Formy prawne działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy prawne działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wybór konkretnej formy wpływa na kluczowe kwestie, takie jak procedura rejestracji firmy, kapitał początkowy oraz odpowiedzialność za zobowiązania. Każdą wybraną formę działalności firmy można zmienić. Należy zatem pamiętać, że najlepiej zaczynać od najprostszych form działalności. Formy działalności - Indywidualna działalność gospodarcza (firma jednoosobowa) - Spółki osobowe: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna - Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

3 Indywidualna działalność gospodarcza Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Indywidualna działalność gospodarcza jest formą najczęściej wybieraną wśród młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Do korzyści płynących z tej popularnej formy działalności zalicza się: prostotę oraz niewielki wkład kapitału początkowego.

4 Indywidualna działalność gospodarcza Aby założyć działalność gospodarczą należy zrealizować następującą procedurę: 1) w Urzędzie Miasta i Gminy należy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu dokonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Składany wypełniony wniosek musi zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (w przypadku stałego wykonywania działalności poza miejscem zamieszkania), rodzaj działalności oraz datę rozpoczęcia działalności..

5 Indywidualna działalność gospodarcza 2) składany wniosek jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy), wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON Urząd Statystyczny), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP Urząd Skarbowy), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS)..

6 Indywidualna działalność gospodarcza 3) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Formularz) stanowi równocześnie wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej..

7 Indywidualna działalność gospodarcza 4) Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty. 5) W przypadku uzyskania wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, w którym składamy wniosek(rg-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy nazwę firmy, adres siedziby, formę prawno-organizacyjną, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj przeważającej działalności. 6) Po uzyskaniu nr REGON należy założyć konto bankowe i wyrobić firmową pieczątkę..

8 Indywidualna działalność gospodarcza 7) Kolejnym etapem jest wizyta w Urzędzie Skarbowym w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności, nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz zadeklarowania bycia płatnikiem podatku VAT. 8) Kolejnym etapem rejestracji jednorazowej firmy jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu ustalenia obowiązkowych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 9) W przypadku prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub specjalnego pozwolenia należy udać się do odpowiedniego organu, w celu jego uzyskania..

9 Indywidualna działalność gospodarcza Prowadząc jednoosobową działalność właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność rozciąga się również na współmałżonka z wyłączeniem jego majątku odrębnego. Osoby, które zakładają jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą dysponować określoną wysokością kapitału początkowego. (W przypadku sp. z o.o. Wysokość kapitału potrzebnego do rejestracji wynosi 5 tys. zł.) Jednoosobowa firma zarządzana jest przez jej właściciela, który posiada pełną swobodę w podejmowaniu decyzji oraz możliwość szybkiej reakcji bez konieczności konsultacji decyzji.

10 Indywidualna działalność gospodarcza Księgowość w jednoosobowej firmie jest stosunkowo prosta zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się na ryczałtowe formy opodatkowania. Forma rozliczeń z fiskusem zależy od tego, na jaki rodzaj się zdecydujemy. Do wyboru mamy: zasady ogólne(skala podatkowa lub podatek liniowy 19 %), ryczałt oraz kartę podatkową.

11 Indywidualna działalność gospodarcza - podsumowanie - niskie koszty rejestracji firmy, - stosunkowo szybka rejestracja i likwidacja firmy, - brak wymagań co do kapitału początkowego, osobista odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa, - jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji), - prostsza niż w innych formach działalności księgowość, możliwy jest wybór każdej z form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa)..

12 Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej. Jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art Kodeksu Cywilnego). Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Sama spółka jest jedynie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia. Wszelkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i i wchodzą do ich wspólnego majątku. Wspólnicy dysponują majątkiem, który stanowi ich współwłasność łączną.

13 Spółka cywilna Założenie spółki cywilnej nie stwarza dużych problemów. Przy jej tworzeniu obowiązują te same procedury, które są konieczne przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. Jedynym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na wspólników przy zakładaniu spółki cywilnej jest konieczność spisania umowy spółki i zarejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym. Sporządzając umowę spółki cywilnej, przepisy zobowiązują dokonania tego w formie pisemnej. W umowie muszą zostać określone zasady współpracy zobowiązując się do działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa nie wymaga formy aktu notarialnego, jak to bywa w przypadku innych form działalności. Jest to jedna z zalet spółki cywilnej, ponieważ nie trzeba ponosić wydatków notarialnych.

14 Spółka cywilna Umowa spółki cywilnej zawiera następujące informacje: - informację o wspólnikach, - datę zawarcia umowy, - okres funkcjonowania spółki, - cel gospodarczy, który spółka ma realizować, - sposób, w jaki wspólnicy chcą osiągnąć cel np. poprzez wniesienie wkładów, - zakres działalności według PKD, - informację o wielkości wkładów, - kwestie podziału zysków, -informacje dotyczące wspólników prowadzących - sprawy spółki oraz jej reprezentantów, - rok obrotowy.

15 Spółka cywilna Zarówno spółka cywilna, jak i jej wspólnicy nie podlegają wpisowi do rejestru. Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne. Prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich wspólników (chyba, że umowa stanowi inaczej). Sprawy spółki cywilnej prowadzone są przez wspólników a nie przez spółkę. Będąc wspólnikiem za pracę w spółce nie można otrzymywać wynagrodzenia. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysków. Reprezentantem spółki cywilnej, o ile nie jest wbrew umowie, może być każdy ze wspólników w takim samym zakresie, w jakim wolno mu prowadzić sprawy spółki.

16 Spółka cywilna Za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem osobistym. Odpowiedzialność jest solidarna i rozciąga się również na współmałżonków - z wyłączeniem ich majątków odrębnych. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że każdy wspólnik odpowiada nie tylko do wielkości wkładu wniesionego do spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym.

17 Spółka cywilna Podpisując umowę tworzącą spółkę cywilną określamy w niej wielkość wkładu, który zostanie wniesiony przez poszczególnych wspólników. Nie ma minimalnej wielkości wkładu toteż nie musi on przedstawiać dużej wartości. Wkładem może być gotówka, własność jak i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Do spółki jako wkład możemy wnieść także usługi i pracę na jej rzecz. Nie może być natomiast wkładem prowadzenie spraw spółki.

18 Spółka cywilna Wymagania kapitałowe powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa; nie ma formalnie określonego minimum niezbędnego do rozpoczęcia działalności. Od wniesionych wkładów wspólnicy zobowiązani są zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 proc. wartości wkładów.

19 Spółka cywilna Podziału zysków w spółce cywilnej dokonywany jest według zasad określonych w umowie spółki. Zwykle jest to podział proporcjonalny do wielkości wniesionych wkładów. Jeżeli umowa spółki nie ustala dokładnych zasad dotyczących podziału zysków i finansowania strat to każdy ze wspólników niezależnie od wielkości wniesionego wkładu ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach jakie spółka wypracuje. W umowie spółki jawnej można zawrzeć postanowienia, które będą zwalniały wspólnika z udziału w stratach.

20 Spółka cywilna Niemożliwym jest umieszczenie zapisów, które wykluczałyby jakiegoś wspólnika z udziału w zyskach. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo do wypłaty swojej części zysku. Wypłata zysku zgodnie z ustalonym w umowie udziałem może nastąpić z końcem roku obrotowego. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych.

21 Spółka cywilna Rozwiązanie spółki podobnie, jak spółki jawnej następuje, gdy: - zaistnieją wymienione w umowie spółki okoliczności, które powodują rozwiązanie spółki (jeśli natomiast pomimo zajścia tych okoliczności spółka nadal prowadzi swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników, to spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony), - zostanie ogłoszona upadłość spółki, - wspólnicy podejmą jednogłośną uchwałę o zakończeniu działalności,

22 Spółka cywilna Rozwiązanie spółki podobnie, jak spółki jawnej następuje, gdy: (cd) - nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (pomimo jednak zajścia tych okoliczności spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, gdy umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią a uzgodnienie takie powinno nastąpić niezwłocznie; w przeciwnym razie spadkobierca zmarłego lub syndyk upadłości mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki ),

23 Spółka cywilna Rozwiązanie spółki podobnie, jak spółki jawnej następuje, gdy: (cd) - wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki (jeśli umowa tak stanowi lub gdy pozostali wspólnicy tak postanowią spółka mimo wypowiedzenia będzie trwała nadal, uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia; w przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę lub jego wierzyciel, domagać się mogą przeprowadzenia likwidacji spółki),

24 Spółka cywilna Rozwiązanie spółki podobnie, jak spółki jawnej następuje, gdy: (cd) - sąd wyda prawomocne orzeczenie (każdy ze wspólników ma prawo z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki poprzez decyzję sądową, w przypadku gdy ważne przesłanki do rozwiązania umowy zachodzą po stronie tylko jednego ze wspólników wówczas pozostali o po gdy jednak ważne powody zachodzą tylko po stronie jednego ze wspólników, to pozostali mogą wnioskować do sądu o orzeczenie, w którym wspólnik ten zostanie wyłączony ze spółki).

25 Spółka cywilna - podsumowanie - spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, wspólników łączy umowa, - wspólnicy są przedsiębiorcami, każdy zarejestrowany w ewidencji, - nie posiada osobowości prawnej, - nie posiada własnego mienia, wkłady wniesione są majątkiem wspólnym wspólników, - każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki, - wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń całym swoim majątkiem(wspólnym i osobistym).

26 Spółka jawna Spółka jawna to osobowa spółka handlowa (regulacje dotyczące spółki jawnej zawarte są w kodeksie spółek handlowych) prowadząca przedsiębiorstwo i nie będąca inną spółką handlową. Forma ta łączy zalety spółki z o.o. i spółki cywilnej. Nie posiada osobowości prawnej, może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Spółka jawna posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Swoim majątkiem spółka odpowiada za jej zobowiązania.

27 Spółka jawna Spółka jawna działa pod własną nazwą (firmą), która zawsze zawiera nazwiska lub nazwy (w sytuacji, gdy wspólnikami są inne spółki a nie osoby) przynajmniej jednego wspólnika. Dodatkowo każda nazwa kończy się dopiskiem spółka jawna lub skrótem sp.j. Spółka jawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spółkę jawną może zawiązać dwóch lub więcej wspólników. Procedura zakładania spółki jawnej jest bardzo podobna do rejestracji spółki cywilnej. Spółkę jawną możemy utworzyć: - zawierając pisemną umowę pomiędzy wspólnikami tworzącymi spółkę, - przekształcając spółkę cywilną w jawną na podstawie art. 26 par.4 Kodeksu Spółek Handlowych, - przekształcając dowolną spółkę handlową w jawną na podstawie art. 551 i następne KSH.

28 Spółka jawna Umowa spółki jawnej musi zawierać następujące informacje: - nazwę i siedzibę spółki, - dotyczące wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników i ich wartości, - dotyczące przedmiotu działalności spółki, - czasie trwania spółki, w przypadku gdy jest on oznaczony..

29 Spółka jawna Dla powstania spółki jawnej wymagane jest wpisanie spółki do KRS Krajowego Rejestru Sądowego/rejestru handlowego. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłosić spółkę do rejestru. Spółka jawna wpisywana jest do KRS jako przedsiębiorca. Tworząc spółkę jawną, każdy ze wspólników wnosi do niej wkład. Przedmiotem wkładu może być zarówno gotówka, własność jak i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości.

30 Spółka jawna Do spółki możemy wnieść także inne prawa np. do niematerialnych składników majątku, a także prawa obligatoryjne np. akcje. Ciekawe jest, że wkładem do spółki jawnej mogą być również usługi i praca na jej rzecz, a nie może stanowić wkładu do spółki prowadzenie jej spraw(zarządzanie nią). Od wniesionych wkładów wspólnicy zobowiązani są zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie równej 0,5 proc. wartości wkładów..

31 Spółka jawna Jeżeli umowa spółki zawarta przez wspólników nie ustala dokładnych zasad dotyczących podziału zysku i finansowania strat, to każdy z nich niezależnie od wielkości wniesionego wkładu ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach, jakie spółka wypracuje. W umowie spółki jawnej możemy zawrzeć postanowienia, które będą zwalniały wspólnika z udziału w stratach. Nie wolno natomiast umieścić zapisów, które wykluczałyby jakiegoś wspólnika z udziału w zyskach. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo do wypłaty swojej części zysku. Wypłata może nastąpić zgodnie z końcem roku obrotowego.

32 Spółka jawna Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (zarządzania spółką) bez dodatkowego wynagrodzenia. Przepisy prawne pozwalają na to, aby wspólnicy umową spółki albo późniejszą uchwałą powierzyli prowadzenie spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom. W przypadku przyjęcia takiego rozwiązania pozostali wspólnicy stają się wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Także osoba trzecia może zostać upoważniona do prowadzenia spraw spółki, ale nie z wyłączeniem wspólników..

33 Spółka jawna Reprezentowanie spółki na zewnątrz należy do zadań wspólników, którzy mogą korzystać z pomocy pełnomocników oraz prokurentów. Zasady reprezentacji muszą zostać określone w umowie spółki. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki każdy ze wspólników ma prawo, bez uprzedniej uchwały wspólników, prowadzić sprawy spółki. Gdy jednak wykonaniu danej czynności sprzeciwi się choćby jeden ze wspólników, wówczas wymagana jest w tej sprawie uchwała wspólników. Uchwała podejmowana jest jednomyślnie przez wspólników mających prawo do powadzenia spraw spółki.

34 Spółka jawna W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników podejmowana przez wszystkich wspólników, także tych, którzy są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Od tych reguł jest jednak wyjątek. Dotyczy on jedynie czynności nagłych, których zaniechanie naraziłoby spółkę na szkody. W razie zaistnienia takich okoliczności każdy ze wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać taką czynność.

35 Spółka jawna W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników podejmowana przez wszystkich wspólników, także tych, którzy są wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Od tych reguł jest jednak wyjątek. Dotyczy on czynności nagłych, których zaniechanie naraziłoby spółkę na szkody. W razie zaistnienia takich okoliczności każdy ze wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać taką czynność. Każdy ze wspólników spółki może zostać zwolniony od obowiązku prowadzenia spraw spółki natomiast pozbawienie wspólnika praw do prowadzenia spraw spółki może nastąpić tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

36 Spółka jawna Za zobowiązania w spółce jawnej wszyscy wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że każdy wspólnik odpowiada nie tylko do wielkości wkładu wniesionego do spółki. Jako wspólnicy odpowiadamy za zobowiązania spółki osobiście, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym. W przypadku spółki jawnej obowiązuje jednak zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników. Idea subsydiarnej odpowiedzialności polega na tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, co nie oznacza jednak, że wierzyciel nie może wcześniej wystąpić z pozwem przeciwko wspólnikom.

37 Spółka jawna Rozwiązanie spółki jawnej podobnie, jak cywilnej następuje, gdy: - zaistnieją wymienione w umowie spółki okoliczności, które powodują rozwiązanie spółki (jeśli natomiast pomimo zajścia tych okoliczności spółka nadal prowadzi swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników, to spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony), - zostanie ogłoszona upadłość spółki, - wspólnicy podejmą jednogłośną uchwałę o zakończeniu działalności, - nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (pomimo jednak zajścia tych okoliczności spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, gdy umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią a uzgodnienie takie powinno nastąpić niezwłocznie; w przeciwnym razie spadkobierca zmarłego lub syndyk upadłości mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki),

38 Spółka jawna Rozwiązanie spółki jawnej podobnie, jak cywilnej następuje, gdy: (cd) - wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki (jeśli umowa tak stanowi lub gdy pozostali wspólnicy tak postanowią to spółka mimo wypowiedzenia będzie trwała nadal, uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia; w przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę lub jego wierzyciel, domagać się mogą przeprowadzenia likwidacji spółki), - sąd wyda prawomocne orzeczenie (każdy ze wspólników ma prawo z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki poprzez decyzję sądową, w przypadku gdy ważne przesłanki do rozwiązania umowy zachodzą po stronie tylko jednego ze wspólników, wówczas pozostali mogą wnioskować do sądu o orzeczenie, w którym wspólnik ten zostanie wyłączony ze spółki).

39 Spółka jawna Spółka jawna może zostać także przekształcona w inną spółkę handlową. W takim przypadku jako wspólnicy odpowiadamy na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat od daty przekształcenia solidarnie ze spółką przekształcona. Spółka jawna - podsumowanie - nie posiada osobowości prawnej, - posiada swój majątek, który stanowią wniesione wkłady, może w swoim imieniu zawierać umowy, może pozywać i być pozywana, - spółka odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania, - każdy wspólnik odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki bez ograniczeń solidarnie z pozostałymi wspólnikami, - każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki..

40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest spółką kapitałową, którą utworzyć może jedna lub więcej osób. Posiada osobowość prawną. Celem zawiązania spółki może być wszelka działalność dozwolona przez prawo, a więc nie tylko działalność gospodarcza. Założycielami (wspólnikami) spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne, prawne, a także osobowe spółki handlowe. Każda spółka działa pod własną firmą (nazwą), która może być wybrana dowolnie, obowiązkowy jest tylko dopisek spółka z o.o.. Do obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy prowadzenie pełnej księgowości.

41 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Utworzenie spółki z o.o. jest bardziej kosztowne i skomplikowane niż utworzenie spółki cywilnej czy jawnej. Zawiązanie spółki następuje z chwilą zawarcia umowy spółki lub z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia woli. W każdym przypadku, niezależnie od tego, która z dwóch form zostanie wybrana, wymagany jest podpis notarialny. Koszt związany z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego zależny jest od wysokości kapitału zakładowego spółki. Jeżeli współwłaściciele chcą zmienić umowę spółki, decyzja wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Decyzja o zmianie umowy spółki musi być dodatkowo notarialnie zaprotokołowana oraz zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

42 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Powstanie spółki z o.o. wymaga zawarcia umowy spółki, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wniesienia przez wspólników wkładów, powołania zarządu i rady nadzorczej spółki. Zgłoszenie spółki komandytowej w KRS wiąże się z następującymi kosztami: 1000 zł opłaty sądowej oraz 500 zł opłaty za ogłoszenie o wpisie do rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Umowa musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Minimalny kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5 tys. zł. Tworzą go udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców, które mogą, ale nie muszą być równe. Wkładem mogą tworzyć: gotówka, rzeczy (np. maszyny) oraz prawa (np. do znaków towarowych, patenty).

43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z przepisami kapitał zakładowy musi być zapewniony w momencie rejestracji spółki. Dodatkowo każdy ze wspólników ma obowiązek złożyć w sądzie rejestrowym oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione (art pkt 2 k.s.h.). Gdyby się okazało, że wartość wniesionych wkładów niepieniężnych została zawyżona w porównaniu do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia spółki, wspólnik oraz członkowie zarządu, którzy w chwili rejestracji spółki posiadali tą wiedzę są zobowiązani solidarnie wyrównać brakującą wartość.

44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały można umorzyć przymusowo lub dobrowolne i polega to na likwidacji praw i obowiązków wspólnika. Aby dokonać umorzenia wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników, a przede wszystkim o takiej możliwości musi przesądzać akt założycielski spółki. Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie księgi udziałów. Wpisuje się do niej nazwisko, imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów. Wspólnicy mają prawo przeglądać księgę udziałów.

45 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W skład spółki z o.o. wchodzą następujące organy: Zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ w spółce złożony ze wspólników. Jest zwoływane przez zarząd, radę nadzorczą, komisje rewizyjne oraz wspólników, upoważnionych przez sąd. Podejmuje uchwały większością głosów, Zarząd może składać się ze wspólników lub osób nie będących członkami spółki. Może być jedno lub kilkuosobowy. Zadaniem zarządu jest prowadzenie spraw (zarządzanie) spółki oraz reprezentowanie jej. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani decyzją wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, Rada nadzorcza i komisja rewizyjna organy kontrolne powoływane przez wspólników na okres kadencji. Sprawują stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Nie posiadają uprawnień związanych w wydawaniem poleceń związanych z zarządzaniem spółką. Organy nadzorcze muszą liczyć co najmniej 3 członków.

46 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów. Oznacza to w praktyce, że wspólnicy nie muszą spłacać długów spółki. Inaczej to wygląda w przypadku członków zarządu. Jeżeli bowiem nie ma możliwości wyegzekwowania od spółki spłaty długów, wówczas za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu solidarnie całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może wybrać od kogo chce dochodzić należności od spółki, od członków zarządu, czy zarówno od spółki, jak i zarządu. Odpowiedzialność członka zarządu nie trwa jednak wiecznie. Ustaje po trzech latach od momentu rejestracji spółki.

47 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa i obowiązki wspólników: - obowiązek pokrycia udziału w gotówce lub przez aport, - prawo do wynagrodzenia za dostarczone spółce świadczenia niepieniężne, - prawo uczestnictwa i głosu na zgromadzeniu wspólników, - prawo zaskarżania uchwał, - prawo kontroli, - prawo uczestnictwa w podziale zlikwidowanego majątku spółki, - prawo zwrotu wpłat na udział w razie redukcji kapitału zakładowego, umorzenia udziałów kosztem obniżenia kapitału zakładowego, - prawo udziału w zysku bilansowym; zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

48 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jeżeli jako udziałowcy czerpiemy ze spółki dochody w formie dywidend wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Ust. Z dnia 26 lipca 1991r. Dz.U.1993r. nr 90 pozycja 416).

49 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podsumowanie - spółka z o.o. jest kapitałową spółką posiadająca osobowość prawną, - założycielami(wspólnikami) spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne, prawne, a także osobowe spółki handlowe, - organami spółki są : zgromadzenie wspólników(najważniejszy organ), zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna, - minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł, - prowadzi pełną księgowość, - umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, - wspólnicy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.

50 Spółka akcyjna jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, co oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. Jest to najbardziej skomplikowana forma działalności. W formie spółki akcyjnej najczęściej działalność prowadzą średnie i duże przedsiębiorstwa. Nazwa spółki może brzmieć dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna (np.: "Mambiznes.pl spółka akcyjna "). Powszechnie używa się skrótu "S.A.". Spółka akcyjna działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Utworzenie spółki akcyjnej jest procesem długim, skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Spółkę akcyjną może zawiązać grupa osób, lub jedna osoba.

51 Spółka akcyjna Powołanie spółki akcyjnej wymaga wykonania pewnych czynności: zawiązanie spółki, w tym podpisanie statutu przez założycieli. Założycielem może być jedna osoba (z wyjątkiem spółki z o.o.) lub kilka osób. Zawiązanie spółki skutkuje powstaniem spółki akcyjnej w organizacji. Statut powinien mieć formę aktu notarialnego, a osoby go podpisujące stają się założycielami spółki.

52 Spółka akcyjna Statut musi zawierać informacje dotyczące firmy i siedziby spółki, przedmiotu działalności spółki, czas trwania spółki (jeżeli jest określony), wysokość kapitału zakładowego, kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji, ich liczbę wraz ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki, pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

53 Spółka akcyjna Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw, wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje, warunków i sposobu umorzenia akcji, ograniczeń zbywalności akcji, uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom.

54 Spółka akcyjna Oprócz tego, że statut jest bezwzględnie wymagany do utworzenia spółki to pełni także inne funkcje. Dokument ten stanowi zbiór norm stanowiących podstawę funkcjonowania spółki akcyjnej. Statut razem ze zgodą na związanie spółki, zgodą na brzmienie statutu oraz objęciem akcji przez założycieli składają się na tzw. umowę założycielską. - wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, - ustanowienie organów spółki, - wpisu do rejestru sądowego.

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA. Umowa może ponadto regulować szereg innych kwestii, np. zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach

SPÓŁKA JAWNA. Umowa może ponadto regulować szereg innych kwestii, np. zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach SPÓŁKA JAWNA Informacje ogólne najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia działalności gospodarczej, wśród uregulowanych w ustawie z dnia 15 września 200 roku Kodeks spółek handlowych, dalej

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Co to jest Spółka Partnerska?

Co to jest Spółka Partnerska? SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest Spółka Partnerska? Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie

WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie 1. Kodeks cywilny ustawa z dnia 24 marca 1964r. 2. Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964r. 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Spółki Spółki prawa cywilnego Spółki prawa handlowego Spółka cywilna Spółka cicha osobowe jawna komandy towa partners ka Komandyto wo - akcyjna EZIG kapitałowe Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem

Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Wzór Umowa spółki jawnej z omówieniem Spółki osobowe a spółki kapitałowe Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które wraz ze spółkami kapitałowymi nazywane są spółkami prawa handlowego. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Spółkę z o.o.? Value added to Your company

Jak założyć Spółkę z o.o.? Value added to Your company Jak założyć Spółkę z o.o.? PLAN PREZENTACJ WPROWADZENE ETAPY REJESTRACJ metoda tradycyjna ETAPY REJESTRACJ przez nternet KONTAKT REJESTRACJA SPÓŁK Z O.O. Spółkę z o.o. można zarejestrować na dwa sposoby:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE. Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE. Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Mateusz Kabut Wydział Zarządzania UW Prawo a przedsiębiorczość? Prawo potrafi pokrzyżować plany Prowadzenie działalności w Polsce otoczenie prawne Czy nasze prawo jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne. Andrzej Jaszkiewicz

Aspekty formalne. Andrzej Jaszkiewicz Aspekty formalne Andrzej Jaszkiewicz andrzej.jaszkiewicz@cs.put.poznan.pl Co to znaczy prowadzić działalność gospodarczą? Kupować i sprzedawać towary i usługi, przyjmować i wystawiać faktury/paragony Zatrudniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) PRAWO GOSPODARCZE

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) PRAWO GOSPODARCZE To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii ) 1. Zasada proporcjonalności zakazuje: PRAWO GOSPODARCZE a) wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich,

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma spółki brzmi:...

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności gospodarczej SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako przyjazna forma prowadzenia działalności W tym numerze m.in.: Kilka słów tytułem wstępu Podstawowym aktem prawnym

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r.

MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r. MBA ENERGETYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Warszawa, Kwiecień 2014 r. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH RADCA PRAWNY PIOTR WŁODAWIEC MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI WŁODAWIEC KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA. Informacje ogólne

SPÓŁKA JAWNA. Informacje ogólne SPÓŁKA JAWNA Informacje ogólne najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia działalności gospodarczej, które są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ BIZNES ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKSPERT E B O O K

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ BIZNES ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKSPERT E B O O K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNES EKSPERT EBOOK CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KAPITAŁOWE: 1) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) SPÓŁKA AKCYJNA USTRÓJ,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA. z dnia 30 kwietnia 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 kwietnia 2018 r. Spółek WIKANA PROJECT Sp. z o.o. z/s w Lublinie ( Spółka Przejmująca ), z WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa z/s

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Strona 1 Spółka komandytowo-akcyjna jest szczególnym rodzajem spółki handlowej, który łączy w sobie cechy spółek osobowych i kapitałowych. Jest instytucją stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu r. pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu r. pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie art. 492 par. 1 pkt. 1) KSH) podpisany w dniu 27.03.2019 r. pomiędzy: 1. VRG S.A., z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

s. 72 s. 86 s

s. 72 s. 86 s s. 14 Artykuł. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia BVT S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BVT S.A., zwołanym na dzień 31 maja 2016 r. STRZEŻENIA 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42. Art. 1. W ustawie z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo