Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie."

Transkrypt

1 Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. Pakiet MATLAB (MATrix LABoratory) jest interakcyjnym środowiskiem umożliwiającym wykonywanie różnorakich obliczeń numerycznych. W rzeczywistości jest to język programowania wysokiego poziomu z rozbudowanym edytorem-debuggerem, możliwością generowania rozbudowanej grafiki i narzędziami do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphic User Interface). Podstawowym typem danych w MATLAB-ie jest macierz. Mimo to pakiet umożliwia prowadzenie obliczeń symbolicznych i posiada szereg poleceń do pracy z innymi typami danych: macierze (tablice) wielowymiarowe, łańcuchy znaków, struktury, macierze komórkowe, macierze rzadkie. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych procedur umożliwiające rozwiązywanie problemów z wielu dziedzin: opracowywania danych chemicznych, analizy i obliczeń finansowych, projektowania i diagnostyki układów sterowania, przetwarzania obrazów, analizy informacji geograficznych i wyświetlania map, projektowania i symulacji sieci neuronowych rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych, modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych, aproksymacji i interpolacji funkcji. Rys. 1. Główne okno środowiska MATLAB. Główne okno programu (rys. 1) składa się z następujących części: Command Window umożliwia uruchamianie poleceń, skryptów i funkcji; Command History historia wpisanych poleceń, umożliwia kopiowanie poleceń i ponowne ich wykonywanie; Strona 1/20

2 Workspace/Current Directory zakładki pozwalające odpowiednio na oglądanie, tworzenie, kasowanie i zmianę zmiennych znajdujących się w przestrzeni roboczej programu; oraz tworzenie, wyszukiwanie, otwieranie plików z katalogu roboczego; Dodatkowo często wykorzystuje się narzędzia: Editor/Debugger zintegrowany edytor-debugger (rys. 2) pozwalający na pisanie, śledzenie i uruchamianie skryptów i funkcji; Figure pozwalające na tworzenie, modyfikację i drukowanie wykresów i innych elementów graficznych (rys. 3); Rys. 2. Zintegrowany edytor-debugger. Rys. 3. Okno wykresu. Edycja poleceń przypomina korzystanie z linii poleceń (CLI, Command Line Interface). Polecenia wpisywane są w oknie poleceń i zatwierdzane klawiszem <ENTER>. Jest to jeden z dwóch dostępnych trybów pracy w środowisku. Alternatywnie, możliwe jest zamknięcie grupy poleceń wewnątrz skryptów i funkcji. Strona 2/20

3 Skrypty stanowią sekwencję poszczególnych poleceń zapisaną w pliku tekstowym. Zmienne modyfikowane wewnątrz skryptu są dostępne po jego wykonaniu w przestrzeni roboczej (workspace). Skrypty nie zwracają wartości, a jedyną możliwością parametryzacji ich działania jest wcześniejsze zainicjowanie odpowiednich zmiennych (parametrów). Funkcje w odróżnieniu od skryptów, definiowane są jako zamknięte fragmenty algorytmu obliczeniowego. Posiadają listę parametrów wejściowych, zwracają wartość (lub wartości). Zmienne wewnętrzne są tworzone na czas wykonania się funkcji i nie są dostępne z poziomu przestrzenie roboczej. 2. Przykłady prostych poleceń. Przypisane wartości do zmiennej a=3 a = 3 Średnik na końcu polecenia przypisania powoduje, że nie będzie wyświetlana wartość wyniku b=5; Przypisanie wartości wyniku wyrażenia arytmetycznego do zmiennej c=sin(a)+1.5 c = Jeśli w przypisaniu nie podano nazwy zmiennej to wynik jest zapamiętany w standardowej zmiennej o nazwie ans cos(pi/3) Wyświetlenie wartości zmiennej ans Strona 3/20

4 lub disp(ans) Nazwa zmiennej w MATLAB-ie może składać się z liter, cyfr i znaku podkreślenia i musi rozpoczynać się od litery. MATLAB bierze pod uwag 31 pierwszych znaków nazwy i rozróżnia małe i duże litery. Zapisanie zmiennej a do pliku (plik binarny, *.mat) save nazwa_pliku a Zapisanie zmiennej a do pliku tekstowego save nazwa_pliku.txt a -ascii Wczytanie zmiennej z pliku binarnego (wcześniej skasujemy wszystkie zmienne) clear load nazwa_pliku.mat W tym przypadku zachowana jest nazwa zapisanej zmiennej (a). Wczytanie zmiennej z pliku tekstowego load nazwa_pliku.txt W tym przypadku zmienna jest dostępna pod nazwą taką jak nazwa pliku (nazwa_pliku). Ponownie skasujmy wszystkie zmienne clear 3. Liczby rzeczywiste i macierze. Podstawowym typem dla elementów macierzy są liczby rzeczywiste. W zależności od komputera i systemu operacyjnego minimalne i maksymalne wartości liczb rzeczywistych mogą się różnić. Maksymalną i minimalną wartość liczby rzeczywistej można poznać za pomocą poleceń Strona 4/20

5 realmin e-308 i realmax e+308 Zmiana formatu wyświetlania liczb format short format short e e+000 format long Definicja macierzy przez wyliczenie elementów lub A=[ ; ] A=[ ] Strona 5/20

6 Poszczególne elementy macierzy oddziela się spacjami lub przecinkami, a wiersze średnikami lub umieszcza się je w oddzielnych liniach. Definicja macierzy przez generowanie elementów: macierz=min:krok:maks, w przypadku kroku równego 1 można napisać: macierz=min:max B=1:1: [1:1:10; 2:2:20] [1:10; 2:2:20] Dołączanie macierzy A=[1 2 3; 6 4 8] B=[6 2; 9 8] C=[ ; ] C = D=[A B; C] D = Strona 6/20

7 Sprawdzenie wymiaru macierzy length(b) 2 size(d) 4 5 Definicja macierzy jednostkowej eye(4) Macierz wypełniona jedynkami ones(3,5) Macierz wypełniona zerami zeros(5,3) Strona 7/20

8 Odwołanie do elementów macierzy A=[1 2 3; 4 6 7; 2 9 7] A(2, 2) 6 A(2, 2)= Odwołania do podmacierzy A=[ ; ; ] Utworzenie wektora B z 2 kolumny macierzy A B=A(:, 2) Utworzenie wektora C z 3 wiersza macierzy A C=A(3, :) C = Strona 8/20

9 Utworzenie macierzy D z kolumn: 1-3 i 5 macierzy A D=A(:, [1:3 5]) D = Utworzenie macierzy E z elementów macierzy A leżących na przecięciu wierszy 1 i 3 z kolumnami 1, 3 i 5 E=A([1 3], [1:2:5]) E = Usuwanie drugiego wiersza macierzy A A=[ ; ] A(2, :)=[] Usunięcie 1 i 3 kolumny z macierzy A A=[ ; ] A(:, [1 3])=[] Strona 9/20

10 Wyświetlanie zmiennych who Your variables are: A B C D E ans Zajmowana przez nie pamięć i ich typ whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double B 3x1 24 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie zmiennej clear B whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie wszystkich zmiennych clear Czyszczenie okna poleceń clc 4. Działania na macierzach. Dodawanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 10/20

11 4 5 6 B=[3 2 1; 6 5 4] C=A+B C = Odejmowanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2 1; 6 5 4] C=A-B C = Mnożenie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2; 1 6; 5 4] C=A*B Strona 11/20

12 C = Odwracanie macierzy A=[1 2 3; 0 8 2; 1 0 2] B=inv(A) C=A*B C = Transpozycja macierzy A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] B=A' Iloczyn macierzy i liczby A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 12/20

13 B=2*A Kolejność wykonywania działań: podnoszenie do potęgi ^.^ mnożenia, dzielenie i transpozycja *.* /./ \.\ '.' dodawanie, odejmowanie Skrypty i funkcje. Napisz skrypt (wybierz opcję File New M-File) kreślący wykres funkcji sinus % skrypt rysuje wykres funkcji sinus x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y) Zapisz go pod nazwą wykres.m a następnie uruchom wykres Definicja funkcji ma następującą postać function [wartość_funkcji] = nazwa_funkcji (arg_1,..., arg_n) ciąg instrukcji Napisz funkcję (wybierz opcję File New M-File) obliczającą wartość silni function [wynik] = silnia(n) % Funkcja wyznacza watość n! wynik = 1; for i = 1 : n wynik = wynik * i; Zapisz ją pod nazwą silnia.m a następnie uruchom silnia(5) Strona 13/20

14 120 Sprawdź działanie polecenia help silnia 6. Instrukcje sterujące. Pętla for for zmienna_iterowana = macierz_wartosci instrukcje Napisz skrypt liczący pięć kolejnych kwadratów liczb naturalnych i zapamiętuje w macierzy A for i = 1 : 5 A(i) = i^2; A Zapisz go pod nazwą petlafor.m a następnie uruchom petlafor Pętla while while wyrazenie_warunkowe instrukcje Napisz skrypt liczący sumę dziesięciu kolejnych liczb naturalnych i = 0; suma = 0; while i < 10 i = i + 1; suma = suma + i; suma Zapisz go pod nazwą petlawhile.m a następnie uruchom Strona 14/20

15 petlawhile suma = 55 Instrukcja warunkowa if if wyrazenie_warunkowe_1 instrukcje_1 elseif wyrazenie_warunkowe_2 instrukcje_2 else wyrazenie_warunkowe_3 instrukcje_3 Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuif.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); if (o == 1) disp('opcja 1') elseif (o == 2) disp('opcja 2') elseif (o == 3) disp('opcja 3') Instrukcja switch switch zmienna case wartosc_1 instrukcje_1 case wartosc_2 instrukcje_2 case wartosc_3 instrukcje_3 otherwise instrukcje Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuswitch.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); switch o case {1} disp('opcja 1') case {2} disp('opcja 2') case {3} disp('opcja 3') Wyrażenia logiczne można budować używając: Strona 15/20

16 operatorów relacji < <= == ~= >= > negacji ~ koniunkcji & alternatywy 7. Grafika. Najczęściej spotykanym sposobem prezentacji danych i wyników są wykresy. W MATLAB-ie do ich kreślenia można używać funkcji plot(wartosci_x, wartosci_y, parametry) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x, y1, x, y2) Sprawdź składnię i dowiedz się więcej za pomocą polecenia help plot Często zdarza się potrzeba szkicowania kilku wykresów w jednym oknie, służy do tego polecenie subplot(wykresy_w_pionie, wykresy_w_poziomie, numer_wykresu) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); y3=tan(x); subplot(2, 2, 1) plot(x, y1) subplot(2, 2, 2) plot(x, y2) subplot(2, 2, 3) plot(x, y3) Skala wykresu dobierana jest automatycznie, chcąc ją zmienić należy użyć polecenia axis([min_x max_x min_y max_y]) x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y, '-or') axis([ ]) Wykres można opisać podając nazwy zmiennych, tytuł, etc. title('tekst') - tytuł rysunku; Strona 16/20

17 xlabel('tekst') - opis osi x; ylabel('tekst') - opis osi y; text(x, y, 'tekst') - umieszcza tekst w dowolnym punkcie o współrzędnych (x, y); grid - włącza lub wyłącza siatkę; Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykressin.m i sprawdź jego działanie x=[0:pi/20:2*pi]; y=sin(x); plot(x, y) title('wykres funkcji sin(x)') xlabel('x') ylabel('f(x)') text(2.5, 0.7, 'f(x)=sin(x)') grid Większość funkcji MATLAB-a generujących rysunki trójwymiarowe służy do kreślenia powierzchni. W praktyce definiując powierzchnię trzeba się ograniczyć do skończonego zbioru punktów należących do obszaru [x, y] = meshgrid(x, Y) - tworzy macierze x i y opisujące położenie węzłów prostokątnej siatki pobierając wartości z wektorów X i Y; mesh(x, y, z) - rysuje siatkę powierzchni opisanej przez macierze x, y i z; surf(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z; surfl(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z uwzględniając na niej odbicie światła; plot3(x, y, z) - rysuje krzywą w przestrzeni opisaną przez wektory x, y i z; Przepisz i uruchom poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykers3d.m [x, y] = meshgrid(-pi:0.2:pi, -pi:0.2:pi) z = sin(x).* sin(y).* exp(-x.^2 - y.^2) mesh(x, y, z) Rozbuduj powyższy skrypt o rysowanie kolorowej powierzchni poprzez dodanie na końcu polecenia (zamiast mesh()): lub surf(x, y, z) surfl(x, y, z) Napisz skrypt kreślący krzywą w przestrzeni trójwymiarowej, zapisz do pod nazwą krzywa3d.m x = [0:0.1:10]; y = 2 * cos(x); z = sin(2 * y); plot3(x, y, z, 'r') box on grid title('wykres krzywej w przestrzeni trójwymiarowej') xlabel('x') Strona 17/20

18 ylabel('y') zlabel('z') Wykreślone powierzchnie można poddać cieniowaniu używając funkcji shading flat shading interp shading faceted Napisz skrypt: % Skrypt rysuje powierzchnie poddane cieniowaniu clf [x, y] = meshgrid(-3.5:0.7:3.5); z = sin(x).* sin(y) + 4 * exp(-(x - 0.5).^2 - (y - 0.5).^2); %Wykres w trybie flat subplot(1, 3, 1) surf(x, y, z) shading flat title('flat') %Wykres w trybie interp subplot(1, 3, 2) surf(x, y, z) shading interp title('interp') %Wykres w trybie faceted subplot(1, 3, 3) surf(x, y, z) shading faceted title('faceted') Istnieją funkcje pozwalające na tworzenie dowolnych rysunków złożonych z linii i wielokątów line(x, y) - rysuje linię łamaną łącząc wierzchołki punktów wyznaczonych przez elementy wektorów x i y; fill(x, y, c ) - rysuje wielokąt o wierzchołkach w punktach wyznaczonych przez elementy wektorów x i y wypełniony kolorem określonym przez argument c Narysuj trójkąt o wierzchołkach w punktach (0,1); (3,4); (4,2) używając funkcji line oraz fill z wypełnieniem w kolorze niebieskim line([ ],[ ]) fill([0 3 4],[1 4 2], b ) Przykładowy skrypt liczący charakterystyki geometryczne przekroju teowego % Program oblicza charakterystyki geometryczne i rysuje rdzeń przekroju teowego % Dane do programu: % h - wysokość przekroju % b - szerokość półki % t - grubość środnika % d - grubość półki clear clc Strona 18/20

19 disp('program rysuje rdzeń przekroju teowego') disp(' ') % wprowadzanie danych h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); while h <= 0 disp('wysokość musi być wartością dodatnią') h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); b = input('podaj szerokość półki b='); while b <= 0 disp('szerokość musi być wartością dodatnią') b = input('podaj szerokość półki b='); t = input('podaj grubość środnika t='); while t <= 0 t >= b disp('grubość środnika musi być wartością dodatnią i mniejszą od szerokości półki') t = input('podaj grubość środnika t='); d = input('podaj grubość półki d='); while d <= 0 d >= h disp('grubość półki musi być wartością dodatnią i mniejszą od wysokości przekroju') d = input('podaj grubość półki d='); % charakterystyki geometryczne przekroju disp(' ') disp('pole powierzchni') b * d + (h - d) * t Sx = b * d * d / 2 + (h - d) * t * (d + (h - d) / 2); disp('odległość środka ciężkości od góry przekroju') yc = Sx / A disp('momenty bezwładności') Ix = b * d^3 / 12 + b * d * (yc - d / 2) * (yc - d / 2) + t * (h - d)^3 / 12 + t * (h - d) * (d + (h - d) / 2 - yc) * (d + (h - d) / 2 - yc) Iy = d * b^3 / 12 + (h - d) * t^3 / 12 disp('kwadraty promieni bezwładności') ix2 = Ix / A iy2 = Iy / A % obliczanie wierzchołków rdzenia u(1) = 0; v(1) = -ix2 / yc; u(2) = -iy2 / (b / 2); v(2) = 0; e = (h - d) / (t - b); x0 = (yc + b * e - d) / (2 * e); u(3) = -iy2 / x0; y0 =yc + b * e - d; v(3) = -ix2 / y0; u(4) = 0; v(4) = -ix2 / -(h - yc); u(5) = -u(3); v(5) = v(3); u(6) = -u(2); v(6) = 0; disp('współrzędne wierzchołków rdzenia w układzie przechodzącym przez środek ciężkości przekroju'); [u' v'] % rysowanie przekroju i rdzenia clf x = [-b/2 b/2 b/2 t/2 t/2 -t/2 -t/2 -b/2 -b/2]; y=[yc yc yc-d yc-d yc-h yc-h yc-d yc-d yc]; Strona 19/20

20 line(x, y, 'Color', 'red'); u(7) = u(1); v(7) = v(1); line(u, v, 'LineWidth', 2.5) line([-b/2 b/2], [0 0], 'Color', 'green'); line([0 0], [yc-h yc], 'Color', 'green'); Strona 20/20

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

MATLAB ćwiczenia. Spis treści

MATLAB ćwiczenia. Spis treści MATLAB ćwiczenia Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Tworzenie katalogu roboczego, przygotowanie do pracy... 2 1.2. Matlab jako kalkulator... 2 1.3. Wpisywanie macierzy i wektorów bezpośrednio z konsoli...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Część I. Polecenia podstawowe

Część I. Polecenia podstawowe MATLAB Matlab (Matrix Laboratory) to interakcyjne środowisko do obliczeń naukowo-inżynierskich oraz wizualizacji danych. Matlab dostępny jest na większość platform sprzętowych i systemowych (wartstwa GUI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa)

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Wstęp Program Gauss stanowi środowisko do obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Polecenia i sposób

Bardziej szczegółowo

Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal

Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal 1 Algorytmika oraz programowanie w Języku Pascal 2 Algorytmika Definicja 1. Algorytm jest to pewien ciąg czynności, który prowadzi do rozwiązania danego problemu. Definicja 2. Algorytm to jednoznaczny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

KURS MATLAB I Rok 2005/2006, semestr letni Uniwersytet Warszawski Wydzia" Fizyki Ryszard Buczy&ski, Rafa" Kasztelanic

KURS MATLAB I Rok 2005/2006, semestr letni Uniwersytet Warszawski Wydzia Fizyki Ryszard Buczy&ski, Rafa Kasztelanic KURS MATLAB I Rok 2005/2006, semestr letni Uniwersytet Warszawski Wydzia" Fizyki Ryszard Buczy&ski, Rafa" Kasztelanic Spis Tre)ci Wstp... 3 Opis rodowiska Matlaba... 4 Operacje algebraiczne na wektorach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilaba

Wprowadzenie do Scilaba Wprowadzenie do Scilaba wersja 0.9999 α Bruno Pinçon Institut Elie Cartan Nancy E.S.I.A.L. Université Henri Poincaré Email : Bruno.Pincon@iecn.u-nancy.fr Przekład z języka francuskiego : Piotr Fulmański

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki

Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze WEWNĄTRZSZKOLNY KURS DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Artur Adam Zastosowanie programu Derive 4 w nauczaniu matematyki Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Help. Oficjalny Podręcznik 3.2. Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help Oficjalny Podręcznik 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Help 3.2 Ostatnio modyfikowany: listopad 16, 2009 Autorzy Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do pakietu R

Krótkie wprowadzenie do pakietu R Krótkie wprowadzenie do pakietu R Statystyka matematyczna i ekonometria dr inż. Robert Kapłon ver. 0.9 (kompilacja: 26 września 2014) Spis treści Wstęp 3 1. Instalacja i konfiguracja 4 1.1. Tworzenie projektu.....................................

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

2.5 Podstawy programowania w bash'u

2.5 Podstawy programowania w bash'u 2-87 2.5 Podstawy programowania w bash'u Powłoka Linuksa jest programowalna, można używać edytora vi do pisania programów. Zwykle skrypt powłoki jest zapisany w pliku tekstowym i zaczyna się następującym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo