ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.330 ze zm.), ustalam co następuje: 1. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Werbkowice dotyczącą zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2002 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Wójt Lech Bojko

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2014 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 27 października 2014 r. Instrukcja Inwentaryzacyjna Urzędu Gminy Werbkowice Rozdział 1 Definicje i cel inwentaryzacji 1 Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki na określony dzień. 2 Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie: 1) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym; 2) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im mienie; 3) dokonanie oceny przydatności składników majątku; 4) przekazanie kierownikowi jednostki wniosków dotyczących zabezpieczenia składników majątkowych. 3 Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o: 1) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Werbkowice referat, samodzielne stanowisko pracy; 2) pracowniku odpowiedzialnym materialnie należy przez to rozumieć pracownika, któremu na piśmie powierzono i przekazano określone składniki majątku i który przyjął odpowiedzialność materialną za szkodę w powierzonym majątku; 3) zespole spisowym należy przez to rozumieć co najmniej dwuosobowy zespół dokonujący spisu z natury, w którego skład wchodzą członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej; 4) polu spisowym należy przez to rozumieć miejsce użytkowania składnika majątkowego objętego inwentaryzacją (np. pomieszczenie biurowe lub jego część); 1

3 5) należności nieistotnej należy przez to rozumieć należność cywilnoprawną nieprzekraczającą na dzień inwentaryzacji kwoty 100 zł łącznie z odsetkami za zwłokę; 6) Urzędzie Gminy należy przez to rozumieć Urząd Gminy Werbkowice; 7) Wójcie Gminy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Werbkowice; 8) Skarbniku Gminy należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Werbkowice; 9) ustawie o rachunkowości należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 4 Formy inwentaryzacji: 1) pełna polegająca na ustaleniu na ostatni dzień roku obrotowego stanu wszystkich aktywów i pasywów, obowiązkowo przeprowadzana raz na cztery lata, zgodnie z odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy; 2) okresowa polegająca na ustaleniu na dzień określony w odrębnym zarządzeniu Wójta Gminy stanu określonych aktywów i pasywów; 3) doraźna (kontrolna) przeprowadzana w ciągu roku w dowolnym terminie, mająca na celu ustalenie rzeczywistego stanu aktywów z ogółu powierzonych danej osobie materialnie odpowiedzialnej, a w szczególności: a) w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie, b) kontrolne rozliczenie osoby materialnie odpowiedzialnej z powierzonych składników majątku, c) w przypadku nieprzewidzianej przerwy w pracy osoby materialnie odpowiedzialnej (np. choroba). 5 Etapy inwentaryzacji: 1) czynności przygotowawcze, polegające na wydaniu zarządzenia wewnętrznego o przeprowadzeniu inwentaryzacji, przygotowaniu odpowiednich druków, powiadomieniu osób materialnie odpowiedzialnych i ich przeszkoleniu; 2) czynności właściwe, polegające na przeprowadzeniu spisów z natury, otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń sald, porównaniu danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami; 3) czynności rozliczeniowe, polegające na wycenie ustalonych w efekcie inwentaryzacji stanów aktywów i pasywów, ustaleniu i wyjaśnieniu przyczyn powstania różnic 2

4 inwentaryzacyjnych, podjęciu decyzji przez Wójta Gminy w sprawie rozliczenia tych różnic, ujęcie wyników rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych. 6 Urząd Gminy Werbkowice zobowiązany jest do stosowania zasad inwentaryzacji składników aktywów i pasywów określonych w ustawie o rachunkowości, uzupełnionych postanowieniami niniejszej instrukcji, wewnętrznymi przepisami prawa (m.in. regulaminem organizacyjnym, regulaminem kontroli wewnętrznej, regulaminem obiegu dokumentów itp.), jak również zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości opracowanej zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy o rachunkowości. Rozdział 2 Metody i przedmiot inwentaryzacji 7 Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się, stosując, w zależności od rodzajów aktywów lub pasywów, jedną z trzech metod: 1) spis z natury; 2) potwierdzenie salda; 3) porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości tych składników. 8 Spisem z natury należy objąć: 1) rzeczowe składniki majątku trwałego i niektóre składniki majątku obrotowego, tj. środki trwałe z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, oraz pozostałe środki trwałe; 2) maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie; 3) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek; 4) papiery wartościowe w postaci materialnej posiadane przez gminę; 5) środki pieniężne gotówkę w kasie; 6) zapasy materiałów i towarów; 7) druki ścisłego zarachowania; 8) depozyty. 3

5 9 Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald podlegają: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych; 2) należności (z wyjątkiem należności wskazanych w 10 pkt 3, 4, 5, 10); 3) udzielone pożyczki. 10 Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości aktywów i pasywów dotyczy: 1) gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów; 2) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony; 3) należności spornych i wątpliwych oraz dochodzonych na drodze sądowej; 4) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, w tym rozrachunków z pracownikami; 5) należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych; 6) środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń inwentaryzowanych w drodze spisu z natury; 7) wartości niematerialnych i prawnych; 8) pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 9) innych aktywów i pasywów, których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub potwierdzenie sald z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe; 10) należności nieistotnych. Rozdział 3 Częstotliwość inwentaryzacji Na ostatni dzień każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację: a) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w kasie, akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, druków ścisłego zarachowania, a także środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie niestrzeżonym, b) środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek, c) aktywów i pasywów nieobjętych spisem z natury lub uzgodnieniem, tj. gruntów stanowiących mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności 4

6 spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy, d) inwentaryzacją należy objąć również znajdujące się w jednostce składniki majątkowe: - ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, - będące własnością innych jednostek. 2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji, określone w punkcie 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację: a) składników aktywów z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym, b) zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach objętych ewidencją ilościowo wartościową przeprowadzono raz na dwa lata, c) środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadzono raz w ciągu czterech lat. 12 Częstotliwość inwentaryzacji, rodzaj składnika majątku, metody inwentaryzacji i wykaz komórek i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji zawiera Załącznik nr 1 do Instrukcji. Rozdział 4 Przygotowanie inwentaryzacji W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym też inwentaryzacji rocznej, Wójt Gminy powołuje co najmniej trzyosobową komisję inwentaryzacyjną oraz co najmniej dwuosobowe zespoły spisowe w liczbie niezbędnej do sprawnego i terminowego i 5

7 prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji. Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej jest pracownik wskazany przez Wójta Gminy. Propozycje składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych przedkłada kierownikowi jednostki do rozpatrzenia i zatwierdzenia Skarbnik Gminy. 2. W skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych powinny być powoływane osoby kompetentne, gwarantujące właściwą jakość spisów z natury i spełnienie głównych celów inwentaryzacji. Do komisji oraz do zespołów spisowych, z wyjątkiem szczególnych przypadków, nie mogą być powoływane osoby odpowiedzialne materialnie za inwentaryzowane składniki, osoby prowadzące ich ewidencję, pracownicy księgowości dokonujący wyceny zinwentaryzowanych aktywów i pasywów oraz Skarbnik Gminy. 3. Wójt Gminy powołując Komisję Inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe wskazuje również rodzaj i zakres inwentaryzacji. 4. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązane są do odpowiedniego przygotowania do inwentaryzacji rejonów spisowych i znajdujących się w nich składników, ich dokumentacji i ewidencji, urządzeń pomiarowych itp., a także nieprzerwanego uczestniczenia w jej przebiegu. W miarę potrzeby uczestniczą w ustalaniu ilości inwentaryzowanych składników, dopilnowaniu ich ujęcia w spisach, ustosunkowują się na piśmie do ustalonych różnic inwentaryzacyjnych i składają w tym zakresie stosowne wyjaśnienia z podaniem przyczyn i okoliczności ich powstania. Rozdział 5 Odpowiedzialność za inwentaryzację Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w myśl ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy odpowiedzialny jest Wójt Gminy. 6

8 Rozdział 6 Inwentaryzacja w drodze spisu z natury 15 1 Powołane zespoły spisowe dokonują spisów z natury rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych, maszyn i urządzeń stanowiących elementy środków trwałych w budowie, a także środków pieniężnych i innych walorów znajdujących się w kasie (gotówki, czeków, weksli, walut obcych, akcji, obligacji itp.), w obecności osób odpowiedzialnych materialnie. 2. Ustalona ilość podlega wpisaniu do arkusza spisowego, gdy chodzi o aktywa rzeczowe lub do protokołu kontroli kasy, gdy chodzi o gotówkę i inne walory gromadzone w kasie. Ilości te ustala się w drodze przeliczenia, przeważenia lub przemierzenia Arkusze spisu stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być ponumerowane i ostemplowane pieczęciami Urzędu Gminy. 2. Arkusze spisu z natury wydawane są przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej lub osobie przez niego upoważnionej. 3. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 1) środków trwałych; 2) pozostałych środków trwałych; 3) składników majątkowych niepełnowartościowych, uszkodzonych i zniszczonych; 4) materiałów; 5) druków ścisłego zarachowania; 6) środków pieniężnych, tj. gotówki w kasie; 7) depozytów przechowywanych w pomieszczeniu kasowym; 8) obcych składników majątku. 4. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach: 1) jeden egzemplarz otrzymuje księgowość; 2) drugi egzemplarz otrzymuje osoba materialnie odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za gospodarowanie majątkiem. 5. Po zakończeniu spisu zespół spisowy rozlicza się z przydzielonych arkuszy spisowych przed przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. 7

9 17 Osoby odpowiedzialne materialnie w przypadku ewentualnych zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu inwentaryzacji składają oświadczenia z uzasadnieniem w powyższym zakresie. W przypadku braku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu inwentaryzacji potwierdzeniem tego faktu jest podpis złożony na arkuszu spisu z natury Wyceny spisanych składników majątkowych, ujętych w arkuszach spisu z natury, dokonują pracownicy Urzędy Gminy prowadzący ewidencję analityczną, ilościowo-wartościową. 2. Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych ilości przez cenę wynikającą z ewidencji oraz ustaleniu łącznej ich wartości. 3. Składniki ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej (materiały), które stanowią niedobory, podlegają wycenie według cen zakupu. 4. Wycenie nie podlegają: 1) druki ścisłego zarachowania; 2) depozyty; 3) środki pieniężne w kasie; 4) obce środki trwałe; 5) składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, z tym że wycenie według cen rynkowych podlegają niedobory. 5. Prowadzący ewidencję analityczną składników majątkowych ustalają różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie stanu faktycznego podanego w arkuszach spisu z natury ze stanem wynikającym z ewidencji analitycznej. Wykaz różnic przekazuje się przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 6. Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako: 1) niedobory, gdy stan ewidencyjny jest wyższy od faktycznego; 2) nadwyżki, gdy stan ewidencyjny jest niższy od faktycznego. 7. Różnice inwentaryzacyjne kwalifikuje się jako: 1) zawinione, gdy powstają z winy osób materialnie odpowiedzialnych/osób odpowiedzialnych za gospodarowanie składnikami majątkowymi lub innych osób i są wynikiem działania lub zaniechania, szczególnie zaś spowodowane są brakiem troski o zabezpieczenie mienia, niedbalstwem, nadużyciami lub naruszeniem przepisów o przyjmowaniu lub wydawaniu składników majątku; 8

10 2) niezawinione, gdy powstają z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych/osób odpowiedzialnych za gospodarowanie składnikami majątkowymi lub innych osób i są wynikiem zniszczenia wskutek wieloletniego użytkowania, błędów w dokumentacji, pomyłkowej zamiany podobnych składników, zdarzeń losowych (np. pożar, powódź) lub niemożnością pełnego zabezpieczenia (np. kradzież); 3) pozorne, gdy powstają w wyniku przemieszczania składników majątkowych bez sporządzenia formalnych dokumentów przemieszczeń i dokonania zmian w ewidencji analitycznej; 4) rzeczywiste, gdy stanowią faktyczne braki lub nadwyżki inwentaryzowanych składników majątkowych. 8. W przypadku wystąpienia niedoborów lub nadwyżek w materiałach można dokonać kompensaty niedoborów lub nadwyżek przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) zostały stwierdzone w ramach jednego (tego samego) spisu z natury; 2) dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej lub jednego zespołu pracowników, którzy przyjęli wspólnie odpowiedzialność materialną za powierzone mienie; 3) zostały stwierdzone w podobnych rodzajowo składnikach majątku. 9. Ilość oraz wartość niedoborów i nadwyżek podlegających kompensacie ustala się, przyjmując za podstawę mniejszą ilość stwierdzonego niedoboru lub nadwyżki i niższą cenę składników majątku wykazujących różnice inwentaryzacyjne. 10. Komisja Inwentaryzacyjna: 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające po analizie złożonych informacji dotyczących powstania różnic inwentaryzacyjnych; 2) ustala przyczyny powstania niedoborów lub nadwyżek oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ten stan. 11. Po uzyskaniu wyjaśnień dotyczących różnic inwentaryzacyjnych przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawia kierownikowi jednostki wnioski dotyczące ich rozliczenia. 12. Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji w drodze spisu z natury stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej. 13. Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji, po uprzednim zaopiniowaniu przez Skarbnika Gminy, przedkładany jest do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 9

11 14. Ujawnione niedobory i nadwyżki księguje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i ilościowej, na podstawie protokołu rozliczenia wyników inwentaryzacji. 15. Wysokością niedoborów zawinionych, obliczonych według cen rynkowych, obciąża się pracownika odpowiedzialnego materialnie lub osobę odpowiedzialną za ich powstanie. 16. Nadwyżki, które nie były ujęte w ewidencji analitycznej, traktuje się jako ujawnione składniki majątkowe, które podlegają wycenie wraz z przeprowadzeniem oceny stanu technicznego. 18. Na podstawie dokonanej wyceny i zatwierdzonych przez kierownika jednostki wniosków Komisji nadwyżki rzeczywiste podlegają zaksięgowaniu w ewidencji analitycznej i syntetycznej. 19. Wszelkie różnice ujawnione w drodze inwentaryzacji należy ująć w księgach rachunkowych (analityka i syntetyka) nie później niż pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Obciążenie osób materialnie odpowiedzialnych również jest dokonywane pod tą datą. 19 Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w drodze spisu z natury. 20 Wzór Protokołu z kontroli kasy Urzędu Gminy stanowi Załącznik nr 3 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej. 21 Jeżeli 31 grudnia przypada na dzień wolny od pracy, to inwentaryzację przeprowadza się w ostatnim dniu roboczym po zakończeniu operacji kasowych. Rozdział 7 Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald 22 Metoda uzgodnienia sald polega na dwustronnym potwierdzeniu zgodności stanów ewidencyjnych aktywów między kontrahentami, a w szczególności na: 1) sporządzeniu i wysłaniu do kontrahentów zawiadomień o wysokości sald; 2) potwierdzeniu wysokości sald w zawiadomieniach nadesłanych przez kontrahentów, wyjaśnieniu ewentualnych rozbieżności; 10

12 3) ustaleniu niezgodności sald, ich wyjaśnieniu i rozliczeniu w księgach rachunkowych Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald przeprowadzana jest na ostatni dzień roku obrotowego, przy czym czynności inwentaryzacyjne można rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15. dnia roku następnego. 2. Uzgadniając salda na wcześniejszą datę, należy dokonać w drodze weryfikacji odpowiednich zwiększeń i zmniejszeń stanu inwentaryzowanego składnika, jeśli takie wystąpiły między datą przeprowadzenia inwentaryzacji (na dzień potwierdzenia salda) a terminem inwentaryzacji, tj. na ostatni dzień roku obrotowego. 24 W przypadku nieuzyskania od kontrahenta potwierdzenia salda takie saldo podlega inwentaryzacji w drodze porównania danych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich realnej wielkości. Nie ma tzw. milczącej akceptacji salda Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych polega na potwierdzeniu przez bank stanu środków ulokowanych przez jednostkę na rachunkach bankowych jednostki oraz na sprawdzeniu zgodności ze stanami wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 2. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bankiem a księgami rachunkowymi jednostki następuje uzgodnienie różnic. Rozdział 8 Inwentaryzacja składników użytkowanych przez inne jednostki Składniki będące własnością Gminy Werbkowice, a powierzone innym jednostkom na podstawie stosownych umów, inwentaryzowane są przez te jednostki w drodze spisu z natury. 2. Po przeprowadzeniu spisu z natury użytkownicy przysyłają zawiadomienie o jego wynikach. 3. W przypadku braku zawiadomienia o wynikach przeprowadzonego spisu z natury pracownik prowadzący ewidencję analityczną występuje do jednostki użytkującej składniki majątkowe z wnioskiem o potwierdzenie rzeczywistego stanu użytkowanych składników. 11

13 Rozdział 9 Inwentaryzacja w drodze porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich realnej wartości Metoda weryfikacji polega na porównaniu stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z danymi zapisanymi w dokumentach. 2. Celem takiej weryfikacji jest: 1) ustalenie faktu określonych składników majątku i źródeł ich pochodzenia; 2) stwierdzenie realnej wartości tych składników. 28 Inwentaryzację drogą weryfikacji składników aktywów i pasywów przeprowadza się na koniec każdego roku obrotowego, przy czym można ją rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a skończyć do 15. dnia następnego roku. 29 Inwentaryzację w drodze weryfikacji prowadzą pracownicy: 1) w zakresie gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów pracownik, któremu w zakresie czynności powierzono sprawy dotyczące mienia komunalnego; 2) w zakresie wartości niematerialnych i prawnych pracownik prowadzący ewidencję analityczną wraz z pracownikiem, któremu powierzono sprawy informatyczne; 3) w zakresie środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony pracownik prowadzący ewidencję analityczną; 4) w zakresie należności i zobowiązań podlegających weryfikacji, w tym należności nieistotnych pracownicy Referatu Finansowego Wyniki inwentaryzacji w drodze weryfikacji osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie ujmują w protokole, który zawiera między innymi: 1) datę, na którą przeprowadzana jest weryfikacja; 2) symbol i nazwę konta; 3) salda kont, wraz z wyszczególnieniem, co obejmują; 4) podpisy osób dokonujących weryfikacji; 6) podpis zatwierdzającego protokół; 7) datę weryfikacji; 12

14 8) ewentualne uwagi. 2. Protokoły z inwentaryzacji w drodze weryfikacji podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. Wykaz załączników do Instrukcji Inwentaryzacyjnej: Załącznik Nr 1 Częstotliwość inwentaryzacji, rodzaj składnika majątku, metody inwentaryzacji i wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji Załącznik Nr 2 Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji Załącznik Nr 3 Protokół Inwentaryzacji kasy 13

15 Załącznik Nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Werbkowice Częstotliwość inwentaryzacji, rodzaj składnika majątku, metody inwentaryzacji i wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji Termin Inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku Rodzaj składnika majątku Metoda inwentaryzacji Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji Komórka organizacyjna dokonująca wyceny Komórka organizacyjna (osoba) odpowiedzialna za rozliczenie inwentaryzacji środki pieniężne, tj. gotówka w kasie Urzędu Gminy spis z natury Komisja Inwetaryzacyjna (zespół spisowy) Komisja Inwetaryzacyjna (zespół spisowy) druki ścisłego zarachowania spis z natury jw. bez wyceny ustalenie stanu ilościowego księgowość posiadająca druki ścisłego zarachowania paliwo w samochodach i sprzęcie gospodarczym spis z natury jw. księgowość księgowość paliwo w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych spis z natury jw. księgowość księgowość Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym (kontenery) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek, użytkowane przez Urząd Gminy w Werbkowicach spis z natury jw. księgowość księgowość spis z natury jw. księgowość księgowość

16 obrotowego raz w ciągu dwóch lat raz w ciągu czterech lat na ostatni dzień każdego roku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową znajdujące sie na terenie strzeżonym majątek trwały (środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe w użytkowaniu) stanowiący własność lub współwłasność jednostki, znajdujący się na terenie strzeżonym a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych b) należności (z wyjątkiem należności wskazanych w 7 pkt 3, 4, 5, 10) a) grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów b) środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony c) należności sporne i wątpliwe oraz dochodzone na drodze sądowej d) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, w tym rozrachunki z pracownikami, e) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, f) środki trwałe w budowie z wyjątkiem maszyn i urządzeń inwentaryzowanych w drodze spisu z natury g) wartości niematerialne i prawne h) pożyczki udzielone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i) inne aktywa i pasywa, których zinwentaryzowanie w drodze spisu z natury lub uzgodnienie salda z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, j) należności nieistotne, k) wyposażenie ujęte w ewidencji ilościowej spis z natury jw. księgowość księgowość spis z natury jw. księgowość a) przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej b) księgowość a) uzyskanie potwierdzenia salda od banków b) uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów kont analitycznych porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników pracownicy Referatu księgowość księgowość Finansowego - Komisja pracownik przewodniczący Komisji inwentaryzacyjna prowadzący Inwentaryzacyjnej - pracownicy ewidencję analityczną i Skarbnik Gminy merytoryczni

17 Załącznik Nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Werbkowice. Pieczątka jednostki Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji w drodze spisu z natury Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: przewodniczący członek członek członek członek na posiedzeniu w dniu... dotyczącym inwentaryzacji w drodze spisu z natury w... przeprowadzonej w dniach na podstawie Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Werbkowice z dnia... według stanu na dzień... (arkusze spisu z natury od nr... do nr...) dokonała następującego rozliczenia: I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji: 1) Ustalony stan ewidencyjny: - środków trwałych (011) - wartość ogółem zł - środków trwałych w używaniu (013) - wartość ogółem zł - materiałów (310) - wartość ogółem zł 2) Ustalony stan wg spisu z natury: - środków trwałych (011) - wartość ogółem zł - środków trwałych w używaniu (013 ) - wartość ogółem zł - materiałów (310) - wartość ogółem zł II. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co następuje:

18 1) ) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco:.... 3) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować jako: a. niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych, b. zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej:... (podpis przewodniczącego komisji) (podpisy członków komisji) Opinia radcy prawnego: (data) (podpis) Opinia głównego księgowego: (data) (podpis) Potwierdzam rozliczenie: Rozliczenie sporządziła: dnia... dnia (pieczęć i podpis głównego księgowego) (pieczęć i podpis)

19 Załącznik Nr 3 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Werbkowice Protokół inwentaryzacji kasy Nr Inwentaryzacja gotówki przeprowadzona w kasie Urzędu Gminy w Werbkowicach w dniu od godz. do godz. przez zespół spisowy powołany zarządzeniem Nr... Wójta Gminy Werbkowice z dnia... w składzie: 1) 2) 3) Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie... W toku inwentaryzacji stwierdzono: 1. Stan gotówki w kasie: SZTUK PO KWOTA SZTUK PO KWOTA ,20 Razem banknoty 0,10 0,05 a. wartość banknoty + bilon 0,02 0,01 Razem Bilon b. saldo kasowe na dzień wynosi. zł c. stan gotówki wynikający z: - raportu kasowego nr wynosi. zł - raportu kasowego nr wynosi. zł d. stwierdzono nadwyżkę/niedobór * w wysokości zł e. wysokość pogotowia kasowego wynosi zł. 2. Dokumentacja: a. ostatni numer czeku gotówkowego do rachunku bieżącego.... z dnia. b. ostatni numer czeku gotówkowego do rachunku sum depozytowych. z dnia. c. ostatni numer raportu kasowego z rachunku bieżącego z dnia. d. ostatni numer raportu kasowego z rachunku bieżącego z dnia. e. ostatni numer dowodu KW.. z dnia. f. ostatni numer dowodu KP z dnia. 3. Stan depozytów przechowywanych w kasie Urzędu Gminy Werbkowice oraz ich zgodność/niezgodność z ewidencją: Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa:.. 5. Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, drugi przekazano do księgowości, a trzeci pozostawiono w dokumentach inwentaryzacji. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokóle osoba odpowiedzialna materialnie nie wniosła zastrzeżeń/wyjaśnień wniosła następujące zastrzeżenia/wyjaśnienia * :.. (podpis osoby odpowiedzialnej materialnie) Podpisy Komisji (zespołu):

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/07 Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Cel i istota inwentaryzacji Zgodnie z przepisami o rachunkowości, majątek jednostki podlega

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji.

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych są jednostkami o szczególnym charakterze, gdyż gospodarują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Na podstawie 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 16 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW 42 III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW Artykuły prezentują wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła do redakcji Biuletynu Informacyjnego. INWENTARYZACJA MAJĄTKU W

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r. Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia 09.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Gminie Bojszowy Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.87.2012 Wójta Gminy Słopnice z dnia 12 listopada 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007r. 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości.

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1.

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1. Załącznik Nr 8 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. 1. Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Maj 2016r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Pozycja 31 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 9/208 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 6 października 208 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 21.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr VI/42/2011 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Cześć I. OGÓLNA 1 1. Instrukcja ustala jednolity tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników. Cześć II. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2011 Dyrektora MBP we Włodawie z dnia 12 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10, art.

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY ~13-101 Tarnow ul. Szaryr.h Szereuow 1 Załącznik nr 4 do Instrukcji W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, Inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.120. 2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 03 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Dobromierz według stanu na 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Dobromierz Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 18 stycznia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 98/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 18 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 98/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 18 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 141/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 10/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.05.2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I. Zasady ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa

Bardziej szczegółowo

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...4 II. Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji...4 III. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji...5 IV. Odpowiedzialność za składniki mienia.6 V. Czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2010r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 38 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. KA.0050.105.2017 w sprawie przeprowadzenia aktywów i pasywów w 2017 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 200lr Nr 142,poz.l591 ze zm/ oraz ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Uchwała Nr 4/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej Działając na podstawie 26 Statutu oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zasady ogólne Przygotowanie inwentaryzacji Przeprowadzenie inwentaryzacji Rozliczenie inwentaryzacji Zasady ogólne 1. Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie zasad przeprowadzania. inwentaryzacji w Gminie Brwinów. Brwinów, 2010 r.

INSTRUKCJA. w sprawie zasad przeprowadzania. inwentaryzacji w Gminie Brwinów. Brwinów, 2010 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 90 z dnia 29 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Gminie Brwinów Brwinów, 2010 r. SPIS TREŚCI Strona 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 308/2014 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ar.10 ust.2, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej 4 października 2010 r. Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej dr Katarzyna Trzpioła Inwentaryzacja Służy do okresowego sprawdzania stanu aktywów i pasywów, wykazywanego w księgach rachunkowych, lub

Bardziej szczegółowo

Harmonogram inwentaryzacji na rok. Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Środki trwałe Metoda 1 lub Pozostałe środki trwałe

Harmonogram inwentaryzacji na rok. Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Środki trwałe Metoda 1 lub Pozostałe środki trwałe Harmonogram inwentaryzacji na 20... rok Załącznik Nr 1 Szkoły Podstawowej nr 4 im. KOU w Lubaniu Lp. Symbol konta Przedmiot Inwentaryzacji Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Rodzaj, forma, metoda,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Drelów z dnia 24 sierpnia 2007 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Stosownie do przepisów art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie ZARZĄDZENIE NR 13/2017 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Śremie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r.

Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r. Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 listopada 2013 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 I. Postanowienia wstępne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Instrukcja inwentaryzacyjna ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 Instrukcja Inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna

Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. Ministra Sportu i Turystyki z dnia. Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna Dysponenta głównego Ministerstwa Sportu i Turystyki W zakresie części: 25 Kultura fizyczna,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.62.2015.P.D. z dnia 24.08.2015 w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Poczesna Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

- rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi.

- rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi. Jak uniknąć błędów dokonując tej inwentaryzacji? Co do zasady inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego. Praktyka pokazuje jednak, że czynności inwentaryzacyjne nasilają się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Nr 41/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 17 września 2010 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. Zasady ogólne. 1 W celu zapewnienia realności i wiarygodności informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ. Dokumentacja inwentaryzacyjna

RACHUNKOWOŚĆ. Dokumentacja inwentaryzacyjna RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Dokumentacja inwentaryzacyjna Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Bogdan Świąder ISBN: 978-83-269-5568-6 Copyright

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV /10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV /10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV 0151-449/10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Celem niniejszej instrukcji inwentaryzacyjnej jest określenie zasad weryfikacji stanu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr 257/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 października 2015 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 1 I. Zasady ogólne, cele i metody inwentaryzacji 1.Instrukcja

Bardziej szczegółowo

w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r. Instrukcja określająca zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Celem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo