Ârodowisko przyrodnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ârodowisko przyrodnicze"

Transkrypt

1 Ârodowisko przyrodnicze 1. a) punkty B i C zaznaczone we właêciwych miejscach na mapie b) 24 09'E 14 07'E = 10 02' 2. a) 1. dolnoêlàskie Wrocław, 2. podlaskie Białystok b) zamalowanie obszaru właêciwego województwa c) mazowieckie 3. a) powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej, utworzenie gnejsów w Górach Sowich b) kaledoƒskie ruchy górotwórcze c) utworzenie pokładów w gla brunatnego 4. rynny polodowcowe, pradoliny, równiny sandrowe 5. a) dolina U-kształtna b) południowopolskie c) polodowcowe d) szkierowe e) szelfowe 6. A rudy miedzi i srebra B ropa naftowa C w giel brunatny 7. np. uzyskiwanie energii elektrycznej, produkcja tworzyw sztucznych, farb, lekarstw 8. a) Łysica 612 m n.p.m. b) Rysy 2499 m n.p.m. 9. np. długoêç okresu wegetacyjnego wynosi od 180 do ponad 220 dni, najkrótszy jest okres wegetacyjny w górach, krótki okres wegetacyjny jest na Pojezierzu Mazurskim, bardzo długi okres wegetacyjny jest na Nizinie Âlàskiej 10. powietrze polarne kontynentalne, strzałka skierowana od pn.-wsch. (lub wsch.) 11. a) bielicowe, brunatne, płowe, czarnoziemy b) r dzina c) gleba górska 12. np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody 13. a) np.: Białowieski PN, Narwiaƒski PN, Roztoczaƒski PN, Poleski PN b) np.: Woliƒski PN, PN UjÊcie Warty, Drawieƒski PN a) punkty A i D zaznaczone we właêciwych miejscach na mapie b) 54 50'N 49 00'N = 5 50' a) 1. zachodniopomorskie Szczecin, 2. podkarpackie Rzeszów b) zamalowanie obszaru właêciwego województwa c) małopolskie a) utworzenie pokładów w gla kamiennego b) powstanie wapieni na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej c) powstanie Morza Bałtyckiego, wypi trzenie Karpat ozy, powierzchnia moreny dennej, wzniesienia moreny czołowej a) północnopolskie b) ozy c) bagna d) deltowe e) krasowe A gaz ziemny B w giel kamienny C sól kamienna np. uzyskiwanie energii elektrycznej, otrzymywanie benzyny, oleju nap dowego, mazutu a) Ânie ka 1602 m n.p.m. b) Łysica 612 m n.p.m. np. izotermy majà przebieg południkowy, Êrednia temperatura powietrza obni a si w kierunku wschodnim, najni sza temperatura jest w górach, najwy sza m.in. na Nizinie Szczeciƒskiej powietrze polarne morskie, strzałka skierowana od pn.-zach. (lub zach.) a) czarne ziemie, górskie, mady, r dziny b) czarnoziem c) gleba bielicowa np. bory, gràdy, lasy ł gowe a) np.: Babiogórski PN, Tatrzaƒski PN, Pieniƒski PN, Bieszczadzki PN b) np.: Słowiƒski PN, Woliƒski PN, Wigierski PN, PN Bory Tucholskie 1 p. za ka de prawidłowe oznaczenie punktu na mapie, 1 p. za prawidłowe obliczenie, 1 p. za prawidłowy wynik obliczenia, 1 p. za ka de prawidłowo rozpoznane województwo, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy stolicy województwa, 1 p. za zamalowanie właêciwego obszaru, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy województwa, razem 6 p. 1 p. za prawidłowe dopasowanie dwóch wydarzeƒ, 2 p. za dopasowanie trzech wydarzeƒ 1 p. za prawidłowe podkreêlenie dwóch form, 2 p. za prawidłowe podkreêlenie trzech form 1 p. za ka de prawidłowe uzupełnienie zdania, razem 5 p. 1 p. za ka de prawidłowe rozpoznanie surowca, 1 p. za podanie dwóch prawidłowych przykładów nazw szczytu, wysokoêç, cechy, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy, 1 p. za prawidłowe oznaczenie kierunku, razem 2 p. 1 p. za wymienienie dwóch prawidłowych gleb strefowych, 2 p. za wymienienie trzech gleb, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy gleby, 1 p. za prawidłowe rozpoznanie gleby, 1 p. za prawidłowe wymienienie dwóch form ochrony przyrody, 2 p. za wymienienie trzech form 1 p. za ka de dwa prawidłowe przykłady parków, razem 2 p.

2 LudnoÊç i urbanizacja 1. a) 8 b) przyrost naturalny c) łódzkim 2. np. rodzi si wi cej chłopców ni dziewczynek, do około 45. roku ycia w społeczeƒstwie jest wi cej m czyzn, liczba m czyzn w podeszłym wieku jest znacznie mniejsza od liczby kobiet a) 38 b) 2002 c) pomorskim np. rodzi si mniej dziewczynek ni chłopców, powy ej 45. roku ycia w społeczeƒstwie jest wi cej kobiet, liczba kobiet w podeszłym wieku jest znacznie wi ksza od liczby m czyzn 1 p. za podkreêlenie ka dej prawidłowej informacji, cechy, 3. budowa linii kolejowych i dróg, wyst powanie czarnoziemów, wyst powanie w gla kamiennego 4. a) = b) = c) = d) = brak surowców mineralnych, wyst powanie obszarów bagiennych, długie i surowe zimy a) = b) = c) = 7990 d) = p. za podkreêlenie dwóch prawidłowych cech, 2 p. za podkreêlenie trzech prawidłowych cech 1 p. za ka de prawidłowe obliczenie, 1 p. za ka dy prawidłowy wynik, razem 8 p. 5. c b 1 p. za prawidłowy wybór 6. a) P, b) F, c) F a) P, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe okre- okreêlenia 7. np. emigracja ekonomiczna Polaków do Wielkiej Brytanii, otwieranie zakładów przemysłowych w Polsce przez mi dzynarodowe koncerny 8. np. podkarpackie, Êwi tokrzyskie, małopolskie, lubelskie 9. a) 2,5 mln 1,6 mln = 0,9 mln Odpowiedê: na wsi mieszkało wówczas 0,9 miliona ludzi. b) np % x x = % : x = 64% Odpowiedê: wskaênik urbanizacji w tym województwie wynosił 64%. np. zamykanie du ych paƒstwowych zakładów przemysłowych, likwidacja paƒstwowych gospodarstw rolnych np. zachodniopomorskie, pomorskie, dolnoêlàskie, Êlàskie a) 2,1 mln 1 mln = 1,1 mln Odpowiedê: na wsi mieszkało wówczas 1,1 mln ludzi. b) np % x x = % : x 47,6% Odpowiedê: wskaênik urbanizacji w tym województwie wynosił około 48%. przyczyny, razem 2 p. nazwy, 1 p. za podanie liczby osób mieszkajàcych na wsi, 1 p. za prawidłowe obliczenia, 1 p. za prawidłowy wynik obliczeƒ, 10. a c 1 p. za prawidłowy wybór 11. a) aglomeracja policentryczna (konurbacja) b) np. aglomeracja górnoêlàska, Trójmiasto Szczecin, 2 Kraków, 3 Bydgoszcz, 4 Wrocław a) aglomeracja monocentryczna b) np. aglomeracja warszawska, łódzka, krakowska 1 Poznaƒ, 2 Łódê, 3 Gdaƒsk, 4 Białystok odpowiedê, razem 2 p. 1 p. za podanie dwóch prawidłowych nazw, razem 2 p.

3 Rolnictwo i przemysł 1. a) F, b) P, c) F a) P, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe wybory, wybory 2. a) zachodniopomorskie, warmiƒsko- -mazurskie b) np. du e obszarowo gospodarstwa sà pozostałoêcià po paƒstwowych gospodarstwach rolnych a) np. małopolskie, podkarpackie b) np. gospodarz dzielił ziemi mi dzy swoich spadkobierców, w wyniku czego nastàpiło rozdrobnienie gruntów nazw województwa, 1 p. za odpowiedni przykład, 3. c a 1 p. za prawidłowy wybór 4. a) indywidualne b) 15% c) 10 ha 5. a) buraki cukrowe b) Pogórzu Karpackim c) Góry Kalwarii, Grójca 6. roêlina: pszenica region uprawy: np. uławy WiÊlane, Wy yna Lubelska, Nizina Âlàska a) grunty orne b) mniejszà ni 5 ha c) roênie a) yta b) Nizinie Âlàskiej, Wy ynie Lubelskiej c) Êliwek roêlina: ziemniaki region uprawy: np. Wy yna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpackie, Karpaty, Nizina Mazowiecka 1 p. za dwa prawidłowe podkre- podkreêlenia 1 p. za ka de prawidłowe uzupełnienie, 1 p. za prawidłowe rozpoznanie roêliny, 1 p. za prawidłowy region upraw, razem 2 p. 7. A Bydgosko-Toruƒski Okr g Przemysłowy B Warszawski Okr g Przemysłowy C Wrocławski Okr g Przemysłowy D Karpacki Okr g Przemysłowy A Sudecki Okr g Przemysłowy B Staropolski Okr g Przemysłowy C Poznaƒski Okr g Przemysłowy D GórnoÊlàski Okr g Przemysłowy 1 p. za dwie prawidłowe nazwy, 2 p. za trzy, 3 p. za cztery prawidłowe nazwy 8. a) podpisuje Gdaƒski Okr g Przemysłowy we właêciwym miejscu na mapie b) np. Gdaƒsk, Gdynia, Rumia c) np. chemiczny, elektroniczny i elektrotechniczny, spo ywczy, drzewny i papierniczy 9. np. baza energetyczna, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, rynek zbytu, infrastruktura komunikacyjna 10. Obliczenia: t x 0,1 t 1 dt x = dt : 0,1 t x = dt plony = zbiory : powierzchnia plony = dt : ha = 190,2 dt/ha Odpowiedê: Plony ziemniaków w Polsce w 2009 roku wyniosły 190,2 dt/ha. 11. a) Lubin, Polkowice b) Bełchatów, Bogatynia c) Kłodawa d) Ostrów Wielkopolski 12. a) cieplne opalane w glem brunatnym b) wodne szczytowo-pompowe c) cieplne opalane w glem kamiennym a) podpisuje Legnicko-Głogowski Okr g Przemysłowy we właêciwym miejscu na mapie b) np. Legnica, Głogów, Lubin, Polkowice c) np. hutniczy, lekki, metalowy i maszynowy, spo ywczy np. baza surowcowa, dost p do wody Obliczenia: t x 0,1 t 1 dt x = dt : 0,1 t x = dt plony = zbiory : powierzchnia plony = dt : ha = 42,2 dt/ha Odpowiedê: Plony pszenicy w Polsce w 2009 roku wyniosły 42,2 dt/ha. a) Barnówko b) Strzegom, Strzelin c) Ruda Âlàska, Bogdanka d) Chełm a) cieplne opalane w glem kamiennym b) wodne przepływowe c) cieplne opalane w glem brunatnym 1 p. za prawidłowe oznaczenie na mapie, 1 p. za podanie nazw dwóch oêrodków, 1 p. za podanie nazw dwóch działów przemysłu, 1 p. za podanie prawidłowego czynnika, razem 2 p. 1 p. za prawidłowy zapis działania, 1 p. za prawidłowà zamian jednostek, 1 p. za prawidłowy wynik, 1 p. za ka de prawidłowe przyporzàdkowanie, 1 p. za ka de prawidłowe przyporzàdkowanie, 13. d c 1 p. za prawidłowy wybór

4 Usługi 1. ŁàcznoÊç to przesyłanie informacji za pomocà usług pocztowych i telekomunikacyjnych. 2. np. ochrona zdrowia, oêwiata, edukacja, turystyka, doradztwo finansowe Transport to przewóz osób i ładunków za pomocà Êrodków lokomocji. np. transport, łàcznoêç, handel, prace monta owe, naprawy 1 p. za prawidłowà definicj 1 p. za ka de dwie poprawne nazwy usług, razem 2 p. 3. b b 1 p. za prawidłowy wybór 4. np. nierównomiernie rozwini ta sieç kolejowa, zły stan techniczny torowisk, przestarzałe systemy sterowania ruchem, ograniczona pr dkoêç pociàgów, coraz mniejsza liczba przewozów pasa erskich, mo liwoêç przewo enia tirów na platformach kolejowych, modernizacja taboru dzi ki funduszom unijnym, rozwini ta sieç tramwajowa w du ych miastach 5. a) samochodowy b) Êlàskim c) podlaskim d) jamalski np. doêç g sta i równomiernie rozmieszczona sieç dróg kołowych, zły stan techniczny nawierzchni dróg, niedostateczna liczba autostrad i dróg ekspresowych, cz ste korki w du ych miastach a) 6,5 km b) podlaskim c) Êlàskim d) samochodowy 1 p. za ka de dwie prawidłowe cechy, razem 2 p. 1 p. za ka dy poprawny wybór, 6. 1 p. za ka de poprawne oznaczenie na mapie, razem 6 p. 7. od góry: komunikacja, łàcznoêç, telekomunikacja, telefonia, internet od góry: wodny, làdowy, samochodowy, przesyłowy, Êródlàdowy 1 p. za trzy prawidłowe wpisy do schematu, 2 p. za cztery prawidłowe wpisy, 3 p. za wszystkie prawidłowe wpisy, 8. c b 1 p. za prawidłowy wybór 9. drewno, silniki spalinowe, szkło leki, produkty przemysłu high-tech, ropa naftowa 10. a) Niemcy b) 6; 10,2 c) wybrane dwa: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Holandia 11. np. Zakopane, Muszyna, Krynica, Wisła, Ustrzyki 12. przyrodnicze: np. lasy, jeziora, urozmaicona rzeêba terenu pozaprzyrodnicze: np. zabytki, imprezy kulturalne, uzdrowiska, parki narodowe, mo liwoêç uprawiania sportów wodnych a) 9,9; ok. 21 b) Niemcy c) wybrane dwa: Niemcy, Czechy, Rosja np. Szklarska Por ba, Karpacz, Kudowa- -Zdrój, Làdek-Zdrój przyrodnicze: np. szerokie i piaszczyste pla e, klify, morze, ruchome wydmy pozaprzyrodnicze: np. zabytki, imprezy kulturalne, uzdrowiska, parki narodowe, mo liwoêç uprawiania sportów wodnych 1 p. za dwa prawidłowe podkre- podkreêlenia 1 p. za ka de prawidłowe uzupełnienie, razem 5 p. 1 p. za podanie dwóch prawidłowych nazw 1 p. za ka dy prawidłowy przykład, Park Mu akowski, 2 Êredniowieczny zespół miejski Torunia, 3 zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce lub historyczne centrum Krakowa, 4 zamek krzy acki w Malborku 1 Puszcza Białowieska, 2 Stare Miasto w Warszawie, 3 Hala Stulecia we Wrocławiu, 4 Stare Miasto w ZamoÊciu nazw obiektu,

5 Przeglàd regionów geograficznych cz Êç I 1. 1 Wie yca 2 Dylewska Góra 1 Raczki Elblàskie 2 Szeska Góra 1 p. za ka dy prawidłowy wpis do tabeli, razem 2 p p. za ka dy prawidłowy zapis na mapie, 3. a) polodowcowe morenowe b) przybrze ne c) deltowe 4. np. Krajobraz młodoglacjalny charakteryzujà liczne i dobrze zachowane formy polodowcowe. 5. forma: klif wyst powanie: np. okolice Mi dzyzdrojów, Trz sacza, Jastrz biej Góry, wybrze e Zatoki Gdaƒskiej a) polodowcowe morenowe b) polodowcowe rynnowe c) przybrze ne np. Krajobraz staroglacjalny to krajobraz, w którym formy polodowcowe uległy znacznej denudacji. forma: mierzeja wyst powanie: Mierzeja Helska, Mierzeja WiÊlana 1 p. za dwa prawidłowe przyporzàdkowania, przyporzàdkowania 1 p. za podanie prawidłowego znaczenia terminu 1 p. z prawidłowà nazw formy rzeêby terenu, 1 p. za dwa prawidłowe miejsca wyst powania, razem 2 p. 6. a) P, b) F, c) P a) F, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe okreê - lenia, okreêlenia 7. mierzeja morze, wydma wiatr, k pa làdolód 8. a) W nad morzem, N nad làdem b) strzałka skierowana w stron làdu c) powietrze chłodne i wilgotne 9. a) Gdynia, Sopot b) Poznaƒ, Konin c) Opole d) Olsztyn 10. np. Drawieƒski PN, Wielkopolski PN, PN Bory Tucholskie, PN UjÊcie Warty, Wigierski PN 11. a) Puszcza Drawska, Puszcza Augustowska b) Bory Stobrawskie, Puszcza Kampinoska 12. rudy miedzi, w giel brunatny, w giel kamienny 13. np. rozwini ta gospodarka morska (rybołówstwo, budowa i remonty statków), wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej (rafineria w Gdaƒsku), dobrze rozwini ta turystyka 14. miasto: Wrocław kraina geograficzna: Nizina Âlàska wydma wiatr, pradolina wody polodowcowe, klif morze a) W nad làdem, N nad morzem b) strzałka skierowana w stron morza c) powietrze chłodne i suche a) Radom, Warszawa b) Szymbark c) Koszalin, Słupsk d) Kalisz np. Kampinoski PN, Białowieski PN, Narwiaƒski PN, Biebrzaƒski PN, Podlaski PN a) Bory Tucholskie, Puszcza Romincka b) Bory DolnoÊlàskie, Puszcza Białowieska gaz ziemny, ropa naftowa, sól kamienna np. dobrze rozwini ta turystyka, przemysł drzewny, przemysł gumowy, produkcja maszyn i artykułów chemicznych, rozwija si tak e przemysł wysokiej technologii miasto: Gdaƒsk kraina geograficzna: Pobrze e Gdaƒskie 1 p. za dwa prawidłowe połàczenia, połàczenia 1 p. za dwa prawidłowe wpisane symbole, 1 p. za prawidłowy kierunek strzałki, 1 p. za ka dà prawidłowà cech, 1 p. za ka de dwa prawidłowe przyporzàdkowania, nazw, razem 2 p. 1 p. za dwa prawidłowe przyporzàdkowania, 2 p. za trzy, 3 p. za cztery prawidłowe przyporzàdkowania 1 p. za dwa prawidłowe podkreêlenia, podkreêlenia, razem 2 p. 1 p. za dwie prawidłowe cechy, cechy 1 p. za prawidłowà nazw miasta, 1 p. za prawidłowà nazw krainy, razem 2 p.

6 Przeglàd regionów geograficznych cz Êç II Wy yna Âlàska, 2. Karkonosze, 3. Wy yna Kielecka, 4. Kotlina Kłodzka, 5. Kotlina Sandomierska 2. a) A Tarnów, B Cz stochowa, C Chełm, D Zakopane b) Cz stochowa (B), Chełm (C) 1. Kotlina OÊwi cimska, 2. Tatry, 3. Wy yna Lubelska, 4. Bieszczady, 5. Wy yna Krakowsko-Cz stochowska a) A Kielce, B Kraków, C Wałbrzych, D Nowy Sàcz b) Wałbrzych (C), Nowy Sàcz (D) nazw regionu, razem 5 p. 1 p. za ka de prawidłowe dopasowanie, 1 p. za dwie prawidłowe nazwy miast, razem 5 p. 3. a) Ânie ka b) Wielki Dział c) Góra Êw. Anny a) Łysica b) Wysokie Skałki c) Rysy 4. np. granie, turnie, piargi, leby np. jaskinie, nacieki (np. stalaktyty), bramy, ostaƒce 1 p. za ka de prawidłowe przyporzàdkowanie, 1 p. za dwie prawidłowe formy rzeêby, formy rzeêby, razem 2 p. 5. b c 1 p. za prawidłowy wybór 6. a) Wy yna Âlàska b) Wy yna Krakowsko-Cz stochowska c) Wy yna Kielecka (Góry Âwi tokrzyskie) 7. siarka Kotlina Sandomierska w giel kamienny Wy yna Âlàska kreda piszàca Wy yna Lubelska 8. od dołu: regiel górny (do 1450 m n.p.m.), kosodrzewina (do 1850 m n.p.m.), turnie (powy ej 2250 m n.p.m.) 9. np. krajobraz wysokogórski, krajobraz krasowy, stawy, wodospady, park narodowy, Zakopane, Kumotersko Goƒba a) Niecka Nidziaƒska b) Wy yna Kielecka (Góry Âwi tokrzyskie) c) Wy yna Lubelska rudy cynku i ołowiu Wy yna Âlàska granit Przedgórze Sudeckie w giel kamienny Wy yna Lubelska od dołu: pogórze (do 650 m n.p.m.), regiel dolny (do 1050 m n.p.m.), hale (do 2250 m n.p.m.) np. stawy, rumowiska skalne, skałki granitowe o ró norodnych kształtach, Êwiàtynia Wang w Karpaczu nazw regionu, 1 p. za dwa prawidłowe połàczenia, połàczenia 1 p. za dwie prawidłowe nazwy pi ter, nazwy 1 p. za dwa prawidłowe przykłady walorów, 2 p. za trzy przykłady, 3 p. za cztery przykłady, 10. a) P, b) P, c) F a) P, b) F, c) F 1 p. za dwa prawidłowe okre- okreêlenia 11. uczeƒ podkreêla: Wy yna Âlàska argumenty: np. surowce mineralne, du a g stoêç dróg i sieci kolejowej, du e zasoby siły roboczej, du y lokalny rynek zbytu, zaplecze naukowo-badawcze uczeƒ podkreêla: Wy yna Lubelska argumenty: np. urodzajne gleby, brak ucià liwego przemysłu, czyste Êrodowisko przyrodnicze 1 p. za wybranie właêciwego regionu, 1 p. za ka dy prawidłowy argument, 12. Tarnobrzeg, Wieliczka, Sandomierz Tarnów, Mielec, Kraków 1 p. za dwa prawidłowe podkre- podkreêlenia, razem 2 p. 13. obiekt: historyczne centrum Krakowa pas ukształtowania: Kotliny Podkarpackie 14. Nazywamy je tak, poniewa składajà si ze zr bów (obszarów wzniesionych) i rowów tektonicznych (obszarów obni onych) utworzonych wzdłu uskoków wskutek ruchów tektonicznych. obiekt: Kopalnia soli w Wieliczce pas ukształtowania: Kotliny Podkarpackie Nazywamy je tak, poniewa zbudowane sà z fałdów, czyli nasuni tych na siebie, sfałdowanych oraz wypi trzonych warstw skalnych. 1 p. za prawidłowà nazw miasta, 1 p. za prawidłowà nazw krainy, razem 2 p. 1 p. za prawidłowe wyjaênienie

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017

XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 XVII Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego 2016/2017 Eliminacje wojewódzkie 08 marca 2017 r., godz. 10.00 Czas rozwiązywania 60 minut Kod ucznia (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym. Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m.

Bardziej szczegółowo

Poło enie oraz Êrodowisko przyrodnicze Polski

Poło enie oraz Êrodowisko przyrodnicze Polski Poło enie oraz Êrodowisko przyrodnicze Polski 1. 5 50' Dzieƒ na wybrze u trwa latem ponad godzin dłu ej ni w górach. 2. Góry Âwi tokrzyskie obszar fałdowaƒ kaledoƒskich Nizina Wielkopolska platforma zachodnioeuropejska

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 05/06 GIMNAZJUM Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady poprawnych odpowiedzi. Uznajemy równieżż inne,

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem charakterystycznym jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

Odległość między dwoma punkami na mapie w skali 1: wynosi 3 cm. Odległość między tymi punktami w rzeczywistości wynosi A km.

Odległość między dwoma punkami na mapie w skali 1: wynosi 3 cm. Odległość między tymi punktami w rzeczywistości wynosi A km. 1 Zadanie 1 (0 1 p.) Spośród wymienionych niżej następstw ruchów Ziemi podkreśl tylko te, które są konsekwencją ruchu obiegowego. A. Występowanie dnia i nocy. B. Zjawisko dnia i nocy polarnej. C. Strefy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie

2. Podział administracyjny? Административное деление. Kujawsko-pomorskie Małopolskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Pytania z geografii Polski Вопросы с географии Польши 1. Powierzchnia Polski? Площадь Польши? Powierzchnia Polski wynosi 312 685 km2 i pod względem powierzchni Polska jest dziewiątym krajem w Europie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. III Rok Szkolny 2015/16 Nr lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Gospodarka Polski- Rolnictwo 1-5 podaje

Bardziej szczegółowo

W zadaniach 1-45 podkreśl prawidłową odpowiedź. a) Odrą. 1. Stolicą woj. zachodniopomorskiego jest: b) Wisłą. a) Opole. c) Wartą. b) Wrocław.

W zadaniach 1-45 podkreśl prawidłową odpowiedź. a) Odrą. 1. Stolicą woj. zachodniopomorskiego jest: b) Wisłą. a) Opole. c) Wartą. b) Wrocław. W zadaniach 1-45 podkreśl prawidłową odpowiedź 1. Stolicą woj. zachodniopomorskiego jest: a) Opole b) Wrocław c) Szczecin d) Katowice 2. Najdalej na północ wysuniętą częścią Polski jest: a) wyspa Wolin

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań Wykonanie na podstawie mapy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom rozszerzony Listopad 2012 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne. W tego typu zadaniach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Nr zadania 1. Przewidywana odpowiedź Punktacja Zasady oceniania a) A, B, C, D, E, G, H, b) B 3 (41 o 42 N 44 o 45 E)

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres podstawowy. Grupa A Nr zad. Przewidywana odpowiedź Kryteria zaliczenia Maks. liczba punktów 1. Zwrotnikowa

Bardziej szczegółowo

Geomorfologia poziom rozszerzony

Geomorfologia poziom rozszerzony Geomorfologia poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) ą ę ą Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 46....... ł ś ś ż Zadanie 2. (3 pkt) ą ż ż Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 47. Ź ł ą Ś ę ż 1 Zadanie 3. (5 pkt) Źródło:

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Nr zadania 1. Przewidywana odpowiedź Punktacja Zasady oceniania a) A, B, C, D, E, G, H, b) B 3 (41 o 42 N 44 o 45 E

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Zapis w nowej podstawie programowej 1. Zlodowacenia na obszarze Polski. Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych

Zapis w nowej podstawie programowej 1. Zlodowacenia na obszarze Polski. Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Anna Marszewska Zespół Szkół w Krzywiniu Rok szkolny 2018/2019 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM Opracowano na podstawie Programu nauczania geografii Program nauczania geografii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień wojewódzki

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień wojewódzki WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 01/015 GIMNAZJUM Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 01/015, stopień wojewódzki Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII

XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów MODEL I SCHEMAT OCENIANIA ETAP III wojewódzki 12 marca 2018 r. Liczba punktów możliwych do uzyskania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Autorstwa Ewy Marii Tuz Rozdział Przemysł Temat Zmiany w polskim przemyśle Ocena dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.09.2011) 1 010 a p 2004321608 150 a Kultura egejska x zabytki 2 010 a p 2004504256 150 a Architektura czeska x zabytki 3 010

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 20 Gimnazjum Sprawdzian z geografii na zakończenie nauki w trzeciej klasie gimnazjum Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 30 Wpisuje uczeń Data urodzenia ucznia dzień miesiąc rok Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny.

NaCoBeZU geografia klasa druga. Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. NaCoBeZU geografia klasa druga Zagadnienie Środowisko Przyrodnicze Położenie, granice, obszar Polski. Podział administracyjny. Dzieje geologiczne obszaru Polski. Zlodowacenia na obszarze Polski Skały i

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ETAP WOJEWÓDZKI

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ETAP WOJEWÓDZKI Model odpowiedzi KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ETAP WOJEWÓDZKI Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1. A. S (południowy) B. S

Bardziej szczegółowo

Matura z Nowinami 2019 geografia kryteria zaliczania

Matura z Nowinami 2019 geografia kryteria zaliczania Matura z Nowinami 2019 geografia kryteria zaliczania Numer zadania 1. Przewidywana odpowiedź Punktacja Kryteria zaliczania Za 3 Za 5 przyporządkowań 2. Drogi sygnaturowa, Poziomice izarytmiczna, Lasy powierzchniowa,

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

9. 0-4 P, P, P, F 1 pkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź 10. 0-3 Od góry: Dżakarta Wenecja Szanghaj

9. 0-4 P, P, P, F 1 pkt za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź 10. 0-3 Od góry: Dżakarta Wenecja Szanghaj KLUCZ ODPOWIEDZI II III ETAP KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Niespokojna Ziemia dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego rok szkolny 2014/2015, możliwa liczba punktów: 70 Lp. Liczba punktów Poprawna

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2010/2011. Etap wojewódzki

KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2010/2011. Etap wojewódzki KARTA ODPOWIEDZI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2010/2011 Etap wojewódzki Nr zad 1 2 Przykładowa odpowiedź Punkty Kryterium zaliczenia Wisła, San, Wisłok, Stobnica 0 2 Za poprawną

Bardziej szczegółowo

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski. - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7

Ściąga eksperta. Zlodowacenie Polski.  - filmy edukacyjne on-line Strona 1/7 Zlodowacenie Polski Ok. 1,5 mln lat temu w czwartorzędzie w epoce plejstocenu w Europie a także w Polsce panował bardzo zimny, surowy klimat. Były to doskonałe warunki do tworzenia i rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego. Etap III wojewódzki 1 marca 2017

XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego. Etap III wojewódzki 1 marca 2017 XIV Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego Etap III wojewódzki 1 marca 2017 Kod ucznia:. Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

XVI WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII

XVI WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII XVI WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych ETAP II rejonowy 4 stycznia 2019 r. Godz. 10:00 Kod pracy ucznia Suma punktów Czas pracy:

Bardziej szczegółowo

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły

Rzeki. Zlewisko M. Bałtyckiego. Zlewisko M. Północnego. Zlewisko M. Czarnego. Dorzecze Wisły Wody powierzchniowe Obecność wód powierzchniowych na danym obszarze uzależniona jest od: Warunków klimatycznych Rzeźby terenu Wielkości opadów atmosferycznych Temperatury powietrza Do wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

pobrano z Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi

pobrano z   Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów A. Be dany B. Guzianka Wielka C. Nidzkie

Bardziej szczegółowo

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie nam, jak wielką rolę

Bardziej szczegółowo

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM Oblicz rozciągłość Punkt A = 2 W Punkt B = 1 5 E 2 + 1 5 = 3 5 Odpowiedź: Rozciągłość równoleżnikowa wyrażona w stopniach kątowych wymyślonej wyspy wynosi 3 5 Zadanie 2 I

Bardziej szczegółowo

l.p. miasto skala rok wydania

l.p. miasto skala rok wydania l.p. miasto skala rok wydania 1. Amsterdam 1:12 500 brak(nowa) 2. Baghdad brak brak 3. Bełhatów,Opoczno, Piotrk. Tryb. 1:20 000 2007 4. Berlin 1:17 500 2007 5. Biała Podlaska brak 1978 6. Białystok 1:17

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Opracowała Danuta Stefańska. Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW /99

Opracowała Danuta Stefańska. Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW /99 Opracowała Danuta Stefańska Plan wynikowy Przedmiot: Geografia gimnazjum klasa II Program: Nauczania Geografii DKW-4014-97/99 Dział W I A D O M O Ś C I O G Ó L N E Nr lekcji Temat lekcji 13 3. Zmiany Ustrój

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Przemysł i usługi świata Zakres podstawowy. Grupa A 1. Oceń, który z podanych krajów cechuje się korzystniejszą strukturą produkcji energii elektrycznej. Weź pod

Bardziej szczegółowo

3 Wymagania edukacyjne

3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 21 3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Polskie zlodowacenia Rozpoczęcie zlodowaceń - około 2,5 mln lat temu. Po falach ochłodzeń (glacjałach) następowały fale ociepleń (interglacjały), Lądolód skandynawski

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY VII ROK SZKOLNY 2017/2018 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1 (dodatkowy) Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Czas prezentacji do 10-15 minut. Plansze, mapy, tabele i inne graficzne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.:

Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: genetycznych skał na danym obszarze Polski z przeszłością geologiczną, Temat Geografia. Wymagania na oceny kl II gimnazjum.: 1.. Środowisko przyrodnicze Europy - bdb, db- wskazuje na mapie i opisuje: -położenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2014/2015 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 11 stron.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego III ETAP 17 marca 2012 roku Odpowiedzi i kryteria oceniania Zasady ogólne: 1. Jeżeli uczeń nie przedstawi obliczeń

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Etap szkolny. Przewidywana odpowiedź

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Etap szkolny. Przewidywana odpowiedź Model odpowiedzi KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Etap szkolny Nr zad. 1. Przewidywana odpowiedź a) + 17 C (+18 C) ) lub +

Bardziej szczegółowo

Polska ukształtowanie i walory naturalne

Polska ukształtowanie i walory naturalne Polska ukształtowanie i walory naturalne Sabina Tkocz Kraków 2006 Źródło: http://geotur.republika.pl POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: Rozciągłość południkowa wynosi 5 0 50 najdalej na północ wysunięty punkt: Przylądek

Bardziej szczegółowo

geografia Pierwszy próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Karty pracy

geografia Pierwszy próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Karty pracy geografia Pierwszy próbny egzamin w trzeciej klasie gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Karty pracy Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP WOJEWÓDZKI KRYTERIA ZALICZANIA

KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP WOJEWÓDZKI KRYTERIA ZALICZANIA KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP WOJEWÓDZKI KRYTERIA ZALICZANIA Nr Przewidywana odpowiedź zad. 1. A. Półwysep Helski, B. Zalew Wiślany, C. Drwęca, D. Pojezierze Mazurskie, E. Nizina Podlaska, F. Nizina Wielkopolska,

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 22 zadania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Lp. Liczba punktów A - b) B km

Lp. Liczba punktów A - b) B km KLUCZ ODPOWIEDZI III ETAP KONKURSU GEOGRAFICZNEGO Niespokojna Ziemia dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego rok szkolny 2014/2015, możliwa liczba punktów: 70 Lp. Liczba punktów Poprawna

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2017 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2018 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo