Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie."

Transkrypt

1 Elementy Projektowania Inżynierskiego MATLAB Wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. Pakiet MATLAB (MATrix LABoratory) jest interakcyjnym środowiskiem umożliwiającym wykonywanie różnorakich obliczeń numerycznych. W rzeczywistości jest to język programowania wysokiego poziomu z rozbudowanym edytorem-debuggerem, możliwością generowania rozbudowanej grafiki i narzędziami do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphic User Interface). Podstawowym typem danych w MATLAB-ie jest macierz. Mimo to pakiet umożliwia prowadzenie obliczeń symbolicznych i posiada szereg poleceń do pracy z innymi typami danych: macierze (tablice) wielowymiarowe, łańcuchy znaków, struktury, macierze komórkowe, macierze rzadkie. Pakiet posiada obszerne biblioteki dodatkowych procedur umożliwiające rozwiązywanie problemów z wielu dziedzin: opracowywania danych chemicznych, analizy i obliczeń finansowych, projektowania i diagnostyki układów sterowania, przetwarzania obrazów, analizy informacji geograficznych i wyświetlania map, projektowania i symulacji sieci neuronowych rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skończonych, modelowania, symulacji i analizy układów dynamicznych, aproksymacji i interpolacji funkcji. Rys. 1. Główne okno środowiska MATLAB. Główne okno programu (rys. 1) składa się z następujących części: Command Window umożliwia uruchamianie poleceń, skryptów i funkcji; Command History historia wpisanych poleceń, umożliwia kopiowanie poleceń i ponowne ich wykonywanie; Strona 1/20

2 Workspace/Current Directory zakładki pozwalające odpowiednio na oglądanie, tworzenie, kasowanie i zmianę zmiennych znajdujących się w przestrzeni roboczej programu; oraz tworzenie, wyszukiwanie, otwieranie plików z katalogu roboczego; Dodatkowo często wykorzystuje się narzędzia: Editor/Debugger zintegrowany edytor-debugger (rys. 2) pozwalający na pisanie, śledzenie i uruchamianie skryptów i funkcji; Figure pozwalające na tworzenie, modyfikację i drukowanie wykresów i innych elementów graficznych (rys. 3); Rys. 2. Zintegrowany edytor-debugger. Rys. 3. Okno wykresu. Edycja poleceń przypomina korzystanie z linii poleceń (CLI, Command Line Interface). Polecenia wpisywane są w oknie poleceń i zatwierdzane klawiszem <ENTER>. Jest to jeden z dwóch dostępnych trybów pracy w środowisku. Alternatywnie, możliwe jest zamknięcie grupy poleceń wewnątrz skryptów i funkcji. Strona 2/20

3 Skrypty stanowią sekwencję poszczególnych poleceń zapisaną w pliku tekstowym. Zmienne modyfikowane wewnątrz skryptu są dostępne po jego wykonaniu w przestrzeni roboczej (workspace). Skrypty nie zwracają wartości, a jedyną możliwością parametryzacji ich działania jest wcześniejsze zainicjowanie odpowiednich zmiennych (parametrów). Funkcje w odróżnieniu od skryptów, definiowane są jako zamknięte fragmenty algorytmu obliczeniowego. Posiadają listę parametrów wejściowych, zwracają wartość (lub wartości). Zmienne wewnętrzne są tworzone na czas wykonania się funkcji i nie są dostępne z poziomu przestrzenie roboczej. 2. Przykłady prostych poleceń. Przypisane wartości do zmiennej a=3 a = 3 Średnik na końcu polecenia przypisania powoduje, że nie będzie wyświetlana wartość wyniku b=5; Przypisanie wartości wyniku wyrażenia arytmetycznego do zmiennej c=sin(a)+1.5 c = Jeśli w przypisaniu nie podano nazwy zmiennej to wynik jest zapamiętany w standardowej zmiennej o nazwie ans cos(pi/3) Wyświetlenie wartości zmiennej ans Strona 3/20

4 lub disp(ans) Nazwa zmiennej w MATLAB-ie może składać się z liter, cyfr i znaku podkreślenia i musi rozpoczynać się od litery. MATLAB bierze pod uwag 31 pierwszych znaków nazwy i rozróżnia małe i duże litery. Zapisanie zmiennej a do pliku (plik binarny, *.mat) save nazwa_pliku a Zapisanie zmiennej a do pliku tekstowego save nazwa_pliku.txt a -ascii Wczytanie zmiennej z pliku binarnego (wcześniej skasujemy wszystkie zmienne) clear load nazwa_pliku.mat W tym przypadku zachowana jest nazwa zapisanej zmiennej (a). Wczytanie zmiennej z pliku tekstowego load nazwa_pliku.txt W tym przypadku zmienna jest dostępna pod nazwą taką jak nazwa pliku (nazwa_pliku). Ponownie skasujmy wszystkie zmienne clear 3. Liczby rzeczywiste i macierze. Podstawowym typem dla elementów macierzy są liczby rzeczywiste. W zależności od komputera i systemu operacyjnego minimalne i maksymalne wartości liczb rzeczywistych mogą się różnić. Maksymalną i minimalną wartość liczby rzeczywistej można poznać za pomocą poleceń Strona 4/20

5 realmin e-308 i realmax e+308 Zmiana formatu wyświetlania liczb format short format short e e+000 format long Definicja macierzy przez wyliczenie elementów lub A=[ ; ] A=[ ] Strona 5/20

6 Poszczególne elementy macierzy oddziela się spacjami lub przecinkami, a wiersze średnikami lub umieszcza się je w oddzielnych liniach. Definicja macierzy przez generowanie elementów: macierz=min:krok:maks, w przypadku kroku równego 1 można napisać: macierz=min:max B=1:1: [1:1:10; 2:2:20] [1:10; 2:2:20] Dołączanie macierzy A=[1 2 3; 6 4 8] B=[6 2; 9 8] C=[ ; ] C = D=[A B; C] D = Strona 6/20

7 Sprawdzenie wymiaru macierzy length(b) 2 size(d) 4 5 Definicja macierzy jednostkowej eye(4) Macierz wypełniona jedynkami ones(3,5) Macierz wypełniona zerami zeros(5,3) Strona 7/20

8 Odwołanie do elementów macierzy A=[1 2 3; 4 6 7; 2 9 7] A(2, 2) 6 A(2, 2)= Odwołania do podmacierzy A=[ ; ; ] Utworzenie wektora B z 2 kolumny macierzy A B=A(:, 2) Utworzenie wektora C z 3 wiersza macierzy A C=A(3, :) C = Strona 8/20

9 Utworzenie macierzy D z kolumn: 1-3 i 5 macierzy A D=A(:, [1:3 5]) D = Utworzenie macierzy E z elementów macierzy A leżących na przecięciu wierszy 1 i 3 z kolumnami 1, 3 i 5 E=A([1 3], [1:2:5]) E = Usuwanie drugiego wiersza macierzy A A=[ ; ] A(2, :)=[] Usunięcie 1 i 3 kolumny z macierzy A A=[ ; ] A(:, [1 3])=[] Strona 9/20

10 Wyświetlanie zmiennych who Your variables are: A B C D E ans Zajmowana przez nie pamięć i ich typ whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double B 3x1 24 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie zmiennej clear B whos Name Size Bytes Class Attributes A 2x2 32 double C 1x6 48 double D 3x4 96 double E 2x3 48 double ans 1x1 8 double Kasowanie wszystkich zmiennych clear Czyszczenie okna poleceń clc 4. Działania na macierzach. Dodawanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 10/20

11 4 5 6 B=[3 2 1; 6 5 4] C=A+B C = Odejmowanie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2 1; 6 5 4] C=A-B C = Mnożenie macierzy A=[1 2 3; 4 5 6] B=[3 2; 1 6; 5 4] C=A*B Strona 11/20

12 C = Odwracanie macierzy A=[1 2 3; 0 8 2; 1 0 2] B=inv(A) C=A*B C = Transpozycja macierzy A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] B=A' Iloczyn macierzy i liczby A=[1 2 3; 4 5 6] Strona 12/20

13 B=2*A Kolejność wykonywania działań: podnoszenie do potęgi ^.^ mnożenia, dzielenie i transpozycja *.* /./ \.\ '.' dodawanie, odejmowanie Skrypty i funkcje. Napisz skrypt (wybierz opcję File New M-File) kreślący wykres funkcji sinus % skrypt rysuje wykres funkcji sinus x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y) Zapisz go pod nazwą wykres.m a następnie uruchom wykres Definicja funkcji ma następującą postać function [wartość_funkcji] = nazwa_funkcji (arg_1,..., arg_n) ciąg instrukcji Napisz funkcję (wybierz opcję File New M-File) obliczającą wartość silni function [wynik] = silnia(n) % Funkcja wyznacza watość n! wynik = 1; for i = 1 : n wynik = wynik * i; Zapisz ją pod nazwą silnia.m a następnie uruchom silnia(5) Strona 13/20

14 120 Sprawdź działanie polecenia help silnia 6. Instrukcje sterujące. Pętla for for zmienna_iterowana = macierz_wartosci instrukcje Napisz skrypt liczący pięć kolejnych kwadratów liczb naturalnych i zapamiętuje w macierzy A for i = 1 : 5 A(i) = i^2; A Zapisz go pod nazwą petlafor.m a następnie uruchom petlafor Pętla while while wyrazenie_warunkowe instrukcje Napisz skrypt liczący sumę dziesięciu kolejnych liczb naturalnych i = 0; suma = 0; while i < 10 i = i + 1; suma = suma + i; suma Zapisz go pod nazwą petlawhile.m a następnie uruchom Strona 14/20

15 petlawhile suma = 55 Instrukcja warunkowa if if wyrazenie_warunkowe_1 instrukcje_1 elseif wyrazenie_warunkowe_2 instrukcje_2 else wyrazenie_warunkowe_3 instrukcje_3 Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuif.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); if (o == 1) disp('opcja 1') elseif (o == 2) disp('opcja 2') elseif (o == 3) disp('opcja 3') Instrukcja switch switch zmienna case wartosc_1 instrukcje_1 case wartosc_2 instrukcje_2 case wartosc_3 instrukcje_3 otherwise instrukcje Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą menuswitch.m i sprawdź jego działanie o = menu('przykładowe menu', 'Opcja 1', 'Opcja 2', 'Opcja 3'); switch o case {1} disp('opcja 1') case {2} disp('opcja 2') case {3} disp('opcja 3') Wyrażenia logiczne można budować używając: Strona 15/20

16 operatorów relacji < <= == ~= >= > negacji ~ koniunkcji & alternatywy 7. Grafika. Najczęściej spotykanym sposobem prezentacji danych i wyników są wykresy. W MATLAB-ie do ich kreślenia można używać funkcji plot(wartosci_x, wartosci_y, parametry) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); plot(x, y1, x, y2) Sprawdź składnię i dowiedz się więcej za pomocą polecenia help plot Często zdarza się potrzeba szkicowania kilku wykresów w jednym oknie, służy do tego polecenie subplot(wykresy_w_pionie, wykresy_w_poziomie, numer_wykresu) x=0:0.01:2*pi; y1=sin(x); y2=cos(x); y3=tan(x); subplot(2, 2, 1) plot(x, y1) subplot(2, 2, 2) plot(x, y2) subplot(2, 2, 3) plot(x, y3) Skala wykresu dobierana jest automatycznie, chcąc ją zmienić należy użyć polecenia axis([min_x max_x min_y max_y]) x=0:0.01:2*pi; y=sin(x); plot(x, y, '-or') axis([ ]) Wykres można opisać podając nazwy zmiennych, tytuł, etc. title('tekst') - tytuł rysunku; Strona 16/20

17 xlabel('tekst') - opis osi x; ylabel('tekst') - opis osi y; text(x, y, 'tekst') - umieszcza tekst w dowolnym punkcie o współrzędnych (x, y); grid - włącza lub wyłącza siatkę; Przepisz poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykressin.m i sprawdź jego działanie x=[0:pi/20:2*pi]; y=sin(x); plot(x, y) title('wykres funkcji sin(x)') xlabel('x') ylabel('f(x)') text(2.5, 0.7, 'f(x)=sin(x)') grid Większość funkcji MATLAB-a generujących rysunki trójwymiarowe służy do kreślenia powierzchni. W praktyce definiując powierzchnię trzeba się ograniczyć do skończonego zbioru punktów należących do obszaru [x, y] = meshgrid(x, Y) - tworzy macierze x i y opisujące położenie węzłów prostokątnej siatki pobierając wartości z wektorów X i Y; mesh(x, y, z) - rysuje siatkę powierzchni opisanej przez macierze x, y i z; surf(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z; surfl(x, y, z) - rysuje kolorową powierzchnię opisaną przez macierze x, y i z uwzględniając na niej odbicie światła; plot3(x, y, z) - rysuje krzywą w przestrzeni opisaną przez wektory x, y i z; Przepisz i uruchom poniższy skrypt, zapisz go pod nazwą wykers3d.m [x, y] = meshgrid(-pi:0.2:pi, -pi:0.2:pi) z = sin(x).* sin(y).* exp(-x.^2 - y.^2) mesh(x, y, z) Rozbuduj powyższy skrypt o rysowanie kolorowej powierzchni poprzez dodanie na końcu polecenia (zamiast mesh()): lub surf(x, y, z) surfl(x, y, z) Napisz skrypt kreślący krzywą w przestrzeni trójwymiarowej, zapisz do pod nazwą krzywa3d.m x = [0:0.1:10]; y = 2 * cos(x); z = sin(2 * y); plot3(x, y, z, 'r') box on grid title('wykres krzywej w przestrzeni trójwymiarowej') xlabel('x') Strona 17/20

18 ylabel('y') zlabel('z') Wykreślone powierzchnie można poddać cieniowaniu używając funkcji shading flat shading interp shading faceted Napisz skrypt: % Skrypt rysuje powierzchnie poddane cieniowaniu clf [x, y] = meshgrid(-3.5:0.7:3.5); z = sin(x).* sin(y) + 4 * exp(-(x - 0.5).^2 - (y - 0.5).^2); %Wykres w trybie flat subplot(1, 3, 1) surf(x, y, z) shading flat title('flat') %Wykres w trybie interp subplot(1, 3, 2) surf(x, y, z) shading interp title('interp') %Wykres w trybie faceted subplot(1, 3, 3) surf(x, y, z) shading faceted title('faceted') Istnieją funkcje pozwalające na tworzenie dowolnych rysunków złożonych z linii i wielokątów line(x, y) - rysuje linię łamaną łącząc wierzchołki punktów wyznaczonych przez elementy wektorów x i y; fill(x, y, c ) - rysuje wielokąt o wierzchołkach w punktach wyznaczonych przez elementy wektorów x i y wypełniony kolorem określonym przez argument c Narysuj trójkąt o wierzchołkach w punktach (0,1); (3,4); (4,2) używając funkcji line oraz fill z wypełnieniem w kolorze niebieskim line([ ],[ ]) fill([0 3 4],[1 4 2], b ) Przykładowy skrypt liczący charakterystyki geometryczne przekroju teowego % Program oblicza charakterystyki geometryczne i rysuje rdzeń przekroju teowego % Dane do programu: % h - wysokość przekroju % b - szerokość półki % t - grubość środnika % d - grubość półki clear clc Strona 18/20

19 disp('program rysuje rdzeń przekroju teowego') disp(' ') % wprowadzanie danych h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); while h <= 0 disp('wysokość musi być wartością dodatnią') h = input('podaj całkowitą wysokość przekroju h='); b = input('podaj szerokość półki b='); while b <= 0 disp('szerokość musi być wartością dodatnią') b = input('podaj szerokość półki b='); t = input('podaj grubość środnika t='); while t <= 0 t >= b disp('grubość środnika musi być wartością dodatnią i mniejszą od szerokości półki') t = input('podaj grubość środnika t='); d = input('podaj grubość półki d='); while d <= 0 d >= h disp('grubość półki musi być wartością dodatnią i mniejszą od wysokości przekroju') d = input('podaj grubość półki d='); % charakterystyki geometryczne przekroju disp(' ') disp('pole powierzchni') b * d + (h - d) * t Sx = b * d * d / 2 + (h - d) * t * (d + (h - d) / 2); disp('odległość środka ciężkości od góry przekroju') yc = Sx / A disp('momenty bezwładności') Ix = b * d^3 / 12 + b * d * (yc - d / 2) * (yc - d / 2) + t * (h - d)^3 / 12 + t * (h - d) * (d + (h - d) / 2 - yc) * (d + (h - d) / 2 - yc) Iy = d * b^3 / 12 + (h - d) * t^3 / 12 disp('kwadraty promieni bezwładności') ix2 = Ix / A iy2 = Iy / A % obliczanie wierzchołków rdzenia u(1) = 0; v(1) = -ix2 / yc; u(2) = -iy2 / (b / 2); v(2) = 0; e = (h - d) / (t - b); x0 = (yc + b * e - d) / (2 * e); u(3) = -iy2 / x0; y0 =yc + b * e - d; v(3) = -ix2 / y0; u(4) = 0; v(4) = -ix2 / -(h - yc); u(5) = -u(3); v(5) = v(3); u(6) = -u(2); v(6) = 0; disp('współrzędne wierzchołków rdzenia w układzie przechodzącym przez środek ciężkości przekroju'); [u' v'] % rysowanie przekroju i rdzenia clf x = [-b/2 b/2 b/2 t/2 t/2 -t/2 -t/2 -b/2 -b/2]; y=[yc yc yc-d yc-d yc-h yc-h yc-d yc-d yc]; Strona 19/20

20 line(x, y, 'Color', 'red'); u(7) = u(1); v(7) = v(1); line(u, v, 'LineWidth', 2.5) line([-b/2 b/2], [0 0], 'Color', 'green'); line([0 0], [yc-h yc], 'Color', 'green'); Strona 20/20

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab

Metody Numeryczne. Laboratorium 1. Wstęp do programu Matlab Metody Numeryczne Laboratorium 1 Wstęp do programu Matlab 1. Wiadomości wstępne liczby, format Program Matlab używa konwencjonalną notację dziesiętną, z kropka dziesiętną. W przypadku notacji naukowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK

WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK WPROWADZENIE ŚRODOWISKO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH MATLAB - SIMULINK Spis treści 1. CEL OPRACOWANIA... 4 2. ŚRODOWISKO I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU MATLAB... 5 2.1. Wprowadzenie do pracy w środowisku języka MATLAB...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie

Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe. Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie Laboratorium Algorytmy Obliczeniowe Lab. 9 Prezentacja wyników w Matlabie 1. Wyświetlanie wyników na ekranie: W Matlabie możliwe są następujące sposoby wyświetlania wartości zmiennych: a. wpisując w programie

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB

PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB POLITECHNIKA GDAŃ SKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB ROBERT JANKOWSKI, IZABELA LUBOWIECKA, WOJCIECH WITKOWSKI GDAŃSK 2002 WSTĘP Niniejszy zeszyt przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne Operatory arytmetyczne Działanie Znak Dodawanie + Odejmowanie - Mnożenie macierzowe * Mnożenie tablicowe.* Dzielenie macierzowe / Dzielenie tablicowe./ Potęgowanie macierzowe ^ Potęgowanie tablicowe.^

Bardziej szczegółowo

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku

Diary przydatne polecenie. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line. Najczęstsze typy plików. diary nazwa_pliku Diary przydatne polecenie diary nazwa_pliku Polecenie to powoduje, że od tego momentu sesja MATLAB-a, tj. polecenia i teksty wysyłane na ekran (nie dotyczy grafiki) będą zapisywane w pliku o podanej nazwie.

Bardziej szczegółowo

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc.

Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. Małgorzata Jakubowska Matlab MATrix LABoratory Mathworks Inc. MATLAB pakiet oprogramowania matematycznego firmy MathWorks Inc. (www.mathworks.com) rozwijany od roku 1984 język programowania i środowisko

Bardziej szczegółowo

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab

Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1. Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 1 Programowanie: grafika w SciLab Programowanie: grafika w SciLab Slajd 2 Plan zajęć 1. Wprowadzenie 2. Wykresy 2-D 3. Wykresy 3-D 4. Rysowanie figur geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych

Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Wprowadzenie do środowiska MATLAB z zastosowaniami w modelowaniu i analizie danych Daniel Wójcik Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej d.wojcik@nencki.gov.pl tel. 022

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19

WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 WIMIM/MIBM/N1/-/B04 WIMIM/ME/S1/-/C46 WIMIM/IM/S1/-/B19 Co mam zrobić, jeżeli obliczenia potrzebne są na wczoraj, trzeba jeszcze zrobić wykres, a do tego mam użyć Bardzo Skomplikowanego Czegoś wiedząc

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy

Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Wprowadzenie do Scilab: funkcje i wykresy Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje graficzne.

Podstawowe operacje graficzne. Podstawowe operacje graficzne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami graficznymi środowiska GNU octave, w tym celu: narzędziami graficznymi, sposobami konstruowania wykresów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm

Program na zaliczenie: Odejmowanie widm Piotr Chojnacki: MATLAB Program na zaliczenie: Odejmowanie widm {Poniższy program ma za zadanie odjęcie dwóch widm od siebie. Do poprawnego działania programu potrzebne są trzy funkcje: odejmowaniewidm.m

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu

ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie algorytmów w skryptach i funkcjach programu Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.3 Implementowanie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania

Laboratorium 3 Grafika 2D i 3D w Matlabie. Wprowadzenie do programowania Uniwersytet Zielonogórski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi pakietu GNU octave.

Podstawy obsługi pakietu GNU octave. Podstawy obsługi pakietu GNU octave. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obsługą pakietu GNU octave. W ćwiczeniu wprowadzono opis podstawowych komend

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

4. Rysowanie krzywych

4. Rysowanie krzywych 1. Operator plot y x \begin{tikzpicture} \draw[->] (-0.2,0) -- (4.2,0) node[right] {$x$}; \draw[->] (0,-1.2) -- (0,4.2) node[above] {$y$}; \draw (3,4) -- (3,3) plot coordinates{(2,3) (3,0) (4,3)}; \end{tikzpicture}

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3

Matlab, zajęcia 3. Jeszcze jeden przykład metoda eliminacji Gaussa dla macierzy 3 na 3 Matlab, zajęcia 3. Pętle c.d. Przypomnijmy sobie jak działa pętla for Możemy podać normalnie w Matlabie t=cputime; for i=1:20 v(i)=i; e=cputime-t UWAGA: Taka operacja jest bardzo czasochłonna i nieoptymalna

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab

Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab Zygmunt Wróbel i Robert Koprowski Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab EXIT 2004 Wstęp 7 CZĘŚĆ I 9 OBRAZ ORAZ JEGO DYSKRETNA STRUKTURA 9 1. Obraz w programie Matlab 11 1.1. Reprezentacja obrazu

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie

Algorytmika i programowanie Grażyna Koba Algorytmika i programowanie Programowanie w języku Logo materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Temat 21-L Programowanie w języku Logo Warto powtórzyć 1. Proste polecenia

Bardziej szczegółowo

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA

Z. Rudnicki: WPROWADZENIE DO INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...9 1.1. O podręczniku...9 1.2. Podstawowe pojęcia...11 1.3. Obliczenia, modelowanie, symulacja...13 1.4. Czy warto uczyć się programowania?...16 1.5. Nieco historii...17

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony

Scilab - podstawy. Wersje instalacyjne programu Scilab mogą zostać pobrane ze strony Scilab - podstawy Scilab jest środowiskiem numerycznym, programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym

Bardziej szczegółowo

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf

SCILAB. Wprowadzenie do Scilaba: http://www.scilab.org/content/download/1754/19024/file/introscilab.pdf SCILAB Wprowadzenie Scilab jest środowiskiem programistycznym i numerycznym dostępnym za darmo z INRIA (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique). Jest programem podobnym do MATLABa

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE

Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Graficzna prezentacja wyników w MATLABIE Bondos Magdalena Eti 9.1 Obiekty graficzne KaŜdy rysunek bądź wykres składa się z szeregu obiektów graficznych KaŜdy obiekt posiada atrybuty, które moŝe ustawiać

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1

Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Wpisywanie tekstu Wprowadzenie do programu Mathcad 15 cz. 1 Domyślnie, Mathcad traktuje wpisywany tekst jako wyrażenia matematyczne. Do trybu tekstowego można przejść na dwa sposoby: Zaczynając wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 3. Operacje logiczne i struktury sterujące. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

MATLAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń z Podstaw Informatyki

MATLAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń z Podstaw Informatyki MATLAB Materiały pomocnicze do ćwiczeń z Podstaw Informatyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie Opracował: dr inż. Zbigniew Rudnicki (Wersja z dnia 6 maja 2004) 1. Wprowadzenie 1.1

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 1. Środowisko MATLAB + Image Processing Toolbox - wprowadzenie

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 1. Środowisko MATLAB + Image Processing Toolbox - wprowadzenie Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 1 Środowisko MATLAB + Image Processing

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MATLAB cz.1 Operacje arytmetyczne na liczbach rzeczywistych i zespolonych

ŚRODOWISKO MATLAB cz.1 Operacje arytmetyczne na liczbach rzeczywistych i zespolonych Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 00 Ćwiczenie pt. ŚRODOWISKO MATLAB cz.1 Operacje

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 if (warunek) instrukcja1; if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; else if (warunek2)

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Pakiety matematyczne INP2708W,L

Pakiety matematyczne INP2708W,L Pakiety matematyczne INP2708W,L dr inż. Marek Teuerle Katedra Matematyki Stosowanej Centrum im. Hugona Steinhausa Wydział Matematyki PWr Wrocław, 23 lutego 2016 r. Informacje Marek Teuerle - bud. C-11,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATHCADA. 1. Interfejs graficzny programu. 1.1. Pasek menu

PODSTAWY MATHCADA. 1. Interfejs graficzny programu. 1.1. Pasek menu PODSTAWY MATHCADA PODSTAWY MATHCADA...3 1. Interfejs graficzny programu...3 1.1. Pasek menu...3 1.2. Pasek narzędzi podstawowych...4 1.3. Pasek narzędzi formatujących...4 1.4. Pasek operatorów matematycznych...4

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ MATEMATYKA Klasa III ZAKRES PODSTAWOWY Dział programu Temat Wymagania. Uczeń: 1. Miara łukowa kąta zna pojęcia: kąt skierowany, kąt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu GNU Octave. Opracowanie: Jarosław Miszczak (miszczak(at)iitis(.)gliwice(.)pl) Wersja złożona 27/05/2009

Wprowadzenie do systemu GNU Octave. Opracowanie: Jarosław Miszczak (miszczak(at)iitis(.)gliwice(.)pl) Wersja złożona 27/05/2009 Wprowadzenie do systemu GNU Octave Opracowanie: Jarosław Miszczak (miszczak(at)iitis(.)gliwice(.)pl) Wersja złożona 27/05/2009 Spis treści 1 Podstawowe wiadomości 1 1.1 Instalacja.....................................

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Matlab - funkcje, wielomiany, obliczenia symboliczne

Ćwiczenie 4. Matlab - funkcje, wielomiany, obliczenia symboliczne Ćwiczenie 4. Matlab - funkcje, wielomiany, obliczenia symboliczne Obliczenia z wykorzystaniem tzw. funkcji anonimowej Składnia funkcji anonimowej: nazwa_funkcji=@(lista_argumentów)(wyrażenie) gdzie: -

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe

Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Informatyka II MPZI2 ćw.2 Programowanie Delphi obliczenia, schematy blokowe Zastosowania obliczeń numerycznych Wyrażenia arytmetyczne służą do zapisu wykonywania operacji obliczeniowych w trakcie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Operacje logiczne i struktury sterujące.

Operacje logiczne i struktury sterujące. Operacje logiczne i struktury sterujące. (wspomaganie obliczeń inżynierskich) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami programowania wysokopoziomowego, a szczególności operacjami

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB

Wizualizacja funkcji w programie MATLAB Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego 15 listopada 2008 Funckja plot Funkcja plot3 Wizualizacja funkcji jednej zmiennej Do wizualizacji funkcji jednej zmiennej w programie MATLAB wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Laboratorium Komputerowego Wspomagania Analizy i Projektowania Ćwiczenie 2. Podstawowe operacje macierzowe. Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo