Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008"

Transkrypt

1 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przysługujących osobom osiągającym przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego. Przypominamy, że rok rozliczeniowy obejmuje okres od 1 marca do końca lutego następnego roku, a więc w przypadku roku rozliczeniowego 2007/2008 jest to okres od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. W trakcie roku 2007/2008 świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące osobom, które nadesłały do ZUS zaświadczenie (oświadczenie) o wysokości uzyskiwanego przychodu, podlegały zawieszeniu lub zmniejszeniu, albo też były wypłacane w pełnej wysokości. O wysokości wypłacanego świadczenia zasiłku przedemerytalnego (lub o zawieszeniu prawa do tych świadczeń) decydowała: kwota osiąganego przychodu, wysokość przysługującego świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego oraz wysokość dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu. Dla roku rozliczeniowego 2007/2008 graniczna i dopuszczalna kwota przychodu wynosiły: graniczna kwota przychodu ,20 zł, dopuszczalna kwota przychodu ,20 zł. Ostateczne rozliczenie świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych, które zasadniczo następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, przeprowadzane jest w oparciu o roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną kwotę przychodu. Kwoty roczne ustalone dla roku rozliczeniowego 2007/2008 wynoszą: roczna graniczna kwota przychodu ,40 zł, roczna dopuszczalna kwota przychodu ,40 zł. Niezależnie od kwoty osiąganego przychodu zawieszeniu podlegają świadczenia przedemerytalne przysługujące w wysokości przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu, tj ,20 zł. W tym przypadku zawieszenie prawa do świadczenia następuje na bieżąco, za miesiąc, w którym został uzyskany przychód w jakiejkolwiek wysokości, a więc zarówno gdy uprawniony zarobił 100, jak i 1000 zł. Należy także wskazać, że świadczenia te nie podlegają rozliczeniu po zakończeniu roku. W miesiącach, w których uprawniony nie osiąga przychodu przysługują one w pełnej wysokości. Skutki przekroczenia rocznej granicznej kwoty przychodu Przekroczenie rocznej kwoty granicznej przychodu oznacza, że w całym roku rozliczeniowym świadczenie lub zasiłek przedemerytalny podlegały zawieszeniu. Ostateczny wynik tego rozliczenia uzależniony jest od tego, w jakiej wysokości świadczenie (zasiłek) było wypłacane w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. I tak, w przypadku gdy przez rozliczany okres świadczenie lub zasiłek przedemerytalny były zawieszone, w decyzji rozliczającej ZUS stwierdza jedynie prawidłowość tego zawieszenia. W przypadku zaś gdy świadczenie to przez cały rok lub w poszczególnych jego miesiącach wypłacane było w pełnej lub jedynie zmniejszonej wysokości, lub też było zawieszone tylko przez część okresu - ZUS po przeprowadzeniu rozliczenia ustala kwotę nienależnie pobranych świadczeń, a więc kwotę, jaką zobowiązana jest zwrócić osoba uprawniona do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego. W maju 2008 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ustalonego w kwocie 1.120,00 zł powiadomiła organ rentowy, iż w okresie od marca 2007 r. do końca lutego 2008 r. 1

2 uzyskała wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w łącznej kwocie ,90 zł (brutto). Kwota osiągniętego przychodu przekroczyła roczną graniczną kwotę przychodu (19.994,40 zł), a zatem w całym roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie przedemerytalne podlega zawieszeniu. Świadczenie to było wypłacane w pełnej wysokości, bowiem ani pracodawca, ani uprawniona nie powiadomili ZUS o podjęciu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz o wysokości osiąganych zarobków. ZUS ustala zatem kwotę nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi jej zwrotu. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wynosi ,00 zł (12 x 1.120,00 zł). W związku z powiadomieniem o podjęciu zatrudnienia w ramach stosunku pracy i osiąganiu przychodu w wysokości zł miesięcznie, ZUS zawiesił wypłatę świadczenia przedemerytalnego ustalonego w kwocie 711,54 zł. Zawieszenie nastąpiło począwszy od należności za maj 2007 r. W maju 2008 r. świadczeniobiorca nadesłał zaświadczenie, z którego wynika, iż pozostaje w zatrudnieniu od 1 maja 2007 r. i pracuje nadal, a przychód uzyskany od 1 maja 2007 r. do 29 lutego 2008 r. wyniósł ,00 zł. Kwota tego przychodu przekracza roczną graniczną kwotę przychodu, tj ,40 zł, a zatem w całym roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie powinno być zawieszone. Od maja 2007 r. wypłata świadczenia przedemerytalnego była wstrzymana, a zatem ZUS ustali, że świadczenia za marzec i kwiecień są świadczeniami nienależnymi i będzie dochodził zwrotu kwoty 1.423,08 zł. Przypominamy, że okres z którego ustala się roczną graniczną kwotę przychodu w roku rozliczeniowym 2007/2008 podlega odpowiedniemu skróceniu, jeżeli w trakcie tego roku powstało prawo do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, ustało prawo do tego świadczenia albo wypłata świadczenia była wstrzymana. W takim przypadku kwoty uzyskanego przychodu porównuje się z roczną graniczną kwotą przychodu ustaloną ze skróconego okresu. W grudniu 2007 r. kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego złożyła wniosek o emeryturę. Emerytura ta została przyznana od 1 grudnia 2007 r., a więc w dniu 30 listopada 2007 r., tj. w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, ustało prawo do świadczenia przedemerytalnego. Uprawniona powiadomiła ZUS o podjęciu zatrudnienia w marcu 2007 r., a z uwagi na to, że zarobki znacznie przekraczały graniczną kwotę przychodu wypłata świadczenia została wstrzymana począwszy od należności za ten miesiąc. W kwietniu 2008 r. zainteresowana nadesłała zaświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia wykonywanego od 1 marca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Przychód uzyskany w tym okresie to zł. ZUS przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, w jakiej wysokości został uzyskany przychód za okres do końca listopada 2007 r., a w jakiej za grudzień. W przypadku tym przychód uzyskany w grudniu ma bowiem wpływ na rozliczenie emerytury, natomiast przychód od marca do listopada podlega uwzględnieniu przy rozliczeniu świadczenia przedemerytalnego. W wyniku tego postępowania ustalono, ze przychód uzyskany w okresie od marca do końca listopada to zł. Z uwagi na to, że w roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie przysługiwało w okresie od 1 marca do 30 listopada 2007 r., kwota uzyskanego przychodu podlega porównaniu z roczną graniczną kwotą przychodu ustaloną dla okresu od 1 marca 2007 r. do 30 listopada 2007 r. Roczna kwota graniczna ustalona dla tego okresu wynosi ,80 zł (9 x 1.666,20 zł). Uzyskany przychód ( zł) przekracza tę kwotę, a zatem w roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie podlegało zawieszeniu. Wskutek powiadomienia nadesłanego przez zainteresowaną świadczenie to było zawieszone począwszy od należności za marzec 2007 r., a zatem w tym przypadku decyzja o rozliczeniu potwierdza zasadność zawieszenia świadczenia za okres od 1 marca do 30 listopada 2007 r. Skutki przekroczenia rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu W roku 2007/2008 wystąpiła okoliczność, powodująca konieczność szczególnego rozliczenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, których wysokość podlega zmniejszeniu. W okresie od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie wysokość składki na ubezpieczenia rentowe w części należnej od ubezpieczonego. Pociąga to za sobą konieczność 2

3 przy rozliczaniu świadczeń podlegających zmniejszeniu uwzględnienia przychodów uzyskanych w okresach: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. Zmiana wysokosci stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe skutkowała zmianą wysokości kwoty zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w trakcie roku rozliczeniowego 2007/2008. Do końca czerwca 2007 r. składka na ubezpieczenia rentowe w części należnej od ubezpieczonego wynosiła 6,5% podstawy jej wymiaru. Począwszy od lipca 2007 r. składka na ubezpieczenie rentowe, w części należnej od ubezpieczonego została zmniejszona o 3 punkty procentowe. Ustawa wprowadzająca to obniżenie, tj. ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792), weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r., a zatem możliwe było obliczenie nowej kwoty zmniejszenia, uwzględniającej obniżoną składkę, dopiero od świadczenia należnego za sierpień 2007 r. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 6%, a w części należnej od pracowników i większości innych ubezpieczonych 1,5%. a) Zmniejszanie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w roku rozliczeniowym 2007/2008. Zasady zmniejszania wysokości świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wskazane są w art. 5 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. Ustalenie, czy świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlega zmniejszeniu jest jednym z trudniejszych działań wykonywanych przy ustalaniu wpływu przychodu uzyskiwanego przez osobę uprawnioną na wysokość należnych świadczeń. W tym bowiem przypadku istotna jest nie tylko wysokość osiąganego przychodu. Przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej kwoty przychodu, uwzględnia się sumę osiąganego przychodu i kwoty świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomiła organ rentowy o osiąganiu przychodu w wysokości nie przekraczającej granicznej kwoty przychodu, tj. kwoty 1.666,20 zł, a łączna kwota świadczenia (zasiłku) i przychodu przekraczała dopuszczalną kwotę przychodu, czyli 1.190,20 zł świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlegało zmniejszeniu. Podkreślamy, że nie sumujemy kwoty świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego i przychodu, jeżeli kwota tego przychodu (czyli uzyskiwanych zarobków) przekracza graniczną kwotę przychodu, a więc 1.666,20 zł. W takim bowiem przypadku zawsze następuje zawieszenie prawa do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego. 3

4 Świadczenie przedemerytalne ustalone jest w kwocie zł, a uprawniony od 1 marca 2007 r. - osiąga przychód w wysokości 730 zł miesięcznie. Aby ustalić, czy nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej kwoty przychodu (tj.1.190,20 zł) należy zsumować kwotę świadczenia i przychodu. Suma tych kwot to zł, a zatem przychód osiągany przez uprawnionego przekracza dopuszczalną kwotę przychodu. Świadczenie podlega zmniejszeniu. Świadczenie przedemerytalne zostało przyznane przez ZUS, a zatem jego wysokość wynosi 711,54 zł. W październiku 2007 r. uprawniona zatrudniła się niepełnym wymiarze czasu pracy i zarabia 450 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczenia i przychodu wynosi 1.161,54 zł, jest zatem niższa od dopuszczalnej kwoty przychodu, a więc świadczenie przysługuje w pełnej wysokości. Po ustaleniu, że łączna kwota świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego i osiąganego przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, należy ustalić, o jaką kwotę zostanie zmniejszone świadczenie (zasiłek) przedemerytalne. Kwota zmniejszenia świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego równa jest kwocie, o jaką suma uzyskanego przychodu i świadczenia (zasiłku) przekroczyła dopuszczalną kwotę przychodu, przy czym kwota przekroczenia podlega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne należne od osoby uprawnionej. Mechanizm ustalenia tego zmniejszenia jest na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowany, postaramy się więc przedstawić go krok po kroku, w najbardziej czytelny sposób. Działania, które należy wykonać to: 1) ustalenie łącznej kwoty świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego i przychodu (przypominamy raz jeszcze - przychodu nie przekraczającego kwoty granicznej), 2) sprawdzenie, czy ta łączna kwota przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, 3) po ustaleniu, że nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej kwoty przychodu należy obliczyć, o jaką kwotę. W tym celu od łącznej kwoty świadczenia (zasiłku) i przychodu (obliczonej w pkt 1) należy odjąć dopuszczalną kwotę przychodu. W ten sposób otrzymuje się kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, 4) pomniejszenie kwoty przekroczenia przychodu o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, należne od uprawnionego, obliczone od kwoty przekroczenia (zwracamy uwagę, że pomniejszeniu o składki ulega kwota przekroczenia przychodu, a nie sam przychód). W przypadku pracowników i większości pozostałych ubezpieczonych, składka w części należnej od tych osób wynosiła: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. - 6,5% na ubezpieczenie rentowe, a łączna składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18,71%; od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. - 3,5% na ubezpieczenie rentowe, a łączna składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15,71%; od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. - 1,5% na ubezpieczenie rentowe, a łączna składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13,71%. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą finansowały składki w wysokości: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. na ubezpieczenia rentowe 13%, a łączna stopa procentowa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy założeniu, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 1,80%, a ubezpieczony opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45 %) - 36,77%. Jeśli nie była opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, łączna procentowa stopa składek to 34,32 %. od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. na ubezpieczenia rentowe 10%, a łączna stopa procentowa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy założeniu, że składka na 4

5 ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 1,80%, a ubezpieczony opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45 %) - 33,77%. Jeśli nie była opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, łączna procentowa stopa składek to 31,32 %, od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. - na ubezpieczenia rentowe 6%, a łączna stopa procentowa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przy założeniu, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosiła 1,80%, a ubezpieczony opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45%) - 29,77 %. Jeśli nie była opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, łączna procentowa stopa składek to 27,32%. W poniższym przykładzie wskażemy, w jaki sposób zmiana stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe wpływała na wysokość kwoty zmniejszenia świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego w trakcie roku rozliczeniowego 2007/2008. Mężczyzna uprawniony do świadczenia przedemerytalnego w wysokości 711,54 zł, w dniu 26 kwietnia 2007 r. powiadomił ZUS o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu wynagrodzenia w wysokości 800 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczenia i przychodu wynosi 1.511,54 zł, a zatem dopuszczalna kwota przychodu (1.190,20 zł) została przekroczona o 321,34 zł. Świadczenie zostało zmniejszone począwszy od należności za maj. Kwota tego zmniejszenia stanowi różnicę między kwotą przekroczenia przychodu, a kwotą składek należnych od ubezpieczonego, obliczoną od kwoty przekroczenia. Składki te wynoszą 60,12 zł (321,34 zł x 18,71%), a zatem świadczenie przedemerytalne zostało zmniejszone o kwotę 261,22 zł (321,34 zł 60,12 zł). Po zmniejszeniu przysługiwało w wysokości 450,32 zł (711,54 zł 261,22 zł). Od lipca należna od ubezpieczonego składka na ubezpieczenia rentowe została obniżona do 3,5%. W celu ustalenia nowej kwoty zmniejszenia organ rentowy pomniejszył kwotę przekroczenia przychodu, tj. 321,34 zł o składki należne od ubezpieczonego w wysokości stanowiącej 15,71% tej kwoty, tj. 50,48 zł (321,34 zł x 15,71%). Kwota zmniejszenia wynosiła zatem 270,86 zł (321,34 zł 50,48 zł), a świadczenie do końca grudnia 2007 r. przysługiwało w wysokości 440,68 zł (711,54 zł 270,86 zł). Począwszy od stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe została pomniejszona o 2 punkty procentowe, a zatem kwota przekroczenia przychodu podlega pomniejszeniu o składki stanowiące łącznie 13,71%, tj. 44,06 zł (321,34 x 13,71%). Począwszy od stycznia 2008 r. kwota zmniejszenia wynosi więc 277,28 zł (321,34 zł 44,06 zł). Świadczenie po pomniejszeniu o tę kwotę wynosi 434,26 zł (711,54 zł - 277,28 zł). Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008. Przypominamy, że niezależnie od kwoty przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, ustawa gwarantuje wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w wysokości 355,77 zł. W sierpniu 2007 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w kwocie 1.100,00 zł powiadomiła organ rentowy o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie. Łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu wynosi 2.400,00 zł i przekracza dopuszczalną kwotę przychodu o 1.209,80 zł (2.400 zł 1.190,20 zł). Kwota tego przekroczenia, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, stanowiące 15,71% tej kwoty wynosi 1.019,74 zł, tj. [1.209,80 - (1.209,80 zł x 15,71%)]. Po zmniejszeniu o tę kwotę wysokość świadczenia wynosiłaby 80,26 zł. Oddział wypłacał świadczenie przedemerytalne w gwarantowanej wysokości, tj. 355,77 zł miesięcznie. 5

6 b) Rozliczenie świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych podlegających zmniejszeniu po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Dokonując ostatecznego rozliczenia, w zależności od tego, w jakiej kwocie świadczenie (zasiłek) przedemerytalne było wypłacane w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego 2007/2008 organ rentowy ustali, że w roku tym świadczenie lub zasiłek przedemerytalny były wypłacane w wysokości: zgodnej z ostatecznym rozliczeniem, zawyżonej, a zatem uprawniony zobowiązany jest do zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń lub zaniżonej, co oznacza, że oddział ZUS wypłaci uprawnionemu stosowne wyrównanie. Jeżeli suma rocznego przychodu oraz świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych w roku rozliczeniowym 2007/2008 była wyższa niż roczna dopuszczalna kwota przychodu (14.282,40 zł), organ rentowy ustala kwotę zmniejszenia dla całego roku, czyli roczną kwotę zmniejszenia. W celu ustalenia ostatecznej kwoty zmniejszenia, od łącznej kwoty przychodu i świadczenia odejmuje roczną dopuszczalną kwotę przychodu, a następnie pomniejsza ją o opłacone przez uprawnionego składki na ubezpieczenia społeczne. W roku rozliczeniowym 2007/2008 z uwagi na zmianę stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe przy rozliczaniu świadczeń (zasiłków) podlegających zmniejszeniu należy ustalić procentowy udział przychodów uzyskanych w okresie, gdy obowiązywała zróżnicowana składka, w obliczonej kwocie przekroczenia, a więc: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. W tym celu konieczne jest obliczenie udziału tych przychodów w ogólnej, rocznej kwocie przychodu, a co za tym idzie w kwocie przekroczenia przychodu, poprzez podzielenie kwoty przychodu uzyskanej w poszczególnych okresach przez łączną, roczną kwotę przychodu. W dalszej kolejności należy ustalić kwotę składek, o jaką zostanie pomniejszona kwota przekroczenia przychodu, z uwzględnieniem zmiany stopy procentowej tych składek w poszczególnych okresach. Mechanizm ten prezentujemy w poniższym przykładzie: W maju 2008 r. osoba uprawniona do zasiłku przedemerytalnego, przysługującego w roku rozliczeniowym 2007/2008 w kwocie 642,62 zł miesięcznie, powiadomiła organ rentowy o uzyskaniu w roku rozliczeniowym 2007/2008 przychodu w wysokości zł., przy czym przychód ten został uzyskany z tytułu zatrudnienia wykonywanego od 1 maja 2007 r. do 30 września 2007 r. oraz od 1 do 29 lutego 2008 r. W maju 2007 r. zainteresowany powiadomił organ rentowy o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu w kwocie zł miesięcznie, a we wrześniu o zaprzestaniu osiągania zarobków. Świadczeniobiorca nie powiadomił organu rentowego o podjęciu zatrudnienia w lutym 2008 r. W roku rozliczeniowym 2007/2008 zasiłek był zawieszony łącznie na kwotę 3.213,10 zł. W celu rozliczenia zasiłku należy w pierwszej kolejności ustalić okres, w jakim przysługiwało prawo do tego świadczenia. Prawo to przysługiwało przez cały rok rozliczeniowy 2007/2008, tj. od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Następnie organ rentowy stwierdza, iż kwota uzyskanego przychodu nie przekroczyła rocznej granicznej kwoty przychodu, tj ,40 zł, a zatem zasiłek podlega zmniejszeniu. Następnie organ rentowy ustala łączną roczną kwotę zasiłku 7.711,44 zł (12 x 642,62 zł) i przychodu. Kwota ta wynosi ,44 zł (7.711,44 zł zł). 6

7 W celu ustalenia kwoty przekroczenia kwotę tą należy porównać z roczną dopuszczalną kwotą przychodu (14.282,40 zł). Kwota przekroczenia wynosi 3.429,04 zł (17.711,44 zł ,40 zł). Dla prawidłowego rozliczenia świadczenia konieczne jest, aby w zaświadczeniu o wysokości przychodu pracodawca wykazał kwoty przychodów uzyskanych w okresach, w których składka na ubezpieczenia rentowe obowiązywała w różnej wysokości. Z zaświadczenia pracodawcy wynika, iż zainteresowany uzyskał przychód: od 1 maja 2007 r. do 30 czerwca 2007 r zł, od 1 lipca 2007 r. do 30 września 2007 r zł, od 1 lutego 2008 r. do 29 lutego 2008 r. 200 zł Dla ustalenia kwoty zmniejszenia zasiłku kwotę przekroczenia należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego. Z uwagi na zmianę stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe należy ustalić procentowy udział w obliczonej kwocie przekroczenia przychodów ze zróżnicowaną składką. W tym celu należy ustalić udział tych przychodów w ogólnej, rocznej kwocie przychodu, a co za tym idzie - w kwocie przekroczenia przychodu. Udział ten wynosi: 40% dla przychodu uzyskanego od maja do czerwca 2007 r., 58% - dla przychodu uzyskanego od lipca do września 2007 r. oraz 2% - dla przychodu uzyskanego w lutym 2008 r. Oznacza to zatem, że: 40% kwoty przekroczenia przychodu, tj ,62 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 18,71% tej kwoty, tj. 256,63 zł, 58% kwoty przekroczenia przychodu, tj ,84 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 15,71% tej kwoty, tj. 312,45 zł, 2% kwoty przekroczenia przychodu, tj. 68,58 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 13,71% tej kwoty, tj. 9,40 zł, Łączna kwota składek, o jaką należy pomniejszyć kwotę przekroczenia przychodu wynosi zatem 578,48 zł. Kwota, o jaką powinien być zmniejszony zasiłek przedemerytalny stanowi różnicę pomiędzy kwotą przekroczenia przychodu, tj ,04 zł, a kwotą składek należnych od ubezpieczonego, tj. 578,48 zł. Zasiłek podlega zatem zmniejszeniu o kwotę 2.850,56 zł. W rozliczanym okresie zasiłek ten był już zawieszony łącznie na kwotę 3.213,10 zł, a zatem organ rentowy wypłaci zainteresowanemu kwotę 362,54 zł (3.213,10 zł ,56 zł). W roku rozliczeniowym 2007/2008 zasiłek przysługiwał w kwocie 4.860,88 zł (7.711,44 zł 2.850,56 zł), a więc wyższej od kwoty gwarantowanej 4.269,24 zł (12 x 355,77 zł). Jak już była o tym mowa, świadczenie (zasiłek) przedemerytalne musi być wypłacane w gwarantowanej wysokości, która wynosi 355,77 zł miesięcznie. Dla roku rozliczeniowego 2007/2008 łączna gwarantowana kwota świadczenia to 4.269,24 zł. Tak więc niezależnie od tego, jak wysoka jest kwota zmniejszenia, osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ma zagwarantowaną wypłatę świadczenia (zasiłku) w wysokości 355,77 zł miesięcznie i 4.269,24 zł rocznie (w przypadku gdy prawo do świadczenia istniało przez cały rok rozliczeniowy 2007/2008). Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy dodatkowy przychód został osiągnięty w kwocie przekraczającej roczną graniczną kwotę przychodu. W maju 2008 r. osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego od 11 czerwca 2006 r., przysługującego w roku rozliczeniowym 2007/2008 w kwocie 711,54 zł miesięcznie, powiadomiła organ rentowy o uzyskaniu w roku rozliczeniowym 2007/2008 przychodu w wysokości zł. Przychód ten został uzyskany z tytułu zatrudnienia wykonywanego od 1 maja 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Przez cały rok świadczenie było wypłacane w pełnej wysokosci, bowiem świadczeniobiorca (a także płatnik składek) nie powiadomił organu rentowego o podjęciu zatrudnienia i wysokości osiąganego przychodu. 7

8 W celu rozliczenia świadczenia organ rentowy w pierwszej kolejności ustala łączną roczną kwotę świadczenia 8.538,48 zł (12 x 711,54 zł) i przychodu. Kwota ta wynosi ,48 zł (8.538,48 zł zł). Aby ustalić kwotę przekroczenia przychodu, łączną kwotę przychodu i świadczenia należy porównać z roczną dopuszczalną kwotą przychodu (14.282,40 zł). Kwota przekroczenia wynosi 7.256,08 zł (21.538,48 zł ,40 zł). Dla ustalenia kwoty zmniejszenia świadczenia kwotę przekroczenia należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego. Z uwagi na zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe organ rentowy ustala procentowy udział w obliczonej kwocie przekroczenia przychodów ze zróżnicowaną składką. W tym celu organ rentowy ustala udział tych przychodów w ogólnej, rocznej kwocie przychodu, a co za tym idzie - w kwocie przekroczenia przychodu. Dla prawidłowego ustalenia tego udziału konieczne jest, aby w zaświadczeniu o wysokości przychodu pracodawca wykazał kwoty przychodów uzyskanych w okresach, w których składka na ubezpieczenia rentowe obowiązywała w różnej wysokości. Z zaświadczenia pracodawcy wynika, iż zainteresowany uzyskał przychód: od 1 maja 2007 r. do 30 czerwca 2007 r zł, od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r zł, od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r zł. Udział ten wynosi: 18,46% - dla przychodu uzyskanego od maja do czerwca 2007 r., 63,08% - dla przychodu uzyskanego od lipca do grudnia 2007 r., 18,46% - dla przychodu uzyskanego od stycznia do 29 lutego 2008 r. Oznacza to zatem, że: 18,46% kwoty przekroczenia przychodu, tj ,47 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 18,71% tej kwoty, tj. 250,61 zł, 63,08% kwoty przekroczenia przychodu, tj ,14 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 15,71% tej kwoty, tj. 719,07 zł., 18,46% kwoty przekroczenia przychodu, tj ,47 zł podlega pomniejszeniu o składkę stanowiącą 13,71% tej kwoty, tj. 183,64 zł, Łączna kwota składek, o jaką należy pomniejszyć kwotę przekroczenia przychodu wynosi zatem 1.153,32 zł. Kwota, o jaką podlega zmniejszeniu świadczenie przedemerytalne stanowi różnicę pomiędzy kwotą przekroczenia przychodu, tj ,08 zł, a kwotą składek należnych od ubezpieczonego, tj ,32 zł. Kwota zmniejszenia wynosi zatem 6.102,76 zł. Przypominamy, że w przypadku osiągania przychodu skutkującego zmniejszeniem świadczenia przedemerytalnego, świadczenie to w roku rozliczeniowym 2007/2008 po zmniejszeniu, nie mogło być niższe od kwoty 355,77 zł miesięcznie, a w skali całego roku niższe od kwoty 4.269,24 zł (12 x 355,77 zł). Oznacza to zatem, że w roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie przysługiwało w kwocie 4.269,24 zł, a kwota zmniejszenia jaką zobowiązany jest zwrócić świadczeniobiorca wynosi 4.269,24 zł (8.538,48 zł ,24 zł) Należy także wskazać, że roczna dopuszczalna kwota przychodu ustalana jest ze skróconego okresu, gdy prawo do świadczenia przedemerytalnego powstało w roku rozliczeniowym 2007/2008 lub też w roku tym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego lub też była wstrzymana ich wypłata. Kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w kwocie 1.091,80 zł zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Decyzją z 19 maja 2007 r. ZUS przyznał jej rentę od pierwszego dnia tego miesiąca. Uprawniona jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie za marzec i kwiecień 2007r. - wobec niepowiadomienia o osiąganiu przychodu - było 8

9 wypłacane w pełnej wysokości. Rozliczeniu podlega świadczenie za okres od marca do kwietnia, bowiem od maja zainteresowana ma już ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a tym samym prawo do świadczenia przedemerytalnego zostało zawieszone. Przystępując do rozliczenia świadczenia przedemerytalnego ZUS w pierwszej kolejności ustali roczne kwoty: graniczną i dopuszczalną dla okresu od marca do kwietnia. Dopuszczalna kwota przychodu dla tego okresu wynosi 2.380,40 zł (2 x 1.190,20 zł), a graniczna 3.332,40 zł (2 x 1.666,20 zł). Przychód uzyskany przez uprawnioną w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2007 r. wyniósł 980 zł, a zatem nie przekroczył rocznej granicznej kwoty przychodu. Należy zatem ustalić, czy i o jaką kwotę świadczenie to powinno być zmniejszone. Suma świadczeń i przychodu dla rozliczanego okresu wynosi 3.163,60 zł (980 zł plus 2 x 1.091,80 zł) i przekracza dopuszczalną kwotę przychodu ustaloną dla tego okresu, tj ,40 zł o 783,20 zł. Kwota przekroczenia podlega zmniejszeniu o składki opłacone przez ubezpieczoną w wysokości 146,54 zł (783,20 zł x 18,71%). Tak więc w rozliczanym okresie świadczenie przedemerytalne podlega zmniejszeniu o 636,66 zł i tę kwotę uprawniona zobowiązana jest zwrócić jako nienależnie pobrane świadczenie. Natomiast przychód uzyskany począwszy od maja 2007 r. zostanie uwzględniony przy rozliczaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy świadczenie przedemerytalne, mimo osiągania przychodu, przysługuje w pełnej wysokości Przy rozliczaniu świadczeń przedemerytalnych może się zdarzyć i tak, że mimo iż osoba uprawniona osiągała przychód, to w wyniku rozliczenia organ rentowy ustali, że w całym roku rozliczeniowym świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości. Może to mieć miejsce w przypadku gdy dodatkowa praca była wykonywana przez stosunkowo krótki okres albo przychód był uzyskiwany w niewielkiej wysokości, a jego łączna kwota rozłożyła się na cały rozliczany okres. Kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w kwocie 711,54 zł w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 800 zł miesięcznie. W marcu 2008 r. uprawniona powiadomiła ZUS o przychodzie uzyskanym w roku rozliczeniowym 2007/2008 w łącznej kwocie 1600 zł. Łączna kwota świadczenia za rok 2007/2008 (8.538,48 zł) i kwota przychodu uzyskanego w tym roku rozliczeniowym wynosi ,40 zł. Kwota ta nie przekracza rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu (14.282,40 zł), a zatem ZUS w roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie przysługiwało w pełnej wysokosci. Zaświadczenie o wysokości przychodu W celu prawidłowego rozliczenia przychodów za rok 2007/2008, skutkujących zmniejszeniem świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, Zakład musi posiadać informację o ich wysokości w okresach, w których składka na ubezpieczenia rentowe należna od ubezpieczonego obowiązywała w zróżnicowanych wysokościach. W związku z tym ZUS wysłał do tych świadczeniobiorców, którzy w trakcie roku informowali go o osiąganiu przychodów, zawiadomienie, w którym przypomina o obowiązku nadesłania - po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008, obejmującego okres od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2009 r. zaświadczenia, a w przypadku osób będących jednocześnie płatnikami składek oświadczenia, o wysokości przychodu uzyskanego we wskazanym okresie. W zawiadomieniu tym ZUS zwraca się z prośbą o wykazanie wszystkich przychodów z uwzględnieniem kwot osiągniętych w okresach: od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. Poniżej prezentujemy przykładowe wzory takich zaświadczeń. 9

10 Wzór zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek zatrudniającego pracownika w ramach umowy o pracę. EKSTRANS Warszawa, dnia 4 marca 2008 r. Spółka z o.o. ul. Kalafiorowa Warszawa Ldz.99/2008 Nr /SWPN Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie Inspektorat w Piasecznie Zaświadczenie Zaświadcza się, że Pani Janina Kowalska, PESEL , zam. Warszawa, ul. Plastikowa 12 m 7 jest zatrudniona w EKSTRANS Spółce z o.o. w Warszawie, na podstawie umowy o pracę na stanowisku inspektora do spraw kadr od 1 grudnia 2006 r. do chwili obecnej. Pani Janina Kowalska uzyskała przychód w roku rozliczeniowym 2007/2008: - od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. w wysokości 2.284,00 zł, - od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w wysokości 6.314, 80 zł, - od stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r. w wysokości 2.357,46 zł. Małgorzata Kwiatkowska Z up. Prezesa Główny specjalista do spraw finansowych 10

11 Wzór zaświadczenia dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Warszawa, dnia 13 marca 2008 r. Katarzyna Zembrzuska Zam. Ul. Powiatowa 12 m Zagrodzie Nr /ZAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Inspektorat w Legionowie Oświadczenie Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność: Kwiaciarnia Katarzyna & Anna, ul. Powiatowa 12, Zagrodzie, REGON , od 1 sierpnia 2004 r. do chwili obecnej. Wysokość przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym 2007/2008 w okresie: - od 1 marca do 30 czerwca 2007 r. wynosi 6.418,01 zł, opłacana składka 36,77 %, - od 1 lipca 2007 r. do31 grudnia 2007 r. wynosi 9.632,81 zł, opłacana składka 33,77 %, - od 1 stycznia do 29 lutego 2009 r. wynosi 3.244,10 zł, opłacana składka 29,77 %. Przystąpiłam dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Składka na ubezpieczenie wypadkowe w roku rozliczeniowym 2007/2008 wynosiła 1,80 %. Katarzyna Zembrzuska 11

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW

ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW Począwszy od 1 sierpnia 2004 r. obowiązują zasady zawieszania i zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Zasiłki i świadczenia przedemerytalne Różnica uregulowania świadczenia przedemerytalne uregulowane są w ustawie o św przedemerytalnych; zasiłki przedemerytalne uregulowane są w ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r.

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. MARIA GAŁECKA Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. 2 SPIS TREŚCI Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art. UWAGA WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ W ZUS USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki?

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Coraz częściej jedna osoba wykonuje więcej niż jedną działalność zarobkową. Warto więc wiedzieć, kiedy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu INFORMACJA do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje wstępne Wystawione przez Ciebie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustalamy podstawę

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598, 1682.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Uwagi wstępne Z dniem 1 czerwca 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), zwana dalej ustawą z 30

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz. 1252

Dz.U Nr 120 poz. 1252 Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 U S T AWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2148. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. ZADANIA Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. Ćwiczenie praktyczne Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w S.A. na stanowisku prezesa zarządu. W grudniu 2018 r. jego wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł brutto.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U Nr 120 poz z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 U S T AWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598,

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2009 Nr 97 poz. 800 U S T AWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 128. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 595) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 17:44 Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.120.1252 2009.02.01 zm. Dz.U. 2009.6.33 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 19.05.2010 r.) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe Rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

Dz.U USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wynagrodzenia

Obliczanie wynagrodzenia Obliczanie wynagrodzenia Moduł kadrowo płacowy Moduł kadrowo-płacowy pozwala usprawnić czynności związane z: urlopami absencją wystawianiem dokumentów (umowa o pracę, świadectwo pracy itp.) wynagradzaniem

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Informacje i komunikaty Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 4 (70 7) 207 ISSN 640 5943 Spis treści Informacje i komunikaty... 4 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy Płock, 15 stycznia 2018 r. Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy Aleksandra Słupska koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddział w Płocku Ubezpieczenia społeczne - podział ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek z siedzibą we Włocławku Pl. Wolności 18 /19 87-800 Włocławek Dan NI RE PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika: MPKSP.ZO.O. UL. RYSIA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

- o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3474 Warszawa, 6 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Dz.U.2013.170 z dnia 2013.02.05 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania

Bardziej szczegółowo

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski

Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Obniżenie PIT dla 26-latków - jak rozliczać? Paweł Ziółkowski Nowe zwolnienie Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT od 1.08.2019 r. wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy,

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych; 2) zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:6451105980 REGON: 000526305 Znak pisma: 482016050028PR0001 Znak

Bardziej szczegółowo