ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ"

Transkrypt

1 ZUS DRA

2 kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa

3 2 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA K O W A L S K I J A N

4 Jan Kowalski

5 4 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA DO CZEGO SŁUŻY DOKUMENT ZUS DRA? Deklaracja rozliczeniowa służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej świadczenia wypłacone przez płatnika składek bezpodstawnie. W A Ż N E Płatnicy składek nie są podmiotami uprawnionymi do wypłacania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa za okres od 1 września 2006 r. U W A G A Od kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W deklaracji tej także korygujesz dane, jeśli wystąpiły błędy w złożonej deklaracji rozliczeniowej. W deklaracji ZUS DRA wykazujesz za siebie / osoby ubezpieczone podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jesteś płatnikiem opłacającym składki wyłącznie za siebie, przekazujesz do ZUS tylko deklarację rozliczeniową. W przypadku zatrudnienia pracowników jesteś zobowiązany przekazać wraz z deklaracją rozliczeniową imienne raporty za każdego z ubezpieczonych. W tej części omówimy zasady wypełniania raportu ZUS DRA, natomiast zasady wypełniania imiennych raportów ZUS RCA / ZUS RZA znajdziesz w poradnikach ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować oraz ZUS RZA imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować. W A Ż N E W przypadku prowadzenia kilku pozarolniczych działalności gospodarczych składki za wszystkich zatrudnionych pracowników rozliczasz w jednym komplecie rozliczeniowym 1. Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji rozliczeniowej typu sam za siebie, czyli gdy opłacasz składki sam za siebie, przedstawiliśmy na stronach 2 i 3. JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ROZLICZENIOWĄ ZUS DRA? P R Z Y K Ł A D 1 Zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2016 r. (minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy). I. DANE ORGANIZACYJNE ÄÄW polu 01 wpisz: 2 dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. ÄÄW polu 02 wpisz identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer / miesiąc / rok, np Szczegółowe informacje dotyczące zasad podawania terminu przesyłania deklaracji i raportów oraz zakresu identyfikatora deklaracji znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 78, poz. 465 z późn. zm.).

6 ÄÄPól 03 i 04 nie wypełniaj Ä 9Ä W 9polu wpisz 9 9 znak i numer decyzji pokontrolnej W 9omawianym przypadku nie wypełniamy II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK K O W A L S K I Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek J A NZUS ZPA / ZUS ZFA / ZUS ZIPA lub w dokonanym wpisie do KRS 9/ 9CEIDG. 9 9Szczegółowe informacje dotyczące zasad podawania zakresu danych identyfikacyjnych znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ÄÄW polu 01 wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. ÄÄW polu 02 4 wpisz 7 4 numer 9 2 REGON nadany Ci jako 1 płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi 0 ) ÄÄPola wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: w polu 03 wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności); pola 04 i 05 wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich: w polu 04 w zależności od rodzaju dokumentu wpisz: 1 w przypadku dowodu osobistego, 2 w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej, w polu 05 5wpisz 9 6serię 1 i numer odpowiednio do kodu 4 3wpisanego 7 9 w pole 04 dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej. ÄÄW polu 06 wpisz 5 9nazwę 6 1 skróconą płatnika, którą podałeś 4 3 7w zgłoszeniu 9 płatnika składek 1 0lub 3we 4 0 wniosku CEIDG-1 bądź w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym. ÄÄPola wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: w polu 07 wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską), w polu 08 wpisz pierwsze imię płatnika składek, w polu 09 wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok). 2 U W A G A Podane poniżej numery identyfikacyjne NIP, PESEL i REGON oraz dane ewidencyjne są umowne i nie należy ich używać K O W A L S K I J A N

7 6 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA III. INNE INFORMACJE W tym bloku wpisz informacje dotyczące liczby osób ubezpieczonych, za które jesteś zobowiązany rozliczyć składki oraz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. ÄÄW polu 01 wpisz liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne. W naszym przypadku 1. W A Ż N E Osobę, za którą sporządzasz jako płatnik składek 2 lub więcej imiennych raportów za dany miesiąc, uwzględniasz jako jednego ubezpieczonego. 2 ÄÄPola 02 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W przypadku dokumentów rozliczeniowych za okres do 31 grudnia 2007 r. w deklaracji rozliczeniowej w tym polu należy wpisać odpowiedni kod, tj. 0, 1, 2 lub 3. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ÄÄW polu 03 wpisz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W naszym przypadku będzie to 1,80% W A Ż N E Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1 stycznia r. do 31 grudnia 2002 r. była jednakowa dla wszystkich płatników składek i wynosiła 91,62% 9 9podstawy ich 9 9wymiaru. 9 Od 1 stycznia 2003 r. wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe ulega K O Wzróżnicowaniu, A L S K Ia szczegółowe informacje dotyczące zasad jej ustalania znajdziesz w poradniku J A Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. N IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne według stóp procentowych określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki podlegają finansowaniu przez ubezpieczonego oraz płatnika: ÄÄna ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika składek (tj. po 9,76%), ÄÄna ubezpieczenia rentowe 8% podstawy wymiaru od 1 lutego 2012 r. finansowane jest w wysokości 1,5% przez ubezpieczonego i 6,5% przez płatnika składek, ÄÄna ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru finansowane jest w całości przez ubezpieczonego, ÄÄna ubezpieczenie wypadkowe 1,80% podstawy wymiaru obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r ÄÄW polu 01 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiącą sumę wartości pól 04, 07, 10, 13, 16, czyli 474,92 zł. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe stanowiącą sumę wartości pól 05, 08, 11, 14, 17, czyli 194,64 zł

8 7 ÄÄW polu 03 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02, czyli 613,09 zł (474,92 zł + 194,64 zł = 669,56 zł). ÄÄW polu 04 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 474,92 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie emerytalne (2433,00 zł 2 19,52% = 474,92 zł). ÄÄW polu 05 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 194,64 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie rentowe (2433,00 zł 2 8% = 194,64 zł). ÄÄW polu 06 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 04 i 05, czyli 613,09 zł (474,92 zł + 194,64 zł = 669,56 zł). ÄÄW polu 07 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 09 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 07 i 08. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 12 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 10 i 11. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄPól nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 2007 r. można w tych polach wykazać kwotę nie wyższą od kwoty dofinansowania uwzględnionego w deklaracji za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 2008 r. ÄÄW polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 18 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 16 i 17. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 19 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe stanowiącą sumę wartości pól 22, 25, 28, 31, 34, czyli 59,61 zł. ÄÄW polu 20 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 23, 26, 29, 32, 35, czyli 43,79 zł. ÄÄW polu 21 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól: 19 i 20, czyli 103,40 zł (59,61 zł + 43,79 zł = 103,40 zł). ÄÄW polu 22 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 59,61 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie chorobowe (2433,00 zł 2 2,45% = 59,61 zł). ÄÄW polu 23 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 43,79 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe (2433,00 zł 2 1,80% = 43,79 zł). ÄÄW polu 24 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 22 i 23, czyli 103,40 zł (59,61 zł + 43,79 zł = 103,40 zł).

9 8 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA ÄÄW polu 25 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 26 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 27 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 25 i 26. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 28 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 29 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 30 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 28 i 29. W naszym przykładzie nie wypełniamy. 2 ÄÄPól nie wypełnia 0 1 się, 0 3począwszy od 6 dokumentów za styczeń 2008 r. W razie składania 9 9 korekt za okres do grudnia 2007 r. można w tych polach wykazać kwotę nie wyższą od kwoty dofinansowania uwzględnionego w deklaracji za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 2008 r. 9Ä 9Ä W 9polu wpisz 9 9 kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych 9 przez Fundusz 9 9 Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy ÄÄW polu 35 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 36 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę K O W A L S K I wartości pól 34 i 35. W naszym przykładzie nie wypełniamy. J A NÄ ÄW polu 37 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, 9 9 9którą 9 9powinien przekazać płatnik składek. Kwota ta stanowi sumę wartości pól 06, 09, 24, 27, czyli 772,96 zł (669,56 zł ,40 zł = 772,96 zł)

10 K O W A L S K I J A N V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE K O W A L S K 4I J A N Ten blok 1 wypełniasz w przypadku, gdy jesteś uprawniony 1i wypłacasz 8 0 świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a w przeciwnym przypadku pomijasz go. ÄÄW polu 01 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W naszym przykładzie 4 nie 7 wypełniamy ÄÄW polu 02 wpisz kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia 4 7 chorobowego W naszym przykładzie 1 9 nie 4 6wypełniamy ÄÄW polu 03 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W naszym przykładzie nie 5 wypełniamy ÄÄW polu 04 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS W A Ż N E To pole wypełniasz tylko wtedy, gdy wypłacasz podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego. W przypadku konieczności skorygowania dokumentów rozliczeniowych za okres do 31 sierpnia 2006 r. w tym polu wskazujesz także wypłacone świadczenia rodzinne. W pozostałych przypadkach płatnicy składek nie są podmiotami uprawnionymi do wypłacania świadczeń rodzinnych 5 9 finansowanych 6 1 z budżetu państwa 4 3 za 7 okres 9 od 1 września r ÄÄW polu 05 wpisz kwotę stanowiącą sumę wartości pól 01, 02, 03, 04. W naszym przykładzie nie wypełniamy VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV I V ÄÄW polu 01 wpisz kwotę do zwrotu przez ZUS. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól V.05 IV.37. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę do zapłaty przez płatnika. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól IV.37. V.05., czyli 772,96 zł VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Osoba ubezpieczona podlega obowiązkowo również ubezpieczeniu zdrowotnemu, które daje mu prawo do korzystania ze świadczeń leczniczych 2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku). 2 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

11 10 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 01 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 288,95 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2016 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie zdrowotne (3210,60 zł 2 9% = 288,95 zł). ÄÄW polu 03 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 04 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 05 wpisz kwotę należnych składek do przekazania przez płatnika, stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02, czyli 288,95 zł. ÄÄW polu 06 wpisz kwotę wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku korygowania deklaracji rozliczeniowej za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003 r. W naszym przykładzie nie wypełniamy. W A Ż N E Za okres od 1 kwietnia 2003 r. płatnik składek nie ma prawa do wynagrodzenia za rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. ÄÄW polu 07 wpisz kwotę, którą jako płatnik składek zobowiązany jesteś zapłacić. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól 05 i 06, czyli 288,95 zł. VIII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ÄÄW polu 01 wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Pracy. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 3, czyli 59,61 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową Funduszu Pracy (2433,00 zł 2 2 2,45% = 59,610zł) ÄÄW polu 02 wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro- nie roszczeń pracowniczych 2w 4razie 3 niewypłacalności pracodawcy 4. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 03 wpisz kwotę do 2 zapłaty 4 3 stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02, czyli 59,61 zł. 3 Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm. 4 Dz.U. z 2014 r., poz. 272 z późn. zm

12 11 IX. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH ÄÄW polu 01 wpisz 0 liczbę 5 pracowników, za 0których opłacana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 02 wpisz liczbę stanowisk 2 8 pracy 8 9 w 5szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W naszym przykładzie 2 4nie 3wypełniamy Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania 2 8 i 8ko-9 rygowania dokumentów ubezpieczeniowych ÄÄW polu 03 wpisz sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. W naszym przykładzie nie wypełniamy X. DEKLARACJA Jan Kowalski DOCHODU Ten blok wypełniasz, jeśli opłacasz składki wyłącznie sam za siebie. ÄÄW polu 01 wpisz, obowiązujący w danym okresie, sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązujące kody tytułów ubezpieczeń znaj- dziesz w poradniku Ogólne 3zasady 2 1wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W naszym przykładzie jest to kod ÄÄW polu 02 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która 0 5 powinna zostać ustalona na podstawie art. 18 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 2433,00 zł ÄÄW polu 03 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 2433,00 zł. ÄÄW polu 04 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie Jan Kowalski jest to 2433,00 zł. ÄÄW polu 05 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która powinna zostać ustalona na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 5. W naszym przykładzie jest to 3210,60 zł. ÄÄPole 06 wypełniasz wyłącznie, jeśli przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu tym wpisz: 1 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony, 5 Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.

13 12 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA 2 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W naszym przykładzie nie wypełniamy XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK ÄÄW polu 01 wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok). ÄÄW polu 02 dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś. ÄÄW polu 03 przystaw pieczątkę 3 2płatnika 1 0 6składek 0 (jeśli ją posiadasz) Jan Kowalski Jan Kowalski P R Z Y K Ł A D 2 Teraz przedstawimy zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby opłacającej składki na preferencyjnych zasadach za 2016 r. (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). I. III. Bloki I III wypełniasz jak w przykładzie 1. IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ÄÄW polu 01 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowiącą sumę wartości pól 04, 07, 10, 13, 16, czyli 108,34 zł. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe stanowiącą sumę wartości pól 05, 08, 11, 14, 17, czyli 44,40 zł.

14 13 ÄÄW polu 03 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 01, 02 czyli 152,74 zł (108,34 zł + 44,40 zł = 152,74 zł). ÄÄW polu 04 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 108,34 zł. Minimalna podstawa 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie emerytalne (555,00 zł 2 19,52% = 108,34 zł). ÄÄW polu 05 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 44,40 zł. Minimalna podstawa 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie rentowe (555,00 zł 2 8% = 44,40 zł). ÄÄW polu 06 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 04 i 05, czyli 152,74 zł (108,34 zł + 44,40 zł = 152,74 zł). ÄÄW polu 07 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 08 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy, składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 09 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 07 i 08. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 10 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 11 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 12 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 10 i 11. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄPól nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W razie składania korekt za okres do grudnia 2007 r. można w tych polach wykazać kwotę nie wyższą od kwoty dofinansowania uwzględnionego w deklaracji za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 2008 r. ÄÄW polu 16 wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 17 wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 18 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę wartości pól 16 i 17. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 19 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe stanowiącą sumę wartości pól 22, 25, 28, 31, 34, czyli 13,60 zł. ÄÄW polu 20 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 23, 26, 29, 32, 35, czyli 9,99 zł. ÄÄW polu 21 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 19 i 20, czyli 23,59 zł (13,60 zł + 9,99 zł = 23,59 zł). ÄÄW polu 22 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 13,60 zł. Minimalna podstawa 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie chorobowe (555,00 zł 2 2,45% = 13,60 zł). ÄÄW polu 23 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 9,99 zł. Minimalna podstawa 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe (555,00 zł 2 1,80% = 9,99 zł). ÄÄW polu 24 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 22 i 23, czyli 23,59 zł (13,60 zł + 9,99 zł = 23,59 zł). ÄÄW polu 25 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy; składka finansowana tylko przez ubezpieczonego.

15 14 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA ÄÄW polu 26 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez płatnika składek. W naszym przykładzie nie wypełniamy; składka finansowana tylko przez ubezpieczonego. ÄÄW polu 27 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 25 i 26. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 28 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 29 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez budżet państwa. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 30 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę wartości pól 28 i 29. W naszym przykładzie nie wypełniamy. 2 ÄÄPól nie 0wypełnia 1 0 się, 3 począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W razie składania 9 9 korekt za okres do grudnia 2007 r. można w tych polach wykazać kwotę nie wyższą od kwoty dofinansowania uwzględnionego w deklaracji za ten okres złożonej nie później niż 30 czerwca 2008 r. 9Ä 9Ä W 9polu wpisz 9 9 kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych 9 przez Fundusz 9 9 Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy ÄÄW polu 35 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 36 wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą sumę K O W A wartości L S K pól I 34 i 35. W naszym przykładzie nie wypełniamy. J A NÄ ÄW polu 37 wpisz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, 9 9 9którą 9 9powinien przekazać płatnik składek. Kwota ta stanowi sumę wartości pól 06, 09, 24, 27, czyli 176,33 zł (152,74 zł ,59 zł = 176,33 zł)

16 V. Bloku V nie wypełniasz. VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV I V ÄÄW polu 01 wpisz kwotę do zwrotu przez ZUS. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól V.05 IV.37. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę do zapłaty przez płatnika. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól IV.37 V.05, czyli 176,33 zł VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ÄÄW polu 01 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez płatnika. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 288,95 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2016 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie zdrowotne (2433,00 zł 2 9% = = 288,95 zł). ÄÄW polu 03 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 04 wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 05 wpisz kwotę należnych składek do przekazania przez płatnika stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02, czyli 288,95 zł. ÄÄW polu 06 wpisz kwotę wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku korygowania deklaracji rozliczeniowej za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003 r. W naszym przykładzie nie wypełniamy. ÄÄW polu 07 wpisz kwotę, którą płatnik składek jest zobowiązany zapłacić. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól 05 i 06, czyli 288,95 zł. VIII. IX. Bloku VIII IX nie wypełniasz. X. DEKLARACJA DOCHODU Ten blok wypełniasz w przypadku, gdy opłacasz składki wyłącznie sam za siebie

17 16 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA ÄÄW polu 01 wpisz obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązujące kody tytułów ubezpieczeń znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W naszym przykładzie jest to kod ÄÄW polu 02 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 18 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 555,00 zł. ÄÄW polu 03 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 555,00 zł. ÄÄW polu 04 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, która powinna zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 555,00 zł. ÄÄW polu 05 wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która powinna zostać ustalona na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6. W naszym przykładzie 2 jest 8 8 to ,00 zł. ÄÄPole 06 wypełniasz wyłącznie, jeśli przekroczona została roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W polu tym wpisz: 1 jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony, 2 jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W naszym przykładzie nie wypełniamy XI. Blok XI wypełniasz jak w przykładzie P R Z Y K Ł A D 3 Teraz przedstawimy zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby opłacającej składki w 2016 r. (60% kwoty minimalnego wynagrodzenia) i zatrudniającej pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1850,00 zł. Jan Kowalski Sporządzając deklarację rozliczeniową musisz uwzględnić kwoty składek za siebie z raportu ZUS RCA z kodem tytułu oraz raportu ZUS RCA za pracownika z kodem tytułu W bloku IV, VII sumujesz składki za siebie i za pracownika. Składki za Ciebie jako płatnika składek zostały przedstawione w przykładzie 1 na s przedstawiającym zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby opłacającej składki w 2016 r. (60% kwoty minimalnego wynagrodzenia), które należy odpowiednio przenieść w pola na 6 Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.

18 17 raporcie ZUS RCA. Informacje, jak sporządzić raport z rozliczeniem należnych składek za pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1850,00 zł znajdziesz w poradniku ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować. I. DANE ORGANIZACYJNE ÄÄW polu 01 wpisz 3 dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. ÄÄW polu 02 wpisz identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne składki. W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer / miesiąc / rok, np Szczegółowe informacje dotyczące zasad podawania terminu przesyłania deklaracji i raportów oraz zakresu identyfikatora deklaracji znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. ÄÄPól 03 i 04 nie wypełniaj. ÄÄW polu 05 wpisz znak i numer decyzji pokontrolnej. W naszym przypadku pola tego nie wypełniamy II. 9 9Blok 9 9II wypełniasz jak 9 9w przykładzie 1. III. INNE INFORMACJE K3 O W A L S K I J 9 A 9 NÄ ÄW polu 01 wpisz liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane 9 9 są 9 9składki 9 9na 9 ubezpieczenia 9 społeczne i/lub zdrowotne. W naszym przypadku 2. ÄÄPola 02 nie wypełnia się, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W przypadku dokumentów rozliczeniowych za okres do 31 grudnia 2007 r. w deklaracji rozliczeniowej w 9polu 9 należy 9 9 9wpisać 9 9 odpowiedni kod, tj. 0, 1, 2 lub 3. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych K O WÄ AÄ W Lpolu S K03 I wpisz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W naszym przypadku J A N 1,80% IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Po sumowaniu poszczególnych pól blok IV przedstawia się następująco:

19 18 ZUS DRA K O W A L S K I DEKLARACJA ROZLICZENIOWA KJ OA WN A L S K I J A N V. Bloku V nie wypełniasz VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV I V VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Po sumowaniu poszczególnych pól blok VII przedstawia się następująco:

20 19 VIII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ÄÄW polu 01 wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Pracy. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7, czyli 93,78 zł. Minimalna podstawa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok pomnożona przez stopę procentową Funduszu Pracy i podstawa wymiaru składek osoby zatrudnionej na umowę o pracę na te ubezpieczenie pomnożona przez 2,45% [(2433,00 zł 2 2,45%) + (1850,00 zł 2 2,45%) = 59,61 zł + 45,33 zł = = 104,94 zł]. ÄÄW polu 02 wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwotę tę należy obliczyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 8, czyli 1,85 zł. Podstawa 4wymiaru składek osoby zatrudnionej na umowę o 4pracę 5 na te ubezpieczenie pomnożona przez 0,10% (1850,00 zł 2 0,10% = 1,85 zł). ÄÄW polu 03 wpisz kwotę do zapłaty stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02, czyli 95,38 zł (104,94 zł + 1,85 zł = 106,79 zł) IX. X. Bloków IX X nie wypełniasz. XI. Blok XI wypełniasz 0jak 5w przykładzie P R Z Y K Ł A D 4 Teraz przedstawimy zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, jeżeli wypłacasz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego I. IV. Bloki I IV wypełniasz jak zawsze V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Jan Kowalski ÄÄW polu 01 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W naszym przykładzie jest to 447,20 zł (kwota przyjęta na potrzeby przykładu). ÄÄW polu 02 wpisz kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W naszym przykładzie jest to kwota 0,45 zł (447,20 zł 2 0,1%). 7 Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm. 8 Dz.U. z 2014 r., poz. 272 z późn. zm.

21 20 ZUS DRA DEKLARACJA ROZLICZENIOWA ÄÄW polu 03 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W naszym przykładzie 1nie 0wypełniamy ÄÄW polu 04 wpisz kwotę wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS. W naszym przypadku jest to suma wypłaconych 3 3w 3danym 0 okresie podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego. Jest to 656,00 zł (kwota przyjęta na potrzeby przykładu). Jest to suma kwot wykazanych w raportach ZUS RSA z kodem świadczenia / przerwy 329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. ÄÄW polu 05 wpisz kwotę stanowiącą sumę wartości pól 01, 02, 03, 04. W naszym przykładzie jest to 1103,65 zł VI. XI. Bloki VI XI wypełniasz jak zawsze JAK SKORYGOWAĆ DEKLARACJĘ ROZLICZENIOWĄ ZUS DRA? Ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych w tym deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA znajdziesz w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. P R Z Y K Ł A D 1 Jeżeli w komplecie dokumentów rozliczeniowych oznaczonym numerem identyfikatora 01 złożyłeś deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne za 5 ubezpieczonych i chcesz skorygować imienne raporty miesięczne za 2 ubezpieczonych, to w komplecie dokumentów korygujących oznaczonym numerem identyfikatora 02 składasz deklarację rozliczeniową, w której rozliczasz składki za wszystkich 5 ubezpieczonych, i dołączasz do niej imienne raporty miesięczne korygujące za 2 ubezpieczonych. ÄÄImienny raport korygujący powinien być oznaczany tym samym numerem (w polu 01, blok I Identyfikator raportu ) co deklaracja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony Numer REGON K 1 O 2 W 3 A 4 L 5 S 6 K 7 8 I J 2 A 2 N

22 21 P R Z Y KŁ A D 2 Przekazałeś do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych (deklaracja rozliczeniowa + imienne raporty miesięczne) oznaczony numerem identyfikatora 01. Po pewnym czasie stwierdziłeś, że błędnie wyliczyłeś składkę na Fundusz Pracy, jesteś więc zobowiązany przekazać deklarację rozliczeniową korygującą, którą oznaczasz numerem identyfikatora 02. Następnie okazało się, że popełniłeś błędy w imiennych raportach miesięcznych, co oznacza, że musisz skorygować imienne raporty miesięczne oraz deklarację rozliczeniową. Zarówno deklaracja rozliczeniowa korygująca, jak i imienne raporty miesięczne korygujące (niezależnie od tego, że jest to pierwsza korekta imiennych raportów miesięcznych) będą oznaczone numerem identyfikatora Kolejna korekta zestaw dokumentów z wyższym identyfikatorem Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 331/16

23 ul. Szamocka 3, Warszawa Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: * dla tel. komórkowych i stacjonarnych * koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym Skype: zus_centrum_obslugi_tel

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować lipiec 2017 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej maj 206 publikacja bezpłatna Informacja miesięczna i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować maj 06 publikacja bezpłatna ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II

ZUS DRA cz. II. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Deklaracja rozliczeniowa cz. II. Imienny raport cz. II ZUS DRA cz. II Deklaracja rozliczeniowa cz. II Dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWUA :\UHMHVWURZDQLH ] XEH]SLHF]Hľ 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWU lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWU Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZBA,QIRUPDFMD R QXPHUDFK UDFKXQNyZ EDQNRZ\FK SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZBA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka

Bardziej szczegółowo

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować

ZUS RPA. Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej. Jak wypełnić i skorygować ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZAA $GUHV\ SURZDG]HQLD G]LDãDOQRœFL JRVSRGDUF]HM SU]H] SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZAA maj 2016 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować grudzień 2018 publikacja bezpłatna ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY

JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY czerwiec 2015 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Krok po kroku JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY w celu opłacenia należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS JAK WYPEŁNIĆ DOKUMENT PŁATNICZY krok po kroku 1 Krok

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować marzec 2019 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Stan prawny na 9 listopada 2017 r. Poradnik jest dostępny bezpłatnie w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE dla płatników składek Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś dostosować wysokość obciążeń, które ponosisz na składki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b

ZUS. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b ZUS Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Gdañsku, Inspektorat Malbork ul. Dworcowa 1 b tel. (prefiks 55) 2702700 (05) (06) (07) fax. (prefiks 55) 2723024, 2722739 Godziny pracy: poniedzia³ek i czwartek

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniających przy tej działalności inne osoby (np. pracowników,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW. Raport informacyjny ZUS RIA Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW Raport informacyjny ZUS RIA Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.)

Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Nowe zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (obowiązują od 1 stycznia 2008 r.) Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady finansowania składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników,

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA

ZUS OSW. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA ZUS OSW Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA Raport informacyjny Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować styczeń 2019 publikacja bezpłatna ZUS OSW Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Proste płatności do ZUS

Proste płatności do ZUS Proste płatności do ZUS Spis treści Sposób rozliczania i opłacania składek..................................... 3 Nowe zasady opłacania składek............................................. 3 Tylko jeden

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo