13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego."

Transkrypt

1 Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji i magazynowaniu. 5. Warunki budowlane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. 6. Podział budynku na strefy pożarowe oraz występowanie pomieszczeń, których elementy budowlane wymagają zachowania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 7. Powierzchnia strefy pożarowej. 8. Usytuowanie obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 9. Charakterystyka zagrożenia wybuchem. 10. Instalacje użytkowe: elektryczna, odgromowa (piorunochronna). 11. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej. 12. Weryfikacja odstępstw od wymagan obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 14. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. 15. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

2 Rozdział XIII-I, str. 2

3 Rozdział XIII-I, str. 3 Rozdział xiii-i 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. Budynki mieszkalne wielorodzinne przeznaczone są do pełnienia funkcji mieszkaniowej. W niniejszym rozdziale omówimy wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych niskich o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie (parter trzecie piętro, albo poddasze użytkowe nad drugim piętrem). 2. Kategoria zagrożenia ludzi. Ze względu na zagrożenie ludzi budynki mieszkalne wielorodzinne zaliczane są do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV budynki mieszkalne oraz części mieszkalne budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe. Budynek mieszkalny wielorodzinny, jeżeli jest samodzielnym budynkiem, lub stanowi część zespołu budynków mieszkalnych, np. osiedla mieszkaniowego, albo mieszkalna strefa pożarowa w innym budynku, powinny stanowić odrębną strefę pożarową oddzieloną od innych obiektów, stref pożarowych, pasami wolnego terenu o szerokości, które określa Tabela 7, albo elementami oddzielenia przeciwpożarowego patrz Tabela 2. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wszystkie obiekty budowlane mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej powinny mieć zapewnione niezbędne warunki do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Nie oznacza to, że są przeznaczone przede wszystkim do użytku przez ludzi o ograniczone zdolności poruszania się, dlatego nie będą zaliczane do ZLII. 3. Procesy technologiczne. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie występują procesy produkcyjne ani materiały niebezpieczne.

4 Rozdział XIII-I, str Materiały stosowane w produkcji i magazynowaniu. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie prowadzi się produkcji i magazynowania materiałów palnych w rozumieniu jak dla obiektów produkcyjnych i magazynowych. W obiektach tych występują materiały palne w postaci elementów wyposażenia lokali mieszkalnych. 5. Warunki budowlane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Budynki mieszkalne wielorodzinne zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV budynek wyłącznie o przeznaczeniu mieszkaniowym, albo mieszkaniowe strefy pożarowe zlokalizowane w innych budynkach, należy projektować w następujących klasach odporności pożarowej budynków, z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej elementów budynku. Tabela 1 Klasa odporności pożarowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych niskich i związana z nią klasa odporności ogniowej elementów budynku. Wysokość budynku Kategoria zagrożenia ludzi Klasa odporności pożarowej 5), *) Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) niski ZLIV D R30 REI30 EI30 (o i) Opis indeksów 1 5 i oznaczeń jak do tabeli 7 w rozdziale Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niskich powinna wynosić dla ścian budynku EI30. W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się wykonywanie ścian wewnętrznych nierozprzestrzeniających ognia, bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI30.

5 Rozdział XIII-I, str. 5 Elementy budynku mieszkalnego wielorodzinnego niskiego powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Dopuszcza się stosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego o jednej kondygnacji nadziemnej, a także ścian zewnętrznych w budynku niskim. Jeżeli budynek mieszkalny wielorodzinny jest zlokalizowany w odległości od innych obiektów mniejszej niż określa Tabela 7, albo mieszkalna strefa pożarowa jest zlokalizowana w budynku, którego pozostałe strefy pożarowe są klasyfikowane do innych kategorii zagrożenia ludzi, wówczas mieszkalną strefę pożarową (również strefę pożarową samodzielnego budynku mieszkalnego) i każdą inną strefę w budynku należy projektować z zachowaniem klasy odporności ogniowej elementów stanowiących oddzielenie przeciwpożarowe, którą określa Tabela 2. Tabela 2 Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego budynków mieszkalnych wielorodzinnych niskich oraz zamknięć otworów w tych elementach. Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL Klasa odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową*) D REI60 REI30 EI30 EI15 E15 *) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

6 Rozdział XIII-I, str. 6 Tabela 3 Klasa odporności ogniowej przepuszczających światło wypełnień otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, które nie przekraczają 10% powierzchni tej ściany. Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej innej REI60 EI30 E30 Wypełnienie to nie stanowi okna w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego. W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego nie dopuszcza się stosowania okien. 6. Podział budynku na strefy pożarowe oraz występowanie pomieszczeń, których elementy budowlane wymagają zachowania odpowiedniej klasy odporności ogniowej Strefy pożarowe. Budynki mieszkalne wielorodzinne posiadają strefy pożarowe ZLIV, wykonane w klasie odporności pożarowej budynków i z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, którą określają Tabela 1, Tabela 2 i Tabela Kotłownie, składy opału. Kotłownie i składy opału, zlokalizowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zapewniające zasilanie tych budynków w energię cieplną, należy projektować z zachowaniem klasy odporności ogniowej obudowy i zamknięć otworów w ścianach kotłowni, składów paliwa stałego, żużlowni i magazynów oleju opałowego, którą określa Tabela 4. Tabela 4 Klasa odporności ogniowej obudowy i zamknięć otworów w ścianach kotłowni, składach paliwa stałego, żużlowniach i magazynach oleju opałowego. Rodzaj pomieszczenia ścian wewnętrznych Klasa odporności ogniowej stropów drzwi lub innych zamknięć Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 KW Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 KW EI60 REI60 EI30 EI60 REI60 EI30

7 Rozdział XIII-I, str. 7 Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kw: w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) EI60 EI120 REI60 REI120 EI30 EI60 Skład paliwa stałego i żużlownia EI120 REI120 EI60 Magazyn oleju opałowego El120 REI120 EI60 Dla pomieszczeń, których klasę odporności ogniowej obudowy i zamknięć otworów w ścianach określa Tabela 4, klasę odporności ogniowej ścian zewnętrznych należy przyjmować zgodnie z zasadami, które określają Tabela 1, Tabela 2 i Tabela 3. Nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla przegród zewnętrznych kotłowni z kotłami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iż przegrody te powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Pozostałe podstawowe wymagania dla magazynów oleju opałowego opisano w p rozdziału Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków Piwnice. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niskich nie wymaga się oddzielenia przeciwpożarowego piwnic od pozostałej części budynku Poddasza. Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące z tego poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą). Tabela 5 Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej: Wysokość budynku niski (N) Klasa odporności ogniowej drzwi lub klapy EI15

8 Rozdział XIII-I, str. 8 W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niskich poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI Kurtyny przeciwpożarowe, przepusty i przejścia instalacyjne. nie wymagają stosowania kurtyn przeciwpożarowych. Natomiast przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów, którą określają Tabela 2 i Tabela Powierzchnia strefy pożarowej. Strefy pożarowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy projektować uwzględniając dopuszczalne powierzchnie przewidziane dla nich w przepisach techniczno-budowlanych, które określa Tabela 7. Tabela 6 Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL budynków mieszkalnych wielorodzinnych niskich. Kategoria zagrożenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) w budynku wielokondygnacyjnym niskim (N) ZLIV Dopuszczalne powiększenie powierzchni strefy pożarowej przy zastosowaniu: Stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych o 100% Samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą o 100% systemu wykrywania dymu o 100% Jednoczesne stosowanie ww. urządzeń o 200% Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL, obejmującej podziemną część budynku, nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej tej samej kategorii zagrożenia ludzi, którą określa Tabela 7 dla pierwszej nadziemnej

9 Rozdział XIII-I, str. 9 kondygnacji tego budynku. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, nie dotyczy przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. 8. Usytuowanie obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Tabela 7 Minimalne odległości pomiędzy budynkami nieoddzielonymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q d w MJ/m 2 ZL Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q d w MJ/m 2 IN PM Q d < Q d 4000 Q d > ZL IN PM Q d PM 1000 < Q d PM Q d > Charakterystyka zagrożenia wybuchem. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie projektuje się stref zagrożonych wybuchem. 10. Instalacje użytkowe: elektryczna, odgromowa (piorunochronna) Instalacja elektryczna Zasilanie. nie wymagają dwóch niezależnych źródeł zasilania Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych

10 Rozdział XIII-I, str. 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze przekraczającej m 3. Należy go umieszczać w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakować. W przypadku budynków z wieloma klatkami schodowymi przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy umieszczać w każdej klatce schodowej, przy wejściu do tej klatki z zewnątrz do budynku. Taki przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien wyłączać energię elektryczną w danej klatce schodowej i mieszkaniach do niej przyległych. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku Instalacja odgromowa. Obowiązek wyposażenia obiektu budowlanego w urządzenia piorunochronne odnosi się do obiektów wymienionych w normach PN-EN :2008 Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne; PN-EN :2009 Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 11. Uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej. Projekty budowlane niskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie wymagają uzgodnienia pod względem zgodności w wymogami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 12. Weryfikacja odstępstw od wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Procedura weryfikacji odstępstw od wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych została opisana w rozdziale Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Wyjścia ewakuacyjne. Pomieszczenia, szczególnie lokale mieszkalne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wymagają zapewnienia wyjść ewakuacyjnych w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, albo do innej strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi.

11 Rozdział XIII-I, str Ilość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń. Ze względu na przeznaczenie pomieszczeń w lokalach mieszkalnych dla zdecydowanie mniej niż 50 osób, nie wymagają one więcej niż jednego wyjścia ewakuacyjnego Szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych. Najmniejsza szerokość w świetle ościeżnicy drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niskich powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m. Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy, powinna wynosić co najmniej 2 m. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nich jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, z zachowaniem wymiarów minimalnych, o których mowa w akapicie poprzedzającym. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości w świetle nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość w świetle skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla drzwi jednoskrzydłowych 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydłowych 0,6 m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, innych niż wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń lub z budynku, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy. Szerokość w świetle drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, ustalona proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej

12 Rozdział XIII-I, str. 12 z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej. Szerokość biegu klatki schodowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiącej drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,2 m. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku Kierunki i sposoby otwierania drzwi. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Nie dotyczy to budynków wpisanych do rejestru zabytków. Drzwi wyjściowe z mieszkań na klatkę schodową nie mogą po otwarciu zmniejszać szerokości drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, 2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Jeżeli drzwi rozsuwane nie spełniają opisanych warunków, obok tych drzwi wykonuje się drzwi otwierane ręcznie, odpowiadają-

13 Rozdział XIII-I, str. 13 ce warunkom dla drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przejścia ewakuacyjne Długość. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie powinna przekraczać 40 m. Tabela 8 Możliwość powiększenia długości przejść ewakuacyjnych. Rozwiązanie w pomieszczeniu Możliwe powiększenie Maksymalna długość powiększonego przejścia [m] Wysokość pomieszczenia przekraczająca 5 m o 25% 50 Zastosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych (SUGw) Zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu (SUO) o 50% 60 o 50% 60 Jednoczesne stosowanie SUG i SUO o 100% 80 Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia Szerokość. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m Wysokość. Wysokość przejść ewakuacyjnych jest uzależniona od wysokości pomieszczeń, w których prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego. Minimalna wysokość pomieszczeń pokoi w budynkach mieszkalnych wynosi 2,5 m, przy czym przy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą

14 Rozdział XIII-I, str. 14 wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia Dojścia ewakuacyjne Długość. Tabela 9 Długości dojść ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rodzaj strefy pożarowej budynku Długość dojścia w m przy jednym dojściu przy co najmniej dwóch dojściach 1) ZLIV 60 2) 100 1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Tabela 10 Dopuszczalne powiększenie długości dojść ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Ochrona: Możliwe powiększenie Rodzaj strefy pożarowej Maksymalna długość powiększonego dojścia w m przy jednym dojściu przy co najmniej dwóch dojściach 1) strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi (SUGw) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu (SUO) Jednoczesne stosowanie SUGw i SUO o 50% 90 2) 150 ZLIV o 50% 90 2) 150 o 100% 120 2) 200

15 Rozdział XIII-I, str. 15 Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w użytkowanym budynku istniejącym warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Szerokość. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dojść ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Jeżeli dojście ewakuacyjne jest przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 20 osób, dopuszcza się zmniejszenie jego szerokości do 1,2 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Zagrożenie życia ludzi! Niezapewnienie przez występujące w użytkowanym budynku istniejącym warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku szerokości dojścia, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Taka sytuacja jest niedopuszczalna przy projektowaniu jakichkolwiek budynków Wysokość. Dojścia ewakuacyjne powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m. Dopuszcza się lokalne obniżenie wysokości dojścia ewakuacyjnego do wysokości 2 m na odcinku nie większym 1,5 m Klasa odporności ogniowej obudowy. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI15.

16 Rozdział XIII-I, str Podział. Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie: 1) spoczników ze stopniami, 2) schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną. Dopuszcza się stosowanie na drogach ewakuacyjnych schodów wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokości stopni 0,25 m. Jeżeli na drodze ewakuacyjnej zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, miejsca te powinny być wyraźnie oznakowane Klatki schodowe Klasa odporności ogniowej obudowy, biegów i spoczników. Klatki schodowe powinny zostać zaprojektowane tak, aby ściany wewnętrzne i stropy, stanowiące ich obudowę, miały klasę odporności ogniowej jak dla stropów budynku, w którym są wykonane (patrz Tabela 1 kol. 6). Schody wewnętrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym Wyposażenie w urządzenia oddymiające lub służące do usuwania dymu. nie wymagają zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych Szerokość biegów, spoczników, ilość stopni. Klatki schodowe stosowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych do celów komunikacji ogólnej, ale przede wszystkim jako drogi ewakuacyjne, powinny posiadać: 1) minimalną szerokość użytkową biegów 1,2 m; 2) minimalną szerokość użytkową spoczników 1,5 m;

17 Rozdział XIII-I, str. 17 3) maksymalną wysokość stopni 0,175 m; 4) liczbę stopni w jednym biegu schodów stałych nie większą niż 17 stopni. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku. Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej Dźwigi dla ekip ratowniczych. W niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie wymaga się stosowania dźwigów dla ekip ratowniczych. 14. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. W strefach pożarowych ZLIV budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Mieszkań nie dotyczy wymóg wykonywania okładzin sufitów oraz sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 15. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Drogi pożarowe Parametry dróg pożarowych. nie wymagają doprowadzenia drogi pożarowej Możliwość dojazdu i dostępu do budynku. Zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych, pomimo braku wymogu doprowadzenia drogi pożarowej do

18 Rozdział XIII-I, str. 18 budynków mieszkalnych wielorodzinnych niskich, do budynków tych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne Hydranty wewnętrzne. nie wymagają wyposażenia w hydranty wewnętrzne Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru hydranty zewnętrzne. Budynki mieszkalne wielorodzinne wymagają zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, które jest realizowane w ramach ilości wody do celów przeciwpożarowych wymaganej dla jednostki osadniczej, w której granicach są wybudowane. Tabela 11 Zaopatrzenie jednostek osadniczych w wodę do celów przeciwpożarowych. Lp. Liczba mieszkańców jednostki osadniczej Wydajność wodociągu [dm 3 /s] Równoważny zapas wody w zbiorniku przeciwpożarowym [m 3 ] 1 do ponad Wodę do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości określonej w sposób, który określa Tabela 11, powinna zapewniać sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej. Hydranty przeciwpożarowe powinny być zlokalizowane w odległości od chronionego obiektu nie większej niż 75 m, jeżeli są podstawowym źródłem wody do celów przeciwpożarowych dla

19 Rozdział XIII-I, str. 19 danego obiektu. Projektując budynek należy uwzględnić lokalizację istniejących hydrantów przeciwpożarowych Urządzenia przeciwpożarowe System sygnalizacji pożaru. nie wymagają wyposażenia w system sygnalizacji pożaru Stałe urządzenia gaśnicze. nie wymagają wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze Dźwiękowy system ostrzegawczy. nie wymagają wyposażenia w dźwiękowy system ostrzegawczy Oświetlenie awaryjne. nie wymagają wyposażenia w oświetlenie awaryjne Awaryjne oświetlenie zapasowe. nie wymagają wyposażenia w awaryjne oświetlenie zapasowe Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. nie wymagają wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Oświetlenie dodatkowe. nie wymagają wyposażenia w oświetlenie dodatkowe.

20 Rozdział XIII-I, str. 20

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział IX, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział IX Teatry, sale koncertowe. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne,

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ: WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DELEGATURA W KONINIE KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W KONINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik Konferencja szkoleniowa SITP Oddział Dolnośląski ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZMIANY W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOT. PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO mł. bryg. mgr inż. Rafał

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Dział VI Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ: WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DELEGATURA W KONINIE KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W KONINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW Wykład 3

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW Wykład 3 WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW Wykład 3 dr inż. Marek Siara Kraków grudzień 2018 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137). 6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZLOKALIZOWANEGO W TCZEWIE, PRZY UL.PROSTEJ,

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM, ADAPTOWANYM W CZĘŚĆI PODZIEMNEJ NA MAGAZYNKI INDYWIDUALNEGO SKŁADOWANIA (TZW BOXY DO WYNAJĘCIA). 1. Funkcja budynku: budynek magazynowy (2 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej prezentacja na temat: Wymagania stosowania urządzeń oddymiających w średniowysokich budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej dr inż. Dariusz Ratajczak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne - bezpieczeństwo pożarowe

Warunki techniczne - bezpieczeństwo pożarowe Warunki techniczne - bezpieczeństwo pożarowe Materiał archiwalny Bezpieczeństwo pożarowe - ten dział poświęcony jest skrupulatnie warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki odpowiednio zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNEK INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADANIA ŻYWNOŚCI PAN OLSZTYN UL. TUWIMA 10 Czerwiec 2013 Zarządzenie Wewnętrzne nr...... z dnia... W sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą byd: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą byd: 1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. Zabudowa mieszkaniowa wybrane zagadnienia. Dojścia i dojazdy 14. 1. Do działek

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

2. Klasa odporności poŝarowej budynku. Wymagana klasa odporności poŝarowej budynku zakwalifikowanego KZL ZL II. Tabela nr 1

2. Klasa odporności poŝarowej budynku. Wymagana klasa odporności poŝarowej budynku zakwalifikowanego KZL ZL II. Tabela nr 1 Warunki ochrony przeciwpoŝarowej remontu i przebudowy części budynku niskiego parteru 1C1 i 1E, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, im. Marii Skłodowskiej Curie. 1. Części budynku 1C1 i 1E, zakwalifikowano

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi.

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOZAROWYCH RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Temat: Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Adres: ul. Podgórna 50 B 65-246 Zielona Góra Inwestor: UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE Sprzedajemy bezpieczeństwo ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW 07.12.2017r. Andrzej Łebek Agenda 1. Idea ochrony przeciwpożarowej 2. Definicje, klasyfikacje,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi.

Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOZAROWYCH RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Temat: Budynek uznany za zagrażający życiu ludzi. Adres: ul. Podgórna 50 B 65-246 Zielona Góra Inwestor: UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu Autor:.. Poznań, październik 2007 r. 1.Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projektowany

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo semestr VII Warszawa 2010/2011 r. Plansza 1/14 Państwa Członkowskie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOZAROWYCH Temat: Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Adres: Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Zm.: rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane...

Dz.U Zm.: rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane... Page 1 of 5 Akt prawny opublikowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo