OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia... 8 II.3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia... 9 III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu III.1. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu intranetowego III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu internetowego III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej III.2.1. Samoobsługa pracownicza III.2.2. Samoobsługa menedżerska III.3. Wymagania dotyczące funkcjonalności prowadzania szkoleń metodą e- learning 22 III.3.1. Wymagania ogólne III.3.2. Tworzenie szkoleń e-learning III.3.3. Zarządzanie szkoleniami e-learning III.3.4. Zarządzanie użytkownikami szkoleń III.3.5. Zapis na szkolenie III.3.6. Zakończenie szkolenia III.3.7. Komunikacja III.3.8. Testy i wyniki testów III.3.9. Ewaluacja III Zaświadczenia III Sprawozdawczość IV. Migracja danych V. Instruktaże VI. Sposób licencjonowania VII. Wymagania techniczne Strona 2 z 84

3 VII.1. Wymagania techniczne specyficzne dla serwisu intranetowego, samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej oraz e-learning VII.2. Wymagania techniczne specyficzne dla serwisu internetowego VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru IX. Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A IX.1. Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A X. Standardy dokumentacji projektowej - wyciąg Strona 3 z 84

4 I. Wstęp I.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. Bazowa wersja Systemu Wersja Systemu, która jest dostępna na rynku na dzień składania oferty przez Wykonawcę. Bazowa wersja Systemu w sposób jednoznaczny jest określana przez nazwę producenta Systemu, nazwę handlową (własną) Systemu oraz numer główny wersji. 2. Dokumentacja Dokumentacja Systemu w tym Dokumentacja projektowa, Dokumentacja powykonawcza oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 3. Dokumentacja powykonawcza 4. Dokumentacja projektowa 5. Dokumentacja Systemu Dokumentacja opisująca rozwiązanie po jego wdrożeniu, obejmująca między innymi aktualizacje Dokumentacji rozwiązania, Dokumentacji projektowej, kody źródłowe wykonanych modyfikacji systemu oraz Model eksploatacji i rozwoju. Plan wdrożenia Systemu, Projekty rozwiązania jest to dokumentacja powstała w celu wdrożenia Systemu w organizacji, zgodnie ze standardami w PSE S.A. Dostarczone przez Wykonawcę w postaci papierowej lub elektronicznej instrukcje oraz wszelkie inne opracowania opisujące rozwiązanie oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji wdrożonego Systemu. 6. EAI (od ang. Enterprise Application Integration) ustrukturyzowana strategia integrowania aplikacji, baz danych i systemów informatycznych w skali całego przedsiębiorstwa w celu zapewnienia spójności informacji, efektywności współużytkowania danych oraz zapewnienia komunikacji pomiędzy procesami biznesowymi. 7. Grupa Kapitałowa PSE lub GK PSE Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca, 3 spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Strona 4 z 84

5 Lp. Termin/Skrót Opis 8. GUI (z ang. Graphical User Interface) graficzny interfejs użytkownika składający się z takich obiektów ekranowych jak: okna formularzy, okna dialogowe, przyciski, etykietki, pola edycyjne, listy rozwijalne, listwy narzędziowe, obrazki, paski menu, suwaki i inne, zapewniających komunikację użytkownika z Systemem w tym przeglądanie, wyszukiwanie, modyfikację lub wprowadzanie danych do Systemu. 9. Interfejs Oprogramowanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. 10. Jednostka Struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, organizacyjna, JO posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Biuro, Zespół). 11. Numer ewidencyjny pracownika Numer jednoznacznie identyfikujący pracownika w systemie SAP 12. Oprogramowanie Programy komputerowe wchodzące w skład Systemu, dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 13. Oprogramowanie narzędziowe 14. Oprogramowanie systemowe 15. Platforma Integracyjna EAI (platforma EAI, PI) Programy firm trzecich, których uruchomienie jest niezbędne do prawidłowego działania Systemu. System operacyjny i związane z nim programy zarządzania zasobami Systemu. Platforma EAI będąca zestawem technologii i usług, stanowiąca warstwę pośrednią komunikacji pomiędzy integrowanymi w PSE S.A. systemami, zbudowana w oparciu o oprogramowanie komputerowe (middleware) IBM WebSphere Message Broker 16. PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna wraz z Oddziałami PSE S.A. w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy. 17. SAP SAP ECC 6.0, system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). Strona 5 z 84

6 Lp. Termin/Skrót Opis 18. System Portal Korporacyjny wdrażany w GK PSE S.A. w ramach niniejszej Umowy, obejmujący: serwis intranetowy, wraz z funkcjonalnościami: samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz prowadzenia szkoleń metodą e-learning, serwis internetowy złożony z Oprogramowania Systemu, Infrastruktury Informatycznej oraz Dokumentacji Systemu. 19. System SAP lub ZSZ Zintegrowany System Zarządzania stosowany w PSE S.A. do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem oparty na oprogramowaniu mysap.com (SAP ECC 6.0) firmy SAP AG. System będący źródłem informacji kadrowo-płacowych na potrzeby wdrożenia. 20. WebService Komponent programowy zaprojektowany w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, bądź modułami jednego systemu przez sieć komputerową, w oparciu o ustandaryzowane mechanizmy. 21. Wykonawca Firma wybrana przez PSE S.A. do zaprojektowania, budowy i wdrożenia Portalu Korporacyjnego w GK PSE. 22. Zamawiający PSE S.A. Strona 6 z 84

7 II. Opis Przedmiotu Zamówienia II.1. Wstęp Intencją Zamawiającego jest zbudowanie Portalu Korporacyjnego dla całej GK PSE, z wspólną szatą graficzną zgodną z Księgą Wizualizacji dla PSE S.A. i GK PSE, zarządzanego centralnie przez PSE S.A., oraz indywidualnie przez Oddziały PSE i każdą ze spółek GK PSE, w ramach przydzielonych im uprawnień i zakresie. Użytkownicy Portalu Korporacyjnego powinni być identyfikowani na podstawie logowania do stacji roboczej lub obecności certyfikatu i mieć zapewniony dostęp do informacji wspólnych dla całej GK PSE, serwisu intranetowego Oddziału/Spółki w której pracuje użytkownik, w zależności od stanowiska i uprawnień użytkownika. Dn. 1 lipca 2014 r., została zmieniona struktura organizacyjna PSE S.A. W wyniku inkorporacji Spółki Obszarowe zaczęły funkcjonować jako Oddziały PSE. W związku ze zmianą powstała konieczność zbudowania jednego i spójnego systemu służącego efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz nowej struktury organizacyjnej PSE oraz GK PSE. Wdrożenie jednego spójnego Portalu Korporacyjnego wewnątrz GK PSE pozwoli na dalsze umocnienie marki PSE wśród Kontrahentów oraz wzmocni integrację Pracowników wewnątrz GK PSE. Dokonane zmiany w procesie inkorporacji, wymuszają centralizację publikacji realizowanych indywidualnie przez poszczególne serwisy internetowe i intranetowe wykorzystywane w oddziałach i spółkach GK PSE. Centralizacja wszystkich stosowanych funkcjonalności wymaga natomiast wdrożenia nowego spójnego systemu opartego o nowy model jego zarządzania (wprowadzenie odpowiednich ról: administrator, redaktor, edytor oraz rozproszenie odpowiedzialności za publikacje na poszczególne jednostki organizacyjne). Budowa ww. systemu pozwoli na usprawnienie procesu zarządzania informacją na stronach intranetowej i internetowej, poprawę wydajności serwisów intranetowego i internetowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację platformy technicznej i ustandaryzowanie wykorzystywanego oprogramowania bezpieczeństwa poprzez modernizację oprogramowania i platformy technicznej. Częstymi procesami biznesowymi wspieranymi przez portal korporacyjny są procesy kadrowe. Wdrożenie funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej pozwoli na zmniejszenie obciążenia pracowników kadr czynnościami transakcyjnymi, które może wykonać każdy pracownik samodzielnie. Dzięki temu pracownicy kadr będą mogli skoncentrować się na swoich bezpośrednich zadaniach merytorycznych i celach biznesowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi m.in. na dostarczaniu informacji zarządczych na temat zatrudnienia i wynagrodzeń, wspieraniu menedżerów w realizowaniu obowiązków pracowniczych, tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań podnoszących efektywność pracy z danymi i systemem, etc. Docelowo elementem bazowym portalu powinien być zintegrowany i personalizowany interfejs, pozwalający na dostęp do zasobów informacyjnych, aplikacji firmowych oraz narzędzi współpracy, opierając się na technologii internetowej. Portal korporacyjny powinien Strona 7 z 84

8 być otwartym środowiskiem dla różnych systemów informatycznych - powinien pozwalać na szybką integrację nowych aplikacji i systemów. Efektem budowy Portalu Korporacyjnego w GK PSE będzie zbudowanie i wdrożenie: nowych serwisów: internetowego i intranetowego w GK PSE, funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej w PSE S.A.., funkcjonalności prowadzenia szkoleń metodą e-learning (jeżeli opcja ta zostanie wybrana przez Zamawiającego). oraz ustandaryzowanie platformy programowej i zmodernizowanie platformy technicznej. II.2. Przedmiot Zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie portalu korporacyjnego dla GK PSE. 2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje wdrożenia: 1) Nowego serwisu intranetowego wraz z funkcjonalnościami: i. Opcjonalnie: prowadzenia szkoleń metodą e-learning, ii. samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej (portal samoobsługowy). 2) Nowego serwisu internetowego. 3 Zamawiajacy wymaga udzielenia dwuletniej gwarancji jakości na wdrożony System, liczony od dnia dokonania Odbioru Końcowego Systemu. 4 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany metodą prototypowania. 5 Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania Systemu wraz z licencjami umożliwiającego pracę użytkownikom wskazanym w rozdz. VI. Sposób licencjonowania. 6 Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac analityczno-projektowo-wdrożeniowych, których rezultatem będzie wytworzenie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich produktów wymienionych w rozdz. VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 7 Zamawiający wymaga wykonania interfejsów zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdz. VII. Wymagania techniczne. 8 Przedmiotem Umowy objęte jest również prawo opcji, polegające na tym, że w okresie gwarancji jakości PSE S.A. będzie miało możliwość zamówienia wykonania usług rozwoju Systemu, zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. PSE S.A. będą mogły skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, jednakże w granicach limitu ustalonego w Umowie. Wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie jako wynagrodzenie liczone według czasu pracy Wykonawcy, niezbędnego do realizacji Zlecenia oraz stawki godzinowej, która nie może być wyższa od maksymalnej stawki godzinowej określonej w Umowie. Powyższe prawa opcji nie oznaczają zobowiązania Zamawiającego do dokonania takiego zakupu. Strona 8 z 84

9 9 Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Portalu Korporacyjnego w GK PSE będzie obejmowało następujące Spółki z GK PSE: 1) w zakresie nowego serwisu intranetowego: Spółkę PSE S.A. wraz z Oddziałami: w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy oraz spółki z GK PSE: PSE Inwestycje S.A., PSE Innowacje Sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń S.A. i Litpol Link Sp. z o.o. 2) w zakresie nowego serwisu internetowego: Spółkę PSE S.A. 3) w zakresie funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej: PSE S.A. bez Oddziałów PSE oraz spółkę PSE Inwestycje S.A. 4) w zakresie funkcjonalności prowadzenia szkoleń metodą e-learning: Spółkę PSE S.A. wraz z Oddziałami: w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy oraz spółki z GK PSE: PSE Inwestycje S.A., PSE Innowacje Sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń S.A. i Litpol Link Sp. z o.o. 10 Zamawiający wymaga, aby dostarczony System opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia w innych podmiotach gospodarczych. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez utworzenie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie. II.3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 3 etapach, w terminie do 10 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy: 2 Etap 1 Planowanie, w terminie do 1 miesiąca liczonego od dnia wejścia w życie Umowy. W ramach niniejszeego Etapu zostanie/zostaną: 1) opracowany przez Wykonawcę Plan wdrożenia Systemu, będący podstawą dalszych prac projektowych. 2) zorganizaowane spotkanie inicjujące projekt. 3) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 3 Etap 2 Projektowanie, budowa i wdrożenie nowego serwisu intranetowego, w terminie do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy. Strona 9 z 84

10 W ramach niniejszego Etapu zostanie/zostaną: 1) zaprojektowany, zbudowany oraz wdrożony nowy serwis intranetowy wraz z funkcjonalnościami: i. Samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, ii. Prowadzenia szkoleń metodą e-learning (jeżeli opcja ta zostanie wybrana przez Zamawiającego), 2) wykonana przez Wykonawcę analiza szczegółowa wymagań Zamawiającego w trakcie której Wykonawca dokona analizy i doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla nowego serwisu intranetowego z funkcjonalnością prowadzenia szkoleń metodą e-learning i funkcjonalnością samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. 3) opracowany interfejs graficzny kluczowych elementów wizualizacji i funkcji serwisu intranetowego, w tym Wykonawca powinien zaproponować co najmniej 3 (trzy) warianty szaty graficznej serwisu. 4) wykonane wdrożenie pilotażowe Systemu, którego pozytywny odbiór przez Zamawiajacego będzie podstawą do przeprowadzenia wdrożenia produkcyjnego Systemu. W ramach wdrożenia pilotażowego zostaną uruchomione wszystkie wymagane funkcjonalności dla wskazanych jednostek organizacyjnych PSE S.A. oraz PSE Inwestycje S.A. 5) wykonane wdrożenie produkcyjne Systemu. Start produkcyjny serwisu intranetowego wraz z funkcjonalnością samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz funkcjonalnością prowadzenia szkoleń metodą e-learning. 6) opracowane i wdrożone szkolenie metodą e-learning z zakresu wskazanego przez Zamawiającego. 7) skonfigurowane i uruchomione środowisko produkcyjne Systemu. 8) skonfigurowane i uruchomione środowisko testowo-developerskie Systemu. 9) opracowane standardy i szablony publikowanych informacji w serwisie intranetowym. 10) zidentyfikowane i opracowane raporty. 11) przygotowane i przeprowadzone testy Systemu. 12) przeprowadzone instruktaże, zgodnie z wymaganiami określonymi w V. Instruktaże. 13) wykonana migracja danych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale IV. Migracja danych. 14) wykonane interfejsy zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale VII. Wymagania techniczne. 15) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 16) dostawa oprogramowania (wraz z licencjami) umożliwiającego pracę wszystkim użytkownikom, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w rozdziale VI. Strona 10 z 84

11 Sposób licencjonowania. Dostarczone przez Wykonawcę licencje powinny pozwalać użytkownikom Zamawiającego korzystać ze wszystkich funkcji określonych w niniejszym załączniku ( Opisie przedmiotu zamówienia Budowa Portalu Korporacyjnego w GK PSE ). 4 Etap 3 - Projektowanie, budowa i wdrożenie nowego serwisu internetowego w PSE S.A., w terminie do 10 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy. W ramach niniejszego Etapu zostanie: 1) zaprojektowany, zbudowany oraz wdrożony nowy serwis interanetowy, 2) wykonana przez Wykonawcę analiza szczegółowa wymagań Zamawiającego w trakcie której Wykonawca dokona analizy i doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla nowego serwisu internetowego, 3) opracowany interfejs graficzny kluczowych elementów wizualizacji i funkcji serwisu internetowego, w tym Wykonawca powinien zaproponować co najmniej 3 (trzy) warianty szaty graficznej serwisu. 4) wykonane wdrożenie pilotażowe, którego pozytywny odbiór przez Zamawiajacego będzie podstawą do przeprowadzenia wdrożenia produkcyjnego Systemu. W ramach wdrożenia pilotażowego zostaną uruchomione wszystkie wymagane funkcjonalności dla wskazanych jednostek organizacyjnych PSE S.A. 5) wykonane wdrożenie produkcyjne Systemu. Start produkcyjny serwisu interanetowego. 6) skonfigurowane i uruchomione środowisko produkcyjne Systemu. 7) skonfigurowane i uruchomione środowisko testowo-developerskie Systemu. 8) opracowane standardy i szablony publikowanych informacji w serwisie internetowym. 9) zidentyfikowane i opracowane raporty. 10) przygotowane i przeprowadzone testy Systemu. 11) przeprowadzone instruktaże, zgodnie z wymaganiami określonymi w V. Instruktaże. 12) wykonana migracja danych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale IV. Migracja danych. 13) wykonane interfejsy zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale VII. Wymagania techniczne. 14) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 15) dostawa oprogramowania (wraz z licencjami) umożliwiającego pracę wszystkim użytkownikom, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w rozdziale VI. Sposób licencjonowania. Dostarczone przez Wykonawcę licencje powinny pozwalać użytkownikom Zamawiającego korzystać ze wszystkich funkcji określonych w niniejszym załączniku ( Opisie przedmiotu zamówienia Budowa Portalu Korporacyjnego w GK PSE ). Strona 11 z 84

12 III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu III.1. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu W niniejszym rozdziale zostały wyspecyfikowane ogólne wymagania funkcjonalne dla Systemu. Poniższe wymagania miają charakter obligatoryjny. Tabela 2. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. System będzie zgodny ze standardami opisanymi w Księdze Wizualizacji dla PSE S.A. i GK PSE. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego procesu biznesowego czy modułu rozwiązania użytkownik zarejestruje dane, ich rejestracja musi być jednorazowa a System w każdym wymagającym tych danych module musi udostępniać te dane, umożliwiać ich przetwarzanie, a przetworzone przez System lub uzupełniane przez użytkownika dodatkowe dane muszą być widoczne w innych modułach Systemu, które ich potrzebują. Niedopuszczalna jest sytuacja wymagająca podwójnej rejestracji przez użytkownika tych samych informacji w różnych funkcjach, modułach czy aplikacjach Systemu. 3. System musi umożlilwiać ewidencjonowanie i przechowywanie historii zmian w danych rejestrowanych przez użytkownika co najmniej z oznaczeniem identyfikatora użytkownika oraz znacznika czasu zmiany. 4. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do poszczególnych funkcji, raportów oraz danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 5. System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie powiadomień do użytkowników, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu. 6. System musi uwzględniać obowiązujące prawo polskie w zakresie prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024) 7. System musi zapewniać przejrzystą strukturę serwisu (podział na moduły funkcjonalne, zapewniać możliwość budowania podstron zarządzanych przez wskazane jednostki organizacyjne spółki, zawierać mapę strony, itp.). 8. System musi umożliwiać zamieszczenie w publikowanych informacjach m.in.: wiadomości tekstowych, obrazów, filmów, linków do stron WWW, linków do podstron intranetu, linku do publikacji. 9. System musi umożliwiać odtwarzanie plików video i audio poprzez wbudowany odtwarzacz plików. 10. System musi umożliwiać definiowanie zasobu w repozytorium i przydzielenia Strona 12 z 84

13 Lp. Wymaganie funkcjonalne właściciela zasobu, który samodzielnie będzie nim zarządzał (dodawał, usuwał, modyfikował zawartość zasobu). 11. System musi umożliwiać łatwą publikację informacji i zarządzanie nią za pomocą edytora wizualnego (wbudowany edytor tekstu WYSIWYG). Ogół czynności związanych z tworzeniem nowych informacji będzie realizowany przy wykorzystaniu narzędzia o interfejsie wzorowanym na programie MS Word, z uwagi na jego częste stosowanie u Zamawiającego, oraz zapewni możliwość edycji kodu HTML. Narzędzie musi umożliwić określanie czasu rozpoczęcia oraz zakończenia wyświetlania wprowadzonej informacji. 12. System musi posiadać możliwość definiowania różnych ścieżek akceptacji dla publikowanych informacji. Osoba akceptująca powinna mieć możliwość edytowania treści informacji wraz z możliwością dodawania komentarzy, odrzucenia wraz z możliwością zapisania uzasadnienia odrzucenia i akceptacji treści. W przypadku akceptacji treści, informacja jest przesyłana do akceptacji do następnej osoby bądź publikowana w serwisie intranetowym/internetowym, w zależności od zdefiniowanej ścieżki akceptacji. W przypadku odrzucenia treści informacji lub edycji treści, treść jest przesyłana do autora do ponownego zredagowania. Informacja o czekającej do akceptacji treści, ponownego jej zredagowania bądź odrzucenia, powinna być wysyłana do osoby akceptującej lub autora informacji mailem. Notyfikacja mailowa powinna mieć możliwość zawarcia linku do publikowanej treści oraz dodatkowe informacje definiowane przez administratora Systemu, np. imię i nazwisko oraz nazwę jednostki organizacyjnej autora treści, datę publikacji treści, status informacji. Po kliknięciu w link, na ekranie powinna zostać wyświetlona treść informacji będąca przedmiotem akceptacji. 13. System musi umożliwiać podgląd serwisu intranetowego/internetowego z publikowaną informacją przed jej produkcyjnym opublikowaniem. 14. System musi umożliwiać wersjonowanie publikowanych informacji. 15. System musi umożliwiać edytowanie aktualnie opublikowanej informacji w intranecie, z zachowaniem ścieżki akceptacji publikowanych treści, bez konieczności dezaktywowania opublikowanej treści w trakcie jej aktualizacji. 16. System powinien zapewniać użytkownikom możliwość wyszukiwania informacji według uproszczonych i zaawansowanych kryteriów. W szczególności portal powinien zapewniać wyszukiwanie pełno tekstowe zawartości portalu oraz załączonych dokumentów (TXT, DOC, DOCX, RTF, PDF, ZIP, JPG, PPT, VSD, RAR, TEX, XLSX, MPP.itp.). 17. System musi umożliwiać wyświetlanie ścieżki nawigacyjnej prezentującej miejsce, w którym w danym momencie znajduje się użytkownik. 18. System musi umożliwiać opracowywanie powtarzalnych szablonów i formularzy do przygotowywania publikacji informacji. 19. System powinien posiadać moduł tworzenia raportów i statystyk pozwalający na szeroką analizę wykorzystywania portalu. Moduł statystyk powinien zapewniać w szczególności możliwość przeprowadzania analiz aktywności użytkowników w zadanych przedziałach czasowych, odwiedzin poszczególnych stron i modułów portalu (np.: pobrań SIWZ), wykorzystywanych przeglądarek internetowych, aktywności osób redagujących treść portalu. 20. Prezentacja danych (poprzez tabele, wykresy) dot. pracy KSE i RB. Zasilane danych do raportów będzie realizowane poprzez bazę danych SQL bądź pliki z danymi typu csv. Strona 13 z 84

14 Lp. Wymaganie funkcjonalne 21. System musi posiadać możliwość drukowania opublikowanej informacji bezpośrednio ze strony oraz zapisania na dysku stacji roboczej użytkownika w formacie PDF. 22. System powinien zapewniać możliwość realizacji kampanii promocyjno-reklamowych. 23. System powinien zapewniać automatyczne tworzenie mapy stron. 24. System powinien zapewniać prawidłową prezentację treści na różnych urządzeniach: stacja PC, tablet, telefon komórkowy, smartphone (responsive design). 25. System powinien zapewniać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę portalu na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari). 26. Obsługa Systemu przez użytkowników końcowych oraz osoby redagujące treść i administrujące portalem powinna być zrealizowana w języku polskim. 27. System powinien zapewniać możliwość rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz moduły. III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu intranetowego W niniejszym rozdziale zostały przedstawione szczegółowe wymagania funkcjonalnego dla nowego serwisu intranetowego. Przedstawione wymagania są obligatoryjne dla Systemu. Tabela 3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu w zakresie serwisu intranetowego Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. System musi zapewniać automatyczną identyfikację użytkownika (personalizacja) i dostęp do zawartości portalu wg stanowiska i uprawnień do zasobów/informacji. 2. System będzie zarządzany centralnie przez PSE S.A. oraz funkcjonalności dedykowane dla poszczególnych spółek GK PSE będą zarządzanie przez poszczególne spółki i Oddziały. 3. System musi umożliwiać przeglądanie plików w formatach DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, MPP, z możliwością podglądu zawartości bez ściągania pliku na dysk. 4. System musi umożliwiać użytkownikowi zadania pytania do opublikowanej treści i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie użytkownika. Użytkownik zadający pytanie musi być identyfikowany z imienia i nazwiska. 5. System musi umożliwiać publikowanie informacji dla pracowników wskazanych spółek GK PSE, np. opublikowanie treści przeznaczonych tylko dla pracowników danej spółki albo przeznaczonych wszystkich pracowników całej GK PSE albo dla wskazanych grup pracowników. 6. System musi umożliwiać wysyłanie publikowanych informacji drogą mailową do wszystkich lub wybranych pracowników danej spółki oraz całej GK PSE, z możliwością opóźnienia wysłania informacji drogą mailową. 7. System musi umożliwiać zamieszczanie transmisji online w sieci lokalnej, np. z konferencji organizowanych na terenie siedziby spółki (np. poprzez usługę Streaming Media Services w Windows Server). 8. System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie sond i ankiet (jeden Strona 14 z 84

15 Lp. użytkownik jeden głos) z możliwością: zapewnienia anonimowości, Wymaganie funkcjonalne zbierania i przetwarzania wyników ankiet, z możliwością ich exportu do pliku, np. w formacie XLS, XLSX, PDF, publikowania wyników ankiet w trybie on-line w postaci predefiniowanych wykresów graficznych, definiowania pytań oraz możliwych odpowiedzi, przy czym pytania mogą być otwarte, zamknięte, jedno i wielokrotnego wyboru, udostępnienia ankiety do wypełnienia dla wszystkich lub wybranych pracowników danej spółki oraz całej GK PSE. Pracownicy, do których kierowana jest ankieta, będą informowani o ankiecie mailem, który będzie zawierał unikalny link do ankiety, określenia czasu ważności ankiety. 9. System musi posiadać funkcjonalność e-formularzy z możliwością definiowania formatki formularzy, ustawiania różnych typów pól, dynamicznej i selektywnej zmianie treści na podstawie wcześniej wybranych przez użytkownika elementów formularza, definiowania formatu odpowiedzi i adresata, do którego trafiać będą zgłoszenia. 10. System musi posiadać funkcję kalendarza, zawierającego m.in. informacje o imieninach, nadchodzących świętach, w tym świętach firmowych, wydarzeniach firmowych, informacje o konferencjach (opisy wydarzenia, terminy, uczestnicy, itp.). 11. System musi umożliwiać dostęp do aktualności zawartych na portalach internetowych za pomocą kanału RSS (Really Simple Syndication). 12. System musi posiadać funkcjonalność forum, moderowanego przez wskazanych pracowników odpowiedzialnych za dany obszar forum. 13. System musi posiadać funkcjonalność tablicy ogłoszeń, umożliwiającą publikowanie ogłoszeń przez użytkowników. 14. Serwis intranetowy będzie podzielony na następujące podstawowe moduły funkcjonalne, funkcjonujące w aktualnym serwisie intranetowym: a. Aktualności publikowane informacje na stronie głównej oraz w poszczególnych kategoriach, z możliwością ich wyświetlenia na ekranie i zapisania na dysku w formacie PDF. b. Książka telefoniczna moduł zawierający informacje o pracownikach: wg struktury organizacyjnej firmy (departamenty, biura / wydziały, sekcje oraz sekretariaty departamentów/biur), wyszukiwanie osoby wg imienia, nazwiska, nr telefonu, informacja o pracowniku: zdjęcie, imię i nazwisko, stanowisko, departament, wydział/biuro, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, nr pokoju, fax, adres . c. Informacje ogólne zbiór ogólnych informacji dot. funkcjonowania spółki, a także procedur. d. Repozytorium wiedzy zbiór regulacji, procedur, prezentacji, filmów, szablonów dokumentów, itp. w różnych formatach, pogrupowane w katalogi, do których przydzielony jest właściciel. Właściciel zasobu samodzielnie zarządza zasobem (dodaje, usuwa, modyfikuje zawartość zasobu). W ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki (departament/biuro), powinna zostać powołana osoba odpowiedzialna za aktualność publikowanych informacji w danej jednostce Strona 15 z 84

16 Lp. Wymaganie funkcjonalne organizacyjnej. e. Sprawy kadrowe moduł zawierający informacje kadrowe; w formie katalogów/podkatalogów, zawierających procedury, formularze. Właściciel zasobu samodzielnie zarządza zasobem (dodaje, usuwa, modyfikuje zawartość zasobu). f. Moduł raportowy zawierający opublikowane statyczne raporty, z ograniczonym dostępem dla uprawnionych użytkowników. Raporty są w formacie PDF, TXT, CSV. g. Współpraca międzynarodowa moduł zawierający statyczne dokumenty, formularze, prezentacje, rejestr sprawozdań wyjazdowych oraz kalendarium spotkań (program spotkania, termin spotkania, uczestnicy, itp.). h. Informacje od Biura od Infrastruktury Krytycznej moduł zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa spółki, np. polityka bezpieczeństwa informacji. Publikowane informacje w formie tekstowej oraz linków do dokumentów zawartych w Repozytorium Wiedzy. i. TTS Sport i Energia moduł zawierający informacje dot. wydarzeń sportowych, zwierający aktualności sportowe, zdjęcia i ich opisy, linki. j. Popularne lista kilku najczęściej wyświetlanych informacji, w formie linków do tych informacji. k. Nowości lista kilku najnowszych opublikowanych informacji, w formie linków do tych informacji. l. Wyszukiwarka moduł przeszukiwania zawartości portalu wg. słów kluczowych. Wyszukiwarka powinna przeszukiwać również zawartości plików tekstowych (TXT, DOC, DOCX, RTF, PDF, itp.) m. Kalendarz kalendarz, w tym nadchodzące święta, imieniny oraz informacje o wydarzeniach firmowych, konferencjach. Zawiera opisy wydarzeń, terminy, informacje o uczestnikach, itp. n. Przegląd mediów codzienna prasówka, statyczne informacje, które są przeklejane do html. o. Stołówka pracownicza moduł zawierający menu na dany tydzień z możliwością ograniczenia treści do wybranej grupy pracowników. p. Pogoda moduł zawierający informacje o pogodzie, na podstawie udostępnianych darmowych informacji na stronach pogodowych, np. q. Słownik moduł zawierający słownik polsko-angielski i angielsko-polski dot. pojęć specyficznych dla GK PSE. Słownik zbudowany jest w formie listy wg alfabetu. W ramach modułu istnieje możliwość dodania dowolnego słownika pojęć używanych w GK PSE. r. Aktualności z portali internetowych moduł zawierający odnośniki do publikowanych wiadomości na wybranych portalach internetowych (np. cire.pl, wnp.pl, gazeta.pl), udostępnianych za pomocą kanału RSS. s. Forum pracownicze Zadaj pytanie forum, na którym pracownicy mogą zadań pytanie i uzyskać na nie odpowiedź. Forum: Jest podzielone na kategorie (obszary tematyczne) z informacją o liczbie wątków, postów oraz terminu dodania ostatniego postu w ramach kategorii. Umożliwia zadanie pytania jawnie bądź anonimowo w ramach kategorii. Umożliwia zapisanie odpowiedzi do zadanego pytania. Jest moderowane przez administratora forum. t. Moduł dot. prowadzonych projektów zintegrowany z narzędziem EPM informacja o realizowanych projektach strategicznych firmy, m.in. strategia firmy, cele strategiczne, informacje organizacyjne, aktualności z projektów. Odpowiedzialność Strona 16 z 84

17 Lp. Wymaganie funkcjonalne za moduł, aktualizacja informacji w ramach kompetencji osoby ze wskazanej jednostki organizacyjnej u. Dyżury Zarządu - informacje o aktualnych dyżurach Zarządu (imię i nazwisko dyżurującego Członka Zarządu, termin i godziny dyżuru, imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby przyjmującej zapisy. Wymagane jest, aby w Rozwiązaniu aktualizacji informacji dokonywały wyznaczone osoby sekretariatu Zarządu. v. Przesył Magazyn GK PSE moduł zawierający opublikowane w formacie PDF magazyn pracowników GK PSE. w. Przegląd wiadomości z serwisów Energetyki Światowej moduł zawierający opublikowane w formacie PDF informacje z serwisów energetycznych. x. Linki odnośniki do opublikowanych informacji, plików, podstron oraz systemów informatycznych, z możliwością ich otworzenia w bieżącej stronie lub nowej zakładce. y. Archiwum - możliwość obejrzenia treści i załączników przesuniętych do archiwum. 15. Serwis intranetowy będzie podzielony na następujące nowe (nie sa dostępne w aktualnym serwisie intranetowym) podstawowe moduły funkcjonalne: a. Formularze pojedynczy punkt udostępniania formularzy/wniosków obowiązujących w firmie. Formularze publikowane są w ramach poszczególnych procedur, regulaminów dostępnych w module Repozytorium wiedzy, natomiast w ramach niniejszego modułu będą udostępnione wszystkie formularze, np. w postaci linków do dokumentów zawartych w Repozytorium Wiedzy. b. Marka firmy moduł zawierający informacje o firmie w celach ich użycia w prezentacjach i innych pracach/zdarzeniach, np. logo firmy, szablony, dokumenty i dane statystyczne, wizualizacja firmy, w jaki sposób i gdzie stosować - informacje o firmie, osoby kontaktowe w spółce, itp. c. Bank zdjęć moduł zawierający zdjęcia przeznaczone do użycia w prezentacjach i innych dokumentach, z możliwością definiowania dla każdego zdjęcia słów kluczowych (tagi) oraz z możliwością wyszukiwania zdjęć wg słów kluczowych d. Zamówienia moduł zawierający informacje o dobrych praktykach, wzorach i standardach dotyczących zamówień. e. Moduł e-learningowy. Wymagania funkcjonalne zostały szczegółowo opisane w rozdziale III.3. Wymagania dotyczące funkcjonalności prowadzania szkoleń metodą e-learning. f. Moduł samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. Wymagania funkcjonalne zostały szczegółowo opisane w rozdziale III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej. III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu internetowego W niniejszym rozdziale zostały przedstawione szczegółowe wymagania funkcjonalnego dla nowego serwisu internetowego. Przedstawione wymagania są obligatoryjne dla Systemu. Tabela 4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu w zakresie serwisu internetowego Strona 17 z 84

18 Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. Strona internetowa będzie prowadzona w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Przy czym struktura serwisów i ich zawartość nie będzie identyczna. Portal (rozwojowo) powinien zapewniać prezentowanie treści w dowolnym języku. 2. System powinien mieć zaimplementowany mechanizm Newsletter a. Portal powinien wspierać proces przygotowywania oraz wysyłki listów w postaci elektronicznej do użytkowników, którzy będą subskrybentami portalu. 3. System powinien zapewniać obsługę Biuletynu Informacji Publicznej. 4. System powinien wspierać publikowanie oraz przeglądanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i niepublicznych 5. System powinien zapewniać tworzenie kanałów RSS ze zdefiniowanych obszarów (np.: przetargi, aktualości) 6. System powinien zapewniąć możliwość definiwania różnych szablonówokazjonalnych: np.: żałoba. 7. Serwis internetowy będzie podzielony na następujące podstawowe moduły funkcjonalne, funkcjonujące w aktualnym serwisie internetowym, dostępnym pod adresem III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej Celem wdrożenia jest optymalizacja i zautomatyzowanie obsługi procesów kadrowych, między innymi poprzez: 1 Podniesienie jakości i efektywności pracy związane z zastąpieniem papierowej dokumentacji elektroniczną. 2 Włączenie pracowników w sposób aktywny w procesy kadrowe. 3 Przyspieszenie oraz ujednolicenie procesów kadrowo płacowych. 4 Powszechność i łatwość dostępu przez pracowników do własnych danych zgromadzonych w systemie SAP z jednoczesnym zachowaniem ochrony danych osobowych. 5 Polepszenie jakości dostępnych danych (aktualności), dzięki bieżącej ich kontroli przez pracowników. 6 Wzrost kultury organizacyjnej, technicznej oraz odpowiedzialności pracowników za wprowadzanie własnych danych. 7 Dostarczenie menadżerom narzędzi ułatwiających m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem pracy zespołu (m.in. bieżący podgląd nieobecności, podgląd wybranych danych podwładnych pracowników, etc.). 8 Umożliwienie aktualizacji wybranych danych kadrowych bezpośrednio przez pracowników. Dostarczony i wdrożony System powinien umożliwiać przyszły rozwój w zakresie wsparcia procesów związanych z tzw. miękkim HR (m.in. procesy oceny okresowej, rozwoju pracowników, szkoleń, etc.) oraz funkcjonalnościami umożliwiającymi kontroling personalny. Strona 18 z 84

19 Wszystkie powyższe procesy, jak i sama aplikacja musi uwzględniać fakt, że budowany System będzie Systemem przechowującym dane osobowe, w związku z tym musi spełniać wymagania formalne dla systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. III.2.1. Samoobsługa pracownicza Funkcjonalność z zakresu samoobsługi pracowniczej musi umożliwiać pracownikom dostęp, bez konieczności angażowania pracowników obsługi kadrowej, do: 1 Podglądu własnych danych kadrowo-płacowych w zakresie: 1) podstawowych danych osobowych wraz z nr ewidencyjnym, zarejestrowanych w systemie SAP (dane adresowe, wykształcenie, rachunki bankowe, dane dokumentu tożsamości, dane członków rodziny, PESEL, NIP, Urząd Skarbowy, oddział NFZ, data ważności badań okresowych, system czasu pracy), 2) limitów nieobecności (z podziałem na zaległe i bieżące), tj. urlopów wypoczynkowych, na żądanie, szkoleniowych, opieki nad dzieckiem poniżej 14 lat oraz limitów zasiłku opiekuńczego nad członkiem rodziny czy nad dzieckiem, 3) nieobecności, 4) przebiegu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy (wraz ze stanowiskiem w strukturze organizacyjnej i rodzajem umowy o pracę) oraz historii zatrudnienia (poprzedni pracodawcy), 5) świadczeń socjalnych na rzecz pracowników (tj. kwot dofinansowanych świadczeń pracownikowi oraz kwot pozostałych do wykorzystania w ramach przysługującego limitu dotyczy dopłat do świadczeń w danym roku kalendarzowym), 6) salda pożyczek kwota udzielonej pożyczki, kwoty spłacone i saldo na dany dzień (fundusz socjalny oraz kasa zapomogowo-pożyczkowa (KZP)), 7) Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), tj. dane osób uposażonych, wysokość składki wpłaconej przez pracodawcę i składek dodatkowych (suma narastająco), dane dotyczące bieżącej alokacji środków w poszczególne fundusze w podziale na składkę podstawową oraz dodatkową, 8) paska płacowego z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki z ich pełną nazwą. 2 Modyfikacji wybranych danych podstawowych w zakresie: 1) nazwisko, 2) dokumenty tożsamości, 3) numery rachunków bankowych do wypłaty środków otrzymanych z tytułu zatrudnienia, 4) adresy pracowników, 5) dane członków rodziny, Proces aktualizacji danych w systemie SAP będzie wymagał uprzedniej weryfikacji i Strona 19 z 84

20 akceptacji wprowadzonych zmian przez Administratora Merytorycznego Rozwiązania. Dla wybranych przypadków akceptacja będzie następować wyłącznie na podstawie dokumentu złożonego w formie papierowej np.: PIT-2 na zmianę Urzędu Skarbowego, dane członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym konieczne jest, aby System posiadał możliwość elastycznego nadawania uprawnień użytkownikom akceptującym dane importowane do SAP. System uprawnień powinien pozwalać na nadawanie dostępu do importowanych danych dla akceptującego użytkownika, co najmniej według następujących parametrów: typ informacji (infotyp), obszar kadrowy, grupa pracowników, podgrupa pracowników, zakres numerów osobowych pracowników. Proces importu danych powinien być połączony z komunikatami HR SAP o przyjęciu nowego pracownika, o rozwiązaniu umowy o pracę, zawieszeniu, delegowaniu. Proces importu danych powiem być kompatybilny również z systemem EOD w zakresie urlopów. Proces importu danych do modułu SAP musi być wykonywany w sposób umożliwiający jego weryfikację przez narzędzie modułu HR, które protokołuje zmiany danych w typach informacji. System musi również umożliwiać wyświetlanie historii w ramach realizacji procesu zmian danych wraz z statusami tych zmian (np. wprowadzone, zaakceptowane, odrzucone). 3 Wyświetlania informacji o składnikach majątku trwałego przyporządkowanych do pracownika. III.2.2. Samoobsługa menedżerska Funkcjonalność samoobsługi menedżerskiej musi umożliwiać menedżerom dostęp do podglądu danych podległych im pracowników, zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną zdefiniowaną w systemie SAP oraz zdefiniowanymi zastępstwami (dla zastępstw powinna być możliwość wyłączenia np. podglądu wynagrodzenia zasadniczego pracowników innego pionu, gdy zastępujący nie jest kierującym daną jednostką organizacyjną), w zakresie: 1 limitów nieobecności oraz nieobecności dla poszczególnych pracowników indywidualnie oraz w ramach raportów zbiorczych dla podległych pracowników, 2 przyporządkowania organizacyjnego wraz z numerem ewidencyjnym pracowników (stanowisko w Sekcji/Wydziale; Departamencie; Pionie), 3 danych dotyczących rodzaju umowy o pracę poszczególnych pracowników, 4 wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pracowników wraz z historią wynagrodzeń, Strona 20 z 84

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo