Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA

2 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA ul. Pu³awska Warszawa Telefon 0 (prefiks) Telefax 0 (prefiks) Spis treœci Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Zakres odpowiedzialnoœci Towarzystwa 4 Œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego 4 Œwiadczenie z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci 4 Œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci 4 Wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Czas trwania umowy ubezpieczenia i zasady jej zmiany 5 Przystêpowanie do umowy ubezpieczenia 6 Czas trwania odpowiedzialnoœci Towarzystwa 6 Podstawowe prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia 6 Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia 7 Sposób ustalania sk³adki 7 Sposób op³acania sk³adki 7 OpóŸnienia w op³aceniu sk³adki ³¹cznej 7 Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy i Uprawniony 7 Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego 8 Oœwiadczenia i informacje 9 Prawo w³aœciwe i s¹d w³aœciwy 9 Skargi i za alenia 9

3 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. stosuje siê do umów ubezpieczenia na ycie zawieranych pomiêdzy Autoryzowanymi Dealerami a Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwem Ubezpieczeñ na ycie S.A Umowa ubezpieczenia mo e zawieraæ postanowienia odmienne od postanowieñ niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 2. Na treœæ umowy ubezpieczenia sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty: OWU, polisa, Deklaracja Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia, dokument potwierdzaj¹cy objecie Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz ka dy inny dokument z³o ony Towarzystwu przez Ubezpieczaj¹cego lub Ubezpieczonego, który zosta³ zaakceptowany przez Towarzystwo jako czêœæ umowy ubezpieczenia. Definicje 3 U yte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia zawartej na ich podstawie oraz w innych oœwiadczeniach sk³adanych w zwi¹zku z zawarciem tej umowy lub jej wykonaniem okreœlenia oznaczaj¹ w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) aktualny harmonogram sp³at - harmonogram sp³at rat kredytowych, wynikaj¹cy z umowy kredytowej, aktualny na dany dzieñ w czasie trwania umowy kredytowej; 2) Autoryzowany Dealer - Dealer w rozumieniu Umowy Dealerskiej zawartej z Toyota Motor Poland Co Ltd. Sp. z o.o.; 3) Bank - Toyota Bank Polska S.A.; 4) ca³kowita i trwa³a niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej - ca³kowita niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, rozpoczynaj¹ca siê w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesiêcy, o ile zgodnie z wiedz¹ medyczn¹ nie ma pozytywnych rokowañ co do odzyskania przez Ubezpieczonego zdolnoœci do pracy; 5) choroba - stwierdzona przez lekarza reakcja organizmu Ubezpieczonego na dzia³anie czynnika chorobotwórczego prowadz¹ca do zaburzeñ czynnoœciowych, zmian organicznych w tkankach, narz¹dach, uk³adach lub ca³ym ustroju Ubezpieczonego; 6) czasowa niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej - niezdolnoœæ Ubezpieczonego do œwiadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, trwaj¹ca w okresie ochrony ubezpieczeniowej, powsta³a wskutek uszkodzenia cia³a w wyniku nieszczêœliwego wypadku, maj¹cego miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwaj¹ca nieprzerwanie przez okres co najmniej 60 dni; 7) Deklaracja Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia - dokument w którym Kredytobiorca wnioskuje o objêcie go ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., zawarty w dokumencie wniosku kredytowego; 8) dzieñ wymagalnoœci sk³adki - dzieñ, w którym zgodnie z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia sk³adka ³¹czna jest nale na Towarzystwu; 9) Kredytobiorca - osoba wnioskuj¹ca w Banku o zawarcie umowy kredytowej; 10) nieszczêœliwy wypadek - nag³e zdarzenie wywo³ane wy³¹cznie przyczyn¹ zewnêtrzn¹, niezale ne od woli ani od stanu zdrowia Ubezpieczonego; zawa³u serca lub udaru mózgu nie uwa a siê za nieszczêœliwy wypadek; 11) okres ochrony ubezpieczeniowej - okres, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa przez Towarzystwo w odniesieniu do danego Ubezpieczonego na zasadach opisanych w OWU; pocz¹tek i koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej podane s¹ w Potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹; 12) OWU - niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia; 13) pierwotny harmonogram sp³at - harmonogram sp³at rat kredytowych aktualny na dzieñ zawarcia umowy kredytowej; 14) polisa - dokument potwierdzaj¹cy zawarcie umowy ubezpieczenia; 15) Potwierdzenie objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ - dokument potwierdzaj¹cy objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ z tytu³u ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., zawarty w dokumencie umowy kredytowej; 16) rata "Mo liwoœci" - ostatnia rata kredytowa, któr¹ Ubezpieczony zobowi¹zany jest sp³acaæ z tytu³u zawartej umowy kredytowej - kredyt "Mo liwoœci"; 17) rata kredytowa - ka da rata kredytowa, z wy³¹czeniem raty "Mo liwoœci", któr¹ Ubezpieczony zobowi¹zany jest sp³acaæ z tytu³u zawartej umowy kredytowej; rata kredytowa sk³ada siê z kapita³u i odsetek, z wy³¹czeniem zaleg³ych rat kredytu i odsetek od tych rat; 18) rocznica ochrony ubezpieczeniowej - rocznica pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej; 19) rocznica polisy - rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia; 20) rok ochrony ubezpieczeniowej - okres rozpoczynaj¹cy siê w dniu pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz w ka d¹ rocznicê ochrony ubezpieczeniowej i koñcz¹cy siê w dniu bezpoœrednio poprzedzaj¹cym nastêpn¹ rocznicê ochrony ubezpieczeniowej; 21) rok polisy - okres rozpoczynaj¹cy siê w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w ka d¹ rocznicê polisy i koñcz¹cy siê w dniu bezpoœrednio poprzedzaj¹cym nastêpn¹ rocznicê polisy; 22) sk³adka indywidualna - kwota nale na Towarzystwu z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla jednego Ubezpieczonego, wyliczana indywidualnie dla danego Ubezpieczonego; 23) sk³adka ³¹czna - ³¹czna kwota nale na Towarzystwu z tytu³u udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w danym miesi¹cu, bêd¹ca sum¹ sk³adek indywidualnych za Ubezpieczonych, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w danym miesi¹cu; 24) stawka sk³adki - stawka promilowa ustalana przez Towarzystwo, s³u ¹ca do wyliczenia sk³adki indywidualnej dla ka dego Ubezpieczonego, której wysokoœæ i okres obowi¹zywania podane s¹ w Tabeli op³at i limitów; 25) suma ubezpieczenia - kwota okreœlona indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego, równa wysokoœci zad³u enia z dnia zdarzenia ubezpieczeniowego, wynikaj¹cego z pierwotnego harmonogramu sp³at, któr¹ lub której odpowiedni¹ czêœæ Towarzystwo zobowi¹zuje siê wyp³aciæ w razie œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej; 26) Tabela op³at i limitów - tabela op³at i limitów do ubezpieczenia na ycie Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A., stanowi¹ca integraln¹ czêœæ OWU; 27) Towarzystwo - Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A.; 28) Ubezpieczaj¹cy - Autoryzowany Dealer, zawieraj¹cy umowê ubezpieczenia i zobowi¹zany do op³acania sk³adki ³¹cznej, w terminach okreœlonych w polisie; 3

4 29) Ubezpieczony - osoba fizyczna, której ycie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, która zawiera z Bankiem umowê kredytow¹; 30) umowa kredytowa - umowa o udzielenie kredytu na zakup samochodu, zawarta z Bankiem; 31) Uposa ony Dodatkowy - osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania œwiadczenia lub czêœci œwiadczenia na wypadek œmierci Ubezpieczonego, w przypadku, kiedy œwiadczenie lub czêœæ œwiadczenia nie przys³uguje Uposa onemu G³ównemu; 32) Uposa ony G³ówny - osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia w wysokoœci zgodnej z aktualnym harmonogramem sp³at, w przypadku zajœcia zdarzenia ubezpieczeniowego, wskazana w Deklaracji Kredytobiorcy o przyst¹pieniu do ubezpieczenia; 33) Uprawniony - osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u niniejszej umowy ubezpieczenia, Uprawnionym w rozumieniu niniejszych OWU jest Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy lub inna osoba uprawniona do otrzymania œwiadczenia w przypadkach okreœlonych w OWU; 34) Uprawniony organ rentowy - ZUS, KRUS, Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) œmieræ Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 2) ca³kowit¹ i trwa³¹ niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, powsta³¹ w okresie ochrony ubezpieczeniowej i przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, 3) czasow¹ niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, powsta³¹ i trwaj¹c¹ w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz przed ukoñczeniem przez Ubezpieczonego 60 roku ycia. Zakres odpowiedzialnoœci Towarzystwa 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na ca³ym œwiecie przez ca³¹ dobê. 2. W okresie pierwszych 3 miesiêcy od dnia pocz¹tku ochrony ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do zdarzeñ, których przyczyn¹ by³ nieszczêœliwy wypadek. 3. Metody kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie maj¹ wp³ywu na wysokoœæ œwiadczeñ wyp³acanych na podstawie umowy ubezpieczenia. Œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego 6 W przypadku œmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wyp³aci Uprawnionemu œwiadczenie ubezpieczeniowe w wysokoœci: 1) sumy ubezpieczenia z dnia œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ nast¹pi³a przed dniem ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, 2) 50% sumy ubezpieczenia z dnia œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ nast¹pi³a po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia, z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU. Œwiadczenie z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci 7 1. W przypadku wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci w nastêpstwie choroby lub nieszczêœliwego wypadku zaistnia³ego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz je eli niezdolnoœæ ta zostanie orzeczona przez w³aœciwy Uprawniony organ rentowy, Towarzystwo wyp³aci Uprawnionemu œwiadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia, obowi¹zuj¹cej w pierwszym dniu po up³ywie okresu 6 miesiêcy po rozpoczêciu okresu niezdolnoœci do pracy, bêd¹cej podstaw¹ roszczenia. 2. Z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU, prawo do œwiadczenia przys³uguje pod warunkiem trwania ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej nie krócej ni przez 6 miesiêcy, o ile okres ten koñczy siê w czasie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej. Œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci 8 1. W przypadku wyst¹pienia czasowej niezdolnoœci w nastêpstwie nieszczêœliwego wypadku zaistnia³ego w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wyp³aci Uposa onemu G³ównemu œwiadczenie ubezpieczeniowe równe 80% rat kredytowych, przypadaj¹cych do sp³aty w okresie czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej zgodnie z aktualnym na dzieñ wyst¹pienia czasowej niezdolnoœci do pracy harmonogramem sp³at, po nabyciu prawa do œwiadczenia, z zastrze eniem zapisów poni szych. 2. W ka dym roku ochrony ubezpieczeniowej przys³uguje œwiadczenie ubezpieczeniowe maksymalnie za okres 4 miesiêcy, przy czym ³¹czna suma wyp³aconego œwiadczenia nie mo e byæ wy sza ni z³. 3. W przypadku, je eli w okresie czasowej niezdolnoœci przypada sp³ata raty "Mo liwoœci", œwiadczenie ubezpieczeniowe w miesi¹cu przypadaj¹cym na sp³atê raty "Mo liwoœci" nie przys³uguje. 4. Prawo do œwiadczenia przys³uguje po up³ywie 60 dni nieprzerwanego trwania czasowej niezdolnoœci, z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych w niniejszych OWU. Wy³¹czenia i ograniczenia odpowiedzialnoœci Towarzystwa 9 1. Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU nie zostanie wyp³acone, je eli zdarzenie ubezpieczeniowe nast¹pi³o bezpoœrednio lub poœrednio na skutek: 1) wojny, dzia³añ wojennych lub stanu wojennego, 2) dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, 3) pope³nienia lub usi³owania pope³nienia przestêpstwa przez Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo nie wyp³aci œwiadczenia ubezpieczeniowego z tytu³u œmierci Ubezpieczonego, je eli œmieræ Ubezpieczonego nast¹pi³a bezpoœrednio lub poœrednio na skutek samobójstwa Ubezpieczonego pope³nionego w okresie 2 lat od dnia objêcia Ubezpieczonego ochron¹ ubezpieczeniow¹. 4

5 10 Odpowiedzialnoœæ Towarzystwa z tytu³u œmierci Ubezpieczonego oraz z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci w okresie 3 miesiêcy od pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej rozpoczynaj¹cej siê w tym okresie, odpowiedzialnoœæ Towarzystwa z tytu³u umowy ubezpieczenia ograniczona jest do nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, z zastrze eniem, e nieszczêœliwy wypadek mia³ miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrze eniem wy³¹czeñ przewidzianych Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej, z tytu³u czasowej niezdolnoœci oraz z tytu³u œmierci Ubezpieczonego w okresie pierwszych trzech miesiêcy od pocz¹tku okresu ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie wyp³acone, je eli nieszczêœliwy wypadek lub choroba, bêd¹ce przyczyn¹ tej niezdolnoœci nast¹pi³y w wyniku: 1) spo ycia przez Ubezpieczonego alkoholu w iloœci powoduj¹cej, e zawartoœæ alkoholu w organizmie Ubezpieczonego wynosi lub prowadzi do stê enia we krwi od 0,2 % alkoholu albo do obecnoœci w 3 wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm, nie zaleconego przez lekarza za ycia przez Ubezpieczonego leków, narkotyków, œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych, poddania siê przez Ubezpieczonego zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonemu poza kontrol¹ lekarza lub innych osób uprawnionych, 2) usi³owania lub pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa, 3) bezpoœredniego lub poœredniego udzia³u Ubezpieczonego w dzia³aniach wojennych, dzia³aniach zbrojnych, zamieszkach, œwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba e jego udzia³ w aktach przemocy wynika³ z wykonywania czynnoœci s³u bowych, stanu wy szej koniecznoœci lub obrony koniecznej, 4) udzia³u Ubezpieczonego w zajêciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególnoœci takich jak: spadochroniarstwo, wspinaczka, speleologia, skoki na linie oraz udzia³u Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju wyœcigach, poza lekkoatletyk¹ i p³ywaniem, 5) pe³nienia przez Ubezpieczonego zasadniczej s³u by wojskowej, 6) zatrucia spowodowanego spo yciem alkoholu, narkotyków, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych, 7) samookaleczenia lub okaleczenia na w³asn¹ proœbê, niezale nie od stanu poczytalnoœci Ubezpieczonego, 8) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu l¹dowego, wodnego lub powietrznego, je eli Ubezpieczony nie posiada³ odpowiednich uprawnieñ lub dokumentu uprawniaj¹cego do kierowanie lub u ywania danego pojazdu, 9) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu l¹dowego, wodnego lub powietrznego, je eli Ubezpieczony znajdowa³ siê pod wp³ywem alkoholu w iloœci przekraczaj¹cej dopuszczalne normy, okreœlone w pkt. 1). 2. Œwiadczenie ubezpieczeniowe z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej nie zostanie wyp³acone, je eli przyczyn¹ tej 12 niezdolnoœci by³a choroba, która wyst¹pi³a b¹dÿ której objawy wyst¹pi³y u Ubezpieczonego przed pocz¹tkiem okresu ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy przed objêciem ochron¹ ubezpieczeniow¹ danego Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub Ubezpieczaj¹cy poda³ informacje niezgodne z prawd¹ lub zatai³ informacje, o które Towarzystwo pyta³o, a w szczególnoœci zatai³ chorobê Ubezpieczonego, Towarzystwo w okresie pierwszych trzech lat od dnia rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej wzglêdem danego Ubezpieczonego jest wolne jest od odpowiedzialnoœci z tytu³u umowy ubezpieczenia, chyba, e okolicznoœci te nie mia³y wp³ywu na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zdarzenia ubezpieczeniowego objêtego umow¹ ubezpieczenia. 13 Po ukoñczeniu przez Ubezpieczonego 60 roku ycia: 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytu³u niniejszej umowy ubezpieczenia ograniczony jest do œmierci Ubezpieczonego, 2) œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego ograniczone jest do 50% sumy ubezpieczenia Niezale nie od innych postanowieñ niniejszych OWU, wyp³ata œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego wyklucza wyp³atê œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej. 2. Niezale nie od innych postanowieñ niniejszych OWU, wyp³ata œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej Ubezpieczonego wyklucza wyp³atê œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego. Zawarcie umowy ubezpieczenia 15 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie niniejszych OWU, w celu zabezpieczenia sp³aty kredytu udzielonego przez Bank Ubezpieczonemu. Czas trwania umowy ubezpieczenia i zasady jej zmiany Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreœlony. 2. Data zawarcia umowy ubezpieczenia okreœlona jest w polisie Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokoœci stawki sk³adki, dla Kredytobiorców którzy do dnia takiej zmiany nie zostali objêci ochron¹ ubezpieczeniow¹. W takiej sytuacji, Towarzystwo najpóÿniej na 60 dni przed ostatnim dniem obowi¹zywania stawki sk³adki, okreœlonym w Tabeli op³at i limitów, przedstawi Ubezpieczaj¹cemu now¹ wysokoœæ stawki sk³adki, ustalon¹ na podstawie dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego z uwzglêdnieniem w szczególnoœci aktualnej struktury p³ci i wieku osób objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz wysokoœci sum ubezpieczenia. 2. Towarzystwo gwarantuje niezmiennoœæ wysokoœci stawki sk³adki do dnia okreœlonego w Tabeli op³at i limitów. 3. W przypadku, gdy Towarzystwo podwy szy³o stawkê sk³adki, Ubezpieczaj¹cy ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji z³o yæ Towarzystwu oœwiadczenie, i nie wyra a zgody na zaproponowan¹ 5

6 zmianê - w takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê w ostatnim dniu danego roku polisy. 4. Je eli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji Ubezpieczaj¹cy nie z³o y Towarzystwu adnego z oœwiadczeñ, o których mowa w ust.3 uznaje siê, e umowa ubezpieczenia bêdzie kontynuowana na zaproponowanych przez Towarzystwo warunkach. Przystêpowanie do umowy ubezpieczenia W ka dym czasie obowi¹zywania umowy ubezpieczenia do umowy przyst¹piæ mo e osoba, bêd¹ca Kredytobiorc¹, pod warunkiem, e ³¹cznie spe³nia poni sze warunki: 1) ukoñczy³a 18 rok ycia i nie ukoñczy³a 64 roku ycia, 2) wnioskuje o zawarcie umowy kredytowej na okres nie d³u szy ni do 65 roku ycia. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie objêta ochron¹ ubezpieczeniow¹ na warunkach okreœlonych w umowie ubezpieczenia obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy kredytowej, pod warunkiem z³o enia odpowiedniej deklaracji przyst¹pienia do umowy ubezpieczenia, o ile z³o y powy sz¹ deklaracjê jednoczeœnie z wnioskiem o udzielenie kredytu w Banku, z zastrze eniem zapisów poni szych. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do uzale nienia objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ danego Kredytobiorcy od oceny ankiety medycznej, sporz¹dzonej na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo i wype³nionej przez Kredytobiorcê. W takiej sytuacji Kredytobiorca objêty zostanie ochron¹ ubezpieczeniow¹ od nastêpnego dnia po pisemnym wyra eniu zgody na objêcie ochron¹ ubezpieczeniow¹ przez Towarzystwo, nie wczeœniej jednak ni z dniem zawarcia umowy kredytowej. 19 Przyst¹pienie do umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje w Potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹. Czas trwania odpowiedzialnoœci Towarzystwa 20 Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danej osoby rozpoczyna siê w dniu wskazanym w umowie kredytowej, z zastrze eniem zapisów 18, ust. 3, pod warunkiem op³acenia w okreœlonym czasie sk³adki ³¹cznej, w tym sk³adki indywidualnej za danego Ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z dniem œmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem nabycia prawa do œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, 3) z dniem odst¹pienia od umowy kredytowej w terminie 10 dni od jej zawarcia, 4) z ostatnim dniem okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa kredytowa, 5) w dniu ukoñczenia przez Ubezpieczonego 65 roku ycia, 6) z dniem wyst¹pienia z ubezpieczenia w zwi¹zku ze sp³at¹ kredytu w terminie wczeœniejszym, ni przewidziany w umowie kredytowej i pierwotnym harmonogramie sp³at, w trybie okreœlonym w W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 6) Ubezpieczony ma prawo do wartoœci wykupu, na zasadach okreœlonych poni ej: 1) wartoœæ wykupu po sp³acie k-tej raty kredytowej wyliczana jest w nastêpuj¹cy sposób: sk³adka indywidualna * 50% * (n-k)/n * R/K gdzie: n - pierwotna liczba rat kredytu (wed³ug pierwotnego harmonogramu sp³at), R - kwota zad³u enia (kapita³ pozosta³y do sp³acenia), po sp³acie k-tej raty kredytowej, wynikaj¹ca z pierwotnego harmonogramu sp³at, K - kwota kredytu udzielonego ³¹cznie ze sk³adk¹ indywidualn¹, zgodnie z pierwotnym harmonogramem sp³at 2) Ubezpieczony ma prawo do wyp³aty wartoœci wykupu, pod warunkiem, e wartoœæ ta nie jest ni sza od okreœlonej w Tabeli op³at i limitów minimalnej wartoœci wykupu. 3) Wyp³ata wartoœci wykupu nastêpuje w terminie 30 dni od daty z³o enia do Towarzystwa pisemnego wniosku o wyst¹pienie z ubezpieczenia, a wartoœæ wykupu wyliczana jest na dzieñ z³o enia do Towarzystwa pisemnego wniosku Je eli Ubezpieczony sp³aci kredyt w terminie wczeœniejszym, ni przewidziany w umowie kredytowej i pierwotnym harmonogramie sp³at, ma prawo do: 1) kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej do koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej lub 2) wyst¹pienia z ubezpieczenia i wyp³aty wartoœci wykupu na warunkach opisanych w 21, ust Wyst¹pienie z ubezpieczenia dokonywane jest w trybie z³o enia przez Ubezpieczonego Towarzystwu odpowiedniego oœwiadczenia od wyst¹pieniu z ubezpieczenia na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo. Podstawowe prawa i obowi¹zki stron umowy ubezpieczenia Towarzystwo jest zobowi¹zane do wyp³aty œwiadczenia ubezpieczeniowego na zasadach okreœlonych w OWU. 2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do: 1) zap³aty sk³adki ³¹cznej w wysokoœci i terminach okreœlonych w umowie ubezpieczenia, 2) przesy³ania do Towarzystwa do 15 dnia ka dego miesi¹ca nastêpuj¹cych dokumentów i informacji dotycz¹cych osób, które zosta³y objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ w miesi¹cu poprzednim: a) w formie papierowej: - orygina³ wniosku kredytowego, - orygina³ umowy kredytowej, - kopia pierwotnego harmonogramu sp³at, b) poczt¹ elektroniczn¹: - numer umowy kredytowej, - imiê i nazwisko Kredytobiorcy, - PESEL Kredytobiorcy, - adres Kredytobiorcy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowoœæ, kod), - okres umowy kredytowej, - data zawarcia umowy kredytowej, - data sp³aty pierwszej raty kredytowej, - typ kredytu: z ratami sta³ymi, z ratami malej¹cymi, "Mo liwoœci", - wysokoœæ raty "Mo liwoœci" (dotyczy tylko kredytu "Mo liwoœci"), - oprocentowanie, - wysokoœæ sk³adki indywidualnej dla poszczególnych Ubezpieczonych, - wysokoœæ sk³adki ³¹cznej, c) w okreœlonych przypadkach dodatkowo równie : wype³nione ankiety medyczne dotycz¹ce stanu zdrowia Ubezpieczonego. 6

7 3) przesy³ania do Towarzystwa do 15 dnia ka dego miesi¹ca wype³nionych formularzy o wyst¹pieniu z ubezpieczenia dla osób, które w poprzednim miesi¹cu kalendarzowym sp³aci³y raty kredytowe przed terminem i podjê³y decyzjê o wyst¹pieniu z ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem wczeœniejszej sp³aty rat kredytowych. 3. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1-2 nie wyczerpuj¹ obowi¹zków stron umowy ubezpieczenia, które zosta³y okreœlone w pozosta³ych postanowieniach OWU. Rozwi¹zanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia ulega rozwi¹zaniu wskutek: 1) odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia dorêczenia mu polisy, 2) wypowiedzenia przez Ubezpieczaj¹cego umowy ubezpieczenia z zachowaniem 1- miesiêcznego okresu wypowiedzenia - ze skutkiem na ostatni dzieñ miesi¹ca polisy, 3) je eli Ubezpieczaj¹cy z³o y oœwiadczenie o braku zgody na zaproponowan¹ zmianê umowy, zgodnie z 17, ust.3 - z ostatnim dniem roku polisy, 4) likwidacji Ubezpieczaj¹cego - z dniem postawienia w stan likwidacji, 5) nieop³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie 1 miesi¹ca od dnia jej wymagalnoœci, mimo wczeœniejszego wezwania przez Towarzystwo do jej zap³aty w dodatkowym terminie nie krótszym ni 7 dni. 2. W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczeni, którzy przyst¹pili do ubezpieczenia przed ostatnim dniem roku polisy, objêci s¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹ Towarzystwa na warunkach obowi¹zuj¹cych w dniu rozwi¹zania umowy ubezpieczenia do koñca okresu ochrony ubezpieczeniowej, podanego w potwierdzeniu objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹, z zastrze eniem zapisów 21 i 22. Sposób ustalania sk³adki Wysokoœæ stawki sk³adki okreœlona jest w Tabeli op³at i limitów. 2. Wysokoœæ sk³adki indywidualnej ustalana jest jako iloczyn aktualnie obowi¹zuj¹cej stawki sk³adki, kwoty udzielonego kredytu oraz okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa kredytowa. Kwota udzielonego kredytu zawiera równie sk³adkê indywidualn¹. 3. Sk³adka indywidualna p³atna jest jednorazowo na zasadach okreœlonych w 26. Sposób op³acania sk³adki Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany op³acaæ sk³adkê ³¹czn¹ z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹, w terminach okreœlonych w polisie. 2. Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do op³acenia sk³adki ³¹cznej do 15 dnia ka dego miesi¹ca za kredytobiorców, którzy przyst¹pili do umowy ubezpieczenia w miesi¹cu poprzednim. 3. Sk³adka ³¹czna powinna byæ op³acona na rachunek bankowy Towarzystwa. 4. Sk³adkê ³¹czn¹ uwa a siê za op³acon¹ z dniem jej wp³ywu na rachunek bankowy Towarzystwa, nie wczeœniej jednak ni w dniu wymagalnoœci sk³adki ³¹cznej. OpóŸnienie w op³aceniu sk³adki ³¹cznej W przypadku opóÿnienia we wp³acie sk³adki ³¹cznej, wp³acone sk³adki Towarzystwo zalicza w pierwszej kolejnoœci na poczet najwczeœniej wymagalnej sk³adki ³¹cznej. 2. W przypadku opóÿnienia we wp³acie sk³adki ³¹cznej, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do potr¹cenia sk³adki indywidualnej za danego Ubezpieczonego przy wyp³acie œwiadczenia nale nego z tytu³u udzielania ochrony ubezpieczeniowej temu Ubezpieczonemu. 3. W przypadku nieop³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie 15 dni od dnia jej wymagalnoœci, ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu pocz¹wszy od dnia nastêpnego po dniu wymagalnoœci sk³adki w stosunku do Ubezpieczonych, za których nie zosta³a zap³acona w wymaganym terminie sk³adka indywidualna. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie przywrócona pocz¹wszy od dnia nastêpnego po wp³acie nale nej sk³adki, o ile sk³adka zostanie op³acona w terminie nie póÿniejszym ni 1 miesi¹c od dnia jej wymagalnoœci. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku wyst¹pienia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku op³acenia sk³adki ³¹cznej w terminie nie póÿniejszym ni 15 dni od dnia jej wymagalnoœci, ochrona ubezpieczeniowa nie podlega zawieszeniu. Uposa ony G³ówny, Uposa ony Dodatkowy i Uprawniony Przy przyst¹pieniu do ubezpieczenia Ubezpieczony mo e wskazaæ jedn¹ lub wiêcej osób jako Uposa onych Dodatkowych. 2. Ubezpieczony w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej mo e zmieniaæ Uposa onych Dodatkowych. 3. W przypadku wskazania wiêcej ni jednej osoby jako Uposa onych Dodatkowych Ubezpieczony mo e okreœliæ procentowy udzia³ ka dej z osób w nale nej im czêœci œwiadczenia. 4. W przypadku braku okreœlenia procentowego udzia³u ka dej z osób w œwiadczeniu lub wskazaniu udzia³ów, których suma nie stanowi 100%, Towarzystwo przyjmuje, e udzia³y te s¹ równe Uposa ony G³ówny nabywa prawo do otrzymania œwiadczenia z chwil¹ œmierci Ubezpieczonego, wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czêœciowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej. 2. Uposa ony G³ówny ma prawo do otrzymania œwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 do wysokoœci zgodnej z aktualnym harmonogramem sp³at. 3. W przypadku, je eli œwiadczenie nale ne z tytu³u œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej niezdolnoœci jest wy sze ni œwiadczenie przys³uguj¹ce Uposa onemu G³ównemu, pozosta³a czêœæ œwiadczenia wyp³acana jest: 1) w przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci - Ubezpieczonemu, 2) w przypadku œmierci Ubezpieczonego - Uposa onym Dodatkowym. 4. Uprawnionym do otrzymania œwiadczenia z tytu³u czasowej jest wy³¹cznie Uposa ony G³ówny. 7

8 5. W przypadku, je eli ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana po sp³acie kredytu w terminie wczeœniejszym, zgodnie z 22: 1) prawo do œwiadczenia z tytu³u ca³kowitej i trwa³ej zarobkowej w wysokoœci zgodnej z pierwotnym harmonogramem sp³at przys³uguje Ubezpieczonemu, 2) prawo do œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego przys³uguje w wysokoœci zgodnej z pierwotnym harmonogramem sp³at Uposa onym Dodatkowym, 3) œwiadczenie z tytu³u czasowej niezdolnoœci nie przys³uguje Je eli wskazanie Uposa onego G³ównego lub Uposa onego Dodatkowego sta³o siê bezskuteczne, Uprawnionymi do wyp³aty œwiadczenia z tytu³u œmierci Ubezpieczonego staj¹ siê osoby w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 1) wspó³ma³ onek Ubezpieczonego, 2) dzieci Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka Ubezpieczonego, 3) rodzice Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka i dzieci Ubezpieczonego, 4) rodzeñstwo Ubezpieczonego w równych czêœciach, je eli brak jest wspó³ma³ onka, dzieci i rodziców Ubezpieczonego, 5) spadkobiercy Ubezpieczonego, je eli brak jest wspó³ma³ onka, dzieci, rodziców i rodzeñstwa Ubezpieczonego. 2. Osoba, która swoim umyœlnym dzia³aniem spowodowa³a lub przyczyni³a siê do œmierci Ubezpieczonego lub ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej traci prawo do œwiadczenia. W tym przypadku prawo do tej czêœci œwiadczenia przechodzi na inne osoby w proporcji i na zasadach okreœlonych powy ej. Ustalenie zasadnoœci œwiadczenia w przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej 31 W przypadku wyst¹pienia ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci lub czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, niezdolnoœæ Ubezpieczonego do pracy zarobkowej ustalana jest na podstawie orzeczenia Uprawnionego organu rentowego oraz na podstawie odpowiedniej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, a w przypadkach w¹tpliwych na podstawie badañ medycznych zleconych przez Towarzystwo i przeprowadzonych przez lekarza wskazanego przez Towarzystwo; koszt zleconych badañ medycznych ponosi Towarzystwo. Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego Uprawniony do otrzymania œwiadczenia ubezpieczeniowego obowi¹zany jest do zawiadomienia Towarzystwa o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno byæ przes³ane Towarzystwu niezw³ocznie odpowiednio po: 1) œmierci Ubezpieczonego, 2) stwierdzeniu ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci, która trwa lub bêdzie trwa³a 6 miesiêcy, 3) stwierdzeniu czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, która trwa lub bêdzie trwa³a 60 dni. 3. W przypadku œmierci Ubezpieczonego zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) kopii aktu zgonu potwierdzonej za zgodnoœæ z orygina³em, 3) kopii statystycznej karty zgonu, 4) historii choroby z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, 5) numerów rachunków bankowych Uprawnionych do œwiadczenia, 6) kserokopii dowodu osobistego lub innego odpowiedniego dokumentu ka dego z Uposa onych Dodatkowych, je eli przys³uguje im œwiadczenie lub jego czêœæ, 7) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 4. W przypadku czasowej niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) protoko³u powypadkowego lub protoko³u policyjnego, 3) kart chorobowych z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, w tym kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badañ, 4) opisu œwiadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraÿnej udzielonej Ubezpieczonemu, 5) kserokopii dowodu osobistego Ubezpieczonego, 6) kserokopii zwolnienia lekarskiego (ZLA), 7) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 5. W przypadku ca³kowitej i trwa³ej niezdolnoœci zg³aszaj¹cy roszczenie zobowi¹zany jest do z³o enia w Towarzystwie nastêpuj¹cych dokumentów w jêzyku polskim: 1) wniosku o wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego, 2) protoko³u powypadkowego lub protoko³u policyjnego, je eli przyczyn¹ niezdolnoœci do pracy by³ nieszczêœliwy wypadek, 3) kart chorobowych z zak³adu opieki zdrowotnej Ubezpieczonego, w tym kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badañ, 4) opisu œwiadczenia pierwszej pomocy lub pomocy doraÿnej Ubezpieczonemu, 5) kserokopii dowodu osobistego Ubezpieczonego, 6) kserokopii zwolnieñ lekarskiego (ZLA), 7) dokumentów stwierdzaj¹cych przed³u enie okresu zasi³kowego, œwiadczenie rehabilitacyjne, orzeczenie w³aœciwego organu rentowego o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, 8) numerów rachunków bankowych Uprawnionych do œwiadczenia, 9) innych dokumentów, jakie niezbêdne mog¹ siê okazaæ do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa. 6. Towarzystwo, w terminie 7 dni od dnia niezw³ocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 3-5 pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹ informuje Uprawnionego jakie dodatkowe dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia prawa oraz wysokoœci œwiadczenia ubezpieczeniowego. 7. Towarzystwo uzale nia wyp³atê œwiadczenia ubezpieczeniowego od dostarczenia do Towarzystwa 8

9 kompletu niezbêdnych dokumentów, o których mowa w ust Towarzystwo zobowi¹zane jest wyp³aciæ œwiadczenie ubezpieczeniowe w terminie 30 dni, licz¹c od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów. Gdyby wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci Towarzystwa okaza³o siê niemo liwe w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, œwiadczenie ubezpieczeniowe powinno byæ wyp³acone w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy dochowaniu nale ytej starannoœci, wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak bezsporn¹ czêœæ œwiadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo zobowi¹zane jest spe³niæ w powy szym 30 dniowym terminie. 9. Je eli w terminach okreœlonych w ustêpach powy szych Towarzystwo nie wyp³aci œwiadczenia ubezpieczeniowego, zobowi¹zane jest do zawiadomienia na piœmie zg³aszaj¹cego roszczenie informuj¹c go o przyczynach niemo noœci zaspokojenia roszczeñ. 10. Wyp³ata œwiadczenia ubezpieczeniowego nastêpuje w sposób zgodny z dyspozycj¹ uprawnionego do jego otrzymania. 11. Je eli œwiadczenie ubezpieczeniowe nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci, ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie Uprawnionego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz na podstawê prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty œwiadczenia. 12.Kopie dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia roszczenia nale y potwierdziæ za zgodnoœæ z orygina³em. Uprawnion¹ stron¹ potwierdzaj¹c¹ kopie dokumentacji jest notariusz, uprawniony pracownik urzêdu stanu cywilnego oraz urzêdu miasta, pracownik etatowy Towarzystwa. Oœwiadczenia i informacje Wszelkie oœwiadczenia i powiadomienia sk³adane przez jakiegokolwiek uczestnika stosunku prawnego ubezpieczenia, w zwi¹zku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagaj¹ formy pisemnej dla wywarcia skutków w nich przewidzianych. 2. Pisma Towarzystwa skierowane pod ostatnim znanym Towarzystwu adresem Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia uwa a siê za dorêczone po up³ywie 30 dni od dnia ich wys³ania Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do przekazywania Towarzystwu wszystkich danych niezbêdnych do nale ytego wykonywania postanowieñ umowy ubezpieczenia, w szczególnoœci do przekazywania list osób przystêpuj¹cych do umowy ubezpieczenia wraz z wysokoœci¹ sum ubezpieczenia dla poszczególnych Ubezpieczonych wraz z Deklaracjami przyst¹pienia Kredytobiorcy do ubezpieczenia, list osób wystêpuj¹cych z ubezpieczenia i innych wniosków Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczaj¹cy na wniosek Towarzystwa zobowi¹zany jest do przekazania w przypadku zaistnienia poni szych zdarzeñ: 1) œmieræ Ubezpieczonego, 2) ca³kowita i trwa³a niezdolnoœci Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, 3) czasowa niezdolnoœæ Ubezpieczonego do wykonywania pracy zarobkowej, danych dotycz¹cych wysokoœci i liczby rat kredytowych na dzieñ zdarzenia zgodnie z aktualnym harmonogramem sp³at. 3. Ubezpieczaj¹cy zawiadamia Towarzystwo o wszelkich zmianach danych okreœlonych w umowie ubezpieczenia dotycz¹cych Ubezpieczaj¹cego oraz Ubezpieczonego. 4. O wszelkich wymienionych w OWU limitach osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ informacjê osobiœcie lub telefonicznie w siedzibie Towarzystwa. Prawo w³aœciwe i s¹d w³aœciwy Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, chyba e umówiono siê inaczej. 2. S¹dem w³aœciwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest s¹d w³aœciwoœci ogólnej lub s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Towarzystwa, Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Skargi i za alenia W ka dym przypadku osoba zainteresowana mo e wnosiæ skargi i za alenia do Zarz¹du Towarzystwa. 2. Skargi i za alenia mog¹ byæ sk³adane w siedzibie Towarzystwa bezpoœrednio lub przesy³ane w formie pisemnej pod adresem Towarzystwa. Powinny one okreœlaæ dane umo liwiaj¹ce identyfikacjê osoby zg³aszaj¹cej skargê lub za alenie oraz przedmiot tej skargi lub za alenia. 3. Skargi i za alenia s¹ rozpatrywane niezw³ocznie, nie póÿniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo. W przypadku, je eli rozpatrzenie skargi lub za alenia jest niemo liwe w powy szym terminie, Towarzystwo poinformuje o tym wnosz¹cego skargê lub za alenie oraz rozpatrzy skargê lub za alenie najpóÿniej w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu nale ytej starannoœci, rozpatrzenie takie sta³o siê mo liwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub za alenia zawiadamia siê osobê, która zg³osi³a skargê lub za alenie, niezw³ocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z wnosz¹cym skargê lub za alenie. 5. Niezale nie od powy szego trybu, organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na dzia³alnoœæ Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpieczonych. Obowi¹zywanie OWU Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ Zarz¹du Nr II z dnia 31 maja 2004 r. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodz¹ w ycie z dniem 31 maja 2004 r. i maj¹ zastosowanie do umów zawartych po tej dacie. Cz³onek Zarz¹du Maciej Szwarc Cz³onek Zarz¹du Martin Cantieni

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo