W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom."

Transkrypt

1 U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom NIP OPINIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DOT. OBECNEGO STANU WARUNKÓW BUDOWLANO INSTALACYJNYCH W BUDYNKU AKADEMIKA UAM NIESZAWSKA USYTUOWANEGO PRZY UL. NIESZAWSKIEJ 3, POZNAŃ. POZNAŃ MARZEC 2012 r.

2 SPIS TREŚCI 3. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWĄ) ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI Rozbieżności zasadnicze Rozbieżności drugorzędne WYMAGANE INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU DROGI POŻAROWE WNIOSKI KOŃCOWE

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest ustalenie stanu faktycznego warunków budowlano - instalacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Akademika UAM Nieszawska, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 3, umożliwiające jego ocenę w aspekcie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1. Formalna : Zlecenie UAM w Poznaniu z dnia r. dla firmy Korbacz Poż Serwis Stefan Korbacz z siedzibą w Swarzędzu, Os. Cegielskiego 34/ Merytoryczna : Lustracja stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Akademika UAM Nieszawska, przeprowadzona w dniu r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych st. bryg. w stanie spoczynku inż. Stefana Korbacza, Informacje dodatkowe uzyskane od zleceniodawcy, Przepisy i normy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności : 2.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) PN - 92/N /01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 3

4 2.5. PN - 92/N /02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja PN 65/M Pożarnicze tablice informacyjne PN B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN EN 1838: Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U r. nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami). 3. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ, LICZBA KONDYGNACJI. Budynek Akademika UAM :Nieszawska usytuowany na działce przy ulicy Nieszawskiej 3 w Poznaniu posiada powierzchnię zabudowy wynoszącą około 1000 m 2 i całkowitą powierzchnię wewnętrzną około m 2 (powierzchnia pojedynczej kondygnacji wynosi około 850 m 2 ). Pod względem wysokości budynek kwalifikuje się do grupy wysokościowej W (wysoki wysokość w przedziale m). Budynek jest obiektem zamieszkania zbiorowego posiadającym 12 kondygnacji, w tym piętro techniczne, całkowicie podpiwniczonym zbudowanym w latach 80 tych ubiegłego wieku, z przeznaczeniem na hotel pracowniczy byłej Poznańskiej Fabryki Łożysk Tocznych. Stan faktyczny budynku odbiega w znacznej mierze od wymagań warunków techniczno budowlanych [2.3.] oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w rozporządzeniu [2.2.]. W szczególności, budynek nie spełnia wymagań w zakresie bezpiecznej ewakuacji na wypadek zaistnienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń, co w myśl postanowień 16, 4

5 ust 1, 2 rozporządzenia [2.2.] stanowi podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi. W takiej sytuacji właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych ( 16, ust. 3 rozporządzenia [2.2.]). 4. WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ). Budynek posadowiony jest na fundamentach żelbetowych ławowych, ściany wykonano z płyt żelbetowych, bloczków betonowych oraz z cegły pełnej i cegły szczelinówki. Stropy z płyt kanałowych lub DZ. Schody żelbetowe indywidualne klatki schodowe K 1 i K 2 o charakterze otwartym przebiegające z parteru do XI piętra. Od VI do X piętra klatki te w ramach przeprowadzonego remontu zamknięto drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60. Nad każdą z klatek schodowych znajduje się klapa oddymiająca o powierzchni czynnej około 1 m 2, sterowana systemem wykrywania dymu poprzez centralkę AFG. System ten nie jest jednak skuteczny przy otwartych klatkach schodowych, gdyż w wypadku wystąpienia zadymienia w budynku, będzie powodował ich zadymienie, co w konsekwencji utrudni ewakuację. W ramach przeprowadzonego remontu, w obrębie tych pięter wymieniono także bezklasowe drzwi do pokojów mieszkalnych na drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 30. Ściany wewnętrzne w obrębie pomieszczeń technicznych na poziomie XI piętra oraz przekrycie dachu wykonano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, co uniemożliwia wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych pomiędzy tymi pomieszczeniami. Konstrukcja nośna dachu wykonana została z kształtowników stalowych bez zastosowania jakiejkolwiek ochrony w zakresie odporności ogniowej. Wymienione elementy budowlane nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej pod względem klasy odporności ogniowej. Budynek w przeważającej części jest podpiwniczony. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia o charakterze techniczno - magazynowym, w tym hydrofornię dla wewnętrznej sieci wodociągowej. 5

6 Piwnica nie jest wydzielona względem pozostałych kondygnacji na zasadach odrębnej strefy pożarowej. Także poszczególne pomieszczenia techniczne w jej obrębie nie są wydzielone pożarowo względem siebie. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i automatycznej sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w obrębie pomieszczeń mieszkalnych. 5. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. Budynek Akademika UAM Nieszawska jest obiektem wolnostojącym, pozbawionym bezpośredniego sąsiedztwa innych budynków. Stwierdza się, że usytuowanie budynku względem innych budynków, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, spełnia wymagania wynikające z 271 obowiązującego rozporządzenia [2.3.]. 6. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO. Kwalifikacja pod względem gęstości obciążenia ogniowego dotyczy wyłącznie pomieszczeń w budynku o przeznaczeniu techniczno magazynowym. Pomieszczenia te zlokalizowane są w piwnicy budynku oraz na poziomie kondygnacji technicznej (XI piętro). Winny one być wydzielona od pozostałych kondygnacji na zasadach odrębnych stref pożarowych. Gęstość obciążenia ogniowego w wymienionych pomieszczeniach nie przekracza wartości 500 MJ/m KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB. Budynek Akademika UAM Nieszawska stanowiący obiekt zamieszkania zbiorowego, zakwalifikowany jest jako całość do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Ocenia się, iż w przedmiotowym budynku wraz z personelem może przebywać maksymalnie około 330 osób, w tym 303 osoby stanowią mieszkańcy pokojów 1, 2 i 3 osobowych. 6

7 8. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. W obrębie budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Zagrożenie takie nie występuje również w przyległym terenie wokół budynku w pasie o szerokości minimum 20 m. 9. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE. W obecnym stanie, cały budynek w obrębie wszystkich kondygnacji, stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około m 2, zakwalifikowaną w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej jest przekroczona czterokrotnie, gdyż w tym przypadku wynosi ona 2500 m 2 dla kondygnacji nadziemnych i 1250 m 2 dla kondygnacji podziemnej. Brak podziału na strefy pożarowe wynika z otwartych klatek schodowych pozbawionych przedsionków przeciwpożarowych, pionów dźwigów osobowych i dźwigu towarowego pozbawionych przedsionków przeciwpożarowych oraz pionów instalacyjnych przebiegających przez stropy i ściany bez zastosowania szachów, przepustów przeciwpożarowych i przeciwpożarowych klap odcinających o wymaganej klasie odporności ogniowej. 10. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia [2.3.] określonymi w 212 ust. 2 budynek wysoki (W) zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V powinien być wykonany w klasie odporności pożarowej B z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli oraz być wykonane jako NRO: 7

8 Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu B R 120 R 30 Klasa odporności ogniowej elementów budynku stropy ściany zewnętrzne 1) ściany wewnętrzne przekrycie dachu nad piwnicą pozostałe REI 120 REI 60 EI 60 (o i) EI 30 E 30 gdzie: R nośność ogniowa w minutach, E szczelność ogniowa w minutach, I izolacyjność ogniowa w minutach, 1) klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem, (o i) od wewnątrz i na zewnątrz, NRO nie rozprzestrzeniające ognia. Ponadto biegi i spoczniki schodów winny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60. W trakcie lustracji obiektu stwierdzono, iż wymagań w powyższym zakresie nie spełnia stalowa konstrukcja dachu, pozbawiona zabezpieczeń w zakresie klasy odporności ogniowej R 30 oraz ściany wewnętrzne w obrębie pomieszczeń piętra technicznego i przekrycie dachu wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym Wymagania dla oddzieleń przeciwpożarowych. Elementami oddzielenia przeciwpożarowego mogą być ściany i /lub/ stropy. Poszczególne strefy pożarowe w przedmiotowym budynku (po zastosowaniu takiego podziału), winny być oddzielone od siebie ścianami i stropem oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 120, (stropy oddzielające strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi REI 60). Drzwi znajdujące się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć odporność ogniową (EI) równą połowie odporności ogniowej ściany oraz winny być 8

9 wyposażone w samozamykacze lub urządzenia zamykające je samoczynnie w razie pożaru. Drzwi z przedsionków przeciwpożarowych na korytarz i do pomieszczeń EI 30. Drzwi z przedsionków przeciwpożarowych na klatkę schodową E 30. Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą, jak dla stropów budynku, to jest REI 120 w obrębie piwnicy i parteru oraz REI 60 w obrębie pozostałych kondygnacji. Wymagania powyższe należy uwzględnić w trakcie wykonywania podziału budynku na strefy pożarowe. 11. WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI Rozbieżności zasadnicze. Podstawowy problem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku stanowi brak warunków bezpiecznej ewakuacji. Stwierdzono następujące rozbieżności w stosunku do obowiązujących przepisów: 1) Przekroczona o ponad 100 % dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, która w strefie pożarowej ZL V przy jednym kierunku dojścia nie powinna przekraczać 10 m, a przy co najmniej dwóch dojściach ewakuacyjnych 40 m dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. Stan faktyczny w powyższym zakresie kwalifikuje istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi 16, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.2.] w związku z 256, ust. 3 rozporządzenia [2.3.]. 2) Brak wydzielenia klatek schodowych (pozbawionych przedsionków przeciwpożarowych) budynku wysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych. Stan faktyczny w powyższym zakresie kwalifikuje istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi 16, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.2.] w związku z 245 rozporządzenia [2.3.]. 9

10 3) Brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno budowlanych, w sposób w nich określony (dotyczy klatek schodowych K 1 i K 2). Stan faktyczny w powyższym zakresie kwalifikuje istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi 16, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.2.] w związku z 246, ust. 2, 3 rozporządzenia [2.3.]. 4) Brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej ZL V. Stan faktyczny w powyższym zakresie kwalifikuje istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi 16, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.2.] w związku z 181, ust. 2, 3 rozporządzenia [2.3.]. 5) Brak dźwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych, spełniającego wymagania Polskiej Normy PN EN 81 72: 2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych część 72: Dźwigi dla straży pożarnej. Stan faktyczny w powyższym zakresie narusza wymagania określone w 253, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.3.]. 6) Brak podziału budynku na strefy pożarowe o powierzchniach nie przekraczających 2500 m 2 w obrębie kondygnacji nadziemnych, co narusza postanowienia 227, ust. 1 rozporządzenia [2.3.]. 7) Brak wydzielenia piwnicy o charakterze techniczno magazynowym, jako odrębnej strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM. Wymagane oddzielenie od klatek schodowych przedsionkami przeciwpożarowymi. Stan faktyczny w powyższym zakresie narusza wymagania określone w 250, ust. 2 w związku z 212, ust. 9 rozporządzenia [2.3.]. 8) Brak wydzielenia piętra technicznego jako odrębnej strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii PM. Stan faktyczny w powyższym zakresie narusza wymagania określone w 212, ust. 9 rozporządzenia [2.3.]. Cztery spośród wymienionych rozbieżności rozpatrywane w aspekcie postanowień 12 rozporządzenia [2.2.], stanowią podstawę do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, co zobowiązuje jego właściciela lub zarządcę do zastosowania 10

11 rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych Rozbieżności drugorzędne. Poza wymienionymi drastycznymi odstępstwami od przepisów, w budynku istnieje wiele innych rozbieżności między innymi w zakresie ewakuacji o charakterze drugorzędnym, do których należy zaliczyć: 1) Brak wydzielenia przeciwpożarowego poszczególnych pomieszczeń technicznych w obrębie piwnicy oraz w obrębie piętra technicznego. Naruszenie postanowień 212, ust. 8 rozporządzenia [2.3.]. 2) Brak przedsionków przeciwpożarowych przy klatkach schodowych i dźwigach osobowych. Naruszenie postanowień 246, ust. 1 rozporządzenia [2.3.]. 3) Brak drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30, prowadzących ze wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem higieniczno sanitarnych, na drogi komunikacji ogólnej (za wyjątkiem drzwi lokali mieszkalnych w obrębie pięter VI X, w obrębie których wymieniono już drzwi bezklasowe na drzwi EI 30). Naruszenie postanowień 246, ust. 6 rozporządzenia [2.3.]. 4) Brak przepustów przeciwpożarowych i przeciwpożarowych klap odcinających o wymaganej klasie odporności ogniowej na pionach i przewodach instalacyjnych przebiegających przez stropy i ściany budynku, które winny stanowić elementy oddzieleń przeciwpożarowych przy podziale budynku na strefy pożarowe. Naruszenie postanowień 234, ust. 1 w związku z 268, ust. 4 rozporządzenia [2.3.]. 12. WYMAGANE INSTALACJE I URZADZENIA PRZECIWPOŻAROWE. Dla przedmiotowego obiektu wymagane są następujące instalacji i urządzenia przeciwpożarowe: 1) Przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla każdej strefy pożarowej o kubaturze powyżej 1000 m 3 (należy wykonać w trakcie podziału budynku na strefy pożarowe). Wymóg określony w 183, ust. 2 4 rozporządzenia [2.3.]. 11

12 2) Zasilanie sieci elektrycznej budynku co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). Wymóg określony w 181, ust. 1 7 rozporządzenia [2.3.]. 3) System sygnalizacji pożarowej (SAP) obejmujący wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem sanitariatów, podłączony do monitoringu PSP. Wymóg określony w 28, ust. 1 w związku z 31 rozporządzenia [2.2.]. 4) Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora systemu. Wymóg określony w 29, ust. 1, 2 rozporządzenia [2.2.]. 5) Zbiornik lub zbiorniki z zapasem wody o łącznej pojemności 100 m 3 do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku. Zapas ten może być zmniejszony do 50 m 3 w przypadku zapewnienia zasilania tego zbiornika lub tych zbiorników w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wydajności nie mniejszej niż 10 dm 3 /s, lub do 25 m 3 w przypadku zapewnienia zasilania z zewnętrznej sieci wodociągowej o wydajności co najmniej 15 dm 3 /s. Warunkiem zmniejszenia pojemności zbiornika lub zbiorników jest także wyprowadzenie w elewacji budynku, od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. Wymóg określony w 24, ust. 1,2, 3, 5 rozporządzenia [2.2.]. 6) Zawory hydrantowe 52 bez wyposażenia po jednym na każdej kondygnacji w klatkach schodowych K 1 i K 2, przy czym na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m po dwa zawory 52. Wymóg określony w 20, ust. 1 4 rozporządzenia [2.2.]. 7) Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji budynku w ilości umożliwiającej pokrycie zasięgiem w poziomie całej chronionej powierzchni, przy czym na kondygnacjach zakwalifikowanych do kategorii PM (piwnica i kondygnacja techniczna w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe), należy zastosować hydranty 52. Wymóg określony w 19, ust. 1 rozporządzenia [2.2.]. 12

13 8) Nawodnione piony hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych powinny być połączone ze sobą na najwyższej kondygnacji budynku przewodem o średnicy nominalnej (DN) co najmniej DN 80. Wymóg określony w 25, ust. 2 rozporządzenia [2.2.]. 13. WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. Na podstawie 28 przepisu [2.2.] budynek stanowiący przedmiot opinii, powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy tak, aby jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego min. 2 kg (lub 3 dm 3 ) przypadała na każde 100 m 2 powierzchni. Ze względów praktycznych zaleca się gaśnice o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg (lub 6 dm 3 ). Określając rodzaj i typ podręcznego sprzętu gaśniczego, należy kierować się następującymi zasadami : do gaszenia pożarów grupy A stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy B stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzenia elektryczne pod napięciem) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, do gaszenia pożarów grupy F stosuje się gaśnice pianowe. Rozmieszczając podręczny sprzęt gaśniczy należy uwzględnić następujące wymagania: umieszczać go w miejscach łatwo dostępnych oraz w obrębie urządzeń istotnych dla funkcjonowania obiektu, miejsca usytuowania sprzętu powinny być oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 znaki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1 m, 13

14 sprzęt powinien być umieszczony w miejscach nie narażających go na uszkodzenia mechaniczne lub działanie źródeł ciepła, odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m. Wymagania powyższe są uwzględnione. 14. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru winno być obliczone zgodnie z wymogami przepisu [2.9]. Dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej m 3, należy zapewnić niezbędną wydajność sieci wodociągowej wynoszącą co najmniej 20 dm 3 /s, umożliwiającą jednoczesne zasilanie co najmniej 2 szt. hydrantów DN 80 o wydajności po 10 dm 3 /s każdy. Hydranty winny być usytuowane w odległości 5 75 m od chronionego budynku oraz do 150 m pomiędzy sobą. 15. DROGI POŻAROWE. Drogę pożarową do budynku stanowi ulica Nieszawska o asfaltowej nawierzchni, połączona z utwardzonymi drogami wewnętrznymi spełniającymi wymagania określone w rozdziale 5 rozporządzenia [2.9] w zakresie odległości od ścian zewnętrznych budynku, szerokości oraz dopuszczalnego nacisku na oś. 16. WNIOSKI KOŃCOWE. 1. Należy zapewnić bezpieczeństwo ewakuacji ludzi z budynku poprzez usunięcie rozbieżności zasadniczych wyszczególnionych w punkcie 11.1., ze szczególnym uwzględnieniem przypadków stwarzających stan zagrożenia życia. 2. Rozbieżności o charakterze drugorzędnym wyszczególnione w punkcie 11.2., których usunięcie ze względów technicznych nie będzie możliwe, winny być spełnione w inny sposób niż określono w rozporządzeniu [2.3], stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 14

15 przeciwpożarowych, uzgodnionych z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w trybie 2 cytowanego wyżej rozporządzenia. 3. Zapewnić w budynku wymagane instalacje i urządzenia przeciwpożarowe wyszczególnione w punkcie 12 niniejszej opinii. OPRACOWAŁ: RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH... st. bryg. w st. sp. inż. Stefan Korbacz Nr uprawnienia 190/93 15

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM, ADAPTOWANYM W CZĘŚĆI PODZIEMNEJ NA MAGAZYNKI INDYWIDUALNEGO SKŁADOWANIA (TZW BOXY DO WYNAJĘCIA). 1. Funkcja budynku: budynek magazynowy (2 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE 1 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem analizy jest ocena techniczna budynku Gimnazjum nr 31 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Dz.U Zm.: rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane...

Dz.U Zm.: rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlane... Page 1 of 5 Akt prawny opublikowany przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 30.01.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH DOSTOSOWUJĄCYCH OBIEKT RADY NACZELNEJ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 116 DO WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik Konferencja szkoleniowa SITP Oddział Dolnośląski ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZMIANY W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOT. PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO mł. bryg. mgr inż. Rafał

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ: WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DELEGATURA W KONINIE KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W KONINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dotycząca rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełnienia warunków ewakuacyjnych w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW r. Andrzej Łebek OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ARCHITEKTURZE Sprzedajemy bezpieczeństwo ZASADY PROJEKTOWANIA WG POLSKICH PRZEPISÓW 07.12.2017r. Andrzej Łebek Agenda 1. Idea ochrony przeciwpożarowej 2. Definicje, klasyfikacje,

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo