5 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)"

Transkrypt

1 Testy 63 5 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Poni ej przedstawiono standardy wymagaƒ egzaminacyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Opisujà one umiej tnoêci oczekiwane od uczniów na koƒcowym egzaminie gimnazjalnym. Testy sprawdzajàce, zamieszczone w tym rozdziale, opracowano z uwzgl dnieniem tych standardów. Testy sprawdzajàce przygotowano wed ug standardów wymagaƒ zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Standard I Stosowanie niezb dnych terminów, poj ç i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczeƒ: 1. Stosuje terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze: czyta ze zrozumieniem, na przyk ad w podr cznikach lub w prasie, teksty, w których wyst pujà terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze, wybiera odpowiednie terminy i poj cia do opisu zjawisk, w aêciwoêci, zachowaƒ obiektów i organizmów, stosuje terminy dotyczàce racjonalnego u ytkowania Êrodowiska. 2. Wykonuje obliczenia w ró nych sytuacjach praktycznych: stosuje w praktyce w asnoêci dzia aƒ, pos uguje si przybli eniami, pos uguje si jednostkami miar. 3. Pos uguje si w asnoêciami figur: oblicza miary figur p askich. Standard II Wyszukiwanie i stosowanie informacji. Uczeƒ: 1. Odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii. 2. Operuje informacjà: selekcjonuje, porównuje, analizuje, przetwarza, interpretuje, czytelnie prezentuje, wykorzystuje w praktyce. Standard III Wskazywanie i opisywanie faktów, zwiàzków i zale noêci, w szczególnoêci przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Uczeƒ: 1. Wskazuje prawid owoêci w procesach, w funkcjonowaniu uk adów i systemów: wyodr bnia z kontekstu dane zjawisko, okreêla warunki wyst powania zjawiska, opisuje jego przebieg w czasie i przestrzeni, wykorzystuje zasady i prawa do objaêniania zjawisk. 2. Stosuje zintegrowanà wiedz do objaêniania zjawisk przyrodniczych: àczy zdarzenia w ciàgi przemian, wskazuje wspó czesne zagro enia dla zdrowia cz owieka i Êrodowiska przyrodniczego, analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdzia ania wspó czesnym zagro eniom cywilizacyjnym, potrafi umiejscowiç sytuacje dotyczàce Êrodowiska przyrodniczego w szerszym kontekêcie spo ecznym. Standard IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tnoêci do rozwiàzywania problemów. Uczeƒ: 1. Stosuje techniki twórczego rozwiàzywania problemów: formu uje i sprawdza hipotezy, kojarzy ró norodne fakty, obserwacje i wyniki doêwiadczeƒ oraz wyciàga wnioski. 2. Opracowuje wyniki: ocenia, interpretuje, przedstawia. 3. Analizuje sytuacj problemowà: dostrzega i formu uje problem, okreêla wartoêci dane i szukane (okreêla cel). 4. Tworzy modele sytuacji problemowej: wyró nia istotne wielkoêci i charakterystyki sytuacji problemowej, zapisuje je w terminach nauk matematycznoprzyrodniczych. 5. Tworzy i realizuje plan rozwiàzania: rozwiàzuje równania, nierównoêci stanowiàce model problemu, uk ada i wykonuje procedury osiàgania celu. Testy sprawdzajàce opracowa y doêwiadczone nauczycielki geografii: Anna Wawrzkowicz i Justyna Knopik

2 grupa a Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego Test sk ada si z 11 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 53 punkty.... imi i nazwisko... data 1 2 Po àcz strza kami region Polski z jednostkà tektonicznà, na której si znajduje: Kotlina OÊwi cimska obszar fa dowaƒ prekambryjskich Pojezierze Mazurskie obszar fa dowaƒ paleozoicznych Góry Âwi tokrzyskie obszar fa dowaƒ mezozoicznych i kenozoicznych Wypisz najwa niejsze wydarzenia z przesz oêci geologicznej Polski, które wystàpi y w podanych okresach. Karbon... Czwartorz d... 3 Uzupe nij zdania. (0 8 pkt.) Najm odszym zlodowaceniem w Polsce by o zlodowacenie.... W wyniku dzia alnoêci wód polodowcowych powsta y takie formy jak:...,... i.... Krajobraz, w którym formy pozostawione przez làdolód sà s abo widoczne nazywamy krajobrazem.... Wyst puje on w... cz Êci Polski. yzna gleba o du ej mià szoêci próchnicy, powstajàca na lessach to.... R dziny to gleby yzne, lecz trudne w uprawie. Powstajà na ska ach Surowiec mineralny Uzupe nij tabel. 5 (0 6 pkt.) Wypisz krainy geograficzne, znajdujàce si w pasie: rudy miedzi wapieƒ i dolomit Wyst powanie Zag bie Koniƒskie region Olkusko-Zawierciaƒski a) pojezierzy:... b) gór:...,..., Brama... 6 Korzystajàc z mapy obok, wykonaj polecenia. a) Wpisz obok strza ek odpowiednie skróty nazw mas powietrza nap ywajàcych na obszar Polski. b) Napisz, jak zmieni si pogoda pod wp ywem danej masy powietrza. A A. latem... zimà... B.... B

3 7 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Izotermy lipca majà uk ad po udnikowy.... Najwy sza Êrednia roczna temperatura powietrza wyst puje na Pojezierzu Suwalskim.... Najd u szy okres wegetacyjny w Polsce wyst puje na Nizinie Âlàskiej.... Halny to zimny i porywisty wiatr wiejàcy w górach.... Ba tyk jest morzem ch odnym i silnie zasolonym.... Na Ba tyku wyst pujà niskie p ywy i niewielkie falowanie.... (0 6 pkt.) 8 (0 6 pkt.) Na podstawie diagramu klimatycznego, uzupe nij zdania i wykonaj polecenie: Najcieplejszym miesiàcem jest..., którego Êrednia temperatura wynosi... C. Najch odniejszym miesiàcem jest... z temperaturà... C. Oblicz rocznà amplitud temperatury w Suwa kach.... W Suwa kach klimatyczna zima wyst puje w miesiàcach.... Najwy sza suma opadów wyst puje w miesiàcu... i wynosi... mm. 9 (0 10 pkt.) Obok nazw rzek i jezior wpisz odpowiednià liter lub liczb, którà oznaczono je na mapie. Rzeki: (cyfry) Jeziora (litery) San... Soliƒskie... Nysa u ycka... Haƒcza... Bóbr... ebsko... Pilica... Âniardwy... Rega... yna WyjaÊnij terminy: gràd... park narodowy PodkreÊl poprawnà odpowiedê. Park narodowy z wybrze em klifowym i krajobrazem m odoglacjalnym to: (0 1 pkt.) S owiƒski Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Woliƒski Park Narodowy, Park Narodowy UjÊcie Warty.

4 grupa b Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego Test sk ada si z 11 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 53 punkty.... imi i nazwisko... data 1 2 Po àcz strza kami region Polski z jednostkà tektonicznà, na której si znajduje. Sudety obszar fa dowaƒ prekambryjskich Kotlina Sandomierska obszar fa dowaƒ paleozoicznych u awy WiÊlane obszar fa dowaƒ mezozoicznych i kenozoicznych Wypisz najwa niejsze wydarzenia z przesz oêci geologicznej Polski, które wystàpi y w podanych okresach. Kambr... Trzeciorz d... 3 Uzupe nij zdania. (0 8 pkt.) Najstarszym zlodowaceniem w Polsce by o zlodowacenie.... W wyniku dzia alnoêci làdolodu powsta y takie formy jak:...,... i.... Krajobraz charakteryzujàcy si dobrze zachowanymi formami polodowcowymi to krajobraz.... Wyst puje on w... cz Êci Polski. Na obszarze u aw WiÊlanych wyst pujà urodzajne gleby.... Najpopularniejszà glebà strefowà w Polsce, powsta à na piaskach i wirach, jest Uzupe nij tabel. Surowiec mineralny Wyst powanie Zag bie Lubelskie sól kamienna 5 (0 6 pkt.) Wypisz krainy geograficzne, znajdujàce si w pasie: gips Zag bie Tarnobrzeskie a) pobrze y:...,...,... b) kotlin:...,..., Brama... 6 Korzystajàc z mapy obok, wykonaj polecenia. B a) Wpisz obok strza ek odpowiednie nazwy mas powietrza nap ywajàce na obszar Polski. b) Napisz, jak zmieni si pogoda pod wp ywem danej masy powietrza. A A. latem... zimà... B....

5 7 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Izotermy stycznia majà uk ad po udnikowy.... (0 6 pkt.) Najwy sza Êrednia roczna temperatura powietrza w Polsce wyst puje na u awach WiÊlanych.... Najkrótszy okres wegetacyjny w Polsce wyst puje w Kotlinie Sandomierskiej.... WPolsce przewa ajà wiatry z kierunku zachodniego.... Ba tyk jest morzem szelfowym o Êredniej g bokoêci 459 m.... Wzd u wybrze a Ba tyku dominuje wybrze e klifowe (0 6 pkt.) Na podstawie diagramu klimatycznego, uzupe nij zdania i wykonaj polecenie: Najcieplejszym miesiàcem jest.... Jego Êrednia temperatura wynosi... C. Najch odniejszym miesiàcem jest... z temperaturà... C. Oblicz rocznà amplitud temperatury we Wroc awiu.... We Wroc awiu klimatyczna zima wyst puje od... do.... Najwy sza suma opadów wyst puje w miesiàcu... i wynosi... mm. 9 (0 10 pkt.) Obok nazw rzek i jezior wpisz odpowiednià liter lub liczb, którà oznaczono je na mapie. Rzeki (cyfry) Jeziora: (litery) Bug... Mamry... Nysa K odzka... Gop o... S upia... Gardno... Dunajec... Gocza kowickie... Biebrza... Drw ca WyjaÊnij terminy: ols... pomnik przyrody PodkreÊl poprawnà odpowiedê. Najmniejszy park narodowy w Polsce, w którym wyst puje rzeêba krasowa to: (0 1 pkt.) Tatrzaƒski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Biebrzaƒski Park Narodowy.

6 grupa a Podzia administracyjny i struktura ludnoêci Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 25 punktów.... imi i nazwisko... data 1 2 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Najwy szy przyrost naturalny w okresie powojennym wystàpi w Polsce w latach Przyrost naturalny w Polsce stale wzrasta.... Polacy sà spo eczeƒstwem starzejàcym si.... Na podstawie piramidy p ci i wieku wykonaj polecenia. a) Odczytaj z wykresu i wpisz liczb kobiet i m czyzn, którzy mieli lat w 2002 roku. liczba kobiet... liczba m czyzn... b) Wpisz poni ej zjawisko (wy /ni demograficzny), które wystàpi o w okresie zaznaczonym strza kami. W zaznaczonym okresie w Polsce wystàpi.... Podaj przyczyn tego zjawiska Piramida p ci i wieku ludnoêci Polski w 2002 r. 3 Na podstawie danych statystycznych i mapy konturowej Polski, wykonaj zadania: Województwo podkarpackie powierzchnia km 2, liczba ludnoêci tys. a) Oblicz Êrednià g stoêç zaludnienia woj. podkarpackiego.... b) Zakreskuj obszar tego województwa na mapie. c) Wpisz nazw stolicy tego województwa... 4 WyjaÊnij terminy: a) aglomeracja monocentryczna......, na przyk ad... b) migracja......

7 5 (0 1 pkt.) Na podstawie danych statystycznych, narysuj wykres s upkowy, przedstawiajàcy struktur wieku ludnoêci wpolsce. Liczba ludnoêci w % LudnoÊç w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Liczba ludnoêci w % Wypisz 3 najliczniejsze mniejszoêci narodowe mieszkajàce w Polsce. a)... b)... c)... 7 Zaznacz na mapie odpowiednimi numerami obszar wyst powania grup etnicznych. 1 Kaszubi 2 owiczanie 3 Kurpie 4 Podhalanie 8 Uzupe nij zdania: a) Od 1 stycznia 1999 roku w Polsce jest... województw. b) Ârednia g stoêç zaludnienia to... os/km 2. c) Najwi ksza g stoêç zaludnienia wyst puje w województwie.... d) Na wsi mieszka obecnie... % Polaków.

8 grupa b Podzia administracyjny i struktura ludnoêci Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 25 punktów.... imi i nazwisko... data 1 2 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Pierwszy powojenny ni demograficzny wystàpi w Polsce na prze omie lat 60. i Od lat osiemdziesiàtych XX w. przyrost naturalny stale roênie.... WPolsce dominuje ludnoêç w wieku przedprodukcyjnym.... Na podstawie piramidy p ci i wieku wykonaj polecenia: a) Odczytaj z wykresu i wpisz liczb ch opców i dziewczàt urodzonych po 1998 roku. liczba dziewczàt... liczba ch opców... b) Wpisz poni ej zjawisko (wy /ni demograficzny), które wystàpi o w okresie zaznaczonym strza kami. W zaznaczonym okresie, w Polsce wystàpi.... Podaj przyczyn tego zjawiska Piramida p ci i wieku ludnoêci Polski w 2002 r. 3 Na podstawie danych statystycznych i mapy konturowej Polski, wykonaj zadania: Województwo warmiƒsko-mazurskie powierzchnia km 2, liczba ludnoêci tys. a) Oblicz Êrednià g stoêç zaludnienia województwa warmiƒsko-mazurskiego.... b) Zakreskuj obszar tego województwa na mapie. c) Wpisz nazw stolicy tego województwa... 4 WyjaÊnij terminy: a) aglomeracja policentryczna......, na przyk ad... b) urbanizacja......

9 5 (0 1 pkt.) Na podstawie danych statystycznych, narysuj wykres s upkowy, przedstawiajàcy procentowà struktur zatrudnienia ludnoêci czynnej zawodowo. Liczba ludnoêci w % LudnoÊç pracujàca w: rolnictwie, leênictwie, rybo ówstwie przemyêle i budownictwie us ugach Liczba ludnoêci w % Wypisz 3 paƒstwa, w których wyst pujà najliczniejsze skupiska Polonii. a)... b)... c)... 7 Zaznacz na mapie odpowiednimi numerami obszary wyst powania mniejszoêci narodowych. 1 Ukraiƒcy 2 Bia orusini 3 Niemcy 4 Tatarzy 8 Uzupe nij zdania: a) W 2002 roku, w Polsce mieszka o... osób. b) Wspó czynnik feminizacji wynosi obecnie... c) Najmniejsza g stoêç zaludnienia wyst puje w województwie.... d) W miastach mieszka...% Polaków.

10 a grupa Przemys Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 30 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij, na czym polega ekonomiczna funkcja przemys u. 2 Do podanego surowca mineralnego dopisz miejsce jego eksploatacji na terenie Polski. a) w giel brunatny... b) ropa naftowa... c) rudy cynku i o owiu... d) sól kamienna... e) gips... 3 Do podanych czynników lokalizacji dopisz w aêciwy dzia przemys u. hutnictwo aluminium, przemys elektroniczny, przemys mleczarski, produkcja cementu, przemys celulozowo-papierniczy a) baza surowcowa... b) baza energetyczna... c) zasoby wodne... d) wykwalifikowana kadra pracowników... e) rynek zbytu... 4 WyjaÊnij terminy: a) adunek masowy b) okr g przemys owy PodkreÊl miejscowoêci, które sà portami handlowymi. Ko obrzeg, Szczecin, eba, Gdynia, W adys awowo, Gdaƒsk

11 6 Na mapie, numerami od 1 do 4, zaznaczono elektrownie. Wpisz do tabeli nazwy i typy tych elektrowni. (0 8 pkt.) Lp Nazwa elektrowni Typ 7 Po àcz odpowiedni okr g przemys owy z dominujàcà w nim ga zià przemys u. GórnoÊlàski Okr g Przemys owy przemys mineralny ódzki Okr g Przemys owy przemys energetyczny Sudecki Okr g Przemys owy przemys w ókienniczy 8 Na podstawie wykresu, odpowiedz na poni sze pytania: Jak zmieni a si iloêç produkowanej energii elektrycznej w latach ? Jakie by y tego przyczyny?...

12 b grupa Przemys Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 30 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij, na czym polega spo eczna funkcja przemys u. 2 Do podanego surowca mineralnego dopisz miejsce jego eksploatacji na terenie Polski. a) w giel kamienny... b) gaz ziemny... c) rudy miedzi... d) siarka... e) granit... 3 Do podanych czynników lokalizacji dopisz w aêciwy dzia przemys u. przemys farmaceutyczny, przemys w ókienniczy, produkcja w dlin, hutnictwo elaza, produkcja porcelany a) baza surowcowa... b) baza energetyczna... c) zasoby wodne... d) wykwalifikowana kadra pracowników... e) rynek zbytu... 4 WyjaÊnij terminy: a) adunki drobnicowe b) oêrodek przemys owy PodkreÊl miejscowoêci, które sà portami rybackimi. Ko obrzeg, Ustka, Gdynia, eba, Szczecin, Gdaƒsk

13 6 Na mapie, numerami od 1 do 4, zaznaczono elektrownie. Wpisz do tabeli nazwy i typy tych elektrowni. (0 8 pkt.) Lp Nazwa elektrowni Typ 7 Po àcz odpowiedni okr g przemys owy z dominujàcà w nim ga zià przemys u. Warszawski Okr g Przemys owy przemys paliwowo-energetyczny Sudecki Okr g Przemys owy przemys elektroniczny Gdaƒski Okr g Przemys owy przemys drzewno-papierniczy 8 Na podstawie wykresu, odpowiedz na poni sze pytania: Jak zmienia o si wydobycie w gla kamiennego w latach ? Dlaczego nastàpi y zmiany w wielkoêci wydobycia?...

14 a grupa Rolnictwo Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 25 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Do wymienionych cech, okreêlajàcych przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, dopisz odpowiednià krain geograficznà. Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Pomorskie, Nizina Âlàska, u awy WiÊlane Tereny równinne... Krótki okres wegetacyjny... Mady rzeczne... 2 Opisz poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce. Oceƒ jego wp yw na rozwój rolnictwa. 3 Wpisz nazwy dwóch krain geograficznych, w których uprawia si : a) pszenic... b) ziemniaki... 4 WyjaÊnij terminy: chów zwierzàt... od óg... 5 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Polska jest znana na Êwiecie z hodowli koni czystej krwi arabskiej.... Na najlepszych glebach uprawia si yto i ziemniaki.... Najwi kszy odsetek u ytków rolnych zajmujà grunty orne.... WPolsce hoduje si g ównie trzod chlewnà, byd o i drób....

15 6 Przedstaw na wykresie prostokàtnym struktur wielkoêciowà gospodarstw rolnych w Polsce. Sporzàdê legend. 54% poni ej 5 ha 27% 5 10 ha 11% ha 0 % 50 % 100 % 8% powy ej 15 ha 7 Wypisz pi ç zmian, które nale a oby wprowadziç w polskim rolnictwie, aby produkcja rolna sta a si op acalna. 8 Porównaj poni sze dane statystyczne. Zapisz wnioski. Kraj Polska Grecja Zatrudnienie w rolnictwie w % 29,7 15,9 Udzia rolnictwa w tworzeniu PKB w % 3,8 7,3

16 b grupa Rolnictwo Test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 25 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Do wymienionych cech, okreêlajàcych przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, dopisz odpowiednià krain geograficznà. Wy yna Lubelska, u awy WiÊlane, Nizina Âlàska, Beskidy Górzyste ukszta towanie terenu... D ugi okres wegetacyjny... Czarnoziemy... 2 Opisz struktur wielkoêci gospodarstw rolnych w Polsce. Oceƒ jej wp yw na rozwój rolnictwa. 3 Wpisz nazwy dwóch krain geograficznych, w których uprawia si : a) buraki cukrowe... b) rzepak... 4 WyjaÊnij terminy: hodowla zwierzàt... ugór... 5 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Buraki cukrowe i pszenica wymagajà najlepszych gleb.... Brukiew i koniczyna nale à do roêlin pastewnych.... Pog owie koni w Polsce ciàgle wzrasta.... WPolsce dominuje chów byd a mi snego....

17 6 Przedstaw na wykresie prostokàtnym udzia poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni gleb w Polsce. Sporzàdê legend. 3% klasa I i II 23% klasa III 40% klasa IV 22% klasa V 0 % 50 % 100 % 12% klasa VI 7 Wypisz pi ç cech polskiego rolnictwa. 8 Porównaj poni sze dane statystyczne. Zapisz wnioski. Kraj Polska Hiszpania Zatrudnienie w rolnictwie w % 29,7 6,4 Udzia rolnictwa w tworzeniu PKB w % 3,8 3,8

18 grupa a Us ugi oraz zanieczyszczenie i ochrona Êrodowiska przyrodniczego... imi i nazwisko... data Test sk ada si z 10 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 36 punktów. 1 2 PodkreÊl terminy dotyczàce us ug. mleczarnia, biuro maklerskie, sàd, produkcja mebli, rybo ówstwo dalekomorskie, PKS Wpisz do tabeli po dwie zalety i wady podanych rodzajów transportu w Polsce. (0 8 pkt.) Transport Zalety Wady 1) 1) samochodowy 2) 2) 1) 1) lotniczy 2) 2) 3 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. 4 Ârednia g stoêç linii kolejowych w Polsce wynosi ponad 20 km/100 km Przez teren Polski prowadzà tranzytowe rurociàgi, gazociàgi i linie energetyczne.... Polski transport morski s u y g ównie do przewozu pasa erów.... Najwi kszym portem lotniczym w Polsce jest lotnisko w Balicach.... Transport Êródlàdowy jest jednym z najtaƒszych Êrodków transportu.... Wypisz po dwie zalety korzystania z us ug Poczty Polskiej i poczty elektronicznej. Poczta Polska 1) 1) Poczta elektroniczna 2) 2)

19 5 WyjaÊnij terminy: eksport... pestycydy... 6 Na podstawie danych statystycznych oblicz saldo handlu zagranicznego Polski w 1999 r. Odpowiedz na pytanie. wartoêç importu: 45 mld USD wartoêç eksportu: 37 mld USD Jakie znaczenie dla gospodarki naszego kraju ma taka wartoêç handlu zagranicznego? 7 PodkreÊl artyku y, które Polska importuje. samochody, owoce jagodowe, samoloty, siarka, meble, sprz t komputerowy 8 Po àcz strza kami opis z miastem lub regionem, którego dotyczy. Miasto z Jarmarkiem Dominikaƒskim Karpacz Odbywa si tam sp yw prze omem Dunajca Gdaƒsk Organizuje si tam Piknik Country Dolina Pràdnika Le y u stóp Karkonoszy Pieniny Miejsce z Maczugà Herkulesa Mràgowo 9 Wypisz trzy kraje, które Polacy najch tniej odwiedzajà zimà Wypisz dwa êród a zanieczyszczeƒ wód powierzchniowych wyst pujàcych w Polsce.

20 grupa b Us ugi oraz zanieczyszczenie i ochrona Êrodowiska przyrodniczego... imi i nazwisko... data Test sk ada si z 10 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 36 punktów. 1 2 PodkreÊl instytucje, które Êwiadczà us ugi. cukrownia, PKP, biuro podró y, huta szk a, policja, leênictwo Wpisz do tabeli po dwie zalety i wady podanych rodzajów transportu w Polsce. Transport Zalety Wady 1) 1) (0 8 pkt.) kolejowy 2) 2) 1) 1) morski 2) 2) 3 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. 4 WPolsce istnieje tylko oko o 300 km autostrad.... Gazociàg Przyjaêƒ biegnie z Rosji do Niemiec, omijajàc Polsk.... Najwi ksza g stoêç sieci kolejowej wyst puje we wschodniej Polsce.... Najwi cej towarów przewozi si w Polsce drogà wodnà przez Kana Gliwicki i Odr.... Polska ma po àczenia promowe tylko ze Szwecjà.... Wypisz po dwie zalety korzystania z us ug telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej w Polsce. Telefonia stacjonarna 1) 1) Telefonia komórkowa 2) 2)

21 5 WyjaÊnij terminy: import... eutrofizacja... 6 Na podstawie danych statystycznych oblicz saldo handlu zagranicznego Polski w 1990 r. Odpowiedz na pytanie. wartoêç importu: 9 mld USD wartoêç eksportu: 14 mld USD Jakie znaczenie dla gospodarki naszego kraju ma taka wartoêç handlu zagranicznego? 7 PodkreÊl artyku y, które Polska eksportuje. lekarstwa, statki, boksyty, miedê, meble, owoce cytrusowe 8 Po àcz strza kami opis z miastem lub regionem, którego dotyczy. Najwi ksza twierdza Êredniowiecznej Europy Mi dzyzdroje Zabytkowa kopalnia soli kamiennej Tatry Miasto, w którym znajduje si polska aleja gwiazd Kudowa Zdrój MiejscowoÊç uzdrowiskowa w Sudetach Wieliczka Region ze Êpiàcym rycerzem Malbork 9 Wypisz trzy kraje, których obywatele najliczniej odwiedzajà Polsk Wypisz dwa êród a zanieczyszczeƒ atmosfery w Polsce.

22 grupa a Krainy geograficzne cz. I Ni Polski Test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 26 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Przedstaw na rysunkach 3 etapy powstawania jeziora przybrze nego. (0 1 pkt.) Wpisz nazw parku narodowego, w którym znajdujà si jeziora przybrze ne. (0 1 pkt.) 3 Uzupe nij zdania. a) Wysoczyzny morenowe, zwane... sà zbudowane z gliny morenowej. b) Najwy szym wzniesieniem Pojezierza Pomorskiego jest... o wysokoêci... c) W klimacie peryglacjalnym na Nizinie... utworzy y si pokrywy lessowe. 4 Wypisz po 2 cechy krajobrazu Pojezierza Wielkopolskiego i Pojezierza Pomorskiego. Uzupe nij zdanie. Pojezierze Wielkopolskie:... Pojezierze Pomorskie:... Ró nice w krajobrazie sà spowodowane... 5 Wypisz surowce mineralne, wyst pujàce na obszarze Polski: a) w okolicy Inowroc awia... b) na Polesiu Lubelskim...

23 6 Rozpoznaj, przedstawiony na fotografii, typ jeziora polodowcowego. Wpisz dwa przyk ady jezior tego typu, wyst pujàcych w Polsce. Fotografia przedstawia jezioro.... J. MIA DUN Do jezior tego typu nale à równie : Po àcz strza kami podane miasta z w aêciwà krainà geograficznà. Gdynia Pojezierze Wielkopolskie Poznaƒ Nizina Mazowiecka Kalisz Pobrze e Gdaƒskie ódê Nizina Wielkopolska 8 Na poni szej mapie zaznacz odpowiednimi numerami podane obiekty geograficzne. 1) Puszcza Bia owieska 2) jezioro Gop o 3) Woliƒski Park Narodowy 4) Kotlina Warszawska 5) Opole 9 Wpisz krain geograficznà o najlepszych warunkach dla rozwoju rolnictwa, le àcà w pasie Nizin Ârodkowopolskich. Uzasadnij swój wybór.

24 grupa b Krainy geograficzne cz. I Ni Polski Test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 26 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Przedstaw na rysunkach 3 etapy powstawania wybrze a klifowego. (0 1 pkt.) Wpisz nazw parku narodowego, w którym wyst puje wybrze e klifowe. (0 1 pkt.) 3 Uzupe nij zdania. a) Liczne piaszczyste wzniesienia, usypane na obszarach niepokrytych roêlinnoêcià, nazywamy... b) Najwy szym wzniesieniem Pojezierza Mazurskiego jest... o wysokoêci... c) Na Polesiu Lubelskim wyst pujà jeziora pochodzenia Wpisz, jakie roczne sumy opadów atmosferycznych wyst pujà na Pojezierzu Pomorskim i Pojezierzu Wielkopolskim. Uzupe nij zdanie. Pojezierze Wielkopolskie:... Pojezierze Pomorskie:... Ró nice wielkoêci opadów sà spowodowane Wpisz surowce mineralne wyst pujàce na obszarze Polski: a) w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego... b) w Kotlinie Warszawskiej...

25 6 Rozpoznaj, przedstawiony na fotografii, typ jeziora polodowcowego. Wpisz dwa przyk ady jezior tego typu, wyst pujàcych w Polsce. Fotografia przedstawia jezioro.... Z. GRABOWIECKI Do jezior tego typu nale à równie : Po àcz strza kami podane miasta z w aêciwà krainà geograficznà. Olsztyn Nizina Âlàska eba Pojezierze Wielkopolskie Gniezno Pobrze e Koszaliƒskie Wroc aw Pojezierze Mazurskie 8 Na poni szej mapie zaznacz odpowiednimi numerami podane obiekty geograficzne. 1) Mierzeja WiÊlana 2) Puszcza Kampinoska 3) Wie yca 4) Biebrzaƒski Park Narodowy 5) Toruƒ 9 Wpisz krain geograficznà o najlepszych warunkach dla rozwoju rolnictwa, le àcà w pasie pobrze y. Uzasadnij swój wybór.

26 a grupa Krainy geograficzne cz. II Test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 40 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Do podanego opisu dopisz w aêciwà krain geograficznà. Wy yna Krakowsko-Cz stochowska, Wy yna Âlàska, Wy yna Kielecka, Roztocze a) Kraina z ysicà, ysà Górà i ysogórami... b) Najwy szym wzniesieniem tej krainy jest Wielki Dzia... c) Wy yna ze ska ami wapiennymi i ruinami Orlich Gniazd... d) Dominuje tam krajobraz przemys owy... 2 (0 6 pkt.) Korzystajàc z zamieszczonej obok mapy rozmieszczenia wybranych surowców mineralnych, wykonaj polecenia. a) Uzupe nij legend mapy, wpisujàc nazwy surowców. b) Uzupe nij tabel. Numer surowca Miejsce wyst powania: kraina geograficzna lub miejscowoêç WyjaÊnij terminy: flisz... wàwóz... 4 Wpisz krainy geograficzne, w których odnajdziemy podane obiekty geograficzne. go oborza... turnie... B dne Ska y... wàwozy lessowe...

27 5 Scharakteryzuj Êrodowisko przyrodnicze Karkonoszy, wpisujàc do tabeli w aêciwe terminy geograficzne. (0 8 pkt.) góry fa dowe, 2655, marmur, Ânie ka, granit, Karkonoski, Tatrzaƒski, Morskie Oko, góry zr bowe, Góry Sto owe, Karpaty, Sudety, Rysy, 1602, Kozi Wierch, Wielki Staw, kaledoƒska i hercyƒska, 2499, Góry Âwi tokrzyskie, alpejska Cecha Êrodowiska przyrodniczego Orogeneza Typ gór aƒcuch górski Najwy szy szczyt: nazwa wysokoêç w m n.p.m. Ska y Jeziora Park narodowy Elementy Êrodowiska 6 Oblicz, jaka temperatura b dzie na szczycie Kasprowego Wierchu (1985 m n.p.m.), je eli w Zakopanem (850 m n.p.m.), jest 16 C. Pami taj, e Êrednio co 100 metrów temperatura obni a si o 0,6 C. 7 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Pustynia B dowska le y na granicy Wy yny Âlàskiej i Wy yny Krakowsko-Cz stochowskiej.... Najwy szym szczytem Beskidów jest Barania Góra.... Jezioro Czorsztyƒskie i Jezioro Ro nowskie wybudowano na Sole.... W pasie wy yn nie ma adnego parku narodowego.... Reliktem trzeciorz dowym w Tatrach jest ostró ka tatrzaƒska Na mapie konturowej Polski zaznacz odpowiednimi numerami podane miasta. 1) Nowy Targ 2) Tarnobrzeg 3) Kudowa Zdrój 4) Lublin 5) Bielsko-Bia a 9 Wpisz trzy powody, dla których warto odwiedziç Zakopane

28 b grupa Krainy geograficzne cz. II Test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów, którà mo na uzyskaç za prawid owà odpowiedê. Maksymalnie mo na zdobyç 40 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Do podanego opisu dopisz w aêciwà krain geograficznà. Wy yna Âlàska, Wy yna Kielecka, Wy yna Lubelska, Niecka Nidziaƒska a) Kraina z formami krasu gipsowego... b) Najwy szym wzniesieniem tej krainy jest Góra Êw. Anny... c) Kraina z go oborzami... d) Kraina wàwozów lessowych... 2 (0 6 pkt.) Korzystajàc z zamieszczonej obok mapy rozmieszczenia wybranych surowców mineralnych, wykonaj polecenia. a) Uzupe nij legend mapy, wpisujàc nazwy surowców. b) Uzupe nij tabel. Numer surowca Miejsce wyst powania: kraina geograficzna lub miejscowoêç WyjaÊnij terminy: rekultywacja... turnie... 4 Wpisz krainy geograficzne, w których odnajdziemy podane obiekty geograficzne. po oniny... flisz... Ânie ne Kot y... Jaskinia Ânie na...

29 5 (0 8 pkt.) Scharakteryzuj Êrodowisko przyrodnicze Tatr Polskich, wpisujàc do tabeli w aêciwe terminy geograficzne. góry fa dowe, 2655, piaskowiec, Ânie ka, granit, Karkonoski, Tatrzaƒski, Kocio omniczki, góry zr bowe, Magurski, Karpaty, hercyƒska, Sudety, 1602, Rysy, Kozi Wierch, Czarny Staw, kaledoƒska, 2499, Góry Âwi tokrzyskie, alpejska Cecha Êrodowiska przyrodniczego Orogeneza Typ gór aƒcuch górski Najwy szy szczyt: nazwa wysokoêç w m n.p.m. Ska y Jeziora Park narodowy Elementy Êrodowiska 6 Oblicz, jaka temperatura b dzie na szczycie Turbacza (1310 m n.p.m.), je eli w Nowym Targu (680 m n.p.m.), jest 10 C. Pami taj, e Êrednio co 100 metrów temperatura obni a si o 0,6 C. 7 Zaznacz literà P zdanie prawdziwe, a literà F fa szywe. Âwistaki yjà w Polsce tylko w Karkonoszach.... W Beskidach kosodrzewina wyst puje tylko na Pilsku i Babiej Górze.... Najwy szym szczytem Pienin jest Tarnica.... Puszcza Jod owa znajduje si w Górach Âwi tokrzyskich.... Na Wy ynie Lubelskiej wyst pujà wody mineralne Na mapie konturowej Polski zaznacz odpowiednimi numerami podane miasta. 1) Kazimierz Dolny 2) Busko Zdrój 3) Wa brzych 4) Zakopane 5) Tarnów 9 Wpisz trzy powody, dla których warto odwiedziç Kraków

30 Klucz odpowiedzi a b Nr Standard zad. wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 1. II.2 Kotlina OÊwi cimska obszar fa dowaƒ mezozoicznych i kenozoicznych; Pojezierze Mazurskie obszar fa dowaƒ prekambryjskich; Góry Âwi tokrzyskie obszar fa dowaƒ paleozoicznych Sudety obszar fa dowaƒ paleozoicznych; Kotlina Sandomierska obszar fa dowaƒ mezozoicznych i kenozoicznych; u awy WiÊlane obszar fa dowaƒ prekambryjskich za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1 pkt; razem 3 pkt 2. I.1 Karbon fa dowanie hercyƒskie; Czwartorz d làdolód skandynawski Kambr fa dowanie kaledoƒskie; Trzeciorz d fa dowanie alpejskie za wpisanie w aêciwego wydarzenia do podanego okresu 1 pkt; razem 2 pkt 3. I.1 pó nocnopolskie; równiny sandrowe, jeziora rynnowe, pradoliny; staroglacjalnym, Êrodkowej; czarnoziem; w glanowych po udniowopolskie; moreny, drumliny, kemy; m odoglacjalny, pó nocnej; mady; gleba bielicowa za ka dy w aêciwie wpisany wyraz 1 pkt; razem 8 pkt. 4. II.2 w giel brunatny; Zag bie Lubiƒsko- -G ogowskie; rudy cynku i o owiu; Wy yna Âlàsko-Krakowska w giel kamienny; okolice Bochni; siarka; Niecka Nidziaƒska za ka dà poprawnà odpowiedê 1 pkt; razem 4 pkt 5. I.1 a) Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie; b) Sudety, Karpaty, Morawska a) Pobrze e Szczeciƒskie, Pobrze e Koszaliƒskie, Pobrze e Gdaƒskie; b) OÊwi cimska, Sandomierska, Krakowska za ka dà prawid owà krain geograficznà 1 pkt; razem 6 pkt. 6. II.2 A Polarne kontynentalne, latem ocieplenie i bezchmurna pogoda; zimà niskie temperatury, s oneczna pogoda; B Polarne zwrotnikowe morskie, Wzrost temperatury powietrza i burze 7. II.2 F, F, P, F, F, P, P, F, F, P, F, P 8. III.1 lipiec, 17 C, styczeƒ, 5 C; 17 C ( 5 C) = 22 C; grudzieƒ, styczeƒ, luty, marzec; sierpniu, 93 A Polarne morskie, latem och odzenie, wzrost zachmurzenia i opady; zimà ocieplenie i opady deszczu ze Êniegiem, odwil ; B Arktyczne, Przymrozki wiosenne, silne mrozy i obfite opady Êniegu lipiec, 19 C, styczeƒ, 1 C; 19 C ( 1 C) = 20 C; styczeƒ, luty; lipiec, 86 za prawid owà nazw masy powietrza 1 pkt; za ka de wyjaêniajàce stwierdzenie 1 pkt; razem 5 pkt. za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 6 pkt. za ka dà poprawnie wpisanà odpowiedê 1 pkt, (za poprawne okreêlenie klimatycznej zimy 1 pkt); razem 6 pkt. 9. II.1 1 Rega, 2 Bóbr, 3 yna, 4 San, 5 Pilica, 6 Nysa u ycka; A Haƒcza, B Âniardwy, C Soliƒskie, D ebsko 1 Nysa K odzka, 2 Drw ca, 3 Bug, 4 S upia, 5 Biebrza, 6 Dunajec; A Gocza kowickie, B Gardno, C Mamry, D Gop o za prawid owe przyporzàdkowanie po 1 pkt.; razem 10 pkt. 10. I.1 gràd wielogatunkowy las liêciasty z przewagà d bu i grabu; park narodowy to teren o wybitnych walorach przyrodniczych i krajoznawczych, w którym dzia alnoêç cz owieka jest zakazana lub znacznie ograniczona ols las w dolinach rzecznych, o przewadze olchy czarnej; pomnik przyrody pojedynczy obiekt przyrodniczy obj ty ochronà za prawid owo wyjaênione poj cie 1 pkt; razem 2 pkt 11. I.1 Woliƒski Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy za poprawne podkreêlenie 1 pkt II. Podzia administracyjny i struktura ludnoêci 1. II.2 F, F, P, P, F, F, 2. II.2 II.1 IV.1 a) 980 tys., 650 tys. b) wy demograficzny, du a liczba urodzeƒ po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej a) 900 tys., 980 tys. b) wy demograficzny, echo powojennego wy u demograficznego za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 3 pkt za ka dà poprawnie wpisanà odpowiedê 1 pkt; razem 4 pkt 3. I.1 II.2 I.1 a) 2100 tys. : km 2 = 117,3 os/km 2 b) c) Rzeszów a) 1430 tys. : km 2 = 59,1 os/km 2 b) c) Olsztyn za prawid owe obliczenie 1 pkt; za poprawne zakreskowanie powierzchni woj. 1 pkt; za wpisanie w aêciwego miasta 1 pkt; razem 3 pkt 4. I.1 a) zespó miast sk adajàcy si z jednego du ego miasta i wielu mniejszych, np. warszawska; b) zmiana miejsca zamieszkania na sta e lub na pewien czas a) zespó miast, wêród których nie ma wyraênie dominujàcego miasta, np.: Êlàska; b) wzrost liczby ludnoêci miast, powstanie nowych oêrodków miejskich za prawid owo wyjaênione poj cie 1 pkt; za podanie przyk adu 1 pkt; razem 3 pkt

31 Klucz odpowiedzi a b Nr Standard zad. wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê 5. II.2 6. I.1 a) niemiecka, b) ukraiƒska, c) bia oruska a) USA, b) Niemcy, c) Francja 7. I.1 8. I.1 a) 16, b) 122, c) Êlàskim, d) 38 wersja b a) 38,2 mln, b) 106,5, c) warmiƒsko- -mazurskim lub podlaskim, d) 62 Kryterium punktowania za prawid owe narysowanie wykresu 1 pkt za ka dy przyk ad 1 pkt; razem 3 pkt za ka dy poprawnie wpisany na map numer 1 pkt; razem 4 pkt za ka dà poprawnie wpisanà odpowiedê 1 pkt; razem 4 pkt III. Przemys 1. III.1 Eksploatacja surowców mineralnych. Produkcja dóbr i energii Tworzenie miejsc pracy. Poprawa warunków ycia ludnoêci za ka dà prawid owà odpowiedê 1 pkt; razem 2 pkt 2. II.2 a) okolice np. Turoszowa, Konina, Be chatowa, b) na p n. od Przylàdka Rozewie, c) np. Olkusz, Bukowno, d) np. K odawa, Inowroc aw, e) Niecka Nidziaƒska a) np. Zag bie GórnoÊlàskie, Lubelskie, b) np. okolice PrzemyÊla, Lubaczowa, Gorzowa Wielkopolskiego, c) Zag bie Lubiƒsko-G ogowskie, d) np. okolice Tarnobrzega, Grzybowa, e) np. Strzegom, Strzelin za poprawnie dopisane miejsce wyst powania do ka dego surowca 1 pkt; razem 5 pkt. 3. II.2 a) produkcja cementu, b) hutnictwo aluminium, c) przemys celulozowo-papierniczy, d) przemys elektroniczny, e) przemys mleczarski a) produkcja porcelany, b) hutnictwo elaza, c) przemys w ókienniczy, d) przemys farmaceutyczny, e) produkcja w dlin za ka de prawid owe dopasowanie 1 pkt; razem 5 pkt. 4. I.1 a) towar, który transportuje si luzem w adowniach np. zbo e, w giel; b) zespó kilku oêrodków przemys owych po o onych blisko siebie a) towary, które mo na podzieliç na sztuki lub opakowania np. samochody, kontenery; b) miasto, w którym jest rozwini ty przemys za prawid owo wyjaênione poj cie 1 pkt; razem 2 pkt 5. II.2 Szczecin, Gdynia, Gdaƒsk Ko obrzeg, Ustka, eba za ka de poprawne podkreêlenie 1 pkt; razem 3 pkt 6. III.1 1. Be chatów cieplna 2. Kozienice cieplna 3. W oc awek wodna 4. arnowiec wodna 1. Solina wodna 2. Rybnik cieplna 3. Turów cieplna 4. ydowo wodna za prawid owo wpisanà nazw elektrowni 1 pkt; za poprawne okreêlenie typu elektrowni 1 pkt; razem 8 pkt. 7. II.2 GórnoÊlàski OP przemys energetyczny ódzki OP przemys w ókienniczy Sudecki OP przemys mineralny Warszawski OP przemys elektroniczny Sudecki OP przemys drzewno-papierniczy Gdaƒski OP przemys paliwowo-energetyczny za prawid owe przyporzàdkowanie 1 pkt; razem 3 pkt 8. II.2 III.1 IloÊç produkowanej energii elektrycznej w latach wzros a. Zmiany te sà zwiàzane z rosnàcym zapotrzebowaniem na energi elektrycznà Wydobycie w gla kamiennego zmniejsza o si. Ze wzgl du na du e koszty eksploatacji za ka dà poprawnie wpisanà odpowiedê 1 pkt; razem 2 pkt IV. Rolnictwo 1. II.2 2. IV.5 3. II.2 4. II.2 Nizina Âlàska Pojezierze Suwalskie u awy WiÊlane 1 traktor na 12 ha, Poziom mechanizacji rolnictwa jest niezadowalajàcy, poniewa najwi cej jest ma ych gospodarstw. Nie ka dy rolnik posiada traktor. Stan techniczny tego sprz tu jest z y a) u awy WiÊlane, Wy. Lubelska, Niz. Âlàska; b) Niz. Wielkopolska, Niz. Podlaska, Polesie Lubelskie, Poj. Wielkopolskie Utrzymywanie zwierzàt w celu uzyskania mi sa, mleka, jaj, itd. Grunt nieuprawiany i nieobsiewany przez kilka lat 5. II. 2 P, F, P, P P, P, F, F Beskidy Nizina Âlàska Wy yna Lubelska Dominujà ma e gospodarstwa (do 5 ha); Struktura jest niekorzystna, poniewa ma e gospodarstwa przynoszà ma y zysk, a ze wzgl du na rozdrobnienie, podnoszà koszty produkcji a) u awy WiÊlane, Wy. Lubelska, Niz. Âlàska, Poj. Wielkopolskie; b) Niz. Âlàska, Pobrze e S owiƒskie, u awy WiÊlane, Niz. Szczeciƒska Utrzymywanie zwierzàt w celu udoskonalenia kolejnych pokoleƒ lub stworzenia nowej rasy bardziej odpowiadajàcej potrzebom gospodarczym. Grunt nieobsiany mimo wykonanej orki lub nawo enia za ka de prawid owe dopasowanie 1 pkt; razem 3 pkt za okreêlenie poziomu, struktury 1 pkt; za ocen 1 pkt; razem 2 pkt za ka dà poprawnie wpisanà krain 1 pkt; razem 4 pkt za ka de poprawne wyjaênienie 1 pkt; razem 2 pkt za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 4 pkt

32 Klucz odpowiedzi a b Nr Standard zad. wymagaƒ 7. III.1 8. IV.1 wersja a Oczekiwana odpowiedê Podniesienie poziomu kultury rolnej, udost pnienie rolnikom korzystnych kredytów, zwi kszenie dop at dla rolników, àczenie si rolników w spó dzielnie, rozwój us ug dla rolnictwa, rozwój i unowoczeênienie przemys u rolno-spo ywczego W Polsce jest prawie dwukrotnie wi ksze zatrudnienie w rolnictwie ni w Grecji. Polskie rolnictwo ma o po ow mniejszy udzia w tworzeniu PKB ni rolnictwo greckie. Wniosek: W Polsce nale y zmniejszyç zatrudnienie w rolnictwie i zwi kszyç jego wydajnoêç wersja b 6. II.20 _ Niski stopieƒ towarowoêci, du a liczba ma ych gospodarstw, nadmiar osób zatrudnionych w rolnictwie, ma a wydajnoêç, niski poziom wykszta cenia rolników, niski poziom mechanizacji i chemizacji, niskie plony, np. zbó, dominujà gospodarstwa prywatne W Polsce jest prawie pi ciokrotnie wi ksze zatrudnienie w rolnictwie ni w Hiszpanii. W obydwu krajach udzia rolnictwa w tworzeniu PKB jest taki sam, mimo znacznej ró nicy zatrudnionych. Wniosek: Rolnictwo polskie jest ma o wydajne i zbyt du o Polaków pracuje w rolnictwie (zmniejszyç iloêç zatrudnionych) Kryterium punktowania za prawid owe narysowanie wykresu 1 pkt; za w aêciwe wype nienie legendy 1 pkt; razem 2 pkt za ka dà cech /zmian 1 pkt; razem 5 pkt. za ka dà cech 1 pkt; za wniosek 1 pkt; razem 3 pkt V. i VI. Us ugi oraz zanieczyszczenie i ochrona Êrodowiska przyrodniczego w Polsce 1. II.2 biuro maklerskie, sàd, PKS PKP, biuro podró y, policja za podkreêlenie dwóch terminów 1 pkt; za podkreêlenie trzech 2 pkt 2. III.1 Transport samochodowy: zalety dociera bezpoêrednio do odbiorcy, szybki, rozwini ta sieç dróg; wady zanieczyszczenie Êrodowiska, brak autostrad, dróg szybkiego ruchu i obwodnic, ma a adownoêç, z y stan dróg. Transport lotniczy: zalety szybki, bezpieczny, wady wysokie ceny biletów, nie dociera bezpoêrednio do odbiorcy Transport kolejowy: zalety du a adownoêç, tania eksploatacja, wady nie dociera bezpoêrednio do odbiorcy, du e opóênienia w ruchu, brak nowoczesnego sprz tu. Transport morski: zalety du a adownoêç, mo liwoêç transportu na du e odleg oêci, wady powolny, nie dociera bezpoêrednio do odbiorcy za ka dà zalet i wad 1 pkt; razem 8 pkt. 3. II.2 F, P, F, F, P P, F, F, P, F za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 5 pkt. 4. III.1 Poczta: atwy dost p (us ugi w ca ym kraju), jednakowa cena produktów w ca ym kraju. Poczta elektroniczna: dost p do odbiorcy o ka dej porze, bezpoêredni kontakt z odbiorcà Telefonia stacjonarna: mo na korzystaç o ka dej porze, po àczenie z ka dà instytucjà. Telefonia komórkowa: mo na korzystaç w dowolnym miejscu i porze, mo liwoêç komunikacji w przypadku zagro enia, mo na korzystaç z internetu za ka dà cech 1 pkt; razem 4 pkt 5. I.1 Eksport wywóz (sprzeda ), towarów i us ug za granic ; Pestycydy chemiczne Êrodki ochrony roêlin Import przywóz (zakup), towarów i us ug z zagranicy; Eutrofizacja nadmierne u yênianie wód za ka de poprawne wyjaênienie 1 pkt; razem 2 pkt 6. I.2 8 mld USD konsekwencje: odp yw pieni dzy z kraju, zahamowanie wzrostu gospodarczego 5 mld USD konsekwencje: rozwój gospodarczy kraju, nap yw pieni dzy za prawid owe obliczenie 1 pkt; za ka dà konsekwencj 1 pkt; razem 3 pkt 7. II.2 Samochody, samoloty, sprz t komputerowy Statki, miedê, meble za podkreêlenie dwóch artyku ów 1 pkt; za podkreêlenie trzech 2 pkt 8. II.2 Jarmark Dominikaƒski Gdaƒsk, sp yw Dunajcem Pieniny, Piknik Country Mràgowo, Karkonsze Karpacz, Maczuga Herkulesa Dolina Pràdnika Twierdza Êredniowieczna Malbork Kopalnia soli Wieliczka Aleja gwiazd Mi dzyzdroje Uzdrowisko Kudowa Zdrój Âpiàcy rycerz Tatry za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1 pkt; razem 5 pkt. 9. III.1 S owacja, W ochy, Austria Niemcy, Czechy, Ukraina za ka dy kraj 1 pkt; razem 3 pkt 10. III.1 Âcieki komunalne, Êcieki przemys owe, nawozy naturalne, substancje ropopochodne Produkcja energii elektrycznej i cieplnej, transport samochodowy, przemys (np. hutniczy) za ka de êród o 1 pkt; razem 2 pkt

33 Klucz odpowiedzi a b Nr Standard zad. wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania VII. Krainy geograficzne cz. I Ni Polski 1. II.2 1) zatoka; 2) zalew, cz Êciowo zamkni ty mierzejà; 3) jezioro przybrze ne a) klif; b) klif podci ty niszà; c) cofni ty brzeg za prawid owe rysunki trzech etapów 1 pkt 2. I.1 S owiƒski Park Narodowy Woliƒski Park Narodowy poprawna odpowiedê 1 pkt 3. I.1 4. IV.1 5. III.1 6. II.2 a) k pami; b) Wie yca, 328 m n.p.m.; c) Âlàskiej Pojezierze Wielkopolskie: liczne wysoczyzny, ma o jezior, niskie wzniesienia; Pojezierze Pomorskie: du o jezior, znaczne ró nice wysokoêci wzgl dnej; Przyczyna ró nic: denudacja na Poj. Wielkopolskim, wczeêniejsze wycofanie si làdolodu z Poj. Wielkopolskiego a) sól kamienna, sól potasowa; b) w giel kamienny jezioro morenowe; np. Âniardwy, Mamry, Niegocin, Dargin a) wydmami; b) Dylewska Góra, 312 m n.p.m.; c) krasowego Pojezierze Wielkopolskie: niskie roczne sumy opadów (mniej ni Êrednia roczna dla Polski); Pojezierze Pomorskie: wysokie roczne sumy opadów (wi ksze ni Êrednia roczna suma opadów dla Polski); Przyczyna ró nic: Poj. Wielkopolskie le y w cieniu opadowym a) ropa naftowa, gaz ziemny; b) i warwowy jezioro rynnowe; np. Ta ty, Jeziorak, Gop o, Wdzydzkie, Haƒcza za ka dà prawid owà odpowiedê 1 pkt; razem 4 pkt za w aêciwà charakterystyk ka dego pojezierza 1 pkt; za podanie przyczyny ró nic 1 pkt; razem 3 pkt za ka dy surowiec 1 pkt; razem 3 pkt za prawid owy typ jeziora 1 pkt; za ka dy przyk ad 1 pkt; razem 3 pkt 7. II.2 Gdynia Pobrze e Gdaƒskie Poznaƒ Pojezierze Wielkopolskie Kalisz Nizina Wielkopolska ódê Nizina Mazowiecka Olsztyn Pojezierze Mazurskie eba Pobrze e Koszaliƒskie Gniezno Pojezierze Wielkopolskie Wroc aw Nizina Âlàska za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1 pkt; razem 4 pkt 8. III.2 Sprawdzenie poprawnego zaznaczenia za ka de prawid owe zaznaczenie na mapie 1 pkt; razem 5 pkt. 9. III.1 Nizina Âlàska, poniewa sà tam miejscami bardzo dobre gleby (czarnoziemy), klimat jest bardzo sprzyjajàcy (krótkie zimy, suche i ciep e lato), najd u szy w Polsce okres wegetacyjny, dost p do wody u awy WiÊlane, poniewa sà tam dobre gleby (mady), teren jest równinny, klimat sprzyjajàcy ( agodne zimy, niezbyt upalne lato), dost p do wody za podanie krainy 1 pkt; za poprawne uzasadnienie 1 pkt; razem 2 pkt VII. Krainy geograficzne cz. II 1. II.2 a) Wy yna Kielecka / G. Âwi tokrzyskie b) Roztocze c) Wy. Krakowsko-Cz stochowska d) Wy yna Âlàska a) Niecka Nidziaƒska b) Wy yna Âlàska c) Wy yna Kielecka d) Wy yna Lubelska za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1 pkt; razem 4 pkt 2. II.2 III.1 a) 1. ropa naftowa, 2. w giel kamienny, 3. gips; b) Zag bie Podkarpackie, Zag bie GórnoÊlàskie, Niecka Nidziaƒska a) 1) granit, 2) w giel kamienny, 3) siarka; b) Strzegom, Wy yna Lubelska, Tarnobrzeg za ka dy poprawnie nazwany surowiec 1pkt; za poprawne wpisanie miejsca wyst powania surowca 1 pkt; razem 6 pkt. 3. I.1 flisz na przemian u o one warstwy piaskowców i upków; wàwóz g boka dolina o stromych zboczach i wàskim dnie rekultywacja dzia ania polegajàce na przywróceniu wartoêci terenom zdegradowanym przez przemys ; turnie ska y miejscami poroêni te przez mchy i porosty za ka de prawid owe wyjaênienie - 1 pkt; razem - 2 pkt 4. II.2 Góry Âwi tokrzyskie; Tatry; Góry Sto owe; Wy yna Lubelska Bieszczady; Beskidy, np. Beskid Âlàski; Karkonosze; Tatry za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1pkt; razem 4 pkt 5. II.2 W kolejnych wersach tabeli: kaledoƒska i hercyƒska, zr bowe, Sudety, Ânie ka, 1602, granit, Wielki Staw, Karkonoski W kolejnych wersach tabeli: alpejska, fa dowe, Karpaty, Rysy, 2499, granit, Czarny Staw, Tatrzaƒski za ka de prawid owe przyporzàdkowanie 1pkt; razem 8 pkt. 6. I m n.p.m. 850 m n.p.m. = 1135 m, (1135 m 0,6) : 100 = 6,81 ; 16 6,8 = 9,2 C 1310 m n.p.m. 680 m n.p.m. = 630 m, (630 m 0,6) : 100 = 3,78 ; 10 3,8 = 6,2 C za prawid owe zapisanie zale noêci 1 pkt; za obliczenie ró nicy temp. 1 pkt; za obliczenie temp. na szczycie 1 pkt; razem 3 pkt 7. II.2 P, F, F, F, P F, P, F, P, P 8. III.1 Sprawdzenie poprawnego zaznaczenia za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 5 pkt. za ka de prawid owe zaznaczenie na mapie 1pkt; razem 5 pkt. 9. III.1 np. miejsce wypadowe w Tatry, miejscowoêç uzdrowiskowa, liczne muzea i miejsca zwiàzane z yciem i twórczoêcià znanych ludzi, liczne imprezy sportowe, mo liwoêç uprawiania sportów zimowych np. liczne zabytki najwy szej klasy (Wawel, Sukiennice) i ciekawe miejsca (Kazimierz), by a stolica Polski, liczne imprezy kulturalne za ka dy argument 1pkt; razem 3 pkt

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

pobrano z Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi

pobrano z   Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów A. Be dany B. Guzianka Wielka C. Nidzkie

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski GEOGRAFIA KL. II Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 1.Wskazać na mapie województwa Polski i nazwać ich stolice.

Bardziej szczegółowo

3 Wymagania edukacyjne

3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 21 3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Klimat Polski. "Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o nieumiarkowanych zmianach pogody..." prof. Teodor Kopcewicz

Klimat Polski. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o nieumiarkowanych zmianach pogody... prof. Teodor Kopcewicz Klimat Polski "Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego o nieumiarkowanych zmianach pogody..." prof. Teodor Kopcewicz Warunki topograficzne Cechy klimatu Polski Przejściowość Polska leży w strefie klimatu

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c...

KARTA PRACY nr 1. 1.Wypisz wymienione w tekście nr 1 elementy krajobrazu, które nie należą do przyrody: a.., b.., c... Badanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych 1.1d, 1.3, 1.4 karty pracy i materiały pomocnicze. KARTA PRACY nr 1 1.Wypisz wymienione w tekście nr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 Eliminacje wojewódzkie 08 marca 2017 r., godz. 10.00 Czas rozwiązywania 60 minut Kod ucznia (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII

OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII OBLICZENIA MATEMATYCZNE W GEOGRAFII 1. Kartografia Wysokość względna bezwzględna Wysokość względna to wysokość liczona od podstawy formy terenu podawana w metrach. Wysokość bezwzględna jest wysokością

Bardziej szczegółowo

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Nowa Era Dział programu I. Środowisko przyrodnicze Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2.

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy i umiej tnoêci z dzia u Atmosfera i klimat

Sprawdzian wiedzy i umiej tnoêci z dzia u Atmosfera i klimat Sprawdzian wiedzy i umiej tnoêci z dzia u Atmosfera i klimat Zakres podstawowy. Grupa A 1. Atmosfera ma budow warstwowà. Odpowiedz, w którym z poni szych punktów warstwy uporzàdkowane sà prawid owo. [1

Bardziej szczegółowo

Ârodowisko przyrodnicze

Ârodowisko przyrodnicze Ârodowisko przyrodnicze 1. a) punkty B i C zaznaczone we właêciwych miejscach na mapie b) 24 09'E 14 07'E = 10 02' 2. a) 1. dolnoêlàskie Wrocław, 2. podlaskie Białystok b) zamalowanie obszaru właêciwego

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom rozszerzony Listopad 2012 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne. W tego typu zadaniach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń Położenie i środowisko przyrodnicze Polski podaje wielkość powierzchni Polski, granice Polski z jej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymaga Rozpoznanie obiektów przedstawionych na mapie i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz Rozdział Przemysł Temat Zmiany w polskim przemyśle Ocena dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznawania Êrodków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemys owego potencja u obronnego

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania -1r/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania W zadaniach 1-3 należy wykorzystać mapę (s. 4) i przekrój geologiczny (s. 5). Zadanie 1. Uwaga: w miejscach pozostawionych

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1 (dodatkowy) Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji:rynek pracy w Polsce

Temat lekcji:rynek pracy w Polsce Scenariusz opracowała: Violetta Nawrot Scenariusz lekcji z geografii opracowany na podstawie podręcznika dla zasadniczych szkół zawodowych Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska Głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 20 Gimnazjum Sprawdzian z geografii na zakończenie nauki w trzeciej klasie gimnazjum Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 30 Wpisuje uczeń Data urodzenia ucznia dzień miesiąc rok Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

Czarne 7 metamorficznych (przeobrażonych) 0 1 Za podanie właściwego typu skały... 1 pkt

Czarne 7 metamorficznych (przeobrażonych) 0 1 Za podanie właściwego typu skały... 1 pkt ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Nr zad Przewidywana odpowiedź Pkt Kryterium zaliczenia 1 W kolejności, np.: rzeźba terenu kamieniołomy (jaskinia, nieczynna kopalnia, dom wczasowy, muzeum,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik:

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: Człowiek gospodarzem Ziemi P.Wład; wyd. ORTUS [Opracowała mgr Anna Karolak

Bardziej szczegółowo

Test dla klasy drugiej pierwsze półrocze

Test dla klasy drugiej pierwsze półrocze 9 Test dla klasy drugiej pierwsze półrocze Wersja B... imi i nazwisko ucznia...... data klasa Cz Êç I zadania zamkni te W zadaniach od. do 0. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wska poprawnà. Jakie

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego.

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego. start System przyrodniczy Ziemi eoria tektoniki p yt litosfery 31.11 ermin 27.10 26 Rzeêba powierzchni Ziemi 2. owtórzenie tematów z podr cznika Geografia 1, dzia III. Sk adniki skorupy ziemskiej esty

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us ug niektórym podmiotom

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us ug niektórym podmiotom 851 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i us ug niektórym podmiotom Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

Bardziej szczegółowo

Zapis w nowej podstawie programowej 1. Zlodowacenia na obszarze Polski. Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych

Zapis w nowej podstawie programowej 1. Zlodowacenia na obszarze Polski. Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Anna Marszewska Zespół Szkół w Krzywiniu Rok szkolny 2018/2019 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM Opracowano na podstawie Programu nauczania geografii Program nauczania geografii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. OCENA ŚRÓDROCZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 2 GIMNAZJUM 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 45 2971 Poz. 294 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierajàcego informacje o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym. Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 151 8187 Poz. 947 947 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierajàcego informacje o zakresie korzystania ze Êrodowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia INFORMACJE OGÓLNE WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo