Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)"

Transkrypt

1 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania 44 Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) z ogółem: w obiektach całorocznych w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w obiektach indywidualnego zakwaterowania 715 Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) z ogółem: w obiektach całorocznych w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w obiektach indywidualnego zakwaterowania turyści zagraniczni Noclegi udzielone w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) z ogółem: w obiektach całorocznych w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w obiektach indywidualnego zakwaterowania turystom zagranicznym Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w % (w ciągu roku) 26,8 W 2013 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano spadek liczby obiektów noclegowych (o 16, tj. o 4,3%), ale wzrost liczby oferowanych w nich miejsc noclegowych (o 312, tj. o 1,3%). Liczba osób korzystających z noclegów spadła o 0,3%, a liczba udzielonych noclegów o 4,8%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwie łódzkim był niższy niż w 2012 r. o 2,4 p. proc. 1

2 Informacje metodologiczne Informacji o stanie oraz wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych dostarcza badanie prowadzone przez Statystykę Publiczną w oparciu o sprawozdania KT-1 (sporządzane co miesiąc) i KT-1a (sporządzane w lipcu). Obserwacją statystyczną objęte są obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania: obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe), domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele (od 2009 r.), zakłady uzdrowiskowe, pozostałe obiekty noclegowe, a także od 2010 r. pokoje gościnne/kwatery prywatne oraz kwatery agroturystyczne posiadające 10 miejsc noclegowych i więcej. Zebrane tą drogą dane dostarczają informacji dotyczących m.in. liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, liczby turystów korzystających z bazy noclegowej (włączając turystów zagranicznych), natężenia ruchu turystycznego w poszczególnych miesiącach roku, liczby pokoi wynajmowanych w obiektach i stopniu ich wykorzystania, a także zaplecza gastronomicznego, jakim dysponują obiekty turystyczne. Zgodnie z metodologią sprawozdań KT-1 oraz KT-1a, pojęcie turysta, o którym mowa w opracowaniu, oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. Z kolei korzystający z noclegów to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, tj. zostały zameldowane w obiekcie w danym miesiącu, przy czym osoby przebywające w obiekcie na przełomie miesięcy są liczone tylko jeden raz. Od 2012 r. zakres prezentowanych danych z badania bazy noclegowej został rozszerzony o pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Według stanu na koniec lipca 2013 r. w województwie łódzkim funkcjonowało 357 obiektów turystycznych. Wśród nich 44 to obiekty indywidualnego zakwaterowania pokoje gościnne, kwatery prywatne i kwatery agroturystyczne. Liczba obiektów noclegowych spadła o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Pośród turystycznych obiektów noclegowych 211 należało do kategorii obiektów hotelowych. 2

3 STRUKTURA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ MIEJSC NOCLEGOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW W 2013 R. Stan w dniu 31 VII Hotele stanowiły 31,4% ogółu turystycznych obiektów noclegowych (112 obiektów), w porównaniu z 2012 r. ich liczba zwiększyła się o 9 obiektów, tj. o 8,7%. Kolejne pod względem liczby były inne obiekty hotelowe (85 obiektów, tj. 23,8% ogółu), pokoje gościnne/kwatery prywatne (23 obiekty, tj. 6,4%), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (22 obiekty, tj. 6,2%) oraz kwatery agroturystyczne (21 obiektów, tj. 5,9%). Największy spadek liczby obiektów dotyczył pokoi gościnnych/kwater prywatnych (z 28 obiektów w 2012 r. do 23 w 2013 r.). Połowę ogółu hoteli stanowiły obiekty trzygwiazdkowe (56 obiektów, wzrost o 2 w stosunku do 2012 r.), a ponad 1 /4 dwugwiazdkowe (30 obiektów). W roku 2013 w województwie łódzkim odnotowano również 11 hoteli kategorii jednogwiazdkowej, 9 hoteli kategorii czterogwiazdkowej (wzrost o 4 obiekty w stosunku do 2012 r.) i 6 hoteli znajdujących się w trakcie kategoryzacji. W 2013 r. liczba oferowanych miejsc noclegowych wyniosła 23,5 tys. Kwatery prywatne i agroturystyczne oferowały 715 miejsc. Liczba miejsc noclegowych wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 312, tj. o 1,3%, natomiast stopień ich wykorzystania obniżył się z 29,2% do 26,8%. Niezmiennie największą liczbą miejsc noclegowych dysponowały hotele 11,3 tys., tj. 47,8% ogółu oferowanych miejsc. Kolejnymi pod względem liczby miejsc noclegowych były: inne obiekty hotelowe (3,5 tys., tj. 14,8% ogółu miejsc noclegowych), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (1,6 tys., tj. 6,9%) oraz zespoły domków turystycznych (1,4 tys., tj. 5,9%). 3

4 TABL. 1. TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW obiekty miejsca noclegowe obiekty miejsca noclegowe Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe a Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespół domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Pokoje gościnne/kwatery prywatne Kwatery agroturystyczne Pozostałe obiekty noclegowe a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. Spośród 357 turystycznych obiektów noclegowych w województwie łódzkim najliczniejsza grupa zlokalizowana była w Łodzi (67 obiektów, tj. 18,8% ogółu). Relatywnie wysoka liczba obiektów znajdowała się również w powiatach: tomaszowskim (30), zgierskim (26), piotrkowskim (24), wieluńskim (22) oraz bełchatowskim (19). Najmniej obiektów odnotowano natomiast w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice (po 2), a także w powiatach: łęczyckim (4), pajęczańskim i brzezińskim (po 6 obiektów). Rozmieszczenie terytorialne obiektów turystycznych znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie miejsc noclegowych oferowanych w poszczególnych powiatach. Według stanu na koniec lipca 2013 r. najwięcej miejsc noclegowych oferowano w Łodzi 7,3 tys., tj. 30,9% ogółu miejsc noclegowych w województwie, a także w powiatach: tomaszowskim 2,0 tys. (8,4%), piotrkowskim 1,8 tys. (7,8%) i bełchatowskim 1,6 tys. (6,7%). Powiat łęczycki, Skierniewice i powiat skierniewicki charakteryzowały się natomiast najbardziej ograniczoną ofertą noclegową, dysponowały one odpowiednio 0,3%, 0,4% i 0,5% ogółu miejsc noclegowych w województwie. 4

5 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE WEDŁUG POWIATÓW W 2013 R. Stan w dniu 31 VII W roku 2013 z turystycznych obiektów noclegowych znajdujących się w województwie łódzkim skorzystało 1126,1 tys. turystów. Liczba osób nocujących w obiektach noclegowych, w porównaniu z 2012 r., spadła o 0,3%. Z pokoi gościnnych/kwater prywatnych oraz kwater agroturystycznych skorzystało 19,2 tys. osób, tj. 1,7% ogółu turystów, co oznacza spadek o 7,0% w porównaniu z 2012 r. Najchętniej turyści wybierali zakwaterowanie w hotelach (735,5 tys., tj. 81,0%) oraz w innych obiektach hotelowych (155,1 tys., tj. 13,8%). 5

6 TABL. 2. TURYŚCI KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W ciągu roku RODZAJE OBIEKTÓW ogółem w tym turyści zagraniczni ogółem w tym turyści zagraniczni Ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe a Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespół domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Pokoje gościnne/kwatery prywatne Kwatery agroturystyczne Pozostałe obiekty noclegowe a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. W 2013 r. najwięcej turystów odwiedziło Łódź 442,9 tys., a w stosunku do 2012 r. ich liczba wzrosła o 23,9 tys., tj. o 5,7%. Turyści odwiedzający Łódź stanowili 39,3% turystów odwiedzających województwo łódzkie, a ich udział w porównaniu z 2012 r. wzrósł o 2,2 p. proc. Podobnie jak w roku poprzednim, wśród najchętniej odwiedzanych powiatów znalazły się: rawski (8,7% ogólnej liczby turystów odwiedzających województwo), tomaszowski (8,5%) i piotrkowski (7,2%). 6

7 TURYŚCI KORZYSTAJACY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WEDŁUG POWIATÓW W 2013 R. W ciągu roku Rozpatrując liczbę turystów w poszczególnych miesiącach, zauważyć można, że najwięcej turystów odwiedziło województwo łódzkie w czerwcu (114,6 tys.), październiku (114,1 tys.), wrześniu (111,4 tys.) i lipcu (97,6 tys.). Najmniejszą liczbę odwiedzających odnotowano w styczniu (73,4 tys.), lutym (75,1 tys.) i grudniu (77,8 tys.). W 2013 r. w województwie łódzkim udzielono 2,0 mln noclegów, tj. o 4,8% mniej niż w roku poprzednim. W ciągu roku najwięcej noclegów udzielono w Łodzi 725,3 tys., stanowiły one 35,6% wszystkich noclegów w województwie łódzkim. W stosunku do 2012 r. liczba noclegów w mieście spadła o 1,1%. Wysoki odsetek udzielonych noclegów zaobserwowano również w powiecie tomaszowskim 12,0%. W podziale ze względu na rodzaj turystycznych obiektów noclegowych najwyższej liczby noclegów udzieliły turystom hotele 1108,6 tys., tj. 54,5% ogółu noclegów udzielonych w województwie. W 2013 r. wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych obniżył się o 2,4 p. proc. w stosunku do 2012 r i wyniósł 26,8%. 7

8 TABL. 3. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W ciągu roku RODZAJE OBIEKTÓW ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w % Ogółem... 29,2 26,8 22,7 25,2 24,6 27,3 26,3 30,8 29,7 27,1 28,4 28,8 27,8 21,5 Hotele... 30,7 28,3 23,6 26,6 27,0 30,8 28,8 33,5 25,9 25,0 31,9 32,9 30,7 23,1 Motele... 27,0 22,1 21,1 22,0 18,4 20,2 22,3 31,0 22,3 21,4 20,8 27,6 21,5 17,3 Pensjonaty... 13,5 16,7 14,0 11,5 16,7 10,0 19,3 20,9 15,6 13,6 13,5 11,6 20,6 11,0 Inne obiekty hotelowe a... 24,4 20,0 17,0 18,7 18,7 19,8 20,2 23,3 23,0 20,0 21,7 21,8 20,0 15,8 Domy wycieczkowe 48,4 45,3 54,2 55,6 51,5 55,4 46,4 47,7 38,8 29,3 36,9 42,1 71,7 22,3 Schroniska... 8,4 11,8 7,2 8,4 8,3 7,8 9,3 7,9 18,3 15,3 6,7 26,4 18,8 9,1 Schroniska młodzieżowe 37,0 40,4 38,9 36,4 40,7 43,1 43,6 48,4 47,9 47,7 45,2 39,9 27,2 19,8 Szkolne schroniska młodzieżowe 17,4 22,8 11,7 32,6 20,8 29,1 28,9 18,5 22,3 35,5 25,9 22,4 16,1 11,7 Ośrodki wczasowe... 25,8 26,0 13,1 9,2 17,1 20,5 17,9 26,2 41,0 41,2 24,4 13,7 6,4 21,7 Ośrodki kolonijne... 25,7 26, ,1 13, Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe... 25,8 25,0 16,2 17,9 17,4 17,0 25,4 33,3 43,7 34,7 29,0 24,9 19,1 15,6 Domy pracy twórczej... 22,4 19,7 9,8 16,5 11,4 14,7 20,1 18,2 23,6 54,3 37,5 6,8 2,4 19,7 Zespół domków turystycznych 36,2 30,3 24,8 23,7 9,9 15,0 25,0 34,2 49,4 46,5 20,5 14,2 18,6 18,7 Kempingi... 19, Pola biwakowe... 6,9 7, ,5 5,1 11,6 8,8 1, Hostele... 30,4 28,9 25,3 30,4 31,8 39,9 31,1 32,9 30,1 24,9 26,4 27,1 24,7 23,0 Pokoje gościnne/ kwatery prywatne... 27,0 23,0 25,9 23,5 15,9 18,2 20,1 24,9 31,9 25,0 25,7 23,4 23,3 19,2 Kwatery agroturystyczne... 16,1 13,3 9,7 13,9 8,9 11,1 13,2 19,2 22,5 19,6 16,7 9,2 7,9 5,0 Pozostałe obiekty noclegowe... 36,8 37,8 38,9 40,3 37,6 37,7 35,0 37,9 39,0 30,7 32,0 35,6 48,4 45,7 a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 8

9 Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w domach wycieczkowych (45,3%), schroniskach młodzieżowych (40,4%), zespołach domków turystycznych (30,3%), nieco niższy w hostelach i hotelach (odpowiednio 28,9% i 28,3%). Podobnie jak w roku 2012, najniższym wskaźnikiem wykorzystania miejsc noclegowych charakteryzowały się pola biwakowe (7,4%) i schroniska (11,8%). Wskaźnik zanotowany w pokojach gościnnych/kwaterach prywatnych wyniósł 23,0%, a w kwaterach agroturystycznych 13,3%. W przekroju terytorialnym najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w powiatach: łęczyckim (35,0%), tomaszowskim (34,8%) oraz poddębickim (30,4%), a najniższy w powiatach: pajęczańskim (10,9%), opoczyńskim (14,3%) i łowickim (14,4%). STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2013 R. W ciągu roku ŁÓDZKIE Powiat pajęczański Powiat opoczyński Powiat łowicki Powiat zduńskowolski Powiat skierniewicki Powiat zgierski Powiat m. Piotrków Trybunalski Powiat bełchatowski Powiat radomszczański Powiat pabianicki Powiat łódzki wschodni Powiat brzeziński Powiat m. Skierniewice Powiat wieruszowski Powiat piotrkowski Powiat łaski Powiat sieradzki Powiat m. Łódź Powiat kutnowski Powiat wieluński Powiat rawski Powiat poddębicki Powiat tomaszowski Powiat łęczycki % W 2013 r. województwo łódzkie odwiedziło 148,5 tys. turystów zagranicznych, stanowili oni 13,2% ogółu wszystkich turystów przybyłych do województwa. W porównaniu z rokiem 2012, liczba turystów zagranicznych, którym udzielono noclegów w obiektach noclegowych, zmniejszyła się o 6,9 tys., tj. o 4,5%. 9

10 Turystom tym udzielono 301,9 tys. noclegów (14,8% ogółu noclegów udzielonych w województwie łódzkim). Największej liczby noclegów udzieliły turystom zagranicznym hotele (71,0% ogółu noclegów), inne obiekty hotelowe (7,6% ogółu) oraz hostele (6,7% ogółu). Pośród turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w województwie łódzkim zdecydowanie dominowali Europejczycy (89,9%), kolejną grupą byli turyści z Azji (5,5%). Podobnie jak w 2012 r., spośród turystów europejskich, województwo łódzkie najchętniej odwiedzali turyści z Niemiec (20,7 tys., tj. 15,5% turystów europejskich) i Rosji (14,0 tys., tj. 10,5% turystów europejskich). Ponadto licznie reprezentowani byli Ukraińcy (9,8 tys.), Białorusini (9,0 tys.), Włosi (8,6 tys.), Brytyjczycy (8,5 tys.) i Litwini (8,1 tys.). W 2013 r. Łódź odwiedziło 78,5 tys. turystów zagranicznych, tj. ponad połowa (52,9%) wszystkich turystów zagranicznych przybyłych do województwa łódzkiego. Stanowili oni zarazem 17,7% ogółu turystów w Łodzi. W stosunku do roku poprzedniego liczba turystów zagranicznych spadła w Łodzi o 6,3%. Chętnie odwiedzane przez turystów z zagranicy były także powiaty: piotrkowski (9,3 tys.), łódzki wschodni (7,5 tys.) i zgierski (4,3 tys.). W 2013 r. turystom zagranicznym przebywającym w Łodzi udzielono 177,1 tys. noclegów, co stanowiło 24,4% wszystkich noclegów udzielonych w mieście. Największej liczby noclegów udzieliły w Łodzi turystom zagranicznym hotele (70,0% ogółu noclegów udzielonych turystom zagranicznym w Łodzi) i domy wycieczkowe (10,3% ogółu). W roku 2013 największy odsetek turystów zagranicznych przybyłych do Łodzi stanowili Europejczycy (66,4 tys., tj. 84,6%), a wśród nich najliczniej reprezentowani byli turyści z Niemiec (12,3 tys., tj. 18,5% wszystkich turystów z Europy). Kolejnymi znaczącymi liczebnie grupami byli turyści z Wielkiej Brytanii (7,4 tys., tj. 11,2% ogółu turystów z Europy), Włoch (5,8 tys., tj. 8,8%), Rosji (5,1 tys., tj. 7,7%) oraz Francji (4,4 tys., tj. 6,7%). TABL. 4. TURYŚCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH WEDŁUG MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA W 2013 R. W ciągu roku WYSZCZEGÓLNIENIE Obiekty ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe a razem Pozostałe obiekty ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe w tym hostele Ogółem w tym... Europa w tym... Niemcy Rosja a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 10

11 TABL. 4. TURYŚCI ZAGRANICZNI KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH WEDŁUG MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA W 2013 R. (dok.) W ciągu roku Pozostałe obiekty WYSZCZEGÓLNIENIE Obiekty ogółem Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe a razem ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe w tym hostele Europa (dok.) Ukraina Białoruś Włochy Wielka Brytania Litwa Estonia Francja Republika Czeska Niderlandy Hiszpania Rumunia Łotwa Szwecja Słowacja Węgry Turcja Belgia Austria Azja w tym Izrael Ameryka Północna w tym Stany Zjednoczone Ameryka Środkowa i Południowa Australia i Oceania Afryka a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 11

12 Według stanu na koniec lipca 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych w województwie łódzkim działały 354 placówki gastronomiczne. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano ich spadek o 1,4%. Najliczniejsze wśród nich były restauracje 49,4% wszystkich placówek oraz bary (w tym kawiarnie) 33,6%. Stołówki i punkty gastronomiczne stanowiły odpowiednio 10,7% i 6,2% ogółu. TABL. 5. PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W 2013 R. Stan w dniu 31 VII RODZAJE OBIEKTÓW Ogółem Restauracje Bary (w tym kawiarnie) Stołówki Punkty gastronomiczne Ogółem Hotele Motele Inne obiekty hotelowe a Pozostałe obiekty noclegowe w tym: Ośrodki wczasowe Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe Zespół ogólnodostępnych domków turystycznych a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 12

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje metodologiczne

Podstawowe informacje metodologiczne Podstawowe informacje metodologiczne Przedmiotem niniejszego opracowania sygnalnego jest baza noclegowa turystyki w województwie łódzkim oraz jej wykorzystanie w roku 2010. Informacji o stanie oraz wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE Raport o stanie na lata 2006 2008. Opracowano w US Kraków na zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Grudzień 2008 Opracowano

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy j Łódź, 2016 Wstęp Jednym z podstawowych celów wprowadzenia w życie ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy j Łódź, 2015 Wstęp Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r. medycznych czynności medycznego. Pacjenci urazowi obywatele RP

Arkusz1. TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r. medycznych czynności medycznego. Pacjenci urazowi obywatele RP TABELA - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 0 r. 3 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 7 4 5 6 Lp. Powiat Liczba, rodzaj Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz miejsce stacjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju turystyki w województwie łódzkim do 2020 roku

Koncepcja rozwoju turystyki w województwie łódzkim do 2020 roku Koncepcja rozwoju turystyki w województwie łódzkim do 2020 roku Opracowanie przygotowane przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2016 rok Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2017 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2018 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2019 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH PROFIL KLIENTA W MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ RABKA ZDRÓJ Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Czerwiec 2018

Biuletyn / Czerwiec 2018 Biuletyn / Czerwiec 2018 Temat miesiąca 1 456 220 noclegów udzielono turystom w 2017 roku według danych GUS. To o ponad 60 tys. więcej niż w 2016 roku. 397 642 to noclegi udzielone gościom zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Głosowanie. Głosowanie odbędzie się w październiku 2018 roku. papierowo od 1 do 22 października. elektronicznie od 1 do 31 października

Głosowanie. Głosowanie odbędzie się w październiku 2018 roku. papierowo od 1 do 22 października. elektronicznie od 1 do 31 października Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec województwa (również osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), na drodze głosowania. Głosowanie odbędzie się w październiku

Bardziej szczegółowo