OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia... 8 II.3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia... 9 III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu III.1. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu intranetowego III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu internetowego III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej III.2.1. Samoobsługa pracownicza III.2.2. Samoobsługa menedżerska III.3. Wymagania dotyczące funkcjonalności prowadzania szkoleń metodą e- learning 22 III.3.1. Wymagania ogólne III.3.2. Tworzenie szkoleń e-learning III.3.3. Zarządzanie szkoleniami e-learning III.3.4. Zarządzanie użytkownikami szkoleń III.3.5. Zapis na szkolenie III.3.6. Zakończenie szkolenia III.3.7. Komunikacja III.3.8. Testy i wyniki testów III.3.9. Ewaluacja III Zaświadczenia III Sprawozdawczość IV. Migracja danych V. Instruktaże VI. Sposób licencjonowania VII. Wymagania techniczne Strona 2 z 84

3 VII.1. Wymagania techniczne specyficzne dla serwisu intranetowego, samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej oraz e-learning VII.2. Wymagania techniczne specyficzne dla serwisu internetowego VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru IX. Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A IX.1. Podstawowe wytyczne wynikające z zasad, standardów i wzorców integracyjnych obowiązujących w PSE S.A X. Standardy dokumentacji projektowej - wyciąg Strona 3 z 84

4 I. Wstęp I.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. Bazowa wersja Systemu Wersja Systemu, która jest dostępna na rynku na dzień składania oferty przez Wykonawcę. Bazowa wersja Systemu w sposób jednoznaczny jest określana przez nazwę producenta Systemu, nazwę handlową (własną) Systemu oraz numer główny wersji. 2. Dokumentacja Dokumentacja Systemu w tym Dokumentacja projektowa, Dokumentacja powykonawcza oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 3. Dokumentacja powykonawcza 4. Dokumentacja projektowa 5. Dokumentacja Systemu Dokumentacja opisująca rozwiązanie po jego wdrożeniu, obejmująca między innymi aktualizacje Dokumentacji rozwiązania, Dokumentacji projektowej, kody źródłowe wykonanych modyfikacji systemu oraz Model eksploatacji i rozwoju. Plan wdrożenia Systemu, Projekty rozwiązania jest to dokumentacja powstała w celu wdrożenia Systemu w organizacji, zgodnie ze standardami w PSE S.A. Dostarczone przez Wykonawcę w postaci papierowej lub elektronicznej instrukcje oraz wszelkie inne opracowania opisujące rozwiązanie oraz sposób jego działania, użytkowania, konfiguracji, rozwijania i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji wdrożonego Systemu. 6. EAI (od ang. Enterprise Application Integration) ustrukturyzowana strategia integrowania aplikacji, baz danych i systemów informatycznych w skali całego przedsiębiorstwa w celu zapewnienia spójności informacji, efektywności współużytkowania danych oraz zapewnienia komunikacji pomiędzy procesami biznesowymi. 7. Grupa Kapitałowa PSE lub GK PSE Grupę Kapitałową PSE tworzą PSE S.A. jako spółka dominująca, 3 spółki zależne w których PSE posiada po 100 procent akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Strona 4 z 84

5 Lp. Termin/Skrót Opis 8. GUI (z ang. Graphical User Interface) graficzny interfejs użytkownika składający się z takich obiektów ekranowych jak: okna formularzy, okna dialogowe, przyciski, etykietki, pola edycyjne, listy rozwijalne, listwy narzędziowe, obrazki, paski menu, suwaki i inne, zapewniających komunikację użytkownika z Systemem w tym przeglądanie, wyszukiwanie, modyfikację lub wprowadzanie danych do Systemu. 9. Interfejs Oprogramowanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy dwoma systemami informatycznymi. 10. Jednostka Struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, organizacyjna, JO posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Biuro, Zespół). 11. Numer ewidencyjny pracownika Numer jednoznacznie identyfikujący pracownika w systemie SAP 12. Oprogramowanie Programy komputerowe wchodzące w skład Systemu, dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. 13. Oprogramowanie narzędziowe 14. Oprogramowanie systemowe 15. Platforma Integracyjna EAI (platforma EAI, PI) Programy firm trzecich, których uruchomienie jest niezbędne do prawidłowego działania Systemu. System operacyjny i związane z nim programy zarządzania zasobami Systemu. Platforma EAI będąca zestawem technologii i usług, stanowiąca warstwę pośrednią komunikacji pomiędzy integrowanymi w PSE S.A. systemami, zbudowana w oparciu o oprogramowanie komputerowe (middleware) IBM WebSphere Message Broker 16. PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna wraz z Oddziałami PSE S.A. w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Bydgoszczy. 17. SAP SAP ECC 6.0, system klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwany przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ). Strona 5 z 84

6 Lp. Termin/Skrót Opis 18. System Portal Korporacyjny wdrażany w GK PSE S.A. w ramach niniejszej Umowy, obejmujący: serwis intranetowy, wraz z funkcjonalnościami: samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz prowadzenia szkoleń metodą e-learning, serwis internetowy złożony z Oprogramowania Systemu, Infrastruktury Informatycznej oraz Dokumentacji Systemu. 19. System SAP lub ZSZ Zintegrowany System Zarządzania stosowany w PSE S.A. do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem oparty na oprogramowaniu mysap.com (SAP ECC 6.0) firmy SAP AG. System będący źródłem informacji kadrowo-płacowych na potrzeby wdrożenia. 20. WebService Komponent programowy zaprojektowany w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, bądź modułami jednego systemu przez sieć komputerową, w oparciu o ustandaryzowane mechanizmy. 21. Wykonawca Firma wybrana przez PSE S.A. do zaprojektowania, budowy i wdrożenia Portalu Korporacyjnego w GK PSE. 22. Zamawiający PSE S.A. Strona 6 z 84

7 II. Opis Przedmiotu Zamówienia II.1. Wstęp Intencją Zamawiającego jest zbudowanie Portalu Korporacyjnego dla całej GK PSE, z wspólną szatą graficzną zgodną z Księgą Wizualizacji dla PSE S.A. i GK PSE, zarządzanego centralnie przez PSE S.A., oraz indywidualnie przez Oddziały PSE i każdą ze spółek GK PSE, w ramach przydzielonych im uprawnień i zakresie. Użytkownicy Portalu Korporacyjnego powinni być identyfikowani na podstawie logowania do stacji roboczej lub obecności certyfikatu i mieć zapewniony dostęp do informacji wspólnych dla całej GK PSE, serwisu intranetowego Oddziału/Spółki w której pracuje użytkownik, w zależności od stanowiska i uprawnień użytkownika. Dn. 1 lipca 2014 r., została zmieniona struktura organizacyjna PSE S.A. W wyniku inkorporacji Spółki Obszarowe zaczęły funkcjonować jako Oddziały PSE. W związku ze zmianą powstała konieczność zbudowania jednego i spójnego systemu służącego efektywnej komunikacji i współpracy wewnątrz nowej struktury organizacyjnej PSE oraz GK PSE. Wdrożenie jednego spójnego Portalu Korporacyjnego wewnątrz GK PSE pozwoli na dalsze umocnienie marki PSE wśród Kontrahentów oraz wzmocni integrację Pracowników wewnątrz GK PSE. Dokonane zmiany w procesie inkorporacji, wymuszają centralizację publikacji realizowanych indywidualnie przez poszczególne serwisy internetowe i intranetowe wykorzystywane w oddziałach i spółkach GK PSE. Centralizacja wszystkich stosowanych funkcjonalności wymaga natomiast wdrożenia nowego spójnego systemu opartego o nowy model jego zarządzania (wprowadzenie odpowiednich ról: administrator, redaktor, edytor oraz rozproszenie odpowiedzialności za publikacje na poszczególne jednostki organizacyjne). Budowa ww. systemu pozwoli na usprawnienie procesu zarządzania informacją na stronach intranetowej i internetowej, poprawę wydajności serwisów intranetowego i internetowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację platformy technicznej i ustandaryzowanie wykorzystywanego oprogramowania bezpieczeństwa poprzez modernizację oprogramowania i platformy technicznej. Częstymi procesami biznesowymi wspieranymi przez portal korporacyjny są procesy kadrowe. Wdrożenie funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej pozwoli na zmniejszenie obciążenia pracowników kadr czynnościami transakcyjnymi, które może wykonać każdy pracownik samodzielnie. Dzięki temu pracownicy kadr będą mogli skoncentrować się na swoich bezpośrednich zadaniach merytorycznych i celach biznesowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi m.in. na dostarczaniu informacji zarządczych na temat zatrudnienia i wynagrodzeń, wspieraniu menedżerów w realizowaniu obowiązków pracowniczych, tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań podnoszących efektywność pracy z danymi i systemem, etc. Docelowo elementem bazowym portalu powinien być zintegrowany i personalizowany interfejs, pozwalający na dostęp do zasobów informacyjnych, aplikacji firmowych oraz narzędzi współpracy, opierając się na technologii internetowej. Portal korporacyjny powinien Strona 7 z 84

8 być otwartym środowiskiem dla różnych systemów informatycznych - powinien pozwalać na szybką integrację nowych aplikacji i systemów. Efektem budowy Portalu Korporacyjnego w GK PSE będzie zbudowanie i wdrożenie: nowych serwisów: internetowego i intranetowego w GK PSE, funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej w PSE S.A.., funkcjonalności prowadzenia szkoleń metodą e-learning (jeżeli opcja ta zostanie wybrana przez Zamawiającego). oraz ustandaryzowanie platformy programowej i zmodernizowanie platformy technicznej. II.2. Przedmiot Zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie portalu korporacyjnego dla GK PSE. 2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje wdrożenia: 1) Nowego serwisu intranetowego wraz z funkcjonalnościami: i. Opcjonalnie: prowadzenia szkoleń metodą e-learning, ii. samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej (portal samoobsługowy). 2) Nowego serwisu internetowego. 3 Zamawiajacy wymaga udzielenia dwuletniej gwarancji jakości na wdrożony System, liczony od dnia dokonania Odbioru Końcowego Systemu. 4 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany metodą prototypowania. 5 Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania Systemu wraz z licencjami umożliwiającego pracę użytkownikom wskazanym w rozdz. VI. Sposób licencjonowania. 6 Zamawiający wymaga przeprowadzenia prac analityczno-projektowo-wdrożeniowych, których rezultatem będzie wytworzenie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich produktów wymienionych w rozdz. VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 7 Zamawiający wymaga wykonania interfejsów zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdz. VII. Wymagania techniczne. 8 Przedmiotem Umowy objęte jest również prawo opcji, polegające na tym, że w okresie gwarancji jakości PSE S.A. będzie miało możliwość zamówienia wykonania usług rozwoju Systemu, zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. PSE S.A. będą mogły skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, jednakże w granicach limitu ustalonego w Umowie. Wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie jako wynagrodzenie liczone według czasu pracy Wykonawcy, niezbędnego do realizacji Zlecenia oraz stawki godzinowej, która nie może być wyższa od maksymalnej stawki godzinowej określonej w Umowie. Powyższe prawa opcji nie oznaczają zobowiązania Zamawiającego do dokonania takiego zakupu. Strona 8 z 84

9 9 Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Portalu Korporacyjnego w GK PSE będzie obejmowało następujące Spółki z GK PSE: 1) w zakresie nowego serwisu intranetowego: Spółkę PSE S.A. wraz z Oddziałami: w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy oraz spółki z GK PSE: PSE Inwestycje S.A., PSE Innowacje Sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń S.A. i Litpol Link Sp. z o.o. 2) w zakresie nowego serwisu internetowego: Spółkę PSE S.A. 3) w zakresie funkcjonalności samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej: PSE S.A. bez Oddziałów PSE oraz spółkę PSE Inwestycje S.A. 4) w zakresie funkcjonalności prowadzenia szkoleń metodą e-learning: Spółkę PSE S.A. wraz z Oddziałami: w Warszawie, w Radomiu, w Katowicach, w Poznaniu, w Bydgoszczy oraz spółki z GK PSE: PSE Inwestycje S.A., PSE Innowacje Sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń S.A. i Litpol Link Sp. z o.o. 10 Zamawiający wymaga, aby dostarczony System opierał się na bazowej wersji Systemu, która była przedmiotem komercyjnego produkcyjnego wdrożenia w innych podmiotach gospodarczych. W przypadku, gdy bazowa wersja Systemu nie posiada wymaganej w niniejszym SIWZ funkcjonalności Wykonawca obowiązany jest zapewnić daną funkcjonalność przez utworzenie dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność Systemu i zintegrowanie tegoż oprogramowania z Systemem w sposób zgodny z zasadami tworzenia, modyfikacji i rozszerzeń Systemu zdefiniowanymi przez jego producenta. Kod źródłowy dodatkowego oprogramowania uzupełniającego funkcjonalność wraz z instrukcjami kompilacji i instalacji oraz kompilatorami, interpreterami lub środowiskiem wykonawczym powinny zostać dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w momencie przystąpienia do instalacji w środowisku informatycznym Zamawiającego w ramach prowadzonych prac wdrożeniowych wraz z prawem do korzystania z tego kodu w pełnym zakresie. II.3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 3 etapach, w terminie do 10 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy: 2 Etap 1 Planowanie, w terminie do 1 miesiąca liczonego od dnia wejścia w życie Umowy. W ramach niniejszeego Etapu zostanie/zostaną: 1) opracowany przez Wykonawcę Plan wdrożenia Systemu, będący podstawą dalszych prac projektowych. 2) zorganizaowane spotkanie inicjujące projekt. 3) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 3 Etap 2 Projektowanie, budowa i wdrożenie nowego serwisu intranetowego, w terminie do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy. Strona 9 z 84

10 W ramach niniejszego Etapu zostanie/zostaną: 1) zaprojektowany, zbudowany oraz wdrożony nowy serwis intranetowy wraz z funkcjonalnościami: i. Samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej, ii. Prowadzenia szkoleń metodą e-learning (jeżeli opcja ta zostanie wybrana przez Zamawiającego), 2) wykonana przez Wykonawcę analiza szczegółowa wymagań Zamawiającego w trakcie której Wykonawca dokona analizy i doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla nowego serwisu intranetowego z funkcjonalnością prowadzenia szkoleń metodą e-learning i funkcjonalnością samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. 3) opracowany interfejs graficzny kluczowych elementów wizualizacji i funkcji serwisu intranetowego, w tym Wykonawca powinien zaproponować co najmniej 3 (trzy) warianty szaty graficznej serwisu. 4) wykonane wdrożenie pilotażowe Systemu, którego pozytywny odbiór przez Zamawiajacego będzie podstawą do przeprowadzenia wdrożenia produkcyjnego Systemu. W ramach wdrożenia pilotażowego zostaną uruchomione wszystkie wymagane funkcjonalności dla wskazanych jednostek organizacyjnych PSE S.A. oraz PSE Inwestycje S.A. 5) wykonane wdrożenie produkcyjne Systemu. Start produkcyjny serwisu intranetowego wraz z funkcjonalnością samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz funkcjonalnością prowadzenia szkoleń metodą e-learning. 6) opracowane i wdrożone szkolenie metodą e-learning z zakresu wskazanego przez Zamawiającego. 7) skonfigurowane i uruchomione środowisko produkcyjne Systemu. 8) skonfigurowane i uruchomione środowisko testowo-developerskie Systemu. 9) opracowane standardy i szablony publikowanych informacji w serwisie intranetowym. 10) zidentyfikowane i opracowane raporty. 11) przygotowane i przeprowadzone testy Systemu. 12) przeprowadzone instruktaże, zgodnie z wymaganiami określonymi w V. Instruktaże. 13) wykonana migracja danych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale IV. Migracja danych. 14) wykonane interfejsy zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale VII. Wymagania techniczne. 15) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 16) dostawa oprogramowania (wraz z licencjami) umożliwiającego pracę wszystkim użytkownikom, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w rozdziale VI. Strona 10 z 84

11 Sposób licencjonowania. Dostarczone przez Wykonawcę licencje powinny pozwalać użytkownikom Zamawiającego korzystać ze wszystkich funkcji określonych w niniejszym załączniku ( Opisie przedmiotu zamówienia Budowa Portalu Korporacyjnego w GK PSE ). 4 Etap 3 - Projektowanie, budowa i wdrożenie nowego serwisu internetowego w PSE S.A., w terminie do 10 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie Umowy. W ramach niniejszego Etapu zostanie: 1) zaprojektowany, zbudowany oraz wdrożony nowy serwis interanetowy, 2) wykonana przez Wykonawcę analiza szczegółowa wymagań Zamawiającego w trakcie której Wykonawca dokona analizy i doprecyzowania wymagań funkcjonalnych dla nowego serwisu internetowego, 3) opracowany interfejs graficzny kluczowych elementów wizualizacji i funkcji serwisu internetowego, w tym Wykonawca powinien zaproponować co najmniej 3 (trzy) warianty szaty graficznej serwisu. 4) wykonane wdrożenie pilotażowe, którego pozytywny odbiór przez Zamawiajacego będzie podstawą do przeprowadzenia wdrożenia produkcyjnego Systemu. W ramach wdrożenia pilotażowego zostaną uruchomione wszystkie wymagane funkcjonalności dla wskazanych jednostek organizacyjnych PSE S.A. 5) wykonane wdrożenie produkcyjne Systemu. Start produkcyjny serwisu interanetowego. 6) skonfigurowane i uruchomione środowisko produkcyjne Systemu. 7) skonfigurowane i uruchomione środowisko testowo-developerskie Systemu. 8) opracowane standardy i szablony publikowanych informacji w serwisie internetowym. 9) zidentyfikowane i opracowane raporty. 10) przygotowane i przeprowadzone testy Systemu. 11) przeprowadzone instruktaże, zgodnie z wymaganiami określonymi w V. Instruktaże. 12) wykonana migracja danych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale IV. Migracja danych. 13) wykonane interfejsy zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale VII. Wymagania techniczne. 14) wykonane przez Wykonawcę Produkty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale VIII. Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru, posiadających cechy i właściwości określone w Tabela 9 w tym rozdziale. 15) dostawa oprogramowania (wraz z licencjami) umożliwiającego pracę wszystkim użytkownikom, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w rozdziale VI. Sposób licencjonowania. Dostarczone przez Wykonawcę licencje powinny pozwalać użytkownikom Zamawiającego korzystać ze wszystkich funkcji określonych w niniejszym załączniku ( Opisie przedmiotu zamówienia Budowa Portalu Korporacyjnego w GK PSE ). Strona 11 z 84

12 III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu III.1. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu W niniejszym rozdziale zostały wyspecyfikowane ogólne wymagania funkcjonalne dla Systemu. Poniższe wymagania miają charakter obligatoryjny. Tabela 2. Ogólne wymagania funkcjonalne Systemu Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. System będzie zgodny ze standardami opisanymi w Księdze Wizualizacji dla PSE S.A. i GK PSE. 2. Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego procesu biznesowego czy modułu rozwiązania użytkownik zarejestruje dane, ich rejestracja musi być jednorazowa a System w każdym wymagającym tych danych module musi udostępniać te dane, umożliwiać ich przetwarzanie, a przetworzone przez System lub uzupełniane przez użytkownika dodatkowe dane muszą być widoczne w innych modułach Systemu, które ich potrzebują. Niedopuszczalna jest sytuacja wymagająca podwójnej rejestracji przez użytkownika tych samych informacji w różnych funkcjach, modułach czy aplikacjach Systemu. 3. System musi umożlilwiać ewidencjonowanie i przechowywanie historii zmian w danych rejestrowanych przez użytkownika co najmniej z oznaczeniem identyfikatora użytkownika oraz znacznika czasu zmiany. 4. System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do poszczególnych funkcji, raportów oraz danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu. 5. System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie powiadomień do użytkowników, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale III. Opis wymagań funkcjonalnych Systemu. 6. System musi uwzględniać obowiązujące prawo polskie w zakresie prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024) 7. System musi zapewniać przejrzystą strukturę serwisu (podział na moduły funkcjonalne, zapewniać możliwość budowania podstron zarządzanych przez wskazane jednostki organizacyjne spółki, zawierać mapę strony, itp.). 8. System musi umożliwiać zamieszczenie w publikowanych informacjach m.in.: wiadomości tekstowych, obrazów, filmów, linków do stron WWW, linków do podstron intranetu, linku do publikacji. 9. System musi umożliwiać odtwarzanie plików video i audio poprzez wbudowany odtwarzacz plików. 10. System musi umożliwiać definiowanie zasobu w repozytorium i przydzielenia Strona 12 z 84

13 Lp. Wymaganie funkcjonalne właściciela zasobu, który samodzielnie będzie nim zarządzał (dodawał, usuwał, modyfikował zawartość zasobu). 11. System musi umożliwiać łatwą publikację informacji i zarządzanie nią za pomocą edytora wizualnego (wbudowany edytor tekstu WYSIWYG). Ogół czynności związanych z tworzeniem nowych informacji będzie realizowany przy wykorzystaniu narzędzia o interfejsie wzorowanym na programie MS Word, z uwagi na jego częste stosowanie u Zamawiającego, oraz zapewni możliwość edycji kodu HTML. Narzędzie musi umożliwić określanie czasu rozpoczęcia oraz zakończenia wyświetlania wprowadzonej informacji. 12. System musi posiadać możliwość definiowania różnych ścieżek akceptacji dla publikowanych informacji. Osoba akceptująca powinna mieć możliwość edytowania treści informacji wraz z możliwością dodawania komentarzy, odrzucenia wraz z możliwością zapisania uzasadnienia odrzucenia i akceptacji treści. W przypadku akceptacji treści, informacja jest przesyłana do akceptacji do następnej osoby bądź publikowana w serwisie intranetowym/internetowym, w zależności od zdefiniowanej ścieżki akceptacji. W przypadku odrzucenia treści informacji lub edycji treści, treść jest przesyłana do autora do ponownego zredagowania. Informacja o czekającej do akceptacji treści, ponownego jej zredagowania bądź odrzucenia, powinna być wysyłana do osoby akceptującej lub autora informacji mailem. Notyfikacja mailowa powinna mieć możliwość zawarcia linku do publikowanej treści oraz dodatkowe informacje definiowane przez administratora Systemu, np. imię i nazwisko oraz nazwę jednostki organizacyjnej autora treści, datę publikacji treści, status informacji. Po kliknięciu w link, na ekranie powinna zostać wyświetlona treść informacji będąca przedmiotem akceptacji. 13. System musi umożliwiać podgląd serwisu intranetowego/internetowego z publikowaną informacją przed jej produkcyjnym opublikowaniem. 14. System musi umożliwiać wersjonowanie publikowanych informacji. 15. System musi umożliwiać edytowanie aktualnie opublikowanej informacji w intranecie, z zachowaniem ścieżki akceptacji publikowanych treści, bez konieczności dezaktywowania opublikowanej treści w trakcie jej aktualizacji. 16. System powinien zapewniać użytkownikom możliwość wyszukiwania informacji według uproszczonych i zaawansowanych kryteriów. W szczególności portal powinien zapewniać wyszukiwanie pełno tekstowe zawartości portalu oraz załączonych dokumentów (TXT, DOC, DOCX, RTF, PDF, ZIP, JPG, PPT, VSD, RAR, TEX, XLSX, MPP.itp.). 17. System musi umożliwiać wyświetlanie ścieżki nawigacyjnej prezentującej miejsce, w którym w danym momencie znajduje się użytkownik. 18. System musi umożliwiać opracowywanie powtarzalnych szablonów i formularzy do przygotowywania publikacji informacji. 19. System powinien posiadać moduł tworzenia raportów i statystyk pozwalający na szeroką analizę wykorzystywania portalu. Moduł statystyk powinien zapewniać w szczególności możliwość przeprowadzania analiz aktywności użytkowników w zadanych przedziałach czasowych, odwiedzin poszczególnych stron i modułów portalu (np.: pobrań SIWZ), wykorzystywanych przeglądarek internetowych, aktywności osób redagujących treść portalu. 20. Prezentacja danych (poprzez tabele, wykresy) dot. pracy KSE i RB. Zasilane danych do raportów będzie realizowane poprzez bazę danych SQL bądź pliki z danymi typu csv. Strona 13 z 84

14 Lp. Wymaganie funkcjonalne 21. System musi posiadać możliwość drukowania opublikowanej informacji bezpośrednio ze strony oraz zapisania na dysku stacji roboczej użytkownika w formacie PDF. 22. System powinien zapewniać możliwość realizacji kampanii promocyjno-reklamowych. 23. System powinien zapewniać automatyczne tworzenie mapy stron. 24. System powinien zapewniać prawidłową prezentację treści na różnych urządzeniach: stacja PC, tablet, telefon komórkowy, smartphone (responsive design). 25. System powinien zapewniać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę portalu na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari). 26. Obsługa Systemu przez użytkowników końcowych oraz osoby redagujące treść i administrujące portalem powinna być zrealizowana w języku polskim. 27. System powinien zapewniać możliwość rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz moduły. III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu intranetowego W niniejszym rozdziale zostały przedstawione szczegółowe wymagania funkcjonalnego dla nowego serwisu intranetowego. Przedstawione wymagania są obligatoryjne dla Systemu. Tabela 3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu w zakresie serwisu intranetowego Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. System musi zapewniać automatyczną identyfikację użytkownika (personalizacja) i dostęp do zawartości portalu wg stanowiska i uprawnień do zasobów/informacji. 2. System będzie zarządzany centralnie przez PSE S.A. oraz funkcjonalności dedykowane dla poszczególnych spółek GK PSE będą zarządzanie przez poszczególne spółki i Oddziały. 3. System musi umożliwiać przeglądanie plików w formatach DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, MPP, z możliwością podglądu zawartości bez ściągania pliku na dysk. 4. System musi umożliwiać użytkownikowi zadania pytania do opublikowanej treści i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie użytkownika. Użytkownik zadający pytanie musi być identyfikowany z imienia i nazwiska. 5. System musi umożliwiać publikowanie informacji dla pracowników wskazanych spółek GK PSE, np. opublikowanie treści przeznaczonych tylko dla pracowników danej spółki albo przeznaczonych wszystkich pracowników całej GK PSE albo dla wskazanych grup pracowników. 6. System musi umożliwiać wysyłanie publikowanych informacji drogą mailową do wszystkich lub wybranych pracowników danej spółki oraz całej GK PSE, z możliwością opóźnienia wysłania informacji drogą mailową. 7. System musi umożliwiać zamieszczanie transmisji online w sieci lokalnej, np. z konferencji organizowanych na terenie siedziby spółki (np. poprzez usługę Streaming Media Services w Windows Server). 8. System musi umożliwiać tworzenie i przeprowadzanie sond i ankiet (jeden Strona 14 z 84

15 Lp. użytkownik jeden głos) z możliwością: zapewnienia anonimowości, Wymaganie funkcjonalne zbierania i przetwarzania wyników ankiet, z możliwością ich exportu do pliku, np. w formacie XLS, XLSX, PDF, publikowania wyników ankiet w trybie on-line w postaci predefiniowanych wykresów graficznych, definiowania pytań oraz możliwych odpowiedzi, przy czym pytania mogą być otwarte, zamknięte, jedno i wielokrotnego wyboru, udostępnienia ankiety do wypełnienia dla wszystkich lub wybranych pracowników danej spółki oraz całej GK PSE. Pracownicy, do których kierowana jest ankieta, będą informowani o ankiecie mailem, który będzie zawierał unikalny link do ankiety, określenia czasu ważności ankiety. 9. System musi posiadać funkcjonalność e-formularzy z możliwością definiowania formatki formularzy, ustawiania różnych typów pól, dynamicznej i selektywnej zmianie treści na podstawie wcześniej wybranych przez użytkownika elementów formularza, definiowania formatu odpowiedzi i adresata, do którego trafiać będą zgłoszenia. 10. System musi posiadać funkcję kalendarza, zawierającego m.in. informacje o imieninach, nadchodzących świętach, w tym świętach firmowych, wydarzeniach firmowych, informacje o konferencjach (opisy wydarzenia, terminy, uczestnicy, itp.). 11. System musi umożliwiać dostęp do aktualności zawartych na portalach internetowych za pomocą kanału RSS (Really Simple Syndication). 12. System musi posiadać funkcjonalność forum, moderowanego przez wskazanych pracowników odpowiedzialnych za dany obszar forum. 13. System musi posiadać funkcjonalność tablicy ogłoszeń, umożliwiającą publikowanie ogłoszeń przez użytkowników. 14. Serwis intranetowy będzie podzielony na następujące podstawowe moduły funkcjonalne, funkcjonujące w aktualnym serwisie intranetowym: a. Aktualności publikowane informacje na stronie głównej oraz w poszczególnych kategoriach, z możliwością ich wyświetlenia na ekranie i zapisania na dysku w formacie PDF. b. Książka telefoniczna moduł zawierający informacje o pracownikach: wg struktury organizacyjnej firmy (departamenty, biura / wydziały, sekcje oraz sekretariaty departamentów/biur), wyszukiwanie osoby wg imienia, nazwiska, nr telefonu, informacja o pracowniku: zdjęcie, imię i nazwisko, stanowisko, departament, wydział/biuro, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, nr pokoju, fax, adres . c. Informacje ogólne zbiór ogólnych informacji dot. funkcjonowania spółki, a także procedur. d. Repozytorium wiedzy zbiór regulacji, procedur, prezentacji, filmów, szablonów dokumentów, itp. w różnych formatach, pogrupowane w katalogi, do których przydzielony jest właściciel. Właściciel zasobu samodzielnie zarządza zasobem (dodaje, usuwa, modyfikuje zawartość zasobu). W ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki (departament/biuro), powinna zostać powołana osoba odpowiedzialna za aktualność publikowanych informacji w danej jednostce Strona 15 z 84

16 Lp. Wymaganie funkcjonalne organizacyjnej. e. Sprawy kadrowe moduł zawierający informacje kadrowe; w formie katalogów/podkatalogów, zawierających procedury, formularze. Właściciel zasobu samodzielnie zarządza zasobem (dodaje, usuwa, modyfikuje zawartość zasobu). f. Moduł raportowy zawierający opublikowane statyczne raporty, z ograniczonym dostępem dla uprawnionych użytkowników. Raporty są w formacie PDF, TXT, CSV. g. Współpraca międzynarodowa moduł zawierający statyczne dokumenty, formularze, prezentacje, rejestr sprawozdań wyjazdowych oraz kalendarium spotkań (program spotkania, termin spotkania, uczestnicy, itp.). h. Informacje od Biura od Infrastruktury Krytycznej moduł zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa spółki, np. polityka bezpieczeństwa informacji. Publikowane informacje w formie tekstowej oraz linków do dokumentów zawartych w Repozytorium Wiedzy. i. TTS Sport i Energia moduł zawierający informacje dot. wydarzeń sportowych, zwierający aktualności sportowe, zdjęcia i ich opisy, linki. j. Popularne lista kilku najczęściej wyświetlanych informacji, w formie linków do tych informacji. k. Nowości lista kilku najnowszych opublikowanych informacji, w formie linków do tych informacji. l. Wyszukiwarka moduł przeszukiwania zawartości portalu wg. słów kluczowych. Wyszukiwarka powinna przeszukiwać również zawartości plików tekstowych (TXT, DOC, DOCX, RTF, PDF, itp.) m. Kalendarz kalendarz, w tym nadchodzące święta, imieniny oraz informacje o wydarzeniach firmowych, konferencjach. Zawiera opisy wydarzeń, terminy, informacje o uczestnikach, itp. n. Przegląd mediów codzienna prasówka, statyczne informacje, które są przeklejane do html. o. Stołówka pracownicza moduł zawierający menu na dany tydzień z możliwością ograniczenia treści do wybranej grupy pracowników. p. Pogoda moduł zawierający informacje o pogodzie, na podstawie udostępnianych darmowych informacji na stronach pogodowych, np. q. Słownik moduł zawierający słownik polsko-angielski i angielsko-polski dot. pojęć specyficznych dla GK PSE. Słownik zbudowany jest w formie listy wg alfabetu. W ramach modułu istnieje możliwość dodania dowolnego słownika pojęć używanych w GK PSE. r. Aktualności z portali internetowych moduł zawierający odnośniki do publikowanych wiadomości na wybranych portalach internetowych (np. cire.pl, wnp.pl, gazeta.pl), udostępnianych za pomocą kanału RSS. s. Forum pracownicze Zadaj pytanie forum, na którym pracownicy mogą zadań pytanie i uzyskać na nie odpowiedź. Forum: Jest podzielone na kategorie (obszary tematyczne) z informacją o liczbie wątków, postów oraz terminu dodania ostatniego postu w ramach kategorii. Umożliwia zadanie pytania jawnie bądź anonimowo w ramach kategorii. Umożliwia zapisanie odpowiedzi do zadanego pytania. Jest moderowane przez administratora forum. t. Moduł dot. prowadzonych projektów zintegrowany z narzędziem EPM informacja o realizowanych projektach strategicznych firmy, m.in. strategia firmy, cele strategiczne, informacje organizacyjne, aktualności z projektów. Odpowiedzialność Strona 16 z 84

17 Lp. Wymaganie funkcjonalne za moduł, aktualizacja informacji w ramach kompetencji osoby ze wskazanej jednostki organizacyjnej u. Dyżury Zarządu - informacje o aktualnych dyżurach Zarządu (imię i nazwisko dyżurującego Członka Zarządu, termin i godziny dyżuru, imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby przyjmującej zapisy. Wymagane jest, aby w Rozwiązaniu aktualizacji informacji dokonywały wyznaczone osoby sekretariatu Zarządu. v. Przesył Magazyn GK PSE moduł zawierający opublikowane w formacie PDF magazyn pracowników GK PSE. w. Przegląd wiadomości z serwisów Energetyki Światowej moduł zawierający opublikowane w formacie PDF informacje z serwisów energetycznych. x. Linki odnośniki do opublikowanych informacji, plików, podstron oraz systemów informatycznych, z możliwością ich otworzenia w bieżącej stronie lub nowej zakładce. y. Archiwum - możliwość obejrzenia treści i załączników przesuniętych do archiwum. 15. Serwis intranetowy będzie podzielony na następujące nowe (nie sa dostępne w aktualnym serwisie intranetowym) podstawowe moduły funkcjonalne: a. Formularze pojedynczy punkt udostępniania formularzy/wniosków obowiązujących w firmie. Formularze publikowane są w ramach poszczególnych procedur, regulaminów dostępnych w module Repozytorium wiedzy, natomiast w ramach niniejszego modułu będą udostępnione wszystkie formularze, np. w postaci linków do dokumentów zawartych w Repozytorium Wiedzy. b. Marka firmy moduł zawierający informacje o firmie w celach ich użycia w prezentacjach i innych pracach/zdarzeniach, np. logo firmy, szablony, dokumenty i dane statystyczne, wizualizacja firmy, w jaki sposób i gdzie stosować - informacje o firmie, osoby kontaktowe w spółce, itp. c. Bank zdjęć moduł zawierający zdjęcia przeznaczone do użycia w prezentacjach i innych dokumentach, z możliwością definiowania dla każdego zdjęcia słów kluczowych (tagi) oraz z możliwością wyszukiwania zdjęć wg słów kluczowych d. Zamówienia moduł zawierający informacje o dobrych praktykach, wzorach i standardach dotyczących zamówień. e. Moduł e-learningowy. Wymagania funkcjonalne zostały szczegółowo opisane w rozdziale III.3. Wymagania dotyczące funkcjonalności prowadzania szkoleń metodą e-learning. f. Moduł samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. Wymagania funkcjonalne zostały szczegółowo opisane w rozdziale III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej. III.1. Wymagania funkcjonalne Systemu dla nowego serwisu internetowego W niniejszym rozdziale zostały przedstawione szczegółowe wymagania funkcjonalnego dla nowego serwisu internetowego. Przedstawione wymagania są obligatoryjne dla Systemu. Tabela 4. Szczegółowe wymagania funkcjonalne Systemu w zakresie serwisu internetowego Strona 17 z 84

18 Lp. Wymaganie funkcjonalne 1. Strona internetowa będzie prowadzona w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Przy czym struktura serwisów i ich zawartość nie będzie identyczna. Portal (rozwojowo) powinien zapewniać prezentowanie treści w dowolnym języku. 2. System powinien mieć zaimplementowany mechanizm Newsletter a. Portal powinien wspierać proces przygotowywania oraz wysyłki listów w postaci elektronicznej do użytkowników, którzy będą subskrybentami portalu. 3. System powinien zapewniać obsługę Biuletynu Informacji Publicznej. 4. System powinien wspierać publikowanie oraz przeglądanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i niepublicznych 5. System powinien zapewniać tworzenie kanałów RSS ze zdefiniowanych obszarów (np.: przetargi, aktualości) 6. System powinien zapewniąć możliwość definiwania różnych szablonówokazjonalnych: np.: żałoba. 7. Serwis internetowy będzie podzielony na następujące podstawowe moduły funkcjonalne, funkcjonujące w aktualnym serwisie internetowym, dostępnym pod adresem III.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej Celem wdrożenia jest optymalizacja i zautomatyzowanie obsługi procesów kadrowych, między innymi poprzez: 1 Podniesienie jakości i efektywności pracy związane z zastąpieniem papierowej dokumentacji elektroniczną. 2 Włączenie pracowników w sposób aktywny w procesy kadrowe. 3 Przyspieszenie oraz ujednolicenie procesów kadrowo płacowych. 4 Powszechność i łatwość dostępu przez pracowników do własnych danych zgromadzonych w systemie SAP z jednoczesnym zachowaniem ochrony danych osobowych. 5 Polepszenie jakości dostępnych danych (aktualności), dzięki bieżącej ich kontroli przez pracowników. 6 Wzrost kultury organizacyjnej, technicznej oraz odpowiedzialności pracowników za wprowadzanie własnych danych. 7 Dostarczenie menadżerom narzędzi ułatwiających m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem pracy zespołu (m.in. bieżący podgląd nieobecności, podgląd wybranych danych podwładnych pracowników, etc.). 8 Umożliwienie aktualizacji wybranych danych kadrowych bezpośrednio przez pracowników. Dostarczony i wdrożony System powinien umożliwiać przyszły rozwój w zakresie wsparcia procesów związanych z tzw. miękkim HR (m.in. procesy oceny okresowej, rozwoju pracowników, szkoleń, etc.) oraz funkcjonalnościami umożliwiającymi kontroling personalny. Strona 18 z 84

19 Wszystkie powyższe procesy, jak i sama aplikacja musi uwzględniać fakt, że budowany System będzie Systemem przechowującym dane osobowe, w związku z tym musi spełniać wymagania formalne dla systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. III.2.1. Samoobsługa pracownicza Funkcjonalność z zakresu samoobsługi pracowniczej musi umożliwiać pracownikom dostęp, bez konieczności angażowania pracowników obsługi kadrowej, do: 1 Podglądu własnych danych kadrowo-płacowych w zakresie: 1) podstawowych danych osobowych wraz z nr ewidencyjnym, zarejestrowanych w systemie SAP (dane adresowe, wykształcenie, rachunki bankowe, dane dokumentu tożsamości, dane członków rodziny, PESEL, NIP, Urząd Skarbowy, oddział NFZ, data ważności badań okresowych, system czasu pracy), 2) limitów nieobecności (z podziałem na zaległe i bieżące), tj. urlopów wypoczynkowych, na żądanie, szkoleniowych, opieki nad dzieckiem poniżej 14 lat oraz limitów zasiłku opiekuńczego nad członkiem rodziny czy nad dzieckiem, 3) nieobecności, 4) przebiegu zatrudnienia u aktualnego pracodawcy (wraz ze stanowiskiem w strukturze organizacyjnej i rodzajem umowy o pracę) oraz historii zatrudnienia (poprzedni pracodawcy), 5) świadczeń socjalnych na rzecz pracowników (tj. kwot dofinansowanych świadczeń pracownikowi oraz kwot pozostałych do wykorzystania w ramach przysługującego limitu dotyczy dopłat do świadczeń w danym roku kalendarzowym), 6) salda pożyczek kwota udzielonej pożyczki, kwoty spłacone i saldo na dany dzień (fundusz socjalny oraz kasa zapomogowo-pożyczkowa (KZP)), 7) Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), tj. dane osób uposażonych, wysokość składki wpłaconej przez pracodawcę i składek dodatkowych (suma narastająco), dane dotyczące bieżącej alokacji środków w poszczególne fundusze w podziale na składkę podstawową oraz dodatkową, 8) paska płacowego z uwzględnieniem podziału na poszczególne składniki z ich pełną nazwą. 2 Modyfikacji wybranych danych podstawowych w zakresie: 1) nazwisko, 2) dokumenty tożsamości, 3) numery rachunków bankowych do wypłaty środków otrzymanych z tytułu zatrudnienia, 4) adresy pracowników, 5) dane członków rodziny, Proces aktualizacji danych w systemie SAP będzie wymagał uprzedniej weryfikacji i Strona 19 z 84

20 akceptacji wprowadzonych zmian przez Administratora Merytorycznego Rozwiązania. Dla wybranych przypadków akceptacja będzie następować wyłącznie na podstawie dokumentu złożonego w formie papierowej np.: PIT-2 na zmianę Urzędu Skarbowego, dane członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym konieczne jest, aby System posiadał możliwość elastycznego nadawania uprawnień użytkownikom akceptującym dane importowane do SAP. System uprawnień powinien pozwalać na nadawanie dostępu do importowanych danych dla akceptującego użytkownika, co najmniej według następujących parametrów: typ informacji (infotyp), obszar kadrowy, grupa pracowników, podgrupa pracowników, zakres numerów osobowych pracowników. Proces importu danych powinien być połączony z komunikatami HR SAP o przyjęciu nowego pracownika, o rozwiązaniu umowy o pracę, zawieszeniu, delegowaniu. Proces importu danych powiem być kompatybilny również z systemem EOD w zakresie urlopów. Proces importu danych do modułu SAP musi być wykonywany w sposób umożliwiający jego weryfikację przez narzędzie modułu HR, które protokołuje zmiany danych w typach informacji. System musi również umożliwiać wyświetlanie historii w ramach realizacji procesu zmian danych wraz z statusami tych zmian (np. wprowadzone, zaakceptowane, odrzucone). 3 Wyświetlania informacji o składnikach majątku trwałego przyporządkowanych do pracownika. III.2.2. Samoobsługa menedżerska Funkcjonalność samoobsługi menedżerskiej musi umożliwiać menedżerom dostęp do podglądu danych podległych im pracowników, zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną zdefiniowaną w systemie SAP oraz zdefiniowanymi zastępstwami (dla zastępstw powinna być możliwość wyłączenia np. podglądu wynagrodzenia zasadniczego pracowników innego pionu, gdy zastępujący nie jest kierującym daną jednostką organizacyjną), w zakresie: 1 limitów nieobecności oraz nieobecności dla poszczególnych pracowników indywidualnie oraz w ramach raportów zbiorczych dla podległych pracowników, 2 przyporządkowania organizacyjnego wraz z numerem ewidencyjnym pracowników (stanowisko w Sekcji/Wydziale; Departamencie; Pionie), 3 danych dotyczących rodzaju umowy o pracę poszczególnych pracowników, 4 wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pracowników wraz z historią wynagrodzeń, Strona 20 z 84

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy zrozumiałych dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu e-bok

Instrukcja użytkownika systemu e-bok Instrukcja użytkownika systemu e-bok Międzyrzecz, luty 2015 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Kto może korzystać z e-bok a?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego...

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Łódź, dnia 11.04.2011 r. dotyczące: ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowania i uruchomienia portalu, w tym: Prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe związane z portalem Prace projektowe, programistyczne i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń Doradca 1/15 MODUŁ SZKOLEŃ Moduł, którego zadaniem jest informowanie doradców o organizowanych szkoleniach. Narzędzie pozwalające użytkownikowi na przeglądanie lokalizacji, trenerów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo