ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.3.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r w sprawie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r Nr 21,poz. 94 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) zarządzam co następuje: 1 Szkolenie wstępne dla pracowników nowoprzyjętych, stażystów, praktykantów przeprowadzane jest według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: 1. Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym: a) dla pracowników administracyjno-biurowych - stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia b) dla pracowników na stanowisku robotniczym - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia 2 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnobiurowych należy przeprowadzać w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż co 6 lat 2. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać w formie instruktażu nie rzadziej niż co 3 lata. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH: - ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH - ROBOTNICZYCH W URZĘDZIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

3 I. Program instruktażu ogólnego 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika zatrudnionego na stanowisku I. administracyjno-biurowym II. robotniczym w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2. Uczestnicy szkolenia Instruktaż ogólny przeznaczony jest dla nowo zatrudnianego pracownika oraz studenta, ucznia odbywającego praktykę oraz stażysty odbywającego staż na stanowisku: - administracyjno-biurowym - robotniczym 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy, praktyki, stażu - na podstawie niniejszego programu. Instruktaż ogólny przeprowadza inspektor bhp lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę.

4 4. Program instruktażu ogólnego Lp. Temat szkolenia * Liczba godzin **) 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. definicja pojęcia bhp (np. wg. polskiej normy 18/004 PN - bhp to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy), 2. zasady bhp ( zasady to niepisany zbiór reguł postępowania i zachowania, wynikający z Polskich Norm, norm zakładowych, doświadczenia życiowego, zasad ostrożności czy zasad wykonywania różnych prac i zawodów) 3. przepisy bhp (to Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze - rozporządzenia i zarządzenia), 2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1. obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp zakładzie pracy i obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy). Do obowiązków pracodawcy w tym zakresie należy w szczególności: - nie dopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz jeżeli nie posiada znajomości przepisów i zasad bhp; - utrzymywanie obiektów budowlanych i znajdujących się w nich pomieszczeń pracy, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy; - współpraca z zakładami społecznej służby zdrowia w zakresie opieki nad zdrowiem pracowników; - zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno sanitarnych; - zapewnienie niezbędnych środków higieny osobistej według norm przewidzianych dla poszczególnych grup pracowników, zgodnie zobowiązującymi przepisami wewnętrznymi;. zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;. zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały właściwości ochronne i 0,6 godz.

5 - użytkowe oraz zapewnienie odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania; - wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, które posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i są oznaczone tym znakiem, albo posiadają deklarację zgodności; - monitorowanie i przeprowadzanie na swój koszt badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom. 2. obowiązki pracownika w zakresie bhp (art. 211 K.p.) - przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika a w szczególności jest on obowiązany: - znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, - dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, - stosować środki ochrony zbiorowej, a także korzystać z przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, - poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, - niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, - współdziałać z przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. obowiązki kierującego pracownikami w zakresie bhp (wynikające m.in. z art. 212 K.p.): - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, - organizować, przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i

6 wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, - dopilnować, aby maszyny i inne urządzenia były wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji oraz utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy, - wyposażyć kierowaną przez siebie jednostkę w niezbędne przepisy i instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, - wywieszać przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w widocznym i dostępnym miejscu instrukcji obsługi, uwzględniając zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, - egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, - wyposażyć apteczki w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bieżące ich uzupełnianie, - współdziałać z pracownikiem, któremu powierzono zadania z zakresu bhp. 3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 1. odpowiedzialność porządkowa (art. 108 Kp.) - kara upomnienia, - kara nagany, - kara pieniężna (za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów p-poż, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy). 2. odpowiedzialność wykroczeniowa (art Kp.; art. 22 ustawy o społecznej inspekcji pracy) - kara grzywny do 5000 zł, w stosunku do pracodawcy lub kierujących pracownikami (brygadzista, kierownik), 3. odpowiedzialność karna (art. 218 Kk. - naruszenie praw pracowniczych; art.219 Kk. - naruszenie praw do ubezpieczeń społecznych; art. 220 Kk. niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp; art. 221 Kk. - zatajenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej) - odpowiedzialni: pracodawca, osoba prowadząca sprawy związane z zatrudnieniem, osoby kierujące pracą, kierownicy komórek organizacyjnych wewnątrzzakładowych; sankcje: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności

7 4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 1. rozmieszczenie poszczególnych komórek organizacyjnych, 2. główne drogi ewakuacyjne, 3. lokalizacja wyłączników nośników energetycznych (prąd, gaz), 4. rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 1. podstawowe procesy pracy w zakładzie pracy oraz związane z nimi zagrożenie wypadkowe i zagrożenie dla zdrowia: - zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi, - zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, - zagrożenie poparzeniem, - zagrożenie pożarowe, - zagrożenia czynnikami fizycznymi (hałas, wibracje, środowisko termiczne, pyły), informacja o pomiarach w/w parametrów w środowisku pracy. 2. podstawowe zasady zapobiegania zagrożeniom wypadkowym i zagrożeniom dla zdrowia. 3.Zasady postępowania w razie wypadku. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, - podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, - w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Każdy pracownik, który zauważył wypadek jest obowiązany natychmiast podjąć kolejno następujące czynności: - usunąć przyczynę wypadku (np. odciąć dopływ prądu), - udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy - zorganizować fachową pomoc medyczną, - zawiadomić bezpośredniego przełożonego i służbę bhp, - zabezpieczyć miejsce wypadku. 6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,5 0,4 1. bhp przy obsłudze podstawowych urządzeń technicznych w miejscu pracy (maszynę lub urządzenie należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi; nie zostawiać bez opieki włączonej maszyny i nie dopuszczać do niej osoby nieuprawnione, obowiązkowo zapoznać się z instrukcją bhp na konkretnym stanowisku pracy; przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego sprawdzić sposób

8 podłączenia do sieci, czy gniazdo elektryczne jest właściwie osadzone, czy przewód łączący posiada całą, nieuszkodzoną izolację; zabrania się wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem) 2. bhp w transporcie wewnątrzzakładowym ręcznym; Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika nie może przekraczać - przy pracy stałej 30 kg dla mężczyzn i 12 kg dla kobiet, - przy pracy dorywczej - czyli przemieszczanie nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę, wartości dopuszczalne wynoszą dla mężczyzn 50 kg, dla kobiet 20 kg, - niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m; należy pamiętać, że: - najbezpieczniej i najlżej jest podnosić ciężary od dłoni do barków, - ciężar należy trzymać tak blisko ciała jak to jest możliwe, - podczas podnoszenia trzeba minimalizować ruchy tułowia - pochylenia, skłony, skręcenia, - podnosić techniką "zgiętych kolan i wyprostowanego tułowia". 7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego Środki ochrony indywidualnej stosuje się w przypadkach, w których nie można zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy innymi sposobami, a więc w celu zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w czasie pracy ( np. kombinezony, hełmy ochronne, okulary, wkładki przeciwhałasowe, linki bezpieczeństwa). Odzież roboczą przydziela się pracownikom wykonującym prace, przy których następuje brudzenie (konserwatorzy maszyn, kierowcy), a także ze względu na określone wymagania sanitarne lub higieniczne. Środki ochrony indywidualnej są użytkowane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych uniemożliwiających dokonanie naprawy. 1. zasady dostarczania odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: - dostarczane nieodpłatnie, stanowią dalej własność pracodawcy - spełniające wymogi dot. oceny zgodności i wymagań określonych w PN - dopuszczenie za zgodą pracownika używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, 2. rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej przysługujące na określonych stanowiskach ( normy

9 zakładowe), 3. pranie, naprawa odzieży roboczej; możliwość wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie (wysokość została ustalona oddzielnym zarządzeniem 8 Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,5 godz - po przyjściu do pracy i założeniu odzieży roboczej lub ochronnej, ubranie osobiste zostawiamy w szatni, - dbać o czystość i stan odzieży roboczej, w razie ubrudzenia lub podarcia należy ją uprać lub naprawić, - w kieszeniach odzieży roboczej nie nosić ostrych metalowych przedmiotów (agrafki, szpilki) ani przedmiotów szklanych, - przed każdym posiłkiem należy umyć ręce, - nie pić wody, która nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, - po zakończeniu pracy umyć się w umywalni pod bieżącą wodą, przebrać w ubranie osobiste, a odzież robocza dokładnie oczyścić i pozostawić w miejscu na to przeznaczonym. 9 Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego - badania wstępne - obowiązują pracownika przed zatrudnieniem na stanowisku pracy (kieruje dział kadr), - badania okresowe - obowiązują pracownika w czasie zatrudnienia w terminach ustalonych przez lekarza przeprowadzającego badania, kieruje pracownik działu kadr). - badania kontrolne - obowiązują pracownika po każdej chorobie trwającej ponad 30 dni (kieruje pracownik działu kadr).

10 10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1 godz. Pracownikowi w miejscu pracy zabrania się: - używania ognia otwartego w pomieszczeniach zakładu, w których znajdują się materiały palne, - korzystania z prowizorycznych lub uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych względnie ich naprawiania bez wymaganych w tym zakresie uprawnień, Pracownik na swoim stanowisku pracy jest zobowiązany do: - zapoznania się z instrukcją p-poż, - wykonywania wszelkich czynności i zadań wynikających ze stosunku pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pożarowego; - przestrzegania przeciwpożarowych przepisów porządkowych, a także nie powodowanie zdarzeń mogących doprowadzić do pożaru; - dokładnego sprawdzenia stanowiska pracy przed jego opuszczeniem, w celu upewnienia się, że nie występują okoliczności mogące powodować pożar lub inne niebezpieczne zdarzenia; - znajomości obsługi oraz zasad stosowania sprzętu i urządzeń p-poż oraz środków gaśniczych; - nie zastawiania dróg i przejść ewakuacyjnych. W razie pożaru należy: - przystąpić do jego likwidacji za pomocą dostępnego podręcznego sprzętu gaśniczego; - w każdym przypadku, zaalarmować dostępnymi środkami jednostki Państwowej Straży Pożarnej (tel. 998), - powiadomić współpracowników i przełożonego oraz postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego; - z chwilą przybycia jednostki straży pożarnej podporządkować się dowódcy akcji ratowniczej. 11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy Podstawowym obowiązkiem pracownika jest udzielenie pomocy poszkodowanemu. W miejscu powstania wypadku należy podjąć następujące działania: - zabezpieczyć poszkodowanego przed czynnikami zagrażającymi życiu (woda, ogień, dym, panika, prąd elektryczny, pracujące maszyny), - zorientowanie się o ilości poszkodowanych i rodzaju odniesionych obrażeń, - wezwanie pomocy, - udzielenie pierwszej pomocy w sposób zależny od stanu poszkodowanego (przytomny - nieprzytomny; oddycha -

11 nie oddycha; tętno wyczuwalne - niewyczuwalne). Ważne aby pracownik zapoznał się z instrukcją udzielania pierwszej pomocy i posiadał elementarną wiedzę w zakresie postępowania w przypadku np. zranień, złamań, oparzeń, odmrożeń, zatrucia, omdlenia czy zasłabnięcia Razem: minimu m 3 godz. *) **) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

12 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

13 INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY III. Nazwa szkolenia Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych. IV. Cel szkolenia Celem szkolenia - instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku poprzez: - zapoznanie z czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku pracy i z jego bezpośrednim otoczeniu. - zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. - zapoznanie ze sposobami ochrony przed zagrożeniami. jakie mogą powodować te czynniki. - uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. V. Uczestnicy szkolenia Szkolenie - instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla nowo zatrudnionych pracowników. pracowników zmieniających stanowisko pracy, stażystów odbywających staż studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na tych stanowiskach. IV. Czas trwania i miejsce Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku pracy. na którym pracownik będzie zatrudniony. Instruktaż stanowiskowy powinien uwzględniać wszystkie rodzaje prac. które będą wykonywane przez pracownika. Instruktaż stanowiskowy trwa 2 godz. lekcyjne V. Sposób realizacji szkolenia: - w formie instruktażu polegający na objaśnieniu przez instruktora procesu pracy. który ma być realizowany przez pracownika. VI. Program instruktażu stanowiskowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy

14 1 Tematyka szkolenia Przygotowanie pracownika administracyjno-biurowego do wykonywania określonej pracy w szczególności : a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika takich jak: - oświetlenie pomieszczeń pracy naturalne i elektryczne - ogrzewanie oraz wentylacja. (naturalna, wymuszona) lub klimatyzacja. - rozmieszczenie i ustawienie wyposażenia biurowego oraz sprzętu, - drogi komunikacyjne wewnętrzne. - przejścia i dojścia do stanowisk pracy w biurach. b) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów stanowiska pracy mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, odległość od sąsiednich stanowisk Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych na stanowisku: - stanowisko komputerowe - zapoznanie z instrukcją stanowiskową bhp i instrukcją producenta sprzętu - stanowisko z kserokopiarką - zapoznanie z instrukcją stanowiskową bhp i instrukcją producenta sprzętu - inny sprzęt biurowy. sprzęt elektryczny - zapoznanie z instrukcją obsługi producenta - ręczny sprzęt biurowy - zapoznanie z instrukcją producenta c) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów środowiska podczas pracy na terenie zewnętrznym. takich jak: - drogi komunikacyjne dla pieszych. - drogi transportowe itp. d) omówienie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem czynności mogących wpłynąć na - osłabienie wzroku - stres psychiczny, - bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym - porażenie prądem elektrycznym, - Liczba godzin 2 godz.

15 e) omówienie zasad zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia oraz sposoby ochrony przed nimi w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych: - wybór odpowiednich metod do wykonywania określonego rodzaju pracy. - stosowanie wyłącznie bezpiecznych metod pracy. - kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w miejscu pracy. - utrzymywanie dobrego stanu technicznego używanego sprzętu i urządzeń technicznych. f)omówienie sposobu przygotowania stanowiska do wykonywania pracy: - zaopatrzenie w materiały. - wyposażenie stanowiska w odpowiedni do rodzaju pracy sprzęt i narzędzia. - rozmieszczenie materiałów i sprzętu na stanowisku pracy. - w razie konieczności. wyposażenie w sprzęt ochronny 1 godz. instruktażu = 45 min. VII. Osoby przeprowadzające instruktaż Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika. lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. VIII. Zaświadczenie Ukończenie przez pracownika instruktażu stanowiskowego potwierdzone jest wpisem do KARTY SZKOLENIA Nr A WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego kartę przekazuje się do Referatu Organizacyjnego Zatwierdził

16 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 czerwca 2013r PROGRAM SZKOLENIA WSTEPNEGO INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU ROBOTNICZYM W URZĘDZIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

17 INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY I. Nazwa szkolenia Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym II. Cel szkolenia Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym z: - zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy. - sposobami ochrony przed zagrożeniem, - zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. - informacją o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i jego bezpośrednim otoczeniu oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. - III. Uczestnicy szkolenia Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla nowo przyjętych pracowników: - zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych. na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. uciążliwych lub niebezpiecznych. - zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków technicznoorganizacyjnych tj. w razie zmiany organizacji stanowiska pracy. wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia oraz nowych lub zmienionych narzędzi maszyn i innych urządzeń. VI. Czas trwania instruktażu Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy. Czas trwania poszczególnych etapów instruktażu stanowiskowego uzależniony jest od: - przygotowania zawodowego pracownika. - dotychczasowego stażu pracy. - rodzaju pracy. - zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik winien być zatrudniony) Instruktaż stanowiskowy trwa 8 godz. lekcyjnych

18 VII. Sposób realizacji szkolenia: w formie instruktażu na stanowisku pracy i powinno obejmować następujące etapy: Wstępna rozmowa instruktora z instruowanym pracownikiem. Poinformowanie pracownika o warunkach pracy na stanowisku. zagrożeniach na stanowisku pracy, przygotowaniu wyposażenia stanowiska roboczego do wykonania określonego zadania. tym omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy. w którym ma pracować pracownik. mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja miejscowa. urządzenia zabezpieczające. ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia. surowce i produkty). - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe. wentylacja miejscowa. urządzenia zabezpieczające. ostrzegawcze i sygnalizacyjne. narzędzia. surowce i produkty). omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii. VIII. Program instruktażu stanowiskowego dla pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym. 1. Tematyka szkolenia Przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na stanowisku robotniczym. w tym, w szczególności : a. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów mających wpływ na jej przebieg w pomieszczeniach. w których ma pracować pracownik na stanowisku robotniczym. takich jak: - oświetlenie dzienne i elektryczne - wentylacja mechaniczna lub naturalna. - ogrzewanie. - drogi komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. - urządzenia techniczne znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. - urządzenia ochronne. b. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów stanowiska roboczego i mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w zależności od zakresu i charakteru wykonywanych prac przez konserwatora, robotnika gospodarczego, sprzątaczkę,. Palacza c.o., kierowcę Liczba godzin 2 godz.

19 c. omówienie przebiegu procesu pracy na stanowisku konserwatora. Robotnika gospodarczego, sprzątaczki, palacza c.o. kierowcy z wyszczególnieniem kolejności wykonywania poszczególnych operacji w zależności od rodzaju wykonanych prac, d. Omówienie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. przedstawienie czynności przy których ono występuje, wielkości oszacowanego ryzyka i działań profilaktycznych - na podstawie opracowanej dokumentacji. e. omówienie zasad zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia oraz sposobu ochrony przed nimi w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych: - wybór odpowiednich metod pracy, - stosowanie urządzeń ochronnych i sprzętu ochronnego. - stosowanie bezpiecznych sposobów obsługi, - utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego. - kształtowanie bezpiecznych zachowań, f. omówienie sposobu przygotowania stanowiska roboczego do wykonywania określonych zadań: - zaopatrzenie w materiały. - wyposażenie w narzędzia, sprzęt, przyrządy. - wyposażenie w urządzenia zabezpieczające i sprzęt ochronny. Metodyka instruktażu stanowiskowego : a) Pokaz (omówienie, możliwość prezentacji) przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. b) Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora. c) Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora d) Omówienie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika RAZEM 0,5 godz. 0,5 godz. 4 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz. instruktażu = 45 min.

20 IX. Osoby przeprowadzające instruktaż Instruktaż stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony pracownika. lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. X. Zaświadczenie Ukończenie przez pracownika instruktażu stanowiskowego potwierdzone jest wpisem do KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego kartę przekazuje się do Referatu Organizacyjnego Zatwierdził:

21 Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Ramowy program instruktażu stanowiskowego Liczba godzin*) Lp. Temat szkolenia instruktażu osób wymienionych w 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) instruktażu pracowników administracyjn o-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2 Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 3 Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 2 2 0,5-0, Razem: minimum 8 minimum 2 21

22 Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) I. Ramowy program instruktażu ogólnego 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. 3. Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 4. Ramowy program szkolenia Lp. Temat szkolenia *) Liczba godzin **) Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6 3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,5 0,4 7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 8 Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 0,5 9 Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego 10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1 11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy Razem: minimum 3 *) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. **) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 22

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz ramowych programów szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie procedur w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 33 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Karta szkolenia wstępnego. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Karta szkolenia wstępnego. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ... (nazwa pracodawcy (pieczęć)) Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie:.. 2. Nazwa komórki organizacyjnej:.. 3. Instruktaż

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 06.07.2005 Dotyczy: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób nowo zatrudnianych lub zmieniających stanowiska pracy oraz już

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/49/W/2007

Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.08.2007 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 5 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 120/34/19 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta Tychy Na podstawie art. 237 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 014 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.0.80.860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 00 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 00 r.) Na podstawie art. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p.

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p. II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp 15.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO) Opracował: opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zatwierdził: Zaopiniował: Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ust. i 5 ust. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.80.860 007..4 zm. Dz.U.007.96.40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.180.1860 005.07.01 zm. Dz.U.05.116.97 1 007.11.4 zm. Dz.U.07.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) Dz.U.004.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ.

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ. TEKST UJEDNOLICONY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.004.180.1860 007.11.4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.2004.180.1860 2005.07.01 zm. Dz.U.2005.116.972 1 2007.11.24 zm. Dz.U.2007.196.1420 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ) z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2 ) tekst ujednolicony przez redakcję Na podstawie art. 237 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH (SALOWE I PODOBNE), PERSONELU MEDYCZNEGO, STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie Nr 37/08 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3 i art. 237 4 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 20 stycznia 2012r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Pracuję legalnie. Prawa pracownika. w zakresie bhp

Pracuję legalnie. Prawa pracownika. w zakresie bhp Pracuję legalnie Prawa pracownika w zakresie bhp Obowiązki pracownika Pracowniku! Przepisy prawa pracy nakładają obowiązki nie tylko na pracodawców Ty również masz obowiązki, których musisz przestrzegać.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O.

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. Opracowała: Justyna Glapka Styczeń 2010 rok PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE NR 7/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Pierwsza umowa o pracę Czas pracy - wynagrodzenia Praca w czasie wakacji Wypadki, szkolenia bhp Wolontariat

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Pierwsza umowa o pracę Czas pracy - wynagrodzenia Praca w czasie wakacji Wypadki, szkolenia bhp Wolontariat DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW Pierwsza umowa o pracę Czas pracy - wynagrodzenia Praca w czasie wakacji Wypadki, szkolenia bhp Wolontariat WYPADKI, SZKOLENIA BHP Uwaga! Wypadek przy pracy Pamiętaj! Masz obowiązek!

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe Metodyka szkolenia materiały szkoleniowe Rodzaje szkoleń w zakresie BHP wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe 1 Metodyka szkolenia wstępnego: Instruktaż, czyli udzielanie instrukcji, instruowanie,

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BHP URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU. Sporządził: Uzgodniono: Zatwierdził:

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BHP URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU. Sporządził: Uzgodniono: Zatwierdził: SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BHP URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU Sporządził: Uzgodniono: Zatwierdził: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych

I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych "- ' G-"""""'ez.! I szkolenia okresowego dla pracowników adistracyjno-biurowych Strona 1 z 5 Nr programu szkolenia: 04 1. CELSZKOLENIA 1.1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne

Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - wymagania prawne Wymagania prawne Kodeks pracy: Art. 237 6. 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Szkolenie art. 237 2-5 art. 237.3 Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz 4/2.2 Strona 1 4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP

5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP 5. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEO BHP Kodeks Pracy Dział X BHP VIII. SZKOLENIE VIII. SZKOLENIE Art. 237 1. Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku Szkolenie w dziedzinie bhp Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie szkolenia w dziedzinie BHP Kodeks pracy w dziedzinie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY ADMINISTRACYJNO- -BIUROWEJ POSTĘPOWANIE I PROFILAKTYKA

WYPADKI PRZY PRACY ADMINISTRACYJNO- -BIUROWEJ POSTĘPOWANIE I PROFILAKTYKA WYPADKI PRZY PRACY ADMINISTRACYJNO- -BIUROWEJ POSTĘPOWANIE I PROFILAKTYKA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 156 Obowiązki pracodawcy w razie wypadku Na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK

POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK Program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 5/2009/200 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 1

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 1 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 1 Źródła obowiązków i praw w zakresie bhp Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia roku.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia roku. ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 25.05.2017 roku. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, napojów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.005.116.97 1 007-11-4 zm. Dz.U.007.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 POROZUMIENIE NR /2019 z dnia...2019 r. o współpracy w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatora do

Bardziej szczegółowo