Przedmiotowe Zasady Oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe Zasady Oceniania"

Transkrypt

1 Gimnazjum nr 3 w Promniku Przedmiotowe Zasady Oceniania Język polski Opracowanie: mgr Małgorzata Kawałek

2 SPIS TREŚCI I. KONTRAKT KLASOWY s.3 II. NARZĘDZIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW s.4 III. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚĆI s.5 IV. OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA WAGA POSZCZEGÓLNYCH s. 11 STOPNI V. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I s.12 POSTĘPACH UCZNIA VI. OCENIANIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ INTELEKTUALNĄ s.13 VII. EWALUACJA PZO s.13 2

3 Wstęp Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w ZPO nr 3 w Promniku. I. KONTRAKT KLASOWY (umowa nauczyciel uczeń) 1. W trakcie lekcji uczniowie dbają o kulturę słowa oraz zachowują się zgodnie z zasadami dobrego wychowania. 2. Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. 3. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. 4. Prace klasowe, sprawdziany z nauki o języku, sprawdziany ortograficzne (dyktanda) i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 5. Prace klasowe i sprawdziany są poprzedzone tygodniową zapowiedzią. 6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) będą obejmowały trzy ostatnie tematy i będą zapowiadane (jeden dzień przed terminem sprawdzianu). 7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem: a) wypracowanie klasowe i sprawdzian w ciągu 2 tygodni od przyjścia do szkoły b) kartkówka w ciągu tygodnia od dnia przyjścia do szkoły. Przekroczenie przez ucznia terminu wyznaczonego na napisanie sprawdzianu lub kartkówki będzie skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej. 8. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonujących ocen z dwóch sprawdzianów (włączając kartkówki). Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni (kartkówki w ciągu tygodnia) od dnia podania informacji o ocenach. Poprawę uczeń pisze tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej. 9. Wypracowania klasowe nie podlegają poprawie. 10. Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału ma prawo do dodatkowej pomocy i oceny postępów nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem. 11. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w określonym terminie: a) kartkówki siedem dni od chwili napisania b) prace klasowe i sprawdziany - dwa tygodnie od dnia napisania 12. W półroczu uczeń trzykrotnie może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak zeszytu i podręcznika, brak pracy domowej (przy czym uczeń powinien przygotować pracę na następne zajęcia), niegotowość do odpowiedzi (z wyłączeniem recytacji wiersza). Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianego sprawdzianu. 13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde następne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 14. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych 15. Aktywność ucznia na lekcji będzie oceniana w formie plusów. Za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się: bardzo częste zgłaszanie się w trakcie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach. 16. Brak aktywności na zajęciach bądź brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji będzie oceniany minusami. Za 5 minusów uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 17. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz jego zaangażowanie w pracę na lekcji. 3

4 II. NARZĘDZIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz następujące formy aktywności ucznia: 1) pisemne: a) prace klasowe (wypracowania, testy) b) sprawdziany (literackie, gramatyczne) c) dyktanda, d) kartkówki, e) prace domowe na określony temat (literackie - ćwiczenie form wypowiedzi oraz zestawy ćwiczeń z nauki o języku i ćwiczenia ortograficzne), f) ćwiczenia literackie wykonywane samodzielnie na lekcji; g) prace literackie na określony temat wykonywane samodzielnie na lekcji. 2) ustne: a) aktywność (kreatywność) na lekcjach, b) wypowiedzi ustne na zadany temat, c) recytacja, d) udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie); 3) inne formy aktywności ucznia a) praca w grupie, rozwiązywanie problemów (umiejętność zastosowania wiedzy przedmiotowej w sytuacji praktycznej), b) inscenizacja, prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie, c) prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, pomoc dydaktyczna, audycja radiowa, nagranie, ankieta itp.), udział w konkursie przedmiotowym, d) przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu lekcji, e) udział w projekcie edukacyjnym. Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu oraz liczby godzin w danej klasie FORMY AKTYWNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE Prace klasowe (wypracowania) 2 Sprawdzian półroczny 1 Sprawdziany literackie 2-4 Sprawdziany gramatyczne 1 2 Kartkówki według potrzeb Dyktanda 2 Praca domowa literacka dłuższa forma nie mniej niż 3 Praca domowa literacka krótsza forma nie mniej niż 2 Praca domowa (nauka o języku) nie mniej niż 2 Odpowiedzi ustne 1 2 Recytacja 1 Aktywność na lekcji na bieżąco Praca na lekcji (ćwiczenia literackie) nie mniej niż 2 Prace literackie wykonywane na lekcji nie mniej niż 2 Prace dodatkowe indywidualnie 4

5 III. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚĆI 1. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów stosuje się następujące przeliczanie punktów: Powyżej 95% wszystkich pkt. - celujący 94% - 85% pkt. - bardzo dobry 84% - 70% pkt. - dobry 69% - 50% pkt. - dostateczny 49% - 30% pkt. - dopuszczający Poniżej 30% wszystkich pkt. - niedostateczny 2. Przy ocenianiu kartkówek stosuje się następujące przeliczanie punktów: 100% - 90% pkt. - bardzo dobry 89% - 70% pkt. - dobry 69% - 50% pkt. - dostateczny 49% - 30% pkt. - dopuszczający Poniżej 30% wszystkich pkt. - niedostateczny 2. Zasady oceniania dyktand bezbłędnie celujący 1 błąd ortograficzny I rzędu bardzo dobry 2 3 błędy ortograficzne I rzędu dobry 4 5 błędów ortograficznych I rzędu dostateczny 6 7 błędów ortograficznych I rzędu dopuszczający 8 i więcej błędów ortograficznych I rzędu niedostateczny Dwa błędy ortograficzne II rzędu oraz trzy błędy interpunkcyjne traktowane są jako jeden błąd ortograficzny I rzędu. 3. Przy ocenianiu wypracowań (prac klasowych, prac domowych - ćwiczących formę wypowiedzi poznaną na lekcji) zostaną zastosowane dwojakie kryteria oceniania Opisowe uwzględniające poniższe poziomy a) poziom merytoryczny: - zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem - dobór materiału rzeczowego i umiejętne wykorzystanie go w pracy - wnioskowanie, uzasadnianie sądów, wartościowanie - umiejętne włączanie cytatów do tekstu; b) poziom kompozycyjny: - posługiwanie się określoną formą wypowiedzi - konsekwencja kompozycyjna - spójność tekstu - estetyka pracy; c) poziom językowo-stylistyczny: - zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią - bogate słownictwo 5

6 - poprawność ortograficzna i interpunkcyjna - funkcjonalność (celowość) zastosowanych form gramatycznych, słownictwa, konstrukcji składniowych. Po uwzględnieniu powyższych kryteriów wypracowanie zostanie ocenione następująco: dopuszczający (2): a) niepełne zrozumienie tematu, częściowe omówienie go; nie zawsze trafny dobór materiału, nieumiejętne wykorzystanie go; próby formułowania wniosków; b) brak konsekwencji w posługiwaniu się określoną formą wypowiedzi, odtwórczość, chaos w układzie treści; dość liczne zakłócenia spójności tekstu; brak akapitów, mało czytelne pismo; liczne skreślenia i poprawki; c) wyraźne odstępstwa od normy, pozwalające jednak na zrozumienie tekstu; ubogi zasób słów z przewagą słownictwa potocznego; liczne zasadnicze i drugorzędne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. dostateczny (3): a) zrozumienie tematu, niepełne rozwinięcie go; na ogół właściwy dobór materiału, próby wykorzystania go w pracy; formułowanie wniosków, uproszczona argumentacja; b) poprawne stosowanie określonej formy wypowiedzi, dopuszczalne uchybienia i brak zachowania proporcji w układzie treści; zakłócenia spójności, nie utrudniające jednak zrozumienia tekstu; dopuszczalny brak akapitów, czytelne pismo, nieliczne skreślenia i poprawki; c) częste odstępstwa od normy, nie zakłócające jednak komunikacji; ubogi zasób słów, używanie słownictwa potocznego; nieliczne (I i II kategorii) błędy ortograficzne, usterki interpunkcyjne. dobry (4): a) zrozumienie tematu, wystarczające rozwinięcie go; właściwy dobór materiału i poprawne wykorzystanie go; właściwe wnioski, logiczna argumentacja; b) konsekwencja w stosowaniu określonej formy wypowiedzi, schematyczna kompozycja; sporadyczne zakłócenia spójności tekstu; stosowanie akapitów, estetyczne pismo, sporadyczne skreślenia i poprawki; c) nieliczne odstępstwa od normy, komunikatywność tekstu; urozmaicone słownictwo; sporadyczne zasadnicze błędy ortograficzne i nieliczne drugorzędne, nieliczne usterki interpunkcyjne. bardzo dobry (5): a) zrozumienie tematu, wyczerpujące omówienie go; przemyślany dobór materiału i odpowiednia interpretacja; właściwe wnioski, logiczna argumentacja, wskazywanie wartości i ich hierarchizacja; b) konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; przejrzysty, logiczny układ treści; tekst spójny; szata graficzna bez zarzutu; c) pojedyncze uchybienia, komunikatywność tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób słownictwa; nieliczne drugorzędne błędy ortograficzne, drobne usterki interpunkcyjne. celujący (6): a) pełne zrozumienie tematu i wyczerpujące omówienie go; przemyślany dobór materiału i 6

7 jego oryginalne wykorzystanie oraz odwołanie się do tekstów kultury spoza programu; właściwe wnioski, logiczna argumentacja, wskazywanie wartości i ich hierarchizacja; b) konsekwencja w stosowaniu określonej formy wypowiedzi, przejrzysty, logiczny układ treści; tekst spójny; szata graficzna bez zarzutu; c) komunikatywność tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób słów; ortografia i interpunkcja bez zarzutu. Uczeń, którego praca nie spełnia pierwszego kryterium, otrzymuje ocenę niedostateczną. Punktowe kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi Numer kryterium Kryteria oceny krótkich form wypowiedzi (zaproszenie, dedykacja, ogłoszenie) Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z określoną w temacie formą wypowiedzi 0 1p. II Zastosowanie słownictwa typowego dla określonej formy wypowiedzi 0 1p. III Spójność tekstu 0 1p. IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 0 1p. V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 0 1p. 5p. bardzo dobry; 4p. dobry; 3p. dostateczny; 2p. dopuszczający 0 1p. niedostateczny Numer kryterium Kryteria oceny dłuższych form wypowiedzi pisemnej (rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja) Kryteria Liczba punktów I* Zgodność pracy z określoną w temacie formą wypowiedzi 0 1p. II* Zastosowanie słownictwa typowego dla określonej formy wypowiedzi 0 4p. III* Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0 3p. IV** Kompozycja (trójdzielność wypowiedzi, spójność i logiczność) 0 3p. IV** Język i styl (poprawność językowa i funkcjonalność stylu) 0 4p. Poprawność ortograficzna 0 2p [0 błędów 2 punkty.; 1 bł. 1 p.; 2 bł. 0 p.] V** [ dla uczniów z dysleksją: 0-3 błędy ortograficzne 2p; 4 bł. 1p; 5bł. 0p] VI** Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 6 błędów 0-1p 7

8 * Uczeń otrzymuje 0p za pracę nie na temat ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tej kategorii. 18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych celujący 17 15p. bardzo dobry 14 13p. dobry 12 9p. dostateczny 8 7p. dopuszczający 6 0p. niedostateczny 4. Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego Ocenie podlega: estetyka zeszytu zawartość notatek staranność zapisów Proponowana skala ocen: bardzo dobry : zeszyt staranny, pełne notatki, brak błędów przy przepisywaniu z tablicy, duża estetyka dobry: zeszyt staranny, pełne notatki, nieliczne błędy przy przepisywaniu z tablicy dostateczny: zeszyt w miarę staranny, niewielkie braki w notatkach, dość liczne błędy przy przepisywaniu z tablicy dopuszczający: zeszyt niestaranny, brak wielu notatek, duża liczba błędów przy przepisywaniu z tablicy niedostateczny: zeszyt niestaranny, brak notatek, bardzo duża liczba błędów przy przepisywaniu z tablicy 5. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych Numer kryterium Kryteria oceny recytacji Kryteria Liczba punktów I Znajomość tekstu [dwa nieznaczne błędy (w tym podpowiedzi nauczyciela) 2 punkty; od 3 do 5 błędów 1punkt; liczne błędy, podpowiedzi wykluczają 0 2p. przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną] II Właściwe tempo mówienia [dostosowane do sytuacji ukazanej w wierszu, fragmencie prozy; 1p. przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, przerzutni] III Wyraźne mówienie 1p. 8

9 IV [uczeń jest słyszany i rozumiany] Wyraziste mówienie [uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji ukazanej w wierszu, fragmencie prozy; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.] 0 2p. Przeliczenie punktów na oceny: 6p. bardzo dobry; 5p. dobry; 4p. dostateczny; 3p. dopuszczający 0 2p. niedostateczny Kryteria oceny wypowiedzi ustnej na zadany temat (w tym dyskusji): Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. dopuszczający: - odtwórcza prezentacja wiadomości; - nieumiejętność selekcji materiału, wypowiedź nieuporządkowana; - tworzenie logicznej wypowiedzi jednozdaniowej, próby formułowania wypowiedzi kilkuzdaniowej, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze); - próba zajęcia własnego stanowiska w dyskusji; - słaba znajomość terminów teoretycznoliterackich; - ubogi zasób słownictwa, częste posługiwanie się stylem potocznym; - na ogół poprawne pod względem składniowym budowanie zdań. dostateczny: - trafna, samodzielna, ale zbyt krótka wypowiedź zgodna z określonym tematem, poprawna merytorycznie (z niewielkimi usterkami stylistycznymi), w większości odtwórcza, uproszczona; - próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków; - posługiwanie się podstawowymi terminami i pojęciami teoretycznoliterackimi; - poprawne słownictwo, unikanie stylu potocznego, dążenie do zgodności z ogólnopolską normą wymowy; - na ogół poprawne konstrukcje składniowe. dobry: - swobodne i sensowne wypowiadanie się zgodnie z tematem, poparte argumentacją; - samodzielne formułowanie logicznych wniosków; - uchwycenie zależności i związków między zjawiskami; - dbanie o spójność i przejrzystość wypowiedzi; - wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska w trakcie prowadzonej dyskusji; - podejmowanie prób wygłaszania przemówień i referatów; - celowe wprowadzanie do wypowiedzi nowo poznanych słów, związków frazeologicznych, terminów teoretycznoliterackich; - tworzenie logicznych i spójnych wypowiedzi wielozdaniowych, zgodnych z ogólnopolską normą językową; - poprawne konstruowanie zdań złożonych; - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi. 9

10 bardzo dobry: - wykazanie się bardzo dobrą znajomością materiału programowego; - tworzenie precyzyjnych i spójnych wypowiedzi, hierarchizowanie elementów treści (logiczny układ całości, wyraźne zaznaczenie wstępu, rozwinięcia i wniosków); - umiejętne włączanie się do dyskusji: prezentowanie własnego stanowiska i punktu widzenia, przemyślana i dojrzała argumentacja, formułowanie obiektywnych wniosków, umiejętność słuchania cudzych racji (argumentów); - wygłaszanie przemówień i referatów; - dokonywanie uogólnień, samodzielność sądów i spostrzeżeń; - bogaty zasób słownictwa, sprawne posługiwanie się nowo poznanymi terminami i pojęciami; - wypowiadanie się zgodne z normą językową; - właściwe tempo i intonacja wypowiedzi; - komunikatywność przekazu; - kultura wypowiedzi. celujący: Ucznia otrzymującego ocenę celującą obowiązują wymogi takie, jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: - umiejętne wykorzystywanie w wypowiedzi materiału pozalekturowego oraz wiedzy z innych dziedzin nauki i kultury; - wypowiedź spójna, logiczna, bezbłędna językowo i wykazująca się wysokim poziomem merytorycznym; - krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia; - umiejętność obrony własnego stanowiska w trakcie dyskusji, formułowanie obiektywnych i krytycznych wniosków; - umiejętne i swobodne posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi oraz terminami specjalistycznymi; - umiejętność wygłaszania przemówień i referatów; - zajęcie aktywnego stanowiska nadawcy i odbiorcy komunikatu werbalnego, wzbudzanie zainteresowania słuchaczy. 5. Kryteria oceny realizacji określonych projektów Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność projektu z tematem 0 2p. II Oryginalność wyrażonej treści 0 2p. III Oryginalność zastosowanej techniki (technologii) 0 4p. IV Estetyka wykonania 0 2p. V Prezentacja 0 2p. Przeliczenie punktów na oceny: 12 p. celujący; p. bardzo dobry; 8 9 p. dobry; 6 7 p. dostateczny 5 p. dopuszczający; 0 p. 4 p. niedostateczny 10

11 6. Kryteria oceny współpracy w grupie w związku z realizacją konkretnych zadań Numer Kryterium Elementy współpracy podlegające punktowaniu Liczba punktów I Ogólne zaangażowanie w pracę grupy 0 2p. II Bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania 0 2p. III Stopień wywiązania się z pełnionej funkcji 0 2p. IV Umiejętności współpracy z innymi 0 2p. V Rozumienie własnej sytuacji w grupie 0 2p. Ocenianie: 9 10 p. ++ ; 6 8 p. + ; 4 5 p. nic ; 0 3 p. IV. OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA WAGA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności wag: a) prace klasowe waga 5 b) sprawdziany półroczne waga 5 c) sprawdziany (literackie, gramatyczne) waga 3 d) kartkówki waga 2 e) dyktanda waga 2 f) odpowiedzi ustne waga 3 g) recytacja waga 2 h) praca domowa literacka waga 2 i) praca domowa (ćwiczenie literackie) waga 1 j) praca domowa gramatyczno ortograficzna waga 1 k) ćwiczenia literackie wykonywane samodzielnie na lekcji waga 1 l) prace literackie na określony temat wykonywane samodzielnie na lekcji waga 2 m) aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach waga 1 n) prace nadobowiązkowe waga 3 o) zeszyt waga 1 Do klasyfikacji rocznej doliczana będzie ocena śródroczna, która będzie miała wagę 5. Średnia ważona obliczana wg wzoru: Suma iloczynów (ocena x waga) Suma wag jest wyjściową do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej 11

12 Średnia ważona Ocena 1,75 < W 2,75 dopuszczająca 2,75 < W 3,75 dostateczna 3,75 < W 4,75 dobra 4,75 < W 5,75 bardzo dobra W > 5,75 celująca Przy wystawianiu tych ocen bierze również pod uwagę: - rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie) - wkład pracy w stosunku do zdolności V. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH UCZNIA a) nauczyciel uczeń - nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawione oceny - uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny b) nauczyciel rodzic - podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzice mają prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka - rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów (oceny są wpisywane do zeszytu przedmiotowego) c) nauczyciel wychowawca klasy - oceny, jakie otrzymuje uczeń, są wpisywane do dziennika lekcyjnego - nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniach ucznia - nauczyciel informuje wychowawcę klasy o sytuacjach wymagających interwencji 12

13 V. OCENIANIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Warunki, sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie orzeczenia publicznej lub niepublicznej (specjalistycznej) poradni psychologiczno pedagogicznej. 1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim podlega ocenianiu według wymienionych wyżej zasad, ale wymagania na poszczególne oceny zostały obniżone. Przy ocenianiu testów i kartkówek stosuje się następujące przeliczanie punktów: Powyżej 80 wszystkich pkt. - celujący 79% - 65% pkt. - bardzo dobry 64% - 50% pkt. - dobry 49% - 35% pkt. - dostateczny 34% - 15% pkt. - dopuszczający Poniżej 14% wszystkich pkt. - niedostateczny 2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym podlega ocenie opisowej. VI. EWALUACJA PZO PZO podlega ewaluacji o upływie każdego roku. Uwagi końcowe Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego.

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. 2. Uczeń prowadzi systematycznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU r. szkolny 2015/2016 Joanna Dobiech Marek Pustowaruk Anna Tracz-Molasy 1 1. Cele edukacji polonistycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III Nauczyciel Joanna Zawodnik Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w gimnazjum kl. I, II, III Podręczniki Świat w słowach i obrazach, Nauka o języku/wyd. WSiP I. Postanowienie ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen oraz znaki,,+ i,,-. Znaki przeliczane są na oceny (4 znaki,,+ ocena bdb, 4 znaki,,- ocena ndst).

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen oraz znaki,,+ i,,-. Znaki przeliczane są na oceny (4 znaki,,+ ocena bdb, 4 znaki,,- ocena ndst). Elżbieta Roczek Nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa w Łękińsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoje intelektualnego i osobowości ucznia. 2. W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV I. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się na pierwszej lekcji języka polskiego z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne z zakresu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019

JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i aktywność. II. Cele oceniania 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE język polski I Wymagania edukacyjne Dotyczą odbioru wypowiedzi oraz wykorzystania zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia własnej wypowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: (klasa IV) - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI. 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI. 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny Uczniowie informowani będą o wymaganiach na poszczególne oceny w pierwszym tygodniu nauki przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ZGIERZU Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum odbywa się według programu: a) GWO Między nami ; A. Łuczak, E. Prylińska klasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego I. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO. 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: A) odpowiedzi ustne, które obejmują maksymalnie materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

0-1 *U ucznia dyslektycznego bierze się pod uwagę błędy z rz-ż, ch-h, ó-u i rozpoczynanie zdania wielką literą.

0-1 *U ucznia dyslektycznego bierze się pod uwagę błędy z rz-ż, ch-h, ó-u i rozpoczynanie zdania wielką literą. Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego wynika z wewnątrzszkolnego systemu oceniania zatwierdzonego decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08.12.1999 r. z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU r. szkolny 2016/2017 Joanna Dobiech Anna Tracz-Molasy 1 1. Cele edukacji polonistycznej uczniów Zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Gimnazjum nr 3 w Promniku. Fizyka. Sabina Skoczylas

Przedmiotowe Zasady Oceniania Gimnazjum nr 3 w Promniku. Fizyka. Sabina Skoczylas Przedmiotowe Zasady Oceniania Gimnazjum nr 3 w Promniku Fizyka Sabina Skoczylas 1 Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki w Gimnazjum nr 3 w Promniku Spis treści. 1. Wstęp, 2. Kontrakt między nauczycielem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU Zasady oceniania: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 * PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1O Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak, Marzena Rokaszewicz, I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt oraz przybory szkolne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

2. Prace klasowe, sprawdziany z literatury i nauki o języku są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią.

2. Prace klasowe, sprawdziany z literatury i nauki o języku są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY I III GIMNAZJUM I. Zasady oceniania 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Obszary aktywności i ich ocena Obszary aktywności 1. Sprawdziany/testy (oceniamy je zgodnie z zasadami pomiaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego. Forma aktywności Definicja Wag a

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego. Forma aktywności Definicja Wag a Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego Rodzaje form aktywności i ich charakterystyka. Forma aktywności Definicja Wag a Sugerowany kolor Praca klasowa Obejmuje materiał powyżej trzech tematów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM 1 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PZO Ocenianie ma na celu : 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie I Metody ewaluacji osiągnięć uczniów: 1. Formy ewaluacji: pisemne - sprawdzian, test, kartkówka,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2001r. 2. Statut Szkoły. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS V - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS V - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS V - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM 1 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PZO Ocenianie ma na celu : 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI. szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI. szkoły podstawowej Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Opracowane przez: Izabelę Terzimann, Hannę Rajmann, Lidię Makowiecką PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami ntegracyjnymi im. Jana Pawła w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK POLSK Obszary aktywności i ich ocena Obszary aktywności 1. Sprawdziany /testy oceniamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć języka polskiego w klasach IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć języka polskiego w klasach IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć języka polskiego w klasach IV-VIII Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dn. 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: FIZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: FIZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU: FIZYKA I. CEL OCENIANIA 1. Ocenianie ma na celu : poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie pomoc uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: - Statutu Zespołu Szkół nr 84 - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018. Technika

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018. Technika PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 Technika Przedmiotowe zasady oceniania (w skrócie PZO) z techniki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania obowiązujące w Publicznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z: odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów (literacko-gramatycznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Sprawności podlegające ocenie w klasach 4-8:

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Sprawności podlegające ocenie w klasach 4-8: Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt ( w linię lub kratkę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. Nauczyciel: mgr Beata Sypień Podstawa prawna do opracowania PSO z języka polskiego: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI I. WSTĘP Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego został opracowany na podstawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU Zasady oceniania: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania szczegółowe Ocena celująca a) dokładna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedstawiony poniżej system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. Spis treści: 1.Priorytety

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8 języków obcych

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8 języków obcych Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8 języków obcych Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt oraz przybory szkolne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO.. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASA I GIMNAZJUM NR 3 w Promniku 1 Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- HISTORIA I. Podręczniki: a) Wykorzystujemy podręczniki autorstwa Janusza Ustrzyckiego Historia,,3. Wyd. OPERON oraz podręczniki Tadeusza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Gimnazjum Nr 3 w Promniku Formy oceniania 1. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 1. Formy oceniania postępów ucznia w klasach 4-8: a) ustne: - rozmowy w parach lub małych grupach sprawdzające umiejętność komunikowania

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego ( kryteria ogólne ) I. Obszary oceniana Ocenianiu podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak,Marzena Rokaszewicz, Krzysztof Jaskuła PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak,Marzena Rokaszewicz, Krzysztof Jaskuła PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Nr 3

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Nr 3 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Nr 3 I. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie MEN z dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO I KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z kryteriami ocen poszczególnych form aktywności. 2.Każda ocena wystawiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa

Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania Języka angielski szkoła podstawowa I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie rok szkolny 2016/2017 kl. 4-6 JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie rok szkolny 2016/2017 kl. 4-6 JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie rok szkolny 2016/2017 kl. 4-6 JĘZYK POLSKI Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozp.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII Zawartość: Kontrakt Rozdział I Narzędzia i metody oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 1. Postanowienia ogólne 1.1 Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - aktywność na lekcjach 1.2 Obowiązuje sześciostopniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III a) Ocenie podlegają: - umiejętności i wiedza w zakresie czytania, słuchania, mówienia, pisania, świadomości językowej,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO DLA KLAS IV VIII i III GIMNAZJUM USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 IM. ŚW. KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach 4-6 (nauczyciel: Joanna Małkowska) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane przez p. M. Grzybek i p. Renatę Kierońską

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane przez p. M. Grzybek i p. Renatę Kierońską Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane przez p. M. Grzybek i p. Renatę Kierońską I. Ocenianie bieżące z języka polskiego ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz II. przekazywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Opracowany na podstawie : * Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy. ósmej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. Rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy. ósmej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. Rok szkolny 2018/2019 Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. Rok szkolny 2018/2019 I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace

Bardziej szczegółowo