I.Data zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego; oznaczenie stron Nowego Porozumienia Trójstronnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I.Data zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego; oznaczenie stron Nowego Porozumienia Trójstronnego"

Transkrypt

1 :04 MCI CAPITAL SA Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego Raport bieżący 8/2016 MCI Capital S.A. (poprzednio MCI Management S.A.) ("MCI") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 roku weszło w życie zawarte w dniu 23 grudnia 2014 r. przez Private Equity Managers S.A. ("PEM"), MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI") oraz MCI porozumienie trójstronne ("Nowe Porozumienie Trójstronne"), regulujące zasady współpracy stron Porozumienia w zakresie objętym jego przedmiotem. Tym samym, na mocy porozumienia z dnia 23 grudnia 2014 r., zawartego pomiędzy PEM, MCI oraz TFI, z dniem wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego, rozwiązaniu uległo porozumienie trójstronne zawarte w dniu 12 listopada 2013 r. pomiędzy PEM, MCI oraz TFI ("Dotychczasowe Porozumienie Trójstronne"). I.Data zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego; oznaczenie stron Nowego Porozumienia Trójstronnego Nowe Porozumienie Trójstronne zostało zawarte w dniu 23 grudnia 2014 r. przez PEM, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("TFI") oraz MCI Capital S.A. (poprzednio MCI Management S.A.) ("MCI"). II.Przedmiot Nowego Porozumienia Trójstronnego Przedmiot Nowego Porozumienia Trójstronnego jest następujący: 1)Zapewnienie utrzymania przez okres obowiązywania Nowego Porozumienia Trójstronnego łącznego zaangażowania MCI oraz podmiotów zależnych od MCI (w rozumieniu Ustawy o ofercie; dalej: "Podmioty Zależne od MCI") w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, istniejących w dniu zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego ("Fundusze"). Na mocy Nowego Porozumienia Trójstronnego MCI zobowiązało się, że w okresie trwania Nowego Porozumienia Trójstronnego, MCI ani żaden Podmiot Zależny od MCI nie zażądają dokonania wypłat przez Fundusze tytułem wykupienia certyfikatów inwestycyjnych lub tytułem wypłaty przychodów ze zbycia lokat

2 Funduszy, lub tytułem wypłaty dochodów osiągniętych przez Fundusze, za wyjątkiem określonych w Nowym Porozumieniu Trójstronnym przypadków, mianowicie: - możliwość żądania dokonania wypłat przez Fundusze tytułem wykupienia certyfikatów inwestycyjnych lub tytułem wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszy, lub tytułem wypłaty dochodów osiągniętych przez Fundusze do poziomu nie wyższego niż 20% łącznej wartości objętych i opłaconych przez MCI oraz Podmioty Zależne od MCI certyfikatów inwestycyjnych (obliczanej na koniec każdego kwartału kalendarzowego, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów danego Funduszu, sporządzonej przez ten Fundusz zgodnie z postanowieniami jego statutu, dalej: "Limit Wypłat"). Po otrzymaniu od Funduszy przez MCI lub Podmioty Zależne od MCI wypłat w wysokości 20% łącznej wartości objętych i opłaconych przez MCI i Podmioty Zależne od MCI certyfikatów inwestycyjnych - obliczonej zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, ("Zrealizowany Limit Wypłat"), MCI lub Podmioty Zależne od MCI będą miały prawo złożenia kolejnego żądania dokonania wypłaty do wysokości Limitu Wypłat, pod warunkiem, iż przed dniem złożenia takiego kolejnego żądania dokonania wypłaty (w tym pierwszego z takich żądań) MCI lub Podmioty Zależne od MCI dokonają wpłat do dowolnego z Funduszy (lub dowolnych Funduszy) tytułem objęcia certyfikatów inwestycyjnych takiego Funduszu (lub Funduszy) w wysokości odpowiadającej wartości Zrealizowanego Limitu Wypłat; - możliwość realokacji środków pomiędzy Funduszami przy założeniu, że środki pochodzące z wypłat w ramach realokacji (wypłat przez Fundusze tytułem wykupienia certyfikatów inwestycyjnych lub tytułem wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszy, lub tytułem wypłaty dochodów osiągniętych przez Fundusze) zostaną ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych Funduszy, na które przypada wynagrodzenie za zarządzanie (pobierane przez TFI od wartości aktywów netto przypadającej na te certyfikaty inwestycyjne) nie niższe niż w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, z którego dokonywana jest wypłata w ramach realokacji, przy czym od dnia 1 maja 2015 r. żądania realokacji w odniesieniu do wypłat o wartości nie wyższej niż 40% łącznej wartości posiadanych i opłaconych przez MCI i Podmioty Zależne od MCI certyfikatów inwestycyjnych Funduszy może zawierać zobowiązanie MCI lub Podmiotów Zależnych od MCI do objęcia certyfikatów inwestycyjnych w odniesieniu do których wynagrodzenie za zarządzanie pobierane przez TFI od wartości aktywów netto przypadającej na te certyfikaty inwestycyjne będzie niższe niż wynagrodzenie za zarządzanie pobierane przez TFI od wartości aktywów netto przypadającej na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, z którego dokonywana jest wypłata w ramach realokacji. Powyższe zobowiązanie do niedokonywania wypłat przez Fundusze nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do enumeratywnie wskazanych w Nowym Porozumieniu Trójstronnym przypadkach szczególnych, w szczególności dotyczących obsługi bieżących zobowiązań MCI lub Podmiotów Zależnych od MCI, takich jak:

3 - zobowiązanie MCI lub dowolnego Podmiotu Zależnego od MCI do wykupu (w tym przedterminowego wykupu) wyemitowanych przez MCI lub Podmioty Zależne od MCI przed dniem zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego obligacji lub spłaty (w tym przedterminowej spłaty) pożyczki lub kredytu lub wykupu (w tym przedterminowego) wykupu (spłaty) innych niż obligacje dłużnych instrumentów finansowych - do wartości stanowiącej kwotę, którą MCI lub Podmioty Zależne od MCI zobowiązane są zapłacić na podstawie powyższych tytułów prawnych; lub - zobowiązanie MCI lub dowolnego Podmiotu Zależnego od MCI do wykupu (w tym przedterminowego wykupu) wyemitowanych przez MCI lub Podmioty Zależne od MCI po dniu zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego obligacji lub spłaty (w tym przedterminowej spłaty) pożyczki lub kredytu lub wykupu (w tym przedterminowego) wykupu (spłaty) innych niż obligacje dłużnych instrumentów finansowych - do wartości stanowiącej kwotę, którą MCI lub Podmioty Zależne od MCI zobowiązane są zapłacić na podstawie powyższych tytułów prawnych w odniesieniu tych obligacji, pożyczek, kredytów, lub innych instrumentów dłużnych, z których środki zostały przez MCI (lub Podmioty Zależne od MCI) zainwestowane w Fundusze lub w spółki, których akcje lub udziały stanowią aktywa któregokolwiek Funduszu, - zobowiązanie MCI lub dowolnego Podmiotu Zależnego od MCI do zapłaty zaciągniętych przez MCI lub Podmioty Zależne od MCI zobowiązań (w tym warunkowych) - do kwoty (słownie pięćdziesiąt milionów) złotych w całym okresie obowiązywania Nowego Porozumienia Trójstronnego; lub - zobowiązanie MCI lub dowolnego Podmiotu Zależnego od MCI do zapłaty z tytułu poręczenia lub gwarancji (lub innych form odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich) udzielonych przez MCI lub Podmioty Zależne od MCI zabezpieczających wykonanie zobowiązań PEM, któregokolwiek Funduszu lub spółki, której akcje lub udziały stanowią aktywa któregokolwiek Funduszu - do wartości środków pieniężnych, do wypłaty których zobowiązany jest MCI lub Podmioty Zależne od MCI; lub - w każdym roku kalendarzowym, na potrzeby pokrycia kosztów operacyjnych MCI - do kwoty (słownie pięć milionów) złotych na dany rok kalendarzowy; lub - w każdym roku kalendarzowym, na potrzeby wypłaty przez MCI lub dowolny Podmiot Zależny od MCI dywidendy - do kwoty odpowiadającej wartości 5% kapitałów własnych grupy kapitałowej MCI (ustalanej na datę zgłoszenia żądania dokonania wypłaty) rocznie; gdzie wartość takich wypłat ustalana jest według ostatniej dostępnej wyceny aktywów Funduszu (lub Funduszy) poprzedzającej złożenie żądania dokonania wypłaty, sporządzonej (zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu) przez Fundusz (lub Fundusze), których dotyczy to żądanie.

4 2)Zapewnienie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszy przez okres obowiązywania Nowego Porozumienia Trójstronnego wyłącznie przez PEM, MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna ("MCI Sp. j.") lub inne podmioty zależne od PEM w rozumieniu Ustawy o ofercie; dalej: "Podmioty Zależne od PEM". Na mocy Nowego Porozumienia Trójstronnego TFI zagwarantowało, że w okresie obowiązywania Nowego Porozumienia Trójstronnego PEM, MCI Sp. j. lub inne Podmioty Zależne od PEM nie zostaną zastąpione przez inne podmioty jako zarządzający portfelami inwestycyjnych Funduszy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Nowego Porozumienia Trójstronnego zostanie uprzednio skutecznie wypowiedziane przez MCI lub TFI z ważnych powodów, szczegółowo określonych w treści Nowego Porozumienia Trójstronnego. Powyższe zobowiązanie będzie miało zastosowanie również przypadku, gdyby nastąpiło przejęcie zarządzania którymkolwiek z Funduszy przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych na podstawie umowy, o której mowa w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 3)Zobowiązanie MCI, że przez okres obowiązywania Nowego Porozumienia Trójstronnego MCI oraz Podmioty Zależne od MCI będą głosować, jako uczestnik / uczestnicy zgromadzenia inwestorów lub członek / członkowie rady inwestorów każdego z ww. funduszy inwestycyjnych (o ile będzie to leżeć w kompetencjach odpowiednio zgromadzenia inwestorów lub rady inwestorów danego Funduszu) przeciwko: - zmianom statutów tych Funduszy, skutkującym obniżeniem wysokości TFI za wynagrodzenia zarządzanie portfelami MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, pobieranego przez TFI od wartości aktywów netto wskazanych powyżej Funduszy ("Wynagrodzenie") w sposób uniemożliwiający pobranie Wynagrodzenia w wysokości określonej w Nowym Porozumieniu Trójstronnym, - połączeniu, przekształceniu oraz likwidacji ww. Funduszy, jak również zmianom statutów tych Funduszy, skutkujących przejęciem zarządzania tymi Funduszami przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, chyba że takie połączenie, przekształcenie, likwidacja lub zmiana statutu nie doprowadzi do obniżenia wysokości Wynagrodzenia w sposób uniemożliwiający pobranie Wynagrodzenia w wysokości określonej w Nowym Porozumieniu Trójstronnym lub zastąpienia PEM, MCI Sp. j. lub innych Podmiotów Zależnych od PEM przez inny podmiot jako zarządzającego portfelami inwestycyjnych Funduszy. W Nowym Porozumieniu Trójstronnym jego strony określiły szczegółowo sposób obliczania Wynagrodzenia. Wysokość stałego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z Nowym Porozumieniem Trójstronnym, będzie ustalana co najmniej na poziomie: - w przypadku Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.: 2% wartości aktywów netto tego subfunduszu rocznie,

5 - w przypadku Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.: 2,75% wartości aktywów netto tego subfunduszu rocznie, - w przypadku funduszu MCI.CreditVentures 2.0. FIZ: 1% wartości aktywów netto tego funduszu rocznie. Wysokość zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z Nowym Porozumieniem Trójstronnym, zależna będzie od wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu lub odpowiednio funduszu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu dokonywanych wypłat dochodów i przychodów. 4)Zobowiązanie stron Nowego Porozumienia Trójstronnego, że po dniu 31 października 2018 r. podejmą w dobrej wierze negocjacje oraz doprowadzą do ustalenia nowych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 5)Zagwarantowanie MCI prawa do obejmowania przez MCI lub podmiot wskazany przez MCI do 50% certyfikatów inwestycyjnych pierwszej emisji, emitowanych przez każdy fundusz inwestycyjny tworzony przez TFI po dniu wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego. W Nowym Porozumieniu Trójstronnym określone zostały szczegółowe procedury w zakresie realizacji powyższych zapewnień. III.Treść warunku wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego Warunkiem wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego było m.in. spełnienie warunku polegającego na tym, że osoba wskazana przez MCI zostanie powołana na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe następujących podmiotów: PEM, TFI oraz Podmiotu Zależnego od PEM zarządzającego portfelem inwestycyjnym odpowiednio danego Funduszu lub Funduszy lub, w razie gdyby podmioty te nie miały zarządów - w podmiotach, które zgodnie z przepisami prawa uprawnione są do reprezentowania ww. podmiotów (wspólników/ komplementariuszy etc.). IV.Informacja o spełnieniu warunku wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego Warunek, o którym mowa w pkt III powyżej, został spełniony w dniu 29 stycznia 2015 r. V.Data zawarcia Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego; oznaczenie stron Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego Dotychczasowe Porozumienie Trójstronne zostało zawarte w dniu 11 listopada 2013 r. przez PEM, TFI oraz MCI.

6 VI.Data rozwiązania umowy Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego Na mocy porozumienia z dnia 23 grudnia 2014 r., zawartego pomiędzy PEM, MCI oraz TFI, z dniem wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego, tj. w dniu 29 stycznia 2016 r. rozwiązaniu uległo Dotychczasowe Porozumienie Trójstronne. VII.Oznaczenie przedmiotu Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego Przedmiotem Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego było zapewnienie: a)utrzymania przez okres obowiązywania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego łącznego zaangażowania MCI oraz podmiotów zależnych od MCI w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych utworzonych przez TFI, co najmniej na poziomie określonym w następnym akapicie; b)zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a), przez okres obowiązywania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego wyłącznie przez Emitenta, MCI Asset Management sp. j. z siedzibą w Warszawie ("MCI AM sp. j."), ImmoPartners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asset Management Spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ("IP S.K.A.") lub inne podmioty zależne od PEM, na zasadach określonych w następnym akapicie; c)utrzymania stawek Wynagrodzenia (zdefiniowanego poniżej) co najmniej na poziomie i na zasadach określonych poniżej w okresie obowiązywania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego; d)prawa MCI do obejmowania przez MCI lub podmiot wskazany przez MCI do 50% certyfikatów inwestycyjnych pierwszej emisji w funduszach inwestycyjnych tworzonych przez TFI (po wejściu w życie Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego). Na mocy Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, MCI zobowiązało się, że w okresie trwania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego nie zażąda dokonania wypłat przez fundusze inwestycyjne, o których mowa w lit. a), tytułem wykupienia certyfikatów inwestycyjnych lub tytułem wypłaty przychodów osiągniętych przez te fundusze (gdzie wartość takich wypłat ustalana jest według wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, według której ustalona została kwota podlegająca wypłacie), o takiej wartości, która spowodowałaby spadek na okres dłuższy niż jeden miesiąc łącznej wartości objętych przez MCI lub podmioty zależne od MCI certyfikatów inwestycyjnych poniżej poziomu 20% łącznej wartości objętych przez MCI lub podmioty zależne od MCI certyfikatów inwestycyjnych, określonej na koniec kwartału

7 kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym dokonywana jest wypłata, według ostatnio dostępnych wycen sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, o których mowa w lit. a), emitujące certyfikaty inwestycyjne. Ponad powyższe, TFI zobowiązało się na mocy Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, że w okresie jego obowiązywania, Emitent, MCI AM sp. j., IP S.K.A. lub inne podmioty zależne od PEM nie zostaną zastąpione jako zarządzający portfelami inwestycyjnymi ww. funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Dotychczasowe Porozumienie Trójstronne zostało uprzednio wypowiedziane z ważnych powodów, określonych szczegółowo w Dotychczasowym Porozumieniu Trójstronnym. W Dotychczasowym Porozumieniu Trójstronnym jego strony określiły szczegółowo m.in. sposób obliczania wynagrodzenia stałego oraz zmiennego za zarządzanie funduszami: a)mci.privateventures FIZ oraz b)mci. CreditVentures 2.0. FIZ, w okresie obowiązywania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, pobieranego przez MCI TFI od wartości aktywów netto wyżej wskazanych funduszy. W nawiązaniu do tego ustalenia stron, MCI zobowiązało się, że w okresie obowiązywania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, głosować będzie, jako uczestnik na zgromadzeniu inwestorów każdego z funduszy inwestycyjnych, o których mowa powyżej, przeciwko zmianom statutów tych funduszy, skutkującym obniżeniem wysokości wynagrodzenia pobieranego przez TFI, w sposób uniemożliwiający pobranie wynagrodzenia w wysokości zgodnej z ustalonym pomiędzy stronami na mocy Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, o ile będzie to leżeć w kompetencjach zgromadzenia inwestorów. Wysokość stałego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z Dotychczasowym Porozumieniem Trójstronnym miała być ustalana co najmniej na poziomie: a)w przypadku Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.: 2% wartości aktywów netto tego subfunduszu rocznie, b)w przypadku Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.: 2,75% wartości aktywów netto tego subfunduszu rocznie, c)w przypadku funduszu MCI.CreditVentures 2.0. FIZ: 2,75% wartości aktywów netto tego subfunduszu rocznie.

8 Wysokość zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zgodnie z Dotychczasowym Porozumieniem Trójstronnym, zależna była od wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu lub odpowiednio funduszu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu dokonywanych wypłat dochodów i przychodów. Zgodnie z Dotychczasowym Porozumieniem Trójstronnym, w przypadku, gdyby łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych MCI.PrivateVentures FIZ oraz MCI.CreditVentures 2.0. FIZ przekroczyła we wskazanym poniżej roku wartość: a)w 2014 r.: PLN 979 mln, b)w 2015 r.: PLN mln, c)w 2016 r.: PLN mln, d)w 2017 r.: PLN mln; wówczas, dla każdego z tych funduszy inwestycyjnych, wynagrodzenie za zarządzanie obliczane od wartości aktywów netto tych funduszy inwestycyjnych, stanowiącej nadwyżkę ponad określone powyżej wartości, we wskazanym powyżej roku, mogła być ustalane dowolnie. VIII.Przyczyny rozwiązania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego Dotychczasowe Porozumienie Trójstronne uległo rozwiązaniu z dniem wejścia w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego. IX.Opis przewidywanych skutków finansowych, wynikających z rozwiązania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, dla Emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta Emitent nie identyfikuje skutków finansowych, wynikających rozwiązania z rozwiązania Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego, dla Emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta, w szczególności ze względu na okoliczność, że rozwiązanie Dotychczasowego Porozumienia Trójstronnego nastąpiło w związku z wejściem w życie Nowego Porozumienia Trójstronnego. Więcej na: biznes.pap.pl kom espi zdz

9

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CREDITVENTURES 2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 09.02.2018 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 26 marca 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 26 marca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 26 marca 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 14 CZERWCA 2010 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa za rok 2017 i 1Q Warszawa, 16 maja 2018 r.

Prezentacja wynikowa za rok 2017 i 1Q Warszawa, 16 maja 2018 r. Prezentacja wynikowa za rok 2017 i 1Q 2018 Warszawa, 16 maja 2018 r. Spis treści 1. Najważniejsze informacje 2. Dane finansowe 2017, 4Q 2017 i 1Q 2018 3. Finansowanie działalności 4. Propozycja skupu akcji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym A. Wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego 1. Nazwa Funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako Fundusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Niniejszym, MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1) w art. 2 statutu tego funduszu pkt 24) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Stawający, oboje działający w imieniu spółki GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że reprezentowana przez nich spółka dokonuje zmiany statutu funduszu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 4 czerwca 2012 Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. EUR Przychody z inwestycji 4 673 985 1 098 225 Pozostałe przychody operacyjne 474 306 111 70 Koszty operacyjne (1 474) (1 530) (346) (350) Zysk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ MCI MANAGEMENT S.A. W 2012 ROKU

WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ MCI MANAGEMENT S.A. W 2012 ROKU WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ MCI MANAGEMENT S.A. W ROKU Raporty okresowe: Data Rodzaj Za okres Tytuł przekazania 14 marca R 2011 Raport roczny dotyczący stosowania zasad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management SA. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. (III kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa MCI Management SA. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. (III kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa MCI Management SA Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. (III kwartał 2014 r.) Dla akcjonariuszy MCI Management SA Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Połączone Sprawozdanie Finansowe

Połączone Sprawozdanie Finansowe Połączone Sprawozdanie Finansowe Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 Roczne Połączone Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres od 1

Bardziej szczegółowo

VISTULA GROUP SA Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki

VISTULA GROUP SA Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki 2015-11-18 20:11 VISTULA GROUP SA Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki Raport bieżący 73/2015 Vistula Group S.A. w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2015 r. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 r. o zmianie statutu S 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S 1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 7 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Warszawa, 04 październik 2018 r. PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: GROTA ROWECKIEGO 319, 43-100

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MCI MANAGEMENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

GRUPA KAPITAŁOWA MCI MANAGEMENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA MCI MANAGEMENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY Pakiet zawiera: Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 3 statutu funduszu LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU PRIVATE EQUITY MULTIFUND FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU PRIVATE EQUITY MULTIFUND FIZ Warszawa, 7 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU PRIVATE EQUITY MULTIFUND FIZ Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C Urz^d Miasta Lodzi z dnia Hanna Zdanowska INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA 2014-2031, W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C Lodz, sierpien 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11) Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 2 MARCA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A.

Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Rozszerzony raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r. zawierający: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

A. Wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego

A. Wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego A. Wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego 1. Nazwa Funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu MEDARD Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice SA-P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 W danych za I kwartał 2004 roku w pozycji Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) uwzględnia kwotę dywidendy, która została

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 1. Cel emisji dłużnych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO OBLIGACJI MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3/2004

Formularz SA-Q 3/2004 POCZTA Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski Data odbioru : 20041104 19:30:05 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SAQ 3/2004 (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

A. Wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego

A. Wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego A. Wprowadzenie do rocznego połączonego sprawozdania finansowego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjny Zamkniętego 1. Nazwa Funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2013 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

MCI Capital S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW za I półrocze 2017 r. Warszawa, 29 sierpnia 2017 r. 1

MCI Capital S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW za I półrocze 2017 r. Warszawa, 29 sierpnia 2017 r. 1 MCI Capital S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW za I półrocze 2017 r. Warszawa, 29 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1 Omówienie wyników finansowych 2 Zwiększenie transparentności 3 Skup akcji własnych i kapitał docelowy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONE PROPOZYCJE UKŁADOWE GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

ZMIENIONE PROPOZYCJE UKŁADOWE GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZMIENIONE PROPOZYCJE UKŁADOWE GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU GETBACK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) na podstawie artykułu 155 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 05 KWIETNIA 2017 ROKU Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący nr: 51/2018 Data: 2018-08-13 Skrócona nazwa emitenta: Temat: Podstawa prawna: FERRUM S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa H Warszawa, 4 września 2018 r.

Prezentacja wynikowa H Warszawa, 4 września 2018 r. Prezentacja wynikowa H12018 Warszawa, 4 września 2018 r. Spis treści 1. Podstawowe dane 2. Analiza wyniku MCI i wyniki finansowe 3. Aktywa Funduszy 4. Analiza bilansu 5. Programu Skupu Akcji Własnych 6.

Bardziej szczegółowo