Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem są jest są są są jest są następstwa wypadek następstwa następstwa NNW polegające życie i zdrowie trwałe następstwa ubezpieczeniowy nieszczęśliwych nieszczęśliwych na uszkodzeniu pracowników. nieszczęśliwych wypadku, i związane z nim wypadków, wypadków, które ciała lub rozstroju wypadków. polegające na ustalone polegające na wydarzyły się w zdrowia, Ochrona uszkodzeniu ciała ryczałtowo uszkodzeniu ciała kraju i za granicą powodujące obejmuje osoby, lub rozstroju wydatki lub rozstroju w okresie trwały uszczerbek które w dacie zdrowia, poniesione przez zdrowia,. na lub przystąpienia do powodujące stały powodujące śmierć ubezpieczenie uszczerbek na bądź trwały uszczerbek. ukończyły 18 lat i albo współ. na lub nie ukończyły 65 śmierć śmierć roku życia.,. powstałe wskutek tego wypadku. Po opłaceniu dodatkowej składki przedmiotem mogą być również następstwa zawału serca i udaru mózgu pod Umowę można zawrzeć w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Z wariantem rozszerzonym wiąże się opłacenie dodatkowej składki. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona na małżonka. Ochrona może zostać rozszerzona o Ochroną mogą zostać objęte następujące zdarzenia ubezpieczeniowe będące następstwem wypadku (objęcie ochroną poprzez poszczególne klauzule): 1) śmierć wskutek wypadku, 1 W przypadku firmy Gerling chodzi o typowe ubezpieczenie grupowe z możliwością opcji NNW pracowników.

2 warunkiem, że nie są wynikiem istniejącej choroby przewlekłej. Następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem umowy, jeżeli chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy, jak również w przypadku, gdy przekroczył 60 rok życia. dodatkowe: 1) zgon w następstwie wypadku, 2) zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, 3) uszczerbek na w następstwie wypadku, 4) wystąpienie poważnego zachorowania, 5) niezdolność do pracy, 6) niezdolność do pracy w następstwie wypadku, 7) czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku, 8) czasowa niezdolność do pracy w 2) trwały uszczerbek na : a) z systemem stałych, obejmujących uszkodzenia ciała wskazane w Tabeli nr 1 zamieszczonej w ogólnych warunkach, b) z systemem proporcjonalnych, c) z systemem progresywnych. 3) złamanie kości, 4) oparzenie ciała, 5) pobyt w szpitalu, 6) trwała

3 następstwie wypadku przy pracy, 9) urodzenie się dziecka ubezpieczonemu, 10) wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka, 11) osierocenie dziecka przez, 12) zgon małżonka w następstwie wypadku, 13) zgon małżonka, 14) zgon rodzica, 15) zgon rodzica małżonka, 16) zgon dziecka, 17) zakażenie niezdolność do pracy, 7) czasowa niezdolność do pracy, 9) naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 10) koszty leczenia, 11) zawał serca lub udar mózgu, niezależnie od przyczyny, która je wywołała.

4 wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej, 18) niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela, 19) niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy, 20)ubezpiecze-nie szpitalne. Zakres terytorialny Umowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium RP i za granicą. Kraj i zagranica. Wypadki zaistniałe na terytorium RP i za granicą. Ochrona udzielana jest na terytorium RP oraz poza jej granicami. Ochrona udzielana jest na terytorium RP i poza jej granicami. Świadczenia dodatkowe

5 Czasowa ochrona pracownika Świadczenia wypłacane są jedynie za wypadki powstałe na terytorium RP. Całodobowa ochrona. Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie z tytułu stałego : a) w przypadku 100% stałego, ubezpieczyciel wypłaca pełnej wysokości, b) w przypadku częściowego stałego 1) Świadczenie z tytułu zgonu w wysokości 100%. 2) Świadczenie z tytułu zgonu współch: a) małżonka w wysokości 100%, b) dziecka w wysokości 30%, c) noworodka Wariant podstawowy : 1) Świadczenie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wymienionych w tabeli. 2) Świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku w wysokości 25%. Umowę można zawrzeć w zakresie pełnym (całodobowym) lub ograniczonym. Wariant podstawowy: 1) Świadczenie z 1% za każdy 1%. 2) Świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem NW 50%. Umowa może być zawarta z pełnym lub ograniczonym czasem ochrony ubezpieczeniowej. Wariant I 1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w. 2) Świadczenie z będącego następstwem Ubezpieczenie w wersji podstawowej: 1) Świadczenia w razie zgonu :a ) Świadczenie w przypadku zgonu w wysokości przysługującego procentu z dnia zgonu b) Świadczenie funduszowe w wysokości łącznej wartości wszystkich jednostek zgromadzonych Umowa może zostać zawarta w zakresie pełnym lub ograniczonym. 1) Śmierć wskutek wypadku wysokości wskazanej w. 2) Trwały uszczerbek na (uszczerbki na wskazane w Tabeli nr 1)- system stałych

6 , ubezpieczyciel wypłaca taki procent, w jakim doznał stałego. 2) Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę jednorazowe wysokości 5% wypłaconego odszkodowania, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek NW doznał ponad 40% stałego, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu. Przez martwo urodzonego w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane w wysokości 20%, d) rodziców i małżonka w wysokości 20%, e) rodzeństwa w wysokości 10%. 3) Świadczenie z tytułu zgonu jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka w wieku do 18 Jeżeli wskutek wypadku doznał 100%, COMPENSA wypłaca wysokości. Z tytułu częściowego wskutek zaistniałego wypadku COMPENSA wypłaca odpowiedni procent zgodnie z tabelą stałych. Wariant rozszerzony: Obejmuje świadczenia określone w wariancie podstawowym oraz wybrane przez ubezpieczającego : 1) Ryzyka dodatkowe, takie jak zawał i udar mózgu, pod warunkiem że: a) choroby serca lub układu krążenia nie zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy oraz b) nie przekroczył 60 roku życia. wypadku albo zdarzenia objętego umową przy czym, jeżeli doznał 100% uszczerbku PZU S.A. wypłaca pełnej wysokości z określonej w, a w razie częściowego uszczerbku taki procent, w jakim doznał uszczerbku. 3) Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego na indywidualnym rachunku ustalonej na dzień zgonu (o ile były dokonywane wpłaty składki funduszowej lub dodatkowej składki funduszowej). 2) Świadczenie z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w w sytuacji wyboru opcji funduszem kapitałowym. z W przypadku ubezpieczeń dodatkowych: 1) Zgon kwocie stanowiącej iloczyn z wskazanej w oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju wskazanego w Tabeli nr 1. 3) Trwały uszczerbek na (uszczerbki na wskazane w Tabelach procentowego wskutek

7 określenie to rozumie się również jednorazowe wysokości 5% wypłaconego odszkodowania, wypłacane uprawnionemu z tytułu śmierci, jeżeli przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu. 3) Świadczenie z tytułu śmierci poniesionej bezpośrednio wskutek NW lub w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku uprawnionemu albo członkom rodziny (małżonek, lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie ich trwałej niezdolności do pracy, uniemożliwiające j rozpoczęcie pracy zarobkowej w wysokości 40%. 4) Świadczenie z tytułu urodzenia się ubezpieczonemu dziecka w wysokości 10%. Wariant standardowy : 1) Świadczenie z tytułu częściowego : a) odpowiedni procent zgodnie z tabelą stałych, jeżeli zakres zostanie ograniczony (wiąże się to ze zniżką składki), b) jeżeli wskutek wypadku doznał częściowego, COMPENSA 2) Świadczenia dodatkowe takie, jak: a) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 0,1% za każdy dzień niezdolności do pracy, nie więcej niż 30 zł dziennie, maksymalnie przez 90 dni, b) koszty leczenia w wysokości do 30%, c) zadośćuczynienie za ból w wysokości 10%, d) świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 5000 zł. 4) Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 5000 zł. Wariant II: 1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w w następstwie wypadku oprócz świadczenia z tytułu umowy grupowego Gerling wypłaci wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 2) Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 3) Uszczerbek na w następstwie wypadku wysokości wypadku ) system proporcjonalnych kwocie stanowiącej iloczyn z wskazanej w oraz wysokości procentowego. 4) Trwały uszczerbek na (uszczerbki na wskazane w Tabelach procentowego wskutek

8 dzieci, rodzice lub inni ustawowi spadkobiercy) przysługuje jednorazowe świadczenie z tego tytułu w wysokości 50%. Świadczenia dodatkowe (mogą przysługiwać ubezpieczonemu, z wyjątkiem członków najbliższej rodziny, za opłatą dodatkowej składki): 1) Świadczenia z tytułu stałego lub śmierci spowodowanej NNW, których wypłaca taki procent, w jakim doznał uszczerbku, c) jeżeli zakres został rozszerzony o świadczenia progresywne i została opłacona dodatkowa składka, wysokość świadczenia ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn procentu, określonej w i współczynnika progresji według tabeli. 2) Świadczenie z pracy w wysokości 80%, e) świadczenie szpitalne w wysokości 0,15%, nie więcej niż 30 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie przez 90 dni, f) koszty pochówku w wysokości 50%. wyniku wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w. 2) Świadczenie z będącego będącym następstwem wypadku albo zdarzenia objętego umową ustalane progresywnie. Wysokość świadczenia stanowi iloczyn z uszczerbku określonej w, wynikającej z wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej określonego w grupowego, z uwzględnieniem limitów podanych w Tabeli Limitów stanowiącej załącznik nr 1 do OWU tego dodatkowego. Do wyboru jest osiem wariantów ochrony ubezpieczeniowej. 4) Wystąpienie poważnego zachorowania: W przypadku, kiedy ubezpieczenie nie jest zawierane w systemie pakietowym przysługuje wypadku ) system progresywnych kwocie stanowiącej iloczyn z wskazanej w, wysokości procentowego oraz wskaźnika progresji. Wysokość wskaźnika progresji zależy od wysokości procentowego i wynosi odpowiednio: a) 1,0 dla

9 bezpośrednią przyczyną był: - zawał serca - udar mózgu - paraliż. 2) Zwrot udokumentowany ch kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w wysokości 10% 3) Zwrot udokumentowany ch kosztów leczenia NNW w kraju w wysokości do 10%. 4) Zwrot udokumentowany ch kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w tytułu śmierci wskutek wypadku w wysokości 50 %. 3) Zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych do wysokości 15%, nie więcej jednak niż 4500 zł. 4) Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 15%, wysokości oraz wskaźnika progresji. Wysokość wskaźnika progresji uzależniona jest od wysokości uszczerbku i wynosi: a) przy uszczerbku do 25% - 1,00, b) przy uszczerbku powyżej 25% do 50% - 1,50, c) przy uszczerbku powyżej 50% do 65% - 2,00 d) przy uszczerbku powyżej 65% do 85% - 2,50, e) przy uszczerbku powyżej 85% do wysokości: a) 50%, jeżeli wypłata świadczenia z tytułu wystąpienia u poważnego zachorowania dokonywana jest po raz pierwszy, b) 30%, jeżeli wypłata świadczenia z tytułu wystąpienia u poważnego zachorowania dokonywana jest po raz kolejny. Przy tym rodzaju w systemach pakietowych świadczenie wypłacane jest w wysokościach określonych w uszczerbków na nie większych niż 25%, b) 1,5 dla uszczerbków powyżej 25% do 45%, c) 2,0 dla uszczerbków powyżej 45% do 65%, d) 2,5 dla uszczerbków na powyżej 65% do 85%, e) 3,0 dla uszczerbków powyżej 85% do 100%. 5) Złamanie kwocie stanowiącej iloczyn z tytułu złamania wskazanej w oraz wskaźnika

10 wysokości do 20%. 5) Zasiłek dzienny za udokumentowany okres pobytu w szpitalu w związku z NW przysługuje od dnia przyjęcia do szpitala przez okres nie dłuższy niż 30 dni, w wysokości 0,5 dziennie. jednak nie więcej niż 4500 zł. Za opłatą dodatkowej składki zakres może zostać rozszerzony o: a) świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu, b) świadczenia progresywne odpowiadające procentowi z zastosowaniem współczynnika progresji, zgodnie z tabelą, c) dodatkowe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - w wysokości 50% ; 100% - 3,00. 3) Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 5000 zł. 4) Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 5000 poszczególnych Tabelach. 5)Ubezpieczenie szpitalne: a) Zakres podstawowy: - świadczenie z tytułu hospitalizacji, - świadczenie z tytułu operacji, - świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. b) Zakres rozszerzony: - świadczenia wymienione przy zakresie podstawowym, - świadczenie z tytułu rekonwalescencji, - świadczenie z tytułu operacji wymienionej w Tabeli Świadczeń procentowego ustalonego dla danego rodzaju złamania wskazanego w Tabeli nr 2. 6) Oparzenie jeżeli w następstwie wypadku uległ oparzeniu co najmniej II stopnia, Commercial Union zobowiązane będzie do zapłaty świadczenia ubezpieczeniowe go w kwocie stanowiącej iloczyn z tytułu oparzenia wskazanej w oraz wskaźnika

11 świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że w dniu zaistnienia wypadku wykonywał pracę. Jeżeli wskutek wypadku doznał 100%, COMPENSA wypłaca wysokości. Wariant luksusowy : 1) Świadczenia wymienione przy wariancie standardowym, z zł. Wariant III: 1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w. 2) Świadczenie z będącego następstwem wypadku albo zdarzenia objętego umową przy czym, jeżeli doznał 100% uszczerbku PZU S.A. wypłaca nr 2 stanowiącej Załącznik nr 2 do OWU niniejszego dodatkowego, - świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium. 6) Niezdolność do pracy: a) świadczenie związane z przyznaniem renty ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczonej bezterminowo, jeżeli przyczyną powstania niezdolności do pracy był wypadek w wysokości 200%, b) świadczenie związane z przyznaniem renty ZUS z tytułu całkowitej procentowego ustalonego dla danego rodzaju oparzenia wskazanego w Tabeli nr 3. 7) Pobyt w szpitalu jeżeli wskutek wypadku przebywał w szpitalu dłużej niż 3 dni, Commercial Union zobowiązane jest do zapłaty świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Wysokość dziennego świadczenia ustalana jest jako iloraz i 364 dni (2

12 tym, że: a) COMPENSA wypłaca uprawnionemu świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100%. b) Wysokość świadczenia z tytułu częściowego jest następująca: - odpowiedni procent zgodnie z tabelą stałych, jeżeli zakres zostanie ograniczony (wiąże się to ze zniżką składki), - jeżeli pełnej wysokości z określonej w, a w razie częściowego uszczerbku, taki procent, w jakim doznał uszczerbku, z wyłączeniem odpowiedzialnośc i PZU S.A. w zakresie świadczenia z niższego lub równego 20%. 3) Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego niezdolności do pracy orzeczonej bezterminowo, jeżeli przyczyną powstania niezdolności do pracy była inna niż wypadek w wysokości 100%, c) świadczenie związane z przyznaniem renty ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy (renta okresowa) w wysokości 50%. 7) Niezdolność do pracy w następstwie wypadku wysokości z tygodnie). Wysokość przysługującego świadczenia stanowi iloczyn dziennego świadczenia i liczby dni, które spędził w szpitalu. 8) Trwała niezdolność do pracy wysokości. 9) Czasowa niezdolność do pracy zapłata świadczenia za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy przez maksymalny okres 90 dni od daty zajścia wypadku.

13 wskutek wypadku doznał częściowego, COMPENSA wypłaca taki procent, w jakim doznał uszczerbku, - jeżeli zakres został rozszerzony o świadczenia progresywne i została opłacona dodatkowa składka, wysokość świadczenia ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn procentu, nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 10 tys. zł. 4) Zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Wariant IV: 1) Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w tytułu niniejszego dodatkowego. 8) Czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku: a) przypadku niezdolności trwającej od 3 do 16 dni w wysokości 2%, nie więcej jednak niż 400 zł, b) przypadku niezdolności trwającej od 17 do 30 dni w wysokości 4%, nie więcej jednak niż 800 zł, c) przypadku Wysokość dziennego świadczenia ustalana jest jako iloraz z tytułu czasowej niezdolności do pracy wskazanej w i 90 dni. 10) Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zwrot kosztów do wysokości. 11) Koszty leczenia zwrot do wysokości. 12) Zawał serca i udar mózgu rodzaje i

14 określonej w i współczynnika progresji według tabeli. c) Zwrot kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych do wysokości 20%, nie więcej jednak niż 6000 zł. d) Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 20%, nie więcej jednak niż 6000 zł. 2) Zwrot kosztów wyniku wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości określonej w. 2) Świadczenie z tytułu całkowitego inwalidztwa będącego następstwem wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości 100% z określonej w. 3) Świadczenie z niezdolności trwającej ponad 30 dni w wysokości 8%, nie więcej jednak niż 1600 zł. 9) Czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku przy pracy: a) niezdolność od 3 do 16 dni wysokości 2%, nie więcej jednak niż 400 zł, b) niezdolność od 17 do 30 dni wysokości 4%, nie więcej jednak wysokość ustala się według zasad określonych OWU oraz powyższych klauzulach.

15 leczenia - do wysokości 20 % nie więcej jednak niż zł. 3) Dzienne świadczenie szpitalne - COMPENSA wypłaca dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 0,3%, nie więcej jednak niż 100 zł za dzień, jeżeli przebywał w szpitalu co najmniej 5 dni, za cały okres pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż 90 dni od daty zaistnienia wypadku oraz pod warunkiem będącego następstwem wypadku za wymienione w Tabeli rodzaje uszkodzenia ciała i w określonej w niej wysokości. 4) Zwrot poniesionych kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 10 tys. zł. 5) Zwrot poniesionych na terytorium RP niż 800 zł, c) niezdolność trwająca ponad 30 dni wysokości 8%, nie więcej jednak niż 1600 zł. 10) Urodzenie się dziecka wysokości (maksymalnie 4000 zł). 11) Wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka : a) wysokości 30%, jeżeli wypłata świadczenia z

16 dostarczenia COMPENSIE karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 4) Zwrot kosztów operacji plastycznych - do wysokości 20 %, nie więcej jednak niż zł. 5) Zwrot kosztów ratownictwa - do wysokości 15%, nie więcej jednak niż zł. Za opłatą dodatkowej składki zakres może zostać rozszerzony o: a) świadczenie z kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% z, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Na wniosek ubezpieczająceg o, za opłatą dodatkowej składki, do umowy mogą być włączone następujące ryzyka: 1) Następstw zawałów serca oraz krwotoków śródmózgowych, 2) Następstw chorób tropikalnych, 3) NNW lub zdarzeń objętych tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania dokonywana jest po raz pierwszy, b) wysokości 15%, jeżeli wypłata świadczenia z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania dokonywana jest po raz kolejny. 12) Osierocenie dziecka przez wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 13) Zgon małżonka

17 tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu, b) świadczenia progresywne odpowiadające procentowi z zastosowaniem współczynnika progresji, zgodnie z tabelą, c) dodatkowe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - w wysokości 50% ; świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że w dniu zaistnienia wypadku wykonywał pracę. umową powstałych na skutek aktów terrorystycznych, 4) NNW lub zdarzeń objętych umową powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego poza granicami RP; oraz następujące świadczenia dodatkowe: 5) Zwrot kosztów leczenia NNW lub zdarzeń objętych umową, poniesionych na terytorium RP, 6) Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej w następstwie wypadku wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 14) Zgon małżonka wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 15) Zgon rodzica wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego, maksymalnie 4000 zł.

18 Jeżeli wskutek wypadku doznał 100%, COMPENSA wypłaca wysokości. nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową z zastrzeżeniem, że zasiłek dzienny może być włączany do umów z rocznym okresem dla osób pracujących zawodowo. Zasiłek dzienny wypłacany jest maksymalnie przez okres 60 dni. 7) Dieta szpitalna (wypłacana przez maksymalny okres 60 dni). Niezależnie od objętych umową, PZU S.A. zwraca 16) Zgon rodzica małżonka wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego, maksymalnie 4000 zł. 17) Zgon dziecka wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego, maksymalnie 4000 zł. 18) Zakażenie wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej

19 ubezpieczonemu niezbędne, udokumentowan e wydatki poniesione na przejazdy w kraju do wskazanych przez PZU S.A. lekarzy lub na obserwację kliniczną oraz koszty badań lekarskich zleconych przez wskazanych przez PZU S.A. lekarzy, wymaganych dla uzasadnienia zgłoszonych roszczeń. wysokości z tytułu niniejszego dodatkowego. 19) Niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do OWU niniejszego dodatkowego. 20) Niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy wysokość określona jest w Załączniku nr 1 do OWU niniejszego dodatkowego. Warunki zawarcia Umowa może być Umowy Umowa Umowę Umowa

20 umowy zawarta pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem: 1) u pracodawców zatrudniających do 10 osób wszystkich zatrudnionych, 2) u pozostałych pracodawców co najmniej 25% wszystkich zatrudnionych, 3) proponowaną wysokość, 4) ilość ch. zawiera się z zakładami pracy, w których do przystąpi: 1) 100% zatrudnionych jeżeli zakład zatrudnia od 5 do 15 pracowników, 2) 75% zatrudnionych jeżeli zakład zatrudnia od 16 do 500 pracowników, 3) 60% zatrudnionych jeżeli zakład zatrudnia powyżej 500 pracowników. grupowego musi być zawarta w takim samym wariancie i zakresie dla każdego. w wariancie rozszerzonym zawiera się pod warunkiem: a) ustalenia rocznego okresu, b) opłacenia dodatkowej składki za wybrane ryzyka lub świadczenia dodatkowe, c) ustalenia jednakowego zakresu, zarówno dla podstawowych, jak i ryzyk lub dodatkowych. Umowa grupowego jest zawierana powyżej 5 osób. W ubezpieczeniu jest zawierana, jeśli do przystąpią co najmniej 3 osoby. W przypadku umów w systemie pakietowym: 1) Umowa może zostać zawarta w danym Rozmiarze, jeśli do przystąpi: a) w zakładach pracy zatrudniających od 3 do 15 pracowników minimum 75% ogółu zatrudnionych, nie mniej jednak niż 3 osoby, b) w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 15

21 grupowym do wszystkich ch stosuje się jednakowe zakresy, rodzaje i wysokości sum. pracowników minimum 50% ogółu zatrudnionych, nie mniej jednak niż 12 osób. 2) Umowa może być zawarta w danym Pakiecie, jeżeli do przystąpi w danej grupie zawodowej: a) w zakładach pracy zatrudniających od 3 do 15 pracowników minimum 75% z danej grupy zawodowej, nie mniej jednak niż 3 osoby, b) w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 15 pracowników minimum 50% z danej grupy

22 zawodowej, nie mniej jednak niż 12 osób, 3) Umowa może obejmować ochroną pracowników administracyjnych w odpowiednim pakiecie, jeżeli do przystąpi: a) w zakładach pracy zatrudniających od 3 do 15 pracowników minimum 75% pracowników administracyjnych, nie mniej jednak niż 3 osoby, b) w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 15 pracowników minimum 50% pracowników

23 Okres Suma 12 miesięcy 12 miesięcy (umowa przedłuża się automatycznie na następny okres, o ile na 3 miesiące przed końcem okresu żadna ze stron jej nie wypowie) Jednakowa dla każdego od 2 tys. do 30 tys. zł. Suma dla każdego członka najbliższej rodziny pracownika stanowi 50% Sumę określa się w ubezpieczenie i jest ona jednakowa dla wszystkich ch w danej grupie pracowników. Suma jednakowa dla każdego z ch. Suma określona w nie może być niższa niż zł. Suma stanowi wielokrotność zł. 1 rok, chyba że umowę zawarto na okres krótszy Wysokość określa ubezpieczający. Umowę zawiera się na czas nieokreślony, okres roczny lub krótszy od roku. Sumy dla poszczególnych rodzajów wskazane w, określone są przez PZU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczającym. Minimalna suma z tytułu 100% administracyjnych, nie mniej jednak niż 3 osoby. Umowa zawierana jest na okres 1 roku. Suma jest każdorazowo dostosowywana do sytuacji i potrzeb ch. Może ona być określana jako: a) jednakowa kwota dla wszystkich pracowników w ramach danej grupy, b) jednakowa Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Sumy dla każdego z ch z tytułu poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowy ch wskazane są w. W razie zawarcia umowy w formie

24 uzgodnionej dla pracownika. oraz z tytułu śmierci nie może być niższa niż 2000 zł. Maksymalna suma z tytułu 100% oraz z tytułu śmierci nie może być wyższa niż: a) 100 tys. zł w wariancie I oraz w wariancie II, b) 200 tys. zł w wariancie III oraz w wariancie IV. wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Minimalna suma określona jest na poziomie 3000 zł. bezimiennej w stosunku do wszystkich osób objętych umową obowiązuje ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz te same wysokości sum. W uzasadnionych przypadkach Centrala PZU S.A. może wyrazić zgodę na wyższą sumę.

25 Zwyżki/zniżki składek 1) Ubezpieczenie grupy liczącej od 11 do 100 osób 5% zniżki składki. 2) Ubezpieczenie grupy liczącej od 101 do 300 osób 10% zniżki składki. 3) Ubezpieczenie grupy liczącej od 301 do 500 osób 15% zniżki składki. 4) Ubezpieczenie grupy liczącej powyżej 500 osób 20% zniżki składki. 5) Każdy roczny bezszkodowy przebieg 5% zniżki, nie więcej jednak niż 20 %. 6) Ubezpieczenie Zniżka składki w przypadku ograniczenia zakresu w przypadku wariantu standardowego lub luksusowego (ograniczenie przy częściowym trwałym ). 1) Obniżka albo podwyżka składki w zależności od przebiegu. 2) Obniżka składki w zależności od wielkości grupy. Składka ustalana jest także indywidualnie dla każdego zakładu pracy i składa się z dwóch części: 1) ochronnej jej wysokość zależy od, wybranego zakresu ochrony, liczby ch, ich wieku, płci oraz charakteru wykonywanej pracy, 2) inwestycyjnej w wysokości minimum 25 zł miesięcznie od osoby zależy jedynie od oczekiwanej wysokości świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w Składkę oblicza się na podstawie taryfy składek, z uwzględnieniem wysokości sum dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowy ch, zakresu, okresu udzielanej ochrony, systemu z, zawodu wykonywanego przez ch oraz liczby ch. Wysokość składki może być również ustalona w drodze indywidualnych negocjacji ubezpieczającego z Commercial Union.

26 Wypłata świadczenia osób, które ukończyły 65 lat 30% zwyżki składki.. Bonifikaty: 1) Płatność składki roczna 6% bonifikaty. 2) Płatność składki półroczna 4% bonifikaty. 3) Płatność składki kwartalna 2% bonifikaty. W kwestiach bezspornych w ciągu 30 dni od zawiadomienia o szkodzie i złożeniu stosownych dokumentów, a w kwestiach spornych w okresie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności zdarzenia (przy czym ubezpieczyciel zachowuje należytą staranność).

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu Od maja 2016 roku funkcjonuje Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana przez Brokera Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2019/2020 Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 019/00 Ubezpieczenie Oświata zmiany w OWU Cel zmiany: Uatrakcyjnienie oferty pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy

Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu dedykowana dla lekarzy Od lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019 Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019 Zmiany w ofercie 2018 vs 2017 zakres podstawowy Świadczenia Oferta 2017/2018 Oferta 2018/2019 NNW świadczenia podstawowe: Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2018/2019. I. Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z POLISY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków I. POWIADAMIANIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZŁOŻONA PRZEZ GOTHAER TU S.A

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZŁOŻONA PRZEZ GOTHAER TU S.A Szanowna Pani Dyrektor mgr Kamila Prange Szanowna Rada Rodziców Zespół Szkół Nr 3 ul. Sieradzka 54 98-300 Wieluń OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. ZAWARLIŚMY W PZU SA - INSPEKTORAT W OPOLU, ul. OZIMSKA

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. mają przyjemność zaproponować Program Ubezpieczeniowy WARTA TWOJA RODZINA. WARTA to jeden

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia Szanowne koleżanki i koledzy, Przedstawiamy nową ofertę Generali Życie T.U. S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Szanowny Pan Dyrektor mgr Józef Belgrau Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo ul. Szkolna 2 83-330 Żukowo OŚWIATA OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Miejski Zespół Szkół w Annopolu, Annopol, ul. Kościuszki 8 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Edward Kędziora, tel. 601-868-156 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU

WYBRANE OPCJE DODATKOWE 16 RÓŻNYCH OPCJI DODATKOWYCH POMOC REHABILITACYJNA DLA PRACOWNIKA PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRY W WYNIKU Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 19 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie I. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2018/2019 Nr oferty KTŁ/0660/0237/05/2018 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia

Oferta Ubezpieczenia Oferta Ubezpieczenia NWW w Ergo Hestii na rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PIEKOSZOWIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 110 26-065 PIEKOSZÓW Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy Bielsko-Biała, dn. 11 czerwca 2015 r. OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU Zalety ubezpieczenia nw młodzieży szkolnej w Interrisk TU SA: - świadczenie 1,5% su za wystąpienie nie skutkującego uszczerbkiem

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group edu Plus program ochrony ubezpieczeniowej dla placówek oświatowych Gminy Podegrodzie na rok szkolny 2016/ 2017 ŚWIADCZENIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego

GRUPA I Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACH 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 27 lutego 1990)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 27 lutego 1990) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (dotyczy umów ubezpieczenia zawartych od 27 lutego 1990) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (obwieszczone przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice, 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Osoba odpowiedzialna za kontakt: KMITA FELICJA, tel. 501516601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/ S t r o n a OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 S t r o n a PROGRAM UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019 Warszawa, 2018-06-08 I. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2017 / 2018 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/24/04/2017 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja ubezpieczenia Kod dokumentu: 571_0117 Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja Spis treści Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja 2 I. TWOJE UBEZPIECZENIE 2. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska Łódź. Szanowni Państwo,

Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska Łódź. Szanowni Państwo, Łódź, 10 czerwca 2019 r. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Gdańska 132 90-520 Łódź Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT PROGRAM UBEZPIECZENIA NW zawodników klubu sportowego Członka PZT Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował dla klubów

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia. W następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego umowa ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Jabłonna. Rok szkolny 2016

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo