EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515"

Transkrypt

1 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji p EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515

2 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Informacje dodatkowe upowa nienia Data p DEKLARACJA GODNO CI WE Ni ej podpisani potwierdzaj niniejszym, e opisany tutaj nap dzany wózek jezdniowy spe nia wymagania okre lone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilno elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich pó niejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporz dzeniami maj cymi na celu przekszta cenie tych dyrektyw w prawo krajów cz onkowskich. Ka dy z sygnatariuszy jest upowa niony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 Wst p Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dok adnego zapoznania si z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBS UGI. Informacje te przedstawiono w zwi z ej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdzia y oznaczone s literami. Ka dy rozdzia rozpoczyna si od strony oznaczonej cyfr 1. Oznakowanie stron sk ada si z litery odpowiadaj cej danemu rozdzia owi i numeru strony. Przyk ad: strona B 2 oznacza drug stron rozdzia u B. W instrukcji obs ugi omówione zosta y ró ne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji nale y stosowa si do instrukcji odnosz cych si do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnosz ce si do bezpiecze stwa pracy i wa niejsze obja nienia oznaczono poni szymi symbolami: Wyst puje przed wskazówkami dotycz cymi bezpiecze stwa pracy, których nale y przestrzega w celu zapobiegania zagro eniom dla zdrowia lub ycia. Wyst puje przed wskazówkami, których nale y przestrzega w celu zapobiegania szkodom materialnym. Wyst puje przed zaleceniami i obja nieniami. Oznacza wyposa enie standardowe. Oznacza wyposa enie dodatkowe. Nasze urz dzenia podlegaj ci g emu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, e zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposa enia i techniki. Dlatego te tre niniejszej instrukcji obs ugi nie mo e stanowi podstawy do roszcze w stosunku do okre lonych w a ciwo ci urz dzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obs ugi nale do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

5 0108.PL

6 Spis tre ci A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne... A 1 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem... A 1 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji... A 2 4 Obowi zki u ytkownika... A 2 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego... A 3 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B Definicja kierunku jazdy... B 2 2 Opis podzespo ów i funkcji... B Wózek jezdniowy - opis dzia ania... B 6 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary (wg karty katalogowej)... B Wersje masztów... B Dane silnika... B Masy... B Ko a, uk ad jezdny... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B Wymagania elektryczne... B 23 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa wózka... B Tabliczka ud wigu wózka... B Tabliczka ud wigu oprzyrz dowania doczepianego (o)... B 28 5 Stateczno... B 28 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Transport d wigowy... C Transport d wigowy pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem... C Punkty zaczepowe... C Transport d wigowy akumulatora... C 5 3 abezpieczenie wózka podczas transportu... C abezpieczenie transportowe wózka podstawowego... C abezpieczenie transportowe masztu... C abezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem... C PL I 1

7 4 Pierwsze uruchomienie... C Przemieszczanie wózka bez akumulatora... C Monta i demonta masztu... C 11 5 Uruchomienie... C Mechaniczne zabezpieczenia przed przewróceniem (t)... C Aktywny stabilizator (o)... C 14 D Akumulator konserwacja, adowanie, wymiana 1 Przepisy bezpiecze stwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D Wymiary komory akumulatorowej... D 3 3 Ods anianie akumulatora... D 4 4 adowanie akumulatora... D 6 5 Demonta i monta akumulatora... D Monta i demonta akumulatora za pomoc wózka transportowego (t)... D Monta i demonta akumulatora w przyrz dzie do wymiany akumulatorów za pomoc wózka wid owego (o)... D Czujnik blokady akumulatora (t)... D 17 6 Wbudowana adowarka/ adowarka pok adowa (o)... D Opis... D Ró ne odbiorniki pr du... D Tryby pracy... D Obs uga w ró nych trybach pracy... D Symbole i ich znaczenie... D Wskazówki konserwacyjne do wbudowanych adowarek/ adowarek pok adowych... D 24 7 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu... D 25 8 Wska nik roz adowania akumulatora wska nik s upkowy (t)... D Czujnik roz adowania akumulatora przy wska niku segmentowym... D Kolory wiec cych symboli akumulatora... D 27 9 Wska nik roz adowania akumulatora wska nik procentowy (o)... D Kolory wiec cych symboli akumulatora... D 28 E Obs uga 1 Przepisy bezpiecze stwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Elementy obs ugi i wska niki... E Elementy obs ugi i wska niki na pulpicie sterowniczym... E Elementy obs ugi i wska niki na wy wietlaczu... E Symbole i przyciski w dolnym zakresie... E Symbole stanu pracy wózka... E PL I 2

8 1109.PL 3 Uruchomienie wózka... E Codzienne czynno ci kontrolne przed uruchomieniem pojazdu... E Wchodzenie na wózek i schodzenie z wózka... E Demonta fotela... E Ustawianie stanowiska operatora... E Ustawienie fotela operatora... E Regulacja k ta nachylenia pulpitu sterowniczego... E Regulacja wysoko ci pulpitu sterowniczego... E Przygotowywanie wózka do pracy (t)... E Ustanowienie gotowo ci do pracy z dodatkowym kodem dost pu (o)... E Modu dost powy ISM (o)... E Czynno ci kontrolne po przygotowaniu wózka do pracy... E Ustalanie odniesienia zespo u podnoszenia g ównego i dodatkowego... E Ustawianie daty i zegara... E Indywidualne ustawienia operatora (o)... E 37 4 Praca z pojazdem... E asady bezpiecze stwa obowi zuj ce podczas jazdy... E Wy czanie awaryjne, jazda, kierowanie, hamowanie... E Jazda w korytarzach mi dzyrega owych... E Jazda kombinowana... E Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót poza korytarzami mi dzyrega owymi... E Jednoczesne przesuwanie wysi gnika i obracanie wspornika wide... E Stó teleskopowy (o)... E Symetryczny mechanizm przesuwu bocznego w pozycji rodkowej (o)... E Przyrz d do regulacji z bów wide (o)... E Wid y teleskopowe (o)... E Symetryczny mechanizm przesuwu bocznego w pozycji rodkowej z wbudowanym przyrz dem do regulacji wide (o)... E Asymetryczny przesuwnik boczny z wbudowanym przyrz dem do regulacji wide (o)... E Podnoszenie, opuszczanie, przesuw i obrót wide w korytarzach mi dzyrega owych... E Kompletowanie i sk adowanie... E Podejmowanie, transport i odk adanie adunku... E Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci z podaniem stref (o)... E Poziome pozycjonowanie (o)... E Bezpiecznie zaparkowa wózek... E Pomoc w przypadku usterek... E Uk ad zatrzymania awaryjnego... E Awaryjne opuszczanie kabiny operatora/dodatkowego zespo u podnoszenia... E Mostkowanie zabezpieczenia przed lu nym a cuchem... E Mostkowanie wy czenia jazdy (o)... E 113 I 3

9 5.5 Mostkowanie wy czenia podnoszenia (o)... E Mostkowanie wy czenia opuszczania (o)... E abezpieczenie wyjazdu z korytarza (o)... E Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (komunikaty zdarzenia 3670 / 3752)... E Holowanie wózka z korytarza mi dzyrega owego / przemieszczanie wózka bez akumulatora... E Wychodzenie z kabiny za pomoc sprz tu ratunkowego... E Schowek na sprz t ratunkowy w kabinie operatora... E Sprawdzanie / konserwacja sprz tu ratunkowego... E Okres u ytkowania sprz tu ratunkowego... E Magazynowanie i transport sprz tu ratunkowego... E Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( )... E Opis / zastosowanie sprz tu ratunkowego ( )... E System ochrony osób (o)... E Funkcja systemu ochrony osób (SOO)... E Opis funkcji... E Czyszczenie przedniej szyby skanerów... E Codzienna kontrola przed uruchomieniem systemu ochrony osób... E Funkcja - System ochrony osób... E Wózek do kompletacji EKS 513/515k/ E Rozmieszczenie pulpitów sterowniczych... E Wózek EKS 513/515k/515 z krat adunkow i palet, na któr mo na wchodzi (o)... E Wska nik bocznych i/lub przednich barierek platformy kompletacyjnej oraz barierek w kierunku adunku... E Dodatkowe symbole na wy wietlaczu operatora... E Opis funkcji podejmowania lub odk adania adunku... E Wózek EKS 513/515k/515 z dodatkowym zespo em podnoszenia (o)... E Wyposa enie dodatkowe... E Lusterka wsteczne (o)... E Tryb pasa era (w kabinie operatora) (o)... E Funkcja wagi (o)... E Praca na platformie roboczej (o)... E Ga nica (o)... E amkni ta kabina operatora (o)... E System kamer (o)... E 212 F Przegl d i konserwacja pojazdu 1 Bezpiecze stwo eksploatacji i ochrona rodowiska... F 1 2 Przepisy bezpiecze stwa konserwacji... F 2 3 Konserwacje i przegl dy... F PL I 4

10 4 Lista czynno ci konserwacyjnych... F Lista czynno ci konserwacyjnych oprzyrz dowania doczepianego (opcje)... F 12 5 Materia y eksploatacyjne i plan smarowania... F Bezpieczna praca z materia ami eksploatacyjnymi... F Plan smarowania... F Materia y eksploatacyjne... F 19 6 Opis czynno ci konserwacyjnych... F Przygotowanie pojazdu do prac konserwacyjnych i napraw... F abezpieczanie kabiny operatora przed przypadkowym opuszczeniem... F Konserwacja a cucha podnoszenia... F Nasmarowa a cuchy podnoszenia, oczy ci i przesmarowa powierzchnie lizgowe w profilach masztu.... F Automatyczne smarowanie a cuchów (o)... F Inspekcja a cuchów podnoszenia... F Gi tkie przewody hydrauliczne... F Demonta /monta pokrywy nap du... F Kontrola poziomu oleju hydraulicznego... F Sprawdzanie bezpieczników elektrycznych... F Ponowne uruchomienie wózka po czyszczeniu lub konserwacji... F 37 7 Wy czenie wózka z eksploatacji... F Konieczne czynno ci przed wy czeniem wózka z eksploatacji... F Konieczne czynno ci w trakcie wy czenia z eksploatacji... F Ponowne uruchomienie wózka po wy czeniu z eksploatacji... F 41 8 Kontrola bezpiecze stwa po d u szym okresie eksploatacji lub po wyst pieniu sytuacji nietypowych... F 42 9 Ostateczne wy czenie z eksploatacji, usuwanie... F Pomiar wibracji... F PL I 5

11 I PL

12 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

13 PL

14 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu adunków. Wózek jezdniowy nale y u ytkowa, obs ugiwa i konserwowa zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i mo e spowodowa uszkodzenie cia a lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Maksymalny podnoszony adunek i maksymalnie dopuszczalna odleg o adunku podane s na wykresie obci e i nie wolno ich przekracza. adunek musi le e na no niku adunku lub nale y podejmowa go za pomoc urz dzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. adunek musi przylega do pleców wspornika wide i le e centralnie pomi dzy z bami wide. Podnoszenie, opuszczanie i kompletacja adunków. adunek poza korytarzami nale y transportowa w mo liwie najni szej pozycji nad pod og, zwracaj c uwag na to, czy trasa przejazdu jest wolna. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ci gni cie adunku jest zabronione. Jazda po wzniesieniach i stokach jest zabroniona. Wje d anie na rampy prze adunkowe / za adunkowe jest zabronione. Holowanie przyczepy jest zabronione. Transport wisz cych adunków jest zabroniony PL A 1

15 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji F Nie wolno przekracza dopuszczalnych obci e powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o z ej widoczno ci konieczna jest asysta drugiej osoby. Nie nale y eksploatowa pojazdu w otoczeniu zagro onym po arem lub wybuchem, w rodowisku zagra aj cym powstaniem korozji ani w miejscach o du ym zapyleniu. Ponadto wózka nie wolno eksploatowa w pobli u niechronionych znajduj cych si w ruchu cz ci instalacji elektrycznej. Eksploatacja w przemys owym i rzemie lniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur od +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na równych pod ogach zgodnie z DIN cz 1. Odst py bezpiecze stwa mi dzy wózkiem a rega em zgodnie z norm EN punkt Minimalny odst p bezpiecze stwa 100 mm mi dzy wózkiem z prowadzeniem szynowym a rega em. Minimalny odst p bezpiecze stwa 125 mm mi dzy wózkiem z prowadzeniem indukcyjnym a rega em. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych lub w otoczeniu zagro onym wybuchem wymagane jest specjalne wyposa enie oraz atest. 4 Obowi zki u ytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji u ytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzier awa) u ytkownikiem jest osoba, która przej a obowi zki u ytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomi dzy w a cicielem i u ytkownikiem pojazdu. U ytkownik musi podj odpowiednie rodki celem zapewnienia, by pojazd eksploatowany by zgodnie z przeznaczeniem, a ycie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie by o nara ane na niebezpiecze stwo, jakie mo e pojawi si w zwi zku z eksploatacj pojazdu. Podczas eksploatacji pojazdu nale y bezwzgl dnie przestrzega stosownych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zasad odnosz cych si do obs ugi i konserwacji pojazdu. Przed przyst pieniem do eksploatacji w a ciciel musi upewni si, e wszyscy u ytkownicy zapoznali si z niniejsz instrukcj eksploatacji i zrozumieli j. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowi zanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawid owego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta PL A 2

16 5 Monta urz dze doczepianych i/lub wyposa enia dodatkowego Monta wyposa enia dodatkowego wchodz cego w zakres oprzyrz dowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, mo liwy jest wy cznie za pisemn zgod producenta. W razie potrzeby nale y równie uzyska zgod odno nych urz dów lokalnych. goda wydana przez odpowiedni jednostk administracyjn nie zast puje jednak zgody producenta PL A 3

17 A PL

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania EKX jest trójstronnym wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. EKS jest wózkiem do kompletacji z nap dem elektrycznym. S one przeznaczone do transportu i kompletacji towarów na równych powierzchniach zgodnych z norm DIN cz 1. Mo na nim podnosi palety z otwart podstaw lub z deskami poprzecznymi na zewn trz rejonu kó no nych oraz pojemniki/wózki na kó kach. Mo na podejmowa i odk ada adunek oraz transportowa go na d u szych odcinkach. Kabina operatora podnosi si wraz z wid ami, umo liwiaj c operatorowi wygodny wgl d i dost p do towaru na wszystkich wysoko ciach rega u. Rega y musz by przystosowane do wózków EKX / EKS. Nale y bezwzgl dnie przestrzega wymaganych przez firm Jungheinrich odst pów bezpiecze stwa (np. EN , punkt 7.3.2): w przypadku wózków z prowadzeniem szynowym mi dzy rega em a wózkiem zachowa odst p bezpiecze stwa wynosz cy przynajmniej 100 mm. w przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym odst p bezpiecze stwa mi dzy rega em a wózkiem nie mo e by mniejszy ni 125 mm. Specjalne oprzyrz dowanie doczepiane mo e wymaga zachowania wi kszych odst pów. Pod oga musi odpowiada wymogom normy DIN cz 1. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (SF) korytarze mi dzyrega owe musz by wyposa one w szyny prowadz ce. Przymocowane do wózka rolki prowadz ce z wulkolanu prowadz wózek pomi dzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (IF), w pod odze musi by umieszczony przewód prowadz cy, którego sygna y odbierane s przez komputer pok adowy wózka za po rednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. No no wózka podana jest na tabliczce znamionowej Typ Ud wig rodek ci ko ci adunku EKX 513 / EKS kg 600 mm EKX 515k / EKS 515k 1500 kg 600 mm EKX 515 / EKS kg 600 mm 1109.PL B 1

19 1.1 Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane s nast puj ce okre lenia: EKX 513/515k/515 lewa kierunek nap du kierunek adunku prawa EKS 513/515k/515 lewa kierunek nap du kierunek adunku prawa 1109.PL B 2

20 2 Opis podzespo ów i funkcji , PL B 3

21 , PL B 4

22 Poz. Nazwa 1 t Maszt 2 t Dach ochronny 3 t espó dodatkowy 1) 4 t Pulpit sterowniczy 5 t barierki bezpiecze stwa 6 t podnoszona kabina operatora 7 t z b wide 8 t Przycisk czuwaka o przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 9 (nie znajduje si na rysunku) 10 o przedni skaner systemu ochrony osób (nie znajduje si na rysunku) 11 o Rolki prowadzenia szynowego przed ko em no nym 12 t Ko o no ne 13 t Rama 14 o Rolki prowadzenia szynowego za ko em no nym 15 t obudowa boczna 16 o Rolki prowadzenia szynowego w komorze nap du t abezpieczenie przed przewróceniem 17 o aktywne stabilizatory 18 t Ko o nap dowe 19 o tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 20 o Tylny skaner systemu ochrony osób 21 o Pokrywa akumulatora 22 o zakotwiczenia masztu o Automatyczne smarowanie a cucha na si ownikach podnoszenia 23 swobodnego (tylko przy potrójnym maszcie dwupodnoszeniowym) o Automatyczne smarowanie a cucha na górnym zamocowaniu 24 masztu (przy podwójnych / potrójnych masztach dwupodnoszeniowych) t = wyposa enie standardowe o = wyposa enie dodatkowe 1) nie dotyczy EKS 513 / 515k / PL B 5

23 2.1 Wózek jezdniowy - opis dzia ania abezpieczenia: warta konstrukcja wózka z zaokr glonymi kraw dziami umo liwia bezpieczn eksploatacj. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadaj cymi cz ciami. Ko o nap dowe i ko a no ne chronione s stabilnymi zderzakami. astosowanie os ony ko a nap dowego nie eliminuje ca kowicie zagro enia osób trzecich. W sytuacjach niebezpiecznych wy cznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Otwarcie znajduj cych si po obu stronach kabiny barierek bezpiecze stwa powoduje zatrzymanie wszystkich elementów wózka. Operacje jazdy lub podnoszenia i opuszczania mo liwe s tylko przy wci ni tym przycisku czuwaka. Operacje przesuwu i nachylania mo liwe s tylko wtedy, gdy przycisk czuwaka zosta wci ni ty (tylko przy EKX). Przycisk czuwaka Po przygotowaniu wózka do pracy (patrz podrozdzia y Przygotowywanie wózka do pracy lub Przygotowywanie do pracy przy u yciu dodatkowego kodu dost pu (o) w rozdziale E) i po zamkni ciu barierek nale y przycisk czuwaka, znajduj cy si w przestrzeni no nej: t = jeden raz nacisn, tak aby operator móg eksploatowa wózek. Po zwolnieniu pokr t a sterowania jazd i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). o = nacisn i przytrzyma wci ni ty, tak aby operator móg eksploatowa wózek. Po zdj ciu stopy z przycisku czuwaka nast pi zablokowanie funkcji podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania s dalej aktywne. Po zwolnieniu przycisku czuwaka i zatrzymaniu wózka w cza si hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). Dzia anie zatrzymania awaryjnego W przypadku rozpoznania b du nast puje automatyczne wyhamowanie wózka a do zatrzymania. Wska niki kontrolne na wy wietlaczu operatora wskazuj zatrzymanie awaryjne. Po ka dym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu PL B 6

24 Nap d jezdny: amontowany pionowo, wysokoobci alny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu. Silnik przykr cony jest bezpo rednio do jednoko owego zespo u nap dowego, co zapewnia atw i szybk obs ug silnika. Uk ad hamulcowy: Elektronicznie sterowany hamulec ko a nap dowego i elektromagnetyczny hamulec tarczowy bez elementów ulegaj cych zu yciu na ko ach no nych. Wózek hamowa mo na mi kko i bez zu ycia cz ci przez zmniejszenie nacisku na przycisk jazdy lub przez zmian kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). Oddzia uj cy na silnik jezdny hamulec elektromagnetyczny s u y jako hamulec postojowy/unieruchamiaj cy. Oddzia uj cy na o przedni hamulec ko a no nego (elektromagnetyczny hamulec spr ynowy) aktywowany jest w zale no ci od wysoko ci podniesienia tylko w przypadku naci ni cia wy cznika awaryjnego lub aktywacji zatrzymania awaryjnego. Uk ad kierowniczy: Wyj tkowo lekko pracuj cy uk ad kierowniczy z nap dem trójfazowym (mocny i bezobs ugowy silnik trójfazowy bez elementów ulegaj cych zu yciu). Wygodna kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skr tnego ko a nap dowego wskazywane jest na wy wietlaczu na pulpicie sterowniczym. Skr t ko a wynosi +/- 90, co gwarantuje doskona zwrotno wózka w ciasnych korytarzach. Przy mechanicznym prowadzeniu szynowym ko o nap dowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naci ni cie odpowiedniego przycisku (opcja). W aktywnym trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadz cego kierowanie przejmuje automatycznie uk ad sterowania wózkiem, a kierowanie r czne jest dezaktywowane (opcja) PL B 7

25 Elementy obs ugi i wska niki: Ergonomiczne w czanie funkcji kciukiem umo liwia wygodn obs ug bez obci ania nadgarstków. Precyzyjne sterowanie jazd i uk adami hydraulicznymi pozwala ostro nie obchodzi si z towarem i dok adnie ustawia go w danej pozycji. Przyciski funkcyjne do sterowania funkcjami (podnoszenie/opuszczanie zespo u dodatkowego,...) i menu. Wbudowany kolorowy wy wietlacz informacyjny wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja ko a skr tnego, podniesienie ca kowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemno akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Elektrycznie przestawiany pulpit sterowniczy Bezprze cznikowa i obur czna obs uga dla maksymalnego bezpiecze stwa i komfortu obs ugi Czujniki rejestruj dotyk operatora i przesy aj informacje do komputera. Ergonomia i komfort Wej cie o du ych rozmiarach Du a przestrze na nogi, regulowane podpórki na kolana nakomita widoczno adunku i nawierzchni dzi ki wyj tkowo niskim prowadzeniom obrotnicy i masztom nieograniczaj cym widoczno ci. Spr ynowy, regulowany i sk adany fotel komfortowy Indywidualne programy wózka Amortyzatory pozycji kra cowych i przej cia wszystkich funkcji hydraulicznych Instalacja hydrauliczna: Wszystkie uk ady hydrauliczne nap dzane s mocnym i bezobs ugowym silnikiem trójfazowym bez elementów ulegaj cych zu yciu z osadzon na nim cichobie n pomp z bat. Rozdzia oleju odbywa si za pomoc zaworów elektromagnetycznych. Ilo oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna nap dza silnik, pracuj cy wtedy jako generator (opuszczanie odzyskowe). Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze. Wyj tkowo odporny na odkszta cenia maszt dla wysokich ud wigów resztkowych i niskich waha masztu 1109.PL B 8

26 Instalacja elektryczna: Uk ad elektroniczny z nieulegaj cymi zu yciu czujnikami Interfejs do przy czenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urz dzenia (amortyzacja w pozycjach kra cowych, wy czenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, pr dko podnoszenia, wy czenia itp.). Opró nianie pami ci b dów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. atwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Uk ad sterowania wyposa ony jest w magistral CAN i stale aktywne czujniki. Wszystkie ruchy s daj si parametryzowa. Uk ad sterowania zapewnia p ynne ruszanie i hamowanie adunku we wszystkich pozycjach kra cowych. Trójfazowy uk ad sterowania MOSFET gwarantuje agodny start ka dej operacji. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczno odzysku energii silnika jezdnego i podnoszenia umo liwia wysokie pr dko ci jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Równoczesne podnoszenie/opuszczanie zespo u g ównego i dodatkowego Pomiar pr dko ci obrotowej na ko ach z kontrol trakcji i rozpoznaniem zu ycia ko a nap dowego. Dopuszczalne typy akumulatora nap dowego, patrz podrozdzia Typy akumulatorów w rozdziale D PL B 9

27 Wyposa enie dodatkowe Mechaniczne prowadzenie szynowe Prowadzenie indukcyjne dla dok adnego prowadzenia w w skich korytarzach bez mechanicznego obci enia komponentów Modu owe wid y teleskopowe w ró nych wersjach Pakiet komfortowy Stanowisko pracy z o wietleniem stanowiska pracy, lustrem i wentylatorem. Radio z odtwarzaczem CD i interfejsem MP3 Mechaniczne i elektryczne interfejsy do systemów zarz dzania materia ami p ynnymi. Jungheinrich ISM: System informacyjny zarz dzania wózkami Przygotowanie wózka do pobierania z platform roboczych Wy czniki na dachu ochronnym kabiny Modu owy system wy czników podnoszenia i jazdy oraz redukcji pr dko ci Szybsze cykle pracy przez obrót synchroniczny. Sterowanie pod o em RFID Sterowanie wózkiem poprzez transpondery. Sta y pomiar drogi w celu dok adnego rozpoznania wszystkich obszarów magazynowych. Wysoka elastyczno pod wzgl dem funkcji wy czeniowych i zabezpieczaj cych (zabezpieczenie ko ca korytarza, wy czenie podnoszenia/jazdy, redukcja pr dko ci). Optymalizacja wykresów pr dko ci jazdy przez topologi pod o a. Wbudowany system ochrony osób (PSS) firmy Jungheinrich. Elektryczne aktywne stabilizatory dla najwy szych ud wigów do du ych wysoko ci podnoszenia (opcjonalnie). 3 Dane techniczne wersji standardowej Parametry techniczne podano zgodnie ze standardem VDI 2198 / EN 1726 *. miany techniczne i uzupe nienia zastrze one PL B 10

28 3.1 Parametry Nazwa EKX 513 EKS 513 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 Q (t) ud wig (przy c = 600 mm) kg c / D* Odleg o rodka ci ko ci adunku mm Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie szynowe SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie szynowe SF) 10,5 10,5 1) 10,5 1) km/h Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie indukcyjne IF) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie indukcyjne IF) km/h Pr dko jazdy bez adunku (prowadzenie dowolne FF) km/h Pr dko jazdy z adunkiem (prowadzenie dowolne FF) km/h pr dko podnoszenia bez adunku 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s pr dko podnoszenia z adunkiem 0,42 0,47 2) 0,47 2) m/s pr dko opuszczania bez adunku 0,45 0,45 0,45 m/s pr dko opuszczania z adunkiem 0,45 0,45 0,45 m/s pr dko podnoszenia zespo u dodatkowego bez adunku 0,35 0,35 0,35 m/s pr dko podnoszenia zespo u dodatkowego z adunkiem 0,30 0,30 0,30 m/s pr dko opuszczania zespo u dodatkowego bez adunku 0,25 0,25 0,25 m/s pr dko opuszczania zespo u dodatkowego z adunkiem 0,30 0,30 0,30 m/s Podwójne podnoszenie zespo u g ównego i dodatkowego 0,7 0,7 0,7 m/s Pr dko przesuwu bez adunku 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) 0,2-0,3 3) m/s Pr dko przesuwu z adunkiem 0,25 3) 0,25 3) 0,25 3) m/s Obracanie bez adunku s/180 Obracanie z adunkiem s/180 Hamulec roboczy przeciwpr dowy / generatorowy Hamulec postojowy elektryczny akumulator spr ynowy / tarcze rodzaj sterowania jazd Sterownik nap du pr du zmiennego SF: IF: FF: prowadzenie szynowe prowadzenie indukcyjne prowadzenie dowolne 1109.PL 1) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym do 12 km/h 2) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym do 0,52 m/s 3) Mo liwe tylko w po czeniu z pakietem wydajno ciowym maks. 0,4 m/s (w zale no ci od wysoko ci podnoszenia 0,2 m/s do 0,4 m/s) B 11

29 3.2 Wymiary (wg karty katalogowej) h 4 h 15 h 1 h 12 h 10 h 3 h 6 h 9 h 7 s x m 1 y z m 2 l 1 l 2 r l 8 b 14 I 10 b 9 b 8 l c b 7 W a b 1 b 2 b 6 A st l 6 e b 5 b 3 b 12 x 1109.PL B 12

30 Nazwa EKX 513 EKS 513 1) nie dotyczy EKS 513 / 515k / 515 EKX 515k EKS 515k EKX 515 EKS 515 c / D rodek ci ko ci adunku mm x Odleg o adunku mm y Rozstaw osi mm z rodek ko o nap dowe / przeciwwaga (kontur wózka) mm h 1 Wysoko masztu w stanie z o onym mm h 3 Wysoko podnoszenia 3500 * 3500 * 3500 * mm h 4 Wysoko masztu w stanie podniesionym mm h 6 wysoko dachu ochronnego mm h 7 Wysoko fotela/stanowiska mm h 9 espó dodatkowy 1) mm h 10 Ca kowita wysoko podnoszenia EKX (h 3 + h 9 ) mm Ca kowita wysoko podnoszenia EKS (h 3 ) mm h 12 wysoko stanowiska w stanie podniesionym mm h 15 Wysoko ci kompletacji (h ) mm Ast szeroko korytarza dla palet 1200 x mm b 1 /b 2 Szeroko ca kowita 1210 / / / 1500 mm b 3 Szeroko wspornika wide mm b 5 Odst p zewn trzny wide mm b 6 szeroko nad rolkami prowadz cym mm b 7 Przesuw, bocznie mm b 8 przesuw, bocznie od rodka wózka mm b 9 zewn trzna szeroko stanowiska operatora mm b 12 szeroko palety mm b 14 szeroko ramy obrotowoprzesuwnej mm 1109.PL Dane podane w tabeli (parametry techniczne, wymiary i masa) dotycz wózka z 350 podwójnym masztem teleskopowym (*). Dane (parametry techniczne, wymiary i masa) dostarczonego wózka podane s na tabliczce znamionowej / zestawie eksploatacyjnym. B 13

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Napęd Elektryczny 1.4 Typ sterowania

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcji obsługi 11.09 - 11.14

EKS 110. Instrukcji obsługi 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Instrukcji obsługi p 51207206 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK

SYNTEX typ SK (synchroniczny) Instrukcja eksploatacji. SYNTEX typ SK D-4840 Rheine 1 z 8 typ SK piasta 1.0 piasta 4.5 Sprzęgło przeciążeniowe jest elementem chroniącym następujące po nim elementy przed zniszczeniem. Bezluzowe przeniesienie napędu zapewnione jest przez kulki

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu BALANSER SWF 09 1 - Pressura 1. SPECYFIKACJE Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar Model Nośność Naciąg liny (metr) Ciężar SWF-09 4,5-9,0 1,50 4,0 SWF-09L 4,5-9,0 2,30 8,0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem.

SPIS TREŚCI. Usytuowanie bramy i rodzaj sterowania mogą mied wpływ na poziom ryzyka, stwarzanego przez bramę z napędem. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. ZAGROŻENIA... 1 3. POJĘCIA... 2 4. WYMAGANIA URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE... 2 5. WYMAGANIA OSŁONY I UKSZTAŁOTOWANIE ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI... 4 6. WYMAGANIA NAPED I ŹRÓDŁO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Instrukcja obsługi Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z mikroskopu. Zawartość instrukcji: I. Zastosowania II. Nazwy elementów i

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH TH2-9 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Na podstawie oryginału z 1998 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym BA SBU Skrzynka rozdzielcza typu SBU-xx0x- Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ekran początkowy. Ekran początkowy

Ekran początkowy. Ekran początkowy Ekran początkowy Informacje o urządzeniu Menu ustawienia Wybierz podsumowanie Rozpocznij operację pól Przycisk zasilania Ekran początkowy Diagnostyka GPS Obszar Panel świetlny na ekranie Prędkość Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo