ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach dla potrzeb centralnej sterylizatorni, oddziału ortopedyczno-urazowego, oddziału chirurgicznego, bloku operacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń piwnicy budynku 90-łóżkowego dla apteki szpitalnej. Obiekt zlokalizowany jest w Gryficach przy ul. Niechorskiej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia zabudowy budynku: 2611,63 m² Powierzchnia kondygnacji netto budynku (z parterową częścią stacji dializ): 6598,52 m²; Kubatura brutto ,03m3 Liczba kondygnacji: 6 nadziemnych (kondygnacja położona najniżej nie spełnia wymagań definicji kondygnacji podziemnej, gdyż z jednej strony ściana dobudowywanej część budynku odsłonięta jest do poziomu 30 cm nad posadzką, od strony budynku głównego poziom terenu jest częściowo na wysokości ok. 70 cm nad posadzką) Wysokość budynku: ok. 20,5 m - budynek średniowysoki 2. Odległość od obiektów sąsiadujących i granicy działki Położenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odległości od budynków sąsiadujących i granicy działki. Obiekt przylega do parterowej części budynku stacji dializ. Stacja dializ stanowi odrębną strefę pożarową. Przebudowywany budynek połączony będzie na poziomie 3 piętra łącznikiem z sąsiednim budynkiem oddalonym o ponad 18 m. Łącznik będzie stanowił odrębną strefę pożarową. Na poziomie parteru przylega do parterowego budynku (łącznika) przez który prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej 4A. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: Typowe dla budynków służby zdrowia. Nie przewiduje się w budynku przechowywania substancji palnych w większych ilościach niż dopuszczają przepisy. 4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego: 25

2 Nie oblicza się dla budynków ZL. Niemniej jednak dla magazynków i pomieszczeń technicznych (powiązanych funkcjonalnie z częścią budynku zaliczaną do ZL) zlokalizowanych w budynku gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się poniżej 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III (piwnica). Pomieszczenia magazynowe i techniczne powiązane są funkcjonalnie z częścią ZL II i ZL III oraz będą spełniały wymagania stawiane strefom zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. Wentylatornia, serwerownia oraz pomieszczenie UPS zlokalizowane na poziomie piwnicy zostaną wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Maksymalna ilość osób mogących przebywać na każdej z kondygnacji nie przekroczy: piwnica 25 osób, parter 62 osoby, 1 piętro 44 osoby, 2 piętro 66 osób, 3 piętro 61 osób. Nie przewiduje się w budynku pomieszczeń przeznaczonych dla więcej niż 30 osób. W całym budynku przewiduje się do 90 łóżek dla pacjentów, w tym łóżka sal operacyjnych. Na poszczególnych kondygnacjach nie więcej niż 40 łóżek. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały ani prowadzone procesy, które mogłyby wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się w budynku występowania pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem. 7. Podział obiektu na strefy pożarowe: Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla średniowysokich budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi m 2, a dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III 5000 m 2. Zaprojektowano następujący podział budynku na strefy pożarowe: 26

3 W związku z przekroczeniem powierzchni 750 m 2 na poziomie kondygnacji, każdą kondygnację (oprócz piwnicy) podzielono w osi A na dwie strefy pożarowe ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w taki sposób, aby zapewnić możliwość ewakuacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji (wymaganie określone w 227 ust. 5 warunków technicznych). Ponadto piwnica będzie stanowiła odrębną strefę pożarową, a na poziomie parteru, który jest poza zakresem opracowania wyodrębniono 3 strefy pożarowe. Powierzchnia poszczególnych stref pożarowych będzie wynosiła 688,9 m 2, 2803 m 2, 1973 m 2 i 1182,6 m 2. Ponadto w odrębne strefy pożarowe zostały wydzielone pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i węzła cieplnego. Z uwagi na fakt obudowania klatek schodowych przegrodami o klasie odporności ogniowej REI 60, zamknięcia ich drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu każdą kondygnację można traktować jako odrębną strefę pożarową. Ponadto wentylatornia, serwerownia oraz pomieszczenie UPS zostały wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 120, natomiast zamknięcia otworów (drzwi i okna) w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI 60 wyposażone w samozamykacze lub nieotwieralne. W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia wszystkich otworów zamykanych przegrodami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej nie przekroczy 15%, natomiast łączna powierzchnia otworów wypełniona materiałem przepuszczającym światło nie przekroczy 10%. Klatki schodowe z uwagi na ich obudowanie elementami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu również można traktować jako odrębne strefy pożarowe. Budynek oddzielony jest ponadto od łącznika nadziemnego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 i ścianami o klasie odporności ogniowej EI 120 (ściany wokół drzwi o klasie odporności ogniowej EI 120). Okna w pomieszczeniach zlokalizowanych w pasie o szerokości 4 m od przeszkleń łączników wykonane są w klasie odporności ogniowej EI 60, natomiast ściany w tym pasie będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 120. Okna należy wykonać jako nieotwierane lub wyposażone w samozamykacz. Strop (podłoga) łącznika będzie posiadał klasę odporności ogniowej nie niższą niż EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: Wymagana klasa odporności pożarowej: B główna konstrukcja nośna R 120 stropy REI 60 konstrukcja dachu R 30 ściany zewnętrzne EI 60 o i (dotyczy również pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem) ściany wewnętrzne EI 30 przekrycie dachu RE 30 biegi i spoczniki schodów R 60 27

4 Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia, biegi i spoczniki schodów powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe: Drogi ewakuacyjne w budynkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zostanie zamontowane na wszystkich korytarzach i klatkach schodowych. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać wg PN-EN Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Czas działania minimum 1 godzina. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Klatki schodowe są obudowane oraz zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Ponadto klatki schodowe wyposażone są w urządzenia zapobiegające prze zadymieniem. System zapobiegający przed zadymieniem zostanie zaprojektowany i wykonany w oparciu o uznany normatyw. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego dla stref ZL II przy jednym kierunku dojścia wynosi 18 m (nieprawidłowość ujęta w ekspertyzie technicznej), przy dwóch kierunkach dojścia 40 m, przy czym jest to wartość dla dojścia krótszego. Dla dłuższego dojścia wartość ta może wynosić 80 m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Drzwi po całkowitym otwarciu nie mogą zmniejszać ww. wymiaru. Na poziomie piwnicy, na odcinku ok. 6 m, szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,25 m. Droga ta przeznaczona jest dla nie więcej niż 20 osób. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie będzie niższa niż klasa odporności ogniowej EI 30. Korytarze dłuższe niż 50 m zostały podzielone drzwiami dymoszczelnymi w taki sposób, aby nie przekroczyć ww. długości. Klasa dymoszczelności w drzwiach o klasie odporności ogniowej będzie taka sama jak ich klasa odporności ogniowej, a w pozostałych drzwiach 30 minut. W pomieszczeniach ZL długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. Przejście ewakuacyjne będzie prowadzić maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego nie muszą spełniać wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej. Pomieszczenia o numerach P-1.007, P-1.009, P-1.013, P zlokalizowane w piwnicy nie są przeznaczone na pobyt ludzi (nie przewiduje się ewakuacji z tych pomieszczeń). Konstrukcja drzwi rozsuwanych z pomieszczeń będzie zapewniała otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. Szerokość przejścia ewakuacyjnego obliczono proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. 28

5 Schody w budynku posiadają szerokość od 1,25 m do 1,34 m (nieprawidłowość ujęta w ekspertyzie technicznej), a szerokość spoczników w obu klatkach schodowych waha się od 1,17 m do 1,3 m (nieprawidłowość ujęta w ekspertyzie technicznej), drzwi wyjściowe z budynków oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej 4A prowadzące na zewnątrz budynku będą posiadały szerokość co najmniej 1,4 m, ale każde skrzydło 0,82 m (nieprawidłowość ujęta w ekspertyzie technicznej). Wysokość stopni w biegach wynosi nie więcej niż 0,15 m, oprócz biegów prowadzących na kondygnację techniczną i dach, których wysokość nie przekroczy 0,2 m. Sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz zamocować w sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia (systemowe rozwiązania). W strefach pożarowych ZL II i ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych jest zabronione. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: - grzewczej, wentylacyjnej: Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzieleń przeciwpożarowych i inne przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60/REI 60 lub wyższej (ściany, stropy), oraz przez ściany pomieszczeń technicznych należy uszczelnić technologią zapewniającą klasę odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez oddzielenia przeciwpożarowe i inne przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60/REI 60 lub wyższej do pomieszczeń zamkniętych należy wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpożarowego (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zaprojektować z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Szachty w których prowadzone są kanały wentylacyjne będą obudowane do kalsy odporności ogniowej co najmniej EI 60. Obiekt należy wyposażyć w instalację odgromową. Każdą strefę pożarową o kubaturze ponad 1000 m 3 należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być usytuowany w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza i odpowiednio oznakowany. Instalacja elektroenergetyczna 29

6 Główne pionowe ciągi instalacji należy prowadzić poza pomieszczeniami użytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanałach, szyby kablowe powinny być obudowane przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 drzwi rewizyjne EI 30 i będą podzielone ogniowo co 3 kondygnacje lub w odległościach nie przekraczających 9 m. Budynki szpitalne należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: Każdą kondygnację budynku należy wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym ( hydrant 25 ). Hydranty należy zaprojektować przy drogach komunikacji ogólnej: przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji obiektu. Zasięg hydrantów musi obejmować całą powierzchnię stref pożarowych z uwzględnieniem długości węża hydrantu wewnętrznego oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych. Zasięg hydrantów w zależności od długości odcinka węża (20 m lub 30 m) należy przyjmować odpowiednio 23 m lub 33 m. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm 3 /s, a ciśnienie na zaworze hydrantu powinno wynosić 0,2 MPa. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Przewody zasilające, na których instalowane będą hydranty powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a ich średnice powinny wynosić co najmniej DN 25 (w milimetrach). Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy: liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3, na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. Należy zapewnić możliwość odłączenia zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy ww. doprowadzeniami. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Klatki schodowe w obiekcie należy wyposażyć w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie ze wskazaną wcześniej normą PN-EN W salach operacyjnych zostanie wykonane oświetlenie bezpieczeństwa. 30

7 Ponadnormatywnie obiekt zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożarowej wykonany na podstawie odrębnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 12. Scenariusz pożarowy Z uwagi na brak definicji krajowych określenia scenariusza pożarowego, na podstawie literatury przedmiotu przyjęto, że jest to REAKCJA OBIEKTU na zdarzenie pożarowe, którego wystąpienie możliwe jest w budynkach będących przedmiotem opracowania. Kwestie organizacyjne czynności obsługi obiektu nie są objęte niniejszym opracowaniem i pozostają do ustalenia na etapie opracowywania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Możliwe przyczyny pożaru: 23. strefa ZL II i ZL III: 23.1 zaprószenie ognia przez osoby przebywające w obiekcie (pracowników, pacjentów, osoby odwiedzające, itp.), 23.2 wady, uszkodzenia, niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 23.3 umyślne podpalenia. Skutki pożarów: Każde zdarzenie pożarowe powodować będzie wystąpienie: I. zadymienia ograniczającego widoczność, działającego niszcząco na elementy budynku, wystrój i wyposażenie, II. toksycznych związków chemicznych zagrożenie zatrucia osób przebywających w budynku, wytworzenie środowiska agresywnego chemicznie, które negatywnie oddziaływać może na obiekt i jego wyposażenie, III. wysokiej temperatury zagrożenie dla organizmów ludzkich, destruktywne oddziaływanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pożaru wewnątrz budynku. Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale Warunki ochrony przeciwpożarowej niniejszego opracowania uwzględniają również bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Możliwy przebieg zdarzeń pożarowych. Spektrum zabezpieczeń obiektu w odniesieniu do możliwych przyczyn pożarów pozwala na poniższe założenia: Pożar powstały w którejkolwiek części budynku wykryty zostanie przez system sygnalizacji pożarowej lub przebywające w nim osoby, co skutkować będzie: 31

8 powiadomieniem personelu, który na mocy uregulowań organizacyjnych (ustalonych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ) zobowiązany będzie do podjęcia akcji ratowniczo-gaśniczej, telefoniczne i/lub automatyczne zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej, zrealizowane zostaną wysterowania urządzeń przeciwpożarowych uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatek schodowych. Podział budynku na strefy pożarowe zapewni ograniczenie pożaru, w przypadku jego powstania w którejkolwiek ze stref, przez czas przegrody o najniższej klasie odporności ogniowej (60 minut). Zabezpieczenia bierne i czynne dróg ewakuacyjnych umożliwią bezpieczną ewakuację w czasie dużo dłuższym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziaływaniem cieplnym oraz zapewnienie warunków występowania niewielkiej ilości dymu i niskim stężeniu toksycznych związków powstałych w wyniku spalania i rozkładu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych. Podział obiektu na strefy pożarowe ograniczy skutki pożaru do wydzielonych pożarowo przestrzeni. 13. Wyposażenie gaśnice: Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) w ilości 2 kg lub 3 dm 3 środka gaśniczego na każde 100 m 2 powierzchni stref pożarowych. Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m. Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która wymagana jest dla przedmiotowego obiektu w momencie rozpoczęcia użytkowania. 14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 20 dm 3 /s. Powyższą ilość należy zapewnić poprzez sieć wodociągową przeciwpożarową z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80 na sieci obwodowej lub rozgałęzieniowej. Średnice przewodów wodociągowych co najmniej DN 100 dla sieci obwodowej lub DN 125 dla sieci rozgałęzieniowej. W odległości od 5 m do 80 od budynku zlokalizowane są 3 hydranty zewnętrzne. 15. Drogi pożarowe 32

9 Droga pożarowa nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów w zakresie jej prowadzenia wzdłuż dłuższego boku budynku. W miejscach, w których droga pożarowa przebiega we właściwej odległości od ścian zewnętrznych budynku oraz posiada właściwą szerokość zapewniony jest dostęp do ponad 25% obwodu zewnętrznego. W związku z powyższym wystąpiono do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z propozycją rozwiązań zamiennych w celu zaakceptowania wyżej opisanego stanu. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zaakceptował proponowane rozwiązania postanowieniem nr WZ-5561/01/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 16. Inne Wykonać rozwiązania wyszczególnione w postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ-5595/6/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i właściwości pożarowych. Podawane wymiary należy rozumieć jako wymiar w świetle. Drzwi posiadające klasę odporności ogniowej oraz drzwi dymoszczelne należy wyposażyć w samozamykacze. Przed przystąpieniem do użytkowania budynków należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wyposażyć budynek w gaśnice oraz oznakować drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 33

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość

Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość Zmiana dotycząca wysokości drogi ewakuacyjnej ( 242 ust. 3) 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego Substancja - Lp. charakterystyka materiał WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM, ADAPTOWANYM W CZĘŚĆI PODZIEMNEJ NA MAGAZYNKI INDYWIDUALNEGO SKŁADOWANIA (TZW BOXY DO WYNAJĘCIA). 1. Funkcja budynku: budynek magazynowy (2 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 30.01.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH DOSTOSOWUJĄCYCH OBIEKT RADY NACZELNEJ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 116 DO WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

2. Klasa odporności poŝarowej budynku. Wymagana klasa odporności poŝarowej budynku zakwalifikowanego KZL ZL II. Tabela nr 1

2. Klasa odporności poŝarowej budynku. Wymagana klasa odporności poŝarowej budynku zakwalifikowanego KZL ZL II. Tabela nr 1 Warunki ochrony przeciwpoŝarowej remontu i przebudowy części budynku niskiego parteru 1C1 i 1E, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, im. Marii Skłodowskiej Curie. 1. Części budynku 1C1 i 1E, zakwalifikowano

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE

OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE OPERAT W ZAKRESIE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GIMNAZJUM NR 31 PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 9 W WARSZAWIE 1 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem analizy jest ocena techniczna budynku Gimnazjum nr 31 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną ul. Szkolna 25/27, 64-530 Kaźmierz Autor: Poznań, luty 2016 r. 1. Ogólna charakterystyka obiektu Projektowany obiekt

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik

mł. bryg. mgr inż. Rafał Lik Konferencja szkoleniowa SITP Oddział Dolnośląski ODPORNOŚĆ OGNIOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZMIANY W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOT. PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO mł. bryg. mgr inż. Rafał

Bardziej szczegółowo

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu Autor:.. Poznań, październik 2007 r. 1.Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projektowany

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ZMIANY PRZEPISÓW ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ: WIELKOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DELEGATURA W KONINIE KOMENDĘ MIEJSKĄ PSP W KONINIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Scenariusz pożarowy w projekcie budowlanym i następnych etapach procesu budowlanego wymagania formalno - prawne st.bryg. dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PROJEKT WYKONAWCZY) Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie dz. ew. 55/16, 365/84, obręb 2 Inwestor: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla Radomskiego Szpitala specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-600 RADOM, ul. Tochtermana 1 Opracował : /.../ Katowice, wrzesień 2006 r. SPIS TREŚCI 1.DANE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO dla kempingów (campingów) i pól namiotowych oraz innych obiektów hotelarskich umożliwiających nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dotycząca rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w zakresie spełnienia warunków ewakuacyjnych w budynku internatu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)...

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)... Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku Głównego Szpitala A w Kaliszu, ul. Toruńska 7 2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania...3 2. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137). 6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA WARUNKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, ZLOKALIZOWANEGO W TCZEWIE, PRZY UL.PROSTEJ,

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Rozwiązania zastępcze i zamienne dla wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo