ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ) w związku z 12 zarządzenia nr K z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra z późn. zm. 2 wprowadza się INSTRUKCJĘ INWENTARYZACJI MAJĄTKU URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA ORAZ ROZLICZANIA JEJ WYNIKÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników, zwana dalej instrukcją, określa jednolite, szczegółowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miasta Zielona Góra W zarządzeniu używa się słów: prezydent, skarbnik, sekretarz, kierownik komórki organizacyjnej, pracownik w rozumieniu regulaminu organizacyjnego. 2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o: 1) inwentaryzacji- należy przez to rozumieć zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych Urzędu Miasta Zielona Góra; 2) komisji- należy przez to rozumieć komisję inwentaryzacyjną; 3) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o rachunkowości; 4) urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zielona Góra; 5) komórce właściwej ds. finansowych- należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną ds. rachunkowości budżetowej lub podatków i opłat lokalnych; 6) komórce właściwej ds. gospodarowania majątkiem należy przez to rozumieć właściwą komórkę urzędu gospodarującą majątkiem niezbędnym do realizacji zadań zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz.768,1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166 oraz Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr K z dnia 27 marca 2015 r. oraz nr K z dnia 19 czerwca 2015 r.

2 Rozdział 2 Cele i metody inwentaryzacji 3. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów na dany dzień, a na tej podstawie: 1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych; 2) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie; 3) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku; 4) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej. 4. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów w urzędzie ustala się w drodze: 1) przeprowadzenia spisów z natury; 2) uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji; 3) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów. 5. Inwentaryzację przeprowadza się z wykorzystaniem możliwości, jakie dostarczają posiadane systemy informatycznego przetwarzania danych. 6. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu przygotowują majątek do przeprowadzenia inwentaryzacji, w szczególności składają przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych, do komórki właściwej ds. finansowych: 1) wszystkie dowody, w tym: faktury, protokoły przyjęcia (OT), protokoły przekazania-przejęcia (PT) i protokoły likwidacji (LT) środków trwałych; 2) wykaz nazw stosowanych druków ścisłego zarachowania. Rozdział 3 Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe 7. Prezydent zarządzając inwentaryzację określa m.in.: 1) zakres i metody inwentaryzacji; 2) skład komisji inwentaryzacyjnej (i zespołów spisowych); 3) termin przeprowadzenia inwentaryzacji Komisja inwentaryzacyjna składa się z co najmniej trzech osób przewodniczącego i dwóch członków. 2. Członek komisji nie uczestniczy w inwentaryzacji majątku, za który ponosi odpowiedzialność. Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 2

3 9. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji należy odpowiedzialność za całokształt prac komisji, a w szczególności; 1) kierowanie pracami komisji; 2) wyznaczenie indywidualnych zadań poszczególnym członkom komisji; 3) tworzenie zespołów spisowych składających się minimum z dwóch osób; 4) sprawowanie kontroli nad pracami inwentaryzacyjnymi; 5) przygotowanie dokumentacji przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji; 6) zorganizowanie szkolenia członków komisji oraz zespołów spisowych; 7) przydzielenie poszczególnym zespołom pól spisowych; 8) pobranie z komórki właściwej ds. finansowych druków ścisłego zarachowania - arkusze spisowe i rozdysponowanie ich na zespoły spisowe za potwierdzeniem odbioru. Wzór załącznika określa system zarządzania Do uprawnień i obowiązków członków komisji inwentaryzacyjnej należy: 1) złożenie oświadczenia o odpowiedzialności za prawidłowe oraz terminowe przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w formie spisu z natury. Wzór załącznika określa system zarządzania; 2) przygotowanie harmonogramu spisu z natury. Wzór załącznika określa system zarządzania; 3) zmiany terminu spisu z natury i terminów realizacji harmonogramu; 4) stawianie wniosków w sprawie przeprowadzenia spisów powtórnych i uzupełniających; 5) sprawdzanie poprawności dokumentacji inwentaryzacyjnej (spisów, wyceny, rozliczeń, ustaleń różnic itp.); 6) dokonanie weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych na formularzu Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych. Wzór załącznika określa system zarządzania; 7) sporządzenie opisowego protokółu końcowego z jej przeprowadzenia wraz z wnioskami w zakresie rozliczenia inwentaryzacji. Wzór załącznika określa system zarządzania. 2. Zakres działania komisji nie obejmuje weryfikacji stanu składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej. 3. Informacje o likwidacji składników majątkowych zniszczonych, bezużytecznych komisja otrzymuje zgodnie, z 6, przed rozpoczęciem inwentaryzacji spisu z natury Do obowiązków członków zespołu spisowego należy: 1) uczestnictwo w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym; 2) pobieranie za pokwitowaniem, a po zakończeniu spisów rozliczenie się z pobranych arkuszy spisowych; 3) pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych. Wzór załączników określa system zarządzania; 4) dokonanie inwentaryzacji w przydzielonych polach spisowych, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, zarządzeniem wewnętrznym oraz wytycznymi podanymi w czasie szkolenia; Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 3

4 5) poprawne opracowanie arkuszy spisowych, w tym właściwe dokonanie korekt popełnionych błędów oraz spisanie na odrębnych arkuszach obcych środków trwałych; 6) terminowe przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym zakresie; 7) ocena przydatności składników majątkowych; 8) ustalenie ilości określonego składnika majątku przez dokładne przeliczenie, przemierzenie lub przeważenie, wpisanie na arkusze spisu z natury w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej. W przypadku, gdy osoba materialnie odpowiedzialna nie może być obecna przy spisie, wówczas zespół spisowy musi być, co najmniej trzyosobowy; 9) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych; 10) przyjęcie wyjaśnień oraz postawienie wniosków w sprawie rozliczenia różnic; 11) po zakończeniu spisu z natury wycena składników majątku objętych spisem z natury; 12) sporządzenie sprawozdania z przebiegu spisu z natury; wzór załącznika określa system zarządzania; 13) terminowe przekazanie właściwie opracowanych materiałów inwentaryzacyjnych (arkuszy spisowych, sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.) po zakończeniu prac do komisji inwentaryzacyjnej. 2. Zadania zespołu spisowego realizują pracownicy, o których mowa w 10 ust. 1, jeżeli nie zostały powołane odrębne zespoły spisowe. Rozdział 4 Spis z natury 12. Spisem z natury ustala się stan: 1) środków pieniężnych w gotówce; 2) druków ścisłego zarachowania (czeki, kwitariusze itp.); 3) papierów wartościowych (weksle, akcje, obligacje itp.); 4) środków trwałych własnych w eksploatacji z wyjątkiem gruntów oraz trudno dostępnych oglądowi; 5) środków trwałych, będących własnością innych jednostek; 6) środków trwałych postawionych w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowanych; 7) rzeczowych składników aktywów obrotowych tj. zapasy materiałów (magazyny, paliwo) Spis z natury rzeczowych i pieniężnych składników polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i wpisaniu do arkusza spisu z natury lub protokołu inwentaryzacji kasy, o którym mowa w 17 ust Arkusz spisu z natury powinien zawierać, co najmniej: 1) nazwę: Urząd Miasta ul. Podgórna 22, Zielona Góra (nadruk lub odciśniętą pieczęć); 2) oznaczenie identyfikujące arkusz spisowy zgodne z 14 ust. 2 ; 3) imiona i nazwiska oraz podpisy osób przeprowadzających spis z natury; 4) imię i nazwisko oraz podpis osoby bądź osób materialnie odpowiedzialnych; Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 4

5 5) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury; 6) dane dotyczące spisywanych składników, a zwłaszcza: a) numery kolejnych poszczególnych pozycji, b) nazwy składników majątku, c) jednostki miary, d) ilość stwierdzoną w czasie spisu i wartość. 3. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkuszu spisu z natury należy zamieścić klauzulę o następującej treści: Spis zakończono na pozycji nr... ". 4. W arkuszu spisu z natury niewykorzystaną część przekreśla zespół spisowy Arkusz spisu z natury sporządza się je w języku polskim, w walucie polskiej. 2. Oznaczenie formularza Arkusz spisu z natury polega na : 1) ostemplowaniu każdej kartki pieczątką Druk ścisłego zarachowania ; 2) nadaniu kolejnego numeru porządkowego odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zgodnie z zapisem 16 ust. 3; 3) numeracji arkusza spisu z natury tj. liczba porządkowa / numer zespołu spisowego; 4) odrębnej numeracji stron dla każdego arkusza spisu z natury. 3. Arkusz spisu z natury z chwilą ostemplowania i ponumerowania traktuje się jako druk ścisłego zarachowania. 15. Błędy w arkuszu spisu z natury poprawia się wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu (tekstu lub liczby) tak, aby zostały one czytelne po wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawki należy zaparafować i opatrzyć datą Wpis do arkusza spisu z natury następuje bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu składnika majątku w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości wpisu. 2. Arkusz spisu z natury sporządza się ręcznie lub komputerowo, przy czym zawiera on dane, o których mowa w 13 i Arkusz spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacjach zdawczo-odbiorczych w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje komórka właściwa ds. finansowych za pośrednictwem przewodniczącego komisji, a kopie osoby materialnie odpowiedzialne Spisuje się na oddzielnych arkuszach każdy składnik wymieniony w 12 za wyjątkiem, o którym mowa w punkcie Spisu z natury środków pieniężnych dokonuje się na druku protokołu inwentaryzacji. Wzór załącznika określa system zarządzania. 3. Do dokumentów spisu z natury środków pieniężnych 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 5

6 Wyniki spisu z natury wraz ze sprawozdaniami z przebiegu spisu z natury poszczególnych zespołów spisowych podlegają zestawieniu przez przewodniczącego i członków komisji. 2. Komisja sprawdza w szczególności czy: 1) prawidłowo ustalono ilość spisywanych składników; 2) spis z natury jest kompletny; 3) poprawnie ustalono różnice inwentaryzacyjne. 3. Wyniki inwentaryzacji ujęte są w protokole końcowym z inwentaryzacji, o którym mowa w 10 ust.1 pkt Różnice inwentaryzacyjne dla składników objętych ewidencją ilościowo wartościową weryfikowane są na formularzu, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych stanowi zbilansowanie całokształtu informacji wynikających ze spisu z natury oraz ewidencji. 3. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 1) niedobory gdy stan ewidencyjny jest wyższy od rzeczywistego; 2) nadwyżki gdy stan ewidencyjny jest niższy od rzeczywistego. 4. Na podstawie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych komisja ustala wyniki spisu z natury W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych komisja dokonuje wyjaśnienia przyczyn powstania różnic i stawia wnioski, co do sposobu ich rozliczenia w szczególności: 1) uznania niedoborów za zawinione; 2) uznania niedoborów i nadwyżek za pozorne i skompensowanie ich; 3) uznania niedoborów za niezawinione; 4) uznania wykazanych nadwyżek i postawienie wniosku o ich wycenę; 5) sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji zapasów zbędnych, nadmiernych oraz niepełnowartościowych; 2. Wnioski komisja składa wraz z protokołem końcowym, którym mowa w 10 ust.1 pkt 7. Rozdział 5 Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia salda Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald (uzgodnienia) polega na dwustronnym pisemnym potwierdzeniu stanów księgowych i faktycznych, rozrachunków oraz składników majątku znajdujących się poza jednostką. 2. Potwierdzenia sald wystawia komórka właściwa ds. finansowych W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald ustala się stany następujących aktywów: 1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych: Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 6

7 a) na rachunkach bankowych, b) kredytów bankowych, pożyczek, c) lokat. 2) papierów wartościowych będących w depozycie; 3) należności z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2; 4) własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom. 2. Nie wystawia się potwierdzenia sald wobec kontrahentów, jeżeli dotyczą one: 1) zobowiązań; 2) wymienionych poniżej należności: a) wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, b) z tytułu rozrachunków publicznoprawnych, c) spornych i wątpliwych, w szczególności objętych powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym, d) należności i roszczeń z tytułu niedoborów Przed wydrukowaniem potwierdzenia sald komórka, o której mowa w 21 ust.2, dokonuje weryfikacji sald ewidencji analitycznej należności pod względem rozliczenia z odpowiadającymi im płatnościami i wyodrębnienia należności spornych i wątpliwych. 2. Stan środków pieniężnych, udzielonych pożyczek, aktywów finansowych oraz papierów wartościowych w formie zdematerializowanej sprawdza z odpowiednimi dokumentami, np. wyciągami, umowami, świadectwami depozytowymi, harmonogramem spłat itp Do kontrahentów wysyła się potwierdzania sald drukowane z księgowego systemu informatycznego. 2. W szczególnych przypadkach wysyła się w dwóch egzemplarzach pismo dotyczące uzgodnienia sald, z wnioskiem o odwrotne przesłanie kopii z potwierdzeniem zgodności stanu na dzień inwentaryzacji. 3. Potwierdzenia sald przechowuje komórka właściwa ds. finansowych. 25. Wyniki inwentaryzacji ujmowane są w protokole, o którym mowa w 28 ust. 2. Rozdział 6 Inwentaryzacja w drodze weryfikacji Weryfikacja stanów księgowych jest metodą inwentaryzacji polegającą na ustaleniu realności stanu ewidencyjnego aktywów i pasywów poprzez porównanie go z odpowiednimi dokumentami i zapisami w księgach rachunkowych. 2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego obejmuje w szczególności: 1) wartości niematerialne i prawne; 2) grunty i trudno dostępne oglądowi środki trwałe; Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 7

8 3) rzeczowe składniki majątku znajdującego się poza urzędem; 4) rozpoczęte inwestycje (środki trwałe w budowie); 5) składniki finansowe majątku trwałego (udziały). 6) należności sporne, wątpliwe, nieściągalne; 7) należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych; 8) należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, w tym pracowników urzędu; 9) fundusze własne, fundusze specjalne. 2. Inwentaryzacja drogą weryfikacji obejmuje także te aktywa i pasywa, o których mowa w 12, jeżeli w danym roku nie podlegają spisowi z natury Weryfikację danych ksiąg rachunkowych z odpowiednią ewidencją analityczną prowadzą komórki właściwe ds. gospodarowania majątkiem. 2. Porównania dokonują pracownicy wyznaczeni przez kierującego komórką organizacyjną urzędu. 3. Zapisy 8 ust. 2. stosuje się odpowiednio. 4. Sporządzony z przeprowadzonej weryfikacji protokół wraz z załącznikami (wykazy środków trwałych) komórka właściwa ds. gospodarowania majątkiem przedkłada w komórce właściwej ds. finansowych. Wzór załączników określa system zarządzania Pracownicy w komórce właściwej ds. finansowych: 1) weryfikują stan ewidencyjny ujęty w księgach rachunkowych; 2) weryfikują stan ewidencyjny ujęty w księgach rachunkowych organu podatkowego. 2. Komórka właściwa ds. finansowych sporządza protokół weryfikacji, który zgodnie z 35 ust. 1 pkt 3 lit. a przed przedłożeniem do akceptacji prezydenta, podlega zaopiniowaniu przez skarbnika. Wzór załącznika określa system zarządzania. 29. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzonej weryfikacji i potwierdzeniem sald sprawują bezpośredni przełożeni pracowników dokonujących weryfikacji. 30. Ustala się terminy inwentaryzacji: nazwa metody inwentaryzacji 1) spis z natury Rozdział 7 Terminy inwentaryzacji rodzaj składnika majątku - środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (kasa); - papiery wartościowe (weksle, czeki, akcje, obligacje, bony); 2) spis z natury - znajdujące się na terenie strzeżonym i objęte ewidencją ilościowo wartościową zapasy materiałów; termin inwentaryzacji corocznie - na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych; rozpoczęcie spisu w IV kw. roku, a kończąc do 15 stycznia roku następnego; raz w ciągu 2 lat; rozpoczęcie spisu w IV kw. roku, a kończąc do 15 Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 8

9 stycznia roku następnego; 3) spis z natury - środki trwałe oraz wyposażenie raz w ciągu 4 lat w dowolnym terminie; 4) potwierdzenie salda - środki zgromadzone na rachunkach bankowych; - należności (za wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych lub spornych, należności od pracowników); - pożyczki i kredyty; - własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom; 5) weryfikacja - środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony (np. instalacja podziemna wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa); - grunty, drogi; - rozpoczęte inwestycje (środki trwałe w budowie); - zobowiązania; - należności i zobowiązania sporne, wątpliwe, wobec pracowników, wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tyt. publiczno-prawnych oraz jeżeli niemożliwe było przeprowadzenie spisu z natury lub otrzymanie potwierdzenia salda, a także, gdy w danym roku nie przypadał termin przeprowadzenia spisu z natury; - wartości niematerialne i prawne; corocznie; rozpoczęcie w IV kw. roku, a kończąc do 15 stycznia roku następnego; corocznie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Komisja przeprowadza również inwentaryzację na dzień: 1) zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej; 2) w którym wystąpiły wypadki losowe (np. pożar, włamanie itp.). 2. Zasady postępowania przy inwentaryzacji kasy w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy w sprawie gospodarki kasowej. Rozdział 8 Odpowiedzialność za wykonanie i nadzór przy czynnościach związanych z inwentaryzacją 32. Ustala się czynności prowadzone w ramach inwentaryzacji na podstawie spisu z natury: rodzaj czynności osoby odpowiedzialne za wykonanie 1) przygotowanie składników majątkowych do kierownicy komórek organizacyjnych; spisu z natury 2) przygotowanie do spisu środków pieniężnych i druków ścisłego kasjer; zarachowania w kasie 3) powołanie zespołów spisowych przewodniczący komisji; 4) przeszkolenie zespołów spisowych, pobranie formularzy, przygotowanie przewodniczący komisji; materiałów koniecznych do spisu z natury Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 9

10 5) przeprowadzenie spisu z natury zespoły spisowe/ komisja inwentaryzacyjna; 6) sprawdzanie poprawności dokumentacji komisja inwentaryzacyjna; inwentaryzacyjnej 7) wycena i ustalenie wartości spisywanych składników majątku trwałego oraz zespół spisowy / komisja inwentaryzacyjna; ustalenie różnic 8) wycena i ustalenie wartości spisywanych zespół spisowy / komisja inwentaryzacyjna; materiałów (magazyny, paliwo); zebranie wyjaśnień 9) wyjaśnienie powstania różnic oraz postawienie wniosków, co do sposobu ich komisja inwentaryzacyjna; rozliczania 10) zaopiniowanie protokołu końcowego wraz skarbnik, z wnioskami komisji inwentaryzacyjnej sekretarz, w sprawie rozliczenia różnic radca prawny. 11) zatwierdzenia protokołu końcowego przewodniczący komisji/ skarbnik; i protokołu weryfikacji przez prezydenta 12) ujęcie w księgach rachunkowych różnic i pracownicy komórki właściwej ds. ich księgowe rozliczenie finansowych; 13) ocena przydatności gospodarczej składników majątkowych objętych spisami, postawienie wniosków w sprawie komórka właściwa ds. gospodarowania zagospodarowania zapasów zbędnych i majątkiem zgodnie z zakresem działania; nadmiernych oraz innych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątku 33. Ustala się czynności prowadzone w ramach inwentaryzacji na podstawie uzgodnień sald: rodzaj czynności osoby odpowiedzialne za wykonanie 1) sporządzanie i wysyłanie do kontrahentów pracownicy komórki właściwej ds. zawiadomienia o wysokości salda finansowych zgodnie z zakresem działania; należności 2) potwierdzenie wysokości sald wskazanych pracownicy komórki właściwej ds. w zawiadomieniach nadesłanych przez finansowych zgodnie z zakresem działania; kontrahentów 3) ustalenia zgodności sald, wyjaśnienia pracownicy komórki właściwej ds. i rozliczenie w księgach rachunkowych finansowych zgodnie z zakresem działania. Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 10

11 34. Ustala się czynności prowadzone w ramach inwentaryzacji na podstawie weryfikacji stanów ewidencyjnych: rodzaje czynności osoby odpowiedzialne za wykonanie 1) ustalenie stanu ewidencji analitycznej pracownicy komórki właściwej ds. składników majątku poprzez porównanie z gospodarowania majątkiem zgodnie odpowiednimi dowodami źródłowymi z zakresem działania; 2) ustalenie wyników inwentaryzacji, ich pracownicy komórki właściwej ds. wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach finansowych zgodnie z zakresem działania. rachunkowych Ustala się obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych: 1) komisja powiadamia osoby materialnie odpowiedzialne o stwierdzonych różnicach i przyjmuje od osób materialnie odpowiedzialnych pisemne wyjaśnienia; 2) na podstawie zebranych informacji i wyjaśnień, komisja dokonuje weryfikacji różnic i opracowuje projekt protokołu końcowego inwentaryzacji, o którym mowa w 10 ust.1 pkt 7, w którym m.in. stawia wnioski w sprawie rozliczenia różnic; 3) protokół końcowy podlega zaopiniowaniu: a) pod względem rachunkowym skarbnik, b) pod względem merytorycznym sekretarz, c) pod względem formalnoprawnym radca prawny; 4) przewodniczący komisji po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przedkłada protokół do akceptacji prezydenta; 5) zatwierdzony przez prezydenta protokół zawierający wnioski, co do sposobu rozliczenia niedoborów i nadwyżek stanowi podstawę do wprowadzenia zapisów w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Dokumenty inwentaryzacyjne przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 2. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym. 37. W przypadku wszczęcia czynności na podstawie zarządzeń określonych w 38 i niezakończenia procesu inwentaryzacji lub likwidacji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 11

12 38. Traci moc: 1) zarządzenie nr K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników; 2) załącznik nr 1 do zarządzenia nr 131/2012 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 28 września 2012 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie tj. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Zielona Góra w zakresie od 9 do 16 tj.,,część III Inwentaryzacja oraz,,część III Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów. 39. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych urzędu. 40. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki Instrukcja inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników 12

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2010r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/07 Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Cel i istota inwentaryzacji Zgodnie z przepisami o rachunkowości, majątek jednostki podlega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 200lr Nr 142,poz.l591 ze zm/ oraz ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.87.2012 Wójta Gminy Słopnice z dnia 12 listopada 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r. Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia 09.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Gminie Bojszowy Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Na podstawie 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 16 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 9/208 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 6 października 208 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10, art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 38/2015 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim wg stanu na Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr 257/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 października 2015 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 1 I. Zasady ogólne, cele i metody inwentaryzacji 1.Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007r. 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) towarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. KA.0050.105.2017 w sprawie przeprowadzenia aktywów i pasywów w 2017 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Maj 2016r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji.

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych są jednostkami o szczególnym charakterze, gdyż gospodarują

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW 42 III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW Artykuły prezentują wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła do redakcji Biuletynu Informacyjnego. INWENTARYZACJA MAJĄTKU W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr VI/42/2011 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 890/2011

Zarządzenie Nr 890/2011 Zarządzenie Nr 890/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5, art. 26 i 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. 1. Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Cześć I. OGÓLNA 1 1. Instrukcja ustala jednolity tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników. Cześć II. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Na

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r.

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 listopada 2011r. ... (Nazwa jednostki pieczęć) Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy

PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY. Współpraca. z SI. Etap przygotowawczy Załącznik Nr 9 do Instrukcji w Urzędzie Miasta Krakowa PROWADZENIE INWENTARYZACJI W DRODZE SPISU Z NATURY Lp. Wykonujący Czynność wejściowe Etap przygotowawczy 1. Dyrektor Wydziału Wewnętrznej 2. Prezydent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.120.87.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za 2016 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r.

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. 1 ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10 Prezydenta Miasta z dnia 23.11.2010 r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. w SPIS TREŚCI SŁOWNIK...2 I. Postanowienia ogólne...2 II. Pojęcie, cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2011 roku Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2011 roku Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 930216 Temat: Inwentaryzacja roczna 2016 w praktyce. 8 Grudzień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 930216 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ZARZĄDZENIE NR 14/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 listopada 2012 roku Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Dobromierz według stanu na 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Nr 41/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 17 września 2010 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. Zasady ogólne. 1 W celu zapewnienia realności i wiarygodności informacji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Karol Wasilewski

Prowadzący: Karol Wasilewski 1. Terminy inwentaryzacji, 2. Spis z natury, 3. Potwierdzenie sald, 4. Weryfikacja sald, 5. Podział zadań, 6. Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zasobów. Prowadzący: Karol Wasilewski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 listopada 2013 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 I. Postanowienia wstępne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art. 26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 10/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.05.2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I. Zasady ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 99/FK/1 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 14 września 201 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chełmży. Na podstawie przepisów rozdziału 3 "Inwentaryzacja" ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Drelów z dnia 24 sierpnia 2007 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Stosownie do przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29/01/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 16 stycznia 2014 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29/01/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 16 stycznia 2014 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 29/01/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentacji, przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacyjna. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2016 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26.07.2016 r. Instrukcja inwentaryzacyjna stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Strona 1 z 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Działając na podstawie 26 Statutu oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ar.10 ust.2, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/16. BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/16. BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 22 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 142/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chełmży. Na podstawie rozdziału 3 Inwentaryzacja ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRTUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. KAROLA PALICY W TYCHACH

INSTRTUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. KAROLA PALICY W TYCHACH INSTRTUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. KAROLA PALICY W TYCHACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sępopola Nr 96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. ORGANIZACJA I KOMPETENCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI. 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1.

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1. Załącznik Nr 8 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Instrukcja inwentaryzacyjna ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 Instrukcja Inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo