OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

2 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuj¹ siê do indywidualnych umów Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 W umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wymienione poni ej terminy maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie: indywidualny rachunek prowadzony przez Towarzystwo rachunek, na którym zapisane s¹ jednostki Funduszy pochodz¹ce ze sk³adek regularnych i dodatkowych, wp³aconych na podstawie umowy; jednostki Funduszu (jednostki) czêœci o równej wartoœci, na które jest dzielony dany Fundusz, s³u ¹ce do rozliczania operacji zwi¹zanych z tym Funduszem; metoda aktuarialna metoda obliczeniowa wykorzystuj¹ca matematykê ubezpieczeniow¹, finansow¹ i statystykê; miesi¹c polisowy ka dy kolejny miesi¹c rozpoczynaj¹cy siê w dniu, który swoim oznaczeniem odpowiada dniowi wystawienia polisy, a gdyby takiego dnia w danym miesi¹cu nie by³o w ostatnim dniu tego miesi¹ca kalendarzowego; miesi¹c polisowy koñczy siê w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ rozpoczêcia nastêpnego miesi¹ca polisowego; ogólne warunki ubezpieczenia lub ogólne warunki niniejsze ogólne warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit ; polisa dokument wystawiony przez Towarzystwo potwierdzaj¹cy zawarcie umowy; Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych dokument okreœlaj¹cy cel, zasady oraz warunki funkcjonowania Funduszy oferowanych przez Towarzystwo w ramach Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit ; rocznica polisy ka da kolejna rocznica daty wystawienia polisy, a je eli w danym roku kalendarzowym nie ma dnia miesi¹ca odpowiadaj¹cego tej dacie ostatni dzieñ tego miesi¹ca; rok polisy albo rok polisowy okres odpowiadaj¹cy 12 (dwunastu) miesi¹com polisowym, który rozpoczyna siê w ka d¹ rocznicê polisy; sk³adka dodatkowa kwota, która mo e byæ op³acana poza nale n¹ sk³adk¹ regularn¹ na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa w dowolnych terminach i wysokoœci, nie mniejszej jednak ni aktualnie obowi¹zuj¹ca minimalna sk³adka dodatkowa okreœlona zgodnie z Tabel¹ Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹c¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; sk³adka regularna kwota, któr¹ Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest op³acaæ na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa w terminach i wysokoœci okreœlonych w umowie ubezpieczenia, która to kwota nie obejmuje kwoty sk³adki okreœlonej w 24 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków; sk³adki regularne wycofane suma sk³adek regularnych nale nych do danego dnia, wycofana zgodnie z 25 ust. 4 pkt. 2; Towarzystwo Aspecta ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna; Ubezpieczaj¹cy strona umowy ubezpieczenia zobowi¹zana do op³acania sk³adek; Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita³owy lub Fundusz wydzielony fundusz aktywów Towarzystwa, stanowi¹cy rezerwê tworzon¹ ze sk³adek ubezpieczeniowych wp³acanych na podstawie umów Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit, lokowany w Fundusze zgodnie z zasadami okreœlonymi w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych; Ubezpieczony wskazana w umowie osoba fizyczna, której ycie jest przedmiotem ubezpieczenia; umowa ubezpieczenia lub umowa umowa ubezpieczenia zawarta pomiêdzy Ubezpieczaj¹cym a Towarzystwem na podstawie ogólnych warunków; Uposa ony osoba fizyczna lub inny podmiot wskazany pisemnie przez Ubezpieczaj¹cego, z zastrze eniem treœci 12 ust. 1 ogólnych warunków, jako uprawniony do otrzymania œwiadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego; Uposa ony Zastêpczy osoba fizyczna lub inny podmiot wskazany pisemnie przez Ubezpieczaj¹cego, z zastrze eniem treœci 12 ust. 6 ogólnych warunków, uprawniony do otrzymania œwiadczenia w przypadku braku Uposa onego albo je eli aden z Uposa onych nie jest uprawniony do otrzymania œwiadczenia; wartoœæ indywidualnego rachunku wartoœæ wszystkich jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku; wzrost wartoœci indywidualnego rachunku wartoœæ indywidualnego rachunku na dany dzieñ pomniejszona o sumê sk³adek regularnych nale - nych do danego dnia, bez uwzglêdniania okresów zawieszenia op³acania sk³adek (okresy zawieszenia op³acania sk³adek s¹ traktowane jak okresy, w których sk³adka jest nale na) i powiêkszona o sumê dotychczasowych sk³adek regularnych wycofanych, z tym e jeœli wynikiem powy szego wyliczenia jest wartoœæ ujemna, to uznaje siê, i wzrost wartoœci indywidualnego rachunku jest równy zero. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest udzielanie przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka zgonu Ubezpieczonego (ochrona). 2. Ubezpieczonym mo e byæ osoba, której wiek w dniu podpisania wniosku wynosi nie wiêcej ni szeœædziesi¹t lat. W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustala siê jako ró nicê roku kalendarzowego, w którym zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia, i roku kalendarzowego, w którym Ubezpieczony siê urodzi³. Wiek Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ustala siê jako sumê jego wieku w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i liczby lat polisowych, które up³ynê³y. 3. Ochrona rozpoczyna siê w dniu wystawienia polisy. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 3 1. Ubezpieczaj¹cy sk³ada wniosek o zawarcie umowy na formularzu Towarzystwa, wp³acaj¹c jednoczeœnie zaliczkê na poczet pierwszej sk³adki regularnej w wysokoœci wskazanej we wniosku. 2. Towarzystwo mo e zawrzeæ umowê ubezpieczenia albo odmówiæ jej zawarcia, albo zaproponowaæ jej zawarcie na zmienionych warunkach. Towarzystwo mo e uzale niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od do³¹czenia do wniosku dokumentów, na podstawie których dokona oceny przyjmowanego ryzyka; dokumentami takimi s¹ w szczególnoœci ankiety medyczne i wyniki badañ lekarskich oraz badañ diagnostycznych z minimalnym ryzykiem, z wy³¹czeniem badañ genetycznych. Towarzystwo mo e na w³asny koszt skierowaæ Ubezpieczonego na powy sze badania. 3. W razie odmowy przez Towarzystwo zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo zwróci Ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ przez niego zaliczkê na poczet pierwszej sk³adki regularnej. 4. Umowa jest zawierana na czas nieokreœlony w jednym z trzech wariantów ubezpieczenia: Silver, Gold, Platinum. Wariant ubezpieczenia mo e ulec zmianie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w przypadku podwy szenia sk³adki regularnej na mocy postanowieñ 8 lub 9, o ile wysokoœæ sk³adki regularnej, do op³acania której Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany, spe³nia warunki dotycz¹ce minimalnej sk³adki regularnej dla danego wariantu ubezpieczenia podane w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. 5. Do zawarcia na rzecz osoby trzeciej umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków, a tak e do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda Ubezpieczonego, która powinna obejmowaæ tak e wysokoœæ sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody Ubezpieczonego nie mo e naruszaæ jego praw ani praw Uposa onego. Powy sza zgoda udzielana jest we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w odrêbnym oœwiadczeniu. Ubezpieczony w ww. wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sk³ada tak e oœwiadczenie, i okolicznoœci podane przez niego i przez Ubezpieczaj¹cego w formularzu 2

3 oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach s¹ kompletne i odpowiadaj¹ prawdzie. 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, na ¹danie Ubezpieczonego Towarzystwo udzieli Ubezpieczonemu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego. ROZDZIAŁ II SKŁADKA SKŁADKA REGULARNA 4 1. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany op³acaæ sk³adkê regularn¹ z góry miesiêcznie, kwartalnie, pó³rocznie lub rocznie w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie. Termin p³atnoœci sk³adki regularnej jest zachowany, je eli przed jego up³ywem ca³a nale na kwota sk³adki regularnej wp³ynie na rachunek bankowy Towarzystwa ostatnio wskazany Ubezpieczaj¹cemu na piœmie. 2. W dniu wystawienia polisy zaliczka na poczet sk³adki, o której mowa w 3 ust. 1, stanowi pierwsz¹ sk³adkê regularn¹. 3. Przy dokonywaniu p³atnoœci Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek podaæ imiê i nazwisko oraz adres lub w przypadku Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego przedsiêbiorc¹ nazwê firmy i siedzibê oraz numer wniosku ubezpieczeniowego lub polisy. 4. Je eli ostatnia sk³adka regularna zap³acona przed wygaœniêciem umowy nie zostanie do dnia wygaœniêcia umowy rozdzielona celem przydzielenia jednostek, kwota takiej sk³adki powiêksza bezpoœrednio wartoœæ indywidualnego rachunku. 5. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczaj¹cemu sk³adkê za ochronê, za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Wy ej wymienion¹ kwotê zwraca siê Ubezpieczaj¹cemu w nominalnej wysokoœci. 6. Towarzystwo, dla zawieranych w danym roku kalendarzowym umów ubezpieczenia, okreœla minimaln¹ wysokoœæ miesiêcznej, kwartalnej, pó³rocznej i rocznej sk³adki regularnej, podaj¹c j¹ w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. SKŁADKA DODATKOWA 5 1. Ubezpieczaj¹cy po zawarciu umowy mo e wp³acaæ sk³adkê dodatkow¹ w dowolnych terminach i wysokoœci, nie mniejszej jednak ni minimalna sk³adka dodatkowa, o której mowa w ust. 5. Sk³adka dodatkowa przeznaczona jest na nabycie jednostek, po potr¹ceniu op³at, zgodnie z Tabel¹ Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹c¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Przy dokonywaniu p³atnoœci Ubezpieczaj¹cy ma obowi¹zek podaæ imiê i nazwisko oraz adres lub w przypadku Ubezpieczaj¹cego bêd¹cego przedsiêbiorc¹ nazwê firmy i siedzibê oraz numer wniosku ubezpieczeniowego lub polisy. 3. Wp³ata sk³adki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku op³acania sk³adki regularnej. 4. Je eli ostatnia sk³adka dodatkowa, zap³acona bezpoœrednio przed wygaœniêciem umowy, nie zostanie do dnia wygaœniêcia umowy rozdzielona celem przydzielenia jednostek, kwota takiej sk³adki powiêksza bezpoœrednio wartoœæ indywidualnego rachunku. 5. Towarzystwo dla zawieranych w danym roku kalendarzowym umów ubezpieczenia ustala minimaln¹ wysokoœæ sk³adki dodatkowej, która jest podawana w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy kwota wp³aconej sk³adki dodatkowej bêdzie ni sza ni wskazana w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, o której mowa w ust. 5, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zaliczenia wp³aconej kwoty na poczet wymagalnych i przysz³ych sk³adek regularnych. Za kwotê wp³aconej sk³adki dodatkowej, o której mowa powy ej, Towarzystwo przydzieli jednostki Funduszy, zgodnie z postanowieniami 16. SKUTKI NIEZAPŁACENIA SKŁADKI REGULARNEJ 6 1. W razie opóÿnienia z zap³at¹ sk³adki regularnej, po up³ywie dwudziestu piêciu dni opóÿnienia, Towarzystwo zastrzega sobie prawo pokrycia zaleg³ej sk³adki regularnej z wp³aconych przez Ubezpieczaj¹cego sk³adek dodatkowych. W takim przypadku sk³adkê regularn¹ uznaje siê za op³acon¹. 2. W razie opóÿnienia z zap³at¹ sk³adki regularnej, z zastrze eniem ust. 1, dodatkowy okres do jej zap³aty wynosi jeden miesi¹c polisowy, licz¹c od okreœlonego w umowie terminu jej p³atnoœci (okres prolongaty). W okresie prolongaty Towarzystwo udziela pe³nej ochrony ubezpieczeniowej, przewidzianej w danej umowie. 3. Je eli Ubezpieczaj¹cy nie zap³aci zaleg³ej sk³adki regularnej w okresie prolongaty, Towarzystwo wyznacza dodatkowy termin do zap³aty zaleg³ej sk³adki (zwany dalej terminem dodatkowym), wynosz¹cy jeden miesi¹c polisowy, licz¹c od dnia up³ywu okresu prolongaty, i zawiadamia Ubezpieczaj¹cego o skutkach niezap³acenia sk³adki regularnej w piœmie przes³anym na ostatni, znany Towarzystwu, adres Ubezpieczaj¹cego. W terminie dodatkowym Towarzystwo udziela pe³nej ochrony ubezpieczeniowej, przewidzianej dan¹ umow¹. 4. Je eli w terminie dodatkowym nie zostanie zap³acona zaleg³a sk³adka regularna, której okreœlony w umowie termin p³atnoœci up³yn¹³ w okresie dwóch lat polisowych od zawarcia umowy, a kwota wp³aconej sk³adki dodatkowej nie wystarczy na pokrycie sk³adki regularnej, umowa ubezpieczenia wygasa w ostatnim dniu terminu dodatkowego. W terminie do trzydziestu dni od dnia wygaœniêcia umowy, Towarzystwo wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wygaœniêcia umowy, pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, je eli taka kwota bêdzie wystêpowaæ. 5. Je eli w terminie dodatkowym nie zostanie zap³acona zaleg³a sk³adka regularna, której okreœlony w umowie termin p³atnoœci up³yn¹³ po dwóch latach polisowych od zawarcia umowy, skutki niezap³acenia takiej sk³adki regularnej, uzale nione od wartoœci indywidualnego rachunku, s¹ okreœlane postanowieniami ust. 6 8 niniejszego paragrafu. 6. Je eli wartoœæ indywidualnego rachunku bêdzie ni sza od minimalnej wartoœci, okreœlonej przez Towarzystwo jako umo liwiaj¹cej zawieszenie op³acania sk³adek regularnych, lub Ubezpieczaj¹cy nie z³o y wniosku, o którym mowa w 7 ust. 1, umowa ubezpieczenia, z zastrze eniem ust. 7, wygasa w ostatnim dniu terminu dodatkowego, chyba e umowa ubezpieczenia przekszta³ci³a siê w ubezpieczenie bezsk³adkowe, na warunkach okreœlonych w 10. W terminie do trzydziestu dni od dnia wygaœniêcia umowy, Towarzystwo wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wygaœniêcia umowy, pomniejszonej o op³atê z tytu³u ca³kowitego wykupu, je eli taka kwota bêdzie wystêpowaæ. 7. Towarzystwo mo e wyraziæ zgodê na zawieszenie op³acania sk³adek na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego, poczynaj¹c od terminu p³atnoœci zaleg³ej sk³adki, zgodnie z postanowieniami Je eli w terminie dodatkowym dojdzie do umorzenia wszystkich jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku, umowa i ochrona przewidziana umow¹ wygasaj¹ w dniu dokonania takiego umorzenia, a Towarzystwo w terminie do trzydziestu dni od dnia wygaœniêcia umowy wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wygaœniêcia umowy, pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota bêdzie wystêpowaæ. ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH 7 1. Po op³aceniu sk³adek regularnych za pierwsze dwa lata polisowe Ubezpieczaj¹cy mo e z³o yæ wniosek o wyra enie przez Towarzystwo zgody na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych. Towarzystwo wyrazi zgodê na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych, je eli ³¹cznie s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki: 1) zosta³a op³acona nale na sk³adka regularna za okres do dnia zawieszenia op³acania sk³adek; 2) wniosek Ubezpieczaj¹cego zostanie z³o ony/dostarczony na adres siedziby Towarzystwa co najmniej na czternaœcie dni przed pierwszym dniem miesi¹ca kalendarzowego, w którym przypada termin p³atnoœci sk³adki regularnej, od którego rozpocznie siê okres zawieszenia op³acania sk³adek regularnych, 3) w dniu wyra enia zgody na zawieszenie op³acania sk³adek regularnych wartoœæ indywidualnego rachunku bêdzie wy sza lub 3

4 równa minimalnej wartoœci okreœlonej przez Towarzystwo w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków, jako umo liwiaj¹cej zawieszenie op³acania sk³adek regularnych. 2. Je eli warunki okreœlone w ust. 1 nie bêd¹ spe³nione lub wniosek Ubezpieczaj¹cego o zawieszenie op³acania sk³adek regularnych nie bêdzie zawiera³ wszelkich informacji, niezbêdnych do podjêcia przez Towarzystwo decyzji w przedmiocie zawieszenia op³acania sk³adek regularnych, Towarzystwo powiadomi pisemnie Ubezpieczaj¹cego o odmowie zawieszenia op³acania sk³adek regularnych lub o niemo noœci podjêcia decyzji, wskazuj¹c, w jakim zakresie wniosek Ubezpieczaj¹cego jest niepe³ny lub b³êdny. W przypadku, gdy zaleg³a sk³adka regularna zosta³a pokryta z wp³aconych przez Ubezpieczaj¹cego sk³adek dodatkowych, zgodnie z postanowieniami 6 ust. 1, Towarzystwo wyznaczy pocz¹tek okresu zawieszenia w kolejnym terminie p³atnoœci sk³adki regularnej, o czym powiadomi pisemnie Ubezpieczaj¹cego. Jednorazowo okres zawieszenia op³acania sk³adek regularnych nie mo e trwaæ d³u ej ni dwanaœcie miesiêcy polisowych. Zawieszenie mo e obejmowaæ wy³¹cznie pe³ne okresy, zgodnie z ustalon¹ w umowie czêstotliwoœci¹ op³acania sk³adki ubezpieczeniowej. Zawieszenie nie mo e dotyczyæ okresu, za który sk³adka regularna zosta³a op³acona. 3. Ponowne zawieszenie op³acania sk³adek regularnych mo e nast¹piæ po up³ywie dwudziestu czterech miesiêcy polisowych, licz¹c od pierwszego dnia nastêpuj¹cego po zakoñczeniu poprzedniego okresu zawieszenia op³acania sk³adek regularnych. 4. W czasie trwania umowy suma okresów zawieszenia op³acania sk³adek regularnych nie mo e przekroczyæ ³¹cznie dwudziestu czterech miesiêcy polisowych. 5. Wszelkie zmiany umowy, zg³oszone przez Ubezpieczaj¹cego w okresie zawieszenia op³acania sk³adek, odnosz¹ skutek od najbli szej rocznicy polisy nastêpuj¹cej po dniu up³ywu okresu zawieszenia, pod warunkiem wyra enia na nie zgody przez Towarzystwo. 6. W okresie zawieszenia op³acania sk³adek regularnych Towarzystwo udziela pe³nej ochrony przewidzianej umow¹, chyba e przed up³ywem tego okresu dojdzie do wygaœniêcia ochrony. ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI OPŁACANIA I WYSOKOŚCI SKŁADKI REGULARNEJ 8 1. Ubezpieczaj¹cy ma prawo z³o yæ wniosek o zmianê czêstotliwoœci op³acania sk³adki regularnej i podwy szenie wysokoœci sk³adki regularnej. Zmiana ta, po wyra eniu zgody przez Towarzystwo, w trybie okreœlonym w ust. 2, odnosi skutek od najbli szej rocznicy polisy przypadaj¹cej po dorêczeniu Towarzystwu powy ej wymienionego wniosku, o ile wszystkie wymagalne sk³adki regularne s¹ w ca³oœci op³acone. Wniosek nale y z³o yæ/dostarczyæ na adres siedziby Towarzystwa nie póÿniej ni na czternaœcie dni przed rocznic¹ polisy. 2. W razie wyra enia zgody na zmianê umowy okreœlon¹ we wniosku Ubezpieczaj¹cego, Towarzystwo wystawia pisemny dokument potwierdzaj¹cy dokonan¹ zmianê z podaniem dnia, z jakim zmiana wchodzi w ycie. INDEKSACJA SKŁADKI REGULARNEJ 9 1. W terminie trzydziestu dni przed rocznic¹ polisy Towarzystwo mo e zaproponowaæ Ubezpieczaj¹cemu indeksacjê sk³adki regularnej, podaj¹c procentowy wskaÿnik indeksacji oraz wynikaj¹c¹ z jego zastosowania proponowan¹ wysokoœæ sk³adki regularnej. WskaŸnik indeksacji okreœla Towarzystwo. 2. Ubezpieczaj¹cy ma prawo wyboru odmiennego od proponowanego przez Towarzystwo wskaÿnika indeksacji, w granicach wskazanych w ust. 1, jak równie prawo do rezygnacji z proponowanej przez Towarzystwo indeksacji. 3. Brak pisemnej odpowiedzi ze strony Ubezpieczaj¹cego na propozycjê, o której mowa w ust. 1, traktowany jest jako zgoda Ubezpieczaj¹cego na indeksacjê sk³adki regularnej na warunkach proponowanych przez Towarzystwo. 4. W przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy nie wyrazi zgody na indeksacjê sk³adki regularnej, jest on zobowi¹zany poinformowaæ Towarzystwo na piœmie o swojej decyzji, najpóÿniej w terminie czternastu dni przed najbli sz¹ rocznic¹ polisy, pod warunkiem przekazania przez Towarzystwo propozycji, o której mowa w ust. 1, w terminie tam okreœlonym. 5. Ubezpieczaj¹cy, który nie wyrazi zgody na indeksacjê sk³adki regularnej, zgodnie z postanowieniami ust. 4, jest zobowi¹zany do op³acania sk³adki w dotychczasowej wysokoœci. UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE Po up³ywie trzynastu lat polisowych od daty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz po op³aceniu wszystkich nale nych za ten okres sk³adek regularnych, umowa ubezpieczenia mo e zostaæ przekszta³cona w ubezpieczenie bezsk³adkowe. 2. Przekszta³cenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego lub w przypadku, o którym mowa w 6 ust Towarzystwo wyrazi zgodê na przekszta³cenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe, je eli przy spe³nieniu pozosta³ych warunków, okreœlonych treœci¹ niniejszego paragrafu w dniu wyra- enia zgody na powy sze, wartoœæ indywidualnego rachunku bêdzie wy sza lub równa minimalnej wartoœci okreœlonej przez Towarzystwo w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków, jako umo liwiaj¹cej przekszta³cenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe. 4. Przekszta³cenie w ubezpieczenie bezsk³adkowe nastêpuje z dniem wymagalnoœci pierwszej zaleg³ej sk³adki regularnej, z zastrze eniem treœci ust W okresie trwania ubezpieczenia bezsk³adkowego maj¹ zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszych ogólnych warunków, dotycz¹ce op³at i kosztów. 6. W przypadku gdy w danym miesi¹cu wartoœæ indywidualnego rachunku obni y siê poni ej wartoœci okreœlanej zgodnie z treœci¹ ust. 3, ubezpieczenie bezsk³adkowe wygasa pierwszego dnia tego miesi¹ca, a umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu. 7. Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje prawo do dokonania wyp³aty wartoœci wykupu w okresie obowi¹zywania ubezpieczenia bezsk³adkowego na zasadach okreœlonych w Rozdziale V. 8. W przypadku zajœcia zdarzenia w okresie ubezpieczenia bezsk³adkowego Towarzystwo wyp³aci Uposa onemu œwiadczenie, zgodnie z treœci¹ W razie przekszta³cenia umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe, Towarzystwo mo e wyraziæ zgodê na wznowienie przez Ubezpieczaj¹cego op³acania sk³adek ubezpieczeniowych, o ile od daty przekszta³cenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe nie up³yn¹³ okres d³u szy ni 24 miesi¹ce. 10. W okresie ubezpieczenia bezsk³adkowego Ubezpieczaj¹cy mo e dokonywaæ wp³at dodatkowych na zasadach okreœlonych w 5, z wy³¹czeniem ust. 3 i 6 5. ROZDZIAŁ III ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO 11 W razie zgonu Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony, Towarzystwo wyp³aci Uposa onemu œwiadczenie w wysokoœci stanowi¹cej kwotê równ¹: 1) sumie wp³aconych sk³adek pomniejszon¹ o kwotê czêœciowych wykupów dokonanych zgodnie z postanowieniami 21 i op³at za dokonanie tych wykupów albo 2) wartoœci indywidualnego rachunku z dnia zgonu, w zale noœci od tego, która z tych kwot jest wy sza. UPOSAŻONY Ubezpieczaj¹cy w ka dym czasie mo e wskazaæ Uposa onego, któremu ma byæ wyp³acone œwiadczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, do wskazania lub zmiany Uposa onego przez Ubezpieczaj¹cego konieczna jest zgoda Ubezpieczonego. 2. Powy sze uprawnienie Ubezpieczaj¹cy wykonuje przez dorêczenie Towarzystwu oœwiadczenia, które powinno zawieraæ: 4

5 1) dane umo liwiaj¹ce identyfikacjê Uposa onego, 2) wskazanie, e Uposa ony ma prawo do ca³oœci albo odpowiedniej, wyra onej procentowo czêœci œwiadczenia, 3) datê z³o enia oœwiadczenia, 4) podpis Ubezpieczonego, 5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie powy ej, pisemn¹ zgodê Ubezpieczonego na wyznaczenie lub zmianê Uposa onego. 3. Oœwiadczenie o wskazaniu Uposa onego mo e byæ z³o one we wniosku o zawarcie umowy pod warunkiem i ze skutkiem od dnia jej zawarcia. 4. Oœwiadczenie o zmianie lub odwo³aniu Uposa onego zawiera wszystkie dane okreœlone w ust. 2 i wywo³uje skutki prawne od dnia z³o enia/ dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa. 5. Je eli Ubezpieczaj¹cy wskaza³ kilku Uposa onych, udzia³ Uposa onego, którego wskazanie na dzieñ zgonu Ubezpieczonego jest bezskuteczne, przypada pozosta³ym Uposa onym proporcjonalnie do ich udzia- ³ów w œwiadczeniu, w przypadku wskazania takich udzia³ów przez Ubezpieczaj¹cego. Je eli wskazanie pozostaje skuteczne na dzieñ zgonu Ubezpieczonego, jedynie wobec jednego Uposa onego, œwiadczenie przypada w ca³oœci temu Uposa onemu. 6. Gdy brak jest Uposa onego lub aden z Uposa onych nie jest uprawniony do otrzymania œwiadczenia, uprawnionymi do otrzymania œwiadczenia s¹ Uposa eni Zastêpczy. Postanowienia ustêpów powy ej stosuje siê odpowiednio do Uposa onego Zastêpczego. 7. Je eli Ubezpieczaj¹cy nie wska e adnego Uposa onego albo wskazanie w stosunku do wszystkich Uposa onych oraz Uposa onych Zastêpczych jest bezskuteczne na dzieñ zgonu Ubezpieczonego, œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego przys³uguje cz³onkowi rodziny Ubezpieczonego lub innej osobie, wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci: 1) ma³ onek, 2) dzieci, 3) rodzice, 4) rodzeñstwo, 5) inne osoby, zaliczane zgodnie z Kodeksem Cywilnym do grona spadkobierców ustawowych Ubezpieczonego. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Zawiadomienie o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ powinno byæ z³o one/dostarczone na adres siedziby Towarzystwa. 2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczaj¹cego, je eli nie jest osob¹ wystêpuj¹c¹ z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci œwiadczenia, a tak e informuje osobê wystêpuj¹c¹ z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi³a zgodê, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia œwiadczenia. 3. Towarzystwo wyp³aca œwiadczenie z tytu³u zgonu Ubezpieczonego na podstawie: 1) wniosku o przyznanie œwiadczenia z³o onego na odpowiednim formularzu przez osobê uprawnion¹ do œwiadczenia, 2) skróconego odpisu aktu zgonu oraz dokumentu stwierdzaj¹cego przyczynê zgonu, 3) dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ osoby uprawnionej do otrzymania œwiadczenia oraz 4) innych dokumentów niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 4. Towarzystwo spe³ni œwiadczenie w terminie do trzydziestu dni, licz¹c od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 5. Gdyby wyjaœnienie w powy szym terminie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa albo wysokoœci œwiadczenia okaza³o siê niemo liwe, œwiadczenie bêdzie spe³nione w ci¹gu czternastu dni od dnia, w którym przy dochowaniu nale ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia Towarzystwo spe³ni w terminie okreœlonym w ust Je eli œwiadczenie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobê uprawnion¹, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹, uzasadniaj¹c ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê. Informacja zawiera pouczenie o mo liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. Osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia mo e równie z³o yæ odwo³anie do Zarz¹du Towarzystwa w ci¹gu trzydziestu dni od dnia jego otrzymania. 7. W przypadku odmowy wyp³aty œwiadczenia lub odmowy uwzglêdnienia odwo³ania, uprawnionemu przys³uguje prawo wniesienia powództwa do s¹du powszechnego. 8. Towarzystwo udostêpni uprawnionym do œwiadczenia informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoœci lub wysokoœci œwiadczenia. Na ¹danie tych osób Towarzystwo potwierdzi na piœmie udostêpnione informacje, a tak e sporz¹dzi na koszt tych osób kserokopie dokumentów oraz potwierdzi ich zgodnoœæ z orygina³em. OGRANICZENIA W WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ Towarzystwo nie odpowiada za skutki okolicznoœci, które nie zosta- ³y podane do wiadomoœci Towarzystwa przez Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego, o które Towarzystwo zapytywa³o w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Za niepodanie do wiadomoœci uznaje siê tak e zatajenie prawdy i podanie nieprawdy. W takim przypadku Towarzystwo uprawnione bêdzie do odmowy wyp³aty œwiadczenia lub wyp³aty zmniejszonego œwiadczenia. Towarzystwo w powy szej sytuacji wyp³aci kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia ustalenia przez Towarzystwo okolicznoœci powoduj¹cej zwolnienie Towarzystwa z obowi¹zku œwiadczenia, pomniejszon¹ o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota bêdzie wystêpowaæ. 2. Je eli do zdarzenia objêtego ochron¹ dosz³o po up³ywie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia, Towarzystwo nie mo e podnieœæ zarzutu, e przy zawieraniu umowy podano wiadomoœci nieprawdziwe, w szczególnoœci e zatajona zosta³a informacja o chorobie. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNDUSZU 15 Zasady i warunki funkcjonowania Funduszy oraz dokonywanie operacji i innych czynnoœci zwi¹zanych z Funduszami lub ich jednostkami okreœla umowa oraz Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. Regulamin ten jest Za³¹cznikiem nr 2 do ogólnych warunków i stanowi ich integraln¹ czêœæ. W razie rozbie noœci pomiêdzy postanowieniami ogólnych warunków a postanowieniami Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, stosuje siê postanowienia ogólnych warunków. PRZYDZIELANIE JEDNOSTEK Jednostki Funduszy s¹ przydzielane w razie wp³aty przez Ubezpieczaj¹cego sk³adki regularnej lub dodatkowej, zgodnie z ostatnio zg³oszonym Towarzystwu przez Ubezpieczaj¹cego poleceniem rozdzielenia sk³adki regularnej pomiêdzy Fundusze. Przydzielenie jednostek nastêpuje w okresie do czterech dni roboczych od dnia wp³ywu sk³adki regularnej lub dodatkowej na wskazany przez Towarzystwo rachunek bankowy. Przydzielenie jednostek w przypadku wp³aty pierwszej sk³adki regularnej nast¹pi w terminie okreœlonym powy ej, pod warunkiem z³o enia najpóÿniej do dnia wp³ywu sk³adki regularnej na ww. rachunek bankowy Towarzystwa prawid³owo wype³nionego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdyby wniosek, o którym mowa powy ej, z³o ony zosta³ póÿniej ni w terminie okreœlonym zdaniem poprzedzaj¹cym, przydzielenie jednostek nast¹pi w terminie czterech dni roboczych, pocz¹wszy od dnia z³o enia prawid³owo wype³nionego wniosku. 2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy ma prawo do zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki regularnej. W przypadku zg³oszenia Towarzystwu ww. zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki regularnej póÿniej ni na trzy dni robocze przed najbli szym dniem przydzielenia jednostek nowe polecenie rozdzielenia sk³adki regularnej bêdzie odnosiæ skutek od kolejnego dnia przydzielenia jednostek. 3. Polecenie rozdzielenia sk³adki regularnej pomiêdzy Fundusze stosuje siê tak e do rozdzielenia pomiêdzy Fundusze wp³acanych przez Ubezpieczaj¹cego sk³adek dodatkowych. 5

6 ZAMIANA FUNDUSZY (KONWERSJA) Ubezpieczaj¹cy mo e poleciæ Towarzystwu zamianê jednostek Funduszu albo Funduszy (Fundusze Ÿród³owe) na jednostki innego Funduszu albo Funduszy (Fundusze docelowe) zapisanych na indywidualnym rachunku. 2. Zamiana Funduszy nastêpuje poprzez umorzenie jednostek Funduszy Ÿród³owych i przydzielenie, w zamian za umorzone powy ej jednostki, jednostek Funduszy docelowych. 3. Towarzystwo dokona: 1) umorzenia jednostek Funduszy Ÿród³owych w okresie do trzech dni roboczych, licz¹c od nastêpnego dnia roboczego po dniu z³o enia/dostarczenia prawid³owo wype³nionego wniosku o zamianê Funduszy na adres siedziby Towarzystwa, 2) przydzielenia, w zamian za umorzone powy ej jednostki, jednostek Funduszy docelowych w okresie do czterech dni roboczych, licz¹c od nastêpnego dnia roboczego po dniu umorzenia jednostek Funduszy docelowych. LIKWIDACJA FUNDUSZU Towarzystwo zawiadomi Ubezpieczaj¹cego o likwidacji Funduszu, okreœlaj¹c dzieñ likwidacji. 2. Nie póÿniej ni do pi¹tego dnia roboczego przed dniem likwidacji Funduszu Ubezpieczaj¹cy mo e z³o yæ dyspozycjê zamiany jednostek likwidowanego Funduszu na jednostki innych Funduszy oferowanych w ramach umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku niez³o enia przez Ubezpieczaj¹cego dyspozycji zgodnie z ust. 2, w dniu likwidacji danego Funduszu nastêpuje umorzenie wszystkich jednostek likwidowanego Funduszu, a wartoœæ likwidacyjna pochodz¹ca z umorzenia tych jednostek jest przeznaczana na zakup jednostek Funduszu LEO. ROZDZIAŁ V WYKUP UBEZPIECZENIA ZASADY OGÓLNE Wykup ubezpieczenia polega na umorzeniu na wniosek Ubezpieczaj¹cego wszystkich lub niektórych jednostek zapisanych na rachunku indywidualnym i wyp³acie Ubezpieczaj¹cemu, po pobraniu op³aty z tytu³u ca³kowitego lub czêœciowego wykupu, z zastrze eniem treœci 25 ust. 3, kwoty odpowiadaj¹cej czêœci albo ca³oœci wartoœci tego rachunku ustalonej na dzieñ wykupu. 2. Dzieñ wykupu jest to dzieñ, w którym umorzono wszystkie b¹dÿ czêœæ jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku. Dzieñ wykupu ustala Towarzystwo, z tym e nie mo e on wypadaæ póÿniej ni pi¹tego dnia roboczego, licz¹c od dnia nastêpuj¹cego po dniu z³o enia/dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa prawid³owo wype³nionego wniosku o wykup. Dzieñ wykupu jednostek mo e zostaæ opóÿniony wy³¹cznie w przypadkach opóÿnieñ w umarzaniu jednostek przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 3. Kwoty wykupu okreœlone w niniejszym rozdziale wyp³aca siê w dniu p³atnoœci wykupu. Wyp³ata wykupu nast¹pi nie póÿniej ni siódmego dnia roboczego, licz¹c od dnia wykupu. Je eli wniosek o wykup zosta³ z³o ony w okresie, gdy Towarzystwo na wniosek Ubezpieczaj¹cego dokonywa³o zamiany Funduszy, zgodnie z treœci¹ 17 lub czêœciowego wykupu, na podstawie wczeœniej z³o onego wniosku o wykup, to siedmiodniowy okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, rozpoczyna siê w dniu zakoñczenia dokonywania przez Towarzystwo zamiany Funduszy lub w dniu p³atnoœci wykupu dokonanego zgodnie z wczeœniejszym wnioskiem. 4. Je eli Ubezpieczaj¹cy zamierza wskazaæ wiêcej ni jeden Fundusz, których jednostki maj¹ byæ umorzone, wskazanie musi okreœlaæ Fundusze i procentowy udzia³ wartoœci jednostek tych Funduszy w kwocie wykupu z dok³adnoœci¹ do pe³nych procentów. W razie braku takiego wskazania, jednostki zostan¹ umorzone proporcjonalnie do wartoœci wszystkich jednostek poszczególnych Funduszy. 5. Dokonanie czêœciowego wykupu ubezpieczenia, o którym mowa w 21, ma ten skutek, e umowa ubezpieczenia w dalszym ci¹gu pozostaje w mocy przy zachowaniu niezmienionej sk³adki. Liczba jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku zmniejsza siê w dniu wykupu przez umorzenie liczby jednostek, których wartoœæ na dzieñ wykupu odpowiada kwocie wykupu wraz z op³at¹ z tytu³u czêœciowego wykupu. CAŁKOWITY WYKUP UBEZPIECZENIA Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, dokonuje wykupu wszystkich jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (ca³kowity wykup ubezpieczenia), je eli zostan¹ spe³nione ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) up³ynie okres dwóch lat polisowych od zawarcia umowy, 2) wszystkie wymagalne do dnia wykupu sk³adki regularne s¹ w ca³oœci zap³acone, 3) wartoœæ indywidualnego rachunku w dniu wykupu jest wiêksza od zera. 2. Je eli wszystkie warunki okreœlone w ust. 1 s¹ spe³nione, umowa wygasa w dniu ca³kowitego wykupu ubezpieczenia, a kwota wykupu jest równa wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wykupu, pomniejszonej o op³atê z tytu³u ca³kowitego wykupu. 3. Je eli warunki okreœlone w ust. 1 nie s¹ spe³nione, Towarzystwo powiadomi Ubezpieczaj¹cego o braku mo liwoœci uwzglêdnienia wniosku w tym zakresie. CZĘŚCIOWY WYKUP UBEZPIECZENIA Towarzystwo, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, dokonuje czêœciowego wykupu jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (czêœciowy wykup ubezpieczenia), je eli wartoœæ indywidualnego rachunku po dokonaniu czêœciowego wykupu jest nie ni sza ni iloczyn stawki op³aty z tytu³u wykupu, okreœlonej w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków, uzale nionej od roku polisowego, w którym Towarzystwo dokona³o wykupu oraz wysokoœci sk³adek regularnych niewycofanych po dniu dokonania ww. wykupu, nie mniej ni 5000 PLN z zastrze eniem treœci ust Je eli wniosek Ubezpieczaj¹cego o dokonanie czêœciowego wykupu jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku zosta³ z³o ony w trakcie pierwszych trzech lat polisowych, Towarzystwo dokona czêœciowego wykupu, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczaj¹cego, jeœli kwota czêœciowej wartoœci wykupu bêdzie nie wy sza ni wzrost wartoœci indywidualnego rachunku w dniu z³o enia wniosku o wykup, z zastrze- eniem treœci ust Je eli warunek okreœlony w ust. 1 nie jest spe³niony, Towarzystwo powiadomi Ubezpieczaj¹cego o braku mo liwoœci uwzglêdnienia wniosku w tym zakresie. 4. Po dokonaniu czêœciowego wykupu umowa ubezpieczenia pozostaje w mocy przy zachowaniu dotychczasowych warunków umowy. 5. Minimalna kwota czêœciowego wykupu jest podana w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. ROZDZIAŁ VI OPŁATY ZASADY OGÓLNE Je eli postanowienia niniejszego rozdzia³u zastrzegaj¹ na rzecz Towarzystwa prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci danej op³aty, stosuje siê opisane poni ej zasady. Wysokoœæ op³aty wynikaj¹ca z waloryzacji obowi¹zuje od dnia podjêcia przez Towarzystwo decyzji o waloryzacji. WskaŸnik waloryzacji Towarzystwo okreœla na podstawie wskaÿnika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w stosunku rocznym, og³aszanego przez GUS. Ka dej kolejnej waloryzacji podlega op³ata w wysokoœci obowi¹zuj¹cej w dniu waloryzacji. Na ka de ¹danie Ubezpieczaj¹cego Towarzystwo jest zobowi¹zane podaæ Ubezpieczaj¹cemu aktualn¹ zwaloryzowan¹ wysokoœæ op³aty. 2. Je eli umowa nie stanowi inaczej, Towarzystwo pobiera op³aty przez umorzenie jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku. 3. Je eli umowa nie stanowi inaczej, op³ata jest rozdzielana, proporcjonalnie do wartoœci wszystkich jednostek poszczególnych Funduszy zapisanych na indywidualnym rachunku na dzieñ, w którym op³ata sta³a siê nale na. 6

7 4. Op³aty okreœlone niniejszym rozdzia³em s¹ naliczane zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Tabel¹ Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹c¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, i zale ¹ od obowi¹zuj¹cego dla danej umowy ubezpieczenia wariantu ubezpieczenia. OPŁATA ZA PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO RACHUNKU 23 Towarzystwo pobiera op³atê za prowadzenie indywidualnego rachunku. Op³ata ta jest obliczana i pobierana zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Tabel¹ Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹c¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku, zgodnie z postanowieniami 22. OPŁATY MIESIĘCZNE Towarzystwo pobiera nastêpuj¹ce miesiêczne op³aty i sk³adkê: 1) sk³adkê za ochronê w pierwszym dniu miesi¹ca polisowego, 2) op³atê polisow¹ w pierwszym dniu miesi¹ca polisowego, 3) op³atê administracyjn¹ w ostatnim dniu miesi¹ca polisowego. Op³aty i sk³adka wymienione w pkt 1) 3) s¹ pobierane poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek zapisanych na danym koncie, zgodnie z postanowieniami Sk³adka za ochronê jest ustalana w szczególnoœci na podstawie wieku, p³ci oraz stanu zdrowia Ubezpieczonego. Wysokoœæ sk³adki za ochronê jest iloczynem miesiêcznego wspó³czynnika prawdopodobieñstwa zgonu w danym miesi¹cu polisowym i bie ¹cej sumy pod ryzykiem podzielonej przez prawdopodobieñstwo miesiêcznego prze ycia Ubezpieczonego, gdzie: 1) miesiêczny wspó³czynnik prawdopodobieñstwa zgonu w danym miesi¹cu polisowym jest równy rocznemu wspó³czynnikowi prawdopodobieñstwa zgonu podzielonemu przez dwanaœcie, 2) prawdopodobieñstwo miesiêcznego prze ycia jest równe dope³nieniu miesiêcznego wspó³czynnika prawdopodobieñstwa zgonu do 1 (1 minus miesiêczny wspó³czynnik prawdopodobieñstwa zgonu), 3) suma pod ryzykiem jest równa ró nicy pomiêdzy kwot¹ wymienion¹ w 11 pkt 1), 2) a bie ¹c¹ wartoœci¹ indywidualnego rachunku. 3. Wysokoœæ op³aty polisowej jest ustalana kwotowo przez Towarzystwo na dzieñ zawarcia umowy. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty, zgodnie z postanowieniami 22. Op³ata administracyjna jest ustalana procentowo w stosunku do wartoœci jednostek zgromadzonych na poszczególnych Funduszach. Op³ata ta jest pobierana poprzez umorzenie jednostek zapisanych na poszczególnych Funduszach. Wysokoœæ op³aty jest zale na od wybranego Funduszu i zgodna jest z obowi¹zuj¹c¹ Tabel¹ Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹c¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. OPŁATA Z TYTUŁU CAŁKOWITEGO I CZĘŚCIOWEGO WYKUPU Wysokoœæ pobieranej op³aty z tytu³u ca³kowitego wykupu jest równa iloczynowi stawki op³aty z tytu³u wykupu, okreœlonej w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków, uzale nionej od roku polisowego, w którym Towarzystwo dokona³o wykupu, oraz wysokoœci sk³adek regularnych niewycofanych do dnia ca³kowitego wykupu. Wysokoœæ sk³adek regularnych niewycofanych do dnia wykupu ca³kowitego jest równa sumie sk³adek regularnych nale nych do dnia wykupu, pomniejszonej o sumê sk³adek regularnych wycofanych do dnia wykupu, zgodnie z ust Op³ata z tytu³u czêœciowego wykupu jest równa iloczynowi stawki op³aty z tytu³u wykupu, okreœlonej w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków, uzale nionej od roku polisowego, w którym Towarzystwo dokona³o wykupu, oraz wysokoœci sk³adek regularnych wycofywanych w dniu wykupu czêœciowego, zgodnie z ust. 4 pkt 2, oraz wysokoœci sk³adek wycofanych do dnia wykupu. 3. Op³ata z tytu³u czêœciowego wykupu nie jest pobierana w przypadku, gdy kwota czêœciowej wartoœci wykupu jest mniejsza od wzrostu wartoœci indywidualnego rachunku lub równa temu wzrostowi. 4. W przypadku, gdy kwota czêœciowej wartoœci wykupu jest wiêksza od wzrostu wartoœci indywidualnego rachunku: 1) od kwoty czêœciowej wartoœci wykupu w czêœci równej wzrostowi wartoœci indywidualnego rachunku nie jest pobierana op³ata z tytu³u czêœciowego wykupu, 2) od kwoty czêœciowej wartoœci wykupu stanowi¹cej ró nicê pomiêdzy czêœciow¹ wartoœci¹ wykupu oraz wzrostem wartoœci indywidualnego rachunku jest naliczana op³ata stanowi¹ca iloczyn tej ró nicy i wartoœci stawki op³aty z tytu³u wykupu podanej w Tabeli Op³at i Minimalnych Wartoœci, stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do ogólnych warunków, zaœ wartoœæ sk³adek regularnych wycofanych jest zwiêkszana o wartoœæ tej ró nicy. 5. Op³ata z tytu³u ca³kowitego lub czêœciowego wykupu pomniejsza kwotê ca³kowitego lub czêœciowego wykupu. INNE OPŁATY Towarzystwo pobiera op³aty z tytu³u nastêpuj¹cych operacji: 1) zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki pomiêdzy Fundusze, 2) zamiany Funduszy, 3) przes³ania, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, dodatkowej listownej informacji dotycz¹cej polisy, do przekazania której Towarzystwo nie jest zobligowane obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa lub postanowieniami wynikaj¹cymi z ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Ponadto Towarzystwo pobiera miesiêcznie ka dego z pierwszych piêciu lat polisowych op³atê z tytu³u prowadzenia umowy ubezpieczenia, któr¹ ustala siê procentowo od kwoty obliczonej zgodnie ze zdaniem nastêpnym. Podstawê wyliczenia op³aty stanowi kwota bêd¹ca iloczynem lat polisowych, za które obliczana jest op³ata (w³¹czaj¹c w to rozpoczynaj¹cy siê rok polisowy) oraz kwoty sk³adki regularnej obliczonej za dany rok polisowy, bez uwzglêdnienia okresów zawieszenia op³acania sk³adek (okresy zawieszenia op³acania sk³adek s¹ traktowane jak okresy, w których sk³adka jest nale na). Op³ata ta jest pobierana poprzez umorzenie jednostek z indywidualnego rachunku, zgodnie z postanowieniami Towarzystwo nie pobiera op³aty od zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki pomiêdzy Fundusze, w przypadku pierwszych szeœciu zmian ww. polecenia w danym roku polisowym. Od siódmej i ka dej kolejnej zmiany tego polecenia w danym roku polisowym, Towarzystwo pobiera op³atê od zmiany polecenia rozdzielenia sk³adki pomiêdzy Fundusze, której wysokoœæ jest ustalana kwotowo przez Towarzystwo na dzieñ zawarcia umowy. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty, zgodnie z treœci¹ 22 ust. 1. Op³ata ta jest nale na w dniu realizacji przez Towarzystwo oœwiadczenia Ubezpieczaj¹cego o zmianie polecenia. Op³ata ta jest pobierana z indywidualnego rachunku. 4. Towarzystwo nie pobiera op³aty od zamiany Funduszy, w przypadku pierwszych szeœciu ww. zmian w danym roku polisowym. Od siódmej i ka dej kolejnej zamiany w danym roku polisowym, Towarzystwo pobiera op³atê od zamiany Funduszy, której wysokoœæ jest ustalana kwotowo przez Towarzystwo na dzieñ zawarcia umowy. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty, zgodnie z treœci¹ 22 ust. 1. Op³ata jest pobierana z indywidualnego rachunku. 5. Wysokoœæ op³aty okreœlonej w ust. 1 pkt 3) jest ustalana kwotowo przez Towarzystwo na dzieñ zawarcia umowy. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania waloryzacji wysokoœci tej op³aty, zgodnie z treœci¹ 22 ust. 1. Op³ata ta jest nale na w dniu realizacji przez Towarzystwo wniosku Ubezpieczaj¹cego i jest pobierana z indywidualnego rachunku. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA Towarzystwo jest zobowi¹zane do przekazywania Ubezpieczaj¹cemu w formie pisemnej wymienionych ni ej informacji lub dokumentów: 1) o zmianie warunków umowy lub zmianie prawa w³aœciwego dla zawartej umowy ubezpieczenia wraz z okreœleniem wp³ywu tych zmian na wartoœæ œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u zawartej umowy przed wyra eniem przez strony zgody na te zmiany, 2) o wysokoœci œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartoœci wykupu, je eli wysokoœæ œwiadczeñ ulega zmianie w trakcie obowi¹zywania umowy ubezpieczenia, nie rzadziej ni raz w roku. 2. W przypadku umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, 7

8 Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przekazania Ubezpieczonemu w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru informacji, o których mowa w ust. 1 powy ej, przy czym: 1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1), Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany przekazaæ przed wyra eniem przez Ubezpieczaj¹cego zgody na zmianê warunków umowy lub prawa w³aœciwego dla umowy ubezpieczenia, 2) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2), Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany przekazaæ niezw³ocznie po otrzymaniu ich od Towarzystwa. 3. W przypadku zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia Towarzystwo przedstawi Ubezpieczaj¹cemu i Ubezpieczonemu na piœmie treœæ proponowanych zmian. Powy sze zmiany wchodz¹ w ycie, jeœli Ubezpieczaj¹cy nie wypowiedzia³ umowy ubezpieczenia w terminie siedmiu dni od dnia dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu propozycji zmian. PRAWA UBEZPIECZAJĄCEGO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY ORAZ DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Ubezpieczaj¹cy mo e w ka dym czasie wypowiedzieæ umowê. Okres wypowiedzenia wynosi trzydzieœci dni i rozpoczyna siê nastêpnego dnia po dorêczeniu Towarzystwu oœwiadczenia Ubezpieczaj¹cego o wypowiedzeniu umowy. Je eli oœwiadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie dorêczone Towarzystwu w okresie prolongaty, o którym mowa w 6 ust. 2, albo podczas dodatkowego terminu, o którym mowa w 6 ust. 3, okres wypowiedzenia podlega skróceniu i up³ywa odpowiednio w dniu, w którym up³ywa okres prolongaty albo w dniu, w którym up³ywa termin dodatkowy. 2. Umowa wygasa w dniu, w którym up³ywa okres wypowiedzenia, chyba e przed tym dniem wyst¹pi inna okolicznoœæ powoduj¹ca wygaœniêcie umowy. 3. Towarzystwo w terminie trzydziestu dni, licz¹c od dnia wygaœniêcia umowy wskutek jej wypowiedzenia, wyp³aci Ubezpieczaj¹cemu kwotê wykupu równ¹ wartoœci indywidualnego rachunku z dnia wygaœniêcia umowy, pomniejszonej o op³atê z tytu³u wykupu, o ile taka kwota bêdzie wystêpowaæ. 4. Ubezpieczaj¹cy mo e odst¹piæ od umowy, dorêczaj¹c Towarzystwu pisemne oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy. Ubezpieczaj¹cy, nie bêd¹cy przedsiêbiorc¹ mo e odst¹piæ od umowy ubezpieczenia w okresie trzydziestu dni, zaœ przedsiêbiorca w okresie siedmiu dni, licz¹c od daty zawarcia umowy. W przypadku odst¹pienia od umowy, Towarzystwo zwróci Ubezpieczaj¹cemu wp³acon¹ sk³adkê regularn¹ po potr¹ceniu kwoty nale nej Towarzystwu za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Kwota nale na Towarzystwu za okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej bêdzie naliczona proporcjonalnie od wp³aconej sk³adki regularnej do okresu udzielania tej ochrony. Ponadto Towarzystwo wyp³aci wartoœæ indywidualnego rachunku pochodz¹c¹ z zainwestowanej sk³adki dodatkowej, o ile wartoœæ ta wystêpuje. WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 29 Umowa ubezpieczenia wygasa w wyniku wyst¹pienia co najmniej jednej z poni ej wskazanych okolicznoœci: 1) wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczaj¹cego z dniem up³ywu okresu wypowiedzenia, 2) zgonu Ubezpieczonego z dniem zgonu, 3) w przypadku przewidzianym w 6, o ile jego zajœcie po³¹czone jest z wygaœniêciem umowy, 4) z dniem dokonania przez Towarzystwo ca³kowitego wykupu ubezpieczenia, 5) wartoœæ indywidualnego rachunku nie wystarczy na pokrycie op³at przewidzianych umow¹. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UMOWY Oœwiadczenia woli b¹dÿ wiedzy, jakie w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia sk³adaj¹ strony, wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa noœci. 2. Ka de oœwiadczenie kierowane do Towarzystwa musi zawieraæ dane umo liwiaj¹ce identyfikacjê umowy, której dotyczy, wskazywaæ czynnoœæ, której dotyczy, oraz zawieraæ inne dane wymagane umow¹ dla tego oœwiadczenia. Ponadto oœwiadczenia powinny byæ sk³adane na stosowanych przez Towarzystwo formularzach wniosków, zg³oszeñ, zawiadomieñ, poleceñ oraz innych formularzach w³aœciwych dla danego oœwiadczenia udostêpnianych przez Towarzystwo. 3. Je eli oœwiadczenie nie zosta³o z³o one zgodnie z wymogami okreœlonymi w ust. 2, Towarzystwo wyznaczy osobie sk³adaj¹cej oœwiadczenie dodatkowy termin na uzupe³nienie oœwiadczenia lub dostarczenia niezbêdnych dokumentów. Je eli osoba sk³adaj¹ca oœwiadczenie nie uzupe³ni go w wyznaczonym terminie, jej oœwiadczenie uznaje siê za bezskuteczne. 4. Je eli oœwiadczenie jest sk³adane przez pe³nomocnika lub przedstawiciela ustawowego, do oœwiadczenia nale y odpowiednio do³¹czyæ pe³nomocnictwo wskazuj¹ce zakres umocowania lub dokumenty urzêdowe potwierdzaj¹ce istnienie przedstawicielstwa ustawowego. DORĘCZENIA Pisma skierowane do Towarzystwa uznaje siê za dorêczone w dniu ich z³o enia/dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa. 2. Je eli oœwiadczenie skierowane do Towarzystwa zosta³o uzupe³nione w trybie okreœlonym w 30 ust. 3, skutek dorêczenia takiego pisma nastêpuje, w rozumieniu umowy, w dniu z³o enia/dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa prawid³owo sporz¹dzonego pisma uzupe³niaj¹cego. 3. Pisma Towarzystwa skierowane do Ubezpieczaj¹cego albo Ubezpieczonego, albo Uposa onego uznaje siê za dorêczone z chwil¹ dorêczenia na ostatni wskazany adres osoby, do której pismo jest skierowane. 4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego albo Uposa onego i niepowiadomienia o tym Towarzystwa, zgodnie z postanowieniem 32 ust. 1 poni ej, strony uznaj¹, e skutek dorêczenia pisma Ubezpieczaj¹cemu, Ubezpieczonemu albo Uposa onemu nastêpuje po up³ywie trzydziestu dni od daty wys³ania pisma przez Towarzystwo na ostatni wskazany adres, nawet jeœli nie dotar³o do adresata. ZMIANA ADRESU LUB SIEDZIBY Zg³oszenie Towarzystwu zmiany adresu wymaga formy pisemnej i jest skuteczne od dnia jego z³o enia/dostarczenia na adres siedziby Towarzystwa. 2. Towarzystwo jest zobowi¹zane powiadomiæ o zmianie swojej siedziby przez dwukrotne og³oszenie w dzienniku o zasiêgu ogólnokrajowym. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ 33 Zasady opodatkowania œwiadczeñ ubezpieczeniowych, przys³uguj¹cych w myœl niniejszych ogólnych warunków uprawnionym do œwiadczeñ, s¹ regulowane przez w³aœciwe przepisy prawa. DOKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ I ZAOKRĄGLENIA 34 Je eli z umowy nie wynika co innego, do ustalania kwot, wartoœci i iloœci w niej przewidzianych stosuje siê nastêpuj¹ce zasady: 1) kwoty, wartoœci i iloœci przewidziane w umowie ustala siê z dok³adnoœci¹ do drugiego miejsca po przecinku, chyba e z poni szych postanowieñ albo z postanowieñ Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych wynika co innego, 2) z dok³adnoœci¹ do pi¹tego miejsca po przecinku ustala siê liczbê wszystkich jednostek danego Funduszu zapisanych na indywidualnym rachunku. Zaokr¹glenia nastêpuj¹ na zasadach ogólnych. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU S¹dem w³aœciwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynik³ych pomiêdzy Towarzystwem a Ubezpieczaj¹cym, Ubezpieczonym, Uposa onym lub ich nastêpcami prawnymi w zwi¹zku z umow¹ jest s¹d w³aœciwy ze wzglêdu na siedzibê Towarzystwa albo s¹d w³aœciwy dla miejsca 8

9 zamieszkania albo siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. WYKAZ FUNDUSZY OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.PROFIT Towarzystwo mo e utworzyæ nowe Fundusze. Utworzenie nowego Funduszu, tak e wycofanie Funduszu z oferty Towarzystwa nie stanowi zmiany umowy. 2. Aktualny Wykaz Funduszy dostêpnych w ramach Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit wraz ze Strategiami tych Funduszy Ubezpieczaj¹cy otrzyma w rocznicê polisy. 3. Je eli Ubezpieczaj¹cy, po dorêczeniu mu Strategii nowego Funduszu, z³o y Towarzystwu polecenie ulokowania w tym Funduszu œrodków pochodz¹cych z wp³aty sk³adki, bêdzie to uwa ane za przyjêcie tej Strategii przez Ubezpieczaj¹cego. NAZWA FUNDUSZU UFK UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SKARBIEC TFI S.A. KOD FUNDUSZU WSPÓ CZYNNIK CENY NABYCIA JEDNOSTEK Aspecta Skarbiec TOP Funduszy Akcji SK42 0 Aspecta Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SK21 0 Aspecta Skarbiec Akcja SK41 0 Aspecta Skarbiec Waga SK31 0 Aspecta Skarbiec III Filar SK22 0 Aspecta Skarbiec Obligacja SK11 0 Aspecta Skarbiec Depozytowy SK12 0 Aspecta Skarbiec Kasa SK01 0 Aspecta Skarbiec Gotówkowy SK02 0 Aspecta Skarbiec Private Equity SK43 0 Aspecta Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych SK44 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA DWS TFI S.A. Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata DW02 0 Aspecta DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego DW21 0 Aspecta DWS Polska Akcji Plus DW43 0 Aspecta DWS Polska Akcji DW41 0 Aspecta DWS Polska Zrównowa ony DW31 0 Aspecta DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych DW11 0 Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata Plus DW01 0 Aspecta DWS Polska Top 50 Europa (PLN) DW44 0 Aspecta DWS Polska Top 50 Europa (EUR) DW44-EUR 0 Aspecta DWS Polska Euroobligacji (PLN) DW12 0 Aspecta DWS Polska Euroobligacji (EUR) DW12-EUR 0 Aspecta DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus DW42 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PIONEER TFI S.A. Aspecta Pioneer Pieniê ny PI01 0 Aspecta Pioneer Obligacji Plus PI11 0 Aspecta Pioneer Obligacji PI12 0 Aspecta Pioneer Stabilnego Wzrostu PI21 0 Aspecta Pioneer Zrównowa ony PI31 0 9

10 Aspecta Pioneer Akcji Polskich PI41 0 Aspecta Pioneer Dochodu MIX 20 PI22 0 Aspecta Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 PI32 0 Aspecta Pioneer Wzrostu MIX 60 PI33 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA UNION INVESTMENT TFI S.A. Aspecta Union Investment UniKorona Pieniê ny UI01 0 Aspecta Union Investment UniKorona Obligacje UI11 0 Aspecta Union Investment UniDolar Obligacje (PLN) UI12 0 Aspecta Union Investment UniKorona Zrównowa ony UI31 0 Aspecta Union Investment UniKorona Akcje UI41 0 Aspecta Union Investment UniStoProcent Plus UI21 0 Aspecta Union Investment UniGlobal (PLN) UI42 0 Aspecta Union Investment UniAktywna Alokacja (95%) UI51 0 Aspecta Union Investment UniAkcje: Nowa Europa UI45 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA LEGG MASON TFI S.A. Aspecta Legg Mason Pieniê ny LM01 0 Aspecta Legg Mason Senior LM21 0 Aspecta Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski LM31 0 Aspecta Legg Mason Akcji LM41 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PKO TFI S.A. Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Obligacji CS11 0 Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu CS21 0 Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony CS31 0 Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Akcji CS41 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA MILLENNIUM TFI S.A. Aspecta Millennium Akcji MI41 0 Aspecta Millennium Zrównowa ony MI31 0 Aspecta Millennium Stabilnego Wzrostu MI21 0 Aspecta Millennium Pieniê ny MI01 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SEB TFI S.A. Aspecta SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu SE31 0 Aspecta SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych SE11 0 Aspecta SEB 3 Akcji SE41 0 Aspecta SEB 4 Stabilnego Wzrostu SE21 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA ARKA BZ WBK TFI S.A. Aspecta Arka BZ WBK Akcji AR41 0 Aspecta Arka BZ WBK Zrównowa ony AR31 0 Aspecta Arka BZ WBK Obligacji AR11 0 Aspecta Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u AR12 0 Aspecta Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy AR42 0 Aspecta Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AR

11 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA BPH TFI S.A. Aspecta BPH Akcji BP41 0 Aspecta BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek BP43 0 Aspecta BPH Akcji Europy Wschodz¹cej BP42 0 Aspecta BPH Aktywnego Zarz¹dzania BP53 0 Aspecta BPH Obligacji 2 BP11 0 Aspecta BPH Stabilnego Wzrostu BP21 0 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA Aspecta LIBRA HG33 0 Aspecta LEO HG12 0 Aspecta TAURUS HG41 0 Aspecta OVB.Invest HG35 0 * Wspó³czynnik stosowany do kalkulacji ceny nabycia zgodnie z 6 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ustalany indywidualnie dla ka dego Funduszu. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit (IFK 09) zosta³y uchwalone przez Zarz¹d Aspecta ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna uchwa³¹ Nr 43/2008 z dnia r. i obowi¹zuj¹ od dnia r. z pocz¹tkiem odpowiedzialnoœci od r. Prezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du S³awomir Waleryœ Teresa Grabowska 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit TABELA OPŁAT I MINIMALNYCH WARTOŚCI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) uchwalona przez Zarz¹d Aspecta ycie Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna uchwa³¹ Nr 43/2008 z dnia r. i obowi¹zuj¹ od dnia r. MINIMALNE SKŁADKI SILVER GOLD PLATINUM MIESIÊCZNA 130 PLN 180 PLN 250 PLN KWARTALNA 390 PLN 540 PLN 750 PLN PÓ ROCZNA 750 PLN PLN 1500 PLN ROCZNA PLN PLN PLN DODATKOWA 500 PLN 500 PLN 500 PLN ALOKACJA SKŁADKI I OPŁATY TYTUŁ POTRĄCENIA Alokacja sk³adki (procent sk³adki, za który przydzielane s¹ jednostki) Op³ata za prowadzenie indywidualnego rachunku pobierana od ka dej wp³aconej sk³adki regularnej i dodatkowej Op³ata za prowadzenie umowy ubezpieczenia Miesiêcznie Op³ata polisowa Miesiêcznie Op³ata administracyjna Miesiêcznie WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA 100% 5% Od pierwszego do pi¹tego roku polisowego Silver Gold Platinum do 1,05% do 0,95% do 0,90% Silver Gold Platinum 10 PLN 7 PLN 4 PLN OVB.Invest, LEO, LIBRA, TAURUS Pozosta³e Fundusze 0,0417% 0,1417% 6 Op³ata za zamianê Funduszy 6 zamian Funduszy w roku polisowym bezp³atnie, ka da kolejna 20 PLN 7 Op³ata za zmianê polecenia rozdzielenia sk³adki 8 Op³ata za przes³anie na wniosek Ubezpieczaj¹cego dodatkowej listownej informacji dotycz¹cej polisy 9 Op³ata z tytu³u czêœciowego/ ca³kowitego wykupu ubezpieczenia 6 zmian polecenia rozdzielenia sk³adki w roku polisowym bezp³atnie, ka da kolejna 20 PLN 10 PLN Lata polisowe 1 i % 80% 65% 55% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 14 i dalsze MINIMALNE WARTOŚCI INNYCH PARAMETRÓW UBEZPIECZENIA Minimalna wartoœæ indywidualnego rachunku po dokonaniu czêœciowego wykupu Minimalna wartoœæ indywidualnego rachunku umo liwiaj¹ca zawieszenie op³acania sk³adek oraz przekszta³cenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezsk³adkowe Minimalna kwota czêœciowego wykupu Kwota stanowi¹ca iloczyn stawki op³aty z tytu³u wykupu, okreœlonej w wierszu nr 9 powy szej tabeli, uzale nionej od roku polisowego, w którym Towarzystwo dokona³o wykupu, oraz wysokoœci sk³adek regularnych niewycofanych po dniu dokonania ww. wykupu, nie mniej ni z³ PLN PLN 12

13 MIESIĘCZNA SKŁADKA ZA OCHRONĘ ZA 1000 PLN SUMY NA RYZYKU W PLN Wiek Mężczyzna Kobieta Wiek Mężczyzna Kobieta Wiek Mężczyzna Kobieta 0 1,12 0, ,21 0, ,56 1,68 1 0,06 0, ,23 0, ,84 1,86 2 0,05 0, ,25 0, ,14 2,08 3 0,05 0, ,28 0, ,47 2,33 4 0,05 0, ,31 0, ,83 2,62 5 0,05 0, ,34 0, ,21 2,94 6 0,05 0, ,37 0, ,62 3,29 7 0,05 0, ,41 0, ,06 3,67 8 0,05 0, ,45 0, ,54 4,08 9 0,05 0, ,49 0, ,08 4, ,05 0, ,53 0, ,69 5, ,05 0, ,58 0, ,37 5, ,05 0, ,63 0, ,11 6, ,05 0, ,68 0, ,89 7, ,05 0, ,75 0, ,68 8, ,05 0, ,82 0, ,48 8, ,06 0, ,90 0, ,30 9, ,08 0, ,98 0, ,10 10, ,09 0, ,07 0, ,09 12, ,10 0, ,16 0, ,16 13, ,11 0, ,25 0, ,29 14, ,11 0, ,36 0, ,49 16, ,12 0, ,46 0, ,77 17, ,12 0, ,58 0, ,12 19, ,12 0, ,70 0, ,55 20, ,12 0, ,83 0, ,06 22, ,12 0, ,98 0, ,65 24, ,13 0, ,13 0, ,31 26, ,14 0, ,29 0, ,06 28, ,15 0, ,47 1, ,88 31, ,16 0, ,66 1, ,78 33, ,17 0, ,86 1, ,75 36, ,18 0, ,07 1,37 Powy ej 99 35,79 38, ,19 0, ,30 1,52 Tryb i sposób pobierania op³at zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym ASPECTA.Profit (IFK 09) oraz Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. Op³aty kwotowe mog¹ byæ waloryzowane nie czêœciej ni raz w roku kalendarzowym. Prezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du S³awomir Waleryœ Teresa Grabowska 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, zwany dalej Regulaminem, okreœla cel, zasady i warunki funkcjonowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych oferowanych przez Aspecta ycie TU S.A. w ramach Ubezpieczeñ na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym. 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, wyszczególnione s¹ w Strategiach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. 3. Zasady okreœlone w Rozdziale I niniejszego Regulaminu s¹ wspólne i maj¹ zastosowanie dla wszystkich Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, wyszczególnionych w Strategiach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). ROZDZIAŁ I ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY 2 Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita³owy (w dalszej czêœci Regulaminu zwany Funduszem) jest wydzielonym przez ASPECTA YCIE TU S.A. (w dalszej czêœci Regulaminu zwane Towarzystwem) funduszem aktywów, stanowi¹cym rezerwê tworzon¹ ze sk³adek ubezpieczeniowych, inwestowanym na zasadach okreœlonych w niniejszym Regulaminie. AKTYWA NETTO FUNDUSZU WYCENA 3 1. Aktywa netto Funduszu na dzieñ wyceny równe s¹ wartoœci wszystkich aktywów znajduj¹cych siê w portfelu lokat, pomniejszonych o zobowi¹zania Funduszu. 2. Wycena wartoœci aktywów netto Funduszu przeprowadzana jest nie rzadziej ni raz w miesi¹cu. 3. Wartoœæ aktywów okreœlona w ust. 1 obliczana jest przez Towarzystwo w dniu wyceny. 4. Dniem wyceny mo e byæ ka dy roboczy dzieñ miesi¹ca kalendarzowego, dla którego mo liwa jest wycena instrumentów finansowych wyszczególnionych w W przypadku gdy nie jest mo liwa wycena, o której mowa w ust. 4, obowi¹zuje wartoœæ aktywów netto Funduszu z ostatniego dnia wyceny. 6. W celu ustalenia wartoœci aktywów netto, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo przyjmuje metodê wyceny wed³ug wartoœci godziwej, o której mowa we w³aœciwych przepisach prawa, a jeœli nie bêdzie to mo liwe, metodê zapewniaj¹c¹ najbardziej wiarygodn¹ i rzeteln¹ wycenê wartoœci poszczególnych sk³adników portfela aktywów, wyszczególnionych w 4. AKTYWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL AKTYWÓW 4 1. W sk³ad portfela aktywów Funduszu wchodziæ mog¹ instrumenty finansowe i aktywa wyszczególnione w Art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej wraz z póÿniejszymi zmianami (w dalszej czêœci Regulaminu zwanej Ustaw¹). 2. Portfel aktywów, o którym mowa w ust. 1, mo e byæ zró nicowany dla ka dego z Funduszy wskazanych w Strategiach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. JEDNOSTKA UCZESTNICTWA 5 1. Jednostka Funduszu (w dalszej czêœci Regulaminu zwana Jednostk¹) jest to wydzielona czêœæ Funduszu, daj¹ca równe prawo do udzia³u w jego aktywach netto. 2. Jednostki tworzone s¹ w momencie przekazania i alokowania sk³adek ubezpieczeniowych oraz wp³at dodatkowych do aktywów Funduszu. 3. Fundusz podzielony jest na Jednostki o jednakowej wartoœci. 4. Wartoœæ Jednostki w dniu wyceny równa jest ilorazowi wartoœci aktywów netto Funduszu oraz liczby wszystkich istniej¹cych jednostek Funduszu. 5. Wartoœæ, o której mowa w ust. 4, stanowi cenê umorzenia Jednostki. 6. Cena umorzenia Jednostki kalkulowana jest z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni do dwóch miejsc po przecinku (z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecznoœci zaokr¹gleñ). 7. Jednostki ewidencjonowane s¹ na indywidualnym rachunku. 8. Jednostki nie mog¹ byæ zbywane na rzecz osób trzecich oraz nie mog¹ byæ przedmiotem dziedziczenia. 9. Jednostki nie podlegaj¹ oprocentowaniu. NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEKAZANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA NA INDYWIDUALNY RACHUNEK 6 1. Zakup Jednostek nastêpuje po cenie nabycia i polega na przekazaniu Jednostek na indywidualny rachunek. 2. Cena nabycia kalkulowana jest jako iloczyn ceny umorzenia Jednostki, okreœlonej w myœl 5 ust. 5, oraz formu³y: jeden powiêkszony o wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek x. 3. Wspó³czynnik x, o którym mowa w ust. 2, ustalany jest indywidualnie dla ka dego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita³owego. 4. Cena nabycia Jednostki kalkulowana jest z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni do dwóch miejsc po przecinku (z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecznoœci zaokr¹gleñ) Liczba Jednostek przekazanych na indywidualny rachunek kalkulowana jest jako iloraz wartoœci alokowanej sk³adki ubezpieczeniowej lub alokowanej wp³aty dodatkowej wp³aconej przez ubezpieczaj¹cego oraz obowi¹zuj¹cej w danym dniu ceny nabycia okreœlonej w 6 ust Jednostki przekazywane s¹ na indywidualny rachunek w terminach wskazanych w OWU, z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni do trzech miejsc po przecinku (z uwzglêdnieniem algebraicznej koniecznoœci zaokr¹gleñ). UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 8 1. Umorzenie Jednostek nastêpuje w sytuacjach przewidzianych w OWU oraz umowie ubezpieczenia. 2. Umorzenie Jednostek skutkuje likwidacj¹ okreœlonej liczby Jednostek oraz jednoczesnym obni eniem wartoœci aktywów Funduszu. 3. Jednostki umarzane s¹ wed³ug ceny umorzenia, zgodnej z postanowieniami 5 ust. 5 i 6. ZAMIANA (KONWERSJA) JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 9 1. Zamiana (konwersja) Jednostek polega na realizacji dyspozycji umorzenia Jednostek we wskazanym Funduszu oraz jednoczesnej dyspozycji nabycia za wartoœæ uzyskan¹ w wyniku umorzenia, Jednostek w innym Funduszu znajduj¹cym siê w Strategiach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych z zachowaniem postanowieñ Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, winna byæ przekazana na formularzu Towarzystwa przez Ubezpieczaj¹cego lub osobê, która w umowie ubezpieczenia jest uprawniona do sk³adania dyspozycji dotycz¹cych lokowania sk³adki ubezpieczeniowej. 14

15 3. Zamiana (Konwersja) Jednostek mo e byæ realizowana w jednym lub kilku Funduszach jednoczeœnie z zachowaniem w³aœciwych postanowieñ OWU. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo pomniejszania wartoœci Funduszy z tytu³u podatków obci¹ aj¹cych przychody zrealizowane na aktywach ka dego z Funduszy. LIKWIDACJA FUNDUSZU W dniu likwidacji danego Funduszu nastêpuje umorzenie wszystkich jednostek likwidowanego Funduszu. Wartoœæ likwidacyjna pochodz¹ca z umorzenia tych jednostek jest przeznaczana, zgodnie z zachowaniem postanowieñ OWU. OPŁATY I KOSZTY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY Op³aty zwi¹zane z funkcjonowaniem ka dego z funduszy oferowanych przez Towarzystwo wyszczególnione s¹ w treœci OWU oraz Strategiach Funduszy. 2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do pomniejszania aktywów Funduszy o wszystkie koszty wynikaj¹ce z procesu inwestowania, a w szczególnoœci o op³aty i prowizje od zawartych transakcji, koszty prowadzenia rachunków i realizowanych przelewów, dokonywanych wycen, obowi¹zków informacyjnych wyszczególnionych w 12 oraz kosztów wynikaj¹cych z przechowywania aktywów Funduszu. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Towarzystwo og³asza w dzienniku o zasiêgu ogólnopolskim wartoœæ Jednostek Funduszy, zgodnie ze stosownymi zapisami Ustawy. 2. Towarzystwo sporz¹dza i publikuje roczne i pó³roczne sprawozdania Funduszy, zgodnie ze stosownymi zapisami Ustawy i Rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i pó³rocznych sprawozdañ ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane s¹ w trybie przewidzianym dla zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Wszelkie kwestie prawne nie ujête w niniejszym Regulaminie bêd¹ rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego. 3. W przypadku sprzecznoœci poszczególnych postanowieñ niniejszego Regulaminu z treœci¹ postanowieñ OWU stosowaæ siê bêdzie w³aœciwe postanowienia OWU. 4. Niniejszy tekst Regulaminu, zatwierdzony uchwa³¹ Zarz¹du nr 42/2008 z dnia r. wchodzi w ycie z dniem r. Prezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du S³awomir Waleryœ Teresa Grabowska 15

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OWU. Rodzina & OdpowiedzialnoϾ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie ver. 2

OWU. Rodzina & Odpowiedzialnoœæ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie ver. 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie Kod warunków: FKIP33 IKE PZU YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Obowiązuje od 3 listopada 2014 roku generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - MULTI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. U yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia oznaczaj¹: 1)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OWU. & OdpowiedzialnoϾ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

OWU. & Odpowiedzialnoœæ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Terminowe Ubezpieczenie na ycie. Multi-ochrona

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Terminowe Ubezpieczenie na ycie. Multi-ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Terminowe Ubezpieczenie na ycie Multi-ochrona 1 SPIS TREŒCI: Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na ycie Multi-ochrona POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA Kod warunków: Z1GP40 wariant z jednakow¹ sum¹ ubezpieczenia Z2GP40 wariant z indywidualn¹ sum¹ ubezpieczenia PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR 3/PULO/2001 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 5 Obowiązki Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016)

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Informacja o postanowieniach z wzorca umownego: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa (NPER/J/8/2016) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych ( antygenu HBs, test potwierdzenia antygenu HBs, przeciwciała anty Western Blot)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMNJ/14/11/03

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH Regulamin oferty Pakiet Standardowy, Pakiet Ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ nr OWU/REN2/1/2011 Komentarze w ramkach czemu służą i jaki mają charakter? Tekst warunków ubezpieczenia jest dokumentem o charakterze prawnym.

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów Alior Bank SA kod: ALR/UFK/WU-01/2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo