kreślący krzywą w przestrzeni trójwymiarowej: % Skrypt kresli krzywa w przestrzeni trojwymiarowej x=[0:0.1:10]; y=2*cos(x); z=sin(2*y); plot3(x,y,z) grid title('wykres krzywej w przestrzeni trojwymiarowej') xlabel('x') ylabel('y') zlabel('z') 22 Matlab Simulink

23 3. Silmulink Simulink jest programowym narzędziem do modelowania, symulacji i analizy systemów dynamicznych. Ważną zaletą programu jest jego interaktywność, co oznacza, ze można zmieniać parametry układu podczas symulacji. Modelowanie w Simulink-u odbywa się z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Polega ono na budowanie modeli z gotowych bloków poprzez łączenie ich w podsystemy i systemy. Istnieje możliwość utworzenia własnych bloków (bibliotek użytkownika). Program Simulink jest integralnie związany ze środowiskiem Matlab-a i może być uruchamiany także z jego poziomu Modelowanie i symulacja układów dynamicznych Rozwiązywanie równań różniczkowych Przykład 3.1 Rozwiąż równanie różniczkowe postaci: dy + 2 y= 1 (3.1) dt z warunkiem początkowym y(0)=1. Przekształcamy równanie do postaci: dy = 1 2y dt (3.2) Tworzymy schemat blokowy w Simulinku: Do zamodelowania różniczkowania używamy bloku całkowania (wykorzystując zależność, że całkowanie jest funkcją odwrotną do różniczkowania). Rys. 3.1 Blok całkowania w Simulinku Całkowity schemat modelu reprezentujący równanie 3.1 przedstawiony jest na rys. 3.2 Matlab Simulink 23

24 Rys. 3.2 Schemat blokowy układu dla przykładu 3.1 Wartość y(0)=1 jest określana w bloku całkowania jako warunek początkowy. Rys. 3.3 Przebieg wielkości wyjściowej Przykład 3.2 Rozwiąż równanie różniczkowe postaci: 2 d y dy (3.3) y= 1 2 dt dt z warunkiem początkowym y(0)=0, y (0)=0 Przekształcamy równanie do postaci: 2 d y 1 = 2 dt dy dt 2y (3.4) 24 Matlab Simulink

25 Rys. 3.4 Schemat blokowy układu dla przykładu 2 Uwaga!: Ponieważ równanie jest drugiego rzędu więc musimy zastosować dwa elementy całkujące celem uzyskania funkcji y(t). Rys. 3.5 Przebieg wielkości wyjściowej 3.2. Rozwiązywanie układów liniowych Rozwiązać układ równań: z 1+ z2= 2 (3.5) z1 z2= 4 Korzystamy z bloku Algebraic Constraint (biblioteka Math). Konstruujemy model pozwalający rozwiązać układ równań (3.5) jak na rysunku 3.6. Matlab Simulink 25

26 Rys. 3.6 Schemat blokowy układu rozwiązywania równań liniowych Dla układu trzech równań zastosujemy, analogicznie trzy bloki Algebraic Constraint Współpraca Simulink-a z Matlab-em Korzystając z pliku wykonawczego Matlab-a możemy wywołać model wykonany w Simulink-u. Na przykład gdy przeprowadzamy wielowariantową analizę układu i zmieniamy parametry wtedy model w Simulink-u dogodnie jest przedstawić jak na rys Rys. 3.7 Schemat blokowy układu dynamicznego z parametrami Wywołanie modelu Simulink-a z poziomu Matlab-a (.m pliku) uwzględnia instrukcję sim( nazwa ): 26 Matlab Simulink

27 % model simulink-a o nazwie suspension % definicja parametrów modelu clear all; m= 1000; k=1000; c=100; V=20; % Symulacja sim('suspension'); load yin.mat; % wgranie zbioru danych wejściowych load pos.mat; % wgranie zbioru danych wyjściowych % wykres figure(1); subplot(2,1,1) plot(x(1,:),x(2,:)); % plot(t,yzad) -> wykorzystanie bloku To Workspace subplot(2,1,2) plot(y(1,:),y(2,:)); Uwaga! W przedstawionym m-pliku dane z Simulink-a są wgrywane do Matlab-a za pomocą bloku To File. Podobny efekt uzyskamy korzystając z bloku To Workspace. Różnica polega na tym, że poprzez blok To File zapisujemy dane na dysku. Matlab Simulink 27

28 4. Literatura 1. Brzózka J., Dorobczyński L.: Programowanie w MATLAB. Wyd. MIKOM Warszawa Brzózka J.: Regulatory cyfrowe w automatyce. Wyd. MIKOM, Warszawa Kamińska A., Pańczyk B.: Matlab przykłady i zadania. Wyd. MIKOM, Warszawa Klamka J., Ogonowski Z.: Teoria systemów liniowych. Skrypty uczelniane Politechniki Śląskiej, Skrypt nr 1987, Gliwice (Zawiera wstęp do pakietu MA- TLAB i SIMULINK) 5. Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB 6 poradnik użytkownika. Wydawnictwo PLJ, Warszawa Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowotechnicznych. Wydawnictwo PLJ, Warszawa Osowski S., Toboła A.: Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków MATLAB i PCNAP. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Osowski S.: Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMU- LINK. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Osowski S., Cichocki A., Siwek A.: MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Pratap R.: Matlak 7 dla naukowców i inżynierów. Wyd. MIKOM, Warszawa Regel W.: Statystyka matematyczna w programie MATLAB. Wyd. MIKOM, Warszawa Regel W.: Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB. Wyd. MIKOM, Warszawa Regel W.: Przykłady i ćwiczenia w programie SIMULINK. Wyd. MIKOM, Warszawa Wciślik M.: Wprowadzenie do systemu MATLAB: Politechnika Świętokrzyska, Kielce Zalewski A., Cegieła R.: MATLAB obliczenia numeryczne i ich zastosowania. Wyd. Nakom, Poznań Matlab Simulink

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Funkcje, pętle i grafika Laboratorium komputerowe 3 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje i skrypty Pętle i instrukcje sterujące 2. Grafika dwuwymiarowa 3. Grafika

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Macierze Laboratorium komputerowe 2 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy 2. Dostęp do elementów macierzy. 3. Działania na macierzach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 TEMAT: Program Matlab: Instrukcje sterujące, grafika. Wyrażenia logiczne Wyrażenia logiczne służą do porównania wartości zmiennych o tych samych rozmiarach. W wyrażeniach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania MATLAB funkcje zewnętrzne (m-pliki, funkcje) Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie.

Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie. Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. Pakiet MATLAB (MATrix LABoratory) jest interakcyjnym środowiskiem umożliwiającym wykonywanie różnorakich obliczeń numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli!

MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli! Modele układów dynamicznych - laboratorium MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli! 1 2 MATLAB MATLAB (ang. matrix laboratory) to pakiet przeznaczony do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi

Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi . Cele ćwiczenia Laboratorium nr Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi zapoznanie się z metodami symbolicznego i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych w Matlabie,

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I PROCESÓW. Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin

ANALIZA DANYCH I PROCESÓW. Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin ANALIZA DANYCH I PROCESÓW Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin SZCZECIN 29 LUTEGO 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. MATLAB wprowadzenie do interfejsu... 5 3. Praca w trybie bezpośrednim... 6 3.1. Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc.

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. Małgorzata Jakubowska Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. MATLAB pakiet oprogramowania matematycznego firmy MathWorks Inc. (www.mathworks.com) rozwijany od roku 1984 język programowania i środowisko

Bardziej szczegółowo

Elementy metod numerycznych - zajęcia 9

Elementy metod numerycznych - zajęcia 9 Poniższy dokument zawiera informacje na temat zadań rozwiązanych w trakcie laboratoriów. Elementy metod numerycznych - zajęcia 9 Tematyka - Scilab 1. Labolatoria Zajęcia za 34 punktów. Proszę wysłać krótkie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na macierzach

Podstawowe operacje na macierzach Podstawowe operacje na macierzach w pakiecie GNU octave. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem macierzy i wektorów w programie GNU octave.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Lista 1

Wstęp do Programowania Lista 1 Wstęp do Programowania Lista 1 1 Wprowadzenie do środowiska MATLAB Zad. 1 Zapoznaj się z podstawowymi oknami dostępnymi w środowisku MATLAB: Command Window, Current Folder, Workspace i Command History.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA MATLAB jest zintegrowanym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej.

GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej. 1 GNU Octave GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej. Octave zapewnia: sporą bibliotęke użytecznych funkcji i algorytmów; możliwośc tworzenia przeróżnych wykresów; możliwość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie 1. Wyświetlanie wyników na ekranie: W Matlabie możliwe są następujące sposoby wyświetlania wartości zmiennych: a. wpisując w programie

Bardziej szczegółowo

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne Działanie Znak Dodawanie + Odejmowanie - Mnożenie macierzowe * Mnożenie tablicowe.* Dzielenie macierzowe / Dzielenie tablicowe./ Potęgowanie macierzowe ^ Potęgowanie tablicowe.^

Bardziej szczegółowo

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1 Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 2 Plan zajęć 1. Wprowadzenie 2. Wykresy 2-D 3. Wykresy 3-D 4. Rysowanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco:

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco: Informatyka I Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć: Kolokwium!!! II Nowe wiadomości: 1 Funkcje trójwymiarowe Wykresy trójwymiarowe tworzone są na podstawie funkcji dwóch zmiennych Wejściem takich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB POLITECHNIKA GDAŃ SKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB ROBERT JANKOWSKI, IZABELA LUBOWIECKA, WOJCIECH WITKOWSKI GDAŃSK 2002 WSTĘP Niniejszy zeszyt przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych

Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych Wszystko proszę zapisywać komendą diary do pliku o nazwie: imie_ nazwisko 1. Definiowanie macierzy i odwoływanie się do elementów:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie Wprowadzenie Metoda Elementów Skończonych (MES) należy do numerycznych metod otrzymywania przybliżonych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WYKRESÓW (1)

TWORZENIE WYKRESÓW (1) TWORZENIE WYKRESÓW (1) Pewne wykresy można wygenerować za pomocą jednego polecenia, np.: graf2d, graf2d2, peaks, membrane, penny, earthmap, xfourier, xpklein, Lorenz, graf3d. Okno graficzne można wyczyścić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: macierze

Wprowadzenie do Scilab: macierze Wprowadzenie do Scilab: macierze Narzędzia Informatyki Magdalena Deckert Izabela Szczęch Barbara Wołyńska Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Agenda Definiowanie macierzy Funkcje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania MATLAB komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich podstawowe informacje Materiały

Bardziej szczegółowo

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D Grafika w Matlabie Obiekty graficzne wyświetlane są w specjalnym oknie, które otwiera się poleceniem figure. Jednocześnie może być otwartych wiele okien, a każde z nich ma przypisany numer. Jedno z otwartych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia w programie MATLAB

Obliczenia w programie MATLAB Obliczenia w programie MATLAB Na zajęciach korzystamy z programu MATLAB, w którym wykonywać będziemy większość obliczeń. Po uruchomieniu programu w zależności od wersji i konfiguracji może pojawić się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D.

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. Podstawy Informatyki 1 Laboratorium 10 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. 2. Wprowadzenie Grafika trójwymiarowa jest to przedstawienie na płaszczyźnie ekranu monitora

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Metody numeryczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p,

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p, PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium Wykonał: Sala 125 Łukasz Konopacki 155796 Grupa: poniedziałek/p, 16.10 18.10 Prowadzący: Dr.inż.Ewa Szlachcic Termin oddania sprawozdania: Ocena: Matlab - firmy

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 15 listopada 2008 Funckja plot Funkcja plot3 Wizualizacja funkcji jednej zmiennej Do wizualizacji funkcji jednej zmiennej w programie MATLAB wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Mathcada 1

Wprowadzenie do Mathcada 1 Wprowadzenie do Mathcada Ćwiczenie. - Badanie zmienności funkcji kwadratowej Ćwiczenie. pokazuje krok po kroku tworzenie prostego dokumentu w Mathcadzie. Dokument ten składa się z następujących elementów:.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH II rok Kierunek Logistyka Temat: Zajęcia wprowadzające. BHP stanowisk

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Matlab, programowanie i zastosowania nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki Pakiety matematyczne Matematyka Stosowana dr inż. Krzysztof Burnecki 20.02.2013 Podstawowe informacje Krzysztof Burnecki C-11, pok. 5.14 Krzysztof.Burnecki@pwr.wroc.pl Konsultacje: poniedziałek 11-13,

Bardziej szczegółowo

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane.

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane. MATLAB Co to jest? program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Nazwa Nazwa programu pochodzi od angielskich

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Opracowanie: Paweł Lieder Gdańsk, 007 Podstawy pracy z Scilab.

Bardziej szczegółowo

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wstęp do programu Matlab 1. Wiadomości wstępne liczby, format Program Matlab używa konwencjonalną notację dziesiętną, z kropka dziesiętną. W przypadku notacji naukowej

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Pętle iteracyjne i decyzyjne

Pętle iteracyjne i decyzyjne Pętle iteracyjne i decyzyjne. Pętla iteracyjna for Pętlę iteracyjną for stosuje się do wykonywania wyrażeń lub ich grup określoną liczbę razy. Licznik pętli w pakiecie MatLab może być zwiększany bądź zmniejszany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

zajęcia 2 Definiowanie wektorów:

zajęcia 2 Definiowanie wektorów: zajęcia 2 Plan zajęć: definiowanie wektorów instrukcja warunkowa if wykresy Definiowanie wektorów: Co do definicji wektora: Koń jaki jest, każdy widzi Definiowanie wektora w Octave v1=[3,2,4] lub: v1=[3

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania MATLAB instrukcje warunkowe, logiczne, pętle Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Analiza Algebra Podstawy programowania strukturalnego. Podstawowe wiadomości o funkcjach Podstawowe wiadomości o macierzach Podstawy programowania

Analiza Algebra Podstawy programowania strukturalnego. Podstawowe wiadomości o funkcjach Podstawowe wiadomości o macierzach Podstawy programowania Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli.

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli. Notatki z sesji Scilaba Istnieje możliwość dokładnego zapisu przebiegu aktualnej sesji pracy ze Scilabem: polecenie diary('nazwa_pliku.txt') powoduje zapis do podanego pliku tekstowego wszystkich wpisywanych

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MATLAB Dr inż. Sergiusz Sienkowski ĆWICZENIE NR 1 Wprowadzenie do programu komputerowego Matlab 1.1.

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja wyników

Graficzna prezentacja wyników Graficzna prezentacja wyników Wykonał: ŁUKASZ BURDACH ETI 9.3 Przy pierwszym wywołaniu funkcji rysującej wykres otwarte zostaje okno graficzne, które jest potem wykorzystywane domyślnie (jest tzw. oknem

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji - wprowadzenie do SciLab a

Metody optymalizacji - wprowadzenie do SciLab a Metody optymalizacji - wprowadzenie do SciLab a 1 Zmienne Nazwy: dozwolone nazwy zawierają znaki: od a do z, od A do Z, od 0 do 9 oraz _, #,!, $,? Operator przypisania wartości zmiennej = Przykład x=2

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: macierze

Wprowadzenie do Scilab: macierze Wprowadzenie do Scilab: macierze Narzędzia Informatyki Magdalena Deckert Izabela Szczęch Barbara Wołyńska Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Agenda Definiowanie macierzy Funkcje

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

, h(x) = sin(2x) w przedziale [ 2π, 2π].

, h(x) = sin(2x) w przedziale [ 2π, 2π]. Informatyczne podstawy projektowania, IŚ, / Maima, część II. Rysowanie wykresów w dwu i trzech wymiarach (zob. 5). a. Otwórz panel okna Wykres D i zapoznaj się z nim. Wyrażenie(a) - tutaj wpisujemy funkcję

Bardziej szczegółowo

Elementy okna MatLab-a

Elementy okna MatLab-a MatLab część IV 1 Elementy okna MatLab-a 2 Elementy okna MatLab-a 3 Wykresy i przydatne polecenia Wywołanie funkcji graficznej powoduje automatyczne otwarcie okna graficznego Kolejne instrukcje graficzne

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 -->s="hello World!" s = Hello World! -->disp(s) Hello World!

Przykład 1 -->s=hello World! s = Hello World! -->disp(s) Hello World! Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa oraz jego darmowego

Bardziej szczegółowo

MATLAB Podstawowe polecenia

MATLAB Podstawowe polecenia MATLAB Podstawowe polecenia W MATLABie możliwe jest wykonywanie prostych obliczeń matematycznych. Działania (np. +) należy wpisać w okienku poleceń na końcu naciskając klawisz enter. Program MATLAB wydrukuje

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

MATLAB tworzenie własnych funkcji

MATLAB tworzenie własnych funkcji MATLAB tworzenie własnych funkcji Definiowanie funkcji anonimowych Własne definicje funkcji możemy tworzyć bezpośrednio w Command Window, są to tzw. funkcje anonimowe; dla funkcji jednej zmiennej składnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

1 Typy i formaty danych

1 Typy i formaty danych do pakietu MathWorks MatLAB Pakiet MathWorks MatLAB jest środowiskiem obliczeniowym z wbudowanym własnym językiem wysokiego poziomu. Nazwa pochodzi ze zbitki dwóch angielskich słów: Matrix (macierz) i

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów funkcji

ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów funkcji Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TSC 3 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.4 Tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3 Matlab, zajęcia 3. Pętle c.d. Przypomnijmy sobie jak działa pętla for Możemy podać normalnie w Matlabie t=cputime; for i=1:20 v(i)=i; e=cputime-t UWAGA: Taka operacja jest bardzo czasochłonna i nieoptymalna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania Uniwersytet Zielonogórski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi

Laboratorium 1. Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi Laboratorium 1 1. Cel ćwiczenia Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi Zapoznanie się z metodami symbolicznego i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych w Matlabie,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje graficzne.

Podstawowe operacje graficzne. Podstawowe operacje graficzne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami graficznymi środowiska GNU octave, w tym celu: narzędziami graficznymi, sposobami konstruowania wykresów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW http://metodycy.torun.pl/ m.informatyka@metodycy.torun.pl 1. Wprowadzenie do Pythona podstawowe informacje Python to język programowania wysokiego poziomu,

Bardziej szczegółowo

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm Piotr Chojnacki: MATLAB Program na zaliczenie: Odejmowanie widm {Poniższy program ma za zadanie odjęcie dwóch widm od siebie. Do poprawnego działania programu potrzebne są trzy funkcje: odejmowaniewidm.m

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. dsolve( rownanie1, rownanie2,, warunek 1, warunek 2 );

Laboratorium nr 1. dsolve( rownanie1, rownanie2,, warunek 1, warunek 2 ); Laboratorium nr. Cele ćwiczenia zapoznanie si z metodami symbolicznego i numerycznego rozwi zywania równa ró niczkowych w Matlabie, wykorzystanie Simulinka do tworzenia modelu równania ró niczkowego, archiwizacja

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do algorytmiki

1 Wprowadzenie do algorytmiki Teoretyczne podstawy informatyki - ćwiczenia: Prowadzący: dr inż. Dariusz W Brzeziński 1 Wprowadzenie do algorytmiki 1.1 Algorytm 1. Skończony, uporządkowany ciąg precyzyjnie i zrozumiale opisanych czynności

Bardziej szczegółowo

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 Co mam zrobić, jeżeli obliczenia potrzebne są na wczoraj, trzeba jeszcze zrobić wykres, a do tego mam użyć Bardzo Skomplikowanego Czegoś wiedząc

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory;

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory; Wykłady 8 i 9 Pojęcia przestrzeni wektorowej i macierzy Układy równań liniowych Elementy algebry macierzy dodawanie, odejmowanie, mnożenie macierzy; macierz odwrotna dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zakaz rozpowszechniania w sieci, tylko na użytek studentów informatyki UwB. WYKŁAD 1- Matlab

Zakaz rozpowszechniania w sieci, tylko na użytek studentów informatyki UwB. WYKŁAD 1- Matlab Zakaz rozpowszechniania w sieci, tylko na użytek studentów informatyki UwB. WYKŁAD 1- Matlab 1. Wprowadzenie do Matlaba. Języki programowania takie jak np. C++ umożliwiają tworzenie programu realizującego

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej Paweł Cibis pawel@cibis.pl 23 lutego 2007 1 Regresja liniowa 2 wzory funkcje 3 Korelacja liniowa

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Metody numeryczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II. Podstawy MATLABA

Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II. Podstawy MATLABA Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II Podstawy MATLABA MATLAB jest zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7.

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7. Strona z WEKTORY I MACIERZE Wektory i macierze ogólnie nazywamy tablicami. Wprowadzamy je:. W sposób jawny: - z menu Insert Matrix, - skrót klawiszowy: {ctrl}+m, - odpowiedni przycisk z menu paska narzędziowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach

Wykład 4. Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach Wykład 4 Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach Dr inż. Zb. Rudnicki Tematyka wykładu 1. Macierze, wektory, tablice - wprowadzenie 2. Rozmiary i typy tablic 3. Zapis - nawiasy i znaki specjalne 4.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych i dynamicznych, symulacji procesów, przekształceń i obliczeń symbolicznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 6 AUTOMATYKA

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 6 AUTOMATYKA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 6 AUTOMATYKA II rok Kierunek Transport Temat: Transmitancja operatorowa. Badanie odpowiedzi układów automatyki. Opracował

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach

Wykład 4. Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach Wykład 4 Matlab cz.3 Tablice i operacje na tablicach Dr inż. Zb. Rudnicki Tematyka wykładu 1. Macierze, wektory, tablice - wprowadzenie 2. Rozmiary i typy tablic 3. Zapis - nawiasy i znaki specjalne 4.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;(

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( Zad Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej Przykład y = ( x ) + 5 (postać kanoniczna) FUNKCJA KWADRATOWA Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( a 0) Aby ją uzyskać pozbywamy się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zadania. Rozdział Wektory i macierze. 1.Podajpolecenie 1,któreutworzywektor: v = [100, 95, 90,..., 95, 100].

Zadania. Rozdział Wektory i macierze. 1.Podajpolecenie 1,któreutworzywektor: v = [100, 95, 90,..., 95, 100]. Rozdział 1 Zadania 11 Wektory i macierze 1Podajpolecenie 1,któreutworzywektor: v = [100, 95, 90,, 95, 100] 2 Podaj polecenie, które utworzy wektor: v = [cos(pi), cos(2 pi), cos(3 pi),,cos(100 pi)] 3 Podaj

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo