Innowacyjna Gospodarka i. Infrastruktura i Środowisko

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna Gospodarka i. Infrastruktura i Środowisko"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie Kredyt technologiczny efektywna forma wsparcia innowacyjnych technologii dla MSP Realizacja Kredyt technologiczny na tle innych Programów Operacyjnych: form wspierania działalności innowacyjnej w ramach POIG Innowacyjna Gospodarka i dr Anna Kacprzyk Departament Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko 16 czerwca 2011 r.

2 Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności to jeden z priorytetów strategicznych Ministerstwa Gospodarki 2

3 Działania podejmowane na rzecz zwiększania innowacyjności nakierowane są na: wzmacnianie znaczenia innowacji - produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych - w działalności przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym stymulowanie wzrostu nakładów inwestycyjnych, w tym na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 3

4 Wspieranie działalności innowacyjnej : 1. Przy wykorzystaniu środków unijnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe ( ) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (do 2013) 2. Przy wykorzystaniu środków krajowych Instrumenty wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wg ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Bon na innowacje Wsparcie na uzyskanie grantu 4

5 Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Alokacja na program: 9,7 mld EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 8 254,9 mln EUR Wkład krajowy 1 456,7 mln EUR Alokacja na priorytety w kompetencji MG: III-VI 4,44 mld EUR 5

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w kompetencji Ministra Gospodarki Rola Instytucji Pośredniczącej dla III-VI osi POIG POIG łączna alokacja (EFRR+BP) : mln euro Priorytet III: Kapitał dla innowacji (340 mln euro) Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3 429,71 mln euro) Priorytet V: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (398,99 mln euro) Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (272,63 mln euro) 6

7 Dotychczas wsparcie dla IOB dotyczące świadczenia usług dla MSP w zakresie dostępu do kapitału miało rozproszony charakter i odbywało się na niewielką skalę. Obecnie w ramach działań 3 osi priorytetowej Instytucje otoczenia biznesu: Środki uzyskane po zakończeniu inwestycji (tj. wyjście z inwestycji) trafiają do instytucji wspierającej powstanie innowacyjnych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na kontynuacje działalności o takim samym charakterze 7

8 SPODZIEWANE EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (NA PODSTAWIE INFORMACJI OTRZYMANYCH OD BENFICJENTÓW) 56 nowych miejsc pracy Efekty w zakresie inkubacji pomysły zgłoszone do inkubatorów -613 pomysłów preinkubowanych -770 rozpoczętych inkubacji - 66 projektów rekomendowanych do wejścia kapitałowego - 44 dokapitalizowane podmioty - 28 nowych wspartych MSP zakończonych preinkubacji - 74 planowane wejścia kapitałowe do końca 2010 r planowanych wejść do końca realizacji projektów 8

9 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (110 mln euro) Cel: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania Projekty: Związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo Beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory Grupa docelowa: Nowopowstali przedsiębiorcy (MSP) Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 9

10 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (110 mln euro) Wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off ów z uczelni wyższych lub zakładanych przez studentów. Wsparcie otrzymują inkubatory, które wyszukują pomysły (innowacyjne rozwiązania) a następnie udzielają wsparcia nowopowstającym firmom na bazie tych pomysłów. Wsparcie dla firm: doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw (preinkubacja) oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy w postaci wejścia kapitałowego (inkubacja). Wsparcie kapitałowe: inwestycje inkubatora w przedsiębiorstwo do wysokości EUR, przy czym udział środków prywatnych w nowopowstałej spółce większy niż 50%. 10

11 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (180 mln euro) Cel: zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się ze wczesnych fazach wzrostu Projekty: I poziom: indywidualny projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) polegający na wspieraniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w MSP na początkowych etapach ich rozwoju II poziom: projekty funduszy kapitału podwyższonego ryzyka wspierane przez KFK w drodze: 1) inwestycji w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłużne funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, powstałe w celu inwestowania w MSP, w tym w szczególności w MSP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R, 2) refundacji części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka (zatrudnienia kadry i ekspertów oraz kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji). 11

12 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (180 mln euro), c.d. Wsparcie uzyskane przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka zostanie przeznaczone na inwestycje i zarządzanie portfelem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie o charakterze innowacyjnym znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub prowadzących działalność B+R. Intensywność wsparcia dla projektów funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, którym KFK udzieli wsparcia, wynosi: 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci inwestycji kapitałowych i dłużnych 65% wartości wydatków kwalifikowanych dla wsparcia w postaci refundacji kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji funduszu kapitału podwyższonego ryzyka. Łączna wartość środków funduszy kapitału podwyższonego ryzyka zaangażowanych w pojedynczego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę korzystającego z funduszu kapitału podwyższonego ryzyka nie może przekroczyć równowartości w zł kwoty 1,5 mln euro Beneficjent: KFK S.A. Grupa docelowa: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka lub podmioty zarządzające funduszami, MSP 12

13 Aktualny stan realizacji projektu I OKO Do chwili obecnej w ramach I OKO/ 2009 podpisane zostało 8 umów na kwotę 338 mln PLN Zamknięcie konkursu koniec maja 2011 II OKO/ 2010 Z 10 ofert znajdujących się na skróconej liście po analizie pierwotnej, do końca marca Komitet Inwestycyjny pozytywnie zaopiniował rekomendacje dla 8 ofert o kapitalizacji 272 mln PLN. Kolejna oferta o kapitalizacji 26,5 mln PLN zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Komitet w najbliższym czasie. Jedna oferta została zaopiniowana negatywnie. Aktualnie podpisano 1 umowę na kwotę 42,25 mln PLN 13

14 Profile inwestycyjne funduszy

15 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest wdrożenie przez KFK instrumentu finansowego zapewniającego systemowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju za pośrednictwem funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Celami szczegółowymi natomiast są: zmniejszenie luki kapitałowej (ograniczenia MŚP w dostępie do kapitału) poprzez ułatwienia dostępu MŚP (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R) do zewnętrznych źródeł finansowania, pobudzenie zainteresowania inwestorów prywatnych i funduszy kapitałowych sektorem MŚP, wspieranie przedsiębiorstw typu seed i start up, zwiększenie liczby miejsc pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

16 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (50 mln euro) Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) IOB w wyniku uzyskanego wsparcia uzyskanego w ramach poddziałania: tworzą platformy służące kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania, upowszechniają informację na temat sieci aniołów biznesu zainteresownych inwestycjami w przedsiębiorców w tym nowopowstające MSP, nawiązują współpracę pomiędzy istniejącymi sieciami inwestorów prywatnych (w tym aniołów biznesu), a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, tworzą nowe sieci aniołów biznesu tworzą punkty doradztwa inwestorskiego dla przedsiębiorców Grupa docelowa: przedsiębiorcy 16

17 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET III: Kapitał dla innowacji 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP (50 mln euro) Wsparcie dla MSP Wspierane są projekty z zakresu przygotowania MSP, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania; dofinansowanie usług doradczych dla MSP w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego, w tym poprzez rynek New Connect. Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych Nabór wniosków o dofinansowanie: od 14 lutego 2001 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2011 r. Beneficjenci: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 17

18 4 oś POIG Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Cel podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Zakres wsparcia przedsiębiorcy wprowadzający innowacje, głównie technologiczne oraz rozpoczynający lub rozwijający działalność B+R. Projekty inwestycyjne w ramach 4 osi muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności stosowanych rozwiązań (w tym zastosowanie technologii innowacyjnej w skali światowej). W ramach 4 osi zaplanowano instrument dla MSP, które chcą wdrożyć zakupione lub własne wyniki prac B+R kredyt technologiczny na nową inwestycję dotyczącą wdrożenia nowej technologii oraz uruchomienia produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie usług w oparciu o tę technologię.

19 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (390 mln euro) Cel: poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu Inicjatywa Technologiczna I. Projekty: Inwestycje (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą konieczne do wdrożenia wyników prac B+R, będących efektem projektów realizowanych w osi priorytetowej I (1.4) i Inicjatywy Technologicznej I. Beneficjenci: Przedsiębiorcy Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19

20 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (186 mln euro) Cel: wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R i zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych. Projekty: Wsparcie rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji. Beneficjenci: Przedsiębiorcy Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 20

21 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny (410 mln euro) Cel: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Projekty: Zakup lub wdrożenie nowej technologii prowadzącej do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Poprzez nową technologię należy rozumieć wiedzę technologiczną w postaci prawa własności przemysłowej lub prac badawczo-rozwojowych stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat, prowadzącą do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Beneficjenci: MSP Instytucja wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego 21

22 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny (410 mln euro) Zasada działania różnica w stosunku do innych działań - zaangażowanie sektora bankowego. Na wniosek przedsiębiorcy, złożony za pośrednictwem banku komercyjnego, BGK przyznaje MSP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki komercyjne (kredytujące) udzielają MSP kredytu technologicznego z własnych środków. Ministerstwo Gospodarki dokonało zmian w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zniesienie uzależnienie wypłaty i wysokości premii technologicznej od poziomu sprzedaży innowacyjnych produktów powstałych w wyniku realizacji inwestycji technologicznej oznacza zrównanie zasad wypłaty dofinansowania w ramach działania 4.3 z innymi działaniami PO IG, w których wspierane są inwestycje dokonywane przez przedsiębiorców. 22

23 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1 420 mln euro) Cel: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Projekty: Inwestycje w zakresie zastosowania nowych (tj. stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie, bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia w danej branży nie przekraczający 15%) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Beneficjenci: Przedsiębiorcy Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23

24 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (1 024 mln euro) Cel: poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Projekty: nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% oraz spełniające warunki łączne tj. wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln zł i wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 150 osób. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Projekty: nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych i centrów IT, a także nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln zł dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R przewidujące wzrost zatrudnienia personelu B+R min. o 10 osób. Beneficjenci: Przedsiębiorcy Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Operacyjnych 24

25 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET V Dyfuzja innowacji 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (104 mln euro) Cel: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu. Projekty: dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych obejmujące m.in.: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej; działania promocyjne w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu, zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania, pod warunkiem, że nie stanowią odrębnego projektu. Beneficjenci: Osoby prawne prowadzące powiązania kooperacyjne Grupy docelowe: Członkowie powiązań kooperacyjnych (min. 10 niezależnych MSP) Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 25

26 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET V Dyfuzja innowacji 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym (66 mln euro) Cel: ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. Projekty: Dofinansowanie przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym (usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, sieciowe /poszukiwania partnera) służących podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw działających na terenie Polski; zapewnienie dostępu przedsiębiorców do usług proinnowacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach, dofinansowanie funkcjonowania jednostki koordynującej działalność sieci (o charakterze sekretariatu sieci), dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci, m.in. źródła innowacji, przedsięwzięcia innowacyjne na różnych etapach rozwoju: projekty badawcze, prace B+R, prototypy etc., wsparcie wykorzystania wzornictwa przemysłowego wśród przedsiębiorców Beneficjenci: Instytucje otoczenie biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt systemowy), Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (projekty indywidualne) Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla projektów wybieranych w trybie konkursowym (nie dotyczy projektów systemowych i indywidualnych) 26

27 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym projekt systemowy Projekt systemowy realizowany przez PARP : Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Wsparcie udzielane podmiotom działającym na rzecz innowacyjności, zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym obejmujących: przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług; oraz przeprowadzenie procesu transferu technologii. zakładka: Krajowa Sieć Innowacji 27

28 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym - projekty indywidualne Projekt indywidualny realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego pt.: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa (innowacja procesowa i produktowa) (skrócona nazwa Zaprojektuj Swój Zysk ) : celem projektu jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju wzornictwa przemysłowego, umożliwiających współpracę przedsiębiorców i projektantów. W jego ramach upowszechniana jest wiedza na temat wzornictwa i możliwości jego wykorzystania, poprzez: organizację warsztatów dla projektantów wzorów przemysłowych, warsztatów doradcze dla przedsiębiorstw, stworzenie cyfrowej biblioteki wzornictwa oraz informatycznej platformy komunikacyjnej. Projekt indywidualny realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pt.: Droga do Polski przedsiębiorczej : celem projektu jest stworzenie warunków do kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce poprzez: wspieranie dyfuzji innowacyjności, tworzenie sieci współpracy biznesu i środowiska naukowego, analizowanie doświadczeń zagranicznych, dopasowanie i implementację najlepszych praktyk do polskich realiów. AIP świadczą przedsiębiorcom usługi w ramach: fazy preinkubacji przedsiębiorstwa ( pomoc prawna, finanse i księgowość, udostępnienie biura, system tele-audio konferencji, usługi doradcze, szkolenia, wsparcie marketingowe, pomoc w pozyskaniu kapitału i funduszy europejskich) i fazy inkubacji przedsiębiorstwa (laboratoria, sale administracyjna). konferencyjne, sieć kontaktów, doradztwo, e-obsługa 28

29 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET V Dyfuzja Innowacji 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi o znaczeniu ponadregionalnym - projekty indywidualne Projekt indywidualny realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pt.: Droga do Polski przedsiębiorczej : Projekt jest realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które za pomocą nowatorskiego w Polsce i sprawdzonego za granicą modelu preinkubacji będą weryfikować pomysły przedsiębiorców najczęściej wywodzących się ze środowiska akademickiego. Inkubatory zlokalizowane przy uczelniach w całej Polsce (łącznie 40 inkubatorów), będą świadczyć na rzecz MSP usługi w ramach: preinkubacji przedsiębiorstwa (pomoc prawna, finanse i księgowość, udostępnienie biura, system tele-audio konferencji, usługi doradcze, szkolenia, wsparcie marketingowe, pomoc w pozyskaniu kapitału i funduszy europejskich) inkubacji przedsiębiorstwa udostępnienie laboratoriów, sal konferencyjnych, sieci kontaktów, doradztwo, e-obsługa administracyjna) Grupa docelowa: klienci inkubatorów osoby ze środowiska akademickiego studenci i młodzi pracownicy naukowi rozpoczynający działalność gospodarczą oraz firmy (gł. technologiczne) na wstępnym etapie rozwoju, które mogą wejść do fazy inkubacji. Szczegółowe informacje: 29

30 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET V Dyfuzja innowacji 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności (190 mln euro) Cel: wspieranie powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju celem zapewnienia dostępu do kompleksowych usług przedsiębiorcom dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Na terenie parków naukowo technologicznych będą świadczone usługi przedsiębiorcom, także w ramach inkubatorów powstających w ramach parków: - doradztwo wynikające z realizowanej strategii parku naukowo-technologicznego (prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w ośrodku, szacowanie kosztów wdrożenia danego projektu do produkcji przez przedsiębiorcę, ocena wartości rynkowej wyników prac B+R), w tym - stworzenie pakietu usług dla przedsiębiorców m.in. z zakresu zarządzania projektami, kojarzenia partnerów, własności patentowej i intelektualnej, poszukiwania zewnętrznego finansowania projektów, przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii. Beneficjenci: Wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 30

31 Działania w ramach priorytetów - POIG PRIORYTET V Dyfuzja innowacji 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności (190 mln euro) 12 Projektów Parków naukowo technologicznych: Gdański Park Naukowo Technologiczny etap III, Gdańsk Pomorski Park Naukowo-Technologiczny rozbudowa - etap 3, Gdynia Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis, Wrocław Jagielloński Park i Inkubator Technologii Life Science, Kraków Ogólnopolski ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia, Wrocław Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii - Materiały i biomateriały oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Poznań Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne Nowy Sącz Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, Kraków Park Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł, Katowice BIONANOPARK Łódź, Toruński Park Technologiczny, Toruń 31

32 Alokacja i kontraktacja w PO IG stan na r. Priorytet/ Działanie Alokacja (w euro) Wartość dofinansowania złożonych wniosków EFRR+BP (w zł)* % alokacji Wartość podpisanych umów % alokacji EFRR+BP (w zł)* Priorytet III ,57 153, ,25 86,33 Działanie ,43 208, ,07 76,58 Działanie ,00 96, ,00 96,56 Działanie ,14 204, ,18 77,61 Priorytet IV ,81 187, ,31 64,09 Działanie ,35 214, ,07 93,51 Działanie ,70 191, ,80 84,52 Działanie ,73 21, ,63 7,43 Działanie ** ,50 253, ,44 84,29 Działanie ,53 132, ,37 38,10 *Dane wg KSI ** Dane nie uwzględniają realokacji środków z Działania 4.3, zgodnie z uchwałą KM z 18 marca b.r. 32

33 Alokacja i kontraktacja w PO IG stan na r. Priorytet/ Działanie Alokacja (w euro) Wartość dofinansowania złożonych wniosków EFRR+BP (w zł)* % alokacji Wartość podpisanych umów EFRR+BP (w zł)* % alokacji Priorytet V ,12 121, ,72 70,30 Działanie ,83 144, ,91 23,91 Działanie ,21 172, ,01 84,20 Działanie ,43 98, ,90 94,52 Działanie ,65 79, ,90 29,90 Priorytet VI ,11 53, ,11 46,15 Działanie ,41 26, ,97 14,10 Działanie ,07 64, ,25 53,82 Działanie ,00 118, ,00 118,44 Działanie ,63 64, ,89 64,09 Ogółem ,52 170, ,70 65,29 * Dane wg KSI 33

34 Dodatkowe środki do POIG Z Krajowej Rezerwy Wykonania - KRW, na priorytety III i IV POIG pozostające w kompetencji Ministra Gospodarki przyznano odpowiednio i euro, Ze środków dostosowania technicznego przyznano euro na priorytet IV i euro na priorytet V. Realokacje w ramach POIG priorytet IV euro, priorytet V euro

35 Harmonogram naborów dla działań POIG Priorytet/działanie/ poddziałanie Planowana data (kolejnego) naboru Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) mln euro Priorytet III Kapitał dla innowacji (340 mln euro) Alokacja wyczerpana Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) tryb indywidualny, Inwestycje funduszy w MSP w trybie ciągłym Działanie Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - konkurs dla IOB Alokacja wyczerpana Działanie Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP- konkurs dla MSP Nabór od 14 lutego 2011 r. Nabór ciągły, do wyczerpania alokacji na 2011 r. lub do końca 2011 r. 35

36 Harmonogram naborów dla działań POIG Priorytet/działanie/ poddziałanie Planowana data (kolejnego) naboru Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3 430 mln euro) Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń I runda do wyników prac B+R II runda Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Alokacja wyczerpana Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Poddziałanie Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki. Konkurs uruchomiony 2011 r. nabór wniosków ma charakter ciągły. Nabór ciągły, do wyczerpania środków z bieżącej alokacji Alokacja wyczerpana Alokacja wyczerpana Poddziałanie Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki. Przeprowadzenie konkursu w 2011 r. jest uwarunkowane dostępnością środków przeznaczonych na działanie. 36

37 Harmonogram naborów dla działań POIG Priorytet/działanie/ poddziałanie Planowana data (kolejnego) naboru Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Priorytet V Dyfuzja innowacji (399 mln euro) I runda: od 21 marca do 27 maja 2011 r. II runda: od 19 września do 30 listopada 2011 r. (lub do wyczerpania alokacji na konkurs). Alokacja wyczerpana Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności. Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów Poddziałanie Zarządzanie własnością intelektualną - konkurs dla MSP Nabór od 14 lutego 2011 r. Nabór ciągły, do wyczerpania alokacji na 2011 r. lub do końca 2011 r. 37

38 Dziękuję za uwagę

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ma na celu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ma na celu Beneficjenci i typy wsparcia w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Krzysztof Maszewski, DWK w MRR Gdańsk, 20 czerwca 2007 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie oraz Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019

Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie oraz Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019 Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie 2014-20 oraz 2021-27 Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019 Wsparcie przedsiębiorstw w POIR Finansowanie: badań i prac rozwojowych, inwestycji, w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 2004-2006 Krzysztof Gulda p.o. Dyrektora Departament Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe UE dla MŚP

Programy pomocowe UE dla MŚP SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO INNOWATOR Programy pomocowe UE dla MŚP Chęciny, 10.02.2017 r. Internacjonalizacja: Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO

INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO INSTRUMENTY WSPARCIA SEKTORA BIZNESU W 2019 ROKU W WRPO 2014+. Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Całkowita kwota alokacji dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w MŚP przy współudziale Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Warszawa, 30 maja 2019 r.

Finansowanie innowacji w MŚP przy współudziale Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Warszawa, 30 maja 2019 r. Finansowanie innowacji w MŚP przy współudziale Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości Warszawa, 30 maja 2019 r. Wsparcie MŚP w ramach RPO WM 2014-2020 główne cele wsparcie działalności B+R; dostęp do

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2017 Izabela Wójtowicz Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poznań, 9 maja 2017 r. Wybrane instrumenty POIR dla MŚP II oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

7 lutego br. Poddębice

7 lutego br. Poddębice 7 lutego br. Poddębice KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA BADANIA INNOWACJE ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE INNOWACJI? I oś

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Instytucja otoczenia biznesu na przykładzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Mariusz Bednarz Prezes Zarządu RARR S.A.

Instytucja otoczenia biznesu na przykładzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Mariusz Bednarz Prezes Zarządu RARR S.A. Mariusz Bednarz Prezes Zarządu RARR S.A. Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Programy regionalne.

1. Programy regionalne. 1. Programy regionalne. Wnioskodawca: 1.Nazwa programu/ Przedsiębiorcy MŚP Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) Na co będzie można uzyskać wsparcie? Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie są warunki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inkubatorów i parków naukowo-technologicznych poprzez wykorzystanie funduszy UE

Możliwości finansowania inkubatorów i parków naukowo-technologicznych poprzez wykorzystanie funduszy UE 2009 Berenika Marciniec Możliwości finansowania inkubatorów i parków naukowo-technologicznych poprzez wykorzystanie funduszy UE Gdańsk, 9 marca 2009 Działania wspierające tworzenie oraz rozwój inkubatorów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, 06.10.2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo