ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA"

Transkrypt

1 ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH KLASA 2 I 3 Strona 1 z 9

2 I. Zasady ogólne 1. Zasady oceniania z przedmiotu Informatyka są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów): a) rodzic (prawny opiekun) zostaje poinformowany o ocenach swojego dziecka na zebraniu rodziców. Informacja o ocenach podawana jest w formie pisemnej; b) rodzic (prawny opiekun) ma prawo uzyskać informacje o ocenach swojego dziecka podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Informacja jest wówczas podawana w formie ustnej. 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia uzyskaną przez ucznia ocenę podczas zebrania z rodzicami lub konsultacji indywidualnych. 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu w szkole uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrania z rodzicami lub konsultacji indywidualnych. 5. Informację o uzyskanej ocenie uczeń może odnotować w zeszycie przedmiotowym, a nauczyciel potwierdza ją swoim podpisem. 6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: celujący (cel, 6); bardzo dobry (bdb,5); dobry (db, 4); dostateczny (dst, 3); dopuszczający (dop, 2); niedostateczny (ndst, 1); nieklasyfikowany(a) (nkl). 7. Oceny cząstkowe i śródroczne mogą być poprzedzone znakiem + lub Bieżącej ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: a) odpowiedź ustna, ćwiczenia przedmiotowe; b) praca pisemna kartkówki, sprawdziany, zadania domowe; c) aktywność ucznia występ, czynny udział w lekcji, udział w konkursach, zawodach. 9. Dopuszcza się zapisywanie w dzienniku lekcyjnym na stronie ocena postępów w nauce w odpowiedniej rubryce znaków + i Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie. Uczeń powinien być oceniony w półroczu co najmniej: a) 3-krotnie przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo; b) 5-krotnie przy dwóch i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo. 11. Ustala się następujące zasady oceniania ucznia: a) prace pisemne obejmujące więcej niż 3 ostatnie tematy lekcyjne muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym; b) w ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko 3 prace pisemne ujęte w punkcie a), ale nie więcej niż 1 w ciągu dnia, z wyjątkiem sprawdzianu przełożonego na prośbę uczniów; c) przyjmuje się następującą skalę punktową oceniania prac pisemnych: 0%-30% - ndst, 31%-50% - dop, 51%-70% - dst, 71%-90% - db, 91%-99% - bdb, 100% - cel; d) bieżąca forma kontroli wiadomości kartkówka obejmująca zakres treściowy do trzech ostatnich zajęć lekcyjnych, nie musi być zapowiedziana; e) poprawione i ocenione prace pisemne powinny być oddane w ciągu dwóch tygodni. W przypadku niedotrzymania terminu poprawy nauczyciel nie powinien wpisywać ocen do dziennika lekcyjnego; f) termin poprawy prac może być wydłużony w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela lub niezdolności nauczyciela do poprawy prac; g) pisemne prace domowe powinny być ocenione do trzech tygodni. 12. Uczeń może zgłosić w każdym półroczu fakt nieprzygotowania do zajęć bez konieczności podawania przyczyny: a) 1-krotnie przy jednej lub dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo; b) 2-krotnie przy trzech i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo. Zgłoszone nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych oraz zajęć poświęconych syntezie całego działu. Strona 2 z 9

3 II. Warunki i tryb poprawy oceny 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu 2 tygodni od momentu jej otrzymania: a) termin i warunki poprawy ustala nauczyciel; b) ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika; c) w sytuacji wyjątkowej nauczyciel może zezwolić na ponowną poprawę oceny. 2. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela. W przypadku braku ustalenia terminu, uczeń zobowiązany jest w terminie do dwóch tygodni napisać daną pracę pisemną. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku dłuższej choroby ucznia. 3. Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił lekcję, na której była zapowiedziana praca pisemna lub sprawdzian umiejętności jest zobowiązany napisać pracę lub zaliczyć sprawdzian na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły. III. Kryteria ogólne ocen z zajęć edukacyjnych 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe; 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne z programu nauczania danej klasy, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a) opanował prawie wszystkie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, może nie znać zagadnień najbardziej złożonych; b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a) opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale nie opanował zagadnień złożonych; b) wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o małym stopniu trudności. 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a) ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobycia przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; b) wykonuje zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Strona 3 z 9

4 IV. Kryteria szczegółowe ocen z zajęć edukacyjnych Wymagania: PODSTAWOWE (dopuszczające) PONADPODSTAWOWE (dostateczne) Praca z komputerem i sieci komputerowe zna regulamin pracowni komputerowej zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania komputera opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo swoje i ochronę sprzętu wyjaśnia pojęcia: folder, plik. określa zastosowanie i celowość porządkowania zapisu na dysku określa podstawowe elementy budowy komputera zna i nazywa elementy zestawu komputerowego wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu potrafi wymienić jednostki pamięci komputerowej wymienia typy pamięci zewnętrznej i wewnętrznej opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci komputerowej korzysta ze zasobów sieci (oprogramowanie, dostęp do urządzeń peryferyjnych) zna warunki umożliwiające podłączenie się do internetowej sieci rozumie znaczenie globalnego dostępu do informacji wyszczególnia elementy adresu internetowego wie, co to jest internetowa wyszukiwarka potrafi wykorzystać wyszukiwarkę do odnalezienia informacji dokonuje właściwych podłączeń określa typy sieci komputerowych i mediów transmisyjnych zna elementy i urządzenia sieciowe (np. router, switch, serwer) wie, co to jest adres IP potrafi z wyszukanych informacji wybierać te najwartościowsze rozumie kod binarny i potrafi wykonywać proste przeliczenia liczb dziesiętnych na dwójkowe Strona 4 z 9

5 Systemy operacyjne wie, co to jest system operacyjny potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna potrafi uruchomić program potrafi stworzyć skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie umie wykorzystać i zastosować polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij. porusza się sprawnie po strukturze folderów zapisuje wyniki prac na dysku modyfikuje już zapisane dane umie formatować dyski na różne sposoby zna zasady formatowania wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić potrafi dokonać instalacji i deinstalacji dowolnego programu wie, jak korzystać z Systemu Pomocy i jak wykorzystać jego treści do wzbogacania wiedzy i umiejętności określa problemy związane z ochroną przechowywanych danych zna skutki działania wirusów potrafi określić typy wirusów komputerowych wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci komputerowej zna podstawowe typy zapór sieciowych potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne do gromadzenia danych zna pojęcie archiwizacji i potrafi właściwie, archiwizować dane na dysku wie, w jakim celu dokonuje się defragmentacji dysku i potrafi to zrobić. rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją stworzyć instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy uruchamia wybrany program antywirusowy odnajduje w sieci internetowej darmowe programy antywirusowe wie, co to system operacyjny Linux potrafi uruchomić dystrybucję systemu Linux z płyty LiveCD Edytor tekstu dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania umie poruszać się po dokumencie za pomocy myszy lub klawiatury dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniować zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu wie, jak dostosować wygląd list numerowanych i punktowanych potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny potrafi odwzorować zadany mu dokument dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu potrafi napisać proste ogłoszenie korzysta ze stylów tekstowych (nagłówki, cytaty) i na ich podstawie potrafi wygenerować spis treści dokumentu wstawia automatyczne numerowanie stron potrafi wykorzystać we właściwym momencie narzędzia językowe przenoszenie wyrazów do Strona 5 z 9

6 potrafi wstawić do tekstu obiekt graficzny umie otoczyć tekstem wybrany obiekt graficzny modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu potrafi wstawić do dokumentu wykres umie zmieniać dane prezentowane za pomocą wykresu wie, jak formatować wykres, a w szczególności jak zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych potrafi wprowadzać i sterować funkcją. Obramowanie strony. wie, jak zabezpieczyć dokument za pomocą hasła potrafi wstawić do dokumentu prosty nagłówek i stopkę. potrafi wprowadzić przypisy dolne i końcowe. rozróżnia dokumenty wielostronicowe kolejnego wiersza, sprawdzanie pisowni projektuje dokumenty na potrzeby szkoły, na przykład dyplomy, zaproszenia, szkolną gazetkę potrafi wydrukować gotowy dokument Arkusz kalkulacyjny potrafi podać przykłady wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy zna pojęcie: adres komórki przedstawia dane we właściwych formatach dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzie do formatowania umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszki lub klawiatury potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawić do arkusza wykres umie zmieniać dane prezentowane za pomocą wykresu wie, jak formatować wykres, a w szczególności jak zmienić typ wykresu, wprowadzić tytuł, formatować serie danych rozpoznaje typ wykresu, jaki należy użyć do prezentacji określonych danych potrafi opisać wprowadzony wykres potrafi zastosować wybrane funkcje matematyczne, na przykład pierwiastek, sinus, potęga potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przykład LICZ.JEŻELI projektuje układ i wygląd arkusza dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu projektuje arkusze na potrzeby klasy czy szkoły, na przykład arkusz obliczający frekwencję potrafi wydrukować gotowy arkusz wie, jak skonstruować i zastosować proste funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia zna pojęcie adresowania bezwzględnego i mieszanego, rozumie i wie, kiedy należy je stosować potrafi wykorzystać opcje formatowania warunkowego potrafi wprowadzić komentarz do komórki zna pojęcie Autosumowania rozumie i potrafi zastosować opcje przeciągania formuły Strona 6 z 9

7 potrafi zastosować i rozumie wybrane funkcje logiczne, na przykład funkcja JEŻELI potrafi posortować dane zgodnie z postawionymi warunkami Bazy danych przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu rozumie pojęcie bazy danych zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole) potrafi zdefiniować typy baz danych korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania informacji potrafi sortować informacje wie, jak wyszukać w bazie danych konkretną informację potrafi tworzyć raporty potrafi zbudować, modyfikować i wykorzystać prostą bazę danych umie odszukiwać konkretne informacje z arkusza potrafi odnaleźć i wykorzystać informacje w internetowych bazach danych potrafi wskazać przykłady, w których informacje przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji potrafi we właściwy sposób korzystać z programów edukacyjnych zna pojęcie modelu, modelowania i symulacji. umie wskazać przykłady wykorzystywania symulacji w rozmaitych dziedzinach życia potrafi podać przykład symulacji komputerowej przeprowadza proste symulacje. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania symulacji umie wskazać przykłady wykorzystywania modelowania w rozmaitych dziedzinach życia potrafi podać przykład modelowania komputerowego rozumie potrzebę archiwizowania informacji rozpoznaje możliwości tworzenia baz danych w różnych programach umie, potrafi i rozumie możliwości i celowość wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych modyfikuje strukturę bazy danych wie, czym jest język obsługi baz danych SQL wie, jak wykonać i zastosować prosty test interakcyjny uczy się, w jakich programach można przeprowadzić prostą symulację komputerową. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania modelowania umie rozwiązać prosty przykład na wykorzystanie modelowania Strona 7 z 9

8 Prezentowanie informacji określa pojęcia dotyczące prezentacji zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować potrafi dokonać wyboru obrazu prezentacji umie zapisać swoją pracę jako plik typu Prezentacja oraz Pokaz programu umie wstawić do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmienić tło slajdu potrafi formatować wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz potrafi zanimować poszczególne elementy slajdu wie, jak wprowadzić wykres do obrazu prezentacji i jak go formatować potrafi dodać, usunąć lub zmienić slajd umie zastosować automatyczne przejścia slajdów w prezentacji potrafi zaprogramować pokaz w odpowiednim odstępie czasowym potrafi wykonać prezentację z wykorzystaniem hiperłącza między poszczególnymi jej obrazami. potrafi dodać do prezentacji pliki audio oraz wideo projektuje i wykonuje prezentację multimedialną na zadany temat potrafi przedstawić prezentację na forum publicznym Strony WWW określa korzyści z przedstawiania informacji za pomocą stron WWW określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki) potrafi konstruować nagłówek dokumentu (sekcja: Head, Title oraz Meta) określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja Body) potrafi zmienić tło strony potrafi wstawić i formatować tekst potrafi zmienić marginesy strony potrafi zmienić położenie obiektu na stronie potrafi zbudować odsyłacze umie zmienić kolor odsyłaczy potrafi wstawić i formatować linie potrafi wstawić i formatować listy numerowane potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane potrafi wstawić i formatować obraz potrafi wstawić i formatować tabele potrafi wstawić na stronę plik wideo wie, jak konstruować dokumenty złożone (warstwy) wie, jak stworzyć pływające ramki wie, jak budować formularze na stronie używa podstawowych selektorów języka CSS do formatowania elementów strony zna pojęcie języka JavaScript i PHP projektuje stronę WWW na wskazany temat Strona 8 z 9

9 Edytor grafiki zna i rozumie różnice między malowaniem i rysowaniem przy użyciu komputera określa znaczenie pojęć: grafika rastrowa, grafika wektorowa objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. omawia podstawowe możliwości programu umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane dobiera kolor i grubość linii i wykonuje odpowiednie korekty wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych potrafi zastosować wewnętrzny edytor tekstu do wstawiania napisów zna różnice pomiędzy tekstem akapitowym a graficznym umie przekształcać i modyfikować tekst graficzny potrafi wybrać i zastosować narzędzia do efektów specjalnych (soczewkę, perspektywę) potrafi wybrać i zastosować efekty specjalne do map bitowych potrafi importować obrazy do wybranego edytora grafiki umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy potrafi wyeksportować obraz z edytora grafiki i zapisać go w pliku o wybranym rozszerzeniu objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego. omawia podstawowe możliwości programu umie wykorzystać narzędzia programu w celu osiągnięcia zaplanowanego efektu wie, jak skalować obraz wie, jak kadrować obraz i zmieniać jego wymiary potrafi przekształcać obraz czarno-biały w jednobarwny umie wprowadzić do obrazu efekt cienia wie, w jaki sposób przetwarzać i obrabiać tekst potrafi zastosować dla danego obrazu modyfikacje za pomocą efektów specjalnych umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu umie planować prace graficzne przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości wykonuje prace według zadanego wzoru projektuje i realizuje własne rozwiązania potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych potrafi wydrukować gotowy projekt. przekształca obiekty, nadając im wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości wykonuje prace według zadanego wzoru projektuje i realizuje własne rozwiązania potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych potrafi wydrukować gotowy projekt pracuje na warstwach graficznych potrafi wykorzystać funkcję skryptów i filtrów do przetwarzania obrazu zna pojęcie procesu DTP zna pojęcie rozdzielczości graficznej i DPI rozumie systemy zapisu kolorów RGB i CMYK Strona 9 z 9

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH GIMNAZJUM NR 2, III ETAP EDUKACYJNY I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest

Bardziej szczegółowo

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW)

Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Określa pojęcia dotyczące prezentacji. Projektuje i wykonuje prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Informatyka Klasa I Gimnazjum Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Osiągnięcia uczniów Temat lekcji Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKA KLASA I GIMNAZJUM Numer dopuszczenia: 91/1/2009 Podręcznik: Informatyka 1 Wydawnictwo OPERON Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - przewiduje skutki - dokonuje właściwych - opisuje zalety

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka

Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Gimnazjum 35 w Krakowie Wymagania edukacyjne - informatyka Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny dla klas: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG rok szkolny 2015/2016 Dział Programowy (Zakres treści programowych ) O higienie pracy, komputerze, ach komputerowyc

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa II I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI KLASA III GIMNAZJUM O SPOSOBACH MAGAZYNOWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI o Przedstawia przykłady baz danych spotykanych w codziennym życiu. o Rozumie pojęcie bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. Klasa I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki Klasa I I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie 2 korzysta z dostępnej w pracowni sieci komputerowej, 2 określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH

PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH PLANY WYNIKOWE Z INFORMATYKI DLA KLASY I i III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKACH Temat lekcji Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Zakres materiału (treści) regulamin szklonej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy III. Dział VIII O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji - określa

Bardziej szczegółowo

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować.

W stopniu średnim. . Określa pojęcia dotyczące. prezentację na. Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki drugi rok nauki w gimnazjum. Kl. III gimnazjum Semestr I VII O atrakcyjnym przedstawieniu

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Marek Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA w Publicznym gimnazjum w Widuchowej Dział I - O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji.

Określa pojęcia dotyczące. Projektuje i wykonuje prezentację zacznie tworzyć prezentacje. prezentacji. Wymagania z informatyki dla klasy II Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) lp godz Temat lekcji Zakres materiału (treści)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Podręcznik: Informatyka - Kołodziej Marek Wydawnictwo OPERON Nauczyciele: mgr Stanisława Socha, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Szkoła Podstawowa nr 240 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017

Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Karta pracy dla Gimnazjum klasa I rok szkolny 2016/2017 Lp Moduł Osiągnięcia 1 2 3 4 Regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni komputerowej Higiena pracy przy komputerze i sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Gimnazjum w Mrzezinie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i Plan wynikowy

Rozkład materiału i Plan wynikowy Rozkład materiału i Plan wynikowy Dział O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji (program PowerPoint oraz język HTML tworzenie stron WWW) Osiągnięcia uczniów Wykorzystywane Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki. obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 205/206 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Sprawdzian praktyczny przy komputerze po skończonym dziale. 2. Sprawdzian teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE Moduły: 351203.M1 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 351203.M2 - Projektowanie lokalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Przedmiot: CHEMIA Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Raczyńska-Żak Klasy: I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu muzyka: Przy ustalaniu oceny bierze się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Anna Janek PG w Rudzie Wielkiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: 1. Statutu Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału

Szczegółowy rozkład materiału Szczegółowy rozkład materiału Klasa Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Zakres Temat lekcji materiału (treści) Higiena pracy Regulamin z komputerem szkolnej oraz pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz 1. Cele oceniania na lekcjach języka angielskiego 1.1. Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach,

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

I. Cele oceniania. II. Skala ocen i obszary oceniania.

I. Cele oceniania. II. Skala ocen i obszary oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: PRODUKCJA I POZYSKIWANIE SUROWCÓW śywnościowych W KLASIE I -TECHNIK AGROBIZNESU Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania I. Cele oceniania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo