URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU"

Transkrypt

1 URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel , fax Internet: Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Region rozciąga się wzdłuż malowniczej Niziny Podlaskiej, sąsiadującej z Pojezierzem Mazurskim i Niziną Mazowiecką. Posiada korzystne położenie względem ważnych szlaków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś od północy z Litwą. O atrakcyjności turystycznej Podlasia decydują głównie walory przyrodnicze. Województwo podlaskie to perła polskiej przyrody piękne krajobrazy, czyste powietrze, naturalne środowisko Zielonych Płuc Polski. Cenne kompleksy leśne, unikalna fauna i flora oraz obszary niezmienione działalnością człowieka stanowią niezaprzeczalne skarby regionu. Nie bez znaczenia dla turystycznej atrakcyjności województwa jest również położenie na styku kultur i narodowości. Zachowały się tu także cenne obiekty zabytkowe, świadczące o interesującej historii i bogatej kulturze regionu. UWAGI OGÓLNE Przedmiotem niniejszego opracowania są turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie w 2011 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania statystycznego GUS, prowadzonego na formularzach KT-1 i KT-1a. W sporządzanych sprawozdaniach jednostki podają: dokładną lokalizację, rodzaj i kategorię obiektu, liczbę pokoi, miejsc noclegowych, placówek gastronomicznych. Ponadto informują o wykorzystaniu obiektu w poszczególnych miesiącach, tj. o liczbie dni działalności obiektu, nominalnej liczbie noclegów lub pokoi, a także o liczbie osób korzystających z zakwaterowania oraz liczbie udzielonych noclegów i wynajętych pokoi (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych). Zgodnie z metodologią badania KT-1 (KT-1a), pojęcie turysta, o którym mowa w opracowaniu, oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. Z kolei korzystający z noclegów to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, tj. zostały zameldowane w obiekcie w danym miesiącu, przy czym osoby przebywające na przełomie miesięcy są liczone tylko jeden raz.

2 Baza noclegowa Baza noclegowa województwa podlaskiego, według stanu w końcu lipca 2011 r., obejmowała 165 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsca całoroczne oferowały 123 spośród nich. W omawianym okresie wśród turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania funkcjonowały 74 obiekty hotelowe oraz 91 pozostałych obiektów. Na ogólną liczbę obiektów hotelowych składały się: 24 hotele, 2 motele, 5 pensjonatów oraz 43 inne obiekty hotelowe. Tabl. 1. Ogólne dane o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Rodzaje obiektów Obiekty a Miejsca noclegowe a Korzystający z noclegów ogółem w tym turyści zagraniczni Udzielone noclegi ogółem w tym turystom zagranicznym O g ó ł e m w tym obiekty całoroczne Obiekty hotelowe Hotele Motele Pensjonaty Inne obiekty hotelowe Pozostałe obiekty Domy wycieczkowe Schroniska (łącznie z młodzieżowymi) Ośrodki wczasowe (bez kwater prywatnych) Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Domy pracy twórczej Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych Kempingi Pola biwakowe Hostele Zakłady uzdrowiskowe Inne obiekty niesklasyfikowane a Stan w dniu 31 VII. W porównaniu ze stanem zanotowanym w końcu lipca 2010 r. liczba obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania w województwie uległa zmniejszeniu o 9,3%, przy czym stwierdzono różnokierunkowe zmiany w ilości poszczególnych obiektów. Obiekty hotelowe wzbogaciły się o 1 hotel i 1 pensjonat oraz 2

3 4 inne obiekty hotelowe. Wśród pozostałych obiektów przybył 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, natomiast ubyło aż 13 innych obiektów niesklasyfikowanych, 4 schroniska, 3 ośrodki wczasowe, 2 pola biwakowe, 1 zespół ogólnodostępnych domków turystycznych oraz dom pracy twórczej. Struktura turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2011 r. Stan w dniu 31 VII a Ośrodki kolonijne, kempingi, hostele, zakłady uzdrowiskowe, inne obiekty niesklasyfikowane. W województwie podlaskim obserwuje się nierównomierne rozmieszczenie bazy noclegowej turystyki. Najbardziej rozwiniętą sieć turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania posiada północna i wschodnia część Podlasia. W 2011 r. najwięcej obiektów turystycznych znajdowało się na terenie powiatów: augustowskiego, białostockiego, hajnowskiego i sejneńskiego oraz w mieście Białystok. Tabl. 2. Baza noclegowa turystyki według powiatów Wyszczególnienie Obiekty a Miejsca noclegowe a Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Wynajęte pokoje b Stopień wykorzystania pokoi b w % W o j e w ó d z t w o , ,9 Powiaty Augustowski , ,3 Białostocki , ,2 Bielski , ,6 Grajewski Hajnowski , ,2 Kolneński , ,6 Łomżyński , ,5 Moniecki , ,0 Sejneński , ,5 Siemiatycki , ,9 a Stan w dniu 31 VII. b Dane dotyczą obiektów hotelowych. 3

4 Tabl. 2. Baza noclegowa turystyki według powiatów (dok.) Wyszczególnienie Obiekty a Miejsca noclegowe a Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Wynajęte pokoje b Stopień wykorzystania pokoi b w % Powiaty (dok.) Sokólski , ,6 Suwalski , ,0 Wysokomazowiecki , Zambrowski , ,1 Miasta na prawach powiatu Białystok , ,3 Łomża , ,8 Suwałki , ,9 a Stan w dniu 31 VII. b Dane dotyczą obiektów hotelowych. Miejsca noclegowe W dniu 31 lipca 2011 r. turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w województwie podlaskim dysponowały 11,0 tys. miejsc noclegowych, z czego 7,7 tys. tj. 69,9% znajdowało się w obiektach całorocznych. W porównaniu z poprzednim rokiem udział miejsc całorocznych w ogólnej liczbie miejsc noclegowych wzrósł o 5,0 pkt proc. Przeciętna liczba miejsc noclegowych przypadająca na 1 obiekt wynosiła 67. Najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele, inne obiekty hotelowe, inne obiekty niesklasyfikowane, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, schroniska oraz pola biwakowe. Najmniejszy ich odsetek zanotowano natomiast w hostelach, motelach, domach wycieczkowych, pensjonatach oraz ośrodkach kolonijnych. Struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2011 r. Stan w dniu 31 VII a Ośrodki kolonijne, kempingi, hostele, zakłady uzdrowiskowe, inne obiekty niesklasyfikowane. W porównaniu ze stanem sprzed roku ogólna liczba miejsc noclegowych uległa zmniejszeniu o 3,3%, przy czym w przypadku obiektów hotelowych nastąpił wzrost o 11,2 %, a pozostałych obiektów spadek o 13,2%. 4

5 W omawianym okresie oferta miejsc noclegowych zmniejszyła się w sześciu rodzajach obiektów, w tym zlikwidowany został dom pracy twórczej, a wśród pozostałych pięciu najwyższy spadek liczby miejsc noclegowych odnotowano w ośrodkach wczasowych (o 61,5%) oraz na polach biwakowych (o 24,9%). W 8 rodzajach obiektów liczba miejsc noclegowych wzrosła, a najwięcej przybyło ich w domach wycieczkowych (o 45,5%), zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych (o 43,6%), pensjonatach (o 30,1%) oraz ośrodkach kolonijnych (o 25,0%). Korzystający z noclegów W 2011 r. z obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego skorzystało 473,6 tys. turystów, tj. o 3,7% więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w roku poprzednim, turyści najchętniej zatrzymywali się w hotelach, które przyjęły 229,9 tys. osób (48,5% ogółu korzystających z noclegów). Duża część spośród nich, bo aż 88,2 tys., tj. 38,4% wybierała hotele dwugwiazdkowe. Na usługi innych obiektów hotelowych zdecydowało się 20,6% turystów korzystających z noclegów w województwie podlaskim, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych 4,8%, domów wycieczkowych 4,3%, moteli 2,5% oraz zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych 2,4%. Inne obiekty niesklasyfikowane, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem pełniły funkcję obiektów noclegowych dla turystów, przyjęły 9,7% ogółu osób korzystających z noclegów. W porównaniu z 2010 r. największy wzrost liczby turystów stwierdzono w ośrodkach kolonijnych (ponad 3-krotny) oraz pensjonatach (o 53,1%). Znacznie więcej osób niż przed rokiem przyjęły również motele (o 28,7%), hostele (o 15,6%), hotele (o 12,8%), domy wycieczkowe (o 11,5%), kempingi (o 5,8%) oraz inne obiekty hotelowe (o 5,3%). Największy spadek liczby turystów korzystających z noclegów miał miejsce w domu pracy twórczej, który w trakcie omawianego roku uległ likwidacji (o 92,0%), ośrodkach wczasowych (o 75,4%), na polach biwakowych (o 33,2%), w schroniskach (o 25,6%) oraz ośrodkach szkoleniowo- -wypoczynkowych (o 9,7%). Udzielone noclegi Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania znajdujące się na terenie województwa podlaskiego w 2011 r. udzieliły 901,7 tys. noclegów, tj. o 0,2% mniej niż przed rokiem. Najwięcej, bo aż 363,2 tys. udzielonych noclegów zanotowano w hotelach (40,3% ogólnej ich liczby), dużo turystów skorzystało też z usług innych obiektów hotelowych, które zapewniły 160,3 tys. noclegów (17,8%). W następnej kolejności pod tym względem uplasowały się: ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (8,8%), zakłady uzdrowiskowe (6,0%) oraz zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (3,5%). Popularnością cieszyły się również inne obiekty niesklasyfikowane typu internaty, domy studenckie, które w okresie niepełnego ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pełniły funkcję obiektów noclegowych dla turystów (10,3% ogółu udzielonych noclegów). W stosunku do roku poprzedniego, największy wzrost liczby udzielonych noclegów stwierdzono w ośrodkach kolonijnych (prawie 2-krotny), motelach (o 27,8%), pensjonatach (o 21,2%) i zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych (o 16,9%). Do obiektów, w których zaobserwowano znaczny spadek ilości udzielonych noclegów należały: dom pracy twórczej, który został zlikwidowany w ciągu ostatniego 5

6 roku (o 92,5%), pola biwakowe (o 79,5%), ośrodki wczasowe (o 55,6%), schroniska (o 24,0%) oraz pozostałe obiekty niesklasyfikowane (o 20,6%). Średni pobyt turysty w obiekcie noclegowym w 2011 r. trwał prawie 2 dni i utrzymał się na poziomie zbliżonym do zanotowanego rok wcześniej. Turyści najdłużej przebywali w zakładach uzdrowiskowych (prawie 14 dni) i ośrodkach kolonijnych (prawie 12 dni), natomiast najkrócej w domach wycieczkowych oraz hostelach (nieco ponad 1 dzień). Wykorzystanie miejsc noclegowych W 2011 r., przy niewielkim spadku liczby miejsc noclegowych i jednoczesnym wzroście liczby turystów, nieznacznie zwiększyło się wykorzystanie miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Stopień ich wykorzystania, mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (wyrażony w procentach), ukształtował się na poziomie 30,1% i na przestrzeni omawianego roku wzrósł o 0,7 pkt proc. Był on zróżnicowany w zależności od rodzaju obiektu. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych charakteryzował: zakłady uzdrowiskowe 78,6%, hostele 56,5%, ośrodki kolonijne 52,4%, domy wycieczkowe 45,9% oraz motele 43,6%, a najniższy zlikwidowany w ciągu roku dom pracy twórczej 6,5% i pola biwakowe 9,4%. W województwie podlaskim z miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2011 r. najczęściej korzystano w miesiącach wiosenno-letnich, tj. od maja do września. Wizytom w celach turystycznych najbardziej sprzyjały lipiec i sierpień, a najmniej styczeń. Tabl. 3. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Rodzaje obiektów ogółem miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w procentach O g ó ł e m... 29,4 30,1 20,1 23,1 24,0 27,5 31,9 35,2 40,0 38,9 30,0 28,3 26,6 22,8 Hotele... 34,7 35,2 26,2 29,1 29,8 35,3 41,7 42,4 41,5 43,4 37,9 34,4 31,9 27,6 Motele... 54,1 43,6 32,6 39,2 56,4 70,5 72,8 57,3 59,0 38,1 30,7 30,6 28,5 22,8 Pensjonaty... 16,8 18,2 3,6 6,5 6,3 7,3 12,7 20,1 53,0 56,0 20,5 9,3 5,5 8,8 Inne obiekty hotelowe... 23,3 23,8 15,9 17,1 18,3 20,5 28,5 35,0 29,7 29,7 26,2 21,5 22,1 20,5 Domy wycieczkowe... 43,7 45,9 24,6 22,3 36,4 45,9 74,5 64,1 28,6 46,1 50,3 57,0 59,0 45,5 Schroniska (łącznie z młodzieżowymi)... 23,6 18,9 10,3 11,3 10,8 17,7 32,9 17,3 24,2 20,3 23,4 21,0 14,4 10,2 Ośrodki wczasowe (bez kwater prywatnych)... 36,5 33,4 2,1 0,1 2,2 5,0 18,9 34,9 59,6 42,4 45,4 19,4 15,4 9,9 Ośrodki kolonijne... 60,6 52,4 1,5 86,6 84,4 2,1 Ośrodki szkoleniowo- -wypoczynkowe... 25,0 29,3 8,6 25,4 7,2 10,5 21,0 32,4 60,7 57,9 24,4 12,8 5,8 5,2 Dom pracy twórczej... 28,6 6,5 5,6 4,7 5,1 10,7 Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 20,2 22,7 5,5 7,6 6,8 8,2 9,1 18,9 41,3 37,0 11,6 17,1 5,0 6,7 Kempingi... 20,7 22,1 6,5 26,7 25,6 22,3 10,7 Pola biwakowe... 34,2 9,4 0,0 10,4 14,6 4,9 0,3 Hostele... 58,8 56,5 41,6 63,7 72,1 58,1 69,9 60,7 68,6 50,0 54,3 52,2 53,7 46,3 Zakłady uzdrowiskowe... 80,1 78,6 57,9 59,7 82,5 65,5 74,3 81,0 83,5 87,7 90,0 83,5 90,2 87,1 Inne obiekty niesklasyfikowane... 22,6 23,2 16,6 16,3 17,2 23,4 30,6 32,8 30,1 29,0 23,1 21,4 19,6 13,9 6

7 Turyści zagraniczni Województwo podlaskie coraz częściej jest odwiedzane przez obcokrajowców. Świadczy o tym rosnąca liczba gości zagranicznych korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie Podlasia. W 2011 r. z noclegów skorzystało 90,3 tys. turystów zagranicznych, tj. o 25,2% więcej niż przed rokiem. Obcokrajowcy stanowili 19,1% wszystkich turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania znajdujących się w naszym województwie. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie z Niemiec (11,4% ogólnej liczby), Litwy (8,8% ogólnej liczby) i Estonii (8,2% ogólnej liczby). Dość dużą zbiorowość turystów pochodzących z innych krajów europejskich tworzyli obywatele Białorusi (31,5% ogółu). W stosunkowo niewielkiej grupie obcokrajowców, którzy przybyli z państw pozaeuropejskich, dominowali obywatele krajów azjatyckich, a wśród nich przeważali turyści z Izraela (2,2% ogólnej liczby turystów zagranicznych). Podobnie jak przed rokiem, zdecydowana większość turystów zagranicznych (56,9 tys., tj. 63,0% ogółu) zatrzymała się w hotelach. Tabl. 4. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania pozostałe obiekty Wyszczególnienie ogółem hotele motele pensjonaty inne obiekty hotelowe razem domy wycieczkowe schroniska (łącznie z młodzieżowymi) w tym ośrodki szkole- niowo- -wypoczynkowe kempingi O g ó ł e m w tym: Unia Europejska w tym: Estonia Niemcy Litwa Łotwa Finlandia Wielka Brytania Włochy Inne kraje europejskie w tym Białoruś Ameryka Północna w tym Stany Zjednoczone Ameryka Środkowa i Południowa Azja w tym Izrael Oceania w tym Australia

8 W omawianym roku w podlaskich obiektach turystycznych gościom z zagranicy udzielono 136,4 tys. noclegów, co stanowiło 15,1% ogółu noclegów udzielonych w województwie. Średni pobyt turysty zagranicznego w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2011 r., podobnie jak rok wcześniej, trwał 1,5 dnia. Obcokrajowcy najdłużej gościli w zakładach uzdrowiskowych 8,3 dnia, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych 3,5 dnia oraz ośrodkach wczasowych 2,7 dnia, a najkrócej na polach biwakowych 1 dzień. Placówki gastronomiczne W końcu lipca 2011 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały 152 placówki gastronomiczne, tj. o 8 więcej niż przed rokiem. W ciągu ostatniego roku powstały nowe restauracje, bary i kawiarnie oraz stołówki, a zmniejszyła się liczba punktów gastronomicznych. Tabl. 5. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Stan w dniu 31 VII Rodzaje obiektów Ogółem Restauracje Bary i kawiarnie Stołówki Punkty gastronomiczne O g ó ł e m Obiekty hotelowe Hotele Motele i pensjonaty Inne obiekty hotelowe Pozostałe obiekty w tym: Domy wycieczkowe Ośrodki wczasowe (bez kwater prywatnych) Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych Inne obiekty niesklasyfikowane Opracowanie: Wydział Badań Ankietowych oraz Wydział Opracowań Statystycznych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 8

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2016 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLIINIIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 212 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 2 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 3 Maj 2015 r. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Mieszkania

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R.

T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Opracowania sygnalne T U R Y S T Y K A W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE. Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch. Opracowanie graficzne: Edyta Leśniarek Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R. OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie merytoryczne: Elżbieta Groch Lubuski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, maj 2014 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2007 R. Wydział Statystyki Społecznej Wydział Analiz Notatka sygnalna Maj 2008 UWAGI METODYCZNE Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce

Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W jej skład wchodzą obiekty noclegowe oraz inne elementy, które pozwalają osobom

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje metodologiczne

Podstawowe informacje metodologiczne Podstawowe informacje metodologiczne Przedmiotem niniejszego opracowania sygnalnego jest baza noclegowa turystyki w województwie łódzkim oraz jej wykorzystanie w roku 2010. Informacji o stanie oraz wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Budownictwo związane

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2007 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 01 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Kierownik

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE GOSPODARKA TURYSTYCZNA W KRAKOWIE Raport o stanie na lata 2006 2008. Opracowano w US Kraków na zlecenie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Grudzień 2008 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH PROFIL KLIENTA W MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ RABKA ZDRÓJ Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w Krakowie

Gospodarka turystyczna w Krakowie URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE 31-223 KRAKÓW, ul. Kazimierza Wyki 3 Tel. 12 415 60 11, fax 12 361 01 91, 12 361 01 92, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl Gospodarka turystyczna w Krakowie Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SYTUACJA SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM SYTUACJA SZKÓŁ Białystok, 18-19 lutego 2015 r. W prezentacji określenie mała szkoła odnosi się do szkół, w których liczba uczniów nie przekracza 110 uczniów. wykorzystano dane pochodzące z Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH ROZDZIAŁ III KRYTERIA WYODRĘBNIENIA PROFILI KLIENTA W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH Pojęcie turystyki z ekonomicznego punktu widzenia podkreśla aspekty związane z przemieszczaniem, czasową zmianą miejsca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 13.05.2016

Bardziej szczegółowo

Biuletyn / Czerwiec 2018

Biuletyn / Czerwiec 2018 Biuletyn / Czerwiec 2018 Temat miesiąca 1 456 220 noclegów udzielono turystom w 2017 roku według danych GUS. To o ponad 60 tys. więcej niż w 2016 roku. 397 642 to noclegi udzielone gościom zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, maj 2015 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo