Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA

2 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA ul. Pu³awska Warszawa Telefon 0 (prefiks) Telefax 0 (prefiks) Spis treœci Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Zakres odpowiedzialnoœci Towarzystwa 4 Œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego 4 Œwiadczenie z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci 4 Œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci 4 Wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Czas trwania umowy ubezpieczenia i zasady jej zmiany 5 Przystêpowanie do umowy ubezpieczenia 6 Czas trwania odpowiedzialnoœci Towarzystwa 6 Podstawowe prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia 6 Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia 7 Sposób ustalania sk³adki 7 Sposób op³acania sk³adki 7 OpóŸnienia w op³aceniu sk³adki ³¹cznej 7 Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy i Uprawniony 7 Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego 8 Oœwiadczenia i informacje 9 Prawo w³aœciwe i s¹d w³aœciwy 9 Skargi i za alenia 9

3 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. stosuje siê do umów ubezpieczenia na ycie zawieranych pomiêdzy Autoryzowanymi Dealerami a Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwem Ubezpieczeñ na ycie S.A Umowa ubezpieczenia mo e zawieraæ postanowienia odmienne od postanowieñ niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Na treœæ umowy ubezpieczenia sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty: OWU, polisa, Deklaracja Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia, dokument potwierdzaj¹cy objecie Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz ka dy inny dokument z³o ony Towarzystwu przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, który zosta³ zaakceptowany przez Towarzystwo jako czêœæ umowy ubezpieczenia. Definicje 3 U yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia zawartej na ich podstawie oraz w innych oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku z zawarciem tej umowy lub jej wykonaniem okreœlenia oznaczaj¹ w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) aktualny harmonogram sp³at - harmonogram sp³at rat kredytowych, wynikaj¹cy z umowy kredytowej, aktualny na dany dzieñ w czasie trwania umowy kredytowej; 2) Autoryzowany Dealer - Dealer w rozumieniu Umowy Dealerskiej zawartej z Toyota Motor Poland Co Ltd. Sp. z o.o.; 3) Bank - Toyota Bank Polska S.A.; 4) ca³kowita i trwa³a niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej - ca³kowita niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, rozpoczynaj¹ca siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiêcy, o ile zgodnie z wiedz¹ medyczn¹ nie ma pozytywnych rokowañ co do odzyskania przez Ubezpieczonego zdolnoœci do pracy; 5) choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na dzia³anie czynnika chorobotwórczego prowadz¹ca do zaburzeñ czynnoœciowych, zmian organicznych w tkankach, narz¹dach, uk³adach lub ca³ym ustroju Ubezpieczonego; 6) czasowa niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej - niezdolnoœæ Ubezpieczonego do œwiadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, trwaj¹ca w okresie ochrony ubezpieczeniowej, powsta³a wskutek uszkodzenia cia³a w wyniku nieszczêœliwego wypadku, maj¹cego miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni; 7) Deklaracja Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia - dokument w którym Kredytobiorca wnioskuje o objêcie go ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., zawarty w dokumencie wniosku kredytowego; 8) dzieñ wymagalnoœci sk³adki - dzieñ, w którym zgodnie z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia sk³adka ³¹czna jest nale na Towarzystwu; 9) Kredytobiorca - osoba wnioskuj¹ca w Banku o zawarcie umowy kredytowej; 10) nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie wywo³ane wy³¹cznie przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale ne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego; zawa³u serca lub udaru mózgu nie uwa a siê za nieszczêœliwy wypadek; 11) okres ochrony ubezpieczeniowej - okres, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa przez Towarzystwo w odniesieniu do danego Ubezpieczonego na zasadach opisanych w OWU; pocz¹tek i koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej podane s¹ w Potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹; 12) OWU - niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia; 13) pierwotny harmonogram sp³at - harmonogram sp³at rat kredytowych aktualny na dzieñ zawarcia umowy kredytowej; 14) polisa - dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia; 15) Potwierdzenie objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ - dokument potwierdzaj¹cy objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., zawarty w dokumencie umowy kredytowej; 16) rata "Mo liwoœci" - ostatnia rata kredytowa, któr¹ Ubezpieczony zobowi¹zany jest sp³acaæ z tytu³u zawartej umowy kredytowej - kredyt "Mo liwoœci"; 17) rata kredytowa - ka da rata kredytowa, z wy³¹czeniem raty "Mo liwoœci", któr¹ Ubezpieczony zobowi¹zany jest sp³acaæ z tytu³u zawartej umowy kredytowej; rata kredytowa sk³ada siê z kapita³u i odsetek, z wy³¹czeniem zaleg³ych rat kredytu i odsetek od tych rat; 18) rocznica ochrony ubezpieczeniowej - rocznica pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej; 19) rocznica polisy - rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia; 20) rok ochrony ubezpieczeniowej - okres rozpoczynaj¹cy siê w dniu pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz w ka d¹ rocznicê ochrony ubezpieczeniowej i koñcz¹cy siê w dniu bezpoœrednio poprzedzaj¹cym nastêpn¹ rocznicê ochrony ubezpieczeniowej; 21) rok polisy - okres rozpoczynaj¹cy siê w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w ka d¹ rocznicê polisy i koñcz¹cy siê w dniu bezpoœrednio poprzedzaj¹cym nastêpn¹ rocznicê polisy; 22) sk³adka indywidualna - kwota nale na Towarzystwu z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla jednego Ubezpieczonego, wyliczana indywidualnie dla danego Ubezpieczonego; 23) sk³adka ³¹czna - ³¹czna kwota nale na Towarzystwu z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w danym miesi¹cu, bêd¹ca sum¹ sk³adek indywidualnych za Ubezpieczonych, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w danym miesi¹cu; 24) stawka sk³adki - stawka promilowa ustalana przez Towarzystwo, s³u ¹ca do wyliczenia sk³adki indywidualnej dla ka dego Ubezpieczonego, której wysokoœæ i okres obowi¹zywania podane s¹ w Tabeli op³at i limitów; 25) suma ubezpieczenia - kwota okreœlona indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego, równa wysokoœci zad³u enia z dnia zdarzenia ubezpieczeniowego, wynikaj¹cego z pierwotnego harmonogramu sp³at, któr¹ lub której odpowiedni¹ czêœæ Towarzystwo zobowi¹zuje siê wyp³aciæ w razie œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej; 26) Tabela op³at i limitów - tabela op³at i limitów do ubezpieczenia na ycie Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., stanowi¹ca integraln¹ czêœæ OWU; 27) Towarzystwo - Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A.; 28) Ubezpieczaj¹cy - Autoryzowany Dealer, zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia i zobowi¹zany do op³acania sk³adki ³¹cznej, w terminach okreœlonych w polisie; 3

4 29) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ycie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, która zawiera z Bankiem umowê kredytow¹; 30) umowa kredytowa - umowa o udzielenie kredytu na zakup samochodu, zawarta z Bankiem; 31) Uposa ony Dodatkowy - osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania œwiadczenia lub czêœci œwiadczenia na wypadek œmierci Ubezpieczonego, w przypadku, kiedy œwiadczenie lub czêœæ œwiadczenia nie przys³uguje Uposa onemu G³ównemu; 32) Uposa ony G³ówny - osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia w wysokoœci zgodnej z aktualnym harmonogramem sp³at, w przypadku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego, wskazana w Deklaracji Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia; 33) Uprawniony - osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u niniejszej umowy ubezpieczenia, Uprawnionym w rozumieniu niniejszych OWU jest Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy lub inna osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia w przypadkach okreœlonych w OWU; 34) Uprawniony organ rentowy - ZUS, KRUS, Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) œmieræ Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 2) ca³kowit¹ i trwa³¹ niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, powsta³¹ w okresie ochrony ubezpieczeniowej i przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, 3) czasow¹ niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, powsta³¹ i trwaj¹c¹ w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 60 roku ycia. Zakres odpowiedzialnoœci Towarzystwa 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na ca³ym œwiecie przez ca³¹ dobê. 2. W okresie pierwszych 3 miesiêcy od dnia pocz¹tku ochrony ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do zdarzeñ, których przyczyn¹ by³ nieszczêœliwy wypadek. 3. Metody kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie maj¹ wp³ywu na wysokoœæ œwiadczeñ wyp³acanych na podstawie umowy ubezpieczenia. Œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego 6 W przypadku œmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp³aci Uprawnionemu œwiadczenie ubezpieczeniowe w wysokoœci: 1) sumy ubezpieczenia z dnia œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ nast¹pi³a przed dniem ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, 2) 50% sumy ubezpieczenia z dnia œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ nast¹pi³a po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU. Œwiadczenie z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci 7 1. W przypadku wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci w nastêpstwie choroby lub nieszczêœliwego wypadku zaistnia³ego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz je eli niezdolnoœæ ta zostanie orzeczona przez w³aœciwy Uprawniony organ rentowy, Towarzystwo wyp³aci Uprawnionemu œwiadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia, obowi¹zuj¹cej w pierwszym dniu po up³ywie okresu 6 miesiêcy po rozpoczêciu okresu niezdolnoœci do pracy, bêd¹cej podstaw¹ roszczenia. 2. Z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU, prawo do œwiadczenia przys³uguje pod warunkiem trwania ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej nie krócej ni przez 6 miesiêcy, o ile okres ten koñczy siê w czasie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej. Œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci 8 1. W przypadku wyst¹pienia czasowej niezdolnoœci w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku zaistnia³ego w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wyp³aci Uposa onemu G³ównemu œwiadczenie ubezpieczeniowe równe 80% rat kredytowych, przypadaj¹cych do sp³aty w okresie czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej zgodnie z aktualnym na dzieñ wyst¹pienia czasowej niezdolnoœci do pracy harmonogramem sp³at, po nabyciu prawa do œwiadczenia, z zastrze eniem zapisów poni szych. 2. W ka dym roku ochrony ubezpieczeniowej przys³uguje œwiadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie za okres 4 miesiêcy, przy czym ³¹czna suma wyp³aconego œwiadczenia nie mo e byæ wy sza ni z³. 3. W przypadku, je eli w okresie czasowej niezdolnoœci przypada sp³ata raty "Mo liwoœci", œwiadczenie ubezpieczeniowe w miesi¹cu przypadaj¹cym na sp³atê raty "Mo liwoœci" nie przys³uguje. 4. Prawo do œwiadczenia przys³uguje po up³ywie 60 dni nieprzerwanego trwania czasowej niezdolnoœci, z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU. Wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa 9 1. Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU nie zostanie wyp³acone, je eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast¹pi³o bezpoœrednio lub poœrednio na skutek: 1) wojny, dzia³añ wojennych lub stanu wojennego, 2) dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, 3) pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo nie wyp³aci œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ Ubezpieczonego nast¹pi³a bezpoœrednio lub poœrednio na skutek samobójstwa Ubezpieczonego pope³nionego w okresie 2 lat od dnia objêcia Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹. 4

5 10 Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa z tytu³u œmierci Ubezpieczonego oraz z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci w okresie 3 miesiêcy od pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej rozpoczynaj¹cej siê w tym okresie, odpowiedzialnoœæ Towarzystwa z tytu³u umowy ubezpieczenia ograniczona jest do nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, z zastrze eniem, e nieszczêœliwy wypadek mia³ miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej, z tytu³u czasowej niezdolnoœci oraz z tytu³u œmierci Ubezpieczonego w okresie pierwszych trzech miesiêcy od pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie wyp³acone, je eli nieszczêœliwy wypadek lub choroba, bêd¹ce przyczyn¹ tej niezdolnoœci nast¹pi³y w wyniku: 1) spo ycia przez Ubezpieczonego alkoholu w iloœci powoduj¹cej, e zawartoœæ alkoholu w organizmie Ubezpieczonego wynosi lub prowadzi do stê enia we krwi od 0,2 % alkoholu albo do obecnoœci w 3 wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm, nie zaleconego przez lekarza za ycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych, poddania siê przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrol¹ lekarza lub innych osób uprawnionych, 2) usi³owania lub pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa, 3) bezpoœredniego lub poœredniego udzia³u Ubezpieczonego w dzia³aniach wojennych, dzia³aniach zbrojnych, zamieszkach, œwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba e jego udzia³ w aktach przemocy wynika³ z wykonywania czynnoœci s³u bowych, stanu wy szej koniecznoœci lub obrony koniecznej, 4) udzia³u Ubezpieczonego w zajêciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoœci takich jak: spadochroniarstwo, wspinaczka, speleologia, skoki na linie oraz udzia³u Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju wyœcigach, poza lekkoatletyk¹ i p³ywaniem, 5) pe³nienia przez Ubezpieczonego zasadniczej s³u by wojskowej, 6) zatrucia spowodowanego spo yciem alkoholu, narkotyków, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych, 7) samookaleczenia lub okaleczenia na w³asn¹ proœbê, niezale nie od stanu poczytalnoœci Ubezpieczonego, 8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu l¹dowego, wodnego lub powietrznego, je eli Ubezpieczony nie posiada³ odpowiednich uprawnieñ lub dokumentu uprawniaj¹cego do kierowanie lub u ywania danego pojazdu, 9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu l¹dowego, wodnego lub powietrznego, je eli Ubezpieczony znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu w iloœci przekraczaj¹cej dopuszczalne normy, okreœlone w pkt. 1). 2. Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej nie zostanie wyp³acone, je eli przyczyn¹ tej 12 niezdolnoœci by³a choroba, która wyst¹pi³a b¹dÿ której objawy wyst¹pi³y u Ubezpieczonego przed pocz¹tkiem okresu ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy przed objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹ danego Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub Ubezpieczaj¹cy poda³ informacje niezgodne z prawd¹ lub zatai³ informacje, o które Towarzystwo pyta³o, a w szczególnoœci zatai³ chorobê Ubezpieczonego, Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat od dnia rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej wzglêdem danego Ubezpieczonego jest wolne jest od odpowiedzialnoœci z tytu³u umowy ubezpieczenia, chyba, e okolicznoœci te nie mia³y wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego umow¹ ubezpieczenia. 13 Po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia: 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u niniejszej umowy ubezpieczenia ograniczony jest do œmierci Ubezpieczonego, 2) œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego ograniczone jest do 50% sumy ubezpieczenia Niezale nie od innych postanowieñ niniejszych OWU, wyp³ata œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego wyklucza wyp³atê œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej. 2. Niezale nie od innych postanowieñ niniejszych OWU, wyp³ata œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej Ubezpieczonego wyklucza wyp³atê œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego. Zawarcie umowy ubezpieczenia 15 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie niniejszych OWU, w celu zabezpieczenia sp³aty kredytu udzielonego przez Bank Ubezpieczonemu. Czas trwania umowy ubezpieczenia i zasady jej zmiany Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreœlony. 2. Data zawarcia umowy ubezpieczenia okreœlona jest w polisie Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoœci stawki sk³adki, dla Kredytobiorców którzy do dnia takiej zmiany nie zostali objêci ochron¹ ubezpieczeniow¹. W takiej sytuacji, Towarzystwo najpóÿniej na 60 dni przed ostatnim dniem obowi¹zywania stawki sk³adki, okreœlonym w Tabeli op³at i limitów, przedstawi Ubezpieczaj¹cemu now¹ wysokoœæ stawki sk³adki, ustalon¹ na podstawie dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego z uwzglêdnieniem w szczególnoœci aktualnej struktury p³ci i wieku osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz wysokoœci sum ubezpieczenia. 2. Towarzystwo gwarantuje niezmiennoœæ wysokoœci stawki sk³adki do dnia okreœlonego w Tabeli op³at i limitów. 3. W przypadku, gdy Towarzystwo podwy szy³o stawkê sk³adki, Ubezpieczaj¹cy ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji z³o yæ Towarzystwu oœwiadczenie, i nie wyra a zgody na zaproponowan¹ 5

6 zmianê - w takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê w ostatnim dniu danego roku polisy. 4. Je eli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji Ubezpieczaj¹cy nie z³o y Towarzystwu adnego z oœwiadczeñ, o których mowa w ust.3 uznaje siê, e umowa ubezpieczenia bêdzie kontynuowana na zaproponowanych przez Towarzystwo warunkach. Przystêpowanie do umowy ubezpieczenia W ka dym czasie obowi¹zywania umowy ubezpieczenia do umowy przyst¹piæ mo e osoba, bêd¹ca Kredytobiorc¹, pod warunkiem, e ³¹cznie spe³nia poni sze warunki: 1) ukoñczy³a 18 rok ycia i nie ukoñczy³a 64 roku ycia, 2) wnioskuje o zawarcie umowy kredytowej na okres nie d³u szy ni do 65 roku ycia. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹ na warunkach okreœlonych w umowie ubezpieczenia obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy kredytowej, pod warunkiem z³o enia odpowiedniej deklaracji przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia, o ile z³o y powy sz¹ deklaracjê jednoczeœnie z wnioskiem o udzielenie kredytu w Banku, z zastrze eniem zapisów poni szych. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do uzale nienia objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ danego Kredytobiorcy od oceny ankiety medycznej, sporz¹dzonej na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo i wype³nionej przez Kredytobiorcê. W takiej sytuacji Kredytobiorca objêty zostanie ochron¹ ubezpieczeniow¹ od nastêpnego dnia po pisemnym wyra eniu zgody na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez Towarzystwo, nie wczeœniej jednak ni z dniem zawarcia umowy kredytowej. 19 Przyst¹pienie do umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje w Potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹. Czas trwania odpowiedzialnoœci Towarzystwa 20 Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danej osoby rozpoczyna siê w dniu wskazanym w umowie kredytowej, z zastrze eniem zapisów 18, ust. 3, pod warunkiem op³acenia w okreœlonym czasie sk³adki ³¹cznej, w tym sk³adki indywidualnej za danego Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem œmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem nabycia prawa do œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, 3) z dniem odst¹pienia od umowy kredytowej w terminie 10 dni od jej zawarcia, 4) z ostatnim dniem okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa kredytowa, 5) w dniu ukoñczenia przez Ubezpieczonego 65 roku ycia, 6) z dniem wyst¹pienia z ubezpieczenia w zwi¹zku ze sp³at¹ kredytu w terminie wczeœniejszym, ni przewidziany w umowie kredytowej i pierwotnym harmonogramie sp³at, w trybie okreœlonym w W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 6) Ubezpieczony ma prawo do wartoœci wykupu, na zasadach okreœlonych poni ej: 1) wartoœæ wykupu po sp³acie k-tej raty kredytowej wyliczana jest w nastêpuj¹cy sposób: sk³adka indywidualna * 50% * (n-k)/n * R/K gdzie: n - pierwotna liczba rat kredytu (wed³ug pierwotnego harmonogramu sp³at), R - kwota zad³u enia (kapita³ pozosta³y do sp³acenia), po sp³acie k-tej raty kredytowej, wynikaj¹ca z pierwotnego harmonogramu sp³at, K - kwota kredytu udzielonego ³¹cznie ze sk³adk¹ indywidualn¹, zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp³at 2) Ubezpieczony ma prawo do wyp³aty wartoœci wykupu, pod warunkiem, e wartoœæ ta nie jest ni sza od okreœlonej w Tabeli op³at i limitów minimalnej wartoœci wykupu. 3) Wyp³ata wartoœci wykupu nastêpuje w terminie 30 dni od daty z³o enia do Towarzystwa pisemnego wniosku o wyst¹pienie z ubezpieczenia, a wartoœæ wykupu wyliczana jest na dzieñ z³o enia do Towarzystwa pisemnego wniosku Je eli Ubezpieczony sp³aci kredyt w terminie wczeœniejszym, ni przewidziany w umowie kredytowej i pierwotnym harmonogramie sp³at, ma prawo do: 1) kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej do koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej lub 2) wyst¹pienia z ubezpieczenia i wyp³aty wartoœci wykupu na warunkach opisanych w 21, ust Wyst¹pienie z ubezpieczenia dokonywane jest w trybie z³o enia przez Ubezpieczonego Towarzystwu odpowiedniego oœwiadczenia od wyst¹pieniu z ubezpieczenia na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo. Podstawowe prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia Towarzystwo jest zobowi¹zane do wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego na zasadach okreœlonych w OWU. 2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do: 1) zap³aty sk³adki ³¹cznej w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie ubezpieczenia, 2) przesy³ania do Towarzystwa do 15 dnia ka dego miesi¹ca nastêpuj¹cych dokumentów i informacji dotycz¹cych osób, które zosta³y objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ w miesi¹cu poprzednim: a) w formie papierowej: - orygina³ wniosku kredytowego, - orygina³ umowy kredytowej, - kopia pierwotnego harmonogramu sp³at, b) poczt¹ elektroniczn¹: - numer umowy kredytowej, - imiê i nazwisko Kredytobiorcy, - PESEL Kredytobiorcy, - adres Kredytobiorcy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowoœæ, kod), - okres umowy kredytowej, - data zawarcia umowy kredytowej, - data sp³aty pierwszej raty kredytowej, - typ kredytu: z ratami sta³ymi, z ratami malej¹cymi, "Mo liwoœci", - wysokoœæ raty "Mo liwoœci" (dotyczy tylko kredytu "Mo liwoœci"), - oprocentowanie, - wysokoœæ sk³adki indywidualnej dla poszczególnych Ubezpieczonych, - wysokoœæ sk³adki ³¹cznej, c) w okreœlonych przypadkach dodatkowo równie : wype³nione ankiety medyczne dotycz¹ce stanu zdrowia Ubezpieczonego. 6

7 3) przesy³ania do Towarzystwa do 15 dnia ka dego miesi¹ca wype³nionych formularzy o wyst¹pieniu z ubezpieczenia dla osób, które w poprzednim miesi¹cu kalendarzowym sp³aci³y raty kredytowe przed terminem i podjê³y decyzjê o wyst¹pieniu z ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem wczeœniejszej sp³aty rat kredytowych. 3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1-2 nie wyczerpuj¹ obowi¹zków stron umowy ubezpieczenia, które zosta³y okreœlone w pozosta³ych postanowieniach OWU. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu wskutek: 1) odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia mu polisy, 2) wypowiedzenia przez Ubezpieczaj¹cego umowy ubezpieczenia z zachowaniem 1- miesiêcznego okresu wypowiedzenia - ze skutkiem na ostatni dzieñ miesi¹ca polisy, 3) je eli Ubezpieczaj¹cy z³o y oœwiadczenie o braku zgody na zaproponowan¹ zmianê umowy, zgodnie z 17, ust.3 - z ostatnim dniem roku polisy, 4) likwidacji Ubezpieczaj¹cego - z dniem postawienia w stan likwidacji, 5) nieop³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie 1 miesi¹ca od dnia jej wymagalnoœci, mimo wczeœniejszego wezwania przez Towarzystwo do jej zap³aty w dodatkowym terminie nie krótszym ni 7 dni. 2. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczeni, którzy przyst¹pili do ubezpieczenia przed ostatnim dniem roku polisy, objêci s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ Towarzystwa na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu rozwi¹zania umowy ubezpieczenia do koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej, podanego w potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹, z zastrze eniem zapisów 21 i 22. Sposób ustalania sk³adki Wysokoœæ stawki sk³adki okreœlona jest w Tabeli op³at i limitów. 2. Wysokoœæ sk³adki indywidualnej ustalana jest jako iloczyn aktualnie obowi¹zuj¹cej stawki sk³adki, kwoty udzielonego kredytu oraz okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa kredytowa. Kwota udzielonego kredytu zawiera równie sk³adkê indywidualn¹. 3. Sk³adka indywidualna p³atna jest jednorazowo na zasadach okreœlonych w 26. Sposób op³acania sk³adki Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany op³acaæ sk³adkê ³¹czn¹ z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹, w terminach okreœlonych w polisie. 2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do op³acenia sk³adki ³¹cznej do 15 dnia ka dego miesi¹ca za kredytobiorców, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w miesi¹cu poprzednim. 3. Sk³adka ³¹czna powinna byæ op³acona na rachunek bankowy Towarzystwa. 4. Sk³adkê ³¹czn¹ uwa a siê za op³acon¹ z dniem jej wp³ywu na rachunek bankowy Towarzystwa, nie wczeœniej jednak ni w dniu wymagalnoœci sk³adki ³¹cznej. OpóŸnienie w op³aceniu sk³adki ³¹cznej W przypadku opóÿnienia we wp³acie sk³adki ³¹cznej, wp³acone sk³adki Towarzystwo zalicza w pierwszej kolejnoœci na poczet najwczeœniej wymagalnej sk³adki ³¹cznej. 2. W przypadku opóÿnienia we wp³acie sk³adki ³¹cznej, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do potr¹cenia sk³adki indywidualnej za danego Ubezpieczonego przy wyp³acie œwiadczenia nale nego z tytu³u udzielania ochrony ubezpieczeniowej temu Ubezpieczonemu. 3. W przypadku nieop³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie 15 dni od dnia jej wymagalnoœci, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu pocz¹wszy od dnia nastêpnego po dniu wymagalnoœci sk³adki w stosunku do Ubezpieczonych, za których nie zosta³a zap³acona w wymaganym terminie sk³adka indywidualna. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie przywrócona pocz¹wszy od dnia nastêpnego po wp³acie nale nej sk³adki, o ile sk³adka zostanie op³acona w terminie nie póÿniejszym ni 1 miesi¹c od dnia jej wymagalnoœci. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku op³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie nie póÿniejszym ni 15 dni od dnia jej wymagalnoœci, ochrona ubezpieczeniowa nie podlega zawieszeniu. Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy i Uprawniony Przy przyst¹pieniu do ubezpieczenia Ubezpieczony mo e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób jako Uposa onych Dodatkowych. 2. Ubezpieczony w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej mo e zmieniaæ Uposa onych Dodatkowych. 3. W przypadku wskazania wiêcej ni jednej osoby jako Uposa onych Dodatkowych Ubezpieczony mo e okreœliæ procentowy udzia³ ka dej z osób w nale nej im czêœci œwiadczenia. 4. W przypadku braku okreœlenia procentowego udzia³u ka dej z osób w œwiadczeniu lub wskazaniu udzia³ów, których suma nie stanowi 100%, Towarzystwo przyjmuje, e udzia³y te s¹ równe Uposa ony G³ówny nabywa prawo do otrzymania œwiadczenia z chwil¹ œmierci Ubezpieczonego, wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czêœciowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej. 2. Uposa ony G³ówny ma prawo do otrzymania œwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 do wysokoœci zgodnej z aktualnym harmonogramem sp³at. 3. W przypadku, je eli œwiadczenie nale ne z tytu³u œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej niezdolnoœci jest wy sze ni œwiadczenie przys³uguj¹ce Uposa onemu G³ównemu, pozosta³a czêœæ œwiadczenia wyp³acana jest: 1) w przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci - Ubezpieczonemu, 2) w przypadku œmierci Ubezpieczonego - Uposa onym Dodatkowym. 4. Uprawnionym do otrzymania œwiadczenia z tytu³u czasowej jest wy³¹cznie Uposa ony G³ówny. 7

8 5. W przypadku, je eli ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana po sp³acie kredytu w terminie wczeœniejszym, zgodnie z 22: 1) prawo do œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej w wysokoœci zgodnej z pierwotnym harmonogramem sp³at przys³uguje Ubezpieczonemu, 2) prawo do œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego przys³uguje w wysokoœci zgodnej z pierwotnym harmonogramem sp³at Uposa onym Dodatkowym, 3) œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci nie przys³uguje Je eli wskazanie Uposa onego G³ównego lub Uposa onego Dodatkowego sta³o siê bezskuteczne, Uprawnionymi do wyp³aty œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego staj¹ siê osoby w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 1) wspó³ma³ onek Ubezpieczonego, 2) dzieci Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka Ubezpieczonego, 3) rodzice Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka i dzieci Ubezpieczonego, 4) rodzeñstwo Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka, dzieci i rodziców Ubezpieczonego, 5) spadkobiercy Ubezpieczonego, je eli brak jest wspó³ma³ onka, dzieci, rodziców i rodzeñstwa Ubezpieczonego. 2. Osoba, która swoim umyœlnym dzia³aniem spowodowa³a lub przyczyni³a siê do œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej traci prawo do œwiadczenia. W tym przypadku prawo do tej czêœci œwiadczenia przechodzi na inne osoby w proporcji i na zasadach okreœlonych powy ej. Ustalenie zasadnoœci œwiadczenia w przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej 31 W przypadku wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, niezdolnoœæ Ubezpieczonego do pracy zarobkowej ustalana jest na podstawie orzeczenia Uprawnionego organu rentowego oraz na podstawie odpowiedniej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, a w przypadkach w¹tpliwych na podstawie badañ medycznych zleconych przez Towarzystwo i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez Towarzystwo; koszt zleconych badañ medycznych ponosi Towarzystwo. Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego Uprawniony do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego obowi¹zany jest do zawiadomienia Towarzystwa o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno byæ przes³ane Towarzystwu niezw³ocznie odpowiednio po: 1) œmierci Ubezpieczonego, 2) stwierdzeniu ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci, która trwa lub bêdzie trwa³a 6 miesiêcy, 3) stwierdzeniu czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, która trwa lub bêdzie trwa³a 60 dni. 3. W przypadku œmierci Ubezpieczonego zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) kopii aktu zgonu potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em, 3) kopii statystycznej karty zgonu, 4) historii choroby z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, 5) numerów rachunków bankowych Uprawnionych do œwiadczenia, 6) kserokopii dowodu osobistego lub innego odpowiedniego dokumentu ka dego z Uposa onych Dodatkowych, je eli przys³uguje im œwiadczenie lub jego czêœæ, 7) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 4. W przypadku czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) protoko³u powypadkowego lub protoko³u policyjnego, 3) kart chorobowych z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, w tym kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badañ, 4) opisu œwiadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraÿnej udzielonej Ubezpieczonemu, 5) kserokopii dowodu osobistego Ubezpieczonego, 6) kserokopii zwolnienia lekarskiego (ZLA), 7) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 5. W przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) protoko³u powypadkowego lub protoko³u policyjnego, je eli przyczyn¹ niezdolnoœci do pracy by³ nieszczêœliwy wypadek, 3) kart chorobowych z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, w tym kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badañ, 4) opisu œwiadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraÿnej Ubezpieczonemu, 5) kserokopii dowodu osobistego Ubezpieczonego, 6) kserokopii zwolnieñ lekarskiego (ZLA), 7) dokumentów stwierdzaj¹cych przed³u enie okresu zasi³kowego, œwiadczenie rehabilitacyjne, orzeczenie w³aœciwego organu rentowego o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, 8) numerów rachunków bankowych Uprawnionych do œwiadczenia, 9) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 6. Towarzystwo, w terminie 7 dni od dnia niezw³ocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 3-5 pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹ informuje Uprawnionego jakie dodatkowe dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia prawa oraz wysokoœci œwiadczenia ubezpieczeniowego. 7. Towarzystwo uzale nia wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego od dostarczenia do Towarzystwa 8

9 kompletu niezbêdnych dokumentów, o których mowa w ust Towarzystwo zobowi¹zane jest wyp³aciæ œwiadczenie ubezpieczeniowe w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Gdyby wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa okaza³o siê niemo liwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, œwiadczenie ubezpieczeniowe powinno byæ wyp³acone w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy dochowaniu nale ytej starannoœci, wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo zobowi¹zane jest spe³niæ w powy szym 30 dniowym terminie. 9. Je eli w terminach okreœlonych w ustêpach powy szych Towarzystwo nie wyp³aci œwiadczenia ubezpieczeniowego, zobowi¹zane jest do zawiadomienia na piœmie zg³aszaj¹cego roszczenie informuj¹c go o przyczynach niemo noœci zaspokojenia roszczeñ. 10. Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego nastêpuje w sposób zgodny z dyspozycj¹ uprawnionego do jego otrzymania. 11. Je eli œwiadczenie ubezpieczeniowe nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie Uprawnionego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia. 12.Kopie dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia roszczenia nale y potwierdziæ za zgodnoœæ z orygina³em. Uprawnion¹ stron¹ potwierdzaj¹c¹ kopie dokumentacji jest notariusz, uprawniony pracownik urzêdu stanu cywilnego oraz urzêdu miasta, pracownik etatowy Towarzystwa. Oœwiadczenia i informacje Wszelkie oœwiadczenia i powiadomienia sk³adane przez jakiegokolwiek uczestnika stosunku prawnego ubezpieczenia, w zwi¹zku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagaj¹ formy pisemnej dla wywarcia skutków w nich przewidzianych. 2. Pisma Towarzystwa skierowane pod ostatnim znanym Towarzystwu adresem Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia uwa a siê za dorêczone po up³ywie 30 dni od dnia ich wys³ania Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przekazywania Towarzystwu wszystkich danych niezbêdnych do nale ytego wykonywania postanowieñ umowy ubezpieczenia, w szczególnoœci do przekazywania list osób przystêpuj¹cych do umowy ubezpieczenia wraz z wysokoœci¹ sum ubezpieczenia dla poszczególnych Ubezpieczonych wraz z Deklaracjami przyst¹pienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, list osób wystêpuj¹cych z ubezpieczenia i innych wniosków Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczaj¹cy na wniosek Towarzystwa zobowi¹zany jest do przekazania w przypadku zaistnienia poni szych zdarzeñ: 1) œmieræ Ubezpieczonego, 2) ca³kowita i trwa³a niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, 3) czasowa niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, danych dotycz¹cych wysokoœci i liczby rat kredytowych na dzieñ zdarzenia zgodnie z aktualnym harmonogramem sp³at. 3. Ubezpieczaj¹cy zawiadamia Towarzystwo o wszelkich zmianach danych okreœlonych w umowie ubezpieczenia dotycz¹cych Ubezpieczaj¹cego oraz Ubezpieczonego. 4. O wszelkich wymienionych w OWU limitach osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ informacjê osobiœcie lub telefonicznie w siedzibie Towarzystwa. Prawo w³aœciwe i s¹d w³aœciwy Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, chyba e umówiono siê inaczej. 2. S¹dem w³aœciwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest s¹d w³aœciwoœci ogólnej lub s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Towarzystwa, Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Skargi i za alenia W ka dym przypadku osoba zainteresowana mo e wnosiæ skargi i za alenia do Zarz¹du Towarzystwa. 2. Skargi i za alenia mog¹ byæ sk³adane w siedzibie Towarzystwa bezpoœrednio lub przesy³ane w formie pisemnej pod adresem Towarzystwa. Powinny one okreœlaæ dane umo liwiaj¹ce identyfikacjê osoby zg³aszaj¹cej skargê lub za alenie oraz przedmiot tej skargi lub za alenia. 3. Skargi i za alenia s¹ rozpatrywane niezw³ocznie, nie póÿniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo. W przypadku, je eli rozpatrzenie skargi lub za alenia jest niemo liwe w powy szym terminie, Towarzystwo poinformuje o tym wnosz¹cego skargê lub za alenie oraz rozpatrzy skargê lub za alenie najpóÿniej w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu nale ytej starannoœci, rozpatrzenie takie sta³o siê mo liwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za alenia zawiadamia siê osobê, która zg³osi³a skargê lub za alenie, niezw³ocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnosz¹cym skargê lub za alenie. 5. Niezale nie od powy szego trybu, organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na dzia³alnoœæ Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpieczonych. Obowi¹zywanie OWU Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ Zarz¹du Nr II z dnia 31 maja 2004 r. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodz¹ w ycie z dniem 31 maja 2004 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawartych po tej dacie. Cz³onek Zarz¹du Maciej Szwarc Cz³onek Zarz¹du Martin Cantieni

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA Kod warunków: Z1GP40 wariant z jednakow¹ sum¹ ubezpieczenia Z2GP40 wariant z indywidualn¹ sum¹ ubezpieczenia PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan ubezpieczenia indeks DP/04/01/15 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z okresowymi wypłatami świadczeń Program Dobry Plan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów ubezpieczenia indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek œmierci lub trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek œmierci lub trwa³ego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Terminowe Ubezpieczenie na ycie. Multi-ochrona

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Terminowe Ubezpieczenie na ycie. Multi-ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Terminowe Ubezpieczenie na ycie Multi-ochrona 1 SPIS TREŒCI: Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na ycie Multi-ochrona POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OWU. & OdpowiedzialnoϾ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

OWU. & Odpowiedzialnoœæ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

OWU. & OdpowiedzialnoϾ Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? Art.

OWU. & Odpowiedzialnoœæ Pracownicze ubezpieczenie na ycie - GOP-03. Art. 2 Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? Art. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

OWU. Rodzina & OdpowiedzialnoϾ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie ver. 2

OWU. Rodzina & Odpowiedzialnoœæ. Pracownicze ubezpieczenie na ycie ver. 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia Aktywna Inwestycja Skarby Ziemi Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują wzajemne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. U yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia oznaczaj¹: 1)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na ycie zwi¹zanego z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym IKE PZU ycie Kod warunków: FKIP33 IKE PZU YCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH

ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH ZA CZNIK NR. DO UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO / KREDYTU MIESZKANIOWEGO Z DOTACJ NFO igw/kredytu MIESZKANIOWEGO Z PROGRAMEM MIESZKANIE DLA M ODYCH Regulamin oferty Pakiet Standardowy, Pakiet Ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TYP ŻYCIE Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie typ Życie, kod warunków Z0KP10 (OWU) wraz z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo