Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ PLN PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od do Elementy stałe budynków i budowli (dot. m. in. włazów od studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, lamp, elementów ogrodzenia, rynien,,słupów i arni oświetleniowych, bramy wjazdowe, szlabany itp. Środki obrotowe Mienie niskocenne Mienie pracownicze na 1osobę 500,00zł/ Gotówka w kasie Gmina Brzeziny PLN PLN PLN PLN PLN Składka za okres od do Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt PLN komputerowy w wieku powyżej 5 Elementy stałe budynków i budowli (dot. m. in. włazów od studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien Środki obrotowe Mienie pracownicze i uczniowskie Gotówka w kasie Gotówka od rabunku w lokalu Składka za okres od do

2 Gotówka w transporcie Koszt naprawy zabezpieczeń Kradzież zwykła Koszty odtworzenia danych i oprogramowania PLN PLN UBEZPIECZENIE NNW DLA OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, WOLONTARIUSZY, PAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW: Liczba ubezpieczonych: 10 osób PLN Urządzenia,ubrania i sprzęt pożarniczy przewożony do akcji ratowniczych w pojazdach OSP Forma ubezpieczenia bezimienna Liczba strażaków 10 jednostek 100 osób UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE PLN UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH PLN UBEZPIECZENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WŁĄCZONYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO- ŚWIADCZENIA WG OGŁASZANEGO COROCZNIE OBWIESZCZENIA MPIPS USTALAJĄCEGO KWOTY JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWAO Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY ORAZ USTAWY Z DNIA R /DZ.U. NR 52.POZ.452/ I USTAWT Z DNIA / D.U. NR 199.POZ. 1673/ Liczba strażaków - 50 osób Zakres ochrony i wysokość świadczeń jednorazowych określona corocznie w MPiPS

3 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWO-KONTRAKTOWEJ GMINY BRZEZINY ORAZ WSZYSTKICH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. SG OC deliktowo-kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności samorządowo- publicznej, posiadania i użytkowania mienia/nieruchomości i mienia ruchomego/, maszyn i urządzeń oraz instalacji wszelkiego typu Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas imprez nie mających charakteru imprez masowych organizowanych przez Powiat Świdwiński lub wszystkie podległe jemu jednostki organizacyjne. Charakter przeprowadzanych imprez: artystyczny, rozrywkowy, sportowy, rekreacyjny, turystyczny. SG OC pracodawcy za wypadki przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego obejmująca zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osobom skierowanym do wykonywania prac społeczne użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu oraz osobom skierowanych do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy OC za szkody powstałe w nieruchomościach, z których korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Ubezpieczony OC za szkody w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Ochrona obejmuje również szkody wyrządzone w sprzęcie elektronicznym, pojazdach mechanicznych OC podwykonawców realizujących zlecenia Gminy Brzeziny lub Jego jednostek organizacyjnych na wykonywanie różnych prac porządkowych/tzw. Osoby społecznie użyteczne i brygady interwencyjne/ oraz OC podwykonawców sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną związaną z prowadzeniem działalności edukacyjno oświatowej, rekreacyjnej w placówkach oświatowo wychowawczych oraz działalność opiekuńczą nad osobami wymagającymi opieki OC szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych oraz wychowawczych OC za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania nad nimi opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich) SG SG SG SG SG SG SG SG

4 OC za szkody z tytułu organizowania pobytów dzieci i młodzieży poza placówkami oświatowo-wychowawczymi, na terenie kraju i zagranicą (np.: międzyszkolna lub międzynarodowa wymiana młodzieży, zielona szkoła itd.) OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Odpowiedzialność Cywilna deliktowo-kontraktowa z tytułu zarządzania i administrowania drogami oraz terenami zielonymi, skwerami, parkami itp. Odpowiedzialnośd Cywilna za szkody powstałe na skutek uszkodzenia,bądź zniszczenia materiałowego lub awarii urządzeo wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania OC za mienie osób trzecich znajdujących się w pieczy pod dozorem ubezpieczonego i jego jednostek organizacyjnych, zakres obejmuje również mienie uczniów znajdujące się w szatniach OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek i zatruciem pokarmowym OC za szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a ich podwykonawcami OC za szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych. OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom również z tytułu świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np..: szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o: - szkody będące następstwem zarażenia HIV i HBS - szkody będące następstwem pobrania, przechowywania krwi itp. OC władzy publicznej za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej za szkody wyrządzone przez wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG

5 za szkody wyrządzone poprzez wydania prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Syberii PLN 1 Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu PLN

6 Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Poliku PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt PLN komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Helenowie PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej PLN 1 Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt 1 komputerowy w wieku powyżej 5

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkówku Kolonii PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Dużej PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Boisko szkolne, plac zabaw Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu PLN PLN 25

9 Środki obrotowe Mienie niskocenne Księgozbiory Mienie pracownicze lub uczniowskie na 1osobę 500,00zł/ 3 1 Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz PLN sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Mienie pracownicze lub uczniowskie Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Maszyny, urządzenia i wyposażenie, księgozbiory i sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Środki obrotowe Mienie niskocenne Mienie pracownicze lub uczniowskie na 1osobę 500,00zł/ PLN PLN Szkoła Podstawowa w Bogdance PLN PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz 3 sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Mienie pracownicze lub ucznioskie

10 LIMIT NA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA I USZKODZENIA Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Maszyny, urządzenia i wyposażenie, księgozbiory i sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Środki obrotowe Mienie niskocenne Mienie pracownicze lub uczniowskie na 1osobę 500,00zł/ PLN Szkoła Podstawowa Gałkówek Kolonia PLN PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz PLN sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Mienie pracownicze lub uczniowskie LIMIT NA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA I USZKODZENIA PLN PLN

11 Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Księgozbiory Środki obrotowe Mienie niskocenne Mienie pracownicze lub uczniowskie na 1osobę 500,00zł/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej PLN PLN PLN PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz PLN sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Mienie pracownicze lub ucznioskie LIMIT NA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA I USZKODZENIA Koszty odtworzenia danych i oprogramowania PLN PLN Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7

12 Mienie niskocenne Mienie pracownicze na 1osobę 500,00zł/ PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 Mienie pracownicze lub ucznioskie Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Maszyny, urządzenia i wyposażenie, księgozbiory i sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Dąbrówka Duża) Maszyny, urządzenia i wyposażenie, księgozbiory i sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Gałkówek Kolonia)) Maszyny, urządzenia i wyposażenie, księgozbiory i sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Bogdanka) Mienie niskocenne (dla wszystkich lokalizacji) Mienie pracownicze na 1osobę 500,00zł/ PLN PLN Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej PLN Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz 2 sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Dąbrówka Duża) Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Gałkówek Kolonia)) 1

13 Maszyny i urządzenia, wyposażenie, księgozbiory, środki niskocenne, oraz sprzęt komputerowy w wieku powyżej 5 ( Bogdanka) Mienie pracownicze Koszty odtworzenia danych i oprogramowania Łącznie składka roczna za ubezpieczenia majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej..., dnia... (miejscowość) PLN PLN do występowania w imieniu Wykonawcy Podpis osoby (osób) upoważnionej (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo