w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia r. Instrukcja określająca zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Celem wprowadzenia niniejszej instrukcji jest określenie zasad, trybu i metod przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. I. Pojęcie i cel inwentaryzacji 1. Inwentaryzacja to ogół czynności mających na celu okresowe ustalenie lub sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki, porównanie go ze stanem ewidencyjnym oraz ustalenie różnic pomiędzy tymi stanami. 2. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki i na tej podstawie: a) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, b) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie, c) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku jednostki, d) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem jednostki e) podjęcie decyzji w sprawie stwierdzonych różnic pomiędzy stanem księgowym a stanem faktycznym ( i wyeliminowanie jeżeli jest to możliwe przyczyn je powodujących), f) rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi. 3. Inwentaryzacją obejmuje się wszystkie wszystkie aktywa i pasywa jednostki, a w szczególności: a) rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się: środki trwałe, środki trwałe w budowie, b) wartości niematerialne i prawne, c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych, d) aktywa finansowe, w tym: inwestycje, udziały, akcje, inne papiery wartościowe, środki pieniężne, e) należności i zobowiązania, f) pozostałe aktywa i pasywa, g) składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej - wycena, h) znajdujące się w jednostce obce składniki aktywów, które zostały powierzone do użytkowania, i) składniki majątkowe objęte ewidencją pozabilansową. 4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, na ostatni dzień roku obrotowego, określa się w odniesieniu do niżej wymienionych grup składników majątku - następująco: a) aktywa - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji, materiałów, towarów, produktów gotowych - raz w roku, b) zapasy materiałów, towarów i produktów gotowych znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - raz na dwa lata, c) środki trwałe, pozostałe środki trwałe w używaniu oraz środki trwałe w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym - raz na cztery lata. 5. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego uważa się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. 6. Dodatkowo Starosta Średzki może zarządzić przeprowadzenie inwentaryzacji doraźnej w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie tj. zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, zaistnienia zdarzeń losowych (powódź, pożar, kradzież), zmiany formy własności, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 1

2 II. Organizacja i obowiązki osób odpowiedzialnych za inwentaryzację 1. Do kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji należy: a) wydawanie wewnętrznych przepisów w zakresie inwentaryzacji w szczególności zarządzenia wewnętrznego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, b) powoływanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz członków komisji inwentaryzacyjnej, c) zatwierdzanie protokołów inwentaryzacyjnych oraz załącznika z rozliczenia inwentaryzacji ( załącznik nr 1). Kierownik jednostki odpowiada za prawidłowe przeprowadzenia inwentaryzacji. 2. Do kompetencji głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji należy: a) przeprowadzenie szkolenia przedinwenatryzacyjnego, b) uzgadnianie z przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnej terminarza wykonania poszczególnych etapów inwentaryzacji, c) określenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald, d) określenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją, e) zapewnienie wyceny arkuszy spisowych, f) zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, g) sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych, 3. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy: a) współopracowanie z głównym księgowym, b) stawianie wniosków w sprawie powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej, c) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji, d) przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, e) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania, f) stawianie uzasadnionych wniosków, g) przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych, h) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji, i) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień odnośnie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych za ich powstanie, j) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych. 4. Do obowiązków członków komisji inwentaryzacyjnej należy: a) zapoznanie się z regulaminem ( instrukcją) inwentaryzacji oraz udział w szkoleniu, b) zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki, c) ustalenie kolejności spisu składników majątku, d) zorganizowania pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki nie została zakłócona, e) terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym, f) terminowe przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszu spisowego oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zapasach niepełnowartościowych, g) przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury. 5. Do zadań osób odpowiedzialnych materialnie za składniki objęte inwentaryzacja należy: a) udział w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym, b) uzupełnienie i uporządkowanie dokumentacji inwentaryzacyjnych składników, c) przygotowanie do inwentaryzacji rejonów spisowych i znajdujących się w nich składników. 6. Terminy inwentaryzacji składników aktywów i pasywów określa ustawa o rachunkowości. III. Metody inwentaryzacji 1. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze: a) spisu z natury, b) uzgodnienia (potwierdzenia) salda - tj. uzyskania od kontrahentów i banków, pisemnych potwierdzeń wykazanych sald, 2

3 c) weryfikacji tj. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku. 2. Poszczególnym składnikom majątku przyporządkowana jest ściśle określona metoda inwentaryzacji. 3. W drodze spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację: a) środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), b) akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, c) rzeczowych składników majątku obrotowego - materiałów, towarów itp., d) środków trwałych z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony i gruntów, które inwentaryzowane są drogą weryfikacji, e) składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej oraz będących własnością innych jednostek. 4. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na: a) ustaleniu rzeczywistej wartości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury, b) wycenie spisanych ilości, c) porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, d) ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczenia, e) ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu w księgach rachunkowych. 5. Metodą uzgodnienia (potwierdzenia) sald inwentaryzuje się: a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, b) pożyczki i kredyty, c) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników oraz z tytułów publiczno-prawnych, d) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe. 6. W drodze weryfikacji przeprowadza się inwentaryzację: a) gruntów, budynków, budowli i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, b) wartości niematerialnych i prawnych, c) należności spornych i wątpliwych, d) należności od pracowników, e) należności publiczno-prawnych, f) funduszy i kapitałów, g) rezerw i przychodów przyszłych okresów, h) innych aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadza powołana przez kierownika jednostki z udziałem osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie i w tym celu komisja inwentaryzacyjna, która może się dzielić na zespoły spisowe. I. Komisja Inwentaryzacyjna Do obowiązków Komisji Inwentaryzacyjnej należy w szczególności: a) ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury, b) dokonywanie podziału terenu jednostki na poszczególne rejony spisowe, c) przeszkolenie osób biorących udział w spisie z natury, d) przygotowanie dokumentacji przebiegu i rozliczenie inwentaryzacji, e) gospodarowanie arkuszami spisu z natury, f) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie wniosków w sprawie ich rozliczenia, g) sporządzanie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji. 3

4 II. Zespoły spisowe 1. Zespoły spisowe powołuje Starosta Średzki na wniosek przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. 2. Do zespołów spisowych powinny być powoływane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz niezbędną wiedzą w zakresie materiałoznawstwa. 3. W skład zespołu spisowego nie może być powołana osoba: a) materialnie odpowiedzialna za stan objętych spisem z natury składników majątku, b) prowadząca ewidencję składników majątkowych podlegających spisowi, c) niezapewniająca bezstronności spisu. 4. Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności: a) zapoznanie się z obowiązującą w jednostce instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym, b) pobranie przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisu z natury, c) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych, d) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie, e) ustalenie rzeczywistej wartości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zmierzenie, zważenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury, f) terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem. III. Przebieg spisu z natury 1. Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku objęte spisem lub innej osoby przez nią pisemnie upoważnionej. 2. Zespół spisowy przed rozpoczęciem spisu z natury pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej za inwentaryzowane składniki majątku pisemne oświadczenie o ujęciu w księdze inwentarzowej wszystkich dowodów przychodu i rozchodu oraz o uzgodnieniu stanu tej ewidencji z ewidencją księgową (załącznik nr 2) sprawdza stan zabezpieczenia spisywanych składników majątkowych przed niekontrolowanym ruchem osób niezwiązanych z czynnościami spisowymi. 3. Rzeczywistą ilość spisywanych z natury składników majątku ustala zespół spisowy przez przeliczenie, z zmierzenie lub zważenie. Przeliczenie składników majątku polega na fizycznym ustaleniu ich ilości w sztukach lub jej wielokrotnościach, egzemplarzach, arkuszach, kompletach. Przeważenie składników majątku polega na ich fizycznym położeniu na wagę i odczytaniu jej wskazania. Zmierzenie składników polega na położeniu przyrządu mierniczego do spisywanego składnika majątkowego i odczytaniu jego wskazania. 4. Jeżeli nie ma możliwości zważenia ilości rzeczowych składników majątku trudnych do dokładnego zmierzenie (znajdujących się w zbiornikach, pryzmach itp.), ich ilość ustala się na podstawie obliczeń technicznych lub szacunków. Obliczenia techniczne lub szacunki powinny być uwidocznione na arkuszach spisowych lub w specjalnym załączniku do arkusza spisowego. 5. Znajdujące się na określonym polu spisowym składniki majątku objęte spisem z natury nie powinny być wydawane lub przyjmowane do czasu zakończenia spisu. W wyjątkowych sytuacjach zespół spisowy może wyrazić zgodę na wydanie lub przyjęcie określonego składnika majątku, jeżeli jest niezbędne do zapewnienia normalnej działalności jednostki. Wydanie lub przyjęcie składnika majątku w tym przypadku powinno nastąpić na specjalnie oznaczonych dowodach magazynowanych, umożliwiających odpowiednie ich ujęcie w księgach rachunkowych. 6. Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składnika majątku zespół spisowy dokonuje wpisu do arkusza spisu z natury. 7. Zespół powinien wypełniać arkusze w sposób umożliwiający podział ujętych w nim składników majątku według miejsc przechowywania i według osób materialnie odpowiedzialnych, a także wyodrębnienie składników własnych i obcych z dalszym ich podziałem na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. 8. Arkusz spisu z natury, na którym ujęto wynik spisu, powinien zawierać co najmniej: 4

5 a) nazwę jednostki (nadruk lub odciśnięcie stempla zawierającego nazwę jednostki), b) numer kolejny arkusza spisu oraz oznaczenie uniemożliwiające ich zmianę tj. podpis Głównego Księgowego, c) określenie rodzaju inwentaryzacji (np. pełna inwentaryzacja okresowa), d) nazwę lub numer pola spisowego, e) datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, a jeżeli jest to niezbędne do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za spisywany majątek - również godziny, f) termin przeprowadzenia spisu, g) imię i nazwisko oraz podpisy osoby materialnie odpowiedzialnej, członków zespołu spisowego oraz osób uczestniczących w spisie, h) numer kolejny pozycji arkusza, i) szczegółowe określenie składnika majątku, np. numer inwentarzowy, j) jednostki miary, k) ilość stwierdzoną w czasie spisu z natury, l) cenę za jednostki miary i wartość wynikającą z przemnożenia ilości składnika majątku stwierdzonej w czasie spisu przez cenę jednostkową. 9. Arkusze spisowe sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacjach zdawczo-odbiorczych w trzech. Oryginał otrzymuje księgowość, a kopię osoba materialnie odpowiedzialna, w której obecności winny być spisane wszystkie składniki majątkowe. W arkuszach nie powinno się zostawiać wolnych niewypełnionych wierszy. 10. Wynik spisu ujmuje się w arkuszu spisu w sposób trwały długopisem, atramentem lub pismem maszynowym. W arkuszach spisu z natury niedopuszczalne jest pozostawianie niewypełnionych wierszy, korygowanie błędnych zapisów przez zamazywanie, wycieranie lub inne przerabianie dokonanych zapisów. Poprawianie błędnego zapisu polega na skreśleniu zapisu nieprawidłowego w taki sposób, żeby pierwotna treść była czytelna i wpisaniu poprawnego wpisu. Przy każdym poprawionym zapisie powinien być zamieszczony podpis przewodniczącego zespołu spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej. 11. Dla zapewnienia rzetelności i prawidłowości spisu z natury przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje wyrywkowej kontroli spisu. W toku kontroli należy zbadać, czy zespoły spisowe działają zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami, a zwłaszcza czy została zapewniona kompletność spisu z natury oraz prawidłowo zostały wypełnione arkusze spisu z natury. Kontrolujący zobowiązany jest do umieszczenia na arkuszach spisu adnotacji (podpisu) przy kontrolowanych pozycjach oraz sporządzenia protokołu z przebiegu kontroli. 12. Po zakończeniu spisu i dokonaniu ostatniego zapisu w arkuszach spisowych zespół spisowy powinien zamieścić na tym arkuszu adnotację o treści: "Spis zakończono na pozycji.." 13. Prawidłowo wypełnione arkusze spisu z natury podpisują członkowie zespołu spisowego, osoba materialnie odpowiedzialna oraz inne osoby uczestniczące w spisie. 14. Zespół spisowy po zakończeniu czynności spisowych pobiera od osoby materialnie odpowiedzialnej oświadczenie końcowe co do przebiegu dokonanego spisu z natury i zawierające stwierdzenie, czy wnosi ona lub nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonego spisu z natury (załącznik nr 3) oraz przekazuje wszystkie arkusze spisu z natury zarówno te wypełnione, jak i niewykorzystane, a także anulowane przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 15. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzeniu ich kompletności przekazuje je Głównemu Księgowemu w celu dokonania ich wyceny i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. IV. Wycena spisu z natury i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych 1. Po otrzymaniu spisu z natury Główny Księgowy, zleca określonym pracownikom księgowości dokonanie wyceny spisanych składników majątku oraz porównania ilości wartości poszczególnych składników majątku ustalonych w toku spisu z natury z ilością i wartością tych składników wynikającą z ewidencji księgowej. Natomiast błędy powstałe przy wycenie arkuszy powinny być poprawione i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonanie tej czynności. Przy wycenie spisanych składników majątku stosuje się zasady określone w ustawie o rachunkowości. 2. W przypadku, gdy stan rzeczywisty ustalony w drodze spisu z natury jest niższy od stanu ewidencyjnego wynikającego z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, powstaje niedobór, w sytuacji odwrotnej powstaje nadwyżka. 3. Różnice inwentaryzacyjne należy ująć w zestawieniach różnic, sporządzonych w sposób umożliwiający ustalenie łącznej sumy różnic inwentaryzacyjnych z podziałem według poszczególnych kont 5

6 syntetycznych oraz według osób materialnie odpowiedzialnych, a także umożliwiający powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia różnic z pozycjami arkuszy spisu z natury. 4. Różnice inwentaryzacyjne należy zweryfikować między stanem rzeczywistym, a stanem księgowym, rozliczyć i dorowadzić stan księgowy do stanu rzeczywistego. 5. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych w odniesieniu do niedoborów i szkód zawinionych Wydział Finansów i Budżetu przygotowuje i dostarcza wezwania do zapłaty osobom materialnie odpowiedzialnym. Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald 1. W drodze uzgodnienia sald inwentaryzuje się: a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, b) pożyczki i kredyty, c) należności, d) powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe. 2. Inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych polega na potwierdzeniu przez bank stanu środków ulokowanych przez jednostkę na rachunkach bankowych. Jeżeli stany są zgodne z danymi księgowymi jednostki inwentaryzacja została spełniona. 3. Inwentaryzacji w drodze sald dokonuje Główny Księgowy. 4. Uzgodnienia sald dokonuje się w formie pisemnej. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald 1. Aktywa i pasywa, które nie mogą być zinwentaryzowane w drodze spisu z natury lub uzgodnienia salda, podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald. Inwentaryzacja droga weryfikacji polega na porównaniu stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych, rejestrach oraz doprowadzenia ich do realnej wartości. 2. Celem inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald jest stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo wycenione. 3. W drodze weryfikacji sald inwentaryzuje się: a) wartości niematerialne i prawne, b) grunty, budynki, budowle oraz środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, c) należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników, należności od osób i jednostek nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych, należności publiczno- prawne, d) kapitały i fundusze, e) rezerwy i przychody przyszłych okresów f) wszystkie inne niewymienione powyżej składniki aktywów i pasywów. 4. Weryfikację przeprowadzają pracownicy wydziałów merytorycznych wraz z pracownikami księgowości. 5. Weryfikację gruntów przeprowadza Wydział Gospodarki Nieruchomościami na ostatni dzień roku obrotowego tj. poprzez porównanie danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi. 6. Z przeprowadzonej weryfikacji sald sporządza się protokół, a w przypadku weryfikacji sprzętu i oprogramowania sporządza się protokół lub notatkę służbową ( protokół weryfikacji załącznik nr 4) V. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych 1. W celu ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych przeprowadza się postępowanie weryfikacyjne. 2. W trakcie prac weryfikacyjnych można żądać od osoby materialnie odpowiedzialnej złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych. 3. Komisja inwentaryzacyjna przy weryfikacji różnić inwentaryzacyjnych może korzystać z pomocy rzeczoznawców z danej dziedziny, specjalistów jednostki oraz głównego księgowego. 6

7 4. Rezultatem zakończonego postępowania weryfikacyjnego jest protokół, w którym komisja inwentaryzacyjna przedstawia umotywowane wnioski co do sposobu rozliczenia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych, przekazywany Głównemu Księgowemu do zaopiniowania. 5. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Starostę Średzkiego. VI. Dokumentowanie inwentaryzacji. 1. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice (nieprawidłowości i rozbieżności) między stanem rzeczywistym (wynikającym z inwentaryzacji), a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. 2. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych następuje na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Średzkiego protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych (załącznik nr 5). 7

8 Załącznik nr 1 do Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Wyszczególnie nie aktywów i pasywów Pozycje bilansu Wartość aktywów i pasywów z inwentaryzacji Wartość ewidencji księgowej aktywów i pasywów Salda potwierdzone Salda niepotwierdzone Stan na dzień.. inwentaryzacji ewidencji księgowej Nadwyżki Niedobory Salda ustalone w drodze spisu z natury ( arkusz spisu z natury.) Potwierdzenie salda Weryfikacja sald 8

9 Załącznik nr 2 do Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. dnia Oświadczenie wstępne Oświadczam, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu (materiałów, towarów, środków trwałych, gotówki), za które odpowiadam, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacji przekazanej do działu księgowości. (podpis osoby materialnie odpowiedzialnej) 9

10 Załącznik nr 3 do Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. dnia Oświadczenie końcowe Oświadczam, że materiały, towary, środki trwałe, gotówka, zostały w mojej (naszej) obecności prawidłowo przeliczone, przemierzone, przeważone i ujęte prawidłowo do spisu. Nie wnoszę (wnosimy) żadnych zastrzeżeń, co do przebiegu i prawidłowości spisu z natury oraz pracy komisji inwentaryzacyjnej... (podpis osoby materialnie odpowiedzialnej).. (podpis osoby przyjmującej) 10

11 Załącznik Nr 4 do Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Protokół weryfikacji wybranej pozycji aktywów i pasywów.. Pieczęć jednostki PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Saldo konta. na dzień Zespół weryfikacji w składzie: w dniu zweryfikował saldo konta.. i stwierdził, że saldo konta wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest one realne i poprawnie ustalone. Saldo obejmuje: a)....zł b)....zł c)....zł Saldo końcowe na dzień wynosi....zł Podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:; Główny księgowy.. Kierownik Jednostki Załącznik Nr 5 do Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. 11

12 . Protokół rozliczeń inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych Komisja inwentaryzacyjna w składzie: 1). Przewodniczący. 2). Członek. 3). Członek. 4). Członek. I. Komisja inwentaryzacyjna w wyżej wymienionych składzie w obecności Skarbnika/Głównego Księgowego na posiedzeniu w dniu. dokonała rozliczenia inwestycji na Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część protokołu. II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji Wartość 1. Ogółem niedobory 2. Ogółem nadwyżki. III. Komisja inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniające ustala co następuje: Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzono: a) niedobory - niezawinione i należy spisać je w ciężar kosztów lub strat - zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne b) nadwyżki - niezawinione i należy spisać je w ciężar kosztów lub strat - zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne Podpis członków komisji inwentaryzacyjnej IV. Opinia prawna Radcy Prawnego Data.. Podpis i pieczęć... V. Opinia Skarbnika/Głównego Księgowego za okres przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji 12

13 Data.. Podpis i pieczęć. VI. Decyzja Kierownika Jednostki 1. Niedobory wskazane w niniejszym protokole powstały ( nie powstały) skutkiem czynu noszącego znamiona przestępstwa. Zawiadomiono organa powołane do ściągania przestępstw. oraz jednostkę nadrzędną pismem z dnia Nr.. 2. Stwierdzone niedobory zmniejszyły stan aktywów: Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za zawinione, obciążyć ich wartością w kwocie. Pana/Panią..i dochodzić roszczeń z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za niezawinione i spisać ich wartość w kwocie...w ciężar kosztów. 5. Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji nadwyżki przyjęte zostały na stan zaewidencjonowane w trybie przewidzianym z zakładowym planie kont i instrukcji inwentaryzacyjnej. Data.. Podpis i pieczęć. (Księgowego i Kierownika jednostki) 13

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2012 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 19 lipca 2012 roku INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/07 Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Cel i istota inwentaryzacji Zgodnie z przepisami o rachunkowości, majątek jednostki podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ar.10 ust.2, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.87.2012 Wójta Gminy Słopnice z dnia 12 listopada 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 10/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.05.2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I. Zasady ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Dyrektora ZSP w Somoninie im. Jozefa Wybickiego z dnia 14.03.2016 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007r. 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. 1. Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Postanowienia ogólne 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji.

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych są jednostkami o szczególnym charakterze, gdyż gospodarują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Inwentaryzacyjna

Instrukcja Inwentaryzacyjna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śl. Nr 9 z dnia 01. 10. 2010 r. Instrukcja Inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Na podstawie 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 16 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r. Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia 09.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Gminie Bojszowy Na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Maj 2016r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr VI/42/2011 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Bardziej szczegółowo

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW 42 III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW Artykuły prezentują wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła do redakcji Biuletynu Informacyjnego. INWENTARYZACJA MAJĄTKU W

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r.

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. 1 ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA SZKOŁY

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA SZKOŁY INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA SZKOŁY Postanowienia ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10 Prezydenta Miasta z dnia 23.11.2010 r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. w SPIS TREŚCI SŁOWNIK...2 I. Postanowienia ogólne...2 II. Pojęcie, cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. I. Postanowienia ogólne.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca. 2012r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. Postanowienia ogólne. 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 9/208 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 6 października 208 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Dobromierz Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ZARZĄDZENIE NR 14/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015 w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Poczesna Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Drelów z dnia 24 sierpnia 2007 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Stosownie do przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...4 II. Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji...4 III. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji...5 IV. Odpowiedzialność za składniki mienia.6 V. Czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r. 0 * r-, u i< P ^ ocv Społecznej :im 0 Uinmjl iclam j! '" i 13 MV.s sroaowej 1A Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

wykazanego w księgach rachunkowych Biblioteki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, 3) porównania danych ksiąg

wykazanego w księgach rachunkowych Biblioteki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, 3) porównania danych ksiąg b. wartości niematerialne i prawne, c. rzeczowe składniki aktywów obrotowych: materiały, w tym: paliwo, środki czystości towary, tj. rzeczowe składniki majątku, d. aktywa finansowe, w tym: nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Działając na podstawie 26 Statutu oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Instrukcja inwentaryzacyjna ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 Instrukcja Inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY ~13-101 Tarnow ul. Szaryr.h Szereuow 1 Załącznik nr 4 do Instrukcji W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, Inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI. Prowadzący: Artur Przyszło

INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI. Prowadzący: Artur Przyszło INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Prowadzący: Artur Przyszło 1. Inwentaryzacja przeprowadzana metodą spisu z natury prawa i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości. 2. Spis z natury:

Bardziej szczegółowo

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art. 26

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. KA.0050.105.2017 w sprawie przeprowadzenia aktywów i pasywów w 2017 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE NR 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 21.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 listopada 2013 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 I. Postanowienia wstępne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Załącznik do Zarządzenia Nr 497/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3.07.2006 r. Instrukcja inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone w niniejszej instrukcji mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Celem niniejszej instrukcji inwentaryzacyjnej jest określenie zasad weryfikacji stanu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Nr 41/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 17 września 2010 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. Zasady ogólne. 1 W celu zapewnienia realności i wiarygodności informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Niniejsza instrukcja opracowana została na podstawie ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Cześć I. OGÓLNA 1 1. Instrukcja ustala jednolity tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników. Cześć II. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sępopola Nr 96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. ORGANIZACJA I KOMPETENCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI. 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zasady ogólne Przygotowanie inwentaryzacji Przeprowadzenie inwentaryzacji Rozliczenie inwentaryzacji Zasady ogólne 1. Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości.

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania

Bardziej szczegółowo