LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień 2007 Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

2 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 2007 Dokument został opracowany w okresie czerwiec - wrzesień 2007 roku przez zespół ekspertów Stowarzyszenia "Miasta w Internecie": Krzysztof Głomb Marcin Kuflowski Artur Krawczyk Mateusz Przanowski Rafał Urbaś Koncepcja metodyczna i redakcja: Marcin Kuflowski Korekta: Agnieszka Stępniewska Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

3 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 4 PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN... 4 I.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA WZGLĘDEM DOKUMENTÓW STRATEGICNYCH I AKTÓW PRAWNYCH... 6 I.2 OBOWIĄZKI GMINY WYNIKAJĄCE Z UREGULOWAŃ PRAWNYCH... 9 I.3 WYZWANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ WYNIKAJĄCE Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ROZDZIAŁ II DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA LOKALNEGO E - ROZWOJU W GMINIE WOŁOMIN INFORMATYZACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŁOMINIE KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE WOŁOMIN BADANIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WOŁOMIN ANALIZA SWOT/TOWS ROZDZIAŁ III WIZJA, MISJA I CELE OPERACYJNE E - ROZWOJU GMINY WOŁOMIN WIZJA I MISJA GMINY WOŁOMIN W ZAKRESIE KREOWANIA LOKALNEGO POTENCJAŁU E - ROZWOJU CELE OPERACYJNE I REKOMENDOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ WZMOCNIENIA POTENCJAŁU LOKALNEGO E - ROZWOJU ROZDZIAŁ IV PROJEKTY GŁÓWNE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DLA GMINY WOŁOMIN NA LATA ROZDZIAŁ V MONITORING WDRAśANIA LOKALNEGO PLANU OPERACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

4 ROZDZIAŁ I. PROGRAMOWANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN Wspieranie i koordynowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze gminy, wymaga przemyślanego i perspektywicznego planu, który uwzględniałby lokalną specyfikę, wyznaczał cele oraz proponował sposoby ich osiągnięcia. Lokalna Agenda Cyfrowa to idea powstała podczas konferencji EISCO 1 w maju 2005 r. w Krakowie, koncentrująca się na wdraŝaniu programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Ŝycie lokalne. W wymiarze europejskim Lokalna Agenda Cyfrowa jest waŝnym czynnikiem działającym na rzecz realizacji zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej 2 (i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia) ukierunkowanej na wspieranie otwartej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej oraz akcentującej rolę ICT jako czynnika wspomagającego integrację społeczną i podnoszącego jakość Ŝycia. W strategii i2010 zostały zaproponowane przez Komisję Europejską 3 priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównowaŝonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakości Ŝycia. Lokalną Agendę Cyfrową zdefiniowano na światowym szczycie miast i samorządów lokalnych w listopadzie 2005 roku w Bilbao jako wspólną strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego projekt, który łączy władze i społeczność lokalną będąc odpowiedzią na jej potrzeby i nadzieje, a zarazem ma na uwadze socjoekonomiczną, kulturalną i instytucjonalną specyfikę kaŝdego miasta i regionu przyczyniając się do wsparcia realizacji programów dąŝących do osiągnięcia zrównowaŝonego rozwoju (wzrost gospodarczy, kultura i toŝsamość, spójność społeczna, środowisko), przynosząc przez to rozwój obywateli miast i regionów, w szczególności tych, którzy wywodzą się z grup najbardziej zdefaworyzowanych 3. Jest ona narzędziem pozwalającym na przezwycięŝenie wykluczenia cyfrowego w kaŝdym zakątku poszerzonej Unii Europejskiej. Owo wykluczenie jest szczególnie widoczne przy porównaniu wielkich metropolii z małymi miastami i obszarami wiejskimi. Dzięki Lokalnej Agendzie Cyfrowej korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa informacyjnego mogą przenikać nawet do najbardziej zdefaworyzowanych obszarów. 1 EISCO ang. European Information Society Conference (europejska konferencja społeczeństwa informacyjnego) to spotkanie organizowane cyklicznie co 2 lata przez Europejską Sieć Władz Lokalnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ELANET), przy wsparciu Komisji Europejskiej. 2 Strategia Lizbońska to plan rozwoju Unii Europejskiej opierający się na załoŝeniu, Ŝe motorem rozwoju gospodarki unijnej będą innowacje, badania naukowe i rozwój nowoczesnych dziedzin przemysłu. W trakcie jej wdraŝania okazało się, iŝ gospodarka UE spisywała się poniŝej oczekiwań (i gorzej od gospodarki USA traktowanej jako punkt odniesienia), co spowodowało opracowaniem dokumentu zatytułowanego i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, który modyfikował załoŝenia Strategii. Zob. 3 Zob. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

5 18 kwietnia 2007 roku na konferencji EISCO w Finlandii (Hämeenlinna) ogłoszono Manifest Lokalnej Agendy Cyfrowej 4, w którym określono 5 obszarów uznanych za priorytetowe dla Lokalnych Agend Cyfrowych: e - Partycypacja e - Integracja powszechny szerokopasmowy dostęp do Internetu bezpieczne lokalne sieci cyfrowe zaawansowane usługi na poziomie lokalnym i miejskim. Idea Lokalnych Agend Cyfrowych jest jednym z rezultatów trwającej od kilkunastu juŝ lat europejskiej debaty dotyczącej rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Debata ta determinowana jest przez działania European Regional Information Society Association Jest to organizacja skupiająca w chwili obecnej 46 członków, pośród których znajdują się 2 polskie województwa: mazowieckie i kujawsko - pomorskie. Realizowane przez projekty takie, jak RISI, IRISI oraz IANIS są w chwili obecnej podstawowym punktem odniesienia dla władz publicznych i podmiotów wpierających ich działania w regionach krajów członkowskich UE w zakresie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Do stworzenia spójnej koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN posłuŝono się metodologią RISI (Regional Information Society Initiatives). Jest to opracowany przez 5 zbiór szczegółowych wytycznych dla władz regionalnych i lokalnych, które podjęły decyzję o realizacji w latach własnej polityki innowacyjności, obejmującej takŝe politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zawarte są w niej rekomendacje odnoszące się do wykorzystania funduszy strukturalnych dla realizacji innowacyjnych projektów prorozwojowych i kładące szczególny nacisk na rolę projektów eksperymentalnych. NaleŜy wspomnieć, Ŝe są one w pełni akceptowane i popierane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i powinny stanowić punkt wyjścia dla wdraŝania regionalnych i lokalnych programów operacyjnych Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego. Przewodnik, Tarnów Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

6 Rysunek 1. Metodologia tworzenia opracowań strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego wg RISI 6, 7 Niniejszy dokument opiera się na koncepcji Lokalnej Agendy Cyfrowej, a takŝe czerpie ze wskazówek i doświadczeń zawartych w metodologii RISI. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na rysunku 1, który przedstawia poszczególne etapy procesu realizacji inicjatyw społeczeństwa informacyjnego i zachodzące przy tym pomiędzy nimi interakcje. I.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ LOKALNEGO PLANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA WZGLĘDEM DOKUMENTÓW STRATEGICNYCH I AKTÓW PRAWNYCH Podczas tworzenia projektu LPO RSI w GMINIE WOŁOMIN autorzy dbali, aby opracowanie to wykazywało zgodność zarówno z dokumentami o szerszym zasięgu terytorialnym, w tym przede wszystkim ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, e-strategią Województwa Mazowieckiego, projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego czy Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , jak i dokumentami lokalnymi, w tym Strategią rozwoju powiatu wołomińskiego do roku 2015 oraz Strategią zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do roku Realizacja LPO RSI jest zgodna z celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, którego załoŝeniem jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŝenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawa poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. W szczególny sposób wdroŝenie niniejszego Planu będzie komplementarne względem pierwszego celu strategicznego, czyli budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa 6 Źródło: Jak rozwijać regionalne inicjatywy społeczeństwa informacyjnego. Przewodnik, Tarnów Options Paper opisowy dokument na szczeblu regionalnym lub lokalnym prezentujący uwarunkowania, wyniki inwentaryzacji, bariery, problemy, moŝliwości, wyzwania oraz ryzyka w prowadzeniu działań na rzecz e - Rozwoju, a takŝe moŝliwe wariantowe scenariusze działań i proponowane główne inicjatywy. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

7 jakości Ŝycia mieszkańców województwa, rozumianego zwłaszcza jako inwestycja w kapitał ludzki. W stosunkowo mniejszym zakresie realizacja LPO RSI w Wołominie będzie wspierać realizację celów strategicznych: zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównowaŝonego rozwoju. TakŜe realizacja pierwszego celu pośredniego wspomnianej Strategii, określonego jako rozwój kapitału społecznego będzie wzmacniana poprzez wdroŝenie LPO RSI w Wołominie, w szczególności na kierunku działań 1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji. Osiągniecie celu szczegółowego drugiego wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz piątego rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu równieŝ będą wspierane poprzez realizację niniejszego programu operacyjnego. W oczywisty sposób implementacja LPO RSI w Wołominie będzie się wpisywać w realizację e-strategii Województwa Mazowieckiego, będąc lokalnym instrumentem wspierania realizacji wszystkich 4 jej priorytetów zdefiniowanych jako: stworzenie systemu usług on-line dla mieszkańców pobudzanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zarządzanie e - Rozwojem oraz kreowanie i pomnaŝanie kapitału ludzkiego. W kaŝdym przypadku Lokalny Plan pozwoli na jeszcze lepsze, bo doskonale dopasowane do wymagań i oczekiwań lokalnej społeczności oraz istniejących warunków, realizowanie priorytetów i wchodzących w ich skład celów wspólnych dla całego Mazowsza. Wpisując się w proces aktywnej realizacji e-strategii, LPO RSI zagwarantuje, Ŝe Wołomin dotrzyma kroku pozostałym subregionom, a nawet będzie miał szansę stać się liderem na polu rozwoju społeczeństwa Informacyjnego w swoim województwie. W latach w polskich regionach podstawowymi narzędziami słuŝącymi realizacji strategii rozwojowych będą regionalne programy operacyjne. Dokumenty te, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, będą podstawą do zawarcia kontraktów regionalnych o dofinansowanie umoŝliwiających wykorzystanie funduszy unijnych. W chwili obecnej projekt Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego na lata jest w fazie uzgadniania z Komisją Europejską. Niniejszy Lokalny Plan wpisuje się w RPO, wykazując zgodność zarówno z jego ogólnym celem określanym jako poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, jak równieŝ z jego priorytetami: I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II: Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza. Odnosząc się do priorytetu I RPO WM, dostrzec moŝna zgodność LPO RSI GW zarówno z jego celem ogólnym, tj. poprawą konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, jak i niektórymi z jego celów szczegółowych, takimi jak: Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

8 zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą badawczo - rozwojową. podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MŚP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego połoŝenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji. RównieŜ w przypadku priorytetu II Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza dokument jest komplementarny z jego celem ogólnym, definiowanym jako Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e - Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata , ale takŝe ze wszystkimi celami szczegółowymi, czyli: przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu rozwój e - usług dla obywateli rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Zagospodarowanie przestrzenne GMINY WOŁOMIN umoŝliwia jej władzom takŝe korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych dla terenów wiejskich. W latach Polska będzie miała do wykorzystania ,00 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Posiadanie dziedzinowego planu rozwoju ułatwi gminie pozyskiwanie środków finansowych z tej puli, jako Ŝe jest on zgodny z 3 osią działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej, przejawiającą się m.in. w róŝnicowaniu działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małŝonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. LPO RSI wykazuje wreszcie zgodność z subregionalnymi dokumentami strategicznymi takimi, jak Strategia rozwoju powiatu wołomińskiego do roku 2015 i Strategia zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku. W przypadku Strategii rozwoju powiatu wołomińskiego, komplementarność LPO RSI z tym opracowaniem, odzwierciedla się w brzmieniu celów strategicznych: II: Przyspieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaŝy miejsc pracy i poprawy finansów samorządów IV: Podniesienie poziomu Ŝycia i integracja mieszkańców powiatu V: Tworzenie i intensywna promocja nowego wizerunku powiatu Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

9 Proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego, będący przedmiotem niniejszego dokumentu, ułatwi realizację zarówno generalnego celu kierunkowego zawartego w Strategii zrównowaŝonego rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2015 roku, czyli zapewnienie jak najlepszego środowiska Ŝycia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Wołomin w oparciu o aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz bliskość Warszawy, jak i niektórych celów strategicznych takich, jak: Cel 1: Tworzenie jak najlepszych warunków do trwałego wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców i dalszego rozwoju gospodarczego Cel 2: Stała poprawa warunków zamieszkiwania i wypoczynku mieszkańców oraz jakości świadczonych usług społecznych. I.2 OBOWIĄZKI GMINY WYNIKAJĄCE Z UREGULOWAŃ PRAWNYCH Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce 8 jest zobowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 9, rozumianej jako ogół jej mieszkańców. W przepisach prawa powszechnie obowiązującego w chwili obecnej, zarówno pośród zadań własnych gminy, jak i pośród zadań zleconych brak jest jakiegokolwiek bezpośrednio odnoszącego się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizacja wielu z nich moŝe jednak zostać znacząco usprawniona, a często wręcz zrewolucjonizowana, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z dziedziny ICT i spopularyzowaniu ich wykorzystania pośród urzędników i mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, Ŝe w dziedzinach takich jak choćby ochrona zdrowia, edukacja publiczna, organizacja ruchu drogowego, kultura (w szczególności moŝna wymienić tu biblioteki gminne) oraz promocja gminy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia, przesyłania i przetwarzania informacji, moŝe zaskutkować znaczącym usprawnieniem procesu pracy, a często wręcz wprowadzić zupełnie nową jakość. Brak więc bezpośrednich odniesień do informatyzacji oraz szerzej rozumianej budowy społeczeństwa informacyjnego, nie moŝe być usprawiedliwieniem dla niewłączania tych zagadnień w plany i strategie rozwojowe gmin, gdyŝ obecnie w wielu sprawach stanowią one bodaj najefektywniejsze narzędzie słuŝące realizacji zadań wyznaczonych jednostkom samorządu terytorialnego przez ustawy. Pewne obowiązki z zakresu informatyzacji działalności gmin wprowadza ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 10. W artykule 2 wymienia się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich organy pośród szerszego katalogu podmiotów, do których stosuje się jej przepisy. Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego i ich organy do zapewnienia moŝliwości wymiany informacji równieŝ w formie elektronicznej wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw naleŝących do ich zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 8 Art. 164 ust. 1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U nr 78 poz Art. 7 ust. 1 Ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Dz. U nr 16 poz Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005, Dz. U nr 64 poz Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

10 Dla obywateli najistotniejszą formą takiej wymiany jest elektroniczna skrzynka podawcza definiowana jako dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej słuŝący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Innymi słowy jest to rozwiązanie umoŝliwiające wysyłanie dokumentów do organów jednostek samorządu terytorialnego przy pomocy Internetu. Ustawa o podpisie elektronicznym 11 reguluje, Ŝe do 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej są zobowiązane do umoŝliwienia odbiorcom usług certyfikacyjnych (zdefiniowanych jako wydawanie certyfikatów umoŝliwiających potwierdzenie toŝsamości osoby składającej podpis elektroniczny, znakowanie czasem lub inne usługi związane z podpisem elektronicznym), wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. NaleŜy z tego miejsca zaznaczyć, iŝ przepisy wykonawcze do ustawy precyzują minimalne standardy, jakie powinny spełniać systemy teleinformatyczne; w szczególności podają one protokoły komunikacyjne i szyfrujące oraz formaty zapisu danych (tekst, grafika), a takŝe wymagania stawiane warunkom doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym 12. I.3 WYZWANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ WYNIKAJĄCE Z BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Niewątpliwie warunkiem sine qua non powodzenia realizacji Lokalnej Agendy Cyfrowej jest głębokie zaangaŝowanie samorządowych władz szczebla lokalnego w jej wdraŝanie trudno realnie liczyć na sukces rozwojowy, spychając kwestie społeczeństwa informacyjnego na boczny tor. Samo przyjęcie dokumentu typu plan operacyjny w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest waŝnym krokiem, aczkolwiek wciąŝ jeszcze niewystarczającym. Jedynie długofalowość działań związanych z rozwojem SI prowadzi do sukcesu na tym polu, tak więc zapewnienie trwałego wsparcia dla idei społeczeństwa informacyjnego jest bodaj największym wyzwaniem stojącym przed gminą będącą na progu realizacji Lokalnej Agendy Cyfrowej. Kluczem do sukcesu jest integracja całej lokalnej społeczności wokół tej idei uświadomienie wszystkim grupom społecznym korzyści z niej płynących, przy równoczesnym ukazaniu zagroŝeń wynikających z jej porzucenia. Pomocne w tym zakresie moŝe być wyłonienie grupy lokalnych liderów Agendy, którzy będą w stanie zintegrować społeczność lokalną wokół tej idei, a takŝe nadać właściwy kierunek podejmowanym działaniom. Wskazane jest, aby roli tej podjęły się władze gminy jako posiadające szeroką gamę narzędzi pomocnych przy realizacji strategii. Innymi słowy rola władz GMINY WOŁOMIN nie moŝe się ograniczać jedynie do przyjęcia strategii, ale wręcz musi obejmować takŝe uczestnictwo i koordynację na wszelkich etapach jej wdraŝania. W ścisłym związku ze wspomnianym wyŝej zagadnieniem pozostaje kwestia zapewnienia odpowiednich środków na realizację programu. Mimo najlepszych chęci bez odpowiednich środków finansowych dostępnych podczas całego procesu wdraŝania Lokalna Agenda Cyfrowa pozostanie jedynie zbiorem postulatów i Ŝyczeń. 11 Art. 58 pkt 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, Dz. U nr 130 poz Dz. U nr 200 poz i Dz. U nr 212 poz Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

11 Wprowadzanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego do funkcjonowania społeczności lokalnych ma miejsce w róŝnych krajach Europy juŝ od wielu lat. Umiejętność twórczego zastosowania doświadczeń innych regionów, nawet jeśli nie zdecyduje o końcowym sukcesie lub poraŝce, z całą pewnością znacząco wpłynie na uzyskane rezultaty. W takiej sytuacji władze gminy powinny rozwaŝyć korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, takŝe na etapie wdraŝania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego, co pozwoli na moŝliwie pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza Lokalny Plan Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego GMINY WOŁOMIN. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

12 ROZDZIAŁ II. DIAGNOZA STANU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN Podczas jednego z warsztatów strategicznych 13 związanych z powstawaniem Lokalnego Planu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN na lata przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było dokonanie wstępnej oceny stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez reprezentatywną grupę osób. Opinie zebrane w wyniku badania pozwoliły sformułować wstępną tezę o niewystarczająco satysfakcjonującym poziomie wiedzy i umiejętności korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych, a takŝe pewnych zapóźnieniach infrastrukturalnych w tym zakresie. Pod dyskusję poddano m.in.: ogólny poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie wiedzę decydentów w temacie moŝliwości stosowania technologii informacji i komunikacji ocenę oficjalnej witryny internetowej gminy jakość łączy internetowych na terenach wiejskich. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry 10,00% 0,00% Obecny stan rozwoju SI w gminie Wiedza decydentów gminy nt SI Rysunek 2. Ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wiedzy decydentów na temat problematyki społeczeństwa informacyjnego Ogólna ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w GMINIE WOŁOMIN wynikająca z analizy ankiet jest niska. PrzewaŜa pogląd, Ŝe poziom ten znacząco odbiega od oczekiwań społeczności lokalnej tak twierdzi przeszło 60% badanych. O połowę mniejsza grupa jest zdania, Ŝe stan rozwoju SI w gminie jest na poziomie dostatecznym. 6% uwaŝa z kolei, Ŝe Wołomin jest miejscem, w którym technologie informacji i komunikacji są na dobrym poziomie. 13 Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas warsztatu w Urzędzie Miasta w Wołominie w dniu 19 czerwca 2007 r., w którym uczestniczyło 37 osób przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek mu podległych, radnych Rady Miejskiej w Wołominie, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, reprezentantów placówek słuŝby zdrowia, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i in. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

13 Znacząco róŝna od oceny stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest ocena wiedzy władz gminy w zakresie moŝliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie. Decydenci tylko przez niespełna 1/3 respondentów uznani zostali za laików. Nieco ponad 40% uwaŝa, Ŝe poziom ich wiedzy jest wystarczający, a co trzeci badany ocenia wiedzę osób sprawujących władzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Ocena jakości oficjalnej strony www Wołomina 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ocena niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry Rysunek 3. Ocena jakości oficjalnej strony www GMINY WOŁOMIN Oficjalna witryna Wołomina (www.um.wolomin.pl) jest jedną z kilku stron internetowych, w których znaleźć moŝna informacje na temat GMINY WOŁOMIN. Wśród oceniających ją osób przewaŝała (47%) opinia, Ŝe witryna prowadzona jest na poziomie dostatecznym. Za dobrą uznała ją ponad 1/3 ankietowanych, a jako słabą oceniło ją blisko 20% respondentów. Nikt z badanych nie uznał, Ŝe jest to pod względem funkcjonalności i estetyki strona prowadzona na bardzo dobrym poziomie. Ocena jakości łączy na obszarach wiejskich 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niewystarczający dostateczny dobry bardzo dobry Rysunek 4. Ocena jakości łączy internetowych na obszarach wiejskich Dostęp do Internetu na terenach wiejskich jest jedną z największych bolączek województwa mazowieckiego. Nie inaczej jest w GMINIE WOŁOMIN. Blisko 80% ankietowanych wyraŝa pogląd, Ŝe jakość łączy internetowych na wsi jest na poziomie niesatysfakcjonującym z punktu widzenia potencjalnego uŝytkownika i to zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym. Co piąty badany jest zdania, Ŝe poziom świadczenia usług internetowych w sołectwach jest dostateczny. Nie padły natomiast Ŝadne wskazania na dobrą i bardzo dobrą Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

14 jakość łączy internetowych, co jednoznacznie potwierdza tezę o niskim wykorzystaniu Internetu poza miastem. Władze GMINY WOŁOMIN jeszcze w 2005 roku podjęły działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kierując projekt Infrastruktura teleinformatycznego centrum na terenie miasta i gminy Wołomin do konkursu organizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. ZałoŜeniem projektu była budowa infrastruktury dla systemu transmisji danych, sygnału multimedialnego oraz monitoringu wizyjnego na terenie całej gminy. Projekt nie znalazł uznania w ocenie panelu ekspertów i nie otrzymał wsparcia finansowego, niemniej pewne zadania w nim zapisane doczekały się realizacji. W chwili obecnej południowa strona miasta pokryta jest napowietrzną siecią światłowodową, słuŝącą póki co na potrzeby monitoringu wizyjnego, jednak docelowo zakłada się dostarczanie tą drogą usług internetowych. 2.1 SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA LOKALNEGO E - ROZWOJU W GMINIE WOŁOMIN GMINA WOŁOMIN jest największą pod względem liczby ludności (49,6 tys.) pośród 11 gmin znajdujących się w granicach administracyjnych powiatu wołomińskiego, najliczniej zamieszkałego powiatu (202,5 tys.) w województwie mazowieckim. 3/4 ludności (36,7 tys.) GMINY WOŁOMIN to mieszkańcy miasta, a dalsze 12,9 tys. zamieszkuje tereny wiejskie, na których zlokalizowanych jest 15 sołectw. Na terenie gminy funkcjonuje 13 placówek szkolnych, w tym 8 zespołów szkół (5 w mieście i 3 na terenach wiejskich) oraz 5 samodzielnych szkół podstawowych (2 w mieście i 3 na terenach wiejskich) 14 : 1. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie (Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 1) 2. Zespół Szkół nr 2 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2) 3. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie (III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 3) 4. Zespół Szkół nr 4 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 4 i gimnazjum dla dorosłych) 5. Zespół Szkół nr 4 w Wołominie (Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 5) 6. Zespół Szkół w Duczkach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 7. Zespół Szkół w Czarnej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 8. Zespół Szkół w Ossowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie 10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie 11. Szkoła Podstawowa w Majdanie 12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu 13. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu. 14 Zob. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

15 W zakresie słuŝby zdrowia, w Wołominie funkcjonują 4 publiczne placówki opieki zdrowotnej 15 (na 24 tego typu instytucje w powiecie wołomińskim 16 ) 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 2. Pogotowie Ratunkowe 3. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 4. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 z filią w Zagościńcu 5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GMINĘ WOŁOMIN jako największą jednostkę terytorialną powiatu wołomińskiego, a takŝe z uwagi na fakt, Ŝe miasto Wołomin jest siedzibą władz powiatowych postrzegać moŝna w kategorii lokalnego lidera rozwoju. Analiza danych statystycznych stawia jednak ten naturalny zdawać by się mogło pogląd pod znakiem zapytania. Zarówno bowiem wskaźniki gospodarcze, jak i wskaźniki obrazujące zagadnienia związane z informatyzacją w oświacie sytuują gminę jako w okolicach środka stawki wśród innych gmin powiatu wołomińskiego, a co za tym idzie równieŝ w środku stawki samorządów w skali województwa. Znajduje to swoje potwierdzenie w badaniu wskaźnika potencjału e - Rozwoju 17, w którym powiat wołomiński zaliczony został wprawdzie do grupy powiatów o wysokim poziomie e - Rozwoju, ale zarówno wyniki podwskaźników potencjału gospodarczego i potencjału edukacyjnego klasyfikowały go w kategorii przeciętny. Rysunek 5. GMINA WOŁOMIN na tle powiatu wołomińskiego W GMINIE WOŁOMIN na koniec 2006 roku zarejestrowanych było 3258 osób bezrobotnych, z czego 50,5% to męŝczyźni, a 49,5% kobiety 18. Stopa bezrobocia dla powiatu wołomińskiego na koniec 2006 roku kształtowała się na poziomie 18,4%, co znacząco (o 7 punktów procentowych) przewyŝszało średnią wojewódzką, a takŝe było zdecydowanie najwyŝszą wartością w podregionie warszawskim. 15 Zob. 16 Rejestr ZOZ wg. CSIOZ, 17 Zob. e-strategia Województwa Mazowieckiego. 18 Dane GUS na r. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

16 TakŜe dochody budŝetu GMINY WOŁOMIN mocno odbiegają od średniej wojewódzkiej, osiągając zaledwie 56% jego wartości (1547, 69 zł wobec 2740,95 zł). Wskaźnik ten pozostaje jednocześnie na poziomie niŝszym od średniej dla powiatu wołomińskiego, wynoszącej 1640,77 zł. Warto zwrócić uwagę, Ŝe jedynie dwie gminy: Kobyłka i Tłuszcz, plasują się poniŝej poziomu Wołomina. Dochody GMINY WOŁOMIN znacząco kontrastują chociaŝby z takim samym wskaźnikiem dla gminy Zielonka, która wykazuje przeciętne dochody na 1 mieszkańca w wysokości 2103,58 zł. Jednostka samorządu terytorialnego Ogółem [zł] województwo mazowieckie 2 740,95 powiat wołomiński 1 640,77 Kobyłka 1 415,03 Marki 1 697,69 Ząbki 1 562,03 Zielonka 2 103,58 Dąbrówka 1 784,05 Jadów 1 741,70 Klembów 1 586,66 Poświętne 1 582,90 Radzymin 1 807,81 Strachówka 1 650,24 Tłuszcz 1 482,01 Wołomin 1 547,69 Tabela 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego powiatu wołomińskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (GUS, 2006) Nieznacznie niŝszy wskaźnik podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON od średniej wojewódzkiej, za to nieco wyŝszy od średniej dla powiatu wołomińskiego pod względem liczby funkcjonujących na terenie gminy firm Wołomin ma juŝ znacznie lepsze notowania. Jednostka samorządu terytorialnego Podmioty zarejestrowane w REGON na 1000 mieszkańców województwo mazowieckie 117,87 powiat wołomiński 105,30 Kobyłka 128,09 Marki 132,10 Ząbki 145,37 Zielonka 139,98 Dąbrówka 60,71 Jadów 46,83 Klembów 47,28 Poświętne 48,71 Radzymin 92,33 Strachówka 38,21 Tłuszcz 60,32 Wołomin 110,57 Tabela 2. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON w gminach powiatu wołomińskiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (GUS, 2006) Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

17 Pod względem liczby zarejestrowanych firm, Wołomin na szczeblu powiatowym ustępuje, choć znacząco, tylko czterem gminom: Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka. GMINA WOŁOMIN na tle sąsiednich jednostek samorządowych plasuje się w środkowych rejonach rankingów obrazujących potencjalne warunki i zapotrzebowanie na działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nie potwierdza tym samym teoretycznych moŝliwości wynikających z połoŝenia geograficznego, a takŝe z lokalnego przywództwa politycznego związanego z lokalizacją siedziby Starostwa Powiatowego w Wołominie. 2.2 INFORMATYZACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOŁOMINIE Statystyka dotycząca podstawowych danych w zakresie informatyzacji wskazuje na pewne braki Urzędu Miejskiego w Wołominie. Okazuje się (tabela 3), Ŝe niespełna połowa (50 ze 111) stanowisk komputerowych ma łączność z Internetem, co powoduje, Ŝe dostęp urzędników do informacji zewnętrznej jest ograniczony, co moŝe w określonych przypadkach spowalniać i destabilizować sposób pracy w środowisku elektronicznym. Z kolei wymiana informacji wewnątrz urzędu odbywa się za pośrednictwem wydzielonych sieci i podsieci 19 logicznych, a takŝe elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) DocuSafe Dokument. Zakup licencji i usług wdroŝenia tego systemu pozwala na zarządzanie dokumentami, sprawami, procedurami i o czym juŝ wspomniano przepływem informacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie 20. System ten docelowo ma umoŝliwiać definiowanie, monitorowanie i wykonywanie procesów pracy poszczególnych wydziałów Urzędu, a tym samym usprawniać mechanizmy obsługi interesantów. UmoŜliwia takŝe eksport danych do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i wsparcie dla podpisu elektronicznego PKI 21. Wskaźnik Wartość liczba pracowników w urzędzie 120 ilość stanowisk komputerowych w urzędzie 111 ilość stanowisk komputerowym z dostępem do Internetu 50 odsetek komputerów z dostępem do Internetu 45% liczba pracowników zajmujących się informatyką 2 rodzaj dostępu do Internetu przepustowość łączy internetowych xdsl 4 Mbps liczba serwerów w urzędzie 5 elektroniczny obieg dokumentów sieci wewnętrzne Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące informatyzacji w urzędzie Zwraca uwagę wysoka przepustowość łączy internetowych przekraczająca 4Mbps, a takŝe stosunkowo duŝa liczba serwerów (5) w urzędzie, obsługujących poszczególne systemy. Urząd Miejski w Wołominie posiada ponadto liczne zabezpieczenia (w tym wydzielona sieć energetyczna, zasilanie awaryjne, ochrona antywirusowa) mające zapewnić niezakłóconą pracę sprzętu komputerowego i funkcjonujących w urzędzie systemów. Tak Tak 19 W tym: odseparowana galwanicznie podsieć Systemu Dowodów Osobistych, wydzielona logiczna sieć ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydzielona logiczna sieć systemów back-office oraz Internet. 20 System wdroŝono w 2006 roku 21 ang. Public Key Infrastructure infrastruktura klucza publicznego. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

18 Pewnym brakiem, a zarazem koniecznością w najbliŝszej perspektywie czasowej jest integracja istniejących systemów back-office 22 z obiegiem dokumentów, a takŝe wdroŝenie systemów typu front-office, w tym przede wszystkim e-urzędu. Na lata planowane jest wdroŝenie systemu URZĄD-NT wykonanego w środowisku graficznym w oparciu o bazę Oracle 10g. W związku z planowanym przejściem na nową platformę, w 2007 roku zostanie zakończona wymiana sprzętu komputerowego na stanowiskach pracujących w nowym systemie. Na rysunku 6 z kolei przedstawione zostały dane na temat struktury wiekowej sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Wynika z niego, Ŝe blisko połowa komputerów jest sprzętem liczącym maksimum 2 lata 23 ; pozostałe mieszczą się w przedziale 2-4 lata, z tym, Ŝe wiek raptem 18% przekracza 3 lata. Struktura wiekowa komputerów w UM w Wołominie 18% 45% mniej niŝ 2 lata 2-3 lata 3-4 lata 37% Rysunek 6. Struktura wiekowa sprzętu komputerowego w UM w Wołominie Z danych dotyczących procesów informatyzacji Urzędu Miejskiego w Wołominie najmniej korzystną wartość przyjmuje wskaźnik obrazujący odsetek komputerów podłączonych do sieci Internet, wynoszący 45%, co przekłada się na zmniejszoną dostępność do informacji zewnętrznej. Widoczne są równieŝ bariery we wdraŝaniu niektórych systemów, zwłaszcza elektronicznego obiegu dokumentów, co wynika przede wszystkim z przyzwyczajeń kadry urzędniczej do pracy poza środowiskiem elektronicznym i wymiany informacji w sposób tradycyjny, drogą papierową. Wykonanie kroku, jakim jest wdroŝenie EOD, jest jednak warunkiem koniecznym dla adaptacji kolejnych rozwiązań bazujących na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, mających na celu usprawnienie pracy Urzędu z jednej strony, a wychodzących naprzeciw oczekiwaniom interesantów z drugiej. Z kolei zwraca uwagę fakt duŝej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem funkcjonowania sieci informatycznej w urzędzie, co pośrednio wpływa na stosunkowo niską dostępność do Internetu; stanowiska komputerowe wewnątrz wydzielonych sieci logicznych ze względów bezpieczeństwa właśnie są niepodłączone do Internetu. 22 Zintegrowany system Urząd obejmujący 22 podsystemy, w tym: (1) administrator systemu; (2) kartoteka osób fizycznych i prawnych; (3) budŝet; (4) księgowość organu finansowego; (5) księgowość jednostki budŝetowej; (6) sprawozdawczość budŝetowa + RIO; (7) środki trwałe; (8) rejestry VAT i fakturowanie; (9) kasa; (10) podatek od nieruchomości; (11) podatek rolny; (12) podatek leśny; (13) wymiar podatku od środków transportu; (14) księgowość podatkowa; (15) opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów; (16) opłaty dzierŝawne; (17) mienie komunalne; (18) kadry; (19) płace z eksportem do Płatnika ZUS; (20) umowy zlecenia; (21) ewidencja działalności gospodarczej; (22) koncesje na sprzedaŝ alkoholu. 23 Zakupu 20 nowych jednostek dokonano we wrześniu 2007r. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

19 2.3 KOMPUTERYZACJA SZKÓŁ ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE WOŁOMIN W celu zdiagnozowania stanu obecnego w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin, dokonano analizy porównawczej z innymi gminami powiatu wołomińskiego, a takŝe ze średnią wartością dla powiatu oraz dla województwa. Do badania wykorzystane zostały podstawowe wskaźniki komputeryzacji: liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadających na 1 komputer ilość komputerów przypadających na 1 pracownię Ilość komputerów podłączonych do sieci Internet. Punktem wyjścia do dalszych prac niech będzie analiza wartości wskaźnika określającego parytet liczby uczniów w stosunku do liczby mieszkańców. GMINA WOŁOMIN jest jedną z trzech gmin miejsko-wiejskich (obok Radzymina i Tłuszcza) w powiecie wołomińskim, które charakteryzują się najwyŝszą liczbą uczniów względem liczby mieszkańców. Wartość wskaźnika dla Wołomina (140,09) przewyŝsza średnią wartość dla powiatu o 13 uczniów/1000 mieszkańców. Jednostka samorządu terytorialnego liczba uczniów na 1000 mieszkańców Powiat wołomiński 127,31 Kobyłka 114,73 Marki 110,84 Ząbki 105,72 Zielonka 126,00 Dąbrówka 130,73 Jadów 131,94 Klembów 120,21 Poświętne 117,00 Radzymin 145,30 Strachówka 102,99 Tłuszcz 145,18 Wołomin 140,09 Tabela 4. Ilość uczniów na 1000 mieszkańców Absolutnie podstawowym wskaźnikiem pozwalającym wyciągnąć istotne wnioski w przedmiocie komputeryzacji w szkołach jest liczba uczniów przypadających na 1 stanowisko komputerowe. Wskaźnik ten jest swoistą jednostką miary komfortu korzystania ze sprzętu komputerowego przez uczniów przede wszystkim w czasie lekcji informatyki, ale równieŝ wskazuje na ewentualne moŝliwości jego wykorzystania w trybie zajęć pozalekcyjnych. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

20 jednostka samorządu terytorialnego liczba uczniów szkół podst. przypadających na 1 komputer województwo mazowieckie powiat wołomiński Kobyłka Marki Ząbki Zielonka Dąbrówka Jadów Klembów Poświętne Radzymin Strachówka Tłuszcz Wołomin Wołomin miasto Wołomin obszar wiejski Tabela 5. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadających na 1 komputer W szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie GMINY WOŁOMIN komputeryzacja mierzona liczbą uczniów przypadających na 1 komputer jest procesem, który klasyfikuje tę jednostkę samorządową na ostatnim miejscu pośród wszystkich gmin powiatu wołomińskiego. Dość powiedzieć, Ŝe wg danych GUS w 2003 roku w gminnych szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich, nie było Ŝadnych pracowni komputerowych, więc i uczniowie nie mogli doskonalić swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera, a tym samym korzystania z Internetu. Niewiele lepiej było w samym Wołominie, o czym świadczy trzykrotnie przewyŝszający ówczesną średnią wojewódzką wskaźnik, którego wartość wynosiła 119 uczniów na 1 komputer. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja ta uległa poprawie, aczkolwiek Wołomin wciąŝ pozostaje na ostatniej pozycji w porównaniu z okolicznymi gminami, a wskaźnik 33 uczniów mogących korzystać z 1 komputera pozostaje jednym z najwyŝszych, czyli najbardziej niekorzystnych w skali całego regionu. Na fatalnym poziomie pozostaje wciąŝ zwłaszcza wyposaŝenie szkół wiejskich w sprzęt komputerowy, bo inaczej nie sposób interpretować średniej 42 uczniów na 1 komputer. Stowarzyszenie Miasta w Internecie,

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

w czterech gminach województwa pomorskiego

w czterech gminach województwa pomorskiego Mierzenie jakości usług ug publicznych w czterech gminach województwa pomorskiego WdroŜenie systemu mierzenia jakości dr Marzenna Czerwińska Marcin Tomalak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA

KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK B Anna Gontarek-Janicka 1 KOMPETENCJE CYFROWE UśYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 REZULTATY I PRODUKTY... 2 ZAWARTOŚĆ KWESTIONARIUSZA...

Bardziej szczegółowo

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011)

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011) PoniŜej znajduje się quasi matryca logiczna projektu. KaŜdy element matrycy znajduje swoje odzwierciedlenie w treści wniosku(skróty w nawiasie oznaczają powiązanie danego wskaźnika z celami i rezultatami

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r.

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r. Prezentacja raportu z badania Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje Katowice, 26.11.2012 r. Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XIII/104/2004. Gminy w Polskiej Cerekwi. z dnia 29 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XIII/104/2004 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formy edukacji na obszarach wiejskich

Formy edukacji na obszarach wiejskich dr JERZY DENEKA zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Formy edukacji na obszarach wiejskich Warszawa, 31 marca 2015 r. Formy edukacji na obszarach

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku Projekt UCHWAŁA Nr // Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia listopada 2010 roku w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo