Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10. Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 994/10 Prezydenta Miasta z dnia r. sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej. w SPIS TREŚCI SŁOWNIK...2 I. Postanowienia ogólne...2 II. Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji...2 III. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji...3 IV.Czynności przedinwentaryzacyjne...4 V. Organizacja inwentaryzacji...5 VI. Sposoby inwentaryzacji...7 VII. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury...8 VIII. Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald...12 IX. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji...14 X. Inwentaryzacja nieruchomości...15 XI. Inwentaryzacja środków trwałych przekazanych w trwały zarząd...15 XII. Postanowienia końcowe...16 XIII. Załączniki: Załącznik nr 1 Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją Załącznik nr 3 Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją /dotyczy środków trwałych i pozostałych środków trwałych/ Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji Załącznik nr 5 Sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego) ze spisu z natury Załącznik nr 6 Sprawozdanie końcowe Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Załącznik nr 7 Protokół weryfikacji aktywów i pasywów Załącznik nr 8 Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych Załącznik nr 9 Protokół rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych Załącznik nr 10 Protokół inwentaryzacji inwestycji niezakończonej

2 Słownik Ilekroć w tekście jest mowa o: Kierowniku jednostki należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Osobie materialnie odpowiedzialnej należy przez to rozumieć osobę której powierzono określony składnik majątku z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, naczelnika wydziału, kierownika biura. Komisji inwentaryzacyjnej należy przez to rozumieć zespół spisowy. Komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć wydział, biuro, samodzielne stanowisko z Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Kontrahencie należy przez to rozumieć stronę, która dokonuje potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według stanu obowiązującego na dzień wejścia niniejszej instrukcji w życie. 2. Jednostka stosuje zasady inwentaryzacji, określone w ustawie o rachunkowości, uzupełnione postanowieniami niniejszej instrukcji oraz zasadami wynikającymi z obowiązującego w jednostce zakładowego planu kont. 2 Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji określone niniejszą instrukcją mają zastosowanie i dotyczą majątku Gminy Wałbrzych i Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 3 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest określenie zasad, trybu i metod przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w jednostce. II. POJĘCIE, CEL I ZAKRES INWENTARYZACJI 4 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki. 5 Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na oznaczony moment (dzień) i na tej podstawie: 1. doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienia realności wynikających z nich informacji ekonomicznych, 2. ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości,

3 3. określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych, 4. rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, 5. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki, 6. nadzór nad składnikami majątku przekazanymi w trwały zarząd na podstawie ewidencji prowadzonej przez Wydział Infrastruktury Miasta, 7. nadzór nad składnikami majątku wchodzącymi w skład ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, prowadzonej przez Wydział Infrastruktury Miasta, oddanymi w najem, dzierżawę i użyczenie, 8. przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Gminie Wałbrzych. Inwentaryzacja obejmuje: 6 1. rzeczowe składniki aktywów trwałych, do których zalicza się: środki trwałe, środki trwałe w budowie, 2. pieniężne składniki majątkowe tj. gotówka w kasie, czeki, weksle, 3. obce składniki środków trwałych i obrotowych, będące na przechowaniu jednostki 4. rozrachunki finansowe, w tym między innymi: salda rachunków bankowych i kredytów oraz pożyczek, salda rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, salda innych należności i zobowiązań; 5. inne aktywa i pasywa, między innymi: własne składniki aktywów, które zostały powierzone innym jednostkom w celu ich przerobu, użytkowania, przechowania itp. wartości niematerialne i prawne. 6. dobra kultury. III. TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI 7 W jednostce stosuje się następujące rodzaje i metody inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku: 1. inwentaryzację okresową (w tym roczną, przeprowadzaną zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości), 2. inwentaryzację zdawczo-odbiorczą (okolicznościową), przeprowadzaną na okoliczność zmiany osób materialnie odpowiedzialnych (po spełnieniu określonych warunków może ona być uznana za inwentaryzację okresową, w tym roczną), 3. inwentaryzację niezapowiedzianą. 8 Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji ustala kierownik jednostki w rocznym planie inwentaryzacji, z tym, że inwentaryzację:

4 1. aktywów pieniężnych, papierów wartościowych oraz materiałów i towarów zaliczanych - zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości w koszty w momencie zakupu - przeprowadza się drogą spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, 2. zapasów materiałów, towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową przeprowadza się drogą spisu z natury raz w ciągu 2 lat (w dowolnych okresach), zaś w roku, w którym nie przeprowadza się spisu z natury drogą weryfikacji, 3. znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się co 4 lata drogą spisu z natury (w dowolnym okresie roku), zaś w pozostałych latach - w drodze weryfikacji, dóbr kultury, znajdujących się na terenie strzeżonym środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się co 4 lata drogą spisu z natury (w dowolnym okresie roku), zaś w pozostałych latach - w drodze weryfikacji, 4. pozostałych składników aktywów i pasywów rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, zaś kończy do 15 dnia następnego roku, pod warunkiem, że ustalenie stanu na dzień bilansowy lub na inny dzień rozliczenia inwentaryzacji w ramach roku obrotowego zostało dokonane przy uwzględnieniu obrotów, jakie miały miejsce między tym dniem, a dniem rzeczywistego spisu. 9 Terminy inwentaryzacji winny być tak ustalone, aby składniki majątku powierzone jednej osobie materialnie odpowiedzialnej lub zespołowi osób współodpowiedzialnych objęte zostały spisem z natury w jednym terminie. IV. CZYNNOŚCI PRZEDINWENTARYZACYJNE Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba materialnie odpowiedzialna za stan składników majątku objętym spisem winna dokonać likwidacji lub zagospodarowania składników zniszczonych, uszkodzonych, zbędnych czy nieprzydatnych. 2. Osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do dopilnowania ujęcia w arkuszach spisowych składników, stanowiących własność innych jednostek. 3. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba materialnie odpowiedzialna za stan składników majątku objętym spisem powinna złożyć pisemne oświadczenie stwierdzające, że wszystkie zrealizowane dowody przychodów i rozchodów inwentaryzowanych składników majątku zostały przekazane do księgowości. 4. Zespoły spisowe nie mogą być informowane o ilości inwentaryzowanych składników majątku wynikających z ewidencji księgowej. 5. Liczenie, ważenie i pomiar składników majątku dokonuje członek zespołu spisowego w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za stan składników majątku lub osoby przez nią wskazanej. Spis z natury spowodowany zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej przeprowadza się w obecności osoby przekazującej i osoby przyjmującej odpowiedzialność lub osób przez nie pisemnie upoważnionych. Inwentaryzuje się w ten sposób: środki pieniężne (oprócz ulokowanych w bankach), akcje, obligacje, bony skarbowe, inne papiery wartościowe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki trwałe z wyłączeniem gruntów dostępne oglądowi, a także objęte inwestycjami rozpoczętymi maszyny i urządzenia.

5 6. Wpis do arkuszy spisu powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składników majątku w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej (współodpowiedzialnej) sprawdzenie jego prawidłowości. 11 Składniki majątku objęte spisem z natury nie mogą być wydawane lub przyjmowane do czasu zakończenia spisu. V. ORGANIZACJA INWENTARYZACJI 12 Kierownik jednostki powołuje: 1. stałą komisję inwentaryzacyjną, 2. przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej (nie może nim być pracownik jednostki prowadzący ewidencję składników majątkowych objętych inwentaryzacją, ani pracownik, któremu pieczy składniki te powierzono), 3. komisję inwentaryzacyjną (zespoły spisowe) na wniosek przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej. 13 Kierownik jednostki powołuje stałą komisję inwentaryzacyjną i komisję inwentaryzacyjną (zespoły spisowe) w składzie zapewniającym sprawny i prawidłowy przebieg inwentaryzacji oraz wyznacza przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. 14 Komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) składa się co najmniej z dwóch osób. Członkiem komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego) są osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z wyjątkiem pracowników Wydziału Budżetu i Finansów oraz Wydział Dochodów Gminy zajmujących się ewidencją oraz wyceną inwentaryzowanych składników majątku, a także osoby powołane spoza pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w szczególności: posiadające wiadomości specjalne niezbędne do właściwej identyfikacji i oceny stanu spisywanych składników majątkowych, przedstawiciela inwestora zastępczego. 15 Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej należy: 1. opracowanie projektu rocznego planu inwentaryzacji w terminie do końca stycznia danego roku, 2. stawianie wniosków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (zespołów spisowych), 3. przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej (zespołów spisowych), 4. ustalanie w jakim terminie muszą być zakończone prace inwentaryzacyjne oraz wycena arkuszy, 5. organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji oraz dopilnowanie ich wykonania

6 we właściwym terminie, 6. stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie: zmiany terminu inwentaryzacji, przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych, przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w sposób uproszczony; 7. kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisów z natury, 8. sporządzanie protokołu w 1 egz. z wyników kontroli oraz oznaczanie sprawdzonych pozycji na arkuszu spisowym podpisem w rubryce uwagi, 9. dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie, 10. ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia, a następnie przedstawienie ich Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów oraz Naczelnikowi Wydziału Dochodów Gminy (z-cy naczelnika, Głównemu Księgowemu) 11. przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych, 12. stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji zapasów niepełnowartościowych, zbędnych lub nadmiernych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku oraz przedstawienie ich Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów oraz Naczelnikowi Wydziału Dochodów Gminy (z-cy naczelnika, Głównemu Księgowemu) 13. kontrolowanie i aktualizacja instrukcji inwentaryzacyjnej i wprowadzanie zmian w miarę potrzeb, 14. Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej może zlecić do wykonania część z wymienionych czynności członkom stałej komisji inwentaryzacyjnej, jednak nie zwalnia go to od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. 16 Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy: 1. organizacyjne przygotowanie spisu, 2. ustalenie czynności dla członków komisji, 3. pobranie od osoby odpowiedzialnej za druki ścisłego zarachowania arkuszy spisu z natury, 4. prowadzenie rozliczenia arkuszy spisu z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania, 5. stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku, 6. zarządzenie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie spisu, 7. kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisu z natury, 8. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji, 9. terminowe przekazanie przewodniczącemu stałej komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z inwentaryzacji wraz z oświadczeniami oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem. 17 Do uprawnień i obowiązków zespołów spisowych należy: 1. zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną oraz z przepisami o prowadzeniu spisu z natury,

7 2. uczestnictwo w szkoleniu przedinwentaryzacyjnym 3. przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie na wyznaczonym polu spisowym, 4. takie zorganizowanie pracy, aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej nie doznała zakłóceń, 5. właściwe zabezpieczenie kontrolowanych pomieszczeń i obiektów na czas spisu, 6. właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, magazynów i składowisk na czas spisu przed niekontrolowaną zmianą miejsca spisywanych składników majątku. VI. SPOSOBY INWENTARYZACJI 18 Inwentaryzacje przeprowadza się w drodze: 1. spisu z natury: - aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), - papiery wartościowe, - materiały, - środki trwałe, z wyjątkiem gruntów oraz środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony, - dobra kultury, - maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, - znajdujące się w jednostce składniki aktywów będące własnością innych jednostek; 2. potwierdzenia sald: - aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, - udzielone pożyczki, - zaciągnięte kredyty bankowe, pożyczki - należności i zobowiązania z wyjątkiem należności spornych, należności od pracowników - powierzone kontrahentom własne składniki aktywów; 3. porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku: - grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, - wartości niematerialne i prawne, - należności sporne i wątpliwe, - należności i zobowiązania pracowników, - należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, - inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i potwierdzeniu sald, - prawo wieczystego użytkowania gruntów. 4. Inwentaryzację nieruchomości przeprowadza się poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości. VII. INWENTARYZACJA W DRODZE SPISU Z NATURY 19 Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na: 1. ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury, 2. wycenie spisanych ilości, 3. porównaniu wartości spisu z danymi z ksiąg rachunkowych,

8 4. ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczenia, 5. ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu w księgach rachunkowych. 20 Inwentaryzacje w drodze spisu z natury przeprowadzają co najmniej 2-osobowe zespoły spisowe. 21 Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej lub przez nią upoważnionej za spisywane składniki, w przypadku powierzenia jej takiej odpowiedzialności. 22 Bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistej ilości składnika majątku (przez przeliczenie, zmierzenie, zważenie) zespół spisowy dokonuje wpisu do arkusza spisowego. 23 Arkusz spisu z natury, na którym ujęto wyniki spisu powinien zawierać co najmniej: 1. nazwę jednostki, 2. pieczęć Wydziału Budżetu i Finansów 3. numer kolejny arkusza spisowego, 4. określenie rodzaju inwentaryzacji (np.: inwentaryzacja okresowa, inwentaryzacja doraźna), 5. nazwę pola spisowego, 6. datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, 7. imiona i nazwiska członków zespołu spisowego, 8. szczegółowe określenie składnika majątku, w tym także symbol identyfikujący, np. numer inwentarzowy, 9. jednostkę miary, 10. ilość stwierdzoną w czasie spisu, 11. numery pozycji arkusza spisu, 12. imię i nazwisko osoby, której pieczy powierzono składniki majątku oraz jej podpis złożony na dowód braku zastrzeżeń do ustaleń spisu z natury, 13. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu spisowego oraz ich podpisy na dowód braku zastrzeżeń do ustaleń spisu z natury. 24 W arkuszach spisu niedozwolone jest pozostawianie nie wypełnionych wierszy. Arkusze spisu z chwilą ich ponumerowania traktuje się jako druki ścisłego zarachowania Za prawidłowe rozliczenie się z otrzymanych przez zespoły spisowe arkuszy spisu odpowiada przewodniczący zespołu spisowego. 27

9 Arkusze spisu należy wypełniać w sposób umożliwiający podział ujętych w nich składników majątku według miejsc przechowywania i według osób materialnie odpowiedzialnych, a także wyodrębnienie składników własnych i obcych z dalszym ich podziałem na pełnowartościowe i uszkodzone. 28 Arkusz spisu sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Wolno w nich stosować ogólnie przyjęte skróty. 29 Błędy popełnione w arkuszach spisu można poprawiać wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu (tekstu lub liczby), tak aby pozostał on czytelny, a następnie wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być potwierdzona podpisem przez osobę dokonującą spisu z natury, osobę materialnie odpowiedzialną oraz datą. 30 Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkuszu spisowym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: Spis zakończono na pozycji.... Natomiast niewykorzystaną część arkusza spisowego należy przekreślić. 31 Arkusze spisowe z natury sporządza się w 2 egz., a przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 3 egz. Oryginał otrzymuje księgowość za pośrednictwem przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej, a kopie osoba materialnie odpowiedzialna, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 32 Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: 1. środków trwałych 2. dóbr kultury 3. pozostałych środków trwałych 4. środków pieniężnych 5. materiałów, towarów, opakowań oraz wyrobów gotowych 6. środków trwałych w budowie 7. depozytów 8. druków ścisłego zarachowania 9. obcych składników majątkowych 10. składników majątkowych niepełnowartościowych, uszkodzonych lub których wartość uległa z innych przyczyn obniżeniu. 33 Po zakończeniu spisów z natury zespoły spisowe opracowują i składają przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkusze spisowe z wniesionym rzeczywistym stanem składników, rozliczenie z pobranych arkuszy spisowych, oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie oraz sprawozdanie zawierające informacje o: przebiegu spisu,

10 zabezpieczeniu pomieszczeń inwentaryzowanych składników, przygotowaniu pól spisowych do inwentaryzacji. 34 Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej po zgromadzeniu wszystkich wypełnionych arkuszy spisu z natury i sprawdzeniu ich kompletności przekazuje je do Wydziału Budżetu i Finansów Działu Finansowego oraz Wydziału Dochodów Gminy w celu dokonania ich wyceny i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych. 35 Po dokonaniu wyceny rzeczowych i pieniężnych składników majątku należy ustalić różnice inwentaryzacyjne (niedobory i nadwyżki), wynikające z porównania ilości i wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych w toku spisu z natury, z ilością i wartością wynikającą z ewidencji tych składników. 36 Różnice inwentaryzacyjne należy ująć w zestawieniu różnic sporządzonych w sposób umożliwiający: ustalenie łącznej sumy różnic inwentaryzacyjnych z podziałem jej według poszczególnych kont syntetycznych przewidzianych w planie kont oraz według osób materialnie odpowiedzialnych, powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia różnic z pozycjami arkuszy spisu lub pozycjami ich zbiorczych zestawień. 37 Dla składników majątku kontrolowanych wyłącznie wartościowo ustala się jedynie wartościową różnicę inwentaryzacyjną - niedobór albo nadwyżka przez porównanie ogólnej wartości składników majątku wynikającej ze spisu z natury z ich wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa stała komisja inwentaryzacyjna w protokole, w którym przedstawia także umotywowane wnioski co do sposobu ich rozliczenia. 2. W razie ujawnienia niedoborów przekraczających normy ubytków naturalnych, stała komisja inwentaryzacyjna żąda wyjaśnień na piśmie od osób materialnie odpowiedzialnych za stan składników majątku i po rozpatrzeniu wyjaśnień sporządza protokół, w którym uzasadnia powstanie tych niedoborów lub wskazuje, kto zdaniem komisji powinien być obciążony tym niedoborem. 3. Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne mogą być kompensowane, jeżeli spełnione są równocześnie wszystkie następujące warunki: zostały stwierdzone w ramach jednego (tego samego) spisu z natury, dotyczą jednej osoby materialnie odpowiedzialnej,

11 zostały stwierdzone w podobnych składnikach majątku. 4. Przepisy ust. 3 nie mają zastosowania do niedoborów i nadwyżek środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu Różnice inwentaryzacyjne odpisuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki, podjętej na wniosek przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej zaopiniowany przez radcę prawnego i skarbnika, głównego księgowego lub jego zastępcę. 4. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji W przypadku inwestycji rozpoczętych obejmujących ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem istniejącego środka trwałego inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku oraz w przypadku: postawienia przedsiębiorstwa wykonawcy robót w stan upadłości lub likwidacji, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że wykonawca nie dokończy prac, odstąpienia jednej ze stron od umowy na roboty budowlano-montażowe, w innych przypadkach - na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 2. Inwentaryzację inwestycji rozpoczętych dokonuje się po ustaleniu pól spisowych i powołanych do pracy na nich zespołów spisowych. 3. Pola spisowe i skład zespołów spisowych zgłasza Naczelnik wydziału lub Kierownik biura odpowiedzialny za realizację inwestycji, w terminie do 30 listopada danego roku. 4. Inwentaryzację inwestycji rozpoczętych dokonuje się w drodze spisu z natury (m.in. zakupione maszyny i urządzenia) i porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. 5. Przeprowadzoną inwentaryzację dokumentuje się protokołem inwentaryzacji inwestycji niezakończonej. 6. Stan ilościowy spisanych z natury robót budowlano-montażowych, geologicznoposzukiwawczych i geodezyjno-kartograficznych w toku oraz prac projektowych w toku ustala się w technicznych jednostkach obmiaru lub w innych jednostkach właściwych dla danego zakresu i rodzaju robót. 7. Spisem z natury należy objąć całość robót budowlano-montażowych, geologicznoposzukiwawczych i geodezyjno-kartograficznych oraz prac projektowych wykonanych od dnia ich rozpoczęcia i nie zafakturowanych do dnia spisu. 8. Dane do spisu z natury tak zwanych robót zanikających oraz robót, których faktycznego stanu nie można ustalić z powodu warunków atmosferycznych, na przykład przysypane śniegiem roboty ziemne, przyjmuje się w wysokości ustalonej w czasie poprzedniego spisu, zwiększonej na podstawie danych ewidencji robót o roboty wykonane od czasu poprzedniego spisu. 9. Podstawą wyceny robót w toku jest kosztorys aktualnie obowiązujący strony zgodnie z zawartą umową. Wyceny dokonuje zespół spisowy, w skład którego powinny wchodzić

12 osoby o kwalifikacjach technicznych ze znajomością zasad kosztorysowania. 10. Protokół inwentaryzacji inwestycji niezakończonej podpisują członkowie zespołu spisowego oraz w przypadku wystąpienia robót w toku kierownik budowy. 41 W przypadku pominięcia z różnych przyczyn przy spisie niektórych składników majątku, kierownik jednostki może zezwolić na przeprowadzenie spisu dodatkowego, zachowując wszystkie wymogi przeprowadzania spisu z natury. VIII. INWENTARYZACJA W DRODZE POTWIERDZENIA SALD 42 W drodze potwierdzenia sald inwentaryzuje się aktywa i pasywa wymienione w 18 pkt. 2 Instrukcji. 43 Metoda potwierdzenia sald to potwierdzenie stanów księgowych aktywów drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. 44 Inwentaryzacja należności, udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych może być rozpoczęta trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15 stycznia następnego roku. 45 Nie przewiduje się tzw. milczącego potwierdzenia salda. 46 Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda: należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec kontrahentów, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozrachunki z pracownikami, drobne należności i zobowiązania w przypadku których koszty uzgodnienia przekraczałyby związane z tym korzyści, rozrachunki publicznoprawne Inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald dokonuje Wydział Budżetu i Finansów oraz Wydział Dochodów Gminy. 2. Pismo o potwierdzenie salda wystawia się w trzech egzemplarzach i wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: dwa egzemplarze do kontrahenta celem potwierdzenia salda, trzeci

13 egzemplarz zostaje w aktach jednostki. Jeden z wysłanych egzemplarzy powinien wrócić do jednostki potwierdzony przez kontrahenta (z wyłączeniem banków). 3. Potwierdzenie salda może odbywać się również telefaksem albo telefonicznie, jednak w tym przypadku należy sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy. 4. Jeżeli nie udało się uzyskać potwierdzenia salda, wówczas takie saldo podlega inwentaryzacji w drodze weryfikacji. 5. Formularz potwierdzenia salda powinien zawierać: kwotę salda, wskazanie strony "Wn" lub "Ma", pieczątkę zakładu i podpisy osób upoważnionych, ewentualne załączniki. 6. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald, sporządza się protokół z inwentaryzacji do grupy kont należących do danego zespołu kont w zakładowym planie kont. 7. W przypadku składników powierzonych kontrahentom, należy uzyskać od jednostki, której przekazano składniki majątkowe, potwierdzenie ich stanu. 48 Ujawnione w toku uzgodnień sald ewentualne różnice (nieprawidłowości i rozbieżności) miedzy stanem wykazanym na potwierdzeniach sald a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. IX. INWENTARYZACJA W DRODZE WERYFIKACJI 49 Aktywa i pasywa, które nie mogą być zinwentaryzowane w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda, podlegają inwentaryzacji w drodze weryfikacji, poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi w dokumentach źródłowych lub wtórnych, rejestrach, ewidencjach oraz doprowadzenia ich do realnej wartości. Drogą weryfikacji inwentaryzuje się aktywa i pasywa wymienione w 18 pkt 3 Instrukcji Inwentaryzacji w drodze weryfikacji dokonuje Wydział Budżetu i Finansów oraz Wydział Dochodów Gminy we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi. 2. Celem weryfikacji jest: ustalenie faktu istnienia określonych składników majątku i źródeł ich pochodzenia, stwierdzenie realnej wartości tych składników, stwierdzenie kompletności ich ujęcia. 52 Ujawnione w toku weryfikacji ewentualne różnice (nieprawidłowości i rozbieżności) między stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

14 53 1. Wyniki inwentaryzacji drogą weryfikacji potwierdzone muszą być w formie protokołu z inwentaryzacji do grupy kont należących do danego zespołu kont w zakładowym planie kont. 2. Osoba dokonująca weryfikacji odnotowuje ten fakt przeprowadzenia inwentaryzacji w odpowiednim dokumencie księgowym, zamieszczając klauzulę "dokonano weryfikacji salda na dzień..." i umieszczając swój podpis. X. INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI Inwentaryzacja nieruchomości w drodze porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości dokonywana jest poprzez przesłanie przez Wydział Budżetu i Finansów oraz Wydział Dochodów Gminy do Wydziału Infrastruktury Miasta prowadzącego w/w ewidencję, ilościowo-wartościowych zestawień środków trwałych, celem ich porównania. 2. Fakt dokonania porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości odnotowywany jest przez pracownika Wydziału Infrastruktury Miasta dokonującego weryfikacji poprzez umieszczenie na przesłanym zestawieniu środków trwałych przy każdej z pozycji klauzuli dokonano weryfikacji salda na dzień... i umieszczając swój podpis. 3. Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości potwierdzone muszą być w formie protokołu z inwentaryzacji do grupy kont należących do danego zespołu kont w zakładowym planie kont. 55 Ujawnione w toku porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości ewentualne różnice (nieprawidłowości i rozbieżności) miedzy stanem wykazanym w ewidencji księgowej a danymi wynikającym z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości należy wyjaśnić oraz rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. XI. INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD Środki trwałe (nieruchomości) przekazane na podstawie umowy trwałego zarządu innym jednostkom organizacyjnym winny być wyksięgowane z ewidencji bilansowej środków trwałych Gminy Wałbrzych i jednocześnie wprowadzone do ewidencji bilansowej środków

15 trwałych jednostki przejmującej. 2. Do nieruchomości przekazanych innym jednostkom w trwały zarząd prowadzona jest w Gminie Wałbrzych ewidencja pozabilansowa. 3. Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej, która przyjęła dany środek do swojej ewidencji. 4. Nadzoru nad terminowością oraz prawidłowością przeprowadzenia inwentaryzacji w/w środków trwałych dokonuje, zgodnie z 5 pkt 6 Instrukcji, Wydział Infrastruktury Miasta. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 57 Sprawy nieuregulowane niniejszą instrukcją podlegają unormowaniu w drodze bieżących Zarządzeń kierownika jednostki. 58 Wykonania postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzeń i decyzji kierownika jednostki powierza się osobom, stanowiskom, komórkom i organom wymienionym w instrukcji, a także wszystkim pozostałym osobom zatrudnionym w jednostce zgodnie z ich zakresami czynności i kompetencjami.

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Inwentaryzacyjna

Instrukcja Inwentaryzacyjna Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śl. Nr 9 z dnia 01. 10. 2010 r. Instrukcja Inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/07 Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Cel i istota inwentaryzacji Zgodnie z przepisami o rachunkowości, majątek jednostki podlega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r. Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia 09.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Gminie Bojszowy Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Maj 2016r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.87.2012 Wójta Gminy Słopnice z dnia 12 listopada 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr VI/42/2011 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Dobromierz Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...4 II. Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji...4 III. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji...5 IV. Odpowiedzialność za składniki mienia.6 V. Czynności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. 1. Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Załącznik do Zarządzenia Nr 497/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3.07.2006 r. Instrukcja inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone w niniejszej instrukcji mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 10/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.05.2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I. Zasady ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji.

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych są jednostkami o szczególnym charakterze, gdyż gospodarują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sępopola Nr 96/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA I. ORGANIZACJA I KOMPETENCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007r. 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) towarów

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Nr 41/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 17 września 2010 roku INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. Zasady ogólne. 1 W celu zapewnienia realności i wiarygodności informacji

Bardziej szczegółowo

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW

III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW 42 III. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW Artykuły prezentują wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła do redakcji Biuletynu Informacyjnego. INWENTARYZACJA MAJĄTKU W

Bardziej szczegółowo

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości.

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Na podstawie 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 16 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r.

ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. 1 ZARZĄDZNIE Nr 23/05 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie z dnia 1 czerwca 2005r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 9/208 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 6 października 208 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

wykazanego w księgach rachunkowych Biblioteki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, 3) porównania danych ksiąg

wykazanego w księgach rachunkowych Biblioteki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, 3) porównania danych ksiąg b. wartości niematerialne i prawne, c. rzeczowe składniki aktywów obrotowych: materiały, w tym: paliwo, środki czystości towary, tj. rzeczowe składniki majątku, d. aktywa finansowe, w tym: nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji 2017 Zarządzenie w sprawie 207 Zegar tyka. Masz czas do końca września, a przepisy się zmieniły FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Autor: dr Katarzyna Trzpioła Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 16 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 21.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta Zielona Góra oraz rozliczania jej wyników.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Instrukcja inwentaryzacyjna ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 Instrukcja Inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej 4 października 2010 r. Zasady prowadzenia inwentaryzacji rocznej dr Katarzyna Trzpioła Inwentaryzacja Służy do okresowego sprawdzania stanu aktywów i pasywów, wykazywanego w księgach rachunkowych, lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2010r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV /10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV /10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or IV 0151-449/10 Prezydenta Miasta z dnia 06 październik 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ZARZĄDZENIE NR 14/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Celem niniejszej instrukcji inwentaryzacyjnej jest określenie zasad weryfikacji stanu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 października 2017 r. KA.0050.105.2017 w sprawie przeprowadzenia aktywów i pasywów w 2017 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Na

Bardziej szczegółowo

w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22.10.2014r. Instrukcja określająca zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Celem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Załącznik do Zarządzenia nr 480/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10.06.2008 r. Instrukcja inwentaryzacyjna 1 Zasady przeprowadzania inwentaryzacji określone w niniejszej instrukcji mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 35/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym Zarządzenie Nr 35/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 200lr Nr 142,poz.l591 ze zm/ oraz ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI. Prowadzący: Artur Przyszło

INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI. Prowadzący: Artur Przyszło INWENTARYZACJA SPIS Z NATURY PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Prowadzący: Artur Przyszło 1. Inwentaryzacja przeprowadzana metodą spisu z natury prawa i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości. 2. Spis z natury:

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r.

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18/2012 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 19 lipca 2012 roku INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Postanowienia ogólne 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. Uchwała 14/2016 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art. 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 159/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie art. art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna

Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. Ministra Sportu i Turystyki z dnia. Wewnętrzna instrukcja inwentaryzacyjna Dysponenta głównego Ministerstwa Sportu i Turystyki W zakresie części: 25 Kultura fizyczna,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 930216 Temat: Inwentaryzacja roczna 2016 w praktyce. 8 Grudzień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 930216 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Gminy w Trzebiechowie Cześć I. OGÓLNA 1 1. Instrukcja ustala jednolity tryb i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenia jej wyników. Cześć II. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr 257/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 października 2015 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA dla Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 1 I. Zasady ogólne, cele i metody inwentaryzacji 1.Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE NR 36/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

- rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi.

- rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi. Jak uniknąć błędów dokonując tej inwentaryzacji? Co do zasady inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego. Praktyka pokazuje jednak, że czynności inwentaryzacyjne nasilają się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Drelów z dnia 24 sierpnia 2007 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Stosownie do przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r.

Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r. Zarządzenie nr 14/12 r. Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

IZABELA MOTOWILCZUK. Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych

IZABELA MOTOWILCZUK. Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych IZABELA MOTOWILCZUK Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych Spis treści Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 890/2011

Zarządzenie Nr 890/2011 Zarządzenie Nr 890/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5, art. 26 i 27 ustawy

Bardziej szczegółowo