Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody"

Transkrypt

1 Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 17:44 Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 900); ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748); ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.). II. Obowiązki emeryta lub rencisty oraz zatrudniającego go pracodawcy: Emeryci i renciści mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zakładu o podjęciu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym. Obowiązek ten spoczywa na każdej osobie podejmującej działalność, bez względu na wysokość osiąganego przychodu. W zawiadomieniu o podjęciu działalności świadczeniobiorca składa oświadczenie o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągnąć w danym roku kalendarzowym. druk do pobrania Przy określaniu przychodu świadczeniobiorca wskazuje, czy planowany przychód: nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS; przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lecz nie przekracza 130% tego wynagrodzenia (z zaznaczeniem kwoty przekroczenia wraz z jej wysokością lub kwoty maksymalnego zmniejszenia); przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przychodem powodującym zmniejszenie wysokości policyjnej emerytury lub renty jest przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub

2 inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. W szczególności dotyczy to przychodów uzyskiwanych z tytułu: pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy; służby w: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, z zastrzeżeniem1) pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy z osobą wykonującą takie umowy; pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, zawartej z pracodawcą, z którym emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą; pozarolniczej działalności lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności; członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych; pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub zespołowym gospodarstwie rolnym tych spółdzielni; wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; pobierania stypendium sportowego; działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji 2). Za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne - kwotę zadeklarowaną, jednak nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski do końca poprzedniego roku kalendarzowego. Składka obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz dla osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 2375,40 zł miesięcznie. Dla osób prowadzących po raz pierwszy pozarolniczą działalność przepisy przewidują preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określając, że podstawę składek w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia*. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 30 % kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 525,00 zł. Przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zmniejszenie świadczeń uwzględnia się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas

3 niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Przychodem powodującym zmniejszenie wysokościprawa do policyjnej emerytury lub renty jest również: a. b. wynagrodzenie uzyskiwane na stanowisku sędziego albo uposażenie pobierane przez sędziego przeniesionego w stan spoczynku - zgodnie z art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.), wynagrodzenie uzyskiwane na stanowisku prokuratora albo uposażenie pobierane przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku - stosownie do art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz z późn. zm.), który odsyła do wskazanego wyżej art ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przychodem mającym wpływ na zmniejszanie policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych jest także przychód osiągany z tytułu działalności wykonywanej za granicą. * z zastrzeżeniem osoba ta musi spełniać dodatkowe warunki, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Do przeliczenia kwot przychodów osiągniętych: w państwach członkowskich Unii Europejskiej do r., w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niebędących członkami Unii Europejskiej tj. w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii do r., w Szwajcarii w okresie: r r. na równowartość w złotych polskich (PLN) tj. w okresie obowiązywania w odniesieniu do wymienionych państw rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72, zastosowanie mają kursy przeliczenia ustalone przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ogłoszone w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (serii C), stosownie do art. 107 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72. Do przeliczenia kwot przychodów osiągniętych: w państwach członkowskich Unii Europejskiej od dnia r., w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niebędących członkami Unii Europejskiej tj. w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii od dnia r., w Szwajcarii od dnia r., na równowartość w złotych polskich (PLN), stosownie do art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009, zastosowanie mają kursy referencyjne publikowane przez Europejski Bank Centralny. Kursy wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego publikowane są na stronie internetowej: lub

4 Tabela kursów walut obcych ogłaszana przez Europejski Bank Centralny dotyczy stosunku walut państw członkowskich do EUR, co oznacza, że przy przeliczaniu kwoty przychodu wyrażonej w walucie innej niż EUR np. w DKK (korona duńska), należy w pierwszej kolejności dokonać przeliczenia kwoty wyrażonej w tej innej walucie np. DKK na walutę EUR i dopiero w ten sposób uzyskana kwot w walucie EUR przeliczyć na walutę PLN. Do przeliczenia kwoty przychodów uzyskanych w państwachinnych niżwyżej wymienione na równowartość w złotych polskich (PLN) stosuje się kursy średnie waluty państwa, w którym był osiągany przychód, ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca. Przepisy dotyczące zmniejszania świadczeń stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalonego prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność nie podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. PRZYKŁAD: Emeryt jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie wykonuje umowę zlecenia na rzecz zleceniodawcy, który nie jest jego pracodawcą. W tym przypadku nie istnieje obowiązek ubezpieczenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Obowiązkowe składki będą opłacane wyłącznie z tytułu wykonywania pracy w ramach umowy o pracę. Jednakże dla celów zmniejszania świadczenia emeryt winien wykazać przychody z obu źródeł. Każda z tych umów - samoistnie - podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Do przychodów mających wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych nie wlicza się natomiast przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nie objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Przychody nie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie uwzględniane przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, to np. przychody osiągnięte z tytułu: wykonywania umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą jednocześnie pracodawcą emeryta lub rencisty, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracy z osobą wykonującą takie umowy, przez ucznia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studenta - do ukończenia 26 roku życia, darowizny, zapomogi, działalności artystycznej lub twórczej III. Zmniejszanie policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej: Na zmniejszenie wysokości tych świadczeń wpływa przychód przekraczający 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

5 1. W 2015 r. progi zarobkowe określone wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynoszą: W poszczególnych miesiącach 2015 r. w: - Styczniu - Lutym - Marcu - Kwietniu - Maju - Czerwcu - Lipcu - Sierpniu - Wrześniu - Październiku - Listopadzie - Grudniu* 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2646,80 zł 2646,80 zł 2759,90 zł 2759,90 zł 2759,90 zł 2838,50 zł 2838,50 zł 2838,50 zł 2698,50 zł 2698,50 zł 2698,50 zł 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4915,50 zł 4915,50 zł 5125,50 zł 5125,50 zł 5125,50 zł 5271,40 zł 5271,40 zł 5271,40 zł 5011,40 zł 5011,40 zł 5011,40 zł * kwoty zarobkowe określone wskaźnikiem 70% i 130% dla miesiąca grudzień 2015 r. podane zostaną po ich ogłoszeniu przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 2. Wysokość zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu. Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, policyjna emerytura lub renta inwalidzka przysługuje w pełnej wysokości. Osiąganie przychodu wyższego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie przekraczającego jednak 130% tego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie otrzymywanego świadczenia. Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia z tym, że nie może być ono wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia i od kwoty stanowiącej 25% świadczenia. W art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określone zostały kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń, które stosownie do art. 104 ust. 9 podlegają podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji. W miesiącach styczeń i luty 2015 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą : - dla policyjnej emerytury lubrenty inwalidzkiej I grupy - 557,91 zł miesięcznie, - dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy - 418,46 zł miesięcznie. a w miesiącach marzec grudzień 2015 r. - dla policyjnej emerytury lubrenty inwalidzkiej I grupy - 561,70 zł miesięcznie, - dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy - 421,31 zł miesięcznie.

6 W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwota policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości. Przedstawione wyżej zasady nie mają zastosowania wobec osób, których policyjna emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru, bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby z tytułu, których przysługują świadczenia odszkodowawcze. IV. Zmniejszanie i zawieszanie policyjnej renty rodzinnej: W zakresie zmniejszania i zawieszania policyjnej renty rodzinnej z tytułu uzyskiwania dodatkowego przychodu mają zastosowanie przepisy art ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowi jedynie art. 24 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zgodnie z którym w stosunku do małżonka pobierającego policyjną rentę rodzinną po zmarłym funkcjonariuszu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą i jest następstwem czynu karalnego nie stosuje się przepisów dotyczących zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia z tytułu osiągania dodatkowego przychodu. Do dnia r., w odniesieniu do osoby, pobierającej policyjną rentę rodzinną, która osiągnęła dodatkowe przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i która miała jednocześnie ustalone prawo do emerytury oraz ukończyła wiek wynoszący 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), policyjna renta rodzinna nie podlegała zawieszeniu ani zmniejszeniu. Poczynając od 1 stycznia 2013 r.osobie pobierającej policyjną rentę rodzinną i osiągającej dodatkowe przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, nie należy zmniejszać ani zawieszać tej renty, jeżeli osoba ta ma ustalone prawo do emerytury (np. z systemu powszechnego) i osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b lub w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (patrz tabela wieku). Na zmniejszenie wysokości lub zawieszenie wypłaty renty rodzinnej wpływa przychód (określony w pkt II niniejszej informacji) przekraczający 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tabela pkt III.1 niniejszego pisma). Wysokość zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu. W art. 104 ust. 8 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określona została maksymalna kwota zmniejszenia renty rodzinnej, która stosownie do art. 104 ust. 9 podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji. Kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba: w miesiącach styczeń i luty 2015 r.wynosi 474,25 zł miesięcznie. w miesiącach marzec - grudzień 2015 r. wynosi 477,47 zł miesięcznie.

7 1. Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, policyjna renta rodzinna przysługuje w pełnej wysokości. 2. Osiąganie przychodu wyższego niż 70%, a nie przekraczającego 130% tego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie otrzymywanego świadczenia. Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tym, że nie może być ono wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia tego świadczenia. 3. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez osobę pobierającą policyjną rentę rodzinną powoduje zawieszenie wypłaty renty rodzinnej. 4. Zmniejszenie policyjnej renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba i jedna z tych osób (lub kilka) osiąga przychód w wysokości pomiędzy 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę tego przekroczenia, nie więcej jednak niż o część kwoty maksymalnego zmniejszenia ustaloną proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych. PRZYKŁAD: Do renty rodzinnej są uprawnione 3 osoby i jedna z nich osiąga przychody w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższe jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Renta rodzinna w części przysługującej osobie osiągającej przychód winna być zmniejszona o przypadającą na jednego uprawnionego część kwoty maksymalnego zmniejszenia, czyli o 1/3 tej kwoty, wynoszącą: w styczniu i lutym 2015 r.: 474,25zł 474,25zł x 1/3 = 158,08 zł Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez osobę pobierającą policyjną rentę rodzinną, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, powoduje zawieszenie wypłaty części renty rodzinnej przysługującej tej osobie. Osoby pobierające policyjną rentę rodzinną, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, mogą złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do renty. W przypadku złożenia ww. wniosku prawo do renty rodzinnej dla pozostałych osób ulega ponownemu ustaleniu z pominięciem osoby wyłączonej. Złożenie takiego wniosku jest okolicznością powodującą ustanie prawa do renty rodzinnej. Ponowne ustalenie prawa do renty następuje na wniosek osoby wyłączonej. 1. Zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej na podstawie decyzji otrzymanych z ZUS Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ustala osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej wysokość renty socjalnej i dokonuje jej wypłaty w zbiegu z policyjną rentą rodzinną. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w miesiącu, w którym uzyskany został przez uprawnionego przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

8 Za przychód mający wpływ na zawieszenie prawa do renty socjalnej uważa się przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, omówiony w pkt II niniejszej informacji, a ponadto przychód osiągany z tytułu: umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia; honorariów z tytułu działalności artystycznej lub twórczej; umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych według przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obowiązek powiadomienia organu emerytalnego o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej spoczywa na uprawnionym lub jego przedstawicielu ustawowym (opiekun prawny lub kurator) i podlega spełnieniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a jeżeli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek. Kwotę dopuszczalnego przychodu do celów zawieszenia prawa do renty socjalnej stanowiącą 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłasza Prezes ZUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski (tabela pkt III.1 niniejszego pisma). V. Rozliczenie z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSW z tytułu osiągania dodatkowego przychodu po zakończeniu roku kalendarzowego: Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego do końca marca roku następnego świadczeniobiorca osiągający przychód z działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym zobowiązany jest nadesłać do Zakładu zaświadczenie/oświadczenie o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym lub w poszczególnych jego miesiącach. Jeżeli świadczeniobiorca w 2014 roku prowadził pozarolniczą działalność i dobrowolnie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składa oświadczenie o łącznej kwocie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek, a w przypadku nieopłacania składek o kwocie, jaką zadeklarowałby, gdyby opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w 2014 r. wynosiła: 2247,60 zł miesięcznie, 26971,20 zł rocznie. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy, przepisy przewidują preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określając, że podstawę składek od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kwota 30 % minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2014 r. wynosiła: 504,00 zł miesięcznie,

9 6048,00 zł rocznie. Dane zawarte w zaświadczeniu/oświadczeniu stanowią podstawę do dokonania przez Zakład rocznego rozliczenia policyjnej emerytury lub renty z tytułu osiągania dodatkowego przychodu. Złożenie zaświadczenia/oświadczenia uwzględniającego miesięczne kwoty przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w poprzednim roku kalendarzowym traktowane jest jako wniosek o dokonanie miesięcznego rozliczenia świadczeń. W 2014 r. progi zarobkowe określone wskaźnikiem 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosiły: W poszczególnych miesiącach 2014 r. w: - Styczniu - Lutym - Marcu - Kwietniu - Maju - Czerwcu - Lipcu - Sierpniu - Wrześniu - Październiku - Listopadzie - Grudniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2556,20 zł 2556,20 zł 2676,40 zł 2676,40 zł 2676,40 zł 2726,80 zł 2726,80 zł 2726,80 zł 2618,00 zł 2618,00 zł 2618,00 zł 2646,80 zł 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4747,30 zł 4747,30 zł 4970,40 zł 4970,40 zł 4970,40 zł 5063,90 zł 5063,90 zł 5063,90 zł 4862,00 zł 4862,00 zł 4862,00 zł 4915,50 zł Roczne kwoty graniczne ,80 zł 59099,00 zł Kwoty maksymalnego zmniejszenia w roku 2014 wynosiły: dla policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej I grupy - w miesiącach styczeń i luty 2014 r ,12 zł miesięcznie, - w pozostałych miesiącach 2014 r., tj. od marca do grudnia - 557,91 zł miesięcznie. - rocznie ,34 zł dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy - w miesiącach styczeń i luty 2014 r ,87 zł miesięcznie, - w pozostałych miesiącach 2014 r., tj. od marca do grudnia - 418,46 zł miesięcznie. - rocznie ,34 zł Kwoty maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba w roku 2014 wynosiły: - w miesiącach styczeń i luty 2014 r ,78 zł miesięcznie - w pozostałych miesiącach 2014 r., tj. od marca do grudnia - 474,25zł miesięcznie

10 - rocznie ,06 zł Opracowano w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej Stan prawny na r. 1)zgodnie z art. 40a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej albo powołania emeryta do zawodowej służby wojskowej; 2) dotyczy przychodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw U S T A W A projekt z dnia 18 października 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009 W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW

ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW ZAWIESZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW PRZEDEMERYTALNYCH ORAZ ZMNIEJSZANIE ICH WYSOKOŚCI W ZWIĄZKU Z OSIĄGANIEM PRZYCHODÓW Począwszy od 1 sierpnia 2004 r. obowiązują zasady zawieszania i zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2005 r. Druk nr 964 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r.

MARIA GAŁECKA. Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. MARIA GAŁECKA Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014 r. 2 SPIS TREŚCI Jak prawidłowo wystawić dla ZUS zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2014

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art. UWAGA WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ W ZUS USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI I.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI I. 500+ - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI I. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia... 2010 r. Projekt 3.09.2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz. 1252

Dz.U Nr 120 poz. 1252 Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 U S T AWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2148. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U Nr 120 poz USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598, 1682.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej.

USTAWA. z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982, 1650, z 2014 r. poz. 1175, 1682. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 120 poz z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U Nr 120 poz z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 U S T AWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z 2014 r. poz. 598,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym 1 Art. 6 ust. 1 ustawy o sus Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są: 1)pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1954. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008

Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2007/2008 Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przysługujących osobom osiągającym przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 135 poz z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dz.U Nr 135 poz z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. z dnia 27 czerwca 2003 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 982, 1650, z o rencie socjalnej 2014 r. poz. 1175, 1682, z 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt 30.03.2012 r. Ustawa z dnia. r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r.

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 113 9354 Poz. 745 745 USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych

USTAWA. o świadczeniach przedemerytalnych USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 595) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem)

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem) miejscowość/data Oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 roku wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu Zdolny licealista.. imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1609; Art.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH.

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH. I. Ustawy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe. 1. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r.,., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 135 poz USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dz.U Nr 135 poz USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268 USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 982, 1650. o rencie socjalnej Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954,

Projekt. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Prawo do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej Prawo do renty socjalnej 1 1 Ujęcie teoretyczne Renta socjalna dotyczy problematyki dostarczenia podstawowych środków utrzymania osobom, które nie są w stanie zapewnić ich własną pracą lub nabytymi świadczeniami

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Dz.U.1989.11.63 z dnia 1989.03.06 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926

Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926 Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych 1. Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2012.637 z dnia 2012.06.06 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Moje prawa socjalne zasiłki i renty Magdalena Romańska-Ściseł

Moje prawa socjalne zasiłki i renty Magdalena Romańska-Ściseł Moje prawa socjalne zasiłki i renty Magdalena Romańska-Ściseł Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów i to w różnych aspektach

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo