Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie."

Transkrypt

1 Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. Pakiet MATLAB (MATrix LABoratory) jest interakcyjnym środowiskiem umożliwiającym wykonywanie różnorakich obliczeń numerycznych. W rzeczywistości jest to język programowania wysokiego poziomu z rozbudowanym edytorem-debuggerem, możliwością generowania rozbudowanej grafiki i narzędziami do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphic User Interface). Podstawowym typem danych w MATLAB-ie jest macierz. Mimo to pakiet umożliwia prowadzenie obliczeń symbolicznych i posiada szereg poleceń do pracy z innymi typami danych: macierze (tablice) wielowymiarowe, łańcuchy znaków, struktury, macierze komórkowe, macierze rzadkie. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych procedur umożliwiające rozwiązywanie problemów z wielu dziedzin: opracowywania danych chemicznych, analizy i obliczeń finansowych, projektowania i diagnostyki układów sterowania, przetwarzania obrazów, analizy informacji geograficznych i wyświetlania map, projektowania i symulacji sieci neuronowych rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych, modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych, aproksymacji i interpolacji funkcji. Rys. 1. Główne okno środowiska MATLAB. Główne okno programu (rys. 1) składa się z następujących części: Command Window umożliwia uruchamianie poleceń, skryptów i funkcji; Command History historia wpisanych poleceń, umożliwia kopiowanie poleceń i ponowne ich wykonywanie; Strona 1/20

2 Workspace/Current Directory zakładki pozwalające odpowiednio na oglądanie, tworzenie, kasowanie i zmianę zmiennych znajdujących się w przestrzeni roboczej programu; oraz tworzenie, wyszukiwanie, otwieranie plików z katalogu roboczego; Dodatkowo często wykorzystuje się narzędzia: Editor/Debugger zintegrowany edytor-debugger (rys. 2) pozwalający na pisanie, śledzenie i uruchamianie skryptów i funkcji; Figure pozwalające na tworzenie, modyfikację i drukowanie wykresów i innych elementów graficznych (rys. 3); Rys. 2. Zintegrowany edytor-debugger. Rys. 3. Okno wykresu. Edycja poleceń przypomina korzystanie z linii poleceń (CLI, Command Line Interface). Polecenia wpisywane są w oknie poleceń i zatwierdzane klawiszem <ENTER>. Jest to jeden z dwóch dostępnych trybów pracy w środowisku. Alternatywnie, możliwe jest zamknięcie grupy poleceń wewnątrz skryptów i funkcji. Strona 2/20

3 Skrypty stanowią sekwencję poszczególnych poleceń zapisaną w pliku tekstowym. Zmienne modyfikowane wewnątrz skryptu są dostępne po jego wykonaniu w przestrzeni roboczej (workspace). Skrypty nie zwracają wartości, a jedyną możliwością parametryzacji ich działania jest wcześniejsze zainicjowanie odpowiednich zmiennych (parametrów). Funkcje w odróżnieniu od skryptów, definiowane są jako zamknięte fragmenty algorytmu obliczeniowego. Posiadają listę parametrów wejściowych, zwracają wartość (lub wartości). Zmienne wewnętrzne są tworzone na czas wykonania się funkcji i nie są dostępne z poziomu przestrzenie roboczej. 2. Przykłady prostych poleceń. Przypisane wartości do zmiennej a=3 a = 3 Średnik na końcu polecenia przypisania powoduje, że nie będzie wyświetlana wartość wyniku b=5; Przypisanie wartości wyniku wyrażenia arytmetycznego do zmiennej c=sin(a)+1.5 c = Jeśli w przypisaniu nie podano nazwy zmiennej to wynik jest zapamiętany w standardowej zmiennej o nazwie ans cos(pi/3) Wyświetlenie wartości zmiennej ans Strona 3/20

4 lub disp(ans) Nazwa zmiennej w MATLAB-ie może składać się z liter, cyfr i znaku podkreślenia i musi rozpoczynać się od litery. MATLAB bierze pod uwag 31 pierwszych znaków nazwy i rozróżnia małe i duże litery. Zapisanie zmiennej a do pliku (plik binarny, *.mat) save nazwa_pliku a Zapisanie zmiennej a do pliku tekstowego save nazwa_pliku.txt a -ascii Wczytanie zmiennej z pliku binarnego (wcześniej skasujemy wszystkie zmienne) clear load nazwa_pliku.mat W tym przypadku zachowana jest nazwa zapisanej zmiennej (a). Wczytanie zmiennej z pliku tekstowego load nazwa_pliku.txt W tym przypadku zmienna jest dostępna pod nazwą taką jak nazwa pliku (nazwa_pliku). Ponownie skasujmy wszystkie zmienne clear 3. Liczby rzeczywiste i macierze. Podstawowym typem dla elementów macierzy są liczby rzeczywiste. W zależności od komputera i systemu operacyjnego minimalne i maksymalne wartości liczb rzeczywistych mogą się różnić. Maksymalną i minimalną wartość liczby rzeczywistej można poznać za pomocą poleceń Strona 4/20

5 realmin e-308 i realmax e+308 Zmiana formatu wyświetlania liczb format short format short e e+000 format long Definicja macierzy przez wyliczenie elementów lub A=[ ; ] A=[ ] Strona 5/20

6 Poszczególne elementy macierzy oddziela się spacjami lub przecinkami, a wiersze średnikami lub umieszcza się je w oddzielnych liniach. Definicja macierzy przez generowanie elementów: macierz=min:krok:maks, w przypadku kroku równego 1 można napisać: macierz=min:max B=1:1: [1:1:10; 2:2:20] [1:10; 2:2:20] Dołączanie macierzy A=[1 2 3; 6 4 8] B=[6 2; 9 8] C=[ ; ] C = D=[A B; C] D = Strona 6/20

7 Sprawdzenie wymiaru macierzy length(b) 2 size(d) 4 5 Definicja macierzy jednostkowej eye(4) Macierz wypełniona jedynkami ones(3,5) Macierz wypełniona zerami zeros(5,3) Strona 7/20

8 Odwołanie do elementów macierzy A=[1 2 3; 4 6 7; 2 9 7] A(2, 2) 6 A(2, 2)= Odwołania do podmacierzy A=[ ; ; ] Utworzenie wektora B z 2 kolumny macierzy A B=A(:, 2) Utworzenie wektora C z 3 wiersza macierzy A C=A(3, :) C = Strona 8/20

9 Utworzenie macierzy D z kolumn: 1-3 i 5 macierzy A D=A(:, [1:3 5]) D = Utworzenie macierzy E z elementów macierzy A leżących na przecięciu wierszy 1 i 3 z kolumnami 1, 3 i 5 E=A([1 3], [1:2:5]) E = Usuwanie drugiego wiersza macierzy A A=[ ; ] A(2, :)=[] Usunięcie 1 i 3 kolumny z macierzy A A=[ ; ] A(:, [1 3])=[] Strona 9/20

10 Wyświetlanie zmiennych who Your variables are: A B C D E ans Zajmowana przez nie pamięć i ich typ whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double B 3x1 24 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie zmiennej clear B whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie wszystkich zmiennych clear Czyszczenie okna poleceń clc 4. Działania na macierzach. Dodawanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 10/20

11 4 5 6 B=[3 2 1; 6 5 4] C=A+B C = Odejmowanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2 1; 6 5 4] C=A-B C = Mnożenie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2; 1 6; 5 4] C=A*B Strona 11/20

12 C = Odwracanie macierzy A=[1 2 3; 0 8 2; 1 0 2] B=inv(A) C=A*B C = Transpozycja macierzy A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] B=A' Iloczyn macierzy i liczby A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 12/20

13 B=2*A Kolejność wykonywania działań: podnoszenie do potęgi ^.^ mnożenia, dzielenie i transpozycja *.* /./ \.\ '.' dodawanie, odejmowanie Skrypty i funkcje. Napisz skrypt (wybierz opcję File New M-File) kreślący wykres funkcji sinus % skrypt rysuje wykres funkcji sinus x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y) Zapisz go pod nazwą wykres.m a następnie uruchom wykres Definicja funkcji ma następującą postać function [wartość_funkcji] = nazwa_funkcji (arg_1,..., arg_n) ciąg instrukcji Napisz funkcję (wybierz opcję File New M-File) obliczającą wartość silni function [wynik] = silnia(n) % Funkcja wyznacza watość n! wynik = 1; for i = 1 : n wynik = wynik * i; Zapisz ją pod nazwą silnia.m a następnie uruchom silnia(5) Strona 13/20

14 120 Sprawdź działanie polecenia help silnia 6. Instrukcje sterujące. Pętla for for zmienna_iterowana = macierz_wartosci instrukcje Napisz skrypt liczący pięć kolejnych kwadratów liczb naturalnych i zapamiętuje w macierzy A for i = 1 : 5 A(i) = i^2; A Zapisz go pod nazwą petlafor.m a następnie uruchom petlafor Pętla while while wyrazenie_warunkowe instrukcje Napisz skrypt liczący sumę dziesięciu kolejnych liczb naturalnych i = 0; suma = 0; while i < 10 i = i + 1; suma = suma + i; suma Zapisz go pod nazwą petlawhile.m a następnie uruchom Strona 14/20

15 petlawhile suma = 55 Instrukcja warunkowa if if wyrazenie_warunkowe_1 instrukcje_1 elseif wyrazenie_warunkowe_2 instrukcje_2 else wyrazenie_warunkowe_3 instrukcje_3 Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuif.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); if (o == 1) disp('opcja 1') elseif (o == 2) disp('opcja 2') elseif (o == 3) disp('opcja 3') Instrukcja switch switch zmienna case wartosc_1 instrukcje_1 case wartosc_2 instrukcje_2 case wartosc_3 instrukcje_3 otherwise instrukcje Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuswitch.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); switch o case {1} disp('opcja 1') case {2} disp('opcja 2') case {3} disp('opcja 3') Wyrażenia logiczne można budować używając: Strona 15/20

16 operatorów relacji < <= == ~= >= > negacji ~ koniunkcji & alternatywy 7. Grafika. Najczęściej spotykanym sposobem prezentacji danych i wyników są wykresy. W MATLAB-ie do ich kreślenia można używać funkcji plot(wartosci_x, wartosci_y, parametry) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x, y1, x, y2) Sprawdź składnię i dowiedz się więcej za pomocą polecenia help plot Często zdarza się potrzeba szkicowania kilku wykresów w jednym oknie, służy do tego polecenie subplot(wykresy_w_pionie, wykresy_w_poziomie, numer_wykresu) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); y3=tan(x); subplot(2, 2, 1) plot(x, y1) subplot(2, 2, 2) plot(x, y2) subplot(2, 2, 3) plot(x, y3) Skala wykresu dobierana jest automatycznie, chcąc ją zmienić należy użyć polecenia axis([min_x max_x min_y max_y]) x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y, '-or') axis([ ]) Wykres można opisać podając nazwy zmiennych, tytuł, etc. title('tekst') - tytuł rysunku; Strona 16/20

17 xlabel('tekst') - opis osi x; ylabel('tekst') - opis osi y; text(x, y, 'tekst') - umieszcza tekst w dowolnym punkcie o współrzędnych (x, y); grid - włącza lub wyłącza siatkę; Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykressin.m i sprawdź jego działanie x=[0:pi/20:2*pi]; y=sin(x); plot(x, y) title('wykres funkcji sin(x)') xlabel('x') ylabel('f(x)') text(2.5, 0.7, 'f(x)=sin(x)') grid Większość funkcji MATLAB-a generujących rysunki trójwymiarowe służy do kreślenia powierzchni. W praktyce definiując powierzchnię trzeba się ograniczyć do skończonego zbioru punktów należących do obszaru [x, y] = meshgrid(x, Y) - tworzy macierze x i y opisujące położenie węzłów prostokątnej siatki pobierając wartości z wektorów X i Y; mesh(x, y, z) - rysuje siatkę powierzchni opisanej przez macierze x, y i z; surf(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z; surfl(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z uwzględniając na niej odbicie światła; plot3(x, y, z) - rysuje krzywą w przestrzeni opisaną przez wektory x, y i z; Przepisz i uruchom poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykers3d.m [x, y] = meshgrid(-pi:0.2:pi, -pi:0.2:pi) z = sin(x).* sin(y).* exp(-x.^2 - y.^2) mesh(x, y, z) Rozbuduj powyższy skrypt o rysowanie kolorowej powierzchni poprzez dodanie na końcu polecenia (zamiast mesh()): lub surf(x, y, z) surfl(x, y, z) Napisz skrypt kreślący krzywą w przestrzeni trójwymiarowej, zapisz do pod nazwą krzywa3d.m x = [0:0.1:10]; y = 2 * cos(x); z = sin(2 * y); plot3(x, y, z, 'r') box on grid title('wykres krzywej w przestrzeni trójwymiarowej') xlabel('x') Strona 17/20

18 ylabel('y') zlabel('z') Wykreślone powierzchnie można poddać cieniowaniu używając funkcji shading flat shading interp shading faceted Napisz skrypt: % Skrypt rysuje powierzchnie poddane cieniowaniu clf [x, y] = meshgrid(-3.5:0.7:3.5); z = sin(x).* sin(y) + 4 * exp(-(x - 0.5).^2 - (y - 0.5).^2); %Wykres w trybie flat subplot(1, 3, 1) surf(x, y, z) shading flat title('flat') %Wykres w trybie interp subplot(1, 3, 2) surf(x, y, z) shading interp title('interp') %Wykres w trybie faceted subplot(1, 3, 3) surf(x, y, z) shading faceted title('faceted') Istnieją funkcje pozwalające na tworzenie dowolnych rysunków złożonych z linii i wielokątów line(x, y) - rysuje linię łamaną łącząc wierzchołki punktów wyznaczonych przez elementy wektorów x i y; fill(x, y, c ) - rysuje wielokąt o wierzchołkach w punktach wyznaczonych przez elementy wektorów x i y wypełniony kolorem określonym przez argument c Narysuj trójkąt o wierzchołkach w punktach (0,1); (3,4); (4,2) używając funkcji line oraz fill z wypełnieniem w kolorze niebieskim line([ ],[ ]) fill([0 3 4],[1 4 2], b ) Przykładowy skrypt liczący charakterystyki geometryczne przekroju teowego % Program oblicza charakterystyki geometryczne i rysuje rdzeń przekroju teowego % Dane do programu: % h - wysokość przekroju % b - szerokość półki % t - grubość środnika % d - grubość półki clear clc Strona 18/20

19 disp('program rysuje rdzeń przekroju teowego') disp(' ') % wprowadzanie danych h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); while h <= 0 disp('wysokość musi być wartością dodatnią') h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); b = input('podaj szerokość półki b='); while b <= 0 disp('szerokość musi być wartością dodatnią') b = input('podaj szerokość półki b='); t = input('podaj grubość środnika t='); while t <= 0 t >= b disp('grubość środnika musi być wartością dodatnią i mniejszą od szerokości półki') t = input('podaj grubość środnika t='); d = input('podaj grubość półki d='); while d <= 0 d >= h disp('grubość półki musi być wartością dodatnią i mniejszą od wysokości przekroju') d = input('podaj grubość półki d='); % charakterystyki geometryczne przekroju disp(' ') disp('pole powierzchni') b * d + (h - d) * t Sx = b * d * d / 2 + (h - d) * t * (d + (h - d) / 2); disp('odległość środka ciężkości od góry przekroju') yc = Sx / A disp('momenty bezwładności') Ix = b * d^3 / 12 + b * d * (yc - d / 2) * (yc - d / 2) + t * (h - d)^3 / 12 + t * (h - d) * (d + (h - d) / 2 - yc) * (d + (h - d) / 2 - yc) Iy = d * b^3 / 12 + (h - d) * t^3 / 12 disp('kwadraty promieni bezwładności') ix2 = Ix / A iy2 = Iy / A % obliczanie wierzchołków rdzenia u(1) = 0; v(1) = -ix2 / yc; u(2) = -iy2 / (b / 2); v(2) = 0; e = (h - d) / (t - b); x0 = (yc + b * e - d) / (2 * e); u(3) = -iy2 / x0; y0 =yc + b * e - d; v(3) = -ix2 / y0; u(4) = 0; v(4) = -ix2 / -(h - yc); u(5) = -u(3); v(5) = v(3); u(6) = -u(2); v(6) = 0; disp('współrzędne wierzchołków rdzenia w układzie przechodzącym przez środek ciężkości przekroju'); [u' v'] % rysowanie przekroju i rdzenia clf x = [-b/2 b/2 b/2 t/2 t/2 -t/2 -t/2 -b/2 -b/2]; y=[yc yc yc-d yc-d yc-h yc-h yc-d yc-d yc]; Strona 19/20

20 line(x, y, 'Color', 'red'); u(7) = u(1); v(7) = v(1); line(u, v, 'LineWidth', 2.5) line([-b/2 b/2], [0 0], 'Color', 'green'); line([0 0], [yc-h yc], 'Color', 'green'); Strona 20/20

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Funkcje, pętle i grafika Laboratorium komputerowe 3 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje i skrypty Pętle i instrukcje sterujące 2. Grafika dwuwymiarowa 3. Grafika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3

PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 PODSTAWY INFORMATYKI 1 MATLAB CZ. 3 TEMAT: Program Matlab: Instrukcje sterujące, grafika. Wyrażenia logiczne Wyrażenia logiczne służą do porównania wartości zmiennych o tych samych rozmiarach. W wyrażeniach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wstęp do programu Matlab 1. Wiadomości wstępne liczby, format Program Matlab używa konwencjonalną notację dziesiętną, z kropka dziesiętną. W przypadku notacji naukowej

Bardziej szczegółowo

Matlab Składnia + podstawy programowania

Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Składnia + podstawy programowania Matlab Matrix Laboratory środowisko stworzone z myślą o osobach rozwiązujących problemy matematyczne, w których operuje się na danych stanowiących wielowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie 1. Wyświetlanie wyników na ekranie: W Matlabie możliwe są następujące sposoby wyświetlania wartości zmiennych: a. wpisując w programie

Bardziej szczegółowo

GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej.

GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej. 1 GNU Octave GNU Octave (w skrócie Octave) to rozbudowany program do analizy numerycznej. Octave zapewnia: sporą bibliotęke użytecznych funkcji i algorytmów; możliwośc tworzenia przeróżnych wykresów; możliwość

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA MATLAB jest zintegrowanym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK

WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK Spis treści 1. CEL OPRACOWANIA... 4 2. ŚRODOWISKO I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU MATLAB... 5 2.1. Wprowadzenie do pracy w środowisku języka MATLAB...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych

Ćwiczenie 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych 1. Matlab podstawy (1) Matlab firmy MathWorks to uniwersalny pakiet do obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz układów statycznych i dynamicznych, symulacji procesów, przekształceń i obliczeń symbolicznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Lista 1

Wstęp do Programowania Lista 1 Wstęp do Programowania Lista 1 1 Wprowadzenie do środowiska MATLAB Zad. 1 Zapoznaj się z podstawowymi oknami dostępnymi w środowisku MATLAB: Command Window, Current Folder, Workspace i Command History.

Bardziej szczegółowo

zajęcia 2 Definiowanie wektorów:

zajęcia 2 Definiowanie wektorów: zajęcia 2 Plan zajęć: definiowanie wektorów instrukcja warunkowa if wykresy Definiowanie wektorów: Co do definicji wektora: Koń jaki jest, każdy widzi Definiowanie wektora w Octave v1=[3,2,4] lub: v1=[3

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I PROCESÓW. Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin

ANALIZA DANYCH I PROCESÓW. Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin ANALIZA DANYCH I PROCESÓW Mgr inż. Paweł Wojciech Herbin SZCZECIN 29 LUTEGO 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. MATLAB wprowadzenie do interfejsu... 5 3. Praca w trybie bezpośrednim... 6 3.1. Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 1 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH II rok Kierunek Logistyka Temat: Zajęcia wprowadzające. BHP stanowisk

Bardziej szczegółowo

do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski

do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski Wprowadzenie do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski instrukcje sterujące instrukcja warunkowa: if instrukcja wyboru: switch instrukcje iteracyjne: for, while instrukcje przerwania: continue, break,

Bardziej szczegółowo

Podstawy MATLABA, cd.

Podstawy MATLABA, cd. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka Podstawy MATLABA, cd. 1. Wielomiany 1.1. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniemy GNU Octave

Zanim zaczniemy GNU Octave MatLab część I 1 Zanim zaczniemy GNU Octave 2 Zanim zaczniemy GNU Octave 3 Zanim zaczniemy GNU Octave 4 Środowisko MatLab-a MatLab ang. MATrix LABoratory Obliczenia numeryczne i symboliczne operacje na

Bardziej szczegółowo

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1 Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 2 Plan zajęć 1. Wprowadzenie 2. Wykresy 2-D 3. Wykresy 3-D 4. Rysowanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Macierze Laboratorium komputerowe 2 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy 2. Dostęp do elementów macierzy. 3. Działania na macierzach

Bardziej szczegółowo

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne Działanie Znak Dodawanie + Odejmowanie - Mnożenie macierzowe * Mnożenie tablicowe.* Dzielenie macierzowe / Dzielenie tablicowe./ Potęgowanie macierzowe ^ Potęgowanie tablicowe.^

Bardziej szczegółowo

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc.

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. Małgorzata Jakubowska Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. MATLAB pakiet oprogramowania matematycznego firmy MathWorks Inc. (www.mathworks.com) rozwijany od roku 1984 język programowania i środowisko

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB POLITECHNIKA GDAŃ SKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB ROBERT JANKOWSKI, IZABELA LUBOWIECKA, WOJCIECH WITKOWSKI GDAŃSK 2002 WSTĘP Niniejszy zeszyt przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania MATLAB komputerowe środowisko obliczeń naukowoinżynierskich podstawowe informacje Materiały

Bardziej szczegółowo

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco:

Przykładowo, jeśli współrzędna x zmienia się od 0 do 8 co 1, a współrzędna y od 12 co 2 do 25, to punkty powinny wyglądać następująco: Informatyka I Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć: Kolokwium!!! II Nowe wiadomości: 1 Funkcje trójwymiarowe Wykresy trójwymiarowe tworzone są na podstawie funkcji dwóch zmiennych Wejściem takich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Daniel Wójcik Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej d.wojcik@nencki.gov.pl tel. 022

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 -->s="hello World!" s = Hello World! -->disp(s) Hello World!

Przykład 1 -->s=hello World! s = Hello World! -->disp(s) Hello World! Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa oraz jego darmowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Daniel Wójcik Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej d.wojcik@nencki.gov.pl tel. 022

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MATLAB Dr inż. Sergiusz Sienkowski ĆWICZENIE NR 1 Wprowadzenie do programu komputerowego Matlab 1.1.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia w programie MATLAB

Obliczenia w programie MATLAB Obliczenia w programie MATLAB Na zajęciach korzystamy z programu MATLAB, w którym wykonywać będziemy większość obliczeń. Po uruchomieniu programu w zależności od wersji i konfiguracji może pojawić się

Bardziej szczegółowo

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli.

Wartości x-ów : Wartości x ów można w Scilabie zdefiniować na kilka sposobów, wpisując odpowiednie polecenie na konsoli. Notatki z sesji Scilaba Istnieje możliwość dokładnego zapisu przebiegu aktualnej sesji pracy ze Scilabem: polecenie diary('nazwa_pliku.txt') powoduje zapis do podanego pliku tekstowego wszystkich wpisywanych

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Pętle iteracyjne i decyzyjne

Pętle iteracyjne i decyzyjne Pętle iteracyjne i decyzyjne. Pętla iteracyjna for Pętlę iteracyjną for stosuje się do wykonywania wyrażeń lub ich grup określoną liczbę razy. Licznik pętli w pakiecie MatLab może być zwiększany bądź zmniejszany

Bardziej szczegółowo

MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli!

MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli! Modele układów dynamicznych - laboratorium MATLAB wprowadzenie śycie jest zbyt krótkie, aby tracić czas na pisanie pętli! 1 2 MATLAB MATLAB (ang. matrix laboratory) to pakiet przeznaczony do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Teoria sterowania MATLAB funkcje zewnętrzne (m-pliki, funkcje) Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p,

1) Podstawowe obliczenia. PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium. Wykonał: Łukasz Konopacki Sala 125. Grupa: poniedziałek/p, PODSTAWY AUTOMATYKI I ROBOTYKI Laboratorium Wykonał: Sala 125 Łukasz Konopacki 155796 Grupa: poniedziałek/p, 16.10 18.10 Prowadzący: Dr.inż.Ewa Szlachcic Termin oddania sprawozdania: Ocena: Matlab - firmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elementy metod numerycznych - zajęcia 9

Elementy metod numerycznych - zajęcia 9 Poniższy dokument zawiera informacje na temat zadań rozwiązanych w trakcie laboratoriów. Elementy metod numerycznych - zajęcia 9 Tematyka - Scilab 1. Labolatoria Zajęcia za 34 punktów. Proszę wysłać krótkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje graficzne.

Podstawowe operacje graficzne. Podstawowe operacje graficzne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami graficznymi środowiska GNU octave, w tym celu: narzędziami graficznymi, sposobami konstruowania wykresów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WYKRESÓW (1)

TWORZENIE WYKRESÓW (1) TWORZENIE WYKRESÓW (1) Pewne wykresy można wygenerować za pomocą jednego polecenia, np.: graf2d, graf2d2, peaks, membrane, penny, earthmap, xfourier, xpklein, Lorenz, graf3d. Okno graficzne można wyczyścić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 Co mam zrobić, jeżeli obliczenia potrzebne są na wczoraj, trzeba jeszcze zrobić wykres, a do tego mam użyć Bardzo Skomplikowanego Czegoś wiedząc

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane.

Pisząc okienkowy program w Matlabie wykorzystujemy gotowe obiekty graficzne, lub możemy tworzyć własne obiekty dziedzicząc już zdefiniowane. MATLAB Co to jest? program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Nazwa Nazwa programu pochodzi od angielskich

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych LABORATORIUM

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych LABORATORIUM Zakłócenia w układach elektroenergetycznych LABORATORIUM Obliczenia w programie MATLAB Na zajęciach korzystamy z programu MATLAB, w którym wykonywać będziemy większość obliczeń. Po uruchomieniu programu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D.

Laboratorium Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. Podstawy Informatyki 1 Laboratorium 10 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu praktyczne przedstawienie grafiki 3D. 2. Wprowadzenie Grafika trójwymiarowa jest to przedstawienie na płaszczyźnie ekranu monitora

Bardziej szczegółowo

MATLAB Podstawowe polecenia

MATLAB Podstawowe polecenia MATLAB Podstawowe polecenia W MATLABie możliwe jest wykonywanie prostych obliczeń matematycznych. Działania (np. +) należy wpisać w okienku poleceń na końcu naciskając klawisz enter. Program MATLAB wydrukuje

Bardziej szczegółowo

Elementy okna MatLab-a

Elementy okna MatLab-a MatLab część IV 1 Elementy okna MatLab-a 2 Elementy okna MatLab-a 3 Wykresy i przydatne polecenia Wywołanie funkcji graficznej powoduje automatyczne otwarcie okna graficznego Kolejne instrukcje graficzne

Bardziej szczegółowo

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm Piotr Chojnacki: MATLAB Program na zaliczenie: Odejmowanie widm {Poniższy program ma za zadanie odjęcie dwóch widm od siebie. Do poprawnego działania programu potrzebne są trzy funkcje: odejmowaniewidm.m

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych - wprowadzenie Wprowadzenie Metoda Elementów Skończonych (MES) należy do numerycznych metod otrzymywania przybliżonych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCILAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Opracowanie: Paweł Lieder Gdańsk, 007 Podstawy pracy z Scilab.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II. Podstawy MATLABA

Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II. Podstawy MATLABA Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Modelowanie Systemów Dynamicznych Studia zaoczne, Automatyka i Robotyka, rok II Podstawy MATLABA MATLAB jest zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: macierze

Wprowadzenie do Scilab: macierze Wprowadzenie do Scilab: macierze Narzędzia Informatyki Magdalena Deckert Izabela Szczęch Barbara Wołyńska Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Agenda Definiowanie macierzy Funkcje

Bardziej szczegółowo

MATLAB tworzenie własnych funkcji

MATLAB tworzenie własnych funkcji MATLAB tworzenie własnych funkcji Definiowanie funkcji anonimowych Własne definicje funkcji możemy tworzyć bezpośrednio w Command Window, są to tzw. funkcje anonimowe; dla funkcji jednej zmiennej składnia

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D

Grafika w Matlabie. Wykresy 2D Grafika w Matlabie Obiekty graficzne wyświetlane są w specjalnym oknie, które otwiera się poleceniem figure. Jednocześnie może być otwartych wiele okien, a każde z nich ma przypisany numer. Jedno z otwartych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi

Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi . Cele ćwiczenia Laboratorium nr Rozwiązywanie równań różniczkowych z niezerowymi warunkami początkowymi zapoznanie się z metodami symbolicznego i numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych w Matlabie,

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki

Pakiety matematyczne. Matematyka Stosowana. dr inż. Krzysztof Burnecki Pakiety matematyczne Matematyka Stosowana dr inż. Krzysztof Burnecki 17.04.2013 Wykład 9 Operacje symboliczne w Matlabie Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Slajdy powstały na podstawie prezentacji Informatyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania Uniwersytet Zielonogórski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Pakietu R dla kierunku Zootechnika. Dr Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wprowadzenie do Pakietu R dla kierunku Zootechnika. Dr Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wprowadzenie do Pakietu R dla kierunku Zootechnika Dr Magda Mielczarek Katedra Genetyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instalacja Pakietu R www.r-project.org wybór źródła wybór systemu operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Octave

Wprowadzenie do Octave Wprowadzenie do Octave Poruszanie się po strukturze katalogów w Octave: Wyświetlenie ścieżki aktualnego katalogu roboczego poleceniem pwd Zmiana katalogu poleceniem cd np. cd d:\pliki_octave

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi pakietu GNU octave.

Podstawy obsługi pakietu GNU octave. Podstawy obsługi pakietu GNU octave. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obsługą pakietu GNU octave. W ćwiczeniu wprowadzono opis podstawowych komend

Bardziej szczegółowo

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2

Pętla for. Matematyka dla ciekawych świata -19- Scilab. for i=1:10... end. for k=4:-1:1... end. k=3 k=4. k=1. k=2 Pętle wielokrotne wykonywanie ciągu instrukcji. Bardzo często w programowaniu wykorzystuje się wielokrotne powtarzanie określonego ciągu czynności (instrukcji). Rozróżniamy sytuacje, gdy liczba powtórzeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na macierzach

Podstawowe operacje na macierzach Podstawowe operacje na macierzach w pakiecie GNU octave. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem macierzy i wektorów w programie GNU octave.

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski

Metody numeryczne. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Metody numeryczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3 Matlab, zajęcia 3. Pętle c.d. Przypomnijmy sobie jak działa pętla for Możemy podać normalnie w Matlabie t=cputime; for i=1:20 v(i)=i; e=cputime-t UWAGA: Taka operacja jest bardzo czasochłonna i nieoptymalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW http://metodycy.torun.pl/ m.informatyka@metodycy.torun.pl 1. Wprowadzenie do Pythona podstawowe informacje Python to język programowania wysokiego poziomu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PODSTAWY INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Charakterystyka programu MATLAB Dzadz Łukasz pok. 114 lukasz.dzadz@uwm.edu.pl Tel. 523-49-40 Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM w Olsztynie TEMATYKA ĆWICZEŃ Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie

Algorytmika i programowanie Grażyna Koba Algorytmika i programowanie Programowanie w języku Logo materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Temat 21-L Programowanie w języku Logo Warto powtórzyć 1. Proste polecenia

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

1 Typy i formaty danych

1 Typy i formaty danych do pakietu MathWorks MatLAB Pakiet MathWorks MatLAB jest środowiskiem obliczeniowym z wbudowanym własnym językiem wysokiego poziomu. Nazwa pochodzi ze zbitki dwóch angielskich słów: Matrix (macierz) i

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

01.Wprowadzenie do pakietu MATLAB

01.Wprowadzenie do pakietu MATLAB 01.Wprowadzenie do pakietu MATLAB 1. Typy i formaty danych: Informacje o typach danych dost pnych w MATLABie uzyskuje si m: help datatypes, a sposoby ich wy±wietlania m help format. Do podstawowych typów

Bardziej szczegółowo

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...9 1.1. O podręczniku...9 1.2. Podstawowe pojęcia...11 1.3. Obliczenia, modelowanie, symulacja...13 1.4. Czy warto uczyć się programowania?...16 1.5. Nieco historii...17

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Mathcada 1

Wprowadzenie do Mathcada 1 Wprowadzenie do Mathcada Ćwiczenie. - Badanie zmienności funkcji kwadratowej Ćwiczenie. pokazuje krok po kroku tworzenie prostego dokumentu w Mathcadzie. Dokument ten składa się z następujących elementów:.

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. i 2.

Laboratorium nr 1. i 2. Laboratorium nr 1. i 2. Celem laboratorium jest zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, na przykładzie podstawowych aplikacji z obsługą standardowego wejścia wyjścia, podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych

Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych Ćwiczenie 3. MatLab: Algebra liniowa. Rozwiązywanie układów liniowych Wszystko proszę zapisywać komendą diary do pliku o nazwie: imie_ nazwisko 1. Definiowanie macierzy i odwoływanie się do elementów:

Bardziej szczegółowo