2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi. Agnieszka Lech"

Transkrypt

1 2011 Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi Agnieszka Lech

2 Ekoinnowacje - innowacje ekologiczne - to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty, których założeniem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

3 Projekt jest zamierzeniem jednokrotnym, celowym, złożonym, wyodrębnionym spośród innych zamierzeo, ograniczonym i specyficznie zorganizowanym W. Pruszak, M. Wyrwicka, Zarządzanie projektami, Zachodnie Centrum Organizacji, Poznao 1997.

4 PROJEKT ORGANIZACYJNY INWESTYCYJNY ROZWOJOWY Źródło: Opracowanie własne.

5 Projekt ekoinnowacyjny dotyczy innowacyjnych rozwiązao zmniejszających negatywny wpływ na środowisko naturalne i/lub racjonalizujących wykorzystanie zasobów.

6 Cele projektów ekoinnowacyjnych: poszukiwanie nowatorskich, skutecznych rozwiązao zmniejszających wpływ na środowisko, modernizacja lub dostosowanie istniejących rozwiązao do zmieniających się warunków gospodarczo społecznych.

7 Zarządzanie projektem ekoinnowacyjnym przedsięwzięcie, służące doskonaleniu lub restrukturyzacji procesów/produktów z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne i/lub wykorzystaniem zasobów.

8 PROJEKT EKOINNOWACYJNY WYMAGANIA UŻYTKOWE WYMAGANIA EKOLOGICZNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Źródło: Opracowanie własne.

9 BIZNES UŻYTKOWNIK DOSTAWCA INTERESARIUSZE Źródło: Opracowanie własne.

10 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EKOINNOWACYJNYM PRZYGOTOWANIE URUCHOMIENIE Źródło: Opracowanie własne. NADZÓR NAD JEGO PRZEBIEGIEM

11 PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE PROJEKT EKOINNOWACYJNY JAKOŚĆ KOSZT Źródło: Opracowanie własne. CZAS

12 Metody oceny opłacalności projektu: okres zwrotu nakładów, prosta stopa zwrotu, analiza progu rentowności, metoda wartości zaktualizowanej netto NPV, metoda wewnętrznej stopy zwrotu IRR.

13 WYMIARY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI w sensie instrumentalnym w sensie funkcjonalnym w sensie instytucjonalnym w sensie społecznym Źródło: M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2001, nr 8, s.34

14 ORGANIZACJA Główny Użytkownik KOMITET STERUJĄCY Przewodniczący Główny Dostawca Nadzór projektu (Odpowiedzialność Komitetu sterującego) Kierownik projektu Wsparcie projektu Kierownik(-cy) Zespołu(ów) Źródło: Prince2- skuteczne zarządzanie projektami, publikacja TSO, Wielka Brytania 2009.

15 Projektowanie ekologicznego cyklu życia produktu wymaga: Zapewnienia optymalizacji funkcji, Oszczędności zasobów, Użycia zasobów łatwo odnawialnych i łatwo dostępnych, Trwałości wyrobu, Zapewnienia na poziomie projektowania możliwości powtórnego wykorzystania i recyklingu materiału, Minimalizacji szkodliwych substancji, Produkcji przyjaznej środowisku.

16 Portfolio ekoefektywności produktu jest to narzędzie służące do oceny nowych produktów, o podobnym przeznaczeniu, otrzymywanych różnymi technologiami, z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktu.

17 Obciążenie środowiska Zarządzanie projektami ekoinnowacyjnymi 0,5 PORTFOLIO EFEKTYWNOŚCI PRODUKTU Wysoka efektywnośd 1,0 1,5 1,5 1,0 Koszty Źródło: A. Chodyoski, Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej. Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu, ,5

18 W ocenie ekologicznej innowacji produktowej wykorzystuje się eko wskaźniki, odnoszące się materiałów, energii i procesów w całym cyklu życia produktu.

19 Eko wskaźnik stanowi poszerzenie metody analizy cyklu życia (LCA) o metody określenia obciążenia środowiska A. Chodyoski, Innowacyjnośd i jakośd w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu, 2003

20 Elementy ekoprojektowania produktu Eko- wskaźnik: - lista materiałów, energii i procesów, - wyszukiwanie wartości eko-wskaźnika i jego przenoszenie przez dane liczbowe, - analiza stopnia wpływu poszczególnych procesów na środowisko, - analiza wariantów alternatywnych i wybór rozwiązania najlepszego z punktu widzenia środowiska naturalnego. Metodyka zbliżona do LCA LCA określenie potencjalnych aspektów środowiskowych procesu i produktu w ujęciu: - stadia cyklu życia produktu, - analiza problemów środowiska i zasobów, - wybór opcji. Źródło: A. Chodyoski, Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej. Wydawnictwo WSZiM w Sosnowcu, 2002

21 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 1. Faza projektowania Uwzględnienie kryteriów ekologicznych w całym cyklu życia produktu, Dostosowanie wymogów ekologicznych do innych wymagao stawianych produktowi.

22 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 2. Nabywanie surowców i materiałów Współpraca z kooperantami, którzy dbają o zmniejszenie uciążliwości własnej firmy dla środowiska, Preferowanie surowców wtórnych z recyklingu, Preferowanie surowców naturalnych i odnawialnych, Wycofanie lub minimalizacja zużycia substancji toksycznych, Minimalizacja wpływu transportu surowców na środowisko.

23 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 3. Faza produkcji Technologie mało lub bezopadowe, Proces produkcji nieszkodliwy dla zdrowia pracownika, Energooszczędnośd całego procesu, Stosowanie czystszych paliw, Powtórne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych w miejscu ich powstawania.

24 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 4. Dystrybucja Wybór rodzaju transportu najmniej szkodliwego dla środowiska, Preferowanie krótkie trasy przewozu, Wykorzystywanie opakowania wielokrotnego użytku, Proekologiczne wyposażenie miejsca wymiany, Proekologiczne zachowanie dystrybutorów.

25 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 5. Faza użytkowania przez konsumenta Oszczędnośd wody i energii podczas użytkowania, Brak lub niska emisja zanieczyszczeo w czasie użytkowania, Biodegradalnośd, Możliwośd wielokrotnego użytku, Trwałośd, możliwośd długotrwałego użytkowania i łatwej naprawy wyrobu.

26 Cechy ekologiczne w poszczególnych fazach ekologicznego cyklu życia produktu: 6. Faza poużytkowa Możliwośd recyklingu wyrobu i opakowania, Wyrób nie pozostawia po zużyciu szkodliwych odpadów lub jeśli nie da się ich uniknąd producent zabezpiecza szkodliwe odpady, Zorganizowanie przez producenta odbioru zużytych wyrobów i ich opakowao.

27 PRZYKŁAD ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NA PODSTAWIE METODYKI PRINCE2

28 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobid Dlaczego właśnie to I w jakiej kolejności Nie określa Szczegółowo jak to zrobid

29 Najważniejsze elementy metodyki PRINCE2 PRYNCYPIA TEMATY PROCESY

30 Pryncypia Ciągła zasadnośd biznesowa Korzystanie z doświadczeo Zdefiniowane role i obowiązki Zarządzanie etapowe Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji Koncentracja na produktach Dostosowanie do warunków projektu

31 Tematy Uzasadnienie biznesowy Dlaczego? Organizacja Kto? Jakośd Co? Plany Jak? Za ile? Kiedy? Ryzyka? Co, jeśli? Zmiana Jaki ma wpływ? Postępy? Gdzie teraz jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czy powinniśmy kontynuowad?

32 Procesy Kierownictwo korporacji Zlecenie przygotowania założeń projektu Strategiczne zarządzanie projektem (SZP) Przygotowanie założeń projektu (PZP) Inicjowanie projektu (IP) Sterowanie etapem (SE) Zarządzanie końcem etapu (ZKE) Zamknięcie projektu (ZP) Zarządzanie wytwarzaniem produktów (ZWP)

33 Procesy PZP - Przygotowywanie założeo projektu Mianowanie przewodniczącego KS i kierownika projektu Projektowanie zespołu zarządzania projektem Mianowanie członków zespołu zarządzania projektem SZP Zezwolenie na zainicjowanie projektu Przygotowywanie podstawowych założeń projektu Określenie formuły realizacyjnej. Planowanie etapu inicjowania projektu PL Planowanie

34 Procesy SZP - Strategiczne zarządzanie projektem Podejmowanie decyzji doraźnych Zezwolenie na zainicjowanie projektu Zezwolenie na realizację projektu Zezwolenie na realizację projektu etapu/napraw Potwierdzenie zamknięcia projektu Przygotowanie założeń projektu (PZP) Inicjowanie projektu (IP) Sterowanie etapem (SE) Zarządzanie zakresem etapu (ZZE) Zamknięcie projektu (ZP)

35 Procesy SZP Zezwolenie na zainicjowanie projektu IP - Inicjowanie projektu Planowanie jakości Planowanie projektu Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego i ryzyk SZP Zezwolenie na realizację projektu Ustanowienie elementów sterowania Ustanowienie systemu dokumentacja Zestawienie dokumentu inicjującego projekt (DIP)

36 SE Sterowanie etapem Podejmowanie działań korygujących SZP Strategiczne zarządzanie projektem Zgoda na wykonanie grupy zadań Procesy Ocena postępów ZWP Zarządzanie wytwarzaniem produktów Odbieranie wykonanej grupy zadań Przenoszenie zagadnień na wyższy szczebel Raportowanie o ważnych zdarzeniach Dokonywanie przeglądu stanu etapu Analizowanie zagadnień projektowych Rejestrowanie zagadnień projektowych SZP Strategiczne zarządzanie projektem ZZE Zarządzanie zakresem etapu ZP Zamknięcie projektu

37 Procesy ZWP Zarządzanie wytwarzaniem produktów (PL) Planowanie projektu Przyjmowanie grupy zadań do wykonania Wykonanie grupy zadań Oddawanie wykonanej grupy zadań SE Zgoda na wykonanie zadań SE Ocena postępów SE Odbieranie wykonanej grupy zadań

38 Procesy ZZE Zarządzanie koocem etapu SE Dokonanie przeglądu stanu projektu Planowanie etapu Uaktualnienie planu projektu Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego SE Przenoszenie zagadnień na wyższy szczebel Opracowanie planu naprawczego Uaktualnianie rejestru ryzyka Raportowanie końca etapu PL Planowanie SZP Zezwolenie na realizację planu etapu/naprawczego

39 ZP Zamykanie projektu SZP Zezwolenie na realizację planu etapu lub naprawczego Procesy Przygotowanie projektu do zamknięcia SZP Podejmowanie decyzji doraźnych Określenie działań następczych SZP Zatwierdzenie zamknięcia projektu SE Dokonywanie przeglądu stanu etapu Przegląd oceniający projekt

40 Dziękuję za uwagę

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

Metodyki Zarządzania Projektami

Metodyki Zarządzania Projektami Metodyki Zarządzania Projektami Konspekt wykładu i zajęć warsztatowych Wersja dokumentu 1.0 z dnia 2009-06-15, Autor: Paweł Schmidt Grupa PM Sadowska i Schmidt Spółka Jawna Wszelkie informacje bądź zapytania

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych

Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS. Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Firmy działające na obszarach cennych przyrodniczo a zalety z wprowadzania ISO 14001 oraz EMAS Ekoinowacyjność na obszarach chronionych Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : 1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo