UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE"

Transkrypt

1 zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej Bankiem. i Klientką/em: <imię i nazwisko> zamieszkałą/ym w <miejscowość>, legitymującą/cym się dowodem osobistym <seria i numer DO>, o numerze PESEL <numer PESEL>, nazwisko panieńskie matki <nazwisko> zwaną/ym dalej Klientem. o treści następującej: 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Umowie zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dalej Regulamin ), a w zakresie w nim nieokreślonym w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline. 2. Na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie, Bank przyznaje Klientowi posiadającemu rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o numerze <NRB ROR> (dalej Rachunek ) prowadzony na podstawie Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Getinonline (dalej Umowa Rachunku ) limit kredytowy do kwoty <kwota przyznanego limitu> (słownie:..) PLN (dalej Limit ). Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Bank umożliwia Klientowi zadłużenie się w Rachunku (tj. dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na Rachunku) do wysokości kwoty Limitu. 3. Okres obowiązywania Umowy wynosi 12 miesięcy i może być przedłużany na kolejne 12 - miesięczne okresy, na zasadach określonych w pkt. 29 i 30 Umowy. 4. Limit jest odnawialny w okresie na jaki został przyznany, co oznacza że każdy wpływ na Rachunek zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne powstanie zadłużenia do wysokości Limitu. 5. Do wypłaty Limitu dochodzi w momencie skorzystania przez Klienta ze środków postawionych mu do dyspozycji w Rachunku przez Bank na podstawie Umowy. Bank postawi Limit do dyspozycji Klienta w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 6. Klient zobowiązany jest do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny okres 12-miesięczny, termin do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu również ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 7. Klient ma prawo do spłaty wykorzystanej części lub całości Limitu w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy. 8. Z tytułu dokonania przez Klienta spłaty wykorzystanej części lub całości Limitu Bank nie pobiera od Klienta żadnych opłat ani prowizji. 9. Całkowita kwota kredytu dla Limitu wynosi.zł. 10. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Limitu na dzień zawarcia Umowy wynosi:.. % 11. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy, a Bank i Klient będą wypełniać zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych, datą początkową będzie data postawienia Limitu do dyspozycji Klienta, odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w dniach, przy czym rok liczy 365 dni, wynik obliczeń podaje sie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra na drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę na pierwszym miejscu po przecinku zwiększa się o 1, cała kwota Limitu została przez Klienta wykorzystana od razu w dniu postawienia Limitu do dyspozycji i pozostaje wykorzystana przez cały okres trwania Umowy. 12. Całkowita kwota do zapłaty wynosi.. zł. 13. Oprocentowanie Limitu jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości..pp. W dniu zawarcia Umowy tak ustalone oprocentowanie wynosi < oprocentowanie nominalne z umowy > %. 14. Zmiany oprocentowania Limitu następują w okresach miesięcznych, w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M, obliczanej dla danego miesiąca jako średnia wartość stawek WIBOR 3M z ostatnich trzech dni roboczych miesiąca poprzedniego. Tak ustalona stawka WIBOR 3M zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 15. Aktualna wartość stawki WIBOR 3M jest podawana na stronie serwisu ACI Polska pod adresem internetowym Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. 17. Zmiana wysokości oprocentowania następuje w sposób określony w pkt. 14 i 16 powyżej i nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy. 18. Zmiana stopy procentowej Limitu nastąpi w tym samym kierunku, w którym zmieni się stopa WIBOR 3M (wzrost lub spadek) i o wartość odpowiadającą zmianie stopy WIBOR 3M. 19. Zmiany oprocentowania nie będą dotyczyły Umów skutecznie wypowiedzianych. 20. Każdorazowa zmiana wysokości oprocentowania Limitu nie może jednak powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące bieżąco oprocentowanie maksymalne, określone w art k.c. Wszelkie zmiany oprocentowania Limitu sprzeczne z postanowieniem zdania poprzedzającego prowadzić mogą jedynie do wzrostu stopy oprocentowania Limitu do wysokości odpowiadającej wysokości wspomnianej stopy oprocentowania maksymalnego. 21. W przypadku gdy ze względu na zmiany wysokości oprocentowania maksymalnego, określonego w art k.c. wysokość oprocentowania Limitu obowiązującego zgodnie z postanowieniami Umowy, przekroczy wysokość wspomnianego oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie zmienionego oprocentowania maksymalnego, Bank pobierać będzie odsetki w wysokości obniżonej do jego poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian Bank pobierać może odsetki w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie większe jednak niż określone na dzień zawarcia Umowy, z uwzględnieniem późniejszych zmian oprocentowania dokonanych zgodnie z pkt. 14 i Odsetki od kwoty wykorzystanego Limitu naliczane są za każdy dzień wykorzystania Limitu i pobierane z Rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa w dniu innym niż ostatni dzień Strona 1 z 7

2 miesiąca kalendarzowego, odsetki od kwoty wykorzystanego Limitu za ten miesiąc pobierane są w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy. Pobieranie odsetek następowało będzie na zasadach analogicznych jak zasady pobierania opłat i prowizji określone w pkt Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, Bank dokona zwrotu Klientowi odsetek naliczonych w danym miesiącu kalendarzowym od wykorzystanej kwoty Limitu, o ile w tym miesiącu co najmniej przez jeden pełny dzień zostanie utrzymane dodatnie lub zerowe saldo Rachunku. 24. Wartość zwracanych odsetek od wykorzystanej kwoty Limitu naliczana jest: a) od kwoty 1000 zł, jeśli wykorzystana kwota Limitu jest równa lub wyższa niż 1000 zł lub b) od kwoty faktycznie wykorzystanego Limitu, jeśli wykorzystana kwota Limitu jest niższa niż 1000 zł. 25. Zwrot pobranych przez Bank zgodnie z postanowieniami pkt. 22 odsetek dokonywany jest na Rachunek, do 15 dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni, o ile zostały spełnione warunki określone w pkt. 23 powyżej. 26. Zwrot odsetek na warunkach określonych w pkt obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 27. Zwracana kwota bilansuje naliczone odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego do kwoty 1000 zł, w związku z czym faktyczny koszt odsetkowy Klientowi od wykorzystanego Limitu kredytowego w kwocie do 1000 zł w okresie, o którym mowa w pkt. 26 wynosi dla Klienta 0 zł. Zwrócenie kwoty jest równoznaczne z udzieleniem rabatu w cenie za świadczoną przez Bank usługę finansową. 28. W przypadku gdy w terminie wymagalności danej należności Banku wynikającej z Umowy Klient nie zapewni na Rachunku środków na pełne pokrycie tej należności i w związku z tym po stronie Klienta powstanie wymagalne zadłużenie, Bank będzie zaliczał kwoty wpłacane przez Klienta na Rachunek w następującej kolejności: a) spłata kwoty niedozwolonego zadłużenia w Rachunku, b) koszty opłat za wysłanie monitów oraz wezwań do zapłaty, c) odsetki podwyższone za opóźnienie, d) odsetki umowne, e) zaległy kapitał do spłaty, aż do momentu pełnej spłaty zadłużenia. 29. W przypadku niezłożenia przez Klienta lub Bank odrębnego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że: a) na Rachunek są wnoszone systematyczne wpływy i ich wysokość nie obniżyła się w sposób zagrażający terminowemu regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy, b) Klient zapewni na Rachunku wolne środki na pobranie należnych odsetek od wykorzystanego Limitu oraz prowizji za postawienie Limitu do dyspozycji Klienta w dniu, w którym nastąpi przedłużenie Umowy, c) w dotychczasowym okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiło niedozwolone przekroczenie kwoty przyznanego Limitu. 30. Niezależnie od postanowień pkt. 29, Bank zastrzega sobie prawo nieprzedłużenia okresu obowiązywania Umowy lub zmniejszenia kwoty Limitu, o ile zaistniała jedna z przesłanek określonych w Umowie, uprawniających Bank do wypowiedzenia Umowy, powiadamiając o tym Klienta w terminie do 30 dni przed datą upływu 12-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy. 31. W przypadku przekroczenia kwoty przyznanego Limitu, Bank będzie pobierał odsetki podwyższone od kwoty przekroczenia. Odsetki te naliczane zostaną według stopy procentowej w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (dalej: stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego ). W dniu zawarcia Umowy roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi.. %. Odsetki według stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego pobierane są począwszy od dnia przekroczenia kwoty przyznanego Limitu, aż do dnia spłaty kwoty przekroczenia. Każda zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego NBP powoduje zmianę rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego do czterokrotności nowej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 32. W przypadku powstania niedozwolonego zadłużenia, związanego z przekroczeniem kwoty przyznanego Limitu, Bank wysyła do Klienta Zawiadomienie o powstaniu niedozwolonego salda debetowego. W przypadku braku spłaty tego zadłużenia w terminie określonym w powyższym zawiadomieniu, Bank wysyła Wezwanie do zapłaty w którym wzywa do spłaty niedozwolonego zadłużenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy. 33. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów, za które uznaje się: a) wpływ na Rachunek w okresie miesięcznym kwot niższych od tych, na podstawie których obliczono kwotę przyznanego Limitu, b) utratę przez Klienta zdolności kredytowej, c) występowanie przez okres dłuższy niż 30 dni niedozwolonego zadłużenia, o którym mowa w pkt. 32, nie mającego pokrycia w kwocie przyznanego Limitu, d) zajęcie Rachunku przez organ egzekucyjny. 34. Klient ma prawo w każdym czasie, bez dodatkowych opłat z tego tytułu i bez podania przyczyny, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 35. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient jest zobowiązany spłacić wykorzystany Limit do dnia rozwiązania Umowy. 36. Z tytułu przyznania Limitu Klientowi Bank pobiera prowizję w wysokości... PLN. Prowizja ta pobierana jest w dniu postawienia Limitu do dyspozycji Klienta. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12-miesięczny, prowizja za przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12 miesięczny, pobierana jest w dniu przedłużenia obowiązywania Umowy. 37. Pobieranie opłat i prowizji należnych Bankowi będzie następowało ze środków zgromadzonych na Rachunku, a w razie braku wolnych środków na Rachunku, będzie następowało w ciężar przyznanego Limitu, podwyższając kwotę wykorzystanego Limitu. W przypadku braku wolnych środków na Rachunku i jednocześnie wykorzystania przez Klienta w całości przyznanego Limitu, Bank pobierze należne mu opłaty i prowizje powodując powstanie w Limicie niedozwolonego zadłużenia, od którego odsetki naliczane będą na zasadach określonych w pkt. 31 Umowy. Klient niniejszym nieodwołalnie upoważnia Bank do pobierania opłat i prowizji z Rachunku ROR na wyżej wymienionych zasadach. 38. Bank, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji (dalej: Tabela ), pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z Umowy lub związanych z jej zawarciem, obsługą lub zmianą. Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie wg stanu na dzień zawarcia Umowy: Czynność Opłaty i prowizje a) prowizja bankowa za przyznanie Limitu/przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12-miesięczny, pobierana w całości w dniu postawienia Limitu do dyspozycji Klienta/przedłużenia okresu obowiązywania Umowy 1 % przyznanego Limitu, min. 50 zł Strona 2 z 7

3 b) prowizja za podwyższenie kwoty Limitu c) wysłanie do Klienta Zawiadomienia o powstaniu niedozwolonego salda debetowego d) wysłanie do Klienta wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty e) wysłanie do Klienta monitu papierowego f) wykonanie do Klienta monitu telefonicznego g) wysłanie do Klienta monitu SMS h) opłata za wizytę terenową i) opłata za wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) j) opłata za windykację przez firmy zewnętrzne 1 % kwoty podwyższenia Limitu, min. 50 zł 15 zł 30 zł 25 zł 4,99 zł 1,99 zł 110 zł 60 zł Opłaty za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną w wysokości wg kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 17% kwoty wymagalnej należności Banku k) wystawienie zaświadczenia o spłacie Limitu na wniosek Klienta 29,99 zł 39. Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), a łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym m-cu. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. 40. Zmiana wysokości prowizji i/lub opłat albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie prowizji i/lub opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli, jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany; d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank. 41. Zmieniona Tabela obowiązuje Klienta, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy powoduje, że wprowadzone zmiany Tabeli wiążą Klienta z dniem określonym przez Bank jako dzień ich wejścia w życie, nie wcześniej jednak niż z datą doręczenia Klientowi informacji o wprowadzeniu zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient zobowiązany jest do spłaty Limitu do dnia rozwiązania Umowy. 42. Pobrane przez Bank prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień pkt Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienia od Umowy dokonuje się przez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia na adres wskazany we wzorcu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 44. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 43, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 45. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, w tym w szczególności nie uiszcza odsetek za okres od dnia wykorzystania Limitu do dnia spłaty wykorzystanej kwoty Limitu. Klient zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę wykorzystanego Limitu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Klienta na Rachunek. Bankowi nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych (o ile wystąpiły). Jeżeli przed dniem złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Bank pobrał prowizję z tytułu przyznania Limitu Klientowi, jest zobowiązany bezzwłocznie dokonać jej zwrotu na Rachunek. 46. Jeżeli Klient nie dokona zwrotu wykorzystanej kwoty Limitu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zobowiązanie do zwrotu tych środków Bank potraktuje jako zobowiązanie przeterminowane, od którego od 31 dnia będzie naliczał odsetki podwyższone, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Klient zobowiązuje się do: a) przedstawiania na uzasadnione żądanie Banku wskazanych przez Bank informacji i dokumentów, które są niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej, Strona 3 z 7

4 b) informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kwoty wykorzystanego Limitu, za które to okoliczności uznaje się: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zaciągnięcie przez Klienta w innym banku zobowiązania kredytowego w kwocie powyżej 50 tys. zł w okresie spłaty zadłużenia wynikającego z niniejszej Umowy lub otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę, c) niezwłocznego pisemnego informowania Banku o wszelkich zmianach dotyczących udzielonych Bankowi informacji, to jest o: zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, miejsca zatrudnienia, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów. 48. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 49. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w pkt. 48, ma prawo m.in. do: - stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy; - odmowy przeprowadzenia transakcji; - rozwiązania Umowy; - nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 50. Powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Klienta biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), gdy spełnione są łącznie następujące warunki: a) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu umowy związanej z dokonywanej czynności bankowej lub innej czynności dokonywanej z Bankiem przez Klienta; b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych (dwieście złotych), świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni; c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez Klienta, a jeżeli Klienta nie wskazał takiego adresu na adres miejsca zamieszkania Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 51. Klient wyraża zgodę na to, że w razie niewywiązania się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy, Bank uprawniony będzie do zlecenia windykacji osobie prawnej lub fizycznej wykonującej te czynności na zlecenie Banku. Koszty windykacji w takim przypadku ponosi Klient, do wysokości opłaty, o której mowa w pkt. 38 lit. j). 52. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Klient, w razie przegrania ewentualnego sporu z Bankiem w sądzie, może być, z uwzględnieniem pkt. 53 i 54 poniżej, zobowiązany do poniesienia: a) kosztów procesu, w tym: - kosztów sądowych, w zakresie opłaty sądowej, której wysokość w jednej instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż zł. Np., w przypadku dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego, w wysokości zł opłata sądowa wynosi 500 zł. W przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wysokość opłaty stałej wynosi 50 zł, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. - kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz Banku, których wysokość w jednej instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być niższa niż 60 zł, ani wyższa niż zł. Np. w przypadku dochodzenia roszczenia w wysokości zł koszt zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji wynosi zł. b) kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym : - opłaty egzekucyjnej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 15% wartości egzekwowanego roszczenia, nie mniej jednak niż 1/10 i nie więcej niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, określanego przez GUS; Opłata egzekucyjna przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości zł wyniosłaby zł. - kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, których wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami może być ustalona przez organ egzekucyjny w zależności od wysokości egzekwowanego roszczenia i sposobu egzekucji. Koszt zastępstwa nie może być niższy niż 15 zł i wyższy niż zł. Koszt zastępstwa prawnego przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości zł wyniósłby 300 zł lub 600 zł w przypadku egzekucji z nieruchomości. c) innych poniesionych i udokumentowanych przez Bank kosztów związanych z realizacją zabezpieczeń Limitu, których nie da się wykazać kwotowo w niniejszej Umowie, z uwagi na niemożność określenia wysokości ewentualnego przyszłego zobowiązania związanego z niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 53. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań powoda, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak nałożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał żądanie przy pierwszej czynności procesowej. 54. Na zasadach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. 55. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu. 56. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 57. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 58. Klient potwierdza, że przed zawarciem Umowy otrzymał jej wzór, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz formularz informacyjny. 59. Klient potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, a także, że otrzymał od Banku wyjaśnienia dotyczące zgłaszanych wątpliwości oraz wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego. Strona 4 z 7

5 60. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 62. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa a organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 63. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron*. Potwierdzam odbiór: 1. Umowy 2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Niniejszym akceptuję powyższe warunki UMOWY O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE co potwierdzam własnoręcznym podpisem.** * Postanowienie stosuje się do umów zawieranych w formie pisemnej. ** Wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Getinonline w formie pisemnej. Umowa zawierana elektronicznie jest autoryzowana przez Klienta w sposób określony w Umowie Ramowej. PODPISY STRON KLIENT GETIN NOBLE BANK SA /data i czytelny podpis Klienta / /data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank/ Strona 5 z 7

6 /imię i nazwisko/. GETIN NOBLE BANK SA /adres/.. ul. Przyokopowa 33 /numer PESEL/ Warszawa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Oświadczam, że na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 z 2011 r., z późn. zm.) odstępuję od Umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Getinonline nr.. zawartej w dniu. z Getin Noble Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33. /data/.. podpis Klienta Strona 6 z 7

7 ... imię i nazwisko (nazwa)... ul, nr domu, nr mieszkania... kod pocztowy, miejscowość... PESEL Oświadczenie Klienta Niniejszym oświadczam, że w zakresie wszelkich roszczeń Getin Noble Banku SA w Warszawie (dalej : Bank) o zapłatę, jakie mogą wyniknąć z umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Getinonline nr.. zawartej przeze mnie, tj.. z Bankiem w dniu., poddaję się egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (dalej: BTE), który Bank może wystawić do kwoty. (słownie:... złotych polskich) i najpóźniej w terminie do dwóch lat od dnia rozwiązania tej umowy, wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Postępowanie może być prowadzone pod warunkiem, że nie spłaciłem/am w terminie zobowiązań wynikających z wyżej powołanej umowy o limit lub ich części, a zadłużenie stało się wymagalne w całości lub w części. Ponadto Bank ma prawo do wystawienia BTE w stosunku do części wymagalnej wierzytelności. Niniejszym potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zapoznałem/am się z treścią pouczenia o konsekwencjach i skutkach prawnych wystawienia BTE /miejscowość, data/ /podpis/ POUCZENIE Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiany jest na podstawie i zgodnie z trybem ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 Poz 665), w szczególności art BTE opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności jest podstawą prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty prowadzenia egzekucji w całości obciążają dłużnika. Klauzula wykonalności nadawana jest przez Sąd w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez Bank. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ograniczone jest do badania czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte BTE wynika z czynności bankowej lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Sąd nie rozpatruje zasadności wierzytelności. Dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie sadu o nadaniu klauzuli wykonalności lub powództwo przeciwegzekucyjne w przypadku kwestionowania istnienia obowiązku objętego BTE. Konsekwencją złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest możliwość wystawienia BTE i uproszczenie procedury dochodzenia należności Banku, jak również obniżenie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń. Strona 7 z 7

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA LINII KREDYTOWEJ. Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY LINII KREDYTOWEJ UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ Strona 1 z 6 UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa, Umowa Linii Kredytowej) zawarta została w dniu. pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy Umowa o Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo