Sterowanie urządzeniami mechanicznymi za pomocą systemu detekcji myśli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie urządzeniami mechanicznymi za pomocą systemu detekcji myśli."

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INśYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Informatyka UŜytkowa Kierunek: Edukacja Techniczno - Informatyczna Rodzaj studiów: Jednolite magisterskie Praca dyplomowa magisterska Arkadiusz MATALEWSKI Sterowanie urządzeniami mechanicznymi za pomocą systemu detekcji myśli. Recenzent dr hab. Tadeusz Wieczorek prof. nzw. w Pol. Śl. Promotor dr inŝ. Mirosław Kordos Katowice, wrzesień 2009

2 Spis treści I. Część teoretyczna Wstęp Cel i zakres pracy Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio (MVS) Architektura MVS Narzędzia Emotiv SDK EmoKey EmoComposer Emotiv Control Panel (ECP) edk.dll Neurohełm EmotivEpoc II. Część praktyczna Kod źródłowy Schemat sterowania samochodem Podsumowanie III. Literatura

3 I. Część teoretyczna 1. Wstęp Od kiedy człowiek stworzył jakiekolwiek urządzenie mechaniczne, chciał nim sterować w jak najprostszy, najefektywniejszy oraz najszybszy sposób. Sterowanie urządzeniami przyjmowało róŝne formy: piloty zdalnego sterowania (do telewizora, sterowania modelami samochodów itp.), joysticki (do sterowania grami komputerowymi), róŝnego rodzaju układy sterowania (układ kierowniczy w samochodzie). Wszystkie te rozwiązania sprawdziły się i działają do tej pory, lecz posiadają pierwotny defekt. Nie są najszybsze, ani teŝ najprostsze poniewaŝ sterowanie odbywa się manualnie. Rozwiązaniem defektu zajęła się nowa firma z San Francisco Emotiv Systems. Firma ta stworzyła prosty w obsłudze neurohełm, który wprowadza nas w nową erę sterowania urządzeniami za pomocą myśli, stanu emocjonalnego czy wyrazu twarzy. Czy moŝe być prostszy sposób sterowania jak tylko myśl, uśmiech czy mrugnięcie okiem. Wyobraźmy sobie, Ŝe wchodzimy do domu po cięŝkim dniu, zakładamy neurohełm i w momencie, gdy zostaje odczytany nasz zły nastrój z głośników zestawu audio, słyszymy ulubioną piosenkę. Wprawdzie mamy jeszcze daleką drogę do przebycia, aby móc w pełni sterować urządzeniami za pomocą myśli, ale juŝ stawiamy pierwsze kroki w tej dziedzinie, czego przykładem jest niniejsza praca. 2. Cel i zakres pracy Celem pracy dyplomowej jest zaprezentowanie moŝliwości sterowania obiektami ruchomymi za pomocą myśli. Myśli czytane są za pomocą neurohełmu produkcji firmy Emotiv Systems. Firma zaprojektowała i wykonała go jako urządzenie czytające fale mózgowe EEG. Myśli zostają zinterpretowane i wysłane do jednostki centralnej w postaci kodu. Jako urządzenie sterowane wykorzystany został samochód zabawka firmy Nikko ze zmodyfikowanym pilotem sterowania. Modyfikacji pilota dokonano w celu podłączenia go do jednostki centralnej za pomocą portu szeregowego. Wszystkie polecenia wysyłane z hełmu przechwytywane są przez program, a następnie wysyłane przez port szeregowy do pilota, który kontroluje samochód drogą radiową.. System sterowania pojazdem przy pomocy sygnałów z neurohełmu został stworzony w środowisku Microsoft Visual Studio. Zakres pracy obejmował: Zapoznanie się ze środowiskiem Microsoft Visual Studio. 3

4 Zapoznanie się ze środowiskiem Emotiv Software Development Kit. Zapoznanie się z moŝliwościami neurohełmu Emotiv Epoc. Napisanie programu umoŝliwiającego sterowanie samochodem za pomocą sygnałów wysyłanych z neurohełmu. 3. Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio (MVS) Microsoft Visual Studio (MVS) jest głównym zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) firmy Microsoft. Środowisko to moŝe być wykorzystywane do tworzenia aplikacji konsolowych lub graficznego interfejsu uŝytkownika (GUI), dla wszystkich platform wspieranych przez Microsoft Windows, Windows Mobile,.NET Framework,.NET Compact Framework oraz Microsoft Silverlight. Na Visual Studio składa się wiele narzędzi między innymi zintegrowany debugger, konstruktor formularzy dla aplikacji GUI, konstruktor klas oraz konstruktor baz danych. Środowisko to pozwala równieŝ na dodawanie wielu innych modułów, które mogą zwiększyć funkcjonalność na praktycznie kaŝdym poziomie np. system kontroli kodu (Visual SourceSafe). Wymagania dla MVS 2008: 32 bit SO: Windows XP Professional Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows Vista, 64 bit SO: Microsoft Windows Server 2003 SP1, Standard x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 SP1, Enterprise x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 SP1, Datacenter x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 R2, Datacenter x64 Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Windows Vista 4

5 Wymagania sprzętowe: Minimalne: 2.0 GHz CPU, 512 MB RAM, 8 GB miejsca na dysku Zalecane: 2.6 GHz CPU, 1 GB RAM, 20 GB miejsca na dysku [1] 2.2. Architektura MVS MVS nie wspiera języków programowania ani narzędzi, natomiast pozwala na dodawanie ich. Wszystkie języki programowania, edytory, konstruktory, rodzaje projektów oraz inne narzędzia są implementowane jako pakiety VSPackages. Visual Studio uŝywa interfejsu COM do komunikacji z VSPackages. MVS posiada trzy najwaŝniejsze pakiety: SVsSolution, pakiet odpowiedzialny jest za numerowanie projektów, tworzenie nowych projektów oraz monitorowanie zmian w projektach. SVsUIShell, pakiet dostarcza okienka oraz interfejs uŝytkownika, zakładki, menu z narzędziami itp. SVsShell, pakiet jest odpowiedzialny za rejestrowanie wszystkich innych pakietów oraz zarządzanie nimi. [2] Wsparcie dla języków programowania jest dodawane poprzez odpowiednie pakiety VSPackages zwane usługami języków. Pakiety te wspierają róŝną funkcjonalność np. kolorowe podkreślanie błędów, uzupełnianie komend, wyskakujące okienka, itp. Część języków programowania juŝ ma wbudowane pakiety w instalatora MVS są to między innymi: C C++ VB.NET C# JeŜeli koniecznym jest współpracowanie z innymi językami takimi jak: Chrome, F#, Phyton, Ruby, naleŝy dopiąć dodatkowe pakiety zawierające informacje o tych językach.[3] Visual Studio nie zawiera Ŝadnego systemu kontroli kodu, ale ma wbudowany system MSSCCI (Microsoft Source Code Control Interface), który definiuje zestaw funkcji jakie zostały zaczerpnięte z innych juŝ istniejących systemów kontroli kodu. Na początku system ten został uŝyty do integracji Visual Studio 6.0 z systemem Visual SourceSafe. Z czasem jednak rozwinięto go i w wersji 1.1 został uŝyty w MVS Natomiast w MVS 2003 wykorzystano wersję 1.2 MSSCCI. MVS 2008 wykorzystuje juŝ kolejną wersję 1.3 MSSCCI, 5

6 która wspiera zmienianie nazw, usuwanie oraz asynchroniczne otwieranie.[4] MVS pozwala równieŝ na otwieranie wielu wersji środowiska jednocześnie, kaŝdą z innymi pakietami. Wszystkie wersje uŝywają innego gniazda rejestru w celu zapisania ustawień wykorzystywanych pakietów itp. KaŜda z tych wersji posiada równieŝ inny AppID (Application ID- identyfikator aplikacji). [3] 3.3. Narzędzia Visual Studio jak kaŝde zintegrowane środowisko programistyczne, zawiera edytor kodu. Edytor wspiera podświetlanie błędów oraz uzupełnianie kodu, nie tylko dla zmiennych, metod czy funkcji lecz równieŝ dla zapytań oraz pętli. System uzupełniania kodu nosi nazwę IntelliSense i wspiera wszystkie zaimplementowane języki programowania, jak i XML oraz JavaScript dla tworzenia aplikacji sieciowych oraz stron internetowych. Uzupełnianie kodu pojawia się jako rozwijane menu obok właśnie pisanego kodu (rys. 1). W MVS 2008 wprowadzono moŝliwość chwilowego wywołania półprzeźroczystości menu w celu obserwacji pisanego kodu.[5] Edytor kodu w celu szybkiej nawigacji po kodzie, pozwala na umieszczanie zakładek w kodzie oraz zwijanie konkretnych części kodu (rys. 2).[3] Microsoft w Visual Studio wprowadził tzw. kompilacje w tle polegające na tym, iŝ w momencie pisania kodu jest on sprawdzany pod kątem działalności. Błędy są automatycznie podkreślane czerwoną falującą linią, natomiast ostrzeŝenia zieloną falująca linią (rys. 3). Taka kompilacja nie daje nam kodu z moŝliwością uruchomienia. Kod nadal musi zostać skompilowany odpowiednim kompilatorem.[6] Rys. 1. Rozwijane menu systemu IntelliSense odpowiedzialnego za uzupełnianie kodu. 6

7 Rys. 2. Zwijanie kodu po lewej stronie przed zwinięciem po prawej po. Rys. 3. Kompilacja w tle ujawniająca ostrzeŝenie (pierwsza linia kodu zielone podkreślenie), oraz błąd (druga linia kodu czerwone podkreślenie). Jak wspomniano w rozdziale 3.1 Microsoft Visual Studio (MVS) MVS zawiera zintegrowany debugger, który działa zarówno na poziomie maszynowym jak i kodu. Debugger moŝe być uŝyty dla kaŝdego języka programowania wspieranego przez Visual Studio. MoŜemy go równieŝ tak skonfigurować, aby uruchamiał się dla kaŝdego programu, przy wykonywaniu, którego wystąpił błąd, nawet jeŝeli nie był uruchamiany ze środowiska Visual Studio. Dzięki temu narzędziu moŝemy teŝ przeprowadzić zrzut pamięci i jednocześnie wgrywać w celu późniejszego sprawdzenia poprawności kodu.[3,7] Istnieje takŝe moŝliwość ustawianie tzw. punktów przerwania (rys. 4). Są to miejsca w kodzie, w których program zatrzymuje się. Dzięki temu moŝemy sprawdzić, co dzieje się krok po kroku w programie. Podczas takiego zatrzymania mamy równieŝ moŝliwość sprawdzenia na monitorze w dolnej części okna MVS wartości dla kaŝdej zmiennej (rys. 5). Wartości te moŝna równieŝ w tym momencie sprawdzić poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na daną zmienną. Debugger wspiera takŝe opcje zmień i kontynuuj. Pozwala to na zmianę kodu podczas jego debuggowania (rys. 6). [8,9,10] Rys. 4. Ustawienie punktów przerwania dla kodu w MVS. Rys. 5. Edycja zmiennych w trakcie działania debuggera. 7

8 Rys. 6. Monitor wartości zmiennych w momencie wejścia na punkt przerwania. MVS w celu ułatwienia projektowania nowych aplikacji zawiera narzędzia zwane konstruktorami. Większość z nich działa na zasadzie przeciągnij i upuść. Podstawowym konstruktorem jest konstruktor WinForms (rys. 7). Tworzenie okna aplikacji odbywa się poprzez wybieranie odpowiedniej kontrolki ze skrzynki narzędzi po lewej stronie ekranu i przeciągnięcie jej na okienko aplikacji (rys. 8). KaŜdą taka kontrolkę moŝemy następnie dowolnie skonfigurować (nazwa kontrolki, wielkość, kolor itp.) dzięki menu, które znajduje się u dołu prawego rogu konstruktora. Kolejnym konstruktorem jest konstruktor sieci. Pozwala on na tworzenie stron internetowych. Działa na takiej same zasadzie jak konstruktor WinForms, czyli przeciągnij i upuść kontrolki ze skrzynki narzędzi. Pozwala teŝ na tworzenie aplikacji ASP.NET oraz wspiera kod HTML oraz JavaScript. Kolejnym waŝnym konstruktorem jest konstruktor danych. UmoŜliwia on na edycję bazy danych w formie graficznej (tabele, klucze, schematy itp.). Ponadto mamy moŝliwość tworzenia zapytań.[3] Ostatnim omówionym tutaj aspektem MVS jest rozszerzalność tego środowiska. MVS pozwala programistom na poszerzanie swoich moŝliwości dzięki dopinanym rozszerzeniom. Rozszerzenia te występują w trzech odmianach: makra są to programowalne powtarzalne czynności, które programista moŝe uruchomić za kaŝdym razem, gdy tego potrzebuje. Są one najniŝszym poziomem rozszerzalności, gdyŝ nie dodają Ŝadnych nowych komend, czy teŝ okien narzędzi. Makra są pisane w języku Visual Basic i nie są kompilowane. 8

9 dopięcia (addons) dzięki dostępowi do modelu obiektów MVS mogą korzystać z juŝ istniejących narzędzi środowiska. Dzięki temu pozwalają na zwiększanie funkcjonalności juŝ istniejących narzędzi oraz na dodawanie nowych. pakiety dają moŝliwość tworzenia nowych konstruktorów, narzędzi a nawet implementacji nowych języków programowania. Tworzone są one za pomocą Visual Studio SDK (Software Development Kit).[11] Opcja ta jest niedostępna tylko w bezpłatnej wersji Visual Studio Express Editon. Została wprowadzona do MVS od wersji W wersji MVS 2008 wprowadzono Visual Studio Shell, który umoŝliwia programistom na tworzenie własnych skonfigurowanych wersji MVS. Visual Studio Shell zawiera nie tylko podstawowe pakiety niezbędne do działania jakiegokolwiek zintegrowanego środowiska programistycznego, ale dopuszcza na dodawanie dowolnych pakietów podczas instalacji. Tak stworzonemu środowisku nadawany jest osobny identyfikator aplikacji (AppId) oraz tworzony jest dodatkowy plik uruchamiający. Pozwala to na dostosowywanie środowiska do potrzeby kaŝdego języka programistycznego lub wybranego scenariusza pracy.[3] 9

10 Rys. 7. Wygląd interfejsu do graficznego projektowania MVS

11 Rys. 8. Skrzynka narzędzi MVS Emotiv SDK Cały ten rozdział został oparty o źródło [12] oraz [13]. Emotiv Software Development Kit jest to zestaw narzędzi dzięki, którym moŝna tworzyć oraz testować aplikacje wykorzystujące neurohełm. Na zestaw składają się 3 narzędzia: EmoKey - narzędzie umoŝliwiające na przypisanie odpowiednich kombinacji klawiszy klawiatury po odczytaniu z hełmu konkretnego zachowania uŝytkownika np. rozmawiając z kimś poprzez komunikator moŝemy skonfigurować EmoKey tak, aby w momencie wykrycia na twarzy uŝytkownika uśmiechu automatycznie zostanie wysłana komenda hahaha na komunikator. EmoComposer - narzędzie symulujące pracę hełmu. SłuŜy głównie do testowania współpracy pomiędzy hełmem oraz aplikacją. Pozwala na ręczne wysłanie poleceń do aplikacji oraz uruchamianie wcześniej skryptów. Emotiv Control Panel (ECP) narzędzie pozwalające na demonstracje, dopasowanie, uczenie oraz testowanie czystości połączenia z hełmem. 11

12 4.1. EmoKey Rys. 9. Wykorzystanie hełmu w komunikacji z aplikacją poprzez EmoKey. Na rys. nr 9 przedstawiono schemat działania neurohełmu przy współpracy z narzędziem EmoKey. Neurohełm odbierając sygnał z mózgu przesyła go do bezprzewodowego odbiornika, z którym następnie komunikuje się EmoKey sprawdzając swoje reguły. Po czym wysyła odpowiednie polecenia dla danej aplikacji. EmoKey zaraz po uruchomieniu próbuje połączyć się z ECP. JeŜeli komunikacja nie powiedzie się uŝytkownik zostaje o tym zawiadomiony poprzez ostrzeŝenie nad ikoną systemową EmoKey. Celem łączenia się EmoKey z ECP zamiast bezpośrednio z neurohełmem, jest danie moŝliwości uŝytkownikowi na wybór własnego profilu. Rys. 10. Wybór narzędzi z którymi moŝe się połączyć EmoKey. 12

13 Więcej o profilach uŝytkowników jest w rozdziale 4.3. Emotiv Control Panel. EmoKey moŝna równieŝ połączyć z EmoComposer dzięki, któremu moŝemy w prosty sposób przetestować czy powiodło się mapowanie stanów. Konfigurator reguł dla EmoKey jest prostym interfejsem typu wybierz i kliknij. W celu dodania nowej reguły klikamy na przycisk Add Rule, a w celu usunięcia zaznaczamy ją, a następnie klikamy przycisk Delete Rule. W tabeli numer 1 przedstawiono poszczególne pola konfiguratora reguł oraz załoŝeń wraz z ich opisem. Nazwa pola Opis Enabled Pole pozwalające na wyłączenie/włączenie konkretnej reguły lub załoŝenia. Player Identyfikuje z którego neurohełmu ma przyjść impuls uruchamiający regułę. Name Nazwa reguły. Key(s) Kombinacja klawiszy klawiatury która zostanie uŝyta po spełnieniu załoŝeń reguły. Behavior Pole odpowiedzialne za to czy dana reguła zostanie uruchomiona tylko raz po spełnieniu jej załoŝenia, czy teŝ będzie wysyłana za kaŝdym razem gdy nastąpi uaktualnienie stanu neurohełmu. Action Nazwa stanu jaki ma zostać spełniony w celu uruchomienia reguły. Trigger ZałoŜenie do spełnienia np. większe, mniejsze, pojawiło się itp. Value Wartość jaką musi przekroczyć lub spełnić załoŝenie w celu uruchomienia reguły. Tabela. 1. Pola konfiguratora reguł EmoKey. 13

14 Rys. 11. Konfigurator reguł EmoKey. Jak widać na rys. nr 11 moŝna dowolnie zdefiniować co będzie działo się, gdy zostanie spełniony odpowiedni warunek. MoŜna równieŝ wysłać jako komendy kombinacje skrótów klawiszowych z wykorzystaniem klawiszy CTRL, ALT, SHIFT, WINDOWS oraz dowolny jaki dodamy. Konfigurator daje nam równieŝ moŝliwość zdefiniowania jak długo dana kombinacja przycisków ma być przytrzymana lub w jakich odstępach czasu będą wypisywane następne znaki wyraŝenia. Czas podajemy w milisekundach. Dla kaŝdej reguły moŝemy ustalić kilka załoŝeń, które muszą być spełnione w celu jej uruchomienia. Przedstawiono to na rys. nr 12, gdzie załoŝeniem jest uśmiech przynajmniej na poziomie 0,4 w skali od 0 do 1. 14

15 Rys. 12. Definiowanie załoŝeń dla reguł w EmoKey. Po stworzeniu reguł dla jakiejkolwiek aplikacji moŝemy je zapisać w pliku.xml w celu późniejszego wykorzystania, gdy nastąpi konieczność uŝycia tej samej aplikacji. MoŜemy w ten sposób zdefiniować inne reguły dla komunikatora Gadu-Gadu i inne reguły dla komunikatora Tlen, i w zaleŝności od tego, którego uŝywamy moŝemy wgrywać osobny zestaw reguł. 15

16 4.2. EmoComposer Rys. 13. Schemat współpracy EmoComposer z aplikacjami. EmoComposer pozwala uŝytkownikowi na wysłanie zdefiniowanych stanów do Emotiv Contro Panel, EmoKey lub aplikacji które wykorzystują bibliotekę edk.dll. EmoComposer wykorzystuje dwie metody generowania stanów. Jednym jest interaktywne menu dzięki, któremu moŝemy definiować i wysyłać stany, drugi to specjalnie przygotowane skrypty. NiŜej opisane są moŝliwości uŝytkownika związane z wysyłaniem stanów z interaktywnego menu: Player definiuje numer uŝytkownika, którego stan będziemy definiować i wysyłać do aplikacji. Wireless ustawia symulacje bezprzewodowej komunikacji neurohełmu ze stacją roboczą. EmoState pozwala na ustawienie wszystkich moŝliwych stanów i moc z jaką będą działać. MoŜna zarówno wysyłać sygnał jako stan emocjonalny (podniecenie, znuŝenie), fale mózgowe odpowiedzialne za zmienianie pozycji przedmiotów 16

17 (popchnij, pociągnij, obróć w lewo) oraz odczytać wyraz twarzy (uśmiech, mrugnięcie, spojrzeć w prawo). Auto Repeat pozwala na zdefiniowanie EmoComposer, tak aby wysyłał stany w czasie rzeczywistym, regularnie powtarzając poprzedni stan. Send wysyła pojedynczy stan lub z zaznaczoną opcją auto repeat - rozpoczęcie serii stanów. Ustawienia dla skryptów: Player - definiuje numer uŝytkownika, którego stan będzie definiowany i wysyłany do aplikacji. File wgrywa pliki skryptów. Start uruchamia plik skryptu, który wysyła w odpowiednim czasie stan. Rys. 14. Interaktywne menu oraz menu skryptów EmoComposer. 17

18 4.3. Emotiv Control Panel (ECP) Rys. 15. Zasada działania Emotiv Control Panel. ECP jest graficznym interfejsem uŝytkownika, który współpracuje z neurohełmem lub z EmoComposer w celu testowania napisanych aplikacji oraz sprawdzenia jakości sygnału z neurohełmu. Rys. 16. Panel stanu ECP. Na rysunku nr 16 przedstawiono panel stanu. Pokazuje on w czasie rzeczywistym stan połączenia z neurohełmem, czystość sygnału na kaŝdej z elektrod oraz zapas energii w baterii. Po prawej widać ludzką głowę z elektrodami świecącymi się na zielono, co oznacza idealne połączenie z neurohełmem. Elektrody mogą mieć 5 róŝnych kolorów: czarny brak sygnału, czerwony bardzo słaby sygnał, pomarańczowy słaby sygnał, Ŝółty średni sygnał, zielony dobry sygnał. Z tego punktu moŝemy równieŝ zarządzać profilami oraz hełmami. Rysunek nr 17 przedstawia zakładkę Expressiv Suite ECP, słuŝącą do testowania zmian mimiki twarzy. Po prawej stronie rysunku pokazano rodzaje zmian mimiki twarzy: Blink (mrugnięcie) 18

19 Right wink (mrugnięcie prawym okiem) Left wink (mrugnięcie lewym okiem) Look left/right (popatrz w lewo/prawo) Raise brow (podnieś brwi) Furrow brow (zmarszcz brwi) Smile (uśmiech) Clench (zacisnąć usta) Right smirk (prawy uśmiech) Left smirk (lewy uśmiech) Laught (uśmiech) Natomiast lewa strona przedstawia obraz twarzy z mimiką uŝytkownika. Rys. 17. Zakładka Expressiv Suite ECP. 19

20 Rys. 18. Zakładka Affectiv Suite ECP. Rysunek nr 18 przedstawia zakładkę affective suite. Jest ona odpowiedzialna za testowanie stanu emocjonalnego uŝytkownika. Linie odpowiadają stanom np. podnieceniu, znudzeniu. Kolory linii moŝna dowolnie edytować. Po lewej stronie pokazano dwa wykresy, których zakres długości moŝna dowolnie zmieniać. Rys. 19. Zakładka Cognitiv Suite ECP. Na rysunku nr 19 przedstawiono zakładkę Cognitiv Suite, która słuŝy do testowania myśli związanych z przemieszczaniem obiektów. Neurohełm pozwala na 13 róŝnych akcji: Push (pchnij) Pull (pociągnij) Lift (podnieś) 20

21 Drop (opuść) Left (przesuń w lewo) Right (przesuń w prawo) Rotate right (obróć w prawo) Rotate left (obróć w lewo) Rotate clockwise (obróć zgodnie ze wskazówkami zegara) Rotate counterclockwise (obróć przeciwnie do wskazówek zegara) Rotate forward (obróć do przodu) Rotate reverse (obróć do tyłu) Disappear (zniknij) Po wysłaniu odpowiedniej akcji z EmoComposera moŝna zaobserwować co dzieje się z sześcianem. Dodatkowo mamy moŝliwość trenowania kaŝdej akcji. Polega to na skupieniu się przez 8 sekund na danej czynności jaka ma być wytrenowana edk.dll Edk.dll jest biblioteką, która umoŝliwia budowanie aplikacji współpracujących z neurohełmem. Biblioteka zawiera wiele funkcji. PoniŜej przedstawiono tylko wybrane z nich, które zostały wykorzystane w tej pracy: EE_EngineRemoteConnect(string Host, ushort port); - funkcja ta jest odpowiedzialna za rozpoczęcie komunikacji z EmoComposer. Zwraca ona wartość inta: EDK_OK = 0; EDK_UNKNOWN_ERROR = 1; EDK_EMOENGINE_UNINITIALIZED = 1280; EDK_EMOENGINE_DISCONNECTED = 1281; EDK_EMOENGINE_PROXY_ERROR = 1282; [Emotiv.cs] EE_EngineConnect(); - funkcja odpowiedzialna za rozpoczęcie komunikacji programu z neurohełmem. Podobnie jak przy funkcji EE_EngineRemoteConnect wartością zwróconą jest int. EE_EngineDisconnect(); - funkcja odpowiedzialna za zakończenie komunikacji z EmoComposer lub hełmem. 21

22 System.IntPtr EE_EmoEngineEventCreate(); - funkcja tworząca nowe zdarzenie. System.IntPtr EE_EmoStateCreate(); - funkcja tworząca nowy stan dla zdarzenia. EE_EngineGetNextEvent(System.IntPtr hevent); - funkcja pobierająca kolejne zdarzenie z neurohełmu lub EmoComposer, zwraca wartość int. EE_Event_enum EE_EmoEngineEventGetType(System.IntPtr hevent); - funkcja pobierająca typ zdarzenia z neurohełmu, zwraca wartość EE_Event_enum odpowiadającą konkretnemu zdarzeniu: EE_UnknownEvent = 0, EE_EmulatorError = 1, EE_ReservedEvent = 2, EE_UserAdded = 16, EE_UserRemoved = 32, EE_EmoStateUpdated = 64, EE_ProfileEvent = 128, EE_CognitivEvent = 256, EE_ExpressivEvent = 512, EE_InternalStateChanged = 1024, [Emotiv.cs] EE_EmoEngineEventGetEmoState(System.IntPtr hevent, System.IntPtr hstate); - funkcja pobierająca nowy stan ze zdarzenia. EE_EmoEngineEventFree(System.IntPtr hevent); - funkcja zwalniająca zdarzenie. EE_EmoStateFree(System.IntPtr hstate); - funkcja zwalniająca stan. EE_CognitivAction_enum ES_CognitivGetCurrentAction(System.IntPtr hstate) funkcja pobierająca obecną akcję z neurohełmu, zwraca EE_CognitivAction_enum, który odpowiada konkretnemu zdarzeniu: neutralne = 1, przodu = 2, tylu = 4, podnies = 8, opusc = 16, lewo = 32, prawo = 64, obroclewo = 128, obrocprawo = 256, 22

23 obroczewskazowkami = 512, obrocprzeciwwskazowkami = 1024, obrocdoprzodu= 2048, obrocdotylu= 4096, zniknij = 8192, Host - adres IP urządzenia, na którym jest uruchomiony EmoComposer. port port, na którym nastąpi komunikacja. hevent zmienna zawierająca zdarzenie przesłane z neurohełmu/emocomposer. hstate zmienna zawierająca stan zdarzenia. Biblioteka edk.dll została napisana w Visual C++, więc w celu jej wykorzystania trzeba zastosować odpowiedni system dostosowania funkcji do kodu C#. Wykorzystano tu rozwiązanie Giuseppe Di Pietro, polegające na importowaniu potrzebnych nam funkcji np.: [DllImportAttribute("edk.dll", EntryPoint = "EE_EngineDisconnect")] public static extern int EE_EngineDisconnect();. [14] 5. Neurohełm EmotivEpoc Jak widać na rysunku 20 neurohełm składa się z 14 elektrod, które odczytują sygnał fal mózgowych. Hełm ten działa na zasadzie elektroencefalografu. Elektrody rozmieszczone na głowie mierzą zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry. Zmiany te pojawiają się w wyniku aktywności neuronów kory mózgowej. Większość elektroencefalografów sporządza wykres na podstawie tych zamian (rys. 22). [15] Rys. 20. Zdjęcie neurohełmu. 23

24 Rys. 21. Zdjęcie osoby z załoŝonym neurohełmem. Pomiędzy neurohełmem a zwykłym elektroencefalografem występują róŝnice. W badaniu elektroencefalografem kaŝda z elektrod musi zostać odpowiednio umieszczona na głowie i przymocowana specjalnym Ŝelem w celu uzyskania odpowiedniej przewodności oraz czystości sygnału. Elektrody neurohełmu nie wymagają juŝ stosowania Ŝelu lecz nadal muszą zostać odpowiednio umieszczone na głowie. Kolejną róŝnicą pomiędzy elektroencefalografem a neurohełmem jest brak potrzeby wykorzystania duŝej sieci elektrod w celu skalibrowania urządzenia (zwykły elektroencefalograf powinien posiadać 19 elektrod). Jednak największą zaletą urządzenia jest jego niski koszt wynoszący ok. 300$, w porównaniu z elektroencefalografem to 10-razy mniej. [16] Rys. 22. Wykres przedstawiający jedną sekundę zapisu EEG. 24

25 Jako iŝ neurohełm odczytuje sygnał EEG a nie czyta myśli. Sterowanie polega na tym iŝ konkretna osoba musi nauczyć neurohełm, jaki sygnał EEG jest odpowiedzialny za daną czynność. Dla przykładu dla osoby A sygnał EEG który reprezentuje obrót w lewo sześcianu, moŝe być taki sam jak dla osoby B obrót sześcianu w prawo. Nauka neurohełmu polega na tym iŝ wysyła się do neurohełmu, sygnał treningu dla odpowiedniej czynności np. pchnij. Od momentu gdy neurohełm otrzymał sygnał treningu uŝytkownik musi się skupić na danej czynności przez około 6-10 sekund. Od tego momentu neurohełm dla stanu jaki uŝytkownik utrzymał przez te 6-10 sekund, będzie odczytywał ten stan jako polecenie pchnij. II. Część praktyczna 1. Kod źródłowy W kodzie źródłowym naleŝy zwrócić uwagę na kilka komend oraz wyjaśnić co dzieje się w danym momencie w programie: Rys. 23. Okno programu odpowiedzialnego za komunikację neurochełmu z pilotem samochodu. Po wciśnięciu przycisku Połącz jest wykonywany nastepujący kod: private void button1_click(object sender, EventArgs e) 25

26 { if (EE_EngineRemoteConnect(host, port)!= 0) { label1.text = "Nie moŝna nawiązać połączenia. Błąd "+Convert.ToString(EE_EngineRemoteConnect(host, port))+"."; } else { label1.text = "Nawiązano połączenie"; eevent = EE_EmoEngineEventCreate(); estate = EE_EmoStateCreate(); } } Program próbuje nawiązać połączenie z neurohełmem lub programem imitującym działanie neurohełmu. W przypadku łączenia się z programem imitującym działanie neurohełmu, naleŝy podać adres ip serwera, na którym jest uruchomiony program (w naszym przypadku następuje łączenie z maszyną lokalną i wykorzystywany jest adres ) oraz port, na którym działa program (dla nas 1726). Komenda EE_EngineRemoteConnect (host, port) lub EE_EngineConnect() zwraca wartość liczbową. Dla prawidłowego połączenia zwracana jest wartość 0. Program sprawdza czy wartość zwrócona jest róŝna od zera, w przypadku kiedy nie oznacza to, iŝ nawiązanie połączenia udało się i w okienku programu pojawia się komunikat o powodzeniu połączenia. W tym samym momencie zostają stworzone przestrzenie eevent oraz estate, które będą przechowywać pobrane zdarzenia z neurohełmu. W przypadku, gdy wartość zwrócona będzie róŝna od zera nawiązanie połączenia nie udało się i w okienku programu pojawia się odpowiedni komunikat razem z kodem błędu. Kolejny przycisk Odłącz jest odpowiedzialny za zerwanie połączenia z neurohełmem lub programem imitującym neurohełm. Po jego wciśnięciu wykonywany jest następujący kod: private void button2_click(object sender, EventArgs e) { if (EE_EngineDisconnect()!= 0) { 26

27 label1.text = "Nie udało się rozłączyć. Błąd " + Convert.ToString(EE_EngineDisconnect()) + "."; } else { label1.text = "Rozłączono"; EE_EmoStateFree(eState); EE_EmoEngineEventFree(eEvent); timer1.stop(); } } Podobnie jak w przypadku przycisku Połącz, program sprawdza czy liczba zwrócona przez komendę EE_EngineDisconnect() jest róŝna od zera, jeŝeli jest oznacza to iŝ odłączenie od nerohełmu/programu imitującego neurohełm, nie powiodło się. W tym momencie w oknie głównym pojawia się odpowiedni komunikat z numerem błędu. W przypadku, gdy wartość zwrócona będzie równa zero nastąpi rozłączenie. Odpowiedni komunikat pojawia się na oknie głównym i następuje zwolnienie przestrzenii estate oraz eevent. Na koniec jeszcze następuje zatrzymanie timera, który jest odpowiedzialny za pobieranie kolejnych zdarzeń z programu. Kolejny przycisk ( Pobierz ) jest juŝ odpowiedzialny za pobranie zdarzeń z neurohełmu i wysłanie odpowiedniego kodu do pilota sterowania samochodu. Po naciśnięciu go wykonywany jest następujący kod: private void button3_click(object sender, EventArgs e) { stan = EE_EngineGetNextEvent(eEvent); while (stan == 0) { EE_Event_enum eventtype = EE_EmoEngineEventGetType(eEvent); if (Convert.ToString(eventType) == "EE_EmoStateUpdated") { EE_EmoEngineEventGetEmoState(eEvent, estate); float timestamp = ES_GetTimeFromStart(eState); akcja = Convert.ToString(ES_CognitivGetCurrentAction(eState)); 27

28 moc = Convert.ToDecimal (ES_CognitivGetCurrentActionPower(eState)); if (akcja == "neutralne" moc <= Convert.ToDecimal(0.4)) { picturebox1.location = new System.Drawing.Point(117, 83); bufor[0] = 0; wykonaj(); } if (moc > Convert.ToDecimal(0.4)) { if (akcja == "lewo") { richtextbox1.text += "Nowy stan od uzytkownika " + Convert.ToString(userID) + ". wystąpił w czasie " + Convert.ToString(timestamp) + ". Samochód ma jechać w " + akcja + ". Siła sygnału wynosi " + Convert.ToString(moc) + "." + Environment.NewLine; picturebox1.location = new System.Drawing.Point(50, 83); bufor[0] = 1; wykonaj(); } if (akcja == "prawo") { richtextbox1.text += "Nowy stan od uzytkownika " + Convert.ToString(userID) + ". wystąpił w czasie " + Convert.ToString(timestamp) + ". Samochód ma jechać w " + akcja + ". Siła sygnału wynosi " + Convert.ToString(moc) + "." + Environment.NewLine; picturebox1.location = new System.Drawing.Point(200, 83); bufor[0] = 4; wykonaj(); } if (akcja == "przodu") { richtextbox1.text += "Nowy stan od uzytkownika " + Convert.ToString(userID) + ". wystąpił w czasie " + Convert.ToString(timestamp) + ". 28

29 Samochód ma jechać do " + akcja + ". Siła sygnału wynosi " + Convert.ToString(moc) + "." + Environment.NewLine; picturebox1.location = new System.Drawing.Point(117, 33); bufor[0] = 8; wykonaj(); } if (akcja == "tylu") { richtextbox1.text += "Nowy stan od uzytkownika " + Convert.ToString(userID) + ". wystąpił w czasie " + Convert.ToString(timestamp) + ". Samochód ma jechać do " + akcja + ". Siła sygnału wynosi " + Convert.ToString(moc) + "." + Environment.NewLine; picturebox1.location = new System.Drawing.Point(117, 123); bufor[0] = 2; wykonaj(); } } } if (Convert.ToString(eventType) == "EDK_NO_EVENT") { label1.text = "Brak Sygnału"; } stan = EE_EngineGetNextEvent(eEvent); } } Na początku zostaje sprawdzone czy z hełmu zostało wysłane jakiekolwiek zdarzenie. Odbywa się to poprzez uŝycie komendy EE_EngineGetNextEvent(eEvent) i zapisnaie zwróconej wartości do inta o nazwie stan. Następnie wchodzimy w pętle while, która działa za kaŝdym razem, gdy otrzymujemy kolejne zdarzenie z neurohełmu. Zaraz po wejściu w pętlę zostaje sprawdzony typ zdarzenia jakie zostało pobrane przez program. Wartość ta zostaje zapisana w zmiennej eventtype. Następnie sprawdzane jest czy rodzaj zdarzenia jaki przyszedł z hełmu to EE_EmoStateUpdated. Kolejnym krokiem jest pobranie stanu ze zdarzenia, które zostało przechwycone z hełmu/programu imitującego hełm, odbywa się to przez komendę EE_EmoEngineEventGetEmoState(eEvent, estate). Następnie do zmiennej 29

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1-2 PROGRAM TERMINALA RS232 DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku

Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku Koło zainteresowań Teleinformatyk XXI wieku PROJEKT 3 Temat: Aplikacja Interfejsu MS Kinect Imię i nazwisko ucznia: Kamil Kruszniewski Klasa: III TiA Numer z dziennika: 14 Suwałki, Kwiecień 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 WYKORZYSTYWANYM W

ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 WYKORZYSTYWANYM W LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 WYKORZYSTYWANYM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia wykorzystywanym w projektowaniu aplikacji

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE Potrzebna będzie karta ustawień technicznych załącznik do Umowy 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DZWONKA KAKADU www.sealcom.pl OPIS Przeprogramowania dzwonka (tj. wprowadzania innych sygnałów) dokonuje się przy pomocy komputera. wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z procesorem

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

EasyLog czyli jak archiwizować dane z Simatic S7-300/400

EasyLog czyli jak archiwizować dane z Simatic S7-300/400 EasyLog czyli jak archiwizować dane z Simatic S7-300/400 Przetestuj komunikację i zbieranie danych procesowych, zarówno będąc połączonym ze sterownikiem (Simatic S7), jak i wykorzystując symulator PLC.

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2013 r. egzamin notarialny, w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.3 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2015 r. egzamin komorniczy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo