WYBÓR SYSTEMU BAZ DANYCH JAKO ELEMENT JAKOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Problem jakości w systemach informatycznych zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBÓR SYSTEMU BAZ DANYCH JAKO ELEMENT JAKOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA. Problem jakości w systemach informatycznych zarządzania"

Transkrypt

1 WYBÓR SYSTEMU BAZ DANYCH JAKO ELEMENT JAKOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA Streszczenie Adam Niedbała Akademia Ekonomiczna w Katowicach Celem artykułu jest przedstawienie cech systemów baz danych, wpływających na ogólny poziom jakości systemów informatycznych zarządzania. Analizie poddano pięć popularnych systemów baz danych. W ocenie poszczególnych rozwiązań kierowano się licznymi kryteriami, istotnymi z punktu widzenia zarówno twórców systemów informatycznych, jak i potencjalnych uŝytkowników. Słowa kluczowe: Bazy danych, SZDB, jakość, SIZ, SQL. Problem jakości w systemach informatycznych zarządzania Parafrazując popularne powiedzenie, system informatyczny jest tak dobry, jak najsłabsze jego ogniwo. Rys. 1. przedstawia schematycznie elementy typowego systemu informatycznego zarządzania. Z punktu widzenia wydajności, bezpieczeństwa, spójności danych w nim zawartych oraz łatwości utrzymania i rozbudowy systemu, elementem o szczególnym znaczeniu jest zastosowany system baz danych. APLIKACJE UśYTKOWE SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE SYSTEM OPERACYJNY BA Z A DANYCH SPRZĘT INFORMATYCZNY SPRZĘT KOMUNIKACYJNY Rys. 1. Składowe systemu informatycznego oraz ich wzajemne powiązania (infrastruktura techniczna SIZ). Źródło: Opracowanie własne.

2 478 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Nowoczesne bazy danych działają w środowisku rozproszonym. Są one zgodne z relacyjnym modelem danych oraz wykorzystują zestandaryzowany język zapytań SQL (Structured Query Language). System bazy danych składa się zazwyczaj z bazy danych, słuŝącej do składowania danych w pamięciach masowych oraz systemu zarządzania bazą danych, pełniącego rolę koordynatora między składnicą danych, systemem operacyjnym oraz aplikacjami. Systemy bazy danych charakteryzują się cechami, takimi jak:[dbms02], [Shel99] decentralizacja moŝliwość eliminacji centralnego składowania danych, lokalna autonomia moŝliwość zachowania częściowej lub całkowitej niezaleŝności poszczególnych części bazy, praca w systemie ciągłym, niezaleŝność procedur dostępu do danych od miejsca przechowywania, wbudowane mechanizmy fragmentacji moŝliwość dzielenia bazy danych i przechowywania jej fragmentów w róŝnych miejscach, wbudowane mechanizmy replikacji moŝliwość równoczesnego przechowywania danych w róŝnych miejscach dla poprawy ich bezpieczeństwa, rozproszone przetwarzanie zapytań kierowanie zapytań uŝytkownika zoptymalizowane pod kątem wydajności, rozproszone przetwarzanie transakcji gwarantowana jest spójność danych niezaleŝnie od stopnia fragmentacji bazy, niezaleŝność od sprzętu moŝliwość współpracy z róŝnym sprzętem, niezaleŝność od systemu operacyjnego moŝliwość współpracy z róŝnymi systemami operacyjnymi, niezaleŝność od sieci moŝliwość współpracy z róŝnymi typami sieci oraz protokołami komunikacyjnymi, niezaleŝność od systemu zarządzania bazą danych dostęp do bazy danych przy pomocy róŝnych interfejsów komunikacyjnych, obiektowość moŝliwość definiowania oraz składowania obiektów z podziałem na klasy, w tym takŝe obiektów multimedialnych. Podstawowe wymagania stawiane systemom baz danych to: trwałe i niezawodne przetwarzanie duŝych ilości informacji, zapewnienie wysoce wydajnych mechanizmów przeszukiwania danych według zadanych kryteriów, zapewnienie dogodnych metod modyfikacji danych, zapewnienie spójności i integralności gromadzonych danych oraz powiązań między nimi, ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, naruszeniem spójności, itp.

3 Wybór systemu baz danych jako element jakości systemu W zaleŝności od potencjalnych zastosowań oraz potrzeb uŝytkowników, niektóre z powyŝszych cech mogą mieć mniejsze lub większe znaczenie. Od stopnia realizacji poszczególnych wymagań zaleŝy ogólna jakość systemu baz danych, rozumiana jako spełnianie oczekiwań uŝytkowników. Zestawienie funkcji testowanych systemów baz danych Tabela 1. DB2 1 MS 2 My 3 O9i 4 ASE 5 ADMINISTRACJA Kreatorzy tworzenia bazy danych/tablic T/T T/T N/N T/T T/T Kreatorzy przywracania danych/łączenia z bazą danych T/T N/T N/N T/T T/T Narzędzia graficzne do: Zarządzania uŝytkownikami/ indeksami/ zarejestrowanymi procedurami T/T/T T/T/T N/N/N T/T/T T/T/T Diagramy bazy danych/oglądanie wyników poleceń SQL T/T T/T N/N T/T T/T Obszar projektowania struktury bazy danych N T N T N Wysyłanie komunikatów ostrzegawczych do administratora bazy danych T T N T N MoŜliwość uruchamiania narzędzi administracyjnych przy uŝyciu przeglądarki internetowej T N T T N Narzędzia importowania i eksportowania danych w postaci tekstu/w formacie własnym bazy danych T/T T/T T/N T/N T/T Administrator moŝe ustalać uprawnienia dla tablic/kolumn/wierszy T/T/T T/T/N T/T/N T/T/T T/T/T Administrator moŝe ustalać uprawnienia na podstawie reguł N N N T T Posiadanie oficjalnych, formalnych akredytacji bezpieczeństwa N T N T T Harmonogram zadań według czasu/zdarzenia/alarmu T/T/T T/T/T N/N/N T/T/T N/T/N Statyczne/dynamiczne publikacje w sieci T/T T/T N/N T/T T/T BAZA DANYCH Wykorzystuje wieloprocesorowość do przetwarzania równoległego zapytań T T N T T Wykorzystuje wieloprocesorowość do przetwarzania poleceń insert/select T/T T/T N/N T/T T/T 1 DB2 Universal Database Microsoft SQL Server 2000 SP2 3 MySQL Oracle9i Database 5 Sybase Adaptive Server Enterprise 12.5

4 480 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Wykorzystuje wieloprocesorowość do aktualizowania/kasowania T/T T/T N/N T/T N/N B-tree/indeksowanie klastrów T/T T/T T/T T/T T/T Indeksy bitmapowe/haszowane T/N T/N N/T T/T N/N Optymalizacja pod kątem kosztów/zasad/ procesorów T/N/T T/N/T T/T/T T/T/T T/T/T Wykorzystywanie wielu indeksów dla pojedynczych zapytań T T T T T Tworzenie automatycznych tablic sumarycznych T T T T N Optymalizacja zapytań według powtarzalności zapytań/ łączenia operacji T/T T/T T/T T/T T/T Typy danych: multimedialne obiekty binarne/obiekty tekstowe unicode/html T/T/T T/T/N T/T/T T/T/T T/T/T Dźwięk/wideo/obrazy T/T/T N/N/T T/T/T T/T/T T/T/T SKALOWALNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ Klastry na wielu serwerach T T N T T Automatyczne przełączanie do serwera zapasowego przez program klienta N T N T T Częściowe przywracanie stanu bazy do punktu określonego w czasie T T T T T Wykonywanie pełnych/przyrostowych kopii bezpieczeństwa T/T T/T T/T T/T T/T Przywracanie danych na poziomie tablic T T T T T Logowanie podwójne/wielokrotne T/T N/N T/T T/T T/N ŁATWOŚĆ PROGRAMOWANIA Rejestrowanie procedur/ debugowanie składni zarejestrowanych procedur T/T T/T N/N T/T T/T MoŜna kaskadowo wykonywać zagnieŝdŝone wyzwalacze (triggers) T T N T T Wiele wyzwalaczy (triggers) dla zdarzenia i wiersza T T N T N MoŜna uruchamiać Enterprise JavaBeans w bazie danych T N N T T Interfejs łączenia poprzez: JDBC/ODBC/RDO T/T/T T/T/T T/T/T T/T/T T/T/T ADO/OLE DB/Perl DBI T/T/T T/T/N T/T/T T/T/T T/T/T MoŜna przedstawiać dane jako usługi w sieci Web T N N N N Dostęp przez sieć Web do danych XML za pośrednictwem zapytań SQL T T N T N JĘZYK ZAPYTAŃ I STRUKTURA BAZY DANYCH Obsługiwane standardy SQL SQL92 SQL92 SQL89 SQL92 SQL99 SQL99 MoŜliwość podglądania schematu danych zgodnie ze specyfikacją SQL92 N T N T N ZagnieŜdŜone pętle/haszowanie/łączenie pionowe i poziome T/T/T T/T/T T/N/T T/T/T T/N/T Lewostronne/prawostronne/obustronne łączenie zewnętrzne T/T/T T/T/T T/T/N T/T/T T/T/T Importowanie/eksportowanie danych z formatu XML T/T T/T N/N T/T T/T

5 Wybór systemu baz danych jako element jakości systemu Zapytania do danych XML przy uŝyciu składni SQL/XML T/T T/N N/N T/T T/T OLAP: analizy wielowymiarowe/ grupowanie/ średnie ruchome T/T/T T/T/T N/N/N T/T/T N/T/T Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dyck02] Kryteria wyboru systemu baz danych Systemy baz danych analizowano m.in. pod kątem środowiska pracy, skalowalności, ceny, moŝliwości graficznych, bezpieczeństwa danych, mechanizmów tworzenia i przywracania kopii bezpieczeństwa, integracji z technologiami internetowymi, jakości dokumentacji, moŝliwości serwera bazy danych, zarządzania pamięcią, pewności działania, obsługi multimediów, dostępności i funkcjonalności narzędzi programowania, obsługiwanych języków zapytań, struktury bazy danych, zdalnej administracji, wsparcia dla technologii hurtowni danych oraz technologii analizy danych na bieŝąco (OLAP). Analizie zostało poddanych pięć popularnych systemów baz danych: [Darg02], [Dyck02], [Dyck02a], [Gamb02], [Sare02] IBM DB2 Universal Database 7.2, Microsoft SQL Server 2000 SP2, Open-Source MySQL 4.0, Oracle9i Database, Sybase Adaptive Server Enterprise Tabela 1. zawiera szczegółowe zestawienie cech oraz funkcji oferowanych przez poszczególne systemy baz danych. W tej kategorii niewątpliwym zwycięzcą jest Oracle9i, niewiele wyprzedzając IBM DB2. Dalej są SQL Server oraz SybaseASE. W tej kategorii najgorzej wypadł MySQL 4.0, oferując najuboŝszy zestaw funkcji. Rys. 2. przedstawia wykres eksponujący słabe i silne strony analizowanych pakietów pod kątem potrzeb uŝytkownika. Ogólna ocena systemu baz danych wymaga przeanalizowania wymagań stawianych systemom baz danych, zaleŝy więc od subiektywnych preferencji uŝytkowników. Na Rys. 3 przedstawiono wyniki testów wydajnościowych analizowanych systemów baz danych. W tej kategorii liderem ponownie jest Oracle9i, niewiele wyprzedzając MySQL 4.0. [TPC03]

6 482 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Rys.2. Mocne i słabe strony systemów baz danych Źródło: AMR Research 2001 Rys.3. Wydajność oraz czas odpowiedzi na zapytanie w zaleŝności od liczby uŝytkowników Źródło: [Ganb02] Testowane systemy baz danych, za wyjątkiem Microsoft SQL Server (współpracującego wyłącznie z Windows), mogą pracować pod kontrolą systemów operacyjnych: Linux, UNIX (większość odmian - AIX, Tru64, HPUX, Solaris), Microsoft Windows Server. IBM DB2 oferuje ponadto wsparcie dla AS/400, OS/2, OS/390; Oracle9i dla Novell NetWare, a Sybase Adaptive Server dla Silicon Graphic IRIX. Pod względem kosztów zakupu licencji konkurentów dystansuje MySQL, oferowany jako darmowy pakiet open-source (koszt polisy serwisowej to 200 dolarów). NajdroŜszym pakietem jest Oracle9i jego cena wynosi 40 tys. dolarów za procesor lub 800 dolarów za zarejestrowanego uŝytkownika. IBM DB2 oraz SQL Server kosztują ok. 20 tys. dolarów za instalacje na jeden procesor, a Sybase Adaptive Server ok. 4 tys. dolarów za serwer. Administracja większością omawianych pakietów odbywa się przy uŝyciu interfejsu graficznego, jedynie MySQL oferuje wyłącznie narzędzia w trybie tekstowym. Wykorzystanie kreatorów znacznie ułatwia m.in. zakładanie bazy da-

7 Wybór systemu baz danych jako element jakości systemu nych, zarządzanie tabelami, import/export danych z róŝnych źródeł, sieciowy dostęp do zdalnych baz danych. Rozbudowane narzędzia wspomagają zarządzanie bazą danych, zakładanie serwera bazy danych, tworzenie i zarządzanie wieloma bazami danych, indeksami, dyskami, uŝytkownikami, utworzonymi procedurami, połączeniami replikacyjnymi, itp.. Narzędzia graficzne ułatwiają ponadto publikacje w Internecie, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz ewentualne przywracanie danych. Narzędzia graficzne umoŝliwiają przeglądanie i edycję zawartości tablic baz danych, podgląd wyników zapytań SQL, tworzenie diagramów bazy danych, zmianę schematu tabel, przedstawianie statystyk pracy serwera bazy danych (brak w SQL Server), przedstawianie wyników zapytań. Pakiety posiadają wbudowany system podpowiedzi dla pojedynczych komend SQL oraz dla całego serwera, obliczanie wyników wstępnych w postaci tabel, opartych na wcześniejszych wystąpieniach zapytań, narzędzia analizy obciąŝenia serwera w czasie. Systemy baz danych pozwalają na przeglądanie aktualnie wykonywanych zapytań SQL, wykrywanie zapytań wysoce obciąŝających zasoby komputera oraz ich ewentualne usuwanie, anulowanie wybranych poleceń SQL, rozsyłanie wiadomości do zalogowanych uŝytkowników bazy. Bardzo przydatne są narzędzia do reorganizacji fizycznej struktury bazy danych oraz narzędzia wykrywania oraz automatycznego usuwania przyczyn usterek w celu zapewnienia ciągłości działania bazy danych. Wyniki testu Niekwestionowanym liderem wśród systemów baz danych jest niewątpliwie Oracle9i. Oferuje wsparcie najnowszych technologii z zakresu baz danych, dystansuje przeciwników pod względem szybkości działania, bezpieczeństwa danych, funkcjonalności, łatwości administracji, zestawu narzędzi dodatkowych, jakości dokumentacji i wsparcia technicznego, a takŝe w innych obszarach. Stanowi rozbudowaną platformę programowo-bazodanową, idealną dla większości zastosowań biznesowych. Mankamentem Oracle9i jest jednak wysoka cena, zarówno licencji podstawowej, jak i modułów dodatkowych.[dyck02], [Dare02] Pod względem szybkości, pewności działania oraz kosztów, niewątpliwym liderem jest MySQL. Darmowa licencja typu opensource oraz jednorazowa opłata w wysokości 200 USD za wsparcie techniczne dystansuje pozostałe pakiety. Pod względem szybkości działania w testach, niewiele ustępował pakietowi Oracle9i. Główną wadą MySQL jest brak interfejsu oraz narzędzi graficznych do zarządzania bazą danych, jednakŝe istnieje moŝliwość instalacji modułów dodatkowych typu opensource (np MySQLManager, WinMySQL Admin), rekompensujących niniejsze braki. Konfiguracja MySQL-a opiera się na ręcznej edycji plików tekstowych, a administrowanie bazą danych odbywa się za pomocą ręcznie wpisywanych poleceń w linii komend oraz skryptów. Pomimo uciąŝ-

8 484 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO liwości takiego rozwiązania, nie ma w zasadzie ograniczeń, co do kształtu i zło- Ŝoności poleceń. Importowanie oraz eksportowanie danych równieŝ nie nastręcza Ŝadnych problemów. Pakiet wyposaŝony jest w większość niezbędnych funkcji, nie oferuje jednak wsparcia najnowszych technologii, takich jak XML, OLAP, Java. Ponadto w czystym MySQL-u nie ma obsługi transakcji. Ogromną zaletą MySQL-a jest ponadto skalowalność, duŝa elastyczność oraz wysoka jakość dokumentacji i wsparcia technicznego. [Dyck02] Bazy danych firmy IBM od zawsze słynęły z niezawodności i szybkości działania, natomiast trudność sprawiała ich obsługa. DB2 Universal Database 7.2 zaskakuje łatwością obsługi, wsparciem większości najnowszych technologii bazodanowych oraz kompleksowością rozwiązań z zakresu administracji bazą danych. Spośród komercyjnych systemów baz danych, DB2 jest niewątpliwie najsilniejszym konkurentem dla Oracle9i. [Dyck02] Pod względem łatwości i intuicyjności uŝycia Microsoft SQL Server nie ma sobie równych. System baz danych, oparty włącznie na platformie MsWindows, przejął po niej wszystkie zalety, ale równieŝ i wady. Pod względem szybkości działania pozostaje niestety a szarym końcu. Dyskusyjna jest równieŝ kwestia jego stabilności i pewności działania. [Dyck02] Ciekawym rozwiązaniem do zastosowań biznesowych jest Sybase Adaptive Server Enterprise Analizujące ten system od kątem funkcjonalności, ceny, pewności działania oraz wspierania nowych technologii, stanowi silną konkurencję. MoŜliwość łączenia SybaseASE z innymi systemami baz danych sprawiło, iŝ znalazł zastosowanie w branŝy finansowej. Mankamentem SybaseASE jest gorsza, w porównaniu do konkurentów, jakość narzędzi administracyjnych oraz niska wydajność. [Dyck02] Podsumowanie Wybór właściwego systemu baz danych, a mianowicie spełniającego wymagania potencjalnych uŝytkowników, jest trudny, gdyŝ wymaga niejednokrotnie pogodzenia wielu przeciwstawnych postulatów. Twórcy oprogramowania muszą zwracać więc szczególną uwagę na proces wyboru bazy danych, gdyŝ od niego w duŝym stopniu zaleŝy jakość całego systemu informatycznego. WyróŜnić moŝna szereg kryteriów, którymi moŝna kierować się podczas tego procesu, jednak kryterium nadrzędnym jest spełnienie wymagań klienta. Literatura [Darg02] Dargan R. V.: Oracle9i Database. PcMagazine, March [Dyck02] Dyck T.: Clash of the Titans: SQL Databases. PcMagazine, March [Dyck02a] Dyck T.: Server Databases Clash. eweek, February 2002.

9 Wybór systemu baz danych jako element jakości systemu [Gamb02] [DBMS03] [Sare02] [Shel99] [TPC03] Gambhir S.: Performance Tests: The Big SQL Shootout. PcMagazine, March Sarrel M. D.: Inside PC Labs: Crossing the Nile. PcMagazine, March Sheldon T.: Encyclopedia of Networking. Electronic Edition, McGraw-Hill, SELECTION OF A DATABASE SYSTEM AS AN ELEMENT OF A QUALITY IN THE COMPUTER AIDED MANAGEMENT SYSTEMS The purpose of the article is to present features of the Database Systems, influencing a general level of the quality of the computer supported management systems. There were five popular Database Systems analyzed. The judgment was based on several criteria, important to both computer systems creators and potential users. Key words: Database, DBMS, quality, computer management system, SQL.

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Budowanie interfejsów do baz danych

Budowanie interfejsów do baz danych Budowanie interfejsów do baz danych Wprowadzenie Organizacja zajęć O sobie O Projekcie Termin rozpoczęcia Tematyka (propozycje?) Narzędzia (pendrive lub hosting) 2008 Szczepan Bednarz 2 z 20 Bazy danych

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH System zarządzania bazami danych System zarządzania bazami danych(szbd, ang. DBMS) jest zbiorem narzędzi stanowiących warstwę pośredniczącą pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Przemysław Deć Konsultant IT Linux Polska Sp. z o.o. Cele prezentacji Czym jest Enterprise DB Korzyści migracji do opensource`owej bazy danych Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych

Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych Jarosław Gołębiowski 12615 08-07-2013 Porównanie systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych Podstawowa terminologia związana z tematem systemów zarządzania bazami danych Baza danych jest to zbiór danych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT

Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005. Adam Rynarzewski MCT Aktualizacja do Microsoft SQL Server 2005 Adam Rynarzewski MCT O czym będziemy mówili? Co bierzemy pod uwagę przed aktualizacją Upgrade Advisor Migracja a aktualizacja Aktualizacja instancji Microsoft

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Szymon Klimuk Nr albumu: 187408 Praca magisterska na kierunku Informatyka Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web;

WSTĘP. Budowę umiejętności w: zarządzaniu plikami; procesowaniu tekstu i tworzeniu arkuszy; uŝywaniu przeglądarek internetowych oraz World Wide Web; WSTĘP Kurs podstaw komputera dla dorosłych to kompletny kurs przewidziany dla dorosłych uczniów, w szczególności dla starszych pracowników, tak aby mogli osiągnąć/poprawić umiejętności w zakresie obsługi

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265 Optymalizacja bazy danych Bazy danych 265 266 Bazy danych Przegląd zagadnień Monitoring bazy Tuning automatyczny Podsumowanie Laboratorium NajwaŜniejszym kryterium, według którego uŝytkownicy oceniają

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 LITERATURA Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 Systemy baz danych. Pełny wykład H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom;WNT Warszawa 2006 Wprowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej POZNAŃSKA FUNDACJA Krzysztof Ober Poznańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres

Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres Firebird Alternatywa dla popularnych darmowych systemów bazodanowych MySQL i Postgres Artur Kozubski Software Development GigaCon Warszawa 2008 Plan Historia projektu Firebird Architektura serwera Administracja

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technologii NoSQL na przykładzie serwisu Serp24 Agenda Serp24 NoSQL Integracja z CMS Drupal Przetwarzanie danych Podsumowanie Serp24 Darmowe narzędzie Ułatwia planowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Serwery Aplikacji "CC" Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80

Serwery Aplikacji CC Grzegorz Blinowski. Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Serwery Aplikacji Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Aplikacje Web Aplikacje Web - nowe wcielenie modelu klientserwer: przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource Piotr Klimek piko@piko.homelinux.net Agenda Wstęp Po co to wszystko? Warstwa WWW Warstwa SQL Warstwa zasobów dyskowych Podsumowanie

Bardziej szczegółowo