ZESTAWIENIE KONTROLI W SPÓŁKACH W OKRESIE R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE KONTROLI W SPÓŁKACH W OKRESIE R."

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE KONTROLI W SPÓŁKACH W OKRESIE R. Załącznik do pisma WOP-I-RO AK Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Lp. 1 Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 2 Urząd Zamówień Publicznych Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zakres/temat kontroli 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne; 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3. Wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezp. społecznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku handlowo- usługowego z parkingiem podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Synagogalnej. Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli r r r r. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku, nadwyżki podatku r r.

2 naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 za m-c grudzień 2010 r. z uwzględnieniem nadwyżki podatku naliczonego od czerwca 2010 r. 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 za m-c lipiec 2013 r r r. CIFAL Płock Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Zakres/temat kontroli 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych (okres kontroli od maja 2007 r. do czerwca Czas trwania kontroli Wynik kontroli od do r r.

3 2011r.). RYNEX Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Urząd Miasta Płocka 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 3 Urząd Miasta Płocka 4 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Sanitarny 6 Urząd Miasta Płocka 7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 8 Urząd Miasta Płocka Zakres/temat kontroli Opłata targowa: prawidłowość poboru opłaty targowej. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin. Opłata targowa: prawidłowość poboru opłaty targowej przez inkasenta. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin. Kontrola stanu sanitarno technicznego i stanu sanitarno porządkowego Dworca PKP/PKS. Opłata targowa, prawidłowość sprzedaży biletów dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Rembielińskiego 6B. Wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie i produkcja środków ochrony roślin. Opłata targowa, prawidłowość sprzedaży biletów dziennej opłaty targowej na giełdzie samochodowej. Czas trwania kontroli Wynik kontroli od do r r r r r r r r r r r r r r r r. Dodatkowo na terenach Spółki RYNEX przeprowadzane są doraźne kontrole Izby Celnej. O ich terminach Spółka nie jest informowana. Spółka nie otrzymuje żadnych protokołów pokontrolnych.

4 MZGM TBS Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych r r. MTBS Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Urząd Miasta Płocka Przestrzeganie zapisów ustawy z 03 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi r r. 2 Bank Gospodarstwa Krajowego Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r.

5 3 Bank Gospodarstwa Krajowego 4 Bank Gospodarstwa Krajowego Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r r r. 5 Urząd Miasta Płocka Podatek od nieruchomości r r. dwa zalecenia pokontrolne 6 Bank Gospodarstwa Krajowego 7 Bank Gospodarstwa Krajowego KM Płock Sp. z o.o. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r r r. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Prezydent Miasta Płocka Zakres/temat kontroli Jako podmiotu prowadzącego stację kontroli pojazdów: -zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 Prawa o ruchu drogowym. Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Czas trwania kontroli 2 Obwodowy Urząd Miar w Płocku Poprawność metrologiczna r r. od do Wynik kontroli r r. 3 Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy r r. 4 Naczelnik Trzeciego Mazowiecki -ego Urzędu Skarbowego w Radomiu 5 Prezydent Miasta Płocka Kontrola prawidłowości rozliczenia podatku od Towarów i Usług za okres: Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne

6 6 Prezydent Miasta Płocka 7 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 8 Prezydent Miasta Płocka 9 Obwodowy Urząd Miar w Płocku Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym i prawidłowość prowadzenia dokumentacji badań technicznych pojazdów. Stan sanitarno-porządkowy pojazdów autobusy miejskie. Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc maj Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Stan sanitarno-porządkowy pojazdów r r. 3 zalecenia pokontrolne r r r. 13 poleceń pokontrolnych 6 zaleceń pokontrolnych r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

7 13 Prezydent Miasta Płocka W zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, -prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji r r. 14 Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona Pracy r r. 1 zalecenie pokontrolne 15 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 16 Prezydent Miasta Płocka Przestrzeganie wymagań i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. W zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, -prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji r r r r. 17. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy, w tym bhp r r. 18. Prezydent Miasta Płocka 19. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Realizacja i rozliczenie Umowy Wykonawczej pomiędzy Spółką a Gminą Miastem Płock. Stan sanitarno-porządkowy autobusów r r. 2 zalecenia pokontrolne r r. PZOZ Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli Kontrola w przedmiocie zapewnienia świadczeń profilaktycznych dzieciom i młodzieży w placówce oświatowowychowawczej r r. 3 zalecenia pokontrolne

8 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Badanie wody z kranu w pomieszczeniu administracyjnym. Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o podejrzeniu ogniska epidemicznego - zakażenie wirusem RSV u czterech noworodków w NZOZ "Płocki ZOZ". Nadzór w podstawowej jednostce służby medycyny pracy. Zgłaszalność chorób zakaźnych za 2 półrocze 2010, zgodnie z dziennym rejestrem przyjęć pacjentów r r r r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. Kontrola kompleksowa r r. Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu. Kontrola kompleksowa - kuchenki oddziałowe r r. 2 zalecenia pokontrolne 23 zalecenia pokontrolne 6 zaleceń pokontrolnych r r. 5 zaleceń pokontrolnych 10 Kontrola z zakresu ochrony radiologicznej celem oceny jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych r r. 11 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku Kontrola publicznych zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie stanu technicznego oddziałów r r.

9 psychiatrycznych r r r r r r. 15 Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku r r. 2 zalecenia pokontrolne 16 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu r r r r. 6 zaleceń pokontrolnych 18 Sprawdzenie wykonania decyzji HPN-18/ r r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r.

10 21 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przeprowadzania przepisów przeciwpożarowych zalecenie pokontrolne 22 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu ochrony radiacyjnej r r. 23 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Kontrola oferenta (formularz ofertowy V. wykaz sprzętu, formularz ofertowy VIII. Ankieta) r r. 24 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy nr /10 z dnia w zakresie : choroby wewnętrzne - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa r r. 25 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli Spełnianie wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów r r r r. 27 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu r r. 1 zalecenie pokontrolne r r.

11 Sąd Okręgowy w Płocku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrola przeprowadzania przepisów przeciwpożarowych. Zgodność wykonywania działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie r r r r r r r r r r. 7 zaleceń pokontrolnych r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne

12 Kontrola kompleksowa r r r r r r r r r r r r r r r r r r. Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia PPIS r r. 4 zalecenia pokontrolne

13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Płock EPN-4240/01/548/3707/09. Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Odbiór sanitarny magazynu bielizny brudnej, odpadów medycznych i innych niebezpiecznych, stanowiska mycia wózków r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. Kontrola instalacji wody ciepłej r r. 1 zalecenie pokontrolnych Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres Kontrola kompleksowa - kuchenki oddziałowe r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. 12 zaleceń pokontrolnych r r. 6 zaleceń pokontrolnych Kontrola płatnika składek r r.

14 r r. 59 Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych r r r r r r r r. 63 Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych r r r r. 65 Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ a wykazanych w sprawozdawczości do PPJS w Płocku w okresie r r. 66 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy nr /12 z dnia , /12 z dnia oraz /11 z dnia r r. 5 zaleceń pokontrolnych

15 67 Sprawdzenie wykonania decyzji HŻN-N-35/5131/ r r Urząd Skarbowy w Płocku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Ustalenie przebiegu transakcji handlowych zawartych z firmą EDBUD Usługi Remontowo- Budowlane Kunikowski Edward w okresie Prawidłowość zatrudnienia stażystów, prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów, wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

16 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Odbiór pomieszczeń gabinetów diagnostyczno-zabiegowych r r r r. Kontrola sprawdzająca r r. Kontrola realizacji umów z NFZ - recepty, dokumentacja medyczna. Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych w rocznikach oraz stanu sanitarnoepidemiologicznego. Zgodność wykonywanej działalności w Oddziale Chorób Wewnętrznych z przepisami określającymi warunki działalności leczniczej r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 2 zalecenia pokontrolne r r r r r r. 6 zaleceń pokontrolnych r r r r.

17 85 Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu higienicznosanitarnego r r Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka Sąd Okręgowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu higienicznosanitarnego oddziału r r r r. Kontrola pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. 2 zalecenia pokontrolne Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej z Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Zgłaszalność chorób zakaźnych za II półrocze 2012 roku. Ocena stanu sanitarnego instalacji wody ciepłej (punktów poboru wody ciepłej) r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 9 zaleceń pokontrolnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

18 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Sekcja Higieny Radiacyjnej w Płocku ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego - kontrola kompleksowa Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, połogu w poradniach dla kobiet. Ocena stanu sanitarnohigienicznego oraz dokumentacji r r. 5 zaleceń pokontrolnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne Odbiór sanitarny r r. Stan sanitarno-porządkowy. Kontrola wykonawstwa szczepień. Stan sanitarno-higienicznego. Kontrola z zakresu higieny radiacyjnej obejmująca urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz pola elektromagnetyczne. Kontrola wykonawstwa szczepień. Stan sanitarno-higienicznego. Odbiór sanitarny r r r r r r. 2 zalecenia pokontrolne r r r r r r r r. 106 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Sekcja Higieny Radiacyjnej w Płocku Kontrola z zakresu ochrony radiologicznej celem oceny jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych r r.

19 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Warszawa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/41-3/11 zdnia , zm. MZ- 5580/70-1/12 z dnia Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/131-4/06 z dnia r., zm. MZ- 5580/9/09 z dnia r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne Wizytacja poradni r r. 1 zalecenie pokontrolne Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/111-2/13 z dnia r r. 111 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień r r. 112 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Kontrola problemowa w przedmiocie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej r r. 2 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne 114 Kontrola sprawdzająca decyzja HŻN.RS-N-36/3872/13 z dnia r r r.

20 115 Sąd Okręgowy w Płocku Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi r r. 3 zalecenia pokontrolne 116 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień p/gruźlicy i p/wzw B w grupie noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego oddziału r r. 117 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień p/gruźlicy i p/wzw B w grupie noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego przychodni r r. 118 Kontrola sprawdzająca stan higieniczno-sanitarny pomieszczenia oddziałów: pediatrii, chorób wewnętrznych, psychiatrii i pododdziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych r r. 119 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płock Przeprowadzenie wizytacji (przeniesienie działalności medycznej z Gimnazjum nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10) r r. 120 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płock Realizacja zapisów umownych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - położnictwo i ginekologia r r. 2 zalecenia pokontrolne 121 Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres r r. 1 zalecenie pokontrolne 122 Ocena stanu sanitarnego kuchenek szpitalnych r r. 1 zalecenie pokontrolne 123 Kontrola kompleksowa r r. 1 zalecenie pokontrolne

21 124 Kontrola kompleksowa r r. 1 zalecenie pokontrolne 125 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz wykonawstwo szczepień ochronnych r r. 126 Stan sanitarno-porządkowy r r. Wisła Płock S.A. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych (okres kontroli od lutego 2006 r. do listopada 2011 r.). Kontrolę przeprowadzano w dniach: , , , , , , , ,

22 SPR Wisła Płock S.A. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych r r. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Powiatowa Stacja Sanitarno- Funkcjonowanie Laboratorium w zakresie wykonywania badań wody r r. Pozytywne wydanie decyzji nr HKN -1/m/2011 zatwierdzającej Laboratorium do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r.

23 3 Przestrzeganie Przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy r r Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r. 5 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z użytkowaniem i magazynowaniem chloru r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne 6 Powiatowa Stacja Sanitarno- Funkcjonowanie Laboratorium w zakresie wykonywania badań wody r r. Pozytywne wydanie Decyzji nr HKN -1/m/2012 zatwierdzającej Laboratorium do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 7 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka Kontrola problemowa w zakresie przechowywania i konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz zabezpieczenia go pod względem przeciwpożarowym i przed kradzieżą r r Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r. 9 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w obiekcie podlegającym szczególnej ochronie: 1. Zasady i sposób realizacji zadań r r.

24 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ochrony osób i mienia. 2. Sposoby użycia przez pracowników formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 3. Posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji. Kontrola dotyczyła odbioru w myśl art. 76 ustawy Poś rurociągów tłocznych oraz przepompowni P-5 przy ul. Mazura w Płocku realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. Przegląd pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego eksploatowanego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Maszewie. Odbiór inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. 13 Archiwum Państwowe w Płocku Kontrola archiwum zakładowego r r r r r r. Studnia została wyłączona z eksploatacji r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu 1. Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników. Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za r r r r.

25 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sierpień 2012 r. Oczyszczalnia ścieków w Radziwiu 1. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na eutrofizację wód. 2. Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska poprzez egzekwowanie od podmiotów korzystających ze środowiska prowadzenia automotoringu substancji lub energii do środowiska zgodnie z wymogami. Oczyszczalnia ścieków w Maszewie 1. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na eutrofizację wód. 2. Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska poprzez egzekwowanie od podmiotów korzystających ze środowiska prowadzenia automotoringu substancji lub energii do środowiska zgodnie z wymogami. Stacja Uzdatniania Wody Płock ul. Górna 56 B. Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock ul. harc. A. Gradowskiego 11. Kontrola w zakresie możliwości r r r r r r r r. wydano 1 zalecenie pokontrolne r r.

26 w Warszawie Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Prezes Rady Ministrów Podsekretarz Stanu w MON Prezydent Miasta Płocka Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM wykorzystania środków pochodzących z projektu POIS /09 pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. Wydział Produkcji Wody i Laboratorium. Kontrola bezpieczeństwa pracy z substancjami, czynnikami chemicznymi. Wydział Oczyszczalni Ścieków oczyszczalnia ścieków Mazowsze (kontrola inwestycyjna przed oddaniem do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków) kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola dokumentacji obiektu Stacji Uzdatniania Wody obiekt kategorii podlegający szczególnej ochronie. Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników. Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. wydano 1 zalecenie pokontrolne r r r r r r r r. wydano 4 zalecenia pokontrolne Wydział Głównego Mechanika rekontrola wydanego zalecenia r r.

27 wydanego podczas kontroli r r. 27 Laboratorium rekontrola wydanego zalecenia wydanego podczas kontroli r r r r. 28 Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników r r. 29 Prezydent Miasta Płocka Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od r. do r r r. wydano 4 zalecenia pokontrolne 30 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Postępowań Administracyjnych Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w obiekcie podlegającym ochronie obowiązkowej r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne 31 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Oczyszczalni Ściekowej oczyszczalnia ścieków Maszewo (kontrola planowana) sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, sprawdzenie wywiązania się z aglomeracji piorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń r r.

28 ZUOK Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Epidemiologiczna W Płocku Państwowa Straż Pożarna Komenda w Płocku 9 Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska Zakres/temat kontroli Dotyczyła rozwiązania umowy o pracę. Przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 2 zalecenia pokontrolne Pobrano próbki wody r r. W sprawie usunięcia kontenera i pochodni z działki nr ew. 66 do ZUOK r r. Kontrola kompostowni r r. 1 zalecenie pokontrolne W sprawie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w Stacji Demontażu Pojazdów. Kontrole związane ze zgłoszeniem przez ZUOK odbioru zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa części socjalnej budynku przyjęć i obróbki odpadów. Kontrole związane ze zgłoszeniem przez ZUOK odbioru zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa części socjalnej budynku przyjęć i obróbki odpadów. Kontrola na wniosek ZUOK w związku z powiadomieniem wystosowanym przez Spółkę o gotowości uruchomienia przedsięwzięcia polegającego na r r r r r r r r.

29 10 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku 11 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 14 Urząd Skarbowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 17 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku podniesieniu poziomu składowania. Odbiór robót związanych z podniesieniem górnego poziomu deponowania odpadów na kwaterze 01 i 02. Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r r r r r. 2 zalecenia pokontrolne Kontrola Stacji Demontażu Pojazdów r r. 1 zalecenie pokontrolne W zakresie rozliczenia podatku VAT i prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży. W zakresie przestrzegania zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych. Kontrola dotycząca przestrzegania przez podmiot korzystający ze środowiska przepisów wynikających z prawa wspólnoty UE ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami. Kontrola w sprawie wykonania rozporządzeń PE i Rady UE określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. 1 zalecenie pokontrolne

30 18 Urząd Skarbowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Organizacji pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia. Kontrola sprawdzająca w zakresie podatku VAT za kwiecień 2013 r. w związku ze złożeniem przez ZUOK wniosku o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku VAT z tytułu inwestycji. Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji HPN-18/2013 z dnia r. Nakaz dotyczący przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy : mechanik, operator sortowni, operator sprzętu kołowego. Kontrola dotyczyła: 1. wypełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi 2.Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami. 3.Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza za okres I pół i II pół r r r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne

31 22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r. 4 zalecenia pokontrolne 23 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska W związku z samoczynnym zapaleniem składowiska r r. Protokół z wynikami kontroli do ZUOK jeszcze nie wpłynął. 24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r. Protokół z wynikami kontroli do ZUOK jeszcze nie wpłynął.

Kontrolowany obszar (temat)

Kontrolowany obszar (temat) Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 10.01.2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno 2. 11,13.01.2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 3. 14.01.2017

Bardziej szczegółowo

Kontrole w latach 2003-2007

Kontrole w latach 2003-2007 Kontrole w latach 2003-2007 23.01.2003 r. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 28.05.2003 r. - Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją z dnia r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją z dnia r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 10.01.2018 r. Powiatowa Stacja Kontrolowany obszar (temat) nałożonych decyzją z dnia 21.03.2016 r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2013 rok Lp. Podmiot kontrolujący Termin kontroli Przedmiot kontroli Ustalenia, wystąpienia 1 2 3 4 5 1.

Bardziej szczegółowo

Kontrolowany obszar (temat) Dokumentacja dotycząca kontroli

Kontrolowany obszar (temat) Dokumentacja dotycząca kontroli Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 10.01.2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno 2. 11,13.01.2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy Pracy 3. 14.01.2017 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku Zakres kontroli: Dotyczy zbierania padłych zwierząt z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 9.01.2015 r. Państwowy Powiatowy 2. 16.02. - 24.02.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 3. 16.02. - 27.02.2015 r. Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie

Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie Wykaz kontroli i postępowań wyjaśniających w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w okresie 01.01.2012-13.06.2014 L.p. Jednostka kontrolująca Przyczyna kontroli Zakres kontroli Czas kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ścieżka do tekstu: / strona główna / Ogłoszenia / BIP / Wykaz kontroli zewnętrznych / WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH 2018 l.p. nazwa jednostki kontrolującej 1. PWIS m. st. 2. Centrum Medyczne Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzająca kontrolę 1. 12.01.2016 r. Państwowy Powiatowy decyzją administracyjną z dnia 23.03.2011 r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej 4. 2. 12.01.2016 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach Szkoła Policji w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/spk/kontrole/4229,kontrole-zewnetrzne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 26 grudnia 2016, 21:38 Szkoła Policji w Katowicach podlega

Bardziej szczegółowo

Kontrole 2013 rok. a) kontrole PPIS Białogard MIASTO BIAŁOGARD

Kontrole 2013 rok. a) kontrole PPIS Białogard MIASTO BIAŁOGARD Kontrole 2013 rok a) kontrole PPIS Białogard MIASTO BIAŁOGARD L.p. Data kontroli Nr protokołu Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia 1. 20.03.2013 HK-65/13 Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2015 IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 1 Krakowski Szpital Specjalistyczny Państwowy Powiatowy Kontrola

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Kontrole zewnętrzne - 2008 rok 1. Numer kontroli: DYR-0911/1/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Termin kontroli: 24 i 31 stycznia 2008 r. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Plan działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie na rok: - 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. w latach

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. w latach Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. w latach 2006-2014 Rok Instytucja kontrolująca Obszar kontroli 2006 NIK w Bydgoszczy O/ZUS Toruń KP PSP Radziejów

Bardziej szczegółowo

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Lp. Instytucja kontrolująca

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w cz. 85/28 Województwo Warmińsko Mazurskie

Temat kontroli. Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w cz. 85/28 Województwo Warmińsko Mazurskie Lp. 1. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w cz. 85/28 Województwo Warmińsko Mazurskie Termin przeprowadzenia od 21.01.2015 r. do 10.04.2015 r. Uwagi 2. 3.

Bardziej szczegółowo

oględziny nowo otwieranych komórek działalności medycznej Prawna ochrona pracy, wybrane zagadnienia, czas pracy Funkcjonowanie oddziału reumatologii

oględziny nowo otwieranych komórek działalności medycznej Prawna ochrona pracy, wybrane zagadnienia, czas pracy Funkcjonowanie oddziału reumatologii L.p. Jednostka kontrolujaca Przyczyna kontroli Zakres kontroli Komórki kontrolowane Czas 1 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w oględziny nowo otwieranych komórek działalności medycznej pododdział

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2017 rok Lp. Podmiot kontrolujący Termin kontroli Przedmiot kontroli Ustalenia, wystąpienia 1 2 3 4 5 1.

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli. w Krakowie

L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli. w Krakowie Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2012 kwartał: I L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Narodowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Źródło: http://bip.legionowo.csp.policja.gov.pl/csp/kontrole/zewnetrzne/22509,kontrole-zewnetrzne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 27 czerwca 2016, 20:04 Wykaz kontroli

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2015 rok Lp. Podmiot kontrolujący Termin kontroli Przedmiot kontroli Ustalenia, wystąpienia 1 2 3 4 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Katowice. 13. Urząd Miasta Katowice Wydział Planowanie remontów szkół i placówek -

Katowice. 13. Urząd Miasta Katowice Wydział Planowanie remontów szkół i placówek - Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty 20.04.2006 Diagnoza realizacji podstaw programowych - kształcenia

Bardziej szczegółowo

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY

salus aegroti, educatio, scientio SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli

Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Grotniki w okresie od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2008r. Lp Rok Podmiot prowadzący okres kontroli Temat kontroli kontrolę 1. 2001. Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych w latach 2011-2014

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych w latach 2011-2014 Zestawienie kontroli przeprowadzonych w jednostkach podległych w latach 2011-2014 Załącznik nr 2 do pisma WOP-I-RO.0003.1630.2014.AK Nazwa Jednostki: Muniserwis Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

r r r. Termin przeprowadzenia kontroli. Lp.

r r r. Termin przeprowadzenia kontroli. Lp. Lp. Termin przeprowadzenia kontroli Kontrolowany/kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia, wnioski pokontrolne 1. 25.02.2013r. Kontrolowany: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w iu Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do pisma WOP-I-RO.0003.1630.2014.AK. Nazwa Jednostki: Urząd Miasta Płocka ZESTAWIENIE KONTROLI ZA OKRES 2011-2014

Załącznik Nr 1 do pisma WOP-I-RO.0003.1630.2014.AK. Nazwa Jednostki: Urząd Miasta Płocka ZESTAWIENIE KONTROLI ZA OKRES 2011-2014 Załącznik Nr 1 do pisma WOP-I-RO.0003.1630.2014.AK Nazwa Jednostki: Urząd Miasta Płocka ZESTAWIENIE KONTROLI ZA OKRES 2011-2014 I. Kontrole w okresie 01.01.2011 r. do 31.05.2012 r. Lp. Podmiot przeprowadzający

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin z 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2138) Termin: 15-16.02.2018 r. podstawie art. 80 pkt 12 ustawy o ochronie roślin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska Marta Pawlak Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska Terminy i podstawy prawne na 2012 rok Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG

Bardziej szczegółowo

Kontrolowany/kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia, wnioski pokontrolne

Kontrolowany/kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia, wnioski pokontrolne Lp. Termin przeprowadzenia kontroli 1. 25.02.2013r. 2. 18-29.03.2013r. 3. 06-21.05.2013r. Kontrolowany/kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia, wnioski pokontrolne Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2010 rok i r r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2010 rok i r r. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz ustaleń i wystąpień pokontrolnych za 2010 rok Lp. Podmiot kontrolujący Termin kontroli Przedmiot kontroli Ustalenia, wystąpienia 1 2 3 4 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2014 III kwartał L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Kontrola

Bardziej szczegółowo

a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD

a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD 1. 23.02.2015 HK-22/15 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i wodociągu- wodociąg Dębczyno 2. 26.03.2015 HK-70/15 Sprawdzenie przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty 20.04.2006 Diagnoza realizacji podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce kontroli ) od 01.01.2001roku.

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce kontroli ) od 01.01.2001roku. Zestawienie przeprowadzonych w Nadleśnictwie Nowa Sól (na podstawie wpisów w Książce ) od 01.01.2001roku. L Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Temat 1. Urząd Skarbowy w Nowej Soli 20.02.2001 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002 WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002 Teksty protokołów kontroli przeprowadzonych od dnia 1 lipca 2003 roku umieszczono w załącznikach w tabeli.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie upoważnienia do kontroli. Upoważnienie nr 25/2004. Upoważnienie Nr 24/2004 nadzór sanitarny wg protokołu 88/412/2004

Oznaczenie upoważnienia do kontroli. Upoważnienie nr 25/2004. Upoważnienie Nr 24/2004 nadzór sanitarny wg protokołu 88/412/2004 Rejestr przeprowadzonych w MZK w Malborku sp. z o.o. l.p. Data podjęcia Data zakończenia Oznaczenie organu 1 07.03.2004 07.03.2004 Państwowy Powiatowy Inspektor 2 06.10.2004 06.10.2004 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Powiatu ego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proponuje stosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r. UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Bydgoszczy na r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Data kontroli. Kontrolujący. Temat kontroli ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006

Data kontroli. Kontrolujący. Temat kontroli ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 Lp. Temat kontroli Badanie zgodności działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa ROK 2004 Wykorzystanie środków finansowych przekazanych z rezerwy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2013 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2013 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w LUBLINIE PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2013 rok Lublin, listopad 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego

Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego Informacje dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z udziałem promieniowania jonizującego 1. Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów

Bardziej szczegółowo

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów wraz z kartą przekazania odpadów 1 KTO OBOWIĄZEK TERMIN PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKI LEKARZA PRZEDSIĘBIORCY 1. Podmioty lecznicze lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem: praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ROK 2007. Dokumentacja kontroli: Protokół kontroli.pdf

ROK 2007. Dokumentacja kontroli: Protokół kontroli.pdf ROK 2007 Termin kontroli: 19 września 2007r. Temat kontroli: Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczani i wychowania. Osoba, która wytworzyła informację albo osoba odpowiedzialna za treść

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Załącznik Nr 1 do Wniosku o zatwierdzenie Taryfy Nr 8/IV/2013 T A R Y F A N R 8 / I V / 2 0 1 3 Taryfa opracowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu stanowi zestawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/144/2016 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 04 stycznia 2013 r. PS-II.431.1.7.2012.BDus Pan Wiesław Olszański Prezes Zarządu Szpital Na

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Uchwalić Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok Na podstawie 14 ust. 1 i 4 oraz 44 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 27 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU Załącznik do zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2009r. STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA DEPARTAMENT KONTROLI DZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Lp 1 Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Okres trwania kontroli od do 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZPITALNY ul. Walczaka 42

ZESPÓŁ SZPITALNY ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY ul. Walczaka 42 Nazwa sekcji lub oddziału Nr telefonu PION ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY Lekarz Naczelny 601 Rzecznik Praw Pacjenta 603 Sekretariat 602 Sekretariat FAX 624 SEKCJA SANITARNO

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU PRZEPROWADZONE W 2007R. 1 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 2 Zachodniopomorski Urząd 3 Zachodniopomorski Urząd Funduszami Europejskimi 4 Zachodniopomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r. na terenie gminy Wołczyn

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r. na terenie gminy Wołczyn TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r. na terenie gminy Wołczyn 1 1. Informacja ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ

STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ Załącznik Nr 1 I) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY: STRUKTURA PLANU OBRONY CYWILNEJ 1) Zarządzenie Prezydenta Miasta wprowadzające Plan Obrony Cywilnej do stosowania. 2) Arkusz uzgodnień. 3) Rejestr zmian. 4) Wnioski

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. )

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. ) Przepisy prawne wykorzystywane w Sekcji Nadzoru nad Zwalczaniem Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Warszawie (stan na dzień 31.12.2018 r.) 1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 10 kwietnia 2019r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 10 kwietnia 2019r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr RADY GMINY MURÓW z dnia listopada 2013 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ZESTAWIENIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2014 ROKU w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu L.p 1 Data kontroli (od do) 20-21.01.2014r Organ kontrolujący Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 4 czerwca 2018r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 4 czerwca 2018r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/259/2014 RADY GMINY MURÓW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Cisek.

Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Cisek. Załącznik do Uchwały VIII/55/2011 Rady Gminy Cisek z dn. 29.07.2011 r. Taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, świadczone dla Gminy Cisek, przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2015 r. PS-ZPSM.9612.46.2015. JG Pan Maciej Piorunek Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie ul. gen. Józefa Bema 5-6 59-300 Lubin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo