EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515"

Transkrypt

1 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji p EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515

2 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Informacje dodatkowe upowa nienia Data p DEKLARACJA GODNO CI WE Ni ej podpisani potwierdzaj niniejszym, e opisany tutaj nap dzany wózek jezdniowy spe nia wymagania okre lone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilno elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich pó niejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporz dzeniami maj cymi na celu przekszta cenie tych dyrektyw w prawo krajów cz onkowskich. Ka dy z sygnatariuszy jest upowa niony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 Wst p Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBS UGI. Informacje te przedstawiono w zwi z ej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y oznaczone s literami. Ka dy rozdzia rozpoczyna si od strony oznaczonej cyfr 1. Oznakowanie stron sk ada si z litery odpowiadaj cej danemu rozdzia owi i numeru strony. Przyk ad: strona B 2 oznacza drug stron rozdzia u B. W instrukcji obs ugi omówione zosta y ró ne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji nale y stosowa si do instrukcji odnosz cych si do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: Wyst puje przed wskazówkami dotycz cymi bezpiecze stwa pracy, których nale y przestrzega w celu zapobiegania zagro eniom dla zdrowia lub ycia. Wyst puje przed wskazówkami, których nale y przestrzega w celu zapobiegania szkodom materialnym. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. Oznacza wyposa enie standardowe. Oznacza wyposa enie dodatkowe. Nasze urz dzenia podlegaj ci g emu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, e zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposa enia i techniki. Dlatego te tre niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e stanowi podstawy do roszcze w stosunku do okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obs ugi nale do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

5 0108.PL

6 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne... A 1 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem... A 1 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji... A 2 4 Obowi zki u ytkownika... A 2 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego... A 3 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B Definicja kierunku jazdy... B 2 2 Opis podzespo ów i funkcji... B Wózek jezdniowy - opis dzia ania... B 6 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary (wg karty katalogowej)... B Wersje masztów... B Dane silnika... B Masy... B Ko a, uk ad jezdny... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B Wymagania elektryczne... B 23 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa wózka... B Tabliczka ud wigu wózka... B Tabliczka ud wigu oprzyrz dowania doczepianego (o)... B 28 5 Stateczno... B 28 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Transport d wigowy... C Transport d wigowy pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem... C Punkty zaczepowe... C Transport d wigowy akumulatora... C 5 3 abezpieczenie wózka podczas transportu... C abezpieczenie transportowe wózka podstawowego... C abezpieczenie transportowe masztu... C abezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem... C PL I 1

7 4 Pierwsze uruchomienie... C Przemieszczanie wózka bez akumulatora... C Monta i demonta masztu... C 11 5 Uruchomienie... C Mechaniczne zabezpieczenia przed przewróceniem (t)... C Aktywny stabilizator (o)... C 14 D Akumulator konserwacja, adowanie, wymiana 1 Przepisy bezpiecze stwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D Wymiary komory akumulatorowej... D 3 3 Ods anianie akumulatora... D 4 4 adowanie akumulatora... D 6 5 Demonta i monta akumulatora... D Monta i demonta akumulatora za pomoc wózka transportowego (t)... D Monta i demonta akumulatora w przyrz dzie do wymiany akumulatorów za pomoc wózka wid owego (o)... D Czujnik blokady akumulatora (t)... D 17 6 Wbudowana adowarka/ adowarka pok adowa (o)... D Opis... D Ró ne odbiorniki pr du... D Tryby pracy... D Obs uga w ró nych trybach pracy... D Symbole i ich znaczenie... D Wskazówki konserwacyjne do wbudowanych adowarek/ adowarek pok adowych... D 24 7 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu... D 25 8 Wska nik roz adowania akumulatora wska nik s upkowy (t)... D Czujnik roz adowania akumulatora przy wska niku segmentowym... D Kolory wiec cych symboli akumulatora... D 27 9 Wska nik roz adowania akumulatora wska nik procentowy (o)... D Kolory wiec cych symboli akumulatora... D 28 E Obs uga 1 Przepisy bezpiecze stwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Elementy obs ugi i wska niki... E Elementy obs ugi i wska niki na pulpicie sterowniczym... E Elementy obs ugi i wska niki na wy wietlaczu... E Symbole i przyciski w dolnym zakresie... E Symbole stanu pracy wózka... E PL I 2

8 1109.PL 3 Uruchomienie wózka... E Codzienne czynno ci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu... E Wchodzenie na wózek i schodzenie z wózka... E Demonta fotela... E Ustawianie stanowiska operatora... E Ustawienie fotela operatora... E Regulacja k ta nachylenia pulpitu sterowniczego... E Regulacja wysoko ci pulpitu sterowniczego... E Przygotowywanie wózka do pracy (t)... E Ustanowienie gotowo ci do pracy z dodatkowym kodem dost pu (o)... E Modu dost powy ISM (o)... E Czynno ci kontrolne po przygotowaniu wózka do pracy... E Ustalanie odniesienia zespo u podnoszenia g ównego i dodatkowego... E Ustawianie daty i zegara... E Indywidualne ustawienia operatora (o)... E 37 4 Praca z pojazdem... E asady bezpiecze stwa obowi zuj ce podczas jazdy... E Wy czanie awaryjne, jazda, kierowanie, hamowanie... E Jazda w korytarzach mi dzyrega owych... E Jazda kombinowana... E Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót poza korytarzami mi dzyrega owymi... E Jednoczesne przesuwanie wysi gnika i obracanie wspornika wide... E Stó teleskopowy (o)... E Symetryczny mechanizm przesuwu bocznego w pozycji rodkowej (o)... E Przyrz d do regulacji z bów wide (o)... E Wid y teleskopowe (o)... E Symetryczny mechanizm przesuwu bocznego w pozycji rodkowej z wbudowanym przyrz dem do regulacji wide (o)... E Asymetryczny przesuwnik boczny z wbudowanym przyrz dem do regulacji wide (o)... E Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wide w korytarzach mi dzyrega owych... E Kompletowanie i sk adowanie... E Podejmowanie, transport i odk adanie adunku... E Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci z podaniem stref (o)... E Poziome pozycjonowanie (o)... E Bezpiecznie zaparkowa wózek... E Pomoc w przypadku usterek... E Uk ad zatrzymania awaryjnego... E Awaryjne opuszczanie kabiny operatora/dodatkowego zespo u podnoszenia... E Mostkowanie zabezpieczenia przed lu nym a cuchem... E Mostkowanie wy czenia jazdy (o)... E 113 I 3

9 5.5 Mostkowanie wy czenia podnoszenia (o)... E Mostkowanie wy czenia opuszczania (o)... E abezpieczenie wyjazdu z korytarza (o)... E Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (komunikaty zdarzenia 3670 / 3752)... E Holowanie wózka z korytarza mi dzyrega owego / przemieszczanie wózka bez akumulatora... E Wychodzenie z kabiny za pomoc sprz tu ratunkowego... E Schowek na sprz t ratunkowy w kabinie operatora... E Sprawdzanie / konserwacja sprz tu ratunkowego... E Okres u ytkowania sprz tu ratunkowego... E Magazynowanie i transport sprz tu ratunkowego... E Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( )... E Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( )... E System ochrony osób (o)... E Funkcja systemu ochrony osób (SOO)... E Opis funkcji... E Czyszczenie przedniej szyby skanerów... E Codzienna kontrola przed uruchomieniem systemu ochrony osób... E Funkcja - System ochrony osób... E Wózek do kompletacji EKS 513/515k/ E Rozmieszczenie pulpitów sterowniczych... E Wózek EKS 513/515k/515 z krat adunkow i palet, na któr mo na wchodzi (o)... E Wska nik bocznych i/lub przednich barierek platformy kompletacyjnej oraz barierek w kierunku adunku... E Dodatkowe symbole na wy wietlaczu operatora... E Opis funkcji podejmowania lub odk adania adunku... E Wózek EKS 513/515k/515 z dodatkowym zespo em podnoszenia (o)... E Wyposa enie dodatkowe... E Lusterka wsteczne (o)... E Tryb pasa era (w kabinie operatora) (o)... E Funkcja wagi (o)... E Praca na platformie roboczej (o)... E Ga nica (o)... E amkni ta kabina operatora (o)... E System kamer (o)... E 212 F Przegl d i konserwacja pojazdu 1 Bezpiecze stwo eksploatacji i ochrona rodowiska... F 1 2 Przepisy bezpiecze stwa konserwacji... F 2 3 Konserwacje i przegl dy... F PL I 4

10 4 Lista czynno ci konserwacyjnych... F Lista czynno ci konserwacyjnych oprzyrz dowania doczepianego (opcje)... F 12 5 Materia y eksploatacyjne i plan smarowania... F Bezpieczna praca z materia ami eksploatacyjnymi... F Plan smarowania... F Materia y eksploatacyjne... F 19 6 Opis czynno ci konserwacyjnych... F Przygotowanie pojazdu do prac konserwacyjnych i napraw... F abezpieczanie kabiny operatora przed przypadkowym opuszczeniem... F Konserwacja a cucha podnoszenia... F Nasmarowa a cuchy podnoszenia, oczy ci i przesmarowa powierzchnie lizgowe w profilach masztu.... F Automatyczne smarowanie a cuchów (o)... F Inspekcja a cuchów podnoszenia... F Gi tkie przewody hydrauliczne... F Demonta /monta pokrywy nap du... F Kontrola poziomu oleju hydraulicznego... F Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie wózka po czyszczeniu lub konserwacji... F 37 7 Wy czenie wózka z eksploatacji... F Konieczne czynno ci przed wy czeniem wózka z eksploatacji... F Konieczne czynno ci w trakcie wy czenia z eksploatacji... F Ponowne uruchomienie wózka po wy czeniu z eksploatacji... F 41 8 Kontrola bezpiecze stwa po d u szym okresie eksploatacji lub po wyst pieniu sytuacji nietypowych... F 42 9 Ostateczne wy czenie z eksploatacji, usuwanie... F Pomiar wibracji... F PL I 5

11 I PL

12 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

13 PL

14 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu adunków. Wózek jezdniowy nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa uszkodzenie cia a lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Maksymalny podnoszony adunek i maksymalnie dopuszczalna odleg o adunku podane s na wykresie obci e i nie wolno ich przekracza. adunek musi le e na no niku adunku lub nale y podejmowa go za pomoc urz dzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. adunek musi przylega do pleców wspornika wide i le e centralnie pomi dzy z bami wide. Podnoszenie, opuszczanie i kompletacja adunków. adunek poza korytarzami nale y transportowa w mo liwie najni szej pozycji nad pod og, zwracaj c uwag na to, czy trasa przejazdu jest wolna. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ci gni cie adunku jest zabronione. Jazda po wzniesieniach i stokach jest zabroniona. Wje d anie na rampy prze adunkowe / za adunkowe jest zabronione. Holowanie przyczepy jest zabronione. Transport wisz cych adunków jest zabroniony PL A 1

15 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji F Nie wolno przekracza dopuszczalnych obci e powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o z ej widoczno ci konieczna jest asysta drugiej osoby. Nie nale y eksploatowa pojazdu w otoczeniu zagro onym po arem lub wybuchem, w rodowisku zagra aj cym powstaniem korozji ani w miejscach o du ym zapyleniu. Ponadto wózka nie wolno eksploatowa w pobli u niechronionych znajduj cych si w ruchu cz ci instalacji elektrycznej. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur od +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na równych pod ogach zgodnie z DIN cz 1. Odst py bezpiecze stwa mi dzy wózkiem a rega em zgodnie z norm EN punkt Minimalny odst p bezpiecze stwa 100 mm mi dzy wózkiem z prowadzeniem szynowym a rega em. Minimalny odst p bezpiecze stwa 125 mm mi dzy wózkiem z prowadzeniem indukcyjnym a rega em. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych lub w otoczeniu zagro onym wybuchem wymagane jest specjalne wyposa enie oraz atest. 4 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzier awa) u ytkownikiem jest osoba, która przej a obowi zki u ytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomi dzy w a cicielem i u ytkownikiem pojazdu. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by pojazd eksploatowany by zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z eksploatacj pojazdu. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta PL A 2

16 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego wchodz cego w zakres oprzyrz dowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, mo liwy jest wy cznie za pisemn zgod producenta. W razie potrzeby nale y równie uzyska zgod odno nych urz dów lokalnych. goda wydana przez odpowiedni jednostk administracyjn nie zast puje jednak zgody producenta PL A 3

17 A PL

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania EKX jest trójstronnym wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. EKS jest wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. S one przeznaczone do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnych z norm DIN cz 1. Mo na nim podnosi palety z otwart podstaw lub z deskami poprzecznymi na zewn trz rejonu kó no nych oraz pojemniki/wózki na kó kach. Mo na podejmowa i odk ada adunek oraz transportowa go na d u szych odcinkach. Kabina operatora podnosi si wraz z wid ami, umo liwiaj c operatorowi wygodny wgl d i dost p do towaru na wszystkich wysoko ciach rega u. Rega y musz by przystosowane do wózków EKX / EKS. Nale y bezwzgl dnie przestrzega wymaganych przez firm Jungheinrich odst pów bezpiecze stwa (np. EN , punkt 7.3.2): w przypadku wózków z prowadzeniem szynowym mi dzy rega em a wózkiem zachowa odst p bezpiecze stwa wynosz cy przynajmniej 100 mm. w przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym odst p bezpiecze stwa mi dzy rega em a wózkiem nie mo e by mniejszy ni 125 mm. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. Pod oga musi odpowiada wymogom normy DIN cz 1. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze mi dzyrega owe musz by wyposa one w szyny prowadz ce. Przymocowane do wózka rolki prowadz ce z wulkolanu prowadz wózek pomi dzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (IF), w pod odze musi by umieszczony przewód prowadz cy, którego sygna y odbierane s przez komputer pok adowy wózka za po rednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. No no wózka podana jest na tabliczce znamionowej Typ Ud wig rodek ci ko ci adunku EKX 513 / EKS kg 600 mm EKX 515k / EKS 515k 1500 kg 600 mm EKX 515 / EKS kg 600 mm 1109.PL B 1

19 1.1 Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane s nast puj ce okre lenia: EKX 513/515k/515 lewa kierunek nap du kierunek adunku prawa EKS 513/515k/515 lewa kierunek nap du kierunek adunku prawa 1109.PL B 2

20 2 Opis podzespo ów i funkcji , PL B 3

21 , PL B 4

22 Poz. Nazwa 1 t Maszt 2 t Dach ochronny 3 t espó dodatkowy 1) 4 t Pulpit sterowniczy 5 t barierki bezpiecze stwa 6 t podnoszona kabina operatora 7 t z b wide 8 t Przycisk czuwaka o przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 9 (nie znajduje si na rysunku) 10 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 11 o Rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym 12 t Ko o no ne 13 t Rama 14 o Rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym 15 t obudowa boczna 16 o Rolki prowadzenia szynowego w komorze nap du t abezpieczenie przed przewróceniem 17 o aktywne stabilizatory 18 t Ko o nap dowe 19 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 20 o Tylny skaner systemu ochrony osób 21 o Pokrywa akumulatora 22 o zakotwiczenia masztu o Automatyczne smarowanie a cucha na si ownikach podnoszenia 23 swobodnego (tylko przy potrójnym maszcie dwupodnoszeniowym) o Automatyczne smarowanie a cucha na górnym zamocowaniu 24 masztu (przy podwójnych / potrójnych masztach dwupodnoszeniowych) t = wyposa enie standardowe o = wyposa enie dodatkowe 1) nie dotyczy EKS 513 / 515k / PL B 5

23 2.1 Wózek jezdniowy - opis dzia ania abezpieczenia: warta konstrukcja wózka z zaokr glonymi kraw dziami umo liwia bezpieczn eksploatacj. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadaj cymi cz ciami. Ko o nap dowe i ko a no ne chronione s stabilnymi zderzakami. astosowanie os ony ko a nap dowego nie eliminuje ca kowicie zagro enia osób trzecich. W sytuacjach niebezpiecznych wy cznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Otwarcie znajduj cych si po obu stronach kabiny barierek bezpiecze stwa powoduje zatrzymanie wszystkich elementów wózka. Operacje jazdy lub podnoszenia i opuszczania mo liwe s tylko przy wci ni tym przycisku czuwaka. Operacje przesuwu i nachylania mo liwe s tylko wtedy, gdy przycisk czuwaka zosta wci ni ty (tylko przy EKX). Przycisk czuwaka Po przygotowaniu wózka do pracy (patrz podrozdzia y Przygotowywanie wózka do pracy lub Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o) w rozdziale E) i po zamkni ciu barierek nale y przycisk czuwaka, znajduj cy si w przestrzeni no nej: t = jeden raz nacisn, tak aby operator móg eksploatowa wózek. Po zwolnieniu pokr t a sterowania jazd i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). o = nacisn i przytrzyma wci ni ty, tak aby operator móg eksploatowa wózek. Po zdj ciu stopy z przycisku czuwaka nast pi zablokowanie funkcji podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania s dalej aktywne. Po zwolnieniu przycisku czuwaka i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). Dzia anie zatrzymania awaryjnego W przypadku rozpoznania b du nast puje automatyczne wyhamowanie wózka a do zatrzymania. Wska niki kontrolne na wy wietlaczu operatora wskazuj zatrzymanie awaryjne. Po ka dym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu PL B 6

24 Nap d jezdny: amontowany pionowo, wysokoobci alny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu. Silnik przykr cony jest bezpo rednio do jednoko owego zespo u nap dowego, co zapewnia atw i szybk obs ug silnika. Uk ad hamulcowy: Elektronicznie sterowany hamulec ko a nap dowego i elektromagnetyczny hamulec tarczowy bez elementów ulegaj cych zu yciu na ko ach no nych. Wózek hamowa mo na mi kko i bez zu ycia cz ci przez zmniejszenie nacisku na przycisk jazdy lub przez zmian kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). Oddzia uj cy na silnik jezdny hamulec elektromagnetyczny s u y jako hamulec postojowy/unieruchamiaj cy. Oddzia uj cy na o przedni hamulec ko a no nego (elektromagnetyczny hamulec spr ynowy) aktywowany jest w zale no ci od wysoko ci podniesienia tylko w przypadku naci ni cia wy cznika awaryjnego lub aktywacji zatrzymania awaryjnego. Uk ad kierowniczy: Wyj tkowo lekko pracuj cy uk ad kierowniczy z nap dem trójfazowym (mocny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu). Wygodna kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skr tnego ko a nap dowego wskazywane jest na wy wietlaczu na pulpicie sterowniczym. Skr t ko a wynosi +/- 90, co gwarantuje doskona zwrotno wózka w ciasnych korytarzach. Przy mechanicznym prowadzeniu szynowym ko o nap dowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naci ni cie odpowiedniego przycisku (opcja). W aktywnym trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadz cego kierowanie przejmuje automatycznie uk ad sterowania wózkiem, a kierowanie r czne jest dezaktywowane (opcja) PL B 7

25 Elementy obs ugi i wska niki: Ergonomiczne w czanie funkcji kciukiem umo liwia wygodn obs ug bez obci ania nadgarstków. Precyzyjne sterowanie jazd i uk adami hydraulicznymi pozwala ostro nie obchodzi si z towarem i dok adnie ustawia go w danej pozycji. Przyciski funkcyjne do sterowania funkcjami (podnoszenie/opuszczanie zespo u dodatkowego,...) i menu. Wbudowany kolorowy wy wietlacz informacyjny wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja ko a skr tnego, podniesienie ca kowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemno akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Elektrycznie przestawiany pulpit sterowniczy Bezprze cznikowa i obur czna obs uga dla maksymalnego bezpiecze stwa i komfortu obs ugi Czujniki rejestruj dotyk operatora i przesy aj informacje do komputera. Ergonomia i komfort Wej cie o du ych rozmiarach Du a przestrze na nogi, regulowane podpórki na kolana nakomita widoczno adunku i nawierzchni dzi ki wyj tkowo niskim prowadzeniom obrotnicy i masztom nieograniczaj cym widoczno ci. Spr ynowy, regulowany i sk adany fotel komfortowy Indywidualne programy wózka Amortyzatory pozycji kra cowych i przej cia wszystkich funkcji hydraulicznych Instalacja hydrauliczna: Wszystkie uk ady hydrauliczne nap dzane s mocnym i bezobs ugowym silnikiem trójfazowym bez elementów ulegaj cych zu yciu z osadzon na nim cichobie n pomp z bat. Rozdzia oleju odbywa si za pomoc zaworów elektromagnetycznych. Ilo oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna nap dza silnik, pracuj cy wtedy jako generator (opuszczanie odzyskowe). Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze. Wyj tkowo odporny na odkszta cenia maszt dla wysokich ud wigów resztkowych i niskich waha masztu 1109.PL B 8

26 Instalacja elektryczna: Uk ad elektroniczny z nieulegaj cymi zu yciu czujnikami Interfejs do przy czenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urz dzenia (amortyzacja w pozycjach kra cowych, wy czenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, pr dko podnoszenia, wy czenia itp.). Opró nianie pami ci b dów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. atwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Uk ad sterowania wyposa ony jest w magistral CAN i stale aktywne czujniki. Wszystkie ruchy s daj si parametryzowa. Uk ad sterowania zapewnia p ynne ruszanie i hamowanie adunku we wszystkich pozycjach kra cowych. Trójfazowy uk ad sterowania MOSFET gwarantuje agodny start ka dej operacji. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczno odzysku energii silnika jezdnego i podnoszenia umo liwia wysokie pr dko ci jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Równoczesne podnoszenie/opuszczanie zespo u g ównego i dodatkowego Pomiar pr dko ci obrotowej na ko ach z kontrol trakcji i rozpoznaniem zu ycia ko a nap dowego. Dopuszczalne typy akumulatora nap dowego, patrz podrozdzia Typy akumulatorów w rozdziale D PL B 9

27 Wyposa enie dodatkowe Mechaniczne prowadzenie szynowe Prowadzenie indukcyjne dla dok adnego prowadzenia w w skich korytarzach bez mechanicznego obci enia komponentów Modu owe wid y teleskopowe w ró nych wersjach Pakiet komfortowy Stanowisko pracy z o wietleniem stanowiska pracy, lustrem i wentylatorem. Radio z odtwarzaczem CD i interfejsem MP3 Mechaniczne i elektryczne interfejsy do systemów zarz dzania materia ami p ynnymi. Jungheinrich ISM: System informacyjny zarz dzania wózkami Przygotowanie wózka do pobierania z platform roboczych Wy czniki na dachu ochronnym kabiny Modu owy system wy czników podnoszenia i jazdy oraz redukcji pr dko ci Szybsze cykle pracy przez obrót synchroniczny. Sterowanie pod o em RFID Sterowanie wózkiem poprzez transpondery. Sta y pomiar drogi w celu dok adnego rozpoznania wszystkich obszarów magazynowych. Wysoka elastyczno pod wzgl dem funkcji wy czeniowych i zabezpieczaj cych (zabezpieczenie ko ca korytarza, wy czenie podnoszenia/jazdy, redukcja pr dko ci). Optymalizacja wykresów pr dko ci jazdy przez topologi pod o a. Wbudowany system ochrony osób (PSS) firmy Jungheinrich. Elektryczne aktywne stabilizatory dla najwy szych ud wigów do du ych wysoko ci podnoszenia (opcjonalnie). 3 Dane techniczne wersji standardowej Parametry techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198 / EN 1726 *. miany techniczne i uzupe nienia zastrze one PL B 10

28 3.1 Parametry Nazwa EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 Q (t) ud wig (przy c = 600 mm) kg c / D* Odleg o rodka ci ko ci adunku mm Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie szynowe SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie szynowe SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/h Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie indukcyjne IF) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie indukcyjne IF) km/h Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie dowolne FF) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie dowolne FF) km/h pr dko podnoszenia bez adunku 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s pr dko podnoszenia z adunkiem 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s pr dko opuszczania bez adunku 0,45 0,45 0,45 m/s pr dko opuszczania z adunkiem 0,45 0,45 0,45 m/s pr dko podnoszenia zespo u dodatkowego bez adunku 0,35 0,35 0,35 m/s pr dko podnoszenia zespo u dodatkowego z adunkiem 0,30 0,30 0,30 m/s pr dko opuszczania zespo u dodatkowego bez adunku 0,25 0,25 0,25 m/s pr dko opuszczania zespo u dodatkowego z adunkiem 0,30 0,30 0,30 m/s Podwójne podnoszenie zespo u g ównego i dodatkowego 0,7 0,7 0,7 m/s Pr dko przesuwu bez adunku 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) m/s Pr dko przesuwu z adunkiem 0,25 3) 0,25 3) 0,25 3) m/s Obracanie bez adunku s/180 Obracanie z adunkiem s/180 Hamulec roboczy przeciwpr dowy / generatorowy Hamulec postojowy elektryczny akumulator spr ynowy / tarcze rodzaj sterowania jazd Sterownik nap du pr du zmiennego SF: IF: FF: prowadzenie szynowe prowadzenie indukcyjne prowadzenie dowolne 1109.PL 1) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym do 12 km/h 2) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym do 0,52 m/s 3) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym maks. 0,4 m/s (w zale no ci od wysoko ci podnoszenia 0,2 m/s do 0,4 m/s) B 11

29 3.2 Wymiary (wg karty katalogowej) h 4 h 15 h 1 h 12 h 10 h 3 h 6 h 9 h 7 s x m 1 y z m 2 l 1 l 2 r l 8 b 14 I 10 b 9 b 8 l c b 7 W a b 1 b 2 b 6 A st l 6 e b 5 b 3 b 12 x 1109.PL B 12

30 Nazwa EKX 513 EKS 513 1) nie dotyczy EKS 513 / 515k / 515 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 c / D rodek ci ko ci adunku mm x Odleg o adunku mm y Rozstaw osi mm z rodek ko o nap dowe / przeciwwaga (kontur wózka) mm h 1 Wysoko masztu w stanie z o onym mm h 3 Wysoko podnoszenia 3500 * 3500 * 3500 * mm h 4 Wysoko masztu w stanie podniesionym mm h 6 wysoko dachu ochronnego mm h 7 Wysoko fotela/stanowiska mm h 9 espó dodatkowy 1) mm h 10 Ca kowita wysoko podnoszenia EKX (h 3 + h 9 ) mm Ca kowita wysoko podnoszenia EKS (h 3 ) mm h 12 wysoko stanowiska w stanie podniesionym mm h 15 Wysoko ci kompletacji (h ) mm Ast szeroko korytarza dla palet 1200 x mm b 1 /b 2 Szeroko ca kowita 1210 / / / 1500 mm b 3 Szeroko wspornika wide mm b 5 Odst p zewn trzny wide mm b 6 szeroko nad rolkami prowadz cym mm b 7 Przesuw, bocznie mm b 8 przesuw, bocznie od rodka wózka mm b 9 zewn trzna szeroko stanowiska operatora mm b 12 szeroko palety mm b 14 szeroko ramy obrotowoprzesuwnej mm 1109.PL Dane podane w tabeli (parametry techniczne, wymiary i masa) dotycz wózka z 350 podwójnym masztem teleskopowym (*). Dane (parametry techniczne, wymiary i masa) dostarczonego wózka podane s na tabliczce znamionowej / zestawie eksploatacyjnym. B 13

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 412.2. Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 412.2 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo