LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień 2007 Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

2 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 2007 Dokument został opracowany w okresie czerwiec - wrzesień 2007 roku przez zespół ekspertów Stowarzyszenia "Miasta w Internecie": Krzysztof Głomb Marcin Kuflowski Artur Krawczyk Mateusz Przanowski Rafał Urbaś Koncepcja metodyczna i redakcja: Marcin Kuflowski Korekta: Agnieszka Stępniewska Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

3 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 4 PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN... 4 I.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA WZGLĘDEM DOKUMENTÓW STRATEGICNYCH I AKTÓW PRAWNYCH... 6 I.2 OBOWIĄZKI GMINY WYNIKAJĄCE Z UREGULOWAŃ PRAWNYCH... 9 I.3 WYZWANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ WYNIKAJĄCE Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ROZDZIAŁ II DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA LOKALNEGO E - ROZWOJU W GMINIE WOŁOMIN INFORMATYZACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŁOMINIE KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE WOŁOMIN BADANIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WOŁOMIN ANALIZA SWOT/TOWS ROZDZIAŁ III WIZJA, MISJA I CELE OPERACYJNE E - ROZWOJU GMINY WOŁOMIN WIZJA I MISJA GMINY WOŁOMIN W ZAKRESIE KREOWANIA LOKALNEGO POTENCJAŁU E - ROZWOJU CELE OPERACYJNE I REKOMENDOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ WZMOCNIENIA POTENCJAŁU LOKALNEGO E - ROZWOJU ROZDZIAŁ IV PROJEKTY GŁÓWNE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DLA GMINY WOŁOMIN NA LATA ROZDZIAŁ V MONITORING WDRAśANIA LOKALNEGO PLANU OPERACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

4 ROZDZIAŁ I. PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN Wspieranie i koordynowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze gminy, wymaga przemyślanego i perspektywicznego planu, który uwzględniałby lokalną specyfikę, wyznaczał cele oraz proponował sposoby ich osiągnięcia. Lokalna Agenda Cyfrowa to idea powstała podczas konferencji EISCO 1 w maju 2005 r. w Krakowie, koncentrująca się na wdraŝaniu programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Ŝycie lokalne. W wymiarze europejskim Lokalna Agenda Cyfrowa jest waŝnym czynnikiem działającym na rzecz realizacji zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej 2 (i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia) ukierunkowanej na wspieranie otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej oraz akcentującej rolę ICT jako czynnika wspomagającego integrację społeczną i podnoszącego jakość Ŝycia. W strategii i2010 zostały zaproponowane przez Komisję Europejską 3 priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównowaŝonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakości Ŝycia. Lokalną Agendę Cyfrową zdefiniowano na światowym szczycie miast i samorządów lokalnych w listopadzie 2005 roku w Bilbao jako wspólną strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego projekt, który łączy władze i społeczność lokalną będąc odpowiedzią na jej potrzeby i nadzieje, a zarazem ma na uwadze socjoekonomiczną, kulturalną i instytucjonalną specyfikę kaŝdego miasta i regionu przyczyniając się do wsparcia realizacji programów dąŝących do osiągnięcia zrównowaŝonego rozwoju (wzrost gospodarczy, kultura i toŝsamość, spójność społeczna, środowisko), przynosząc przez to rozwój obywateli miast i regionów, w szczególności tych, którzy wywodzą się z grup najbardziej zdefaworyzowanych 3. Jest ona narzędziem pozwalającym na przezwycięŝenie wykluczenia cyfrowego w kaŝdym zakątku poszerzonej Unii Europejskiej. Owo wykluczenie jest szczególnie widoczne przy porównaniu wielkich metropolii z małymi miastami i obszarami wiejskimi. Dzięki Lokalnej Agendzie Cyfrowej korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa informacyjnego mogą przenikać nawet do najbardziej zdefaworyzowanych obszarów. 1 EISCO ang. European Information Society Conference (europejska konferencja społeczeństwa informacyjnego) to spotkanie organizowane cyklicznie co 2 lata przez Europejską Sieć Władz Lokalnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ELANET), przy wsparciu Komisji Europejskiej. 2 Strategia Lizbońska to plan rozwoju Unii Europejskiej opierający się na załoŝeniu, Ŝe motorem rozwoju gospodarki unijnej będą innowacje, badania naukowe i rozwój nowoczesnych dziedzin przemysłu. W trakcie jej wdraŝania okazało się, iŝ gospodarka UE spisywała się poniŝej oczekiwań (i gorzej od gospodarki USA traktowanej jako punkt odniesienia), co spowodowało opracowaniem dokumentu zatytułowanego i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, który modyfikował załoŝenia Strategii. Zob. 3 Zob. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

5 18 kwietnia 2007 roku na konferencji EISCO w Finlandii (Hämeenlinna) ogłoszono Manifest Lokalnej Agendy Cyfrowej 4, w którym określono 5 obszarów uznanych za priorytetowe dla Lokalnych Agend Cyfrowych: e - Partycypacja e - Integracja powszechny szerokopasmowy dostęp do Internetu bezpieczne lokalne sieci cyfrowe zaawansowane usługi na poziomie lokalnym i miejskim. Idea Lokalnych Agend Cyfrowych jest jednym z rezultatów trwającej od kilkunastu juŝ lat europejskiej debaty dotyczącej rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Debata ta determinowana jest przez działania European Regional Information Society Association Jest to organizacja skupiająca w chwili obecnej 46 członków, pośród których znajdują się 2 polskie województwa: mazowieckie i kujawsko - pomorskie. Realizowane przez projekty takie, jak RISI, IRISI oraz IANIS są w chwili obecnej podstawowym punktem odniesienia dla władz publicznych i podmiotów wpierających ich działania w regionach krajów członkowskich UE w zakresie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Do stworzenia spójnej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN posłuŝono się metodologią RISI (Regional Information Society Initiatives). Jest to opracowany przez 5 zbiór szczegółowych wytycznych dla władz regionalnych i lokalnych, które podjęły decyzję o realizacji w latach własnej polityki innowacyjności, obejmującej takŝe politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zawarte są w niej rekomendacje odnoszące się do wykorzystania funduszy strukturalnych dla realizacji innowacyjnych projektów prorozwojowych i kładące szczególny nacisk na rolę projektów eksperymentalnych. NaleŜy wspomnieć, Ŝe są one w pełni akceptowane i popierane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i powinny stanowić punkt wyjścia dla wdraŝania regionalnych i lokalnych programów operacyjnych Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego. Przewodnik, Tarnów Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

6 Rysunek 1. Metodologia tworzenia opracowań strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego wg RISI 6, 7 Niniejszy dokument opiera się na koncepcji Lokalnej Agendy Cyfrowej, a takŝe czerpie ze wskazówek i doświadczeń zawartych w metodologii RISI. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na rysunku 1, który przedstawia poszczególne etapy procesu realizacji inicjatyw społeczeństwa informacyjnego i zachodzące przy tym pomiędzy nimi interakcje. I.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA WZGLĘDEM DOKUMENTÓW STRATEGICNYCH I AKTÓW PRAWNYCH Podczas tworzenia projektu LPO RSI w GMINIE WOŁOMIN autorzy dbali, aby opracowanie to wykazywało zgodność zarówno z dokumentami o szerszym zasięgu terytorialnym, w tym przede wszystkim ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, e-strategią Województwa Mazowieckiego, projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego czy Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , jak i dokumentami lokalnymi, w tym Strategią rozwoju powiatu wołomińskiego do roku 2015 oraz Strategią zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do roku Realizacja LPO RSI jest zgodna z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, którego załoŝeniem jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŝenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawa poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. W szczególny sposób wdroŝenie niniejszego Planu będzie komplementarne względem pierwszego celu strategicznego, czyli budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa 6 Źródło: Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego. Przewodnik, Tarnów Options Paper opisowy dokument na szczeblu regionalnym lub lokalnym prezentujący uwarunkowania, wyniki inwentaryzacji, bariery, problemy, moŝliwości, wyzwania oraz ryzyka w prowadzeniu działań na rzecz e - Rozwoju, a takŝe moŝliwe wariantowe scenariusze działań i proponowane główne inicjatywy. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

7 jakości Ŝycia mieszkańców województwa, rozumianego zwłaszcza jako inwestycja w kapitał ludzki. W stosunkowo mniejszym zakresie realizacja LPO RSI w Wołominie będzie wspierać realizację celów strategicznych: zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównowaŝonego rozwoju. TakŜe realizacja pierwszego celu pośredniego wspomnianej Strategii, określonego jako rozwój kapitału społecznego będzie wzmacniana poprzez wdroŝenie LPO RSI w Wołominie, w szczególności na kierunku działań 1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji. Osiągniecie celu szczegółowego drugiego wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz piątego rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu równieŝ będą wspierane poprzez realizację niniejszego programu operacyjnego. W oczywisty sposób implementacja LPO RSI w Wołominie będzie się wpisywać w realizację e-strategii Województwa Mazowieckiego, będąc lokalnym instrumentem wspierania realizacji wszystkich 4 jej priorytetów zdefiniowanych jako: stworzenie systemu usług on-line dla mieszkańców pobudzanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zarządzanie e - Rozwojem oraz kreowanie i pomnaŝanie kapitału ludzkiego. W kaŝdym przypadku Lokalny Plan pozwoli na jeszcze lepsze, bo doskonale dopasowane do wymagań i oczekiwań lokalnej społeczności oraz istniejących warunków, realizowanie priorytetów i wchodzących w ich skład celów wspólnych dla całego Mazowsza. Wpisując się w proces aktywnej realizacji e-strategii, LPO RSI zagwarantuje, Ŝe Wołomin dotrzyma kroku pozostałym subregionom, a nawet będzie miał szansę stać się liderem na polu rozwoju społeczeństwa Informacyjnego w swoim województwie. W latach w polskich regionach podstawowymi narzędziami słuŝącymi realizacji strategii rozwojowych będą regionalne programy operacyjne. Dokumenty te, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, będą podstawą do zawarcia kontraktów regionalnych o dofinansowanie umoŝliwiających wykorzystanie funduszy unijnych. W chwili obecnej projekt Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata jest w fazie uzgadniania z Komisją Europejską. Niniejszy Lokalny Plan wpisuje się w RPO, wykazując zgodność zarówno z jego ogólnym celem określanym jako poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, jak równieŝ z jego priorytetami: I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II: Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza. Odnosząc się do priorytetu I RPO WM, dostrzec moŝna zgodność LPO RSI GW zarówno z jego celem ogólnym, tj. poprawą konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, jak i niektórymi z jego celów szczegółowych, takimi jak: Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

8 zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą badawczo - rozwojową. podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MŚP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego połoŝenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. RównieŜ w przypadku priorytetu II Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza dokument jest komplementarny z jego celem ogólnym, definiowanym jako Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e - Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata , ale takŝe ze wszystkimi celami szczegółowymi, czyli: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu rozwój e - usług dla obywateli rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Zagospodarowanie przestrzenne GMINY WOŁOMIN umoŝliwia jej władzom takŝe korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych dla terenów wiejskich. W latach Polska będzie miała do wykorzystania ,00 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Posiadanie dziedzinowego planu rozwoju ułatwi gminie pozyskiwanie środków finansowych z tej puli, jako Ŝe jest on zgodny z 3 osią działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej, przejawiającą się m.in. w róŝnicowaniu działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małŝonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. LPO RSI wykazuje wreszcie zgodność z subregionalnymi dokumentami strategicznymi takimi, jak Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do roku 2015 i Strategia zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku. W przypadku Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego, komplementarność LPO RSI z tym opracowaniem, odzwierciedla się w brzmieniu celów strategicznych: II: Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaŝy miejsc pracy i poprawy finansów samorządów IV: Podniesienie poziomu Ŝycia i integracja mieszkańców powiatu V: Tworzenie i intensywna promocja nowego wizerunku powiatu Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

9 Proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego, będący przedmiotem niniejszego dokumentu, ułatwi realizację zarówno generalnego celu kierunkowego zawartego w Strategii zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku, czyli zapewnienie jak najlepszego środowiska Ŝycia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Wołomin w oparciu o aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz bliskość Warszawy, jak i niektórych celów strategicznych takich, jak: Cel 1: Tworzenie jak najlepszych warunków do trwałego wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców i dalszego rozwoju gospodarczego Cel 2: Stała poprawa warunków zamieszkiwania i wypoczynku mieszkańców oraz jakości świadczonych usług społecznych. I.2 OBOWIĄZKI GMINY WYNIKAJĄCE Z UREGULOWAŃ PRAWNYCH Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce 8 jest zobowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 9, rozumianej jako ogół jej mieszkańców. W przepisach prawa powszechnie obowiązującego w chwili obecnej, zarówno pośród zadań własnych gminy, jak i pośród zadań zleconych brak jest jakiegokolwiek bezpośrednio odnoszącego się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja wielu z nich moŝe jednak zostać znacząco usprawniona, a często wręcz zrewolucjonizowana, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z dziedziny ICT i spopularyzowaniu ich wykorzystania pośród urzędników i mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, Ŝe w dziedzinach takich jak choćby ochrona zdrowia, edukacja publiczna, organizacja ruchu drogowego, kultura (w szczególności moŝna wymienić tu biblioteki gminne) oraz promocja gminy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia, przesyłania i przetwarzania informacji, moŝe zaskutkować znaczącym usprawnieniem procesu pracy, a często wręcz wprowadzić zupełnie nową jakość. Brak więc bezpośrednich odniesień do informatyzacji oraz szerzej rozumianej budowy społeczeństwa informacyjnego, nie moŝe być usprawiedliwieniem dla niewłączania tych zagadnień w plany i strategie rozwojowe gmin, gdyŝ obecnie w wielu sprawach stanowią one bodaj najefektywniejsze narzędzie słuŝące realizacji zadań wyznaczonych jednostkom samorządu terytorialnego przez ustawy. Pewne obowiązki z zakresu informatyzacji działalności gmin wprowadza ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 10. W artykule 2 wymienia się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich organy pośród szerszego katalogu podmiotów, do których stosuje się jej przepisy. Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego i ich organy do zapewnienia moŝliwości wymiany informacji równieŝ w formie elektronicznej wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw naleŝących do ich zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 8 Art. 164 ust. 1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U nr 78 poz Art. 7 ust. 1 Ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz. U nr 16 poz Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005, Dz. U nr 64 poz Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

10 Dla obywateli najistotniejszą formą takiej wymiany jest elektroniczna skrzynka podawcza definiowana jako dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej słuŝący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Innymi słowy jest to rozwiązanie umoŝliwiające wysyłanie dokumentów do organów jednostek samorządu terytorialnego przy pomocy Internetu. Ustawa o podpisie elektronicznym 11 reguluje, Ŝe do 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej są zobowiązane do umoŝliwienia odbiorcom usług certyfikacyjnych (zdefiniowanych jako wydawanie certyfikatów umoŝliwiających potwierdzenie toŝsamości osoby składającej podpis elektroniczny, znakowanie czasem lub inne usługi związane z podpisem elektronicznym), wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. NaleŜy z tego miejsca zaznaczyć, iŝ przepisy wykonawcze do ustawy precyzują minimalne standardy, jakie powinny spełniać systemy teleinformatyczne; w szczególności podają one protokoły komunikacyjne i szyfrujące oraz formaty zapisu danych (tekst, grafika), a takŝe wymagania stawiane warunkom doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym 12. I.3 WYZWANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ WYNIKAJĄCE Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Niewątpliwie warunkiem sine qua non powodzenia realizacji Lokalnej Agendy Cyfrowej jest głębokie zaangaŝowanie samorządowych władz szczebla lokalnego w jej wdraŝanie trudno realnie liczyć na sukces rozwojowy, spychając kwestie społeczeństwa informacyjnego na boczny tor. Samo przyjęcie dokumentu typu plan operacyjny w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest waŝnym krokiem, aczkolwiek wciąŝ jeszcze niewystarczającym. Jedynie długofalowość działań związanych z rozwojem SI prowadzi do sukcesu na tym polu, tak więc zapewnienie trwałego wsparcia dla idei społeczeństwa informacyjnego jest bodaj największym wyzwaniem stojącym przed gminą będącą na progu realizacji Lokalnej Agendy Cyfrowej. Kluczem do sukcesu jest integracja całej lokalnej społeczności wokół tej idei uświadomienie wszystkim grupom społecznym korzyści z niej płynących, przy równoczesnym ukazaniu zagroŝeń wynikających z jej porzucenia. Pomocne w tym zakresie moŝe być wyłonienie grupy lokalnych liderów Agendy, którzy będą w stanie zintegrować społeczność lokalną wokół tej idei, a takŝe nadać właściwy kierunek podejmowanym działaniom. Wskazane jest, aby roli tej podjęły się władze gminy jako posiadające szeroką gamę narzędzi pomocnych przy realizacji strategii. Innymi słowy rola władz GMINY WOŁOMIN nie moŝe się ograniczać jedynie do przyjęcia strategii, ale wręcz musi obejmować takŝe uczestnictwo i koordynację na wszelkich etapach jej wdraŝania. W ścisłym związku ze wspomnianym wyŝej zagadnieniem pozostaje kwestia zapewnienia odpowiednich środków na realizację programu. Mimo najlepszych chęci bez odpowiednich środków finansowych dostępnych podczas całego procesu wdraŝania Lokalna Agenda Cyfrowa pozostanie jedynie zbiorem postulatów i Ŝyczeń. 11 Art. 58 pkt 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, Dz. U nr 130 poz Dz. U nr 200 poz i Dz. U nr 212 poz Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

11 Wprowadzanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego do funkcjonowania społeczności lokalnych ma miejsce w róŝnych krajach Europy juŝ od wielu lat. Umiejętność twórczego zastosowania doświadczeń innych regionów, nawet jeśli nie zdecyduje o końcowym sukcesie lub poraŝce, z całą pewnością znacząco wpłynie na uzyskane rezultaty. W takiej sytuacji władze gminy powinny rozwaŝyć korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, takŝe na etapie wdraŝania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co pozwoli na moŝliwie pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza Lokalny Plan Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego GMINY WOŁOMIN. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

12 ROZDZIAŁ II. DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN Podczas jednego z warsztatów strategicznych 13 związanych z powstawaniem Lokalnego Planu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN na lata przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było dokonanie wstępnej oceny stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez reprezentatywną grupę osób. Opinie zebrane w wyniku badania pozwoliły sformułować wstępną tezę o niewystarczająco satysfakcjonującym poziomie wiedzy i umiejętności korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych, a takŝe pewnych zapóźnieniach infrastrukturalnych w tym zakresie. Pod dyskusję poddano m.in.: ogólny poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie wiedzę decydentów w temacie moŝliwości stosowania technologii informacji i komunikacji ocenę oficjalnej witryny internetowej gminy jakość łączy internetowych na terenach wiejskich. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry 10,00% 0,00% Obecny stan rozwoju SI w gminie Wiedza decydentów gminy nt SI Rysunek 2. Ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wiedzy decydentów na temat problematyki społeczeństwa informacyjnego Ogólna ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN wynikająca z analizy ankiet jest niska. PrzewaŜa pogląd, Ŝe poziom ten znacząco odbiega od oczekiwań społeczności lokalnej tak twierdzi przeszło 60% badanych. O połowę mniejsza grupa jest zdania, Ŝe stan rozwoju SI w gminie jest na poziomie dostatecznym. 6% uwaŝa z kolei, Ŝe Wołomin jest miejscem, w którym technologie informacji i komunikacji są na dobrym poziomie. 13 Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas warsztatu w Urzędzie Miasta w Wołominie w dniu 19 czerwca 2007 r., w którym uczestniczyło 37 osób przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek mu podległych, radnych Rady Miejskiej w Wołominie, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, reprezentantów placówek słuŝby zdrowia, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i in. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

13 Znacząco róŝna od oceny stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest ocena wiedzy władz gminy w zakresie moŝliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie. Decydenci tylko przez niespełna 1/3 respondentów uznani zostali za laików. Nieco ponad 40% uwaŝa, Ŝe poziom ich wiedzy jest wystarczający, a co trzeci badany ocenia wiedzę osób sprawujących władzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Ocena jakości oficjalnej strony www Wołomina 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ocena niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry Rysunek 3. Ocena jakości oficjalnej strony www GMINY WOŁOMIN Oficjalna witryna Wołomina (www.um.wolomin.pl) jest jedną z kilku stron internetowych, w których znaleźć moŝna informacje na temat GMINY WOŁOMIN. Wśród oceniających ją osób przewaŝała (47%) opinia, Ŝe witryna prowadzona jest na poziomie dostatecznym. Za dobrą uznała ją ponad 1/3 ankietowanych, a jako słabą oceniło ją blisko 20% respondentów. Nikt z badanych nie uznał, Ŝe jest to pod względem funkcjonalności i estetyki strona prowadzona na bardzo dobrym poziomie. Ocena jakości łączy na obszarach wiejskich 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry Rysunek 4. Ocena jakości łączy internetowych na obszarach wiejskich Dostęp do Internetu na terenach wiejskich jest jedną z największych bolączek województwa mazowieckiego. Nie inaczej jest w GMINIE WOŁOMIN. Blisko 80% ankietowanych wyraŝa pogląd, Ŝe jakość łączy internetowych na wsi jest na poziomie niesatysfakcjonującym z punktu widzenia potencjalnego uŝytkownika i to zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym. Co piąty badany jest zdania, Ŝe poziom świadczenia usług internetowych w sołectwach jest dostateczny. Nie padły natomiast Ŝadne wskazania na dobrą i bardzo dobrą Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

14 jakość łączy internetowych, co jednoznacznie potwierdza tezę o niskim wykorzystaniu Internetu poza miastem. Władze GMINY WOŁOMIN jeszcze w 2005 roku podjęły działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kierując projekt Infrastruktura teleinformatycznego centrum na terenie miasta i gminy Wołomin do konkursu organizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. ZałoŜeniem projektu była budowa infrastruktury dla systemu transmisji danych, sygnału multimedialnego oraz monitoringu wizyjnego na terenie całej gminy. Projekt nie znalazł uznania w ocenie panelu ekspertów i nie otrzymał wsparcia finansowego, niemniej pewne zadania w nim zapisane doczekały się realizacji. W chwili obecnej południowa strona miasta pokryta jest napowietrzną siecią światłowodową, słuŝącą póki co na potrzeby monitoringu wizyjnego, jednak docelowo zakłada się dostarczanie tą drogą usług internetowych. 2.1 SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA LOKALNEGO E - ROZWOJU W GMINIE WOŁOMIN GMINA WOŁOMIN jest największą pod względem liczby ludności (49,6 tys.) pośród 11 gmin znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu wołomińskiego, najliczniej zamieszkałego powiatu (202,5 tys.) w województwie mazowieckim. 3/4 ludności (36,7 tys.) GMINY WOŁOMIN to mieszkańcy miasta, a dalsze 12,9 tys. zamieszkuje tereny wiejskie, na których zlokalizowanych jest 15 sołectw. Na terenie gminy funkcjonuje 13 placówek szkolnych, w tym 8 zespołów szkół (5 w mieście i 3 na terenach wiejskich) oraz 5 samodzielnych szkół podstawowych (2 w mieście i 3 na terenach wiejskich) 14 : 1. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie (Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 1) 2. Zespół Szkół nr 2 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2) 3. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie (III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 3) 4. Zespół Szkół nr 4 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4 i gimnazjum dla dorosłych) 5. Zespół Szkół nr 4 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 5) 6. Zespół Szkół w Duczkach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 7. Zespół Szkół w Czarnej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 8. Zespół Szkół w Ossowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie 10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie 11. Szkoła Podstawowa w Majdanie 12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu 13. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu. 14 Zob. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

15 W zakresie słuŝby zdrowia, w Wołominie funkcjonują 4 publiczne placówki opieki zdrowotnej 15 (na 24 tego typu instytucje w powiecie wołomińskim 16 ) 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 2. Pogotowie Ratunkowe 3. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 4. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 z filią w Zagościńcu 5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINĘ WOŁOMIN jako największą jednostkę terytorialną powiatu wołomińskiego, a takŝe z uwagi na fakt, Ŝe miasto Wołomin jest siedzibą władz powiatowych postrzegać moŝna w kategorii lokalnego lidera rozwoju. Analiza danych statystycznych stawia jednak ten naturalny zdawać by się mogło pogląd pod znakiem zapytania. Zarówno bowiem wskaźniki gospodarcze, jak i wskaźniki obrazujące zagadnienia związane z informatyzacją w oświacie sytuują gminę jako w okolicach środka stawki wśród innych gmin powiatu wołomińskiego, a co za tym idzie równieŝ w środku stawki samorządów w skali województwa. Znajduje to swoje potwierdzenie w badaniu wskaźnika potencjału e - Rozwoju 17, w którym powiat wołomiński zaliczony został wprawdzie do grupy powiatów o wysokim poziomie e - Rozwoju, ale zarówno wyniki podwskaźników potencjału gospodarczego i potencjału edukacyjnego klasyfikowały go w kategorii przeciętny. Rysunek 5. GMINA WOŁOMIN na tle powiatu wołomińskiego W GMINIE WOŁOMIN na koniec 2006 roku zarejestrowanych było 3258 osób bezrobotnych, z czego 50,5% to męŝczyźni, a 49,5% kobiety 18. Stopa bezrobocia dla powiatu wołomińskiego na koniec 2006 roku kształtowała się na poziomie 18,4%, co znacząco (o 7 punktów procentowych) przewyŝszało średnią wojewódzką, a takŝe było zdecydowanie najwyŝszą wartością w podregionie warszawskim. 15 Zob. 16 Rejestr ZOZ wg. CSIOZ, 17 Zob. e-strategia Województwa Mazowieckiego. 18 Dane GUS na r. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

16 TakŜe dochody budŝetu GMINY WOŁOMIN mocno odbiegają od średniej wojewódzkiej, osiągając zaledwie 56% jego wartości (1547, 69 zł wobec 2740,95 zł). Wskaźnik ten pozostaje jednocześnie na poziomie niŝszym od średniej dla powiatu wołomińskiego, wynoszącej 1640,77 zł. Warto zwrócić uwagę, Ŝe jedynie dwie gminy: Kobyłka i Tłuszcz, plasują się poniŝej poziomu Wołomina. Dochody GMINY WOŁOMIN znacząco kontrastują chociaŝby z takim samym wskaźnikiem dla gminy Zielonka, która wykazuje przeciętne dochody na 1 mieszkańca w wysokości 2103,58 zł. Jednostka samorządu terytorialnego Ogółem [zł] województwo mazowieckie 2 740,95 powiat wołomiński 1 640,77 Kobyłka 1 415,03 Marki 1 697,69 Ząbki 1 562,03 Zielonka 2 103,58 Dąbrówka 1 784,05 Jadów 1 741,70 Klembów 1 586,66 Poświętne 1 582,90 Radzymin 1 807,81 Strachówka 1 650,24 Tłuszcz 1 482,01 Wołomin 1 547,69 Tabela 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego powiatu wołomińskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (GUS, 2006) Nieznacznie niŝszy wskaźnik podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON od średniej wojewódzkiej, za to nieco wyŝszy od średniej dla powiatu wołomińskiego pod względem liczby funkcjonujących na terenie gminy firm Wołomin ma juŝ znacznie lepsze notowania. Jednostka samorządu terytorialnego Podmioty zarejestrowane w REGON na 1000 mieszkańców województwo mazowieckie 117,87 powiat wołomiński 105,30 Kobyłka 128,09 Marki 132,10 Ząbki 145,37 Zielonka 139,98 Dąbrówka 60,71 Jadów 46,83 Klembów 47,28 Poświętne 48,71 Radzymin 92,33 Strachówka 38,21 Tłuszcz 60,32 Wołomin 110,57 Tabela 2. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach powiatu wołomińskiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (GUS, 2006) Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

17 Pod względem liczby zarejestrowanych firm, Wołomin na szczeblu powiatowym ustępuje, choć znacząco, tylko czterem gminom: Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka. GMINA WOŁOMIN na tle sąsiednich jednostek samorządowych plasuje się w środkowych rejonach rankingów obrazujących potencjalne warunki i zapotrzebowanie na działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nie potwierdza tym samym teoretycznych moŝliwości wynikających z połoŝenia geograficznego, a takŝe z lokalnego przywództwa politycznego związanego z lokalizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie. 2.2 INFORMATYZACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŁOMINIE Statystyka dotycząca podstawowych danych w zakresie informatyzacji wskazuje na pewne braki Urzędu Miejskiego w Wołominie. Okazuje się (tabela 3), Ŝe niespełna połowa (50 ze 111) stanowisk komputerowych ma łączność z Internetem, co powoduje, Ŝe dostęp urzędników do informacji zewnętrznej jest ograniczony, co moŝe w określonych przypadkach spowalniać i destabilizować sposób pracy w środowisku elektronicznym. Z kolei wymiana informacji wewnątrz urzędu odbywa się za pośrednictwem wydzielonych sieci i podsieci 19 logicznych, a takŝe elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) DocuSafe Dokument. Zakup licencji i usług wdroŝenia tego systemu pozwala na zarządzanie dokumentami, sprawami, procedurami i o czym juŝ wspomniano przepływem informacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie 20. System ten docelowo ma umoŝliwiać definiowanie, monitorowanie i wykonywanie procesów pracy poszczególnych wydziałów Urzędu, a tym samym usprawniać mechanizmy obsługi interesantów. UmoŜliwia takŝe eksport danych do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i wsparcie dla podpisu elektronicznego PKI 21. Wskaźnik Wartość liczba pracowników w urzędzie 120 ilość stanowisk komputerowych w urzędzie 111 ilość stanowisk komputerowym z dostępem do Internetu 50 odsetek komputerów z dostępem do Internetu 45% liczba pracowników zajmujących się informatyką 2 rodzaj dostępu do Internetu przepustowość łączy internetowych xdsl 4 Mbps liczba serwerów w urzędzie 5 elektroniczny obieg dokumentów sieci wewnętrzne Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące informatyzacji w urzędzie Zwraca uwagę wysoka przepustowość łączy internetowych przekraczająca 4Mbps, a takŝe stosunkowo duŝa liczba serwerów (5) w urzędzie, obsługujących poszczególne systemy. Urząd Miejski w Wołominie posiada ponadto liczne zabezpieczenia (w tym wydzielona sieć energetyczna, zasilanie awaryjne, ochrona antywirusowa) mające zapewnić niezakłóconą pracę sprzętu komputerowego i funkcjonujących w urzędzie systemów. Tak Tak 19 W tym: odseparowana galwanicznie podsieć Systemu Dowodów Osobistych, wydzielona logiczna sieć ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydzielona logiczna sieć systemów back-office oraz Internet. 20 System wdroŝono w 2006 roku 21 ang. Public Key Infrastructure infrastruktura klucza publicznego. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

18 Pewnym brakiem, a zarazem koniecznością w najbliŝszej perspektywie czasowej jest integracja istniejących systemów back-office 22 z obiegiem dokumentów, a takŝe wdroŝenie systemów typu front-office, w tym przede wszystkim e-urzędu. Na lata planowane jest wdroŝenie systemu URZĄD-NT wykonanego w środowisku graficznym w oparciu o bazę Oracle 10g. W związku z planowanym przejściem na nową platformę, w 2007 roku zostanie zakończona wymiana sprzętu komputerowego na stanowiskach pracujących w nowym systemie. Na rysunku 6 z kolei przedstawione zostały dane na temat struktury wiekowej sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Wynika z niego, Ŝe blisko połowa komputerów jest sprzętem liczącym maksimum 2 lata 23 ; pozostałe mieszczą się w przedziale 2-4 lata, z tym, Ŝe wiek raptem 18% przekracza 3 lata. Struktura wiekowa komputerów w UM w Wołominie 18% 45% mniej niŝ 2 lata 2-3 lata 3-4 lata 37% Rysunek 6. Struktura wiekowa sprzętu komputerowego w UM w Wołominie Z danych dotyczących procesów informatyzacji Urzędu Miejskiego w Wołominie najmniej korzystną wartość przyjmuje wskaźnik obrazujący odsetek komputerów podłączonych do sieci Internet, wynoszący 45%, co przekłada się na zmniejszoną dostępność do informacji zewnętrznej. Widoczne są równieŝ bariery we wdraŝaniu niektórych systemów, zwłaszcza elektronicznego obiegu dokumentów, co wynika przede wszystkim z przyzwyczajeń kadry urzędniczej do pracy poza środowiskiem elektronicznym i wymiany informacji w sposób tradycyjny, drogą papierową. Wykonanie kroku, jakim jest wdroŝenie EOD, jest jednak warunkiem koniecznym dla adaptacji kolejnych rozwiązań bazujących na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, mających na celu usprawnienie pracy Urzędu z jednej strony, a wychodzących naprzeciw oczekiwaniom interesantów z drugiej. Z kolei zwraca uwagę fakt duŝej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem funkcjonowania sieci informatycznej w urzędzie, co pośrednio wpływa na stosunkowo niską dostępność do Internetu; stanowiska komputerowe wewnątrz wydzielonych sieci logicznych ze względów bezpieczeństwa właśnie są niepodłączone do Internetu. 22 Zintegrowany system Urząd obejmujący 22 podsystemy, w tym: (1) administrator systemu; (2) kartoteka osób fizycznych i prawnych; (3) budŝet; (4) księgowość organu finansowego; (5) księgowość jednostki budŝetowej; (6) sprawozdawczość budŝetowa + RIO; (7) środki trwałe; (8) rejestry VAT i fakturowanie; (9) kasa; (10) podatek od nieruchomości; (11) podatek rolny; (12) podatek leśny; (13) wymiar podatku od środków transportu; (14) księgowość podatkowa; (15) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów; (16) opłaty dzierŝawne; (17) mienie komunalne; (18) kadry; (19) płace z eksportem do Płatnika ZUS; (20) umowy zlecenia; (21) ewidencja działalności gospodarczej; (22) koncesje na sprzedaŝ alkoholu. 23 Zakupu 20 nowych jednostek dokonano we wrześniu 2007r. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

19 2.3 KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE WOŁOMIN W celu zdiagnozowania stanu obecnego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin, dokonano analizy porównawczej z innymi gminami powiatu wołomińskiego, a takŝe ze średnią wartością dla powiatu oraz dla województwa. Do badania wykorzystane zostały podstawowe wskaźniki komputeryzacji: liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadających na 1 komputer ilość komputerów przypadających na 1 pracownię Ilość komputerów podłączonych do sieci Internet. Punktem wyjścia do dalszych prac niech będzie analiza wartości wskaźnika określającego parytet liczby uczniów w stosunku do liczby mieszkańców. GMINA WOŁOMIN jest jedną z trzech gmin miejsko-wiejskich (obok Radzymina i Tłuszcza) w powiecie wołomińskim, które charakteryzują się najwyŝszą liczbą uczniów względem liczby mieszkańców. Wartość wskaźnika dla Wołomina (140,09) przewyŝsza średnią wartość dla powiatu o 13 uczniów/1000 mieszkańców. Jednostka samorządu terytorialnego liczba uczniów na 1000 mieszkańców Powiat wołomiński 127,31 Kobyłka 114,73 Marki 110,84 Ząbki 105,72 Zielonka 126,00 Dąbrówka 130,73 Jadów 131,94 Klembów 120,21 Poświętne 117,00 Radzymin 145,30 Strachówka 102,99 Tłuszcz 145,18 Wołomin 140,09 Tabela 4. Ilość uczniów na 1000 mieszkańców Absolutnie podstawowym wskaźnikiem pozwalającym wyciągnąć istotne wnioski w przedmiocie komputeryzacji w szkołach jest liczba uczniów przypadających na 1 stanowisko komputerowe. Wskaźnik ten jest swoistą jednostką miary komfortu korzystania ze sprzętu komputerowego przez uczniów przede wszystkim w czasie lekcji informatyki, ale równieŝ wskazuje na ewentualne moŝliwości jego wykorzystania w trybie zajęć pozalekcyjnych. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

20 jednostka samorządu terytorialnego liczba uczniów szkół podst. przypadających na 1 komputer województwo mazowieckie powiat wołomiński Kobyłka Marki Ząbki Zielonka Dąbrówka Jadów Klembów Poświętne Radzymin Strachówka Tłuszcz Wołomin Wołomin miasto Wołomin obszar wiejski Tabela 5. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer W szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie GMINY WOŁOMIN komputeryzacja mierzona liczbą uczniów przypadających na 1 komputer jest procesem, który klasyfikuje tę jednostkę samorządową na ostatnim miejscu pośród wszystkich gmin powiatu wołomińskiego. Dość powiedzieć, Ŝe wg danych GUS w 2003 roku w gminnych szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich, nie było Ŝadnych pracowni komputerowych, więc i uczniowie nie mogli doskonalić swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera, a tym samym korzystania z Internetu. Niewiele lepiej było w samym Wołominie, o czym świadczy trzykrotnie przewyŝszający ówczesną średnią wojewódzką wskaźnik, którego wartość wynosiła 119 uczniów na 1 komputer. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja ta uległa poprawie, aczkolwiek Wołomin wciąŝ pozostaje na ostatniej pozycji w porównaniu z okolicznymi gminami, a wskaźnik 33 uczniów mogących korzystać z 1 komputera pozostaje jednym z najwyŝszych, czyli najbardziej niekorzystnych w skali całego regionu. Na fatalnym poziomie pozostaje wciąŝ zwłaszcza wyposaŝenie szkół wiejskich w sprzęt komputerowy, bo inaczej nie sposób interpretować średniej 42 uczniów na 1 komputer. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo