UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE"

Transkrypt

1 zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej Bankiem. i Klientką/em: <imię i nazwisko> zamieszkałą/ym w <miejscowość>, legitymującą/cym się dowodem osobistym <seria i numer DO>, o numerze PESEL <numer PESEL>, nazwisko panieńskie matki <nazwisko> zwaną/ym dalej Klientem. o treści następującej: 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Umowie zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dalej Regulamin ), a w zakresie w nim nieokreślonym w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Getinonline. 2. Na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie, Bank przyznaje Klientowi posiadającemu rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy o numerze <NRB ROR> (dalej Rachunek ) prowadzony na podstawie Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Getinonline (dalej Umowa Rachunku ) limit kredytowy do kwoty <kwota przyznanego limitu> (słownie:..) PLN (dalej Limit ). Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Bank umożliwia Klientowi zadłużenie się w Rachunku (tj. dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na Rachunku) do wysokości kwoty Limitu. 3. Okres obowiązywania Umowy wynosi 12 miesięcy i może być przedłużany na kolejne 12 - miesięczne okresy, na zasadach określonych w pkt. 29 i 30 Umowy. 4. Limit jest odnawialny w okresie na jaki został przyznany, co oznacza że każdy wpływ na Rachunek zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne powstanie zadłużenia do wysokości Limitu. 5. Do wypłaty Limitu dochodzi w momencie skorzystania przez Klienta ze środków postawionych mu do dyspozycji w Rachunku przez Bank na podstawie Umowy. Bank postawi Limit do dyspozycji Klienta w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. 6. Klient zobowiązany jest do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny okres 12-miesięczny, termin do spłaty kwoty wykorzystanego Limitu również ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 7. Klient ma prawo do spłaty wykorzystanej części lub całości Limitu w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy. 8. Z tytułu dokonania przez Klienta spłaty wykorzystanej części lub całości Limitu Bank nie pobiera od Klienta żadnych opłat ani prowizji. 9. Całkowita kwota kredytu dla Limitu wynosi.zł. 10. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla Limitu na dzień zawarcia Umowy wynosi:.. % 11. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy, a Bank i Klient będą wypełniać zobowiązania wynikające z Umowy w terminach w niej określonych, datą początkową będzie data postawienia Limitu do dyspozycji Klienta, odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone są w dniach, przy czym rok liczy 365 dni, wynik obliczeń podaje sie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra na drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę na pierwszym miejscu po przecinku zwiększa się o 1, cała kwota Limitu została przez Klienta wykorzystana od razu w dniu postawienia Limitu do dyspozycji i pozostaje wykorzystana przez cały okres trwania Umowy. 12. Całkowita kwota do zapłaty wynosi.. zł. 13. Oprocentowanie Limitu jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości..pp. W dniu zawarcia Umowy tak ustalone oprocentowanie wynosi < oprocentowanie nominalne z umowy > %. 14. Zmiany oprocentowania Limitu następują w okresach miesięcznych, w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M, obliczanej dla danego miesiąca jako średnia wartość stawek WIBOR 3M z ostatnich trzech dni roboczych miesiąca poprzedniego. Tak ustalona stawka WIBOR 3M zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 15. Aktualna wartość stawki WIBOR 3M jest podawana na stronie serwisu ACI Polska pod adresem internetowym 16. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. 17. Zmiana wysokości oprocentowania następuje w sposób określony w pkt. 14 i 16 powyżej i nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy. 18. Zmiana stopy procentowej Limitu nastąpi w tym samym kierunku, w którym zmieni się stopa WIBOR 3M (wzrost lub spadek) i o wartość odpowiadającą zmianie stopy WIBOR 3M. 19. Zmiany oprocentowania nie będą dotyczyły Umów skutecznie wypowiedzianych. 20. Każdorazowa zmiana wysokości oprocentowania Limitu nie może jednak powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące bieżąco oprocentowanie maksymalne, określone w art k.c. Wszelkie zmiany oprocentowania Limitu sprzeczne z postanowieniem zdania poprzedzającego prowadzić mogą jedynie do wzrostu stopy oprocentowania Limitu do wysokości odpowiadającej wysokości wspomnianej stopy oprocentowania maksymalnego. 21. W przypadku gdy ze względu na zmiany wysokości oprocentowania maksymalnego, określonego w art k.c. wysokość oprocentowania Limitu obowiązującego zgodnie z postanowieniami Umowy, przekroczy wysokość wspomnianego oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie zmienionego oprocentowania maksymalnego, Bank pobierać będzie odsetki w wysokości obniżonej do jego poziomu. W razie jednak ponownego podwyższenia oprocentowania maksymalnego, od dnia wejścia w życie przedmiotowych zmian Bank pobierać może odsetki w wysokości dostosowanej do tego wzrostu, nie większe jednak niż określone na dzień zawarcia Umowy, z uwzględnieniem późniejszych zmian oprocentowania dokonanych zgodnie z pkt. 14 i Odsetki od kwoty wykorzystanego Limitu naliczane są za każdy dzień wykorzystania Limitu i pobierane z Rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa w dniu innym niż ostatni dzień Strona 1 z 7

2 miesiąca kalendarzowego, odsetki od kwoty wykorzystanego Limitu za ten miesiąc pobierane są w ostatnim dniu okresu obowiązywania Umowy. Pobieranie odsetek następowało będzie na zasadach analogicznych jak zasady pobierania opłat i prowizji określone w pkt Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, Bank dokona zwrotu Klientowi odsetek naliczonych w danym miesiącu kalendarzowym od wykorzystanej kwoty Limitu, o ile w tym miesiącu co najmniej przez jeden pełny dzień zostanie utrzymane dodatnie lub zerowe saldo Rachunku. 24. Wartość zwracanych odsetek od wykorzystanej kwoty Limitu naliczana jest: a) od kwoty 1000 zł, jeśli wykorzystana kwota Limitu jest równa lub wyższa niż 1000 zł lub b) od kwoty faktycznie wykorzystanego Limitu, jeśli wykorzystana kwota Limitu jest niższa niż 1000 zł. 25. Zwrot pobranych przez Bank zgodnie z postanowieniami pkt. 22 odsetek dokonywany jest na Rachunek, do 15 dnia miesiąca kolejnego za miesiąc poprzedni, o ile zostały spełnione warunki określone w pkt. 23 powyżej. 26. Zwrot odsetek na warunkach określonych w pkt obowiązuje przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 27. Zwracana kwota bilansuje naliczone odsetki od wykorzystanego Limitu kredytowego do kwoty 1000 zł, w związku z czym faktyczny koszt odsetkowy Klientowi od wykorzystanego Limitu kredytowego w kwocie do 1000 zł w okresie, o którym mowa w pkt. 26 wynosi dla Klienta 0 zł. Zwrócenie kwoty jest równoznaczne z udzieleniem rabatu w cenie za świadczoną przez Bank usługę finansową. 28. W przypadku gdy w terminie wymagalności danej należności Banku wynikającej z Umowy Klient nie zapewni na Rachunku środków na pełne pokrycie tej należności i w związku z tym po stronie Klienta powstanie wymagalne zadłużenie, Bank będzie zaliczał kwoty wpłacane przez Klienta na Rachunek w następującej kolejności: a) spłata kwoty niedozwolonego zadłużenia w Rachunku, b) koszty opłat za wysłanie monitów oraz wezwań do zapłaty, c) odsetki podwyższone za opóźnienie, d) odsetki umowne, e) zaległy kapitał do spłaty, aż do momentu pełnej spłaty zadłużenia. 29. W przypadku niezłożenia przez Klienta lub Bank odrębnego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, okres obowiązywania Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem, że: a) na Rachunek są wnoszone systematyczne wpływy i ich wysokość nie obniżyła się w sposób zagrażający terminowemu regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy, b) Klient zapewni na Rachunku wolne środki na pobranie należnych odsetek od wykorzystanego Limitu oraz prowizji za postawienie Limitu do dyspozycji Klienta w dniu, w którym nastąpi przedłużenie Umowy, c) w dotychczasowym okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiło niedozwolone przekroczenie kwoty przyznanego Limitu. 30. Niezależnie od postanowień pkt. 29, Bank zastrzega sobie prawo nieprzedłużenia okresu obowiązywania Umowy lub zmniejszenia kwoty Limitu, o ile zaistniała jedna z przesłanek określonych w Umowie, uprawniających Bank do wypowiedzenia Umowy, powiadamiając o tym Klienta w terminie do 30 dni przed datą upływu 12-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy. 31. W przypadku przekroczenia kwoty przyznanego Limitu, Bank będzie pobierał odsetki podwyższone od kwoty przekroczenia. Odsetki te naliczane zostaną według stopy procentowej w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (dalej: stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego ). W dniu zawarcia Umowy roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi.. %. Odsetki według stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego pobierane są począwszy od dnia przekroczenia kwoty przyznanego Limitu, aż do dnia spłaty kwoty przekroczenia. Każda zmiana wysokości stopy kredytu lombardowego NBP powoduje zmianę rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego do czterokrotności nowej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 32. W przypadku powstania niedozwolonego zadłużenia, związanego z przekroczeniem kwoty przyznanego Limitu, Bank wysyła do Klienta Zawiadomienie o powstaniu niedozwolonego salda debetowego. W przypadku braku spłaty tego zadłużenia w terminie określonym w powyższym zawiadomieniu, Bank wysyła Wezwanie do zapłaty w którym wzywa do spłaty niedozwolonego zadłużenia pod rygorem wypowiedzenia Umowy. 33. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów, za które uznaje się: a) wpływ na Rachunek w okresie miesięcznym kwot niższych od tych, na podstawie których obliczono kwotę przyznanego Limitu, b) utratę przez Klienta zdolności kredytowej, c) występowanie przez okres dłuższy niż 30 dni niedozwolonego zadłużenia, o którym mowa w pkt. 32, nie mającego pokrycia w kwocie przyznanego Limitu, d) zajęcie Rachunku przez organ egzekucyjny. 34. Klient ma prawo w każdym czasie, bez dodatkowych opłat z tego tytułu i bez podania przyczyny, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. 35. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Klient jest zobowiązany spłacić wykorzystany Limit do dnia rozwiązania Umowy. 36. Z tytułu przyznania Limitu Klientowi Bank pobiera prowizję w wysokości... PLN. Prowizja ta pobierana jest w dniu postawienia Limitu do dyspozycji Klienta. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12-miesięczny, prowizja za przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12 miesięczny, pobierana jest w dniu przedłużenia obowiązywania Umowy. 37. Pobieranie opłat i prowizji należnych Bankowi będzie następowało ze środków zgromadzonych na Rachunku, a w razie braku wolnych środków na Rachunku, będzie następowało w ciężar przyznanego Limitu, podwyższając kwotę wykorzystanego Limitu. W przypadku braku wolnych środków na Rachunku i jednocześnie wykorzystania przez Klienta w całości przyznanego Limitu, Bank pobierze należne mu opłaty i prowizje powodując powstanie w Limicie niedozwolonego zadłużenia, od którego odsetki naliczane będą na zasadach określonych w pkt. 31 Umowy. Klient niniejszym nieodwołalnie upoważnia Bank do pobierania opłat i prowizji z Rachunku ROR na wyżej wymienionych zasadach. 38. Bank, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji (dalej: Tabela ), pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z Umowy lub związanych z jej zawarciem, obsługą lub zmianą. Poniżej określone zostały rodzaje czynności oraz wysokość opłat pobieranych przez Bank za ich wykonanie wg stanu na dzień zawarcia Umowy: Czynność Opłaty i prowizje a) prowizja bankowa za przyznanie Limitu/przedłużenie okresu obowiązywania Umowy o kolejny okres 12-miesięczny, pobierana w całości w dniu postawienia Limitu do dyspozycji Klienta/przedłużenia okresu obowiązywania Umowy 1 % przyznanego Limitu, min. 50 zł Strona 2 z 7

3 b) prowizja za podwyższenie kwoty Limitu c) wysłanie do Klienta Zawiadomienia o powstaniu niedozwolonego salda debetowego d) wysłanie do Klienta wezwania do zapłaty oraz ostatecznego wezwania do zapłaty e) wysłanie do Klienta monitu papierowego f) wykonanie do Klienta monitu telefonicznego g) wysłanie do Klienta monitu SMS h) opłata za wizytę terenową i) opłata za wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) j) opłata za windykację przez firmy zewnętrzne 1 % kwoty podwyższenia Limitu, min. 50 zł 15 zł 30 zł 25 zł 4,99 zł 1,99 zł 110 zł 60 zł Opłaty za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną w wysokości wg kosztów rzeczywiście poniesionych przez Bank, ale nie więcej niż 17% kwoty wymagalnej należności Banku k) wystawienie zaświadczenia o spłacie Limitu na wniosek Klienta 29,99 zł 39. Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów telefonicznych, SMS ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy telefoniczne, SMS y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), a łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 200 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity telefoniczne wykonane w danym m-cu. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 400 PLN dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. 40. Zmiana wysokości prowizji i/lub opłat albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie prowizji i/lub opłat za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli, jest możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowoskutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5% ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany; d) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank. 41. Zmieniona Tabela obowiązuje Klienta, o ile Bank doręczy mu treść zmian, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia tej zmiany. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy powoduje, że wprowadzone zmiany Tabeli wiążą Klienta z dniem określonym przez Bank jako dzień ich wejścia w życie, nie wcześniej jednak niż z datą doręczenia Klientowi informacji o wprowadzeniu zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient zobowiązany jest do spłaty Limitu do dnia rozwiązania Umowy. 42. Pobrane przez Bank prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień pkt Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienia od Umowy dokonuje się przez złożenie Bankowi pisemnego oświadczenia na adres wskazany we wzorcu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 44. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 43, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 45. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, w tym w szczególności nie uiszcza odsetek za okres od dnia wykorzystania Limitu do dnia spłaty wykorzystanej kwoty Limitu. Klient zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę wykorzystanego Limitu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Klienta na Rachunek. Bankowi nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez Bank na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych (o ile wystąpiły). Jeżeli przed dniem złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Bank pobrał prowizję z tytułu przyznania Limitu Klientowi, jest zobowiązany bezzwłocznie dokonać jej zwrotu na Rachunek. 46. Jeżeli Klient nie dokona zwrotu wykorzystanej kwoty Limitu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zobowiązanie do zwrotu tych środków Bank potraktuje jako zobowiązanie przeterminowane, od którego od 31 dnia będzie naliczał odsetki podwyższone, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Klient zobowiązuje się do: a) przedstawiania na uzasadnione żądanie Banku wskazanych przez Bank informacji i dokumentów, które są niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej, Strona 3 z 7

4 b) informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kwoty wykorzystanego Limitu, za które to okoliczności uznaje się: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zaciągnięcie przez Klienta w innym banku zobowiązania kredytowego w kwocie powyżej 50 tys. zł w okresie spłaty zadłużenia wynikającego z niniejszej Umowy lub otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę, c) niezwłocznego pisemnego informowania Banku o wszelkich zmianach dotyczących udzielonych Bankowi informacji, to jest o: zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, miejsca zatrudnienia, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów. 48. Zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych, a także informacji przekazywanych dla Banku w składanych dokumentach i oświadczeniach. 49. Bank, na podstawie i w sytuacjach wskazanych w ustawie, o której mowa w pkt. 48, ma prawo m.in. do: - stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy; - odmowy przeprowadzenia transakcji; - rozwiązania Umowy; - nie naliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 50. Powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Klienta biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), gdy spełnione są łącznie następujące warunki: a) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu umowy związanej z dokonywanej czynności bankowej lub innej czynności dokonywanej z Bankiem przez Klienta; b) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta będącego konsumentem wobec Banku wynosi co najmniej 200 złotych (dwieście złotych), świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni; c) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany przez Klienta, a jeżeli Klienta nie wskazał takiego adresu na adres miejsca zamieszkania Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 51. Klient wyraża zgodę na to, że w razie niewywiązania się z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy, Bank uprawniony będzie do zlecenia windykacji osobie prawnej lub fizycznej wykonującej te czynności na zlecenie Banku. Koszty windykacji w takim przypadku ponosi Klient, do wysokości opłaty, o której mowa w pkt. 38 lit. j). 52. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Klient, w razie przegrania ewentualnego sporu z Bankiem w sądzie, może być, z uwzględnieniem pkt. 53 i 54 poniżej, zobowiązany do poniesienia: a) kosztów procesu, w tym: - kosztów sądowych, w zakresie opłaty sądowej, której wysokość w jednej instancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż zł. Np., w przypadku dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego, w wysokości zł opłata sądowa wynosi 500 zł. W przypadku dochodzenia roszczeń na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego wysokość opłaty stałej wynosi 50 zł, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. - kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz Banku, których wysokość w jednej instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być niższa niż 60 zł, ani wyższa niż zł. Np. w przypadku dochodzenia roszczenia w wysokości zł koszt zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji wynosi zł. b) kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym : - opłaty egzekucyjnej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 15% wartości egzekwowanego roszczenia, nie mniej jednak niż 1/10 i nie więcej niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, określanego przez GUS; Opłata egzekucyjna przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości zł wyniosłaby zł. - kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, których wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami może być ustalona przez organ egzekucyjny w zależności od wysokości egzekwowanego roszczenia i sposobu egzekucji. Koszt zastępstwa nie może być niższy niż 15 zł i wyższy niż zł. Koszt zastępstwa prawnego przy egzekwowaniu roszczenia w wysokości zł wyniósłby 300 zł lub 600 zł w przypadku egzekucji z nieruchomości. c) innych poniesionych i udokumentowanych przez Bank kosztów związanych z realizacją zabezpieczeń Limitu, których nie da się wykazać kwotowo w niniejszej Umowie, z uwagi na niemożność określenia wysokości ewentualnego przyszłego zobowiązania związanego z niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 53. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań powoda, koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak nałożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał żądanie przy pierwszej czynności procesowej. 54. Na zasadach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. 55. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu. 56. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 57. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 58. Klient potwierdza, że przed zawarciem Umowy otrzymał jej wzór, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz formularz informacyjny. 59. Klient potwierdza, że jest świadomy ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym, a także, że otrzymał od Banku wyjaśnienia dotyczące zgłaszanych wątpliwości oraz wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego. Strona 4 z 7

5 60. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 61. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 62. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa a organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. 63. Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron*. Potwierdzam odbiór: 1. Umowy 2. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Niniejszym akceptuję powyższe warunki UMOWY O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE co potwierdzam własnoręcznym podpisem.** * Postanowienie stosuje się do umów zawieranych w formie pisemnej. ** Wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Getinonline w formie pisemnej. Umowa zawierana elektronicznie jest autoryzowana przez Klienta w sposób określony w Umowie Ramowej. PODPISY STRON KLIENT GETIN NOBLE BANK SA /data i czytelny podpis Klienta / /data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank/ Strona 5 z 7

6 /imię i nazwisko/. GETIN NOBLE BANK SA /adres/.. ul. Przyokopowa 33 /numer PESEL/ Warszawa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Oświadczam, że na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 z 2011 r., z późn. zm.) odstępuję od Umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Getinonline nr.. zawartej w dniu. z Getin Noble Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33. /data/.. podpis Klienta Strona 6 z 7

7 ... imię i nazwisko (nazwa)... ul, nr domu, nr mieszkania... kod pocztowy, miejscowość... PESEL Oświadczenie Klienta Niniejszym oświadczam, że w zakresie wszelkich roszczeń Getin Noble Banku SA w Warszawie (dalej : Bank) o zapłatę, jakie mogą wyniknąć z umowy o limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym Getinonline nr.. zawartej przeze mnie, tj.. z Bankiem w dniu., poddaję się egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (dalej: BTE), który Bank może wystawić do kwoty. (słownie:... złotych polskich) i najpóźniej w terminie do dwóch lat od dnia rozwiązania tej umowy, wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Postępowanie może być prowadzone pod warunkiem, że nie spłaciłem/am w terminie zobowiązań wynikających z wyżej powołanej umowy o limit lub ich części, a zadłużenie stało się wymagalne w całości lub w części. Ponadto Bank ma prawo do wystawienia BTE w stosunku do części wymagalnej wierzytelności. Niniejszym potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zapoznałem/am się z treścią pouczenia o konsekwencjach i skutkach prawnych wystawienia BTE /miejscowość, data/ /podpis/ POUCZENIE Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiany jest na podstawie i zgodnie z trybem ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72 Poz 665), w szczególności art BTE opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności jest podstawą prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty prowadzenia egzekucji w całości obciążają dłużnika. Klauzula wykonalności nadawana jest przez Sąd w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez Bank. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ograniczone jest do badania czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte BTE wynika z czynności bankowej lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Sąd nie rozpatruje zasadności wierzytelności. Dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie sadu o nadaniu klauzuli wykonalności lub powództwo przeciwegzekucyjne w przypadku kwestionowania istnienia obowiązku objętego BTE. Konsekwencją złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest możliwość wystawienia BTE i uproszczenie procedury dochodzenia należności Banku, jak również obniżenie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń. Strona 7 z 7

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo