EKS Instrukcji obs ugi EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312"

Transkrypt

1 EKS Instrukcji obs ugi EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p

2 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Informacje dodatkowe Z upowa nienia Data p Deklaracja zgodno ci WE Podpisuj cy potwierdza niniejszym, e wyszczególniony wózek jezdniowy z nap dem odpowiada dyrektywom europejskim 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa) i 2004/108/EWG (Kompatybilno elektromagnetyczna) wraz ze zmianami oraz rozporz dzeniem prawnym dotycz cym wdro enia dyrektyw do prawa narodowego. Ka dy z sygnatariuszy jest upowa niony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej. 3

3 4

4 OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. Zastosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. PL

5

6 Wst p Wskazówki dotycz ce instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI. Informacje te przedstawiono w zwi z ej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y s oznaczone literami, a strony s ponumerowane. W instrukcji obs ugi s opisane ró ne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji nale y stosowa si do instrukcji odnosz cych si do odpowiedniego typu wózka. Nasze urz dzenia podlegaj ci g emu rozwojowi. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian kszta tu, wyposa enia i techniki. Dlatego te tre niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e stanowi podstawy do roszcze w stosunku do okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Wskazówki bezpiecze stwa i oznaczenia Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: NIEBEZPIECZE STWO! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki skutkuje powa nymi i nieodwracalnymi obra eniami lub mierci. OSTRZE ENIE! Oznacza szczególnie powa ne zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa powa nymi i nieodwracalnymi lub miertelnymi obra eniami. OSTRO NIE! Oznacza zagro enie. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa lekkimi lub rednio ci kimi obra eniami. Z WSKAZÓWKA Oznacza zagro enie dla rodków trwa ych. Nieprzestrzeganie tej wskazówki mo e skutkowa szkodami rzeczowymi. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. t o Oznacza wyposa enie standardowe Oznacza wyposa enie dodatkowe Prawa autorskie Prawa autorskie do niniejszej instrukcji eksploatacji nale do firmy JUNGHEINRICH AG. 5

7 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Niemcy Telefon: +49 (0) 40/

8 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Informacje ogólne Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Dopuszczalne warunki eksploatacji Obowi zki u ytkownika Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego B Opis pojazdu Opis zastosowania Definicja kierunku jazdy Opis podzespo ów i funkcji Opis dzia ania Przegl d podzespo ów Warianty umieszczenia pulpitu sterowniczego Wariant Pulpity sterownicze i wy wietlacz informacyjny umieszczone po stronie adunku Wariant Pulpity sterownicze i wy wietlacz informacyjny umieszczone po stronie nap du Wariant obustronne umieszczenie elementów obs ugi Dane techniczne Parametry Wymiary (wg karty katalogowej) Rodzaje masztów Masy Ko a, uk ad jezdny Dane silnika Normy EN Warunki eksploatacji Wymagania elektryczne Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe Tabliczka znamionowa Wykres obci e wózka jezdniowego Tabliczka ud wigu oprzyrz dowania doczepianego Miejsca oparcia podno nika Stateczno C Transport i pierwsze uruchomienie Transport Transport d wigowy Transport d wigowy pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem Transport d wigowy pojazdu podstawowego z po o onym masztem (tylko w wersji EKS 308 i EKS 312) Transport d wigowy pojazdu podstawowego

9 2.4 Transport d wigowy masztu z kabin i no nikiem adunku Transport d wigowy akumulatora Zabezpieczenie wózka podczas transportu Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego Zabezpieczenie transportowe masztu Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem Zabezpieczenie transportowe pojazdu podstawowego ze z o onym masztem (tylko w wersji EKS 308 i EKS 312) Pierwsze uruchomienie Przemieszczanie wózka bez akumulatora Monta i demonta masztu Uruchomienie Zabezpieczenie przed przewróceniem D Akumulator konserwacja, adowanie, wymiana Przepisy bezpiecze stwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Informacje ogólne na temat obs ugi akumulatorów Typy akumulatorów Wymiary komory akumulatorowej Ods anianie akumulatora adowanie akumulatora Demonta i monta akumulatora Czujniki blokada akumulatora (o) E Obs uga Przepisy bezpiecze stwa eksploatacji wózka jezdniowego Opis wskaza panelu obs ugi Elementy obs ugi i wska niki na pulpicie sterowniczym Elementy obs ugi dodatkowego zespo u podnoszenia w pulpitach sterowniczych umieszczonych po stronie nap du (w wersjacheks 210 i EKS 312 z dodatkowym zespo em podnoszenia) Opis pod wietlanych symboli na wy wietlaczu operatora Wska niki na wy wietlaczu operatora Wska nik roz adowania akumulatora Wska nik segmentowy Wska nik roz adowania akumulatora wska nik procentowy (o) Symbole funkcyjne na wy wietlaczu operatora Przygotowanie wózka do pracy Codzienne kontrole wzrokowe i czynno ci przed uruchomieniem wózka Wsiadanie i wysiadanie Ustawianie stanowiska operatora Oparcie/fotel operatora (o) Regulacja wysoko ci pulpitu sterowniczego Szelki bezpiecze stwa + lina (tylko w wersji EKS 208 i EKS 308) Praca z pojazdem Zasady bezpiecze stwa obowi zuj ce podczas jazdy Przygotowywanie do pracy Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o) Czynno ci kontrolne po przygotowaniu wózka do pracy

10 4.5 Jazda referencyjna masztu g ównego Ustawianie daty i godziny Wy cznik awaryjny Jazda Kierowanie Hamulce Jazda w korytarzach mi dzyrega owych Jazda kombinowana Podnoszenie i opuszczanie w korytarzach mi dzyrega owych i poza nimi Bezpieczne parkowanie wózka jezdniowego Kompletowanie i sk adowanie Ustawianie z bów wide (o) Wymiana z bów wide (o) Podejmowanie, transport i odk adanie adunku Pomoc w przypadku usterek Szukanie b dów i post powanie Uk ad zatrzymania awaryjnego Awaryjne opuszczanie kabiny operatora Mostkowanie zabezpieczenia przed lu nym a cuchem Mostkowanie wy czenia jazdy (o) Mostkowanie wy czenia podnoszenia (o) Mostkowanie funkcji wy czania opuszczania (o) Zabezpieczenie ko ca korytarza (o) Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (komunikaty informacyjne 3670 / 3752) Holowanie wózka z korytarza mi dzyrega owego/przemieszczanie wózka bez akumulatora Wychodzenie z kabiny za pomoc sprz tu ratunkowego Schowek na sprz t ratunkowy w kabinie operatora Sprawdzanie / konserwacja sprz tu ratunkowego Okres u ytkowania sprz tu ratunkowego Magazynowanie i transport sprz tu ratunkowego Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( ) Opis / Zastosowanie sprz tu ratunkowego ( ) System ochrony osób (o) Funkcja systemu ochrony osób (SOO) Opis funkcji Zachowanie uwzgl dniaj ce ochron rodowiska Czyszczenie szyby przedniej skanerów laserowych Wskazania wska nika siedmiosegmentowego i lampki kontrolnej (LED) Codzienna kontrola przed uruchomieniem systemu ochrony osób Dzia anie systemu ochrony osób Wyposa enie dodatkowe Indywidualne ustawienia operatora (o) Modu dost powy ISM (o) Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci (o) Poziome pozycjonowanie (o) Funkcja wagi (o) Tryb pasa era w kabinie operatora (o) Wid y teleskopowe (o)

11 9.8 Przesuwnik boczny z bów wide (o) Wózek z krat adunkow i palet do chodzenia Lusterka wsteczne (o) Ga nice (o) Tryb prowadzenia pieszo (o) F Przegl d i konserwacja pojazdu Bezpiecze stwo eksploatacji i ochrona rodowiska Przepisy bezpiecze stwa konserwacji Konserwacje i przegl dy Lista czynno ci konserwacyjnych Lista kontrolna konserwacji hamulce Lista kontrolna konserwacji elektryka Lista kontrolna konserwacji zasilanie elektryczne Lista kontrolna konserwacji jazda Lista kontrolna konserwacji rama i nadwozie Lista kontrolna konserwacji ruchy hydrauliki Lista kontrolna konserwacji ustalone us ugi Lista kontrolna konserwacji kierowanie Lista kontrolna konserwacji komponenty systemowe Lista kontrolna konserwacji opcje Materia y eksploatacyjne i plan smarowania Bezpieczna praca z materia ami eksploatacyjnymi Plan smarowania Materia y eksploatacyjne Opis czynno ci konserwacyjnych Przygotowanie wózka do prac konserwacyjnych i napraw Demonta / monta pokrywy komory nap du Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych Zabezpieczanie kabiny operatora przed przypadkowym opuszczeniem Konserwacja a cucha podnoszenia Nasmarowa a cuchy podnoszenia, oczy ci i przesmarowa powierzchnie lizgowe w profilach masztu Inspekcja a cuchów podnoszenia Gi tkie przewody hydrauliczne Kontrola poziomu oleju hydraulicznego Ponowne uruchomienie wózka po pracach konserwacyjnych Wy czenie wózka z eksploatacji Czynno ci przed wy czeniem pojazdu z eksploatacji Czynno ci w trakcie przerwy w eksploatacji Ponowne uruchomienie wózka po wy czeniu z eksploatacji Kontrola bezpiecze stwa po d u szym okresie eksploatacji lub po wyst pieniu sytuacji nietypowych Ostateczne wy czenie z eksploatacji, usuwanie Pomiar wibracji

12 Załącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Z Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

13 PL

14 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu adunków. Wózek jezdniowy nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obs ugi. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa uszkodzenie cia a lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem WSKAZÓWKA Maksymalny podnoszony adunek i maksymalnie dopuszczalna odleg o adunku podane s na wykresie obci e i nie wolno ich przekracza. adunek musi le e na no niku adunku lub nale y podejmowa go za pomoc urz dzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. adunek musi przylega do pleców wspornika wide i le e centralnie pomi dzy z bami wide. Podnoszenie, opuszczanie i kompletacja adunków. adunek poza korytarzami nale y transportowa w mo liwie najni szej pozycji nad pod og, zwracaj c uwag na to, czy trasa przejazdu jest wolna. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ci gni cie adunku jest zabronione. Jazda po wzniesieniach i stokach jest zabroniona. Wje d anie na rampy prze adunkowe / za adunkowe jest zabronione. Holowanie przyczepy jest zabronione. Transport wisz cych adunków jest zabroniony. 11

15 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji NIEBEZPIECZE STWO! Nie wolno przekracza dopuszczalnych obci e powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o z ej widoczno ci konieczna jest asysta drugiej osoby. Z WSKAZÓWKA Nie nale y eksploatowa pojazdu w otoczeniu zagro onym po arem lub wybuchem, w rodowisku zagra aj cym powstaniem korozji ani w miejscach o du ym zapyleniu. Ponadto wózka nie wolno eksploatowa w pobli u niechronionych znajduj cych si w ruchu cz ci instalacji elektrycznej. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na równych powierzchniach zgodnie z dyrektyw VDMA. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych lub w otoczeniu zagro onym wybuchem wymagane jest specjalne wyposa enie oraz atest wózka. 12

16 Z Z Odst py bezpiecze stwa (odst p bezpiecze stwa wysi gników) Rega y musz by dostosowane do EKS. Przestrzega poni szych odst pów bezpiecze stwa wymaganych przez firm Jungheinrich (odst p bezpiecze stwa wysi gników). W przypadku wózków z prowadzeniem szynowym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 100 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. W przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 125 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo kolizji prowadzonego wózka z rega em na skutek zbyt ma ego odst pu bezpiecze stwa Zbli anie si poni ej wymaganego i przepisowego odst pu bezpiecze stwa mo e prowadzi do kolizji mi dzy prowadzonym wózkiem i rega em. W przypadku przekroczenia wymaganych przez firm Jungheinrich przepisowych odst pów bezpiecze stwa nast puje redukcja maksymalnej pr dko ci jazdy. Przekraczanie minimalnego odst pu bezpiecze stwa wg EN punktu wynosz cego 90 mm jest niedozwolone. Eksploatacja wózka jezdniowego w tych w skich korytarzach jest zabroniona. 13

17 4 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzier awa) u ytkownikiem jest osoba, która przej a obowi zki u ytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomi dzy w a cicielem i u ytkownikiem pojazdu. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany by zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z eksploatacj wózka. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. WSKAZÓWKA W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta. 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego wchodz cego w zakres oprzyrz dowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, mo liwy jest wy cznie za pisemn zgod producenta. W razie potrzeby nale y równie uzyska zgod odno nych urz dów lokalnych. Zgoda wydana przez odpowiedni jednostk administracyjn nie zast puje jednak zgody producenta. 14

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania EKS jest wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. Wersje EKS 210 oraz EKS 312 w wariancie L s wyposa one w krat adunkow, nie posiadaj natomiast dodatkowego zespo u podnoszenia. Wersje EKS 210 oraz EKS 312 w wariancie Z s wyposa one w dodatkowy zespó podnoszenia, nie posiadaj natomiast kraty adunkowej. Wersje EKS 208 oraz EKS 308 nie posiadaj dodatkowego zespo u podnoszenia ani balustrady w przedniej cz ci. Wózek EKS przeznaczony jest do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnie z dyrektyw VDMA dotycz c transportu i komisjonowania. Mo na nim podnosi palety z otwart podstaw lub z deskami poprzecznymi na zewn trz rejonu kó no nych oraz pojemniki / wózki na kó kach. Mo na podejmowa i odk ada adunek oraz transportowa go na d u szych odcinkach. Kabina operatora podnosi si wraz z wid ami, umo liwiaj c operatorowi wygodny wgl d i dost p do towaru na wszystkich wysoko ciach rega u. 15

19 Z Z Z Odst py bezpiecze stwa (odst p bezpiecze stwa wysi gników) Rega y musz by dostosowane do EKS. Przestrzega poni szych odst pów bezpiecze stwa wymaganych przez firm Jungheinrich (odst p bezpiecze stwa wysi gników). W przypadku wózków z prowadzeniem szynowym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 100 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. W przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym zachowa odst p bezpiecze stwa co najmniej 125 mm pomi dzy: kabin operatora i rega em oraz umieszczonym w nim towarem prawid owo podj tym adunkiem i rega em oraz umieszczonym w nim towarem. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. OSTRZE ENIE! Niebezpiecze stwo kolizji prowadzonego wózka z rega em na skutek zbyt ma ego odst pu bezpiecze stwa Zbli anie si poni ej wymaganego i przepisowego odst pu bezpiecze stwa mo e prowadzi do kolizji mi dzy prowadzonym wózkiem i rega em. W przypadku przekroczenia wymaganych przez firm Jungheinrich przepisowych odst pów bezpiecze stwa nast puje redukcja maksymalnej pr dko ci jazdy. Przekraczanie minimalnego odst pu bezpiecze stwa wg EN punktu wynosz cego 90 mm jest niedozwolone. Eksploatacja wózka jezdniowego w tych w skich korytarzach jest zabroniona. Pod oga musi odpowiada wymogom dyrektywy VDMA. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze mi dzyrega owe musz by wyposa one w szyny prowadz ce. Przymocowane do wózka rolki prowadz ce z wulkolanu prowadz wózek pomi dzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (IF), w pod odze musi by umieszczony przewód prowadz cy, którego sygna y odbierane s przez komputer pok adowy wózka za po rednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. Z No no wózka podana jest na tabliczce znamionowej. 16

20 2 Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane s nast puj ce okre lenia: Poz. kierunek jazdy 1 w lewo 2 kierunek nap du 3 kierunek adunku 4 w prawo 17

21 3 Opis podzespo ów i funkcji 3.1 Opis dzia ania Zabezpieczenia Zwarta konstrukcja wózka z zaokr glonymi kraw dziami umo liwia bezpieczn eksploatacj. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadaj cymi cz ciami. Ko o nap dowe i ko a no ne chronione s stabilnymi zderzakami. Pomimo podj cia odpowiednich rodków ostro no ci nadal mo e wyst powa niebezpiecze stwo wypadku z udzia em osób trzecich. W sytuacjach niebezpiecznych wy cznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Otwarcie znajduj cych si po obu stronach kabiny barierek bezpiecze stwa powoduje zatrzymanie wszystkich elementów wózka. Otwarcie barierek bezpiecze stwa znajduj cych si w kierunku adunku powoduje zatrzymanie wszystkich manewrów (tylko w wersji EKS 210 L i EKS 312 L (z krat adunkow )). Przycisk czuwaka Po przygotowaniu urz dzenia do pracy ((patrz "Przygotowywanie do pracy" na stronie 161) lub (patrz "Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o)" na stronie 162)) i zamkni ciu barierek zabezpieczaj cych przycisk czuwaka no ny nale y: t = jeden raz nacisn, co umo liwia u ytkowanie wózka. Po zwolnieniu pokr t a sterowania jazd i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). o = nacisn i przytrzyma wci ni ty, co umo liwia u ycie wózka. Po zdj ciu stopy z przycisku czuwaka nast pi zablokowanie funkcji podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania s dalej aktywne. Po zwolnieniu przycisku czuwaka i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). Dzia anie zatrzymania awaryjnego W przypadku rozpoznania b du przez sterownik nast puje automatyczne wyhamowanie wózka a do zatrzymania. Wska niki kontrolne na wy wietlaczu operatora wskazuj zatrzymanie awaryjne. Po ka dym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu. 18

22 Nap d jezdny Zamontowany pionowo, wysokoobci alny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu. Silnik jest po czony bezpo rednio z jednoko owym zespo em nap dowym, co zapewnia jego atw i szybk konserwacj. Uk ad hamulcowy Wózek mo na wyhamowywa mi kko i bez powodowania zu ycia cz ci przez redukcj za pomoc pokr t a sterowania jazd lub przez zmian kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). Oddzia uj cy na silnik jezdny elektromagnetyczny hamulec spr ynowy s u y jako hamulec postojowy. Uk ad kierowniczy Wyj tkowo lekko pracuj cy uk ad kierowniczy z nap dem trójfazowym (mocniejszy i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu). Kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skr tnego ko a nap dowego wskazywane jest na wy wietlaczu na pulpicie sterowniczym. Maksymalny skr t ko a wynosi ± 90. W trybie prowadzenia szynowego ko o nap dowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naci ni cie odpowiedniego przycisku. W tym trybie kierowanie r czne jest nieaktywne (o). W trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadz cego wózek jest sterowany automatycznie przez uk ad sterowania. W tym trybie kierowanie r czne jest nieaktywne (o). 19

23 Elementy obs ugi i wska niki Ergonomiczne elementy obs ugi umo liwiaj wygodn obs ug, zapewniaj c precyzyjne sterowanie jazd i funkcjami hydraulicznymi. Przyciski funkcyjne do sterowania funkcjami (podnoszenie/opuszczanie zespo u dodatkowego,...) i menu. Wy wietlacz operatora wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja ko a skr tnego, podniesienie ca kowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemno akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Ró ne warianty umieszczenia pulpitu sterowniczego (o). Pulpity sterownicze o regulowanej wysoko ci (t). Bezprze cznikowa i obur czna obs uga dla maksymalnego bezpiecze stwa i komfortu obs ugi. Czujniki rejestruj dotyk operatora i przesy aj informacje do komputera pojazdu. Instalacja elektryczna Uk ad elektroniczny z nieulegaj cymi zu yciu czujnikami. Interfejs do przy czenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urz dzenia (amortyzacja w pozycjach kra cowych, wy czenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, wy czenia itp.). Opró nianie pami ci b dów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. atwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Uk ad sterowania wyposa ony jest w magistral CAN i stale aktywne czujniki. Wszystkie ruchy s daj si parametryzowa. Uk ad sterowania zapewnia p ynne ruszanie i hamowanie adunku we wszystkich pozycjach kra cowych. Trójfazowy uk ad sterowania MOSFET gwarantuje agodny start ka dej operacji. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczno odzysku energii silnika jezdnego i podnoszenia umo liwia wysokie pr dko ci jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Pomiar pr dko ci obrotowej na ko ach z kontrol trakcji i rozpoznaniem zu ycia ko a nap dowego (o). Z Mo liwy akumulator nap dowy, (patrz "Typy akumulatorów" na stronie 87). 20

24 Instalacja hydrauliczna Wszystkie uk ady hydrauliczne nap dzane s mocnym i bezobs ugowym silnikiem trójfazowym bez elementów ulegaj cych zu yciu z osadzon na nim cichobie n pomp z bat. Rozdzia oleju odbywa si za pomoc zaworów elektromagnetycznych. Ilo oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna nap dza silnik, pracuj cy wtedy jako generator. Odzyskana w ten sposób energia jest magazynowana w akumulatorze (opuszczanie odzyskowe). Wyj tkowo odporny na odkszta cenia maszt dla wysokich ud wigów resztkowych i niskich waha masztu Wyposa enie dodatkowe Mechaniczne prowadzenie szynowe Prowadzenie indukcyjne dla dok adnego prowadzenia w korytarzach mi dzyrega owych bez mechanicznego obci enia komponentów. Pakiet komfortowy Stanowisko pracy z o wietleniem stanowiska pracy i wentylatorem. Radio z odtwarzaczem CD i interfejsem MP3 Mechaniczne i elektryczne interfejsy do systemów zarz dzania przep ywem materia ów. Jungheinrich ISM: System informacyjny zarz dzania wózkami (o). Wy czniki na dachu ochronnym kabiny (np. urz dzenie zabezpieczaj ce,...). Modu owy system wy czników podnoszenia i jazdy oraz redukcji pr dko ci Sterowanie za po rednictwem transponderów. Sta y pomiar w celu dok adnej identyfikacji wszystkich powierzchni magazynowych. Wysoka elastyczno funkcji od czaj cych i zabezpieczaj cych (zabezpieczenie ko ca korytarza, wy czenie funkcji podnoszenia / jazdy, redukcja pr dko ci). Optymalizacja wykresów pr dko ci jazdy przez topologi pod o a. Wbudowany system ochrony osób (PSS) firmy Jungheinrich. 21

25 3.2 Przegl d podzespo ów Wersje EKS 210 Z / EKS 312 Z (z dodatkowym zespo em podnoszenia) ,

26 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka 12 o odci gi masztu (tylko w EKS 312) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 210 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 23

27 3.2.2 Wersje EKS 210 L / EKS 312 L (z dodatkowym zespo em podnoszenia) ,

28 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka odci gi masztu (tylko w EKS 312 bez montowanej na sta e platformy t komisjonowania) 12 odci gi masztu (tylko w EKS 312 z montowan na sta e platform o komisjonowania) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 210 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne 31 t krata adunkowa 32 t barierki bezpiecze stwa w kierunku adunku t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 25

29 3.2.3 EKS 208 / EKS ,

30 Poz. Nazwa 5 t maszt 6 t dach ochronny 7 t kierownica 8 t pulpit sterowniczy z wy wietlaczem operatora 9 t d wignia obs ugi 10 t wy cznik awaryjny 11 t stacyjka 12 o odci gi masztu (tylko w EKS 308) 13 t pokrywa akumulatora 14 t wtyk akumulatora 15 t barierki 16 t podnoszona kabina operatora przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje si na 17 o rysunku) 18 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 19 t z b wide 20 t przycisk czuwaka mocowanie rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym (po obu 21 o stronach) 22 o tylny skaner systemu ochrony osób 23 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 24 t ko o nap dowe 25 t zabezpieczenie przed przewróceniem mocowanie rolki prowadzenia szynowego przy kole nap dowym (po obu 26 o stronach) 27 t rama pojazdu t obudowa boczna w EKS o obudowa boczna w EKS 208 mocowanie rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym (po obu 29 o stronach) 30 t ko o no ne t Oznacza wyposa enie standardowe o Oznacza wyposa enie dodatkowe 27

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcji obsługi 11.09 - 11.14

EKS 110. Instrukcji obsługi 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Instrukcji obsługi p 51207206 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem.

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. ZAGROŻENIA... 1 3. POJĘCIA... 2 4. WYMAGANIA URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE... 2 5. WYMAGANIA OSŁONY I UKSZTAŁOTOWANIE ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI... 4 6. WYMAGANIA NAPED I ŹRÓDŁO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK D-4840 Rheine 1 z 8 typ SK piasta 1.0 piasta 4.5 Sprzęgło przeciążeniowe jest elementem chroniącym następujące po nim elementy przed zniszczeniem. Bezluzowe przeniesienie napędu zapewnione jest przez kulki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu BALANSER SWF 09 1 - Pressura 1. SPECYFIKACJE Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar SWF-09 4,5-9,0 1,50 4,0 SWF-09L 4,5-9,0 2,30 8,0

Bardziej szczegółowo

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION LEVELAUTOMATIC EVOLUTION Instrukcja obsługi dolewki akwarystycznej Przed przystąpieniem do użytkowania, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podłączenie 3. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo