Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (ZNAK SPRAWY 7/2015/M+OC/NO/K/BU) Wszyscy Wykonawcy Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący pełnomocnikiem Gminy Korfantów, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych (znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ: Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego PYTANIE NR 1: Prosimy o włączenie do zakresu odpowiedzialności OC z tyt. zarządzania drogami publicznymi, poniższych zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na włączenie do zakresu odpowiedzialności OC z tyt. zarządzania drogami publicznymi poniższych zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Strona 1 z 13

2 PYTANIE NR 2: Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC z tytułu szkód środowiskowych) treści Klauzuli nr 6 (włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych). Treść Klauzuli nr 6 (włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych): 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej, 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji. 2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC z tytułu szkód środowiskowych) treści powyższej klauzuli (włączenie szkód powstałych wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych). W związku z powyższym punkt t Rozszerzeń zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przyjmuje następujące brzmienie: t) OC z tytułu szkód środowiskowych 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub Strona 2 z 13

3 gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1) przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 2) przyczyna powstania szkody jest bezsporna, 3) szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej, 4) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia, 5) zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji. 2. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 3: Prosimy o zmianę sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z zł na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z zł na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. PYTANIE NR 4: Prosimy o zmianę limitu na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni ( ) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody zmianę limitu na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni ( ) Strona 3 z 13

4 PYTANIE NR 5: Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do rozszerzenia OC numer: i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni ( ) o treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów do rozszerzenia OC numer: i) OC za szkody spowodowane w wyniku pokazów sztucznych ogni ( ) o treści: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: a) wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, b) spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie. PYTANIE NR 6: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: aa) OC za produkt ( ) - (woda) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: aa) OC za produkt ( ) - (woda) W związku z powyższym zmianie ulega punkt aa) OC za produkt ( ) - (woda) i przyjmuje następujące brzmienie: aa) OC za produkt - rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (woda) Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 7: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: bb) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: cc) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy Strona 4 z 13

5 W związku z powyższym zmianie ulega punkt cc) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy i przyjmuje następujące brzmienie: cc) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 8: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: w) OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo gaśniczych ( ) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do rozszerzenia OC numer: w) OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo gaśniczych ( ). Dodatkowo zmieniona zostaje treść rozszerzenia z: OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo gaśniczymi. na: OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku wykonywaniem zadań statutowych tj. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody strażackie W związku z punkt w) OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy przyjmuje następujące brzmienie: w) OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku wykonywaniem zadań statutowych tj. akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy, zawody strażackie Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 9: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk -o którym mowa w rozszerzeniu numer: h) dodatkowe ubezpieczenie w sprzętu przenośnego (w tym również telefonów komórkowych) ( ) ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk -o którym mowa w rozszerzeniu numer: h) dodatkowe ubezpieczenie w sprzętu przenośnego (w tym również telefonów komórkowych) ( ) Strona 5 z 13

6 PYTANIE NR 10: Prosimy o wprowadzenie jednego limitu dla kradzieży zwykłej w wysokości zł wspólnego dla ryzyk: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie jednego limitu dla kradzieży zwykłej w wysokości zł wspólnego dla ryzyk ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. PYTANIE NR 11: Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli automatycznego pokrycia dodatkowego limitu kwotowego w wysokości zł ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do Klauzuli automatycznego pokrycia dodatkowego limitu kwotowego w wysokości zł PYTANIE NR 12: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest wprowadzenie klauzuli prac budowlanych z limitem odpowiedzialności w wysokości: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych. Zapis dotyczący limitu w tej klauzuli podany w SIWZ jest mało czytelny. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest wprowadzenie klauzuli prac budowlanych z limitem odpowiedzialności w wysokości: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych. PYTANIE NR 13: Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka grafitti w klauzuli dewastacji na 5.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu dla ryzyka grafitti w klauzuli dewastacji na 5.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Strona 6 z 13

7 PYTANIE NR 14: Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli sumy prewencyjnej na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu w Klauzuli sumy prewencyjnej na zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.. PYTANIE NR 15: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów typu mosty, wiadukty. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów typu mosty, wiadukty. PYTANIE NR 16: Prosimy o wykaz środków trwałych z grupy KŚT VII zgłoszonych do ubezpieczenia dla jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16: Zamawiający poniżej przedstawia wykaz środków trwałych z grupy KŚT VII zgłoszonych do ubezpieczenia dla jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 1. Barakowóz 2 360zł 2. Barakowóz 1 680zł 3. Miniciągnik (traktorek do koszenia trawy ) 7 990zł PYTANIE NR 17: Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług) limitu w wysokości zł. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do Klauzuli miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług) limitu w wysokości zł. Strona 7 z 13

8 PYTANIE NR 18: Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego o OC z tytułu administrowania i zarządzania drogami wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 10 jest wskazany limit do wysokości sumy gwarancyjnej, na stronie 12 w/w załącznika wskazano limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18: Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności w rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego o OC z tytułu administrowania i zarządzania drogami wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 10 został omyłkowo wskazany limit do wysokości sumy gwarancyjnej. W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 10 wykreślna się zapis: Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej Ma zastosowanie zapis wskazany na stronie 12 Załączniku nr 1 do SIWZ: Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 19: Prosimy o przedstawienie historii szkodowej Zamawiającego od roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19: Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie. PYTANIE NR 20: Prosimy o informację, czy począwszy od 1997 roku w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia miała miejsce powódź. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie roku wystąpienia powodzi, wysokości szkód oraz o informację, jakie działania podjęto, aby zapobiec tego typu szkodom w przyszłości. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20: Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Załącznikach nr Informacje do oceny ryzyka począwszy od 1997 roku w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie miała miejsca powódź. PYTANIE NR 21 Prosimy o podział zamówienia na dwie części z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ I: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Strona 8 z 13

9 CZĘŚĆ II: ubezpieczenie NNW członków OSP I, ubezpieczenie NNW członków OSP - II. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podział zamówienia na dwie części z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ I: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk CZĘŚĆ II: ubezpieczenie NNW członków OSP I, ubezpieczenie NNW członków OSP - II. PYTANIE NR 22: Prosimy o zmianę terminu składania ofert na r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert na r. Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego PYTANIE NR 23: Proszę o informację czy od 1996 r. w zgłaszanych lokalizacjach wystąpiła powódź. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23: Zmawiający informuje, że od 1996 r. w zgłaszanych lokalizacjach nie wystąpiła powódź. PYTANIE NR 24: Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów doprecyzowujących zakres OC, dotyczących szkód powstałych w wyniku czystej straty finansowej, tj.: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, Strona 9 z 13

10 3. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 4. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 5. związane ze stosunkiem pracy, 6. wynikające z niedotrzymania terminów, 7. przekroczenia ustalonych kosztorysów, 8. wynikające z działalności reklamowej, 9. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 10. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów doprecyzowujących zakres OC, dotyczących szkód powstałych w wyniku czystej straty finansowej w następującej treści. v) OC za czyste straty finansowe - odpowiedzialność za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 3. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 4. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 5. związane ze stosunkiem pracy, 6. przekroczenia ustalonych kosztorysów, 7. wynikające z działalności reklamowej, 8. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego, 9. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 25: Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów doprecyzowujących zakres OC, dotyczących szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych, tj.: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym: a) szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, b) szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, c) szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem, Strona 10 z 13

11 d) szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, c) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, d) powstałych w wyniku niewypłacalności, e) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów doprecyzowujących zakres OC, dotyczących szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych w następującej treści: w) OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (zgodnie z art. 417 Kodeksu Cywilnego) oraz zgodnie z art Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody: wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z prawem wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, c) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, d) powstałych w wyniku niewypłacalności, e) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PYTANIE NR 26: Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów doprecyzowujących zakres OC, dotyczących zarządzania drogami, tj.: Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są: a) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody, b) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, Strona 11 z 13

12 c) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi, Ubezpieczający zobowiązuje się do: a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, będącego przedmiotem ubezpieczenia, c) usuwania zagrożeń, o których mowa w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, d) stosowania się do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych regulacji ubezpieczającego. Niewykonanie obowiązków określonych w ust. a-d powoduje wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. PYTANIE NR 27: W związku z obligatoryjnym charakterem klauzuli uznania stanu zabezpieczeń proszę o potwierdzenie oraz wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe Uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe Uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. PYTANIE NR 28: Czy zamawiający dopuszcza uszczegółowienie klauzuli prac budowlanych dodając zapis: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów, niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu urządzenia, a także dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, c) awarii urządzeń lub instalacji, d) katastrofy budowlanej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na uszczegółowienie klauzuli prac budowlanych dodając zapis: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych, b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów, niewłaściwej technologii wykonawstwa lub montażu urządzenia, a także dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, c) awarii urządzeń lub instalacji, d) katastrofy budowlanej. Strona 12 z 13

13 PYTANIE NR 29: Czy zamawiający dopuszcza usunięcie zapisów rozszerzenia OC w I części zamówienia o szkody w uprawach i drzewostanie? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody usunięcie zapisów rozszerzenia OC w I części zamówienia o szkody w uprawach i drzewostanie. PYTANIE NR 30: Ponieważ okresy ubezpieczenia jednostek są różne proszę o informację czy w formularzu ofertowym w pierwszym okresie ubezpieczenia mają być one uwzględnione czy składka dla porównania ofert ma być roczna a przeliczona pro rata dopiero przy wystawieniu polisy? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30: Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym w pierwszym okresie ubezpieczenia mają być uwzględnione różne okresy ubezpieczenia poszczególnych jednostek wskazane w Załączniku nr 8 do SIWZ Okresy ubezpieczenia jednostek podległych. Wrocław, r. Anna Giera Strona 13 z 13

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta OFERTA. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia) OFERTA WYKONAWCA/Y*:. (zarejestrowana nazwa Wykonawcy). (zarejestrowany adres Wykonawcy) REGON NIP.. (nazwa i adres oddziału lub przedstawicielstwa biorącego udział w realizacji zamówienia)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo