FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego"

Transkrypt

1 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA Warszawa, ul. Łopuszańska 38D Numer telefonu , +48 (58) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Opis głównych cech produktu kredytowego Rodzaj kredytu kredyt gotówkowy Całkowita kwota kredytu Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/ Panu udostępnione kwota netto (kwota faktycznie wypłacana kredytobiorcy) ,35 zł Kwota "Całkowitej kwoty kredytu" stanowi reprezentatywny przykład określony dla kredytu gotówkowego (reprezentatywny przykład został sporządzony w oparciu o dane aktualne na dzień 5 marca 2015 r.). Terminy i sposób wypłaty kredytu W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan środki kwota pieni kredytu zostanie wypłaconaw dniu zawarcia umowy w następujący sposób: 1/ kwota ,35 zł - na rachunek wskazany przez kredytobiorcę i/lub konsolidację refinansowanych zobowiązań Czas obowiązywania umowy Zasady i terminy spłaty kredytu 74 miesiące 74 miesiące Odsetki i opłaty uwzględnione są w kwocie miesięcznych rat kredytu. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

2 Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Pani/ Panu oraz wszelkie koszty, które zobowiązany będzie Pani/ Pan ponieść w związku z umową o kredyt ,05 zł Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* Wymagane zabezpieczenia kredytu* Zabezpieczenie jakie będzie Pani/ Pan musiała przedstawić w związku z umową o kredyt - rodzaj zabezpieczenia kredytu: Nie dotyczy Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie* Jeśli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, Nie dotyczy płatności dokonywane przez Panią/ Pana nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany- stopa oprocentowania kredytu: Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 9,90 % w stosunku rocznym.

3 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pani/ Panu w porównaniu oferowanych kredytów 1. Warunkiem zmiany oprocentowania jest co najmniej jedna z następujących przesłanek: a) zmiana oprocentowania 6-cio miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym (wyrażonego stopą WIBOR 6M, bądź stopą, która ją zastąpi w przyszłości dla analogicznego okresu deponowania), publikowanego na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, b) zmiana co najmniej jednej z podstawowych stóp procentowych NBP (stopy referencyjnej, lombardowej, depozytowej lub redyskonta weksli), publikowanych w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, c) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej NBP publikowanej w Dzienniku Urzędowym NBP oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, d) zmiana wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego, e) zmiana średniego oprocentowania stanów umów depozytów złotowych gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych ogółem publikowanego przez Narodowy Bank Polski na stronie w dziale Statystyka stóp procentowych, o nie mniej niż 0,1 punktu procentowego. 2. Zmiana stopy procentowej następować będzie cztery razy w roku w drugi roboczy piątek trzeciego miesiąca każdego kwartału, jeżeli w wyniku zmiany, w danym kwartale, czynników określonych w ust.1(rozumianej jako różnica w poziomie zmienionego czynnika pomiędzy ostatnim dniem roboczym poprzedniego kwartału a ostatnim dniem roboczym poprzedzającego go - rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 21,00% - reprezentatywny przykład: ,35 zł - założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy procentowej:

4 Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Panią/ Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy Koszty, które zobowiązana będzie Pani/ Pan ponieść w związku z umową o kredyt * całkowita kwota kredytu w wysokości ,35 zł całkowity koszt kredytu w wysokości ,70 zł okres obowiązywania umowy: 74 miesiące oprocentowanie: 9,90% w stosunku rocznym spłacane kwoty są równe i płacone są zgodnie z harmonogramem spłat odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni. - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia; Tak/ nie nie - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/ nie nie Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* Koszty korzystania z kart kredytowych* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową * Warunki, na jakich koszty związane z umową mogą ulegać zmianie* odsetki od kredytu w wysokości ,04 zł miesięczna opłata operacyjna za obsługę kredytu w wysokości 740 zł prowizja od udzielonego kredytu w wysokości 6 332,66 zł warunki zmiany oprocentowania:

5 Opłaty notarialne warunki zmiany opłat i prowizji 1. W okresie obowiązywania umowy Bank zmieni wysokość opłat i/lub prowizji lub zasad ich stosowania i naliczania lub wprowadzi opłaty za czynności nie ujęte w Tabeli, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn: 1) suma zmian wskaźnika rocznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu każdego roku, liczona dla kolejnych lat począwszy od roku, w którym Bank wprowadził Tabelę jako obowiązującą (data wymieniona w Tabeli), wyniesie co najmniej 10 punktów procentowych (wzrostu lub spadku cen), 2) zmiana przepisów prawa, wydanie rekomendacji przez organ nadzorujący działalność Banku, wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile mają wpływ na zmianę kosztów wykonywania czynności przez Bank, 3) wprowadzenie przez Bank nowych, dodatkowych usług (funkcjonalności korzystania z usług Banku), z których Kredytobiorca będzie mógł skorzystać dobrowolnie. 2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się proporcjonalnie do wzrostu lub spadku cen i nastąpi ze skutkiem od 1 marca następnego roku, po roku, w którym został przekroczony określony w ust.1 pkt.1 limit wzrostu lub spadku cen. 3. W przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust.1 pkt.2-3, wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się o taką wysokość, o jaką zmieni się poziom kosztów wykonywania czynności przez Bank. Zmiana nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia przyczyny zmiany. Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być dla Pani/ Pana następują- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pani/ Pan zostać obciążony następującymi opłatami:

6 Opłata za czynność windykacyjną 30 zł. Bank może obciążyć Kredytobiorcę tą opłatą tylko jeden raz w danym miesiącu. Ponadto skutkiem braku płatności może być wypowiedzenie przez Bank umowy kredytu oraz dochodzenie roszczeń Banku na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. - stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: <xx,xx> % w skali roku, co stanowi czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Inne ważne informacje: Odstąpienie od umowy W terminie 14 dni od zawarcia umowy ma Pani/ Pan prawo do odstąpienia od umowy Tak Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Tak Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem * W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pani/ Pan następujące koszty: Sprawdzenie w bazie danych

7 Jeżeli kredytodawca odmówi Pani/ Panu udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pani/ Panu bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Zostanie Pan/ Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4, Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8, : - System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich - Bankowy Rejestr klientów nierzetelnych - Międzybankowej Informacji Gospodarczej Dokumenty Zastrzeżone Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Ma Pani/ Pan prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeśli w ocenie kredytodawcy spełnia Pani/ Pan warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Ma Pani/ Pan prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt Czas obowiązywania formularza Dzień sporządzenia formularza <dd.mm.rrr>. Niniejsza informacja zachowuje ważnosć jeden dzień roboczy. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość a) dane kredytodawcy* Adres (siedziba) Rejestr* Alior Bank SA Warszawa, ul. Łopuszańska 38D (Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze) Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

8 Organ nadzoru* b) dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy* Wybór prawa właściwego* Do zawartej z Panem/ Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Język umowy* c) dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów Komisja Nadzoru Finansowego - ma Pani/ Pan prawo do odstąpienia od umowy: tak/ nie tak - sposób odstąpienia od umowy: Kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu, zgodnie z otrzymanym wzorem. - termin: Kredytobiorca może odstąpić od umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. - skutki: Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od polskie Wskazanie właściwego postanowienie umowy: Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie. Za Pani/ Pana zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panią/ Panem porozumiewać w języku: polskim przysługuje Pani/ Panu prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak

9 Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów: Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu.

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo