EKS Instrukcji obs ugi EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312"

Transkrypt

1 EKS Instrukcji obs ugi EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p

2 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Informacje dodatkowe Z upowa nienia Data p Deklaracja zgodno ci WE Podpisuj cy potwierdza niniejszym, e wyszczególniony wózek jezdniowy z nap dem odpowiada dyrektywom europejskim 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa) i 2004/108/EWG (Kompatybilno elektromagnetyczna) wraz ze zmianami oraz rozporz dzeniem prawnym dotycz cym wdro enia dyrektyw do prawa narodowego. Ka dy z sygnatariuszy jest upowa niony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej. 3

3 4

4 OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. Zastosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. PL

5

6 Wst p Wskazówki dotycz ce instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje te przedstawiono w zwi z ej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y s oznaczone literami, a strony s ponumerowane. W instrukcji obs ugi s opisane ró ne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji nale y stosowa si do instrukcji odnosz cych si do odpowiedniego typu wózka. Nasze urz dzenia podlegaj ci g emu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian kszta tu, wyposa enia i techniki. Dlatego te tre niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e stanowi podstawy do roszcze w stosunku do okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Wskazówki bezpiecze stwa i oznaczenia Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: NIEBEZPIECZE STWO! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki skutkuje powa nymi i nieodwracalnymi obra eniami lub mierci. OSTRZE ENIE! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa powa nymi i nieodwracalnymi lub miertelnymi obra eniami. OSTRO NIE! Oznacza zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa lekkimi lub rednio ci kimi obra eniami. Z WSKAZÓWKA Oznacza zagro enie dla rodków trwa ych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa szkodami rzeczowymi. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. t o Oznacza wyposa enie standardowe Oznacza wyposa enie dodatkowe Prawa autorskie Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji nale do firmy JUNGHEINRICH AG. 5

7 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Niemcy Telefon: +49 (0) 40/

8 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Informacje ogólne Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Dopuszczalne warunki eksploatacji Obowi zki u ytkownika Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego B Opis pojazdu Opis zastosowania Definicja kierunku jazdy Opis podzespo ów i funkcji Opis dzia ania Przegl d podzespo ów Warianty umieszczenia pulpitu sterowniczego Wariant Pulpity sterownicze i wy wietlacz informacyjny umieszczone po stronie adunku Wariant Pulpity sterownicze i wy wietlacz informacyjny umieszczone po stronie nap du Wariant obustronne umieszczenie elementów obs ugi Dane techniczne Parametry Wymiary (wg karty katalogowej) Rodzaje masztów Masy Ko a, uk ad jezdny Dane silnika Normy EN Warunki eksploatacji Wymagania elektryczne Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe Tabliczka znamionowa Wykres obci e wózka jezdniowego Tabliczka ud wigu oprzyrz dowania doczepianego Miejsca oparcia podno nika Stateczno C Transport i pierwsze uruchomienie Transport Transport d wigowy Transport d wigowy pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem Transport d wigowy pojazdu podstawowego z po o onym masztem (tylko w wersji EKS 308 i EKS 312) Transport d wigowy pojazdu podstawowego

9 2.4 Transport d wigowy masztu z kabin i no nikiem adunku Transport d wigowy akumulatora Zabezpieczenie wózka podczas transportu Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego Zabezpieczenie transportowe masztu Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego ze z o onym masztem (tylko w wersji EKS 308 i EKS 312) Pierwsze uruchomienie Przemieszczanie wózka bez akumulatora Monta i demonta masztu Uruchomienie Zabezpieczenie przed przewróceniem D Akumulator konserwacja, adowanie, wymiana Przepisy bezpiecze stwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Informacje ogólne na temat obs ugi akumulatorów Typy akumulatorów Wymiary komory akumulatorowej Ods anianie akumulatora adowanie akumulatora Demonta i monta akumulatora Czujniki blokada akumulatora (o) E Obs uga Przepisy bezpiecze stwa eksploatacji wózka jezdniowego Opis wskaza panelu obs ugi Elementy obs ugi i wska niki na pulpicie sterowniczym Elementy obs ugi dodatkowego zespo u podnoszenia w pulpitach sterowniczych umieszczonych po stronie nap du (w wersjacheks 210 i EKS 312 z dodatkowym zespo em podnoszenia) Opis pod wietlanych symboli na wy wietlaczu operatora Wska niki na wy wietlaczu operatora Wska nik roz adowania akumulatora Wska nik segmentowy Wska nik roz adowania akumulatora wska nik procentowy (o) Symbole funkcyjne na wy wietlaczu operatora Przygotowanie wózka do pracy Codzienne kontrole wzrokowe i czynno ci przed uruchomieniem wózka Wsiadanie i wysiadanie Ustawianie stanowiska operatora Oparcie/fotel operatora (o) Regulacja wysoko ci pulpitu sterowniczego Szelki bezpiecze stwa + lina (tylko w wersji EKS 208 i EKS 308) Praca z pojazdem Zasady bezpiecze stwa obowi zuj ce podczas jazdy Przygotowywanie do pracy Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o) Czynno ci kontrolne po przygotowaniu wózka do pracy

10 4.5 Jazda referencyjna masztu g ównego Ustawianie daty i godziny Wy cznik awaryjny Jazda Kierowanie Hamulce Jazda w korytarzach mi dzyrega owych Jazda kombinowana Podnoszenie i opuszczanie w korytarzach mi dzyrega owych i poza nimi Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego Kompletowanie i sk adowanie Ustawianie z bów wide (o) Wymiana z bów wide (o) Podejmowanie, transport i odk adanie adunku Pomoc w przypadku usterek Szukanie b dów i post powanie Uk ad zatrzymania awaryjnego Awaryjne opuszczanie kabiny operatora Mostkowanie zabezpieczenia przed lu nym a cuchem Mostkowanie wy czenia jazdy (o) Mostkowanie wy czenia podnoszenia (o) Mostkowanie funkcji wy czania opuszczania (o) Zabezpieczenie ko ca korytarza (o) Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (komunikaty informacyjne 3670 / 3752) Holowanie wózka z korytarza mi dzyrega owego/przemieszczanie wózka bez akumulatora Wychodzenie z kabiny za pomoc sprz tu ratunkowego Schowek na sprz t ratunkowy w kabinie operatora Sprawdzanie / konserwacja sprz tu ratunkowego Okres u ytkowania sprz tu ratunkowego Magazynowanie i transport sprz tu ratunkowego Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( ) Opis / Zastosowanie sprz tu ratunkowego ( ) System ochrony osób (o) Funkcja systemu ochrony osób (SOO) Opis funkcji Zachowanie uwzgl dniaj ce ochron rodowiska Czyszczenie szyby przedniej skanerów laserowych Wskazania wska nika siedmiosegmentowego i lampki kontrolnej (LED) Codzienna kontrola przed uruchomieniem systemu ochrony osób Dzia anie systemu ochrony osób Wyposa enie dodatkowe Indywidualne ustawienia operatora (o) Modu dost powy ISM (o) Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci (o) Poziome pozycjonowanie (o) Funkcja wagi (o) Tryb pasa era w kabinie operatora (o) Wid y teleskopowe (o)

11 9.8 Przesuwnik boczny z bów wide (o) Wózek z krat adunkow i palet do chodzenia Lusterka wsteczne (o) Ga nice (o) Tryb prowadzenia pieszo (o) F Przegl d i konserwacja pojazdu Bezpiecze stwo eksploatacji i ochrona rodowiska Przepisy bezpiecze stwa konserwacji Konserwacje i przegl dy Lista czynno ci konserwacyjnych Lista kontrolna konserwacji hamulce Lista kontrolna konserwacji elektryka Lista kontrolna konserwacji zasilanie elektryczne Lista kontrolna konserwacji jazda Lista kontrolna konserwacji rama i nadwozie Lista kontrolna konserwacji ruchy hydrauliki Lista kontrolna konserwacji ustalone us ugi Lista kontrolna konserwacji kierowanie Lista kontrolna konserwacji komponenty systemowe Lista kontrolna konserwacji opcje Materia y eksploatacyjne i plan smarowania Bezpieczna praca z materia ami eksploatacyjnymi Plan smarowania Materia y eksploatacyjne Opis czynno ci konserwacyjnych Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw Demonta / monta pokrywy komory nap du Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych Zabezpieczanie kabiny operatora przed przypadkowym opuszczeniem Konserwacja a cucha podnoszenia Nasmarowa a cuchy podnoszenia, oczy ci i przesmarowa powierzchnie lizgowe w profilach masztu Inspekcja a cuchów podnoszenia Gi tkie przewody hydrauliczne Kontrola poziomu oleju hydraulicznego Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych Wy czenie wózka z eksploatacji Czynno ci przed wy czeniem pojazdu z eksploatacji Czynno ci w trakcie przerwy w eksploatacji Ponowne uruchomienie wózka po wy czeniu z eksploatacji Kontrola bezpiecze stwa po d u szym okresie eksploatacji lub po wyst pieniu sytuacji nietypowych Ostateczne wy czenie z eksploatacji, usuwanie Pomiar wibracji

12 Załącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Z Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

13 PL

14 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu adunków. Wózek jezdniowy nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obs ugi. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa uszkodzenie cia a lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem WSKAZÓWKA Maksymalny podnoszony adunek i maksymalnie dopuszczalna odleg o adunku podane s na wykresie obci e i nie wolno ich przekracza. adunek musi le e na no niku adunku lub nale y podejmowa go za pomoc urz dzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. adunek musi przylega do pleców wspornika wide i le e centralnie pomi dzy z bami wide. Podnoszenie, opuszczanie i kompletacja adunków. adunek poza korytarzami nale y transportowa w mo liwie najni szej pozycji nad pod og, zwracaj c uwag na to, czy trasa przejazdu jest wolna. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ci gni cie adunku jest zabronione. Jazda po wzniesieniach i stokach jest zabroniona. Wje d anie na rampy prze adunkowe / za adunkowe jest zabronione. Holowanie przyczepy jest zabronione. Transport wisz cych adunków jest zabroniony. 11

15 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji NIEBEZPIECZE STWO! Nie wolno przekracza dopuszczalnych obci e powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o z ej widoczno ci konieczna jest asysta drugiej osoby. Z WSKAZÓWKA Nie nale y eksploatowa pojazdu w otoczeniu zagro onym po arem lub wybuchem, w rodowisku zagra aj cym powstaniem korozji ani w miejscach o du ym zapyleniu. Ponadto wózka nie wolno eksploatowa w pobli u niechronionych znajduj cych si w ruchu cz ci instalacji elektrycznej. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na równych powierzchniach zgodnie z dyrektyw VDMA. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych lub w otoczeniu zagro onym wybuchem wymagane jest specjalne wyposa enie oraz atest wózka. 12

16 Z Z Odst py bezpiecze stwa (odst p bezpiecze stwa wysi gników) Rega y musz by dostosowane do EKS. Przestrzega poni szych odst pów bezpiecze stwa wymaganych przez firm Jungheinrich (odst p bezpiecze stwa wysi gników). W przypadku wózków z prowadzeniem szynowym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 100 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. W przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 125 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo kolizji prowadzonego wózka z rega em na skutek zbyt ma ego odst pu bezpiecze stwa Zbli anie si poni ej wymaganego i przepisowego odst pu bezpiecze stwa mo e prowadzi do kolizji mi dzy prowadzonym wózkiem i rega em. W przypadku przekroczenia wymaganych przez firm Jungheinrich przepisowych odst pów bezpiecze stwa nast puje redukcja maksymalnej pr dko ci jazdy. Przekraczanie minimalnego odst pu bezpiecze stwa wg EN punktu wynosz cego 90 mm jest niedozwolone. Eksploatacja wózka jezdniowego w tych w skich korytarzach jest zabroniona. 13

17 4 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzier awa) u ytkownikiem jest osoba, która przej a obowi zki u ytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomi dzy w a cicielem i u ytkownikiem pojazdu. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany by zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z eksploatacj wózka. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. WSKAZÓWKA W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta. 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego wchodz cego w zakres oprzyrz dowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, mo liwy jest wy cznie za pisemn zgod producenta. W razie potrzeby nale y równie uzyska zgod odno nych urz dów lokalnych. Zgoda wydana przez odpowiedni jednostk administracyjn nie zast puje jednak zgody producenta. 14

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania EKS jest wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. Wersje EKS 210 oraz EKS 312 w wariancie L s wyposa one w krat adunkow, nie posiadaj natomiast dodatkowego zespo u podnoszenia. Wersje EKS 210 oraz EKS 312 w wariancie Z s wyposa one w dodatkowy zespó podnoszenia, nie posiadaj natomiast kraty adunkowej. Wersje EKS 208 oraz EKS 308 nie posiadaj dodatkowego zespo u podnoszenia ani balustrady w przedniej cz ci. Wózek EKS przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnie z dyrektyw VDMA dotycz c transportu i komisjonowania. Mo na nim podnosi palety z otwart podstaw lub z deskami poprzecznymi na zewn trz rejonu kó no nych oraz pojemniki / wózki na kó kach. Mo na podejmowa i odk ada adunek oraz transportowa go na d u szych odcinkach. Kabina operatora podnosi si wraz z wid ami, umo liwiaj c operatorowi wygodny wgl d i dost p do towaru na wszystkich wysoko ciach rega u. 15

19 Z Z Z Odst py bezpiecze stwa (odst p bezpiecze stwa wysi gników) Rega y musz by dostosowane do EKS. Przestrzega poni szych odst pów bezpiecze stwa wymaganych przez firm Jungheinrich (odst p bezpiecze stwa wysi gników). W przypadku wózków z prowadzeniem szynowym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 100 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. W przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 125 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo kolizji prowadzonego wózka z rega em na skutek zbyt ma ego odst pu bezpiecze stwa Zbli anie si poni ej wymaganego i przepisowego odst pu bezpiecze stwa mo e prowadzi do kolizji mi dzy prowadzonym wózkiem i rega em. W przypadku przekroczenia wymaganych przez firm Jungheinrich przepisowych odst pów bezpiecze stwa nast puje redukcja maksymalnej pr dko ci jazdy. Przekraczanie minimalnego odst pu bezpiecze stwa wg EN punktu wynosz cego 90 mm jest niedozwolone. Eksploatacja wózka jezdniowego w tych w skich korytarzach jest zabroniona. Pod oga musi odpowiada wymogom dyrektywy VDMA. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze mi dzyrega owe musz by wyposa one w szyny prowadz ce. Przymocowane do wózka rolki prowadz ce z wulkolanu prowadz wózek pomi dzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (IF), w pod odze musi by umieszczony przewód prowadz cy, którego sygna y odbierane s przez komputer pok adowy wózka za po rednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. Z No no wózka podana jest na tabliczce znamionowej. 16

20 2 Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane s nast puj ce okre lenia: Poz. kierunek jazdy 1 w lewo 2 kierunek nap du 3 kierunek adunku 4 w prawo 17

21 3 Opis podzespo ów i funkcji 3.1 Opis dzia ania Zabezpieczenia Zwarta konstrukcja wózka z zaokr glonymi kraw dziami umo liwia bezpieczn eksploatacj. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadaj cymi cz ciami. Ko o nap dowe i ko a no ne chronione s stabilnymi zderzakami. Pomimo podj cia odpowiednich rodków ostro no ci nadal mo e wyst powa niebezpiecze stwo wypadku z udzia em osób trzecich. W sytuacjach niebezpiecznych wy cznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Otwarcie znajduj cych si po obu stronach kabiny barierek bezpiecze stwa powoduje zatrzymanie wszystkich elementów wózka. Otwarcie barierek bezpiecze stwa znajduj cych si w kierunku adunku powoduje zatrzymanie wszystkich manewrów (tylko w wersji EKS 210 L i EKS 312 L (z krat adunkow )). Przycisk czuwaka Po przygotowaniu urz dzenia do pracy ((patrz "Przygotowywanie do pracy" na stronie 161) lub (patrz "Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o)" na stronie 162)) i zamkni ciu barierek zabezpieczaj cych przycisk czuwaka no ny nale y: t = jeden raz nacisn, co umo liwia u ytkowanie wózka. Po zwolnieniu pokr t a sterowania jazd i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). o = nacisn i przytrzyma wci ni ty, co umo liwia u ycie wózka. Po zdj ciu stopy z przycisku czuwaka nast pi zablokowanie funkcji podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania s dalej aktywne. Po zwolnieniu przycisku czuwaka i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). Dzia anie zatrzymania awaryjnego W przypadku rozpoznania b du przez sterownik nast puje automatyczne wyhamowanie wózka a do zatrzymania. Wska niki kontrolne na wy wietlaczu operatora wskazuj zatrzymanie awaryjne. Po ka dym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu. 18

22 Nap d jezdny Zamontowany pionowo, wysokoobci alny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu. Silnik jest po czony bezpo rednio z jednoko owym zespo em nap dowym, co zapewnia jego atw i szybk konserwacj. Uk ad hamulcowy Wózek mo na wyhamowywa mi kko i bez powodowania zu ycia cz ci przez redukcj za pomoc pokr t a sterowania jazd lub przez zmian kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). Oddzia uj cy na silnik jezdny elektromagnetyczny hamulec spr ynowy s u y jako hamulec postojowy. Uk ad kierowniczy Wyj tkowo lekko pracuj cy uk ad kierowniczy z nap dem trójfazowym (mocniejszy i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu). Kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skr tnego ko a nap dowego wskazywane jest na wy wietlaczu na pulpicie sterowniczym. Maksymalny skr t ko a wynosi ± 90. W trybie prowadzenia szynowego ko o nap dowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naci ni cie odpowiedniego przycisku. W tym trybie kierowanie r czne jest nieaktywne (o). W trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadz cego wózek jest sterowany automatycznie przez uk ad sterowania. W tym trybie kierowanie r czne jest nieaktywne (o). 19

23 Elementy obs ugi i wska niki Ergonomiczne elementy obs ugi umo liwiaj wygodn obs ug, zapewniaj c precyzyjne sterowanie jazd i funkcjami hydraulicznymi. Przyciski funkcyjne do sterowania funkcjami (podnoszenie/opuszczanie zespo u dodatkowego,...) i menu. Wy wietlacz operatora wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja ko a skr tnego, podniesienie ca kowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemno akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Ró ne warianty umieszczenia pulpitu sterowniczego (o). Pulpity sterownicze o regulowanej wysoko ci (t). Bezprze cznikowa i obur czna obs uga dla maksymalnego bezpiecze stwa i komfortu obs ugi. Czujniki rejestruj dotyk operatora i przesy aj informacje do komputera pojazdu. Instalacja elektryczna Uk ad elektroniczny z nieulegaj cymi zu yciu czujnikami. Interfejs do przy czenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urz dzenia (amortyzacja w pozycjach kra cowych, wy czenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, wy czenia itp.). Opró nianie pami ci b dów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. atwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Uk ad sterowania wyposa ony jest w magistral CAN i stale aktywne czujniki. Wszystkie ruchy s daj si parametryzowa. Uk ad sterowania zapewnia p ynne ruszanie i hamowanie adunku we wszystkich pozycjach kra cowych. Trójfazowy uk ad sterowania MOSFET gwarantuje agodny start ka dej operacji. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczno odzysku energii silnika jezdnego i podnoszenia umo liwia wysokie pr dko ci jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Pomiar pr dko ci obrotowej na ko ach z kontrol trakcji i rozpoznaniem zu ycia ko a nap dowego (o). Z Mo liwy akumulator nap dowy, (patrz "Typy akumulatorów" na stronie 87). 20

24 Instalacja hydrauliczna Wszystkie uk ady hydrauliczne nap dzane s mocnym i bezobs ugowym silnikiem trójfazowym bez elementów ulegaj cych zu yciu z osadzon na nim cichobie n pomp z bat. Rozdzia oleju odbywa si za pomoc zaworów elektromagnetycznych. Ilo oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna nap dza silnik, pracuj cy wtedy jako generator. Odzyskana w ten sposób energia jest magazynowana w akumulatorze (opuszczanie odzyskowe). Wyj tkowo odporny na odkszta cenia maszt dla wysokich ud wigów resztkowych i niskich waha masztu Wyposa enie dodatkowe Mechaniczne prowadzenie szynowe Prowadzenie indukcyjne dla dok adnego prowadzenia w korytarzach mi dzyrega owych bez mechanicznego obci enia komponentów. Pakiet komfortowy Stanowisko pracy z o wietleniem stanowiska pracy i wentylatorem. Radio z odtwarzaczem CD i interfejsem MP3 Mechaniczne i elektryczne interfejsy do systemów zarz dzania przep ywem materia ów. Jungheinrich ISM: System informacyjny zarz dzania wózkami (o). Wy czniki na dachu ochronnym kabiny (np. urz dzenie zabezpieczaj ce,...). Modu owy system wy czników podnoszenia i jazdy oraz redukcji pr dko ci Sterowanie za po rednictwem transponderów. Sta y pomiar w celu dok adnej identyfikacji wszystkich powierzchni magazynowych. Wysoka elastyczno funkcji od czaj cych i zabezpieczaj cych (zabezpieczenie ko ca korytarza, wy czenie funkcji podnoszenia / jazdy, redukcja pr dko ci). Optymalizacja wykresów pr dko ci jazdy przez topologi pod o a. Wbudowany system ochrony osób (PSS) firmy Jungheinrich. 21

25 3.2 Przegl d podzespo ów Wersje EKS 210 Z / EKS 312 Z (z dodatkowym zespo em podnoszenia) ,

26 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka 12 o odci gi masztu (tylko w EKS 312) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 210 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 23

27 3.2.2 Wersje EKS 210 L / EKS 312 L (z dodatkowym zespo em podnoszenia) ,

28 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka odci gi masztu (tylko w EKS 312 bez montowanej na sta e platformy t komisjonowania) 12 odci gi masztu (tylko w EKS 312 z montowan na sta e platform o komisjonowania) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 210 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne 31 t krata adunkowa 32 t barierki bezpiecze stwa w kierunku adunku t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 25

29 3.2.3 EKS 208 / EKS ,

30 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka 12 o odci gi masztu (tylko w EKS 308) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 208 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 27

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Classic 104.3. Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 104.3. Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 104.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo