URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania r. Kontakt: tel , fax Internet: TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na sprawozdaniach o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki KT-1 w poszczególnych miesiącach z wyłączeniem lipca oraz sprawozdaniach o stanie i wykorzystaniu obiektu KT-1a w lipcu. Jednostki sprawozdawcze podają: dokładną lokalizację, rodzaj i kategorię obiektu, liczbę: pokoi, miejsc noclegowych, placówek gastronomicznych. Ponadto informują one o wykorzystaniu obiektu w poszczególnych miesiącach, tj. o liczbie dni działalności obiektu, nominalnej liczbie: noclegów lub pokoi, a także o liczbie osób korzystających z zakwaterowania oraz liczbie udzielonych noclegów i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych). W statystyce bazy noclegowej przyjęto następujące rozwiązania: dane dotyczące liczby obiektów i miejsc noclegowych obejmują wszystkie obiekty czynne w dniu 31 VII oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach badanego miesiąca. Przyjęto dla nich maksymalną liczbę miejsc, przez obiekt czynny rozumie się obiekt, którego co najmniej część była dostępna dla turystów (niezależnie od tego czy był on faktycznie wykorzystywany) w badanym okresie, stopień wykorzystania obiektu wyrażony w procentach wynika z porównania faktycznie udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każdym dniu działalności obiektu), a dodatkowo dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych z porównania faktycznie wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi, restauracja to zakład gastronomiczny z pełną obsługą kelnerską oferujący całodzienne wyżywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów, do barów i kawiarni zaliczono także winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie itp., do punktów gastronomicznych zaliczono także smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety itp. Zgodnie z metodologią badania KT-1 (KT-1a) pojęcie turysta, o którym mowa w opracowaniu, oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. Z kolei korzystający z noclegów to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, tj. zostały zameldowane w obiekcie w danym miesiącu. Przy czym osoby przebywające na przełomie miesięcy są liczone tylko jeden raz. Dane w tabl. 8.A. oraz na mapach: Baza noclegowa w 2007 r. i Struktura korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według typu obiektu w 2007 r. prezentowane w układzie podregionów odpowiadają poziomowi 3 Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami) i obowiązującej do dnia 31 XII 2007 r., natomiast dane w tabl. 8.B. prezentowane są w nowym podziale terytorialnym obowiązującym od 1 I 2008 r. wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573). W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na wynikające z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. * * *

2 Województwo mazowieckie położone w środkowo-wschodniej części Polski jest największym województwem w kraju zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Mazowieckie to przede wszystkim tereny nizinne, w tym głównie Równina Środkowopolska. Poprzez jego środkową część przebiega dolina Wisły, występują również kąpieliska Pojezierze Gostyńskie oraz Zalew Zegrzyński. Turystyka rozwija się dzięki dobrym połączeniom z miastami europejskimi, wysokiemu poziomowi usług hotelowych, komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i finansowych, a także łatwemu dostępowi do wielu ciekawostek ziemi mazowieckiej. Funkcję centrum turystycznego, z szeroką ofertą noclegów oraz bogactwem zabytków i pamiątek przeszłości pełni Warszawa. Znajdują się tu obiekty zabytkowe najwyższej klasy; warszawskie Stare Miasto wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Oprócz zabytków zlokalizowanych na terenie stolicy, Mazowsze oferuje turystom także inne ciekawe i warte odwiedzenia miejscowości. Zamki, dwory, zespoły pałacowo-parkowe, architektura obronna, kościoły, ratusze, muzea i skanseny znaleźć można na terenie całego województwa. Szczególnie warto odwiedzić: Ciechanów, Czersk, Opinogórę Górną, Płock, Pułtusk, Modlin, Studzianki Magnuszew, Szydłowiec, Radom, Czarnolas, Orońsko, Warkę, Żelazową Wolę. Ponadto turystyce i wypoczynkowi sprzyja dobry stan środowiska naturalnego i różne formy ochrony przyrody. Na terenie województwa mazowieckiego położony jest Kampinoski Park Narodowy drugi co do wielkości w kraju, uznany w 2000 r. przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, a od 2004 r. wchodzący w skład obszaru Natura Na Mazowszu znajdują się też parki krajobrazowe. Największe z nich to Nadbużański Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 74,1 tys. ha i Kozienicki Park Krajobrazowy o powierzchni 26,2 tys. ha. Na terenie tego drugiego znajdują się najcenniejsze przyrodniczo na Mazowszu rezerwaty przyrody. Turystów przyciągają również pomniki przyrody (np. drzewa i ich skupiska, skałki, jary, głazy narzutowe) o szczególnej wartości naukowej, historycznej, kulturowej, krajobrazowej. BAZA NOCLEGOWA STAN W DNIU 31 VII Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2007 roku w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 320 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania; 281 spośród nich oferowało miejsca całoroczne. Na bazę noclegową składało się 178 obiektów hotelowych oraz 142 pozostałe obiekty. Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele 117 obiektów. Następną grupą pod względem wielkości zasobów były inne obiekty hotelowe. Do grupy tej zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe (np. codzienne sprzątanie, ścielenie łóżek) m.in. domy gościnne, zajazdy. W 2007 r. takich obiektów było łącznie 45. Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były obiekty pozostałe niesklasyfikowane. Zaliczają się do nich m.in. internaty, domy studenckie, hotele robotnicze, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystyki. Obiektów tych w 2007 r. było 54. W stosunku do 2006 r. liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie zmniejszyła się o 11 obiektów. Przybył 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, ubyło natomiast 7 pozostałych obiektów niesklasyfikowanych, 2 obiekty z grupy inne obiekty hotelowe oraz po 1 obiekcie z grupy moteli, schronisk młodzieżowych i zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych. 2

3 Struktura turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według typu obiektu w 2007 r. Pola biwakowe (1,9%) Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (2,5%) Pozostałe obiekty niesklasyfikowane (16,9%) a Inne obiekty (4,6%) Hotele (36,6%) Domy pracy twórczej (2,2%) Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe (7,5%) Ośrodki wczasowe (4,7%) Schroniska młodzieżowe (5,3%) Inne obiekty hotelowe (14,1%) Motele (3,7%) a Pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki kolonijne, kempingi oraz ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego. W końcu lipca 2007 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na przyjęcie turystów przygotowanych było miejsc noclegowych, czyli o 2,8% mniej niż w lipcu 2006 r. W ogólnej liczbie miejsc 31180, tj. 87,1% stanowiły miejsca całoroczne. Z opracowanych danych wynika, że obiekty w województwie przeciętnie dysponują 112 miejscami noclegowymi (111 w 2006 r.). Tradycyjnie najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele oraz pozostałe obiekty niesklasyfikowane 3183 i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Liczba miejsc noclegowych w tych obiektach w stosunku do 2006 r. spadła odpowiednio o 0,4%, 13,8% i 4,3%. Pomimo ogólnego spadku liczby miejsc noclegowych, w dwóch grupach obiektów ich liczba wzrosła w ośrodkach wczasowych o 4,8% i na kempingach o 3,7%. Natomiast liczba tych obiektów w porównaniu z ubiegłym rokiem nie zmieniła się. Tabl. 1. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania Obiekty Miejsca noclegowe w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 O g ó ł e m , ,2 w tym całoroczne , ,4 Obiekty hotelowe , ,3 Hotele , ,6 Motele , ,9 Pensjonaty , ,0 Inne obiekty hotelowe , ,3 Pozostałe obiekty , ,1 Domy wycieczkowe , ,4 Schroniska młodzieżowe a , ,9 Ośrodki wczasowe , ,8 Ośrodki kolonijne , ,1 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe , ,7 Domy pracy twórczej , ,9 Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych , ,7 Kempingi , ,7 Pola biwakowe , ,9 Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego , ,0 Pozostałe niesklasyfikowane , ,2 a Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 3

4 Rozmieszczenie zasobów bazy noclegowej w województwie mazowieckim jest nierównomierne. W 2007 r. najwięcej obiektów noclegowych turystyki było zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy (90 obiektów) oraz powiatów: płockiego (17), łosickiego (15), piaseczyńskiego (12), wołomińskiego i legionowskiego (po 11). Powiaty ostrołęcki i zwoleński nie dysponowały turystycznymi obiektami zbiorowego zakwaterowania. Najwięcej miejsc noclegowych oferowały obiekty znajdujące się na terenie Warszawy (57,8% wszystkich miejsc w województwie) oraz w powiatach legionowskim i łosickim (odpowiednio 4,3% i 4,2%). Baza noclegowa w 2007 r. Województwo ostrołęcko-siedlecki Podregiony 32,3% ,7% Liczba obiektów Miejsca noclegowe według typu obiektu: obiekty hotelowe pozostałe obiekty ciechanowsko-płocki 45,0% 51 55,0% 47,7% 83 52,3% 10,2% miasto Warszawa warszawski 22,1% 59 77,9% 90 89,8% radomski 28,2% 37 71,8% WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYKI W 2007 r. z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 2497,9 tys. osób (o 7,7% więcej niż w 2006 r.). Podobnie jak w roku poprzednim turyści najczęściej nocowali w hotelach 2054,9 tys. osób (82,3% ogółu korzystających z noclegów) oraz w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych 122,3 tys. (4,9% ogółu korzystających). Liczba osób, które skorzystały z noclegów wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem w 6 rodzajach obiektów. W ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych wzrost ten wyniósł 12,7%, w innych obiektach hotelowych 8,9%, w hotelach 8,5%, w ośrodkach wczasowych 7,8%, w ośrodkach do wypoczynku sobotnio-niedzielnego 5,8% i w schroniskach młodzieżowych 3,0%. Największy spadek (o 32,3%) liczby turystów korzystających z noclegów miał miejsce w ośrodkach kolonijnych. 4

5 Tabl. 2. Korzystający oraz udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania Korzystający z noclegów Udzielone noclegi w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 O g ó ł e m , ,2 w tym całoroczne , ,5 Obiekty hotelowe , ,9 Hotele , ,4 Motele , ,7 Pensjonaty , ,7 Inne obiekty hotelowe , ,7 Pozostałe obiekty , ,4 Domy wycieczkowe , ,6 Schroniska młodzieżowe a , ,9 Ośrodki wczasowe , ,6 Ośrodki kolonijne , ,1 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe , ,3 Domy pracy twórczej , ,6 Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych , ,9 Kempingi , ,0 Pola biwakowe , ,4 Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego , ,3 Pozostałe niesklasyfikowane , ,5 a Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. Od stycznia do końca grudnia 2007 r. w obiektach hotelowych wynajęto 2619,3 tys. pokoi. Jest to o 169,3 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 6,9%). Najwięcej pokoi wynajęto w hotelach 2483,8 tys., co stanowi 94,8% wszystkich pokoi wynajętych w obiektach hotelowych. Stopień wykorzystania pokoi w 2007 r. wyniósł 53,4%, tj. więcej o 2,2 punktu procentowego w stosunku do 2006 r. Tabl. 3. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w % O g ó ł e m... 51,2 53,4 46,6 47,4 55,4 52,7 59,7 61,8 52,0 48,5 55,3 63,6 55,3 41,5 Hotele... 52,9 56,1 47,6 48,7 57,3 54,2 61,9 63,9 53,6 50,0 68,7 66,7 57,5 43,3 Motele... 23,1 22,2 21,5 23,2 23,3 20,8 24,7 22,8 19,8 19,5 27,7 23,7 22,3 17,1 Pensjonaty... 21,7 17,5 15,9 8,8 13,4 13,4 19,7 18,9 16,7 15,1 27,1 27,6 19,9 15,9 Inne obiekty hotelowe... 35,6 29,5 40,2 36,5 36,5 38,9 37,9 42,1 37,6 36,1 10,5 36,6 35,7 27,3 Turystom, którzy w 2007 r. odwiedzili województwo mazowieckie, udzielono 4816,2 tys. noclegów o 7,2% więcej niż w roku poprzednim. Największy wzrost udzielonych noclegów miał miejsce w innych obiektach hotelowych (o 17,7%) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 11,3%). Znacznie zmalała (o 38,1%) liczba noclegów udzielona w zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych. 5

6 Korzystający, udzielone noclegi oraz średni czas pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania według miesięcy w 2007 r. tys. 500 dni 2, , , , ,5 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0,0 Korzystający w tym turyści zagraniczni Udzielone noclegi Średni czas pobytu: turystów zagranicznych w tym turystom zagranicznym Średni czas pobytu turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2007 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym pozostawał na niezmienionym poziomie i wynosił 1,9 dnia; w lipcu i sierpniu był dłuższy i wynosił 2,1 dnia, w czerwcu był krótszy 1,8 dnia. Największy wzrost średniego czasu pobytu miał miejsce w ośrodkach kolonijnych o 3,7 dnia, a największy spadek w zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych o 0,8 dnia. Najdłużej turyści zatrzymywali się w ośrodkach kolonijnych (przeciętnie 9,8 dnia), a najkrócej w ośrodkach do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego (1,0 dnia). Tabl. 4. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w % O g ó ł e m... 39,5 42,2 35,1 37,5 42,9 41,9 45,0 46,1 39,6 38,3 47,2 49,9 45,5 36,8 Obiekty hotelowe... 43,1 45,1 36,8 38,7 45,6 44,4 48,8 50,8 44,1 42,6 53,1 52,6 46,5 36,9 Pozostałe obiekty.. 29,0 32,8 28,5 33,2 32,1 32,4 33,4 32,5 29,8 28,3 31,2 39,9 41,7 36,3 Zmniejszenie się liczby miejsc w obiektach noclegowych turystyki przy jednoczesnym wzroście liczby udzielonych noclegów skutkowało wzrostem stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Średnio w województwie w 2007 r. wynosił on 42,2% i wzrósł o 2,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem W ciągu 2007 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach był zróżnicowany: najwyższy poziom osiągnął w październiku 49,9%, a najniższy w styczniu 35,1%. 6

7 Tabl. 5. Wykorzystanie wybranych obiektów noclegowych według kategorii w 2007 r. w liczbach bezwzględnych Korzystający Udzielone noclegi Wynajęte pokoje w odsetkach w liczbach bezwzględnych w odsetkach w liczbach bezwzględnych w odsetkach Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % Stopień wykorzystania pokoi w % Hotele , , ,0 46,8 56,1 Skategoryzowane , , ,2 46,5 57,3 5-gwiazdkowe , , ,3 54,5 65,1 4-gwiazdkowe , , ,7 50,1 63,7 3-gwiazdkowe , , ,7 38,9 49,8 2-gwiazdkowe , , ,6 40,5 50,4 1-gwiazdkowe , , ,9 55,8 63,9 W trakcie kategoryzacji , , ,8 52,1 26,9 Motele , , ,0 19,8 22,2 Skategoryzowane , , ,7 18,1 20,6 3-gwiazdkowe , , ,5 10,2 14,8 2-gwiazdkowe , , ,3 18,6 20,2 1-gwiazdkowe , , ,9 21,6 29,5 W trakcie kategoryzacji , , ,3 24,6 26,6 Pensjonaty , , ,0 31,6 17,5 Skategoryzowane , , ,0 32,5 15,3 4-gwiazdkowe , , ,1 18,9 20,2 2-gwiazdkowe , , ,8 41,3 15,6 1-gwiazdkowe , ,3 83 2,1 3,5 4,3 W trakcie kategoryzacji , , ,0 23,7 36,2 Spośród ogółu turystów 2054,9 tys. (82,3%) za miejsce zakwaterowania wybrało hotele. Najwięcej korzystających i udzielonych noclegów (odpowiednio 23,5% i 21,8%) odnotowały hotele 3-gwiazdkowe. Natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych i pokoi w tych obiektach był najniższy. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach (55,8%) wystąpił w obiektach 1-gwiazdkowych, a najwyższy stopień wykorzystania pokoi (65,1%) odnotowano w hotelach 5-gwiazdkowych. Wśród moteli i pensjonatów największym zainteresowaniem cieszyły się obiekty 2-gwiazdkowe. Wybrało je 48,8% turystów korzystających z moteli i 74,7% korzystających z pensjonatów. Jednocześnie w tych obiektach udzielono najwięcej noclegów i wynajęto najwięcej pokoi. Najwięcej turystów kierowało się do stolicy województwa. W porównaniu z 2006 r. było ich więcej o 133,9 tys. W 2007 r. w Warszawie z miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania skorzystało 1896,4 tys. osób (75,9% ogółu wszystkich turystów odwiedzających województwo). Turystom odwiedzającym Warszawę udzielono 3528,4 tys. noclegów, tj. 73,3% wszystkich udzielonych w województwie. Przeciętny czas pobytu turysty w stolicy wyniósł podobnie jak w województwie 1,9 dnia. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Warszawie ukształtował się na poziomie 48,9% i był o 2,1 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem oraz o 6,7 punktu procentowego wyższy niż średni w województwie. 7

8 Struktura korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania według typu obiektu w 2007 r. 12,4% Województwo 87,6% ciechanowsko-płocki 30,4% 69,6% ostrołęcko-siedlecki 5,6% miasto Warszawa 35,0% 65,0% Podregiony 32,3% 94,4% 67,7% warszawski Obiekty hotelowe Pozostałe obiekty radomski 42,0% 58,0% TURYŚCI ZAGRANICZNI W województwie mazowieckim w 2007 r. wśród osób korzystających z usług bazy turystycznej było 798,6 tys. cudzoziemców (o 2,1% więcej niż w roku poprzednim). Stanowili oni 32,0% wszystkich turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Tabl. 6. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania przez turystów zagranicznych Korzystający z noclegów Udzielone noclegi = = 100 O g ó ł e m , ,9 Obiekty hotelowe , ,2 Pozostałe obiekty , ,1 Najwięcej turystów zagranicznych odwiedzających nasz region przybyło z Wielkiej Brytanii (13,4% ogółu turystów zagranicznych), Niemiec (10,6%) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (9,0%). Europejczycy stanowili 76,5% ogółu turystów zagranicznych odwiedzających województwo mazowieckie (wzrost w porównaniu z 2006 r. o 0,9 punktu procentowego). W 2007 r. zdecydowana większość turystów zagranicznych (95,8%) zatrzymała się w hotelach; 38,7% spośród nich wybrało hotele o najwyższym standardzie świadczonych usług. W ciągu roku cudzoziemcy wynajęli w hotelach 1134,1 tys. pokoi. 8

9 Struktura turystów zagranicznych według miejsca stałego zamieszkania w 2007 r. Pozostałe kraje (32,3%) Wielka Brytania (13,4%) Niemcy (10,6%) Niderlandy (2,7%) Stany Zjednoczone Ameryki Płn. (9,0%) Rosja (3,0%) Ukraina (3,0%) Szwecja (3,2%) Izrael (5,1%) Włochy (5,3%) Hiszpania (5,4%) Francja (7,0%) W 2007 r. turystom zagranicznym udzielono 1534,0 tys. noclegów (o 3,9% więcej niż w 2006 r.), co stanowiło 31,9% wszystkich noclegów udzielonych w województwie. Średni czas pobytu turysty zagranicznego nie zmienił się w porównaniu z 2006 r. i wynosił 1,9 dnia. Nie różnił się tym samym od średniego czasu pobytu w województwie turystów. PLACÓWKI GASTRONOMICZNE STAN W DNIU 31 VII W końcu lipca 2007 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania funkcjonowało 439 placówek gastronomicznych, tj. więcej o 37 (o 9,2%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W porównaniu z 2006 r. przybyło restauracji (o 12,4%), stołówek (o 8,9%) i punktów gastronomicznych (27,3%); nie zmieniła się liczba barów i kawiarni. Najwięcej placówek gastronomicznych zlokalizowanych było w hotelach 224, pozostałych obiektach niesklasyfikowanych 64, innych obiektach hotelowych 40 oraz w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych 35. Tabl. 7. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Restauracje Bary i kawiarnie Stołówki Punkty gastronomiczne O g ó ł e m Obiekty hotelowe Pozostałe obiekty

10 Tabl. 8. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według podregionów i powiatów w 2007 r. A. Według podziału terytorialnego obowiązującego do 31 XII 2007 r. Miejsca noclegowe a Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Obiekty a w tym całoroczne w tym turyści zagraniczni w tym turystom zagranicznym WOJEWÓDZTWO Podregion ciechanowsko-płocki ciechanowski gostyniński mławski płocki płoński sierpecki żuromiński Płock Podregion ostrołęcko-siedlecki łosicki makowski ostrołęcki... ostrowski przasnyski pułtuski siedlecki sokołowski węgrowski wyszkowski Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka Siedlce Podregion warszawski grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski sochaczewski warszawski zachodni wołomiński żyrardowski Podregion radomski białobrzeski garwoliński kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński... Radom Podregion Miasto Warszawa m.st. Warszawa a Stan w dniu 31 VII. 10

11 Tabl. 8. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania według podregionów i powiatów w 2007 r. (dok.) B. Według podziału terytorialnego obowiązującego od 1 I 2008 r. Miejsca noclegowe a Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Podregiony Obiekty a w tym całoroczne w tym turyści zagraniczni w tym turystom zagranicznym WOJEWÓDZTWO Podregion ciechanowsko-płocki ciechanowski gostyniński mławski płocki płoński sierpecki żuromiński Płock Podregion ostrołęcko-siedlecki łosicki makowski ostrołęcki... ostrowski przasnyski pułtuski siedlecki sokołowski węgrowski wyszkowski Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka Siedlce Podregion radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński... Radom Podregion m.st. Warszawa m.st. Warszawa Podregion warszawski wschodni garwoliński legionowski miński nowodworski otwocki wołomiński Podregion warszawski zachodni grodziski grójecki piaseczyński pruszkowski sochaczewski warszawski zachodni żyrardowski a Stan w dniu 31 VII. Opracowanie: Wydział Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel w

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022 846 76 67 Data opracowania 20.05.2015

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 13.05.2016

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks 022 846 76 67 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo