PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami"

Transkrypt

1 WZP /2013 Wrocław, r. Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice wraz z jednostkami podległymi Znak sprawy: WZP PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami 1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że definicja zdarzenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest tożsama z definicją wypadku zgodnie z OWU wykonawcy. Potwierdzamy. 2. Wykonawca wnosi o wprowadzenie sublimitu dla szkód związanych z działalnością straży miejskiej do PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że prawidłowy nr nieużytkowanego budynku przy ul. Parkowej to 4. W odpowiedziach z dnia r. na pytanie nr 14 Wykonawcy nr 2 zamieściliśmy nieprawidłową odpowiedź, którą aktualnie korygujemy. Budynek przy ul. Parkowej 4 (nie 2) nie jest budynkiem nieużytkowym, ale niezamieszkanym, jest to budynek w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, podobnie budynek przy ul. Piłsudskiego 8, w którym znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej BYŁO: 14. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub obiekty nieposiadające pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o ich wskazanie oraz udzielenie informacji, czy w budynkach są prowadzone prace remontowe i jak są zabezpieczone. Wykonawca wnosi także o możliwość ubezpieczenia wskazanych budynków na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym. Tak. Budynek przy ul. Rekreacyjnej 2 wystawiony na sprzedaż Budynek przy ul. Parkowej 2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 8 (opis zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego pisma /kolumna uwagi/ oraz z zał G do SIWZ) POWINNO BYĆ: 14. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wśród mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub obiekty nieposiadające pozwolenia na użytkowanie? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wykonawca wnosi o ich wskazanie oraz udzielenie informacji, czy w budynkach są prowadzone prace remontowe i jak są

2 zabezpieczone. Wykonawca wnosi także o możliwość ubezpieczenia wskazanych budynków na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie podstawowym. Tak. Budynek przy ul. Rekreacyjnej 2 wystawiony na sprzedaż 4. Wykonawca wnosi o udzielenie następujących informacji na temat nieużytkowanych budynków: a) jak długo są nieużytkowane? Budynek przy ul. Rekreacyjnej 4 został przyjęty w darowiźnie od Starostwa w roku 2005, od tego momentu nie był użytkowany. b) jakie są plany w stosunku do tych budynków? Budynek przy ul. Rekreacyjnej 4 jest wystawiony na sprzedaż. c) czy w budynkach są prowadzone prace remontowe? Nie. W 2010 r. Gmina podjęła inwestycję wartości ok zł na remont stropu i dachu. d) jaki jest stan techniczny budynków? Budynek nie zagraża zawaleniem, poddany remontowi dachu, wystawiony na sprzedaż w stanie dobrym. e) jak są zabezpieczone budynki? Dozór 24 h. f) czy w budynkach są odłączone media? Media nie są czynne, jedynie na potrzeby dozorcy. 5. Wykonawca wnosi o możliwość ubezpieczenia nieużytkowanych budynków na warunkach ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych. na możliwość ubezpieczenia ochroną na ryzykach nazwanych zgodnie z OWU Wykonawcy, z uwzględnieniem zakresu wskazanego jako minimalny w SIWZ w pkt 2.2, przy czym z uwagi na charakter budynku wyłączone zostają ryzyka z ppkt p. (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), r. (katastrofa), t. (przepięcia pozaatmosferyczne, limit : zł), u. (kradzież z włamaniem, w tym kradzież zwykła do limitu zł, rabunek), v (awaria maszyn, limit: zł). 6. Wykonawca wnosi o rozszerzenia limitu dotyczącego wywozu śmieci komunalnych do: szerszego zakresu (zarówno delikt i kontrakt) dla działalności: gospodarowanie, przechowywanie, transport odpadów i do limitu PLN. 7. Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez fajerwerki w wysokości PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

3 Brak zgody 8. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach działalności gminy nie występuje jakakolwiek odpowiedzialność w związku z posiadaniem, użytkowanie i prowadzeniem lotniska. Potwierdzamy 9. W związku z niejasnym zapisem na str. 5 SIWZ szkody rzeczowe, osobowe oraz powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zakresem ochrony w ubezpieczeniu Gminy Świebodzice co do zasady objęte będą wyłącznie szkody osobowe i rzeczowe, a szkody o charakterze czystych strat finansowych, definiowane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi i na osobie, objęte są ochroną tylko w drodze rozszerzenia związanego z błędnym wydanie aktu normatywnego. W przeciwnym wypadku wykonawca wnosi o wprowadzenie klauzuli czystych strat finansowych o treści jak poniżej z limitem PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Klauzula czystych strat finansowych 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o straty finansowe poniesione przez osoby trzecie wskutek powstania nagłego i niespodziewanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego za które ponosi odpowiedzialność ubezpieczający lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa określona w ustępie pierwszym niniejszej klauzuli nie obejmuje roszczeń: 1) powstałych wskutek bezpośredniego lub pośredniego albo domniemanego zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza. 2) powstałych wskutek dostarczenia energii lub niedostarczenia energii 3) niewykonania lub nienależytego wykonania prac, usług na rzecz kontrahenta osób objętych ubezpieczeniem 4) wadliwości dostarczonych lub wyprodukowanych produktów 5) powodowania stałych emisji hałasu, wstrząsów, itp. 6) działalności w zakresie projektowania, kierowania budowa, montażem, opiniowania, kontroli, związanych ze stosunkiem pracy powstałych w związku z udzieleniem licencji. Brak zgody na klauzulę, wprowadza się limit zł. 10. Wykonawca wnosi wprowadzenie łącznego limitu PLN dla następujących zakresów podanych w SIWZ: -szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub akty normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa; -powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (Członkowie Władz osoby, z których decyzjami, uchybienia lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna),

4 których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego) -odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, w tym związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na ww. osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego; Dla ww. zakresu wykonawca wnosi o wprowadzenie następującej definicji wypadku za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym roszczenie oznacza: a) sformułowane na piśmie przez prokuratora wezwanie Ubezpieczonego do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku stwierdzenia podstaw do wytoczenia przeciwko niemu powództwa, o którym mowa w art.. 7 ust. 3 Ustawy b) wytoczenie przeciwko Ubezpieczonemu powództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy oraz ograniczenie zakresu do odpowiedzialności wynikającej z ustawy dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r, Nr 34 Poz. 173). Brak zgody na proponowaną definicje wypadku, niemniej jednak wszelkie roszczenia będą oparte na obowiązującym prawie. Brak zgody na proponowany limit dla: -szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub akty normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa; -odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, w tym związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na ww. osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego; Wprowadza się limit zł dla: -szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub akty normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa oraz -odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego, w tym związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na ww. osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego;

5 11. Wykonawca wnosi o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności z tytułu administrowania drogami punktu uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z prowadzoną akcją ratowniczo gaśniczą przez jednostki OSP. 12. Wykonawca wnosi o odstąpienie od stosowania definicji szkody powstałej wskutek zalań zawartej w SIWZ. Brak zgody 13. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż poza zakresem ochrony pozostają szkody spowodowane przez zalania przez wody stojące i płynące. Nie potwierdzamy, zakres ochrony zgodnie z SIWZ. 14. Wykonawca wnosi o zmianę 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia na dwa 12 miesięczne okresy ubezpieczenia z wprowadzeniem możliwości wypowiedzenia umowy na koniec okresu ubezpieczenia 30-dniowym terminem, w sytuacji, gdy szkodowość w danej linii liczona jako stan rezerw oraz wpłat w stosunku do opłaconej składki przekroczy 80%. PYTANIA WYKONAWCY nr 2 Wraz z odpowiedziami 1. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż ,00 PLN. W przypadku braku akceptacji franszyzy j.w. proszę o informację jaka maksymalna franszyza będzie akceptowalna. Brak zgody. Maksymalna franszyza jak w SIWZ zł. 2. Proszę o podanie sumy ubezpieczenia dróg. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do ubezpieczenia dróg w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN Brak zgody, franszyza zł. Wartość dróg w przybliżeniu zł 3. Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do lokalizacji które znajdują się: a). na terenach dotkniętych powodzią po 1996r b). w strefie wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: - wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, - obszary potencjalnego zagrożenia powodzią franszyzy redukcyjnej w wysokości 20% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek powodzi i/lub podtopień wskutek powodzi

6 W przypadku braku akceptacji franszyzy j.w. proszę o informację jaka maksymalna franszyza będzie akceptowalna. Brak zgody, franszyza zł. 4. OC z tytułu dróg i ich stanu Proszę o doprecyzowanie: - kto ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody (Gmina czy ZGK Świebodzice Sp. z o.o.) - do kogo kierowane będą roszczenia z tytułu OC dróg - czy jeśli roszczenia będą kierowane do Gminy to czy Gminie będzie przysługiwał regres do ZGK Świebodzice Sp. z o.o.) - czy ZGK Świebodzice Sp. z o.o. ma polisę OC z tytułu OC dróg z suma gwarancyjną min ,00 PLN - kto ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody (Gmina czy ZGK Świebodzice Sp. z o.o.) na podstawie ustawowych zadań Gmina, ZGK Świebodzice na podstawie odrębnej umowy na administrowanie drogami - do kogo kierowane będą roszczenia z tytułu OC dróg - roszczenia będą kierowane przez proszkowanych i ciężko przewidzieć do którego podmiotu zostaną skierowane, zgodnie jednak z odrębną umową roszczenia skierowane do Gminy, co do zasady powinny trafić do ZGK Świebodzice - czy jeśli roszczenia będą kierowane do Gminy to czy Gminie będzie przysługiwał regres do ZGK Świebodzice Sp. z o.o. zgodnie z przyjętą praktyką likwidacji szkód roszczenie co do zasady powinno zostać przekazane do ZGK Świebodzice - czy ZGK Świebodzice Sp. z o.o. ma polisę OC z tytułu OC dróg z suma gwarancyjną min ,00 PLN nie znamy aktualnej sumy ubezpieczenia ZGK Świebodzice. 5. Proszę o podanie ile imprez rocznie organizowanych jest z wykorzystaniem sztucznych ogni. Czy podmioty organizujące pokazy sztucznych ogni mają ubezpieczenie OC z s.g. min ,00 PLN i czy w przypadku szkody Gminie przysługuje regres do tych podmiotów. Jeżeli odpowiedz na pytania j.w będzie negatywna proszę o zgodę na wprowadzenie podli mitu w wysokości ,00 PLN Aktualnie Gmina nie planuje takich imprez, nie jesteśmy w stanie wskazać czy podmioty zewnętrzne będą posiadały ubezpieczenie na zł. Zgodnie z SIWZ Gminie przysługuje regres do podwykonawców nie będących jednostkami gminnymi Gminy Świebodzice. Brak zgody na limit zł. 6. Proszę o wprowadzenie podli mitu na OC z tytułu posiadania i zarządzania własnymi nieruchomościami w tym nieruchomościami powierzonymi w zarządzanie przez Miejski Zarząd nieruchomości w wysokości ,00 PLN W odpowiedziach z dnia r. w odniesieniu do sumy gwarancyjnej wprowadzono limit zł na jedno zdarzenie.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo