Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji"

Transkrypt

1 Ewa Frątczak Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji Zmiany w podstawowych procesach demograficznych Celem artykułu jest przedstawienie w formie możliwie syntetycznej informacji o podstawowych procesach demograficznych w Polsce począwszy od początku przemian społeczno- -politycznych w Polsce, tj. od roku Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 XII 2007 r. Polska liczyła 38,1 mln mieszkańców 1. Pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 31. miejscu wśród krajów świata i na 6. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Na 1km 2 powierzchni przypadają 122 osoby, w miastach wskaźnik ten wynosi 1095 osób, na wsi odpowiednio 51 osób. Współczynnik feminizacji, który informuje, ile kobiet przypada na 100 mężczyzn, wynosi odpowiednio: 107 dla Polski, dla miast 111, dla wsi 101. Tyle na temat ogólnych charakterystyk roku Do podstawowych procesów demograficznych zalicza się: płodność, umieralność, migracje, proces formowania się i roz- 1 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2008 roku, 2 Ze względu na fakt, że dane statystyczne w odniesieniu do podstawowych procesów demograficznych za rok 2007 prezentowane w kolejnym Roczniku Demograficznym 2008 nie zostały jeszcze opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, zatem analiza kończy się na roku 2006.

2 78 Ewa Frąatczak padu rodzin, gospodarstw domowych. Te cztery wymienione procesy kształtują zmiany w liczbie i strukturze ludności według określonych cech, takich, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, itd. Jedną z konsekwencji przemian w podstawowych procesach demograficznych jest obserwowany i postępujący proces starzenia się ludności. Wysoka intensywność przemian procesów, o których mowa, jest obserwowana w Polsce od początku okresu transformacji, tj. od roku Zatem syntetyczna charakterystyka zmian w podstawowych procesach demograficznych w Polsce przedstawiona w niniejszym tekście obejmuje ten właśnie okres, tj. lata Kolejno w tekście zostaną omówione zmiany w liczbie i natężeniu urodzeń, przemiany w płodności i dzietności, zmiany w procesie formowania się i rozpadu małżeństw, zmiany w umieralności oraz zmiany w migracjach. Na zakończenie przedstawiono syntetyczną ocenę zmian w podstawowych procesach demograficznych i oczekiwane tendencje na przyszłość. 1. Urodzenia, płodność i dzietność Demografowie na użytek analiz wykorzystują najczęściej dwa pojęcia: rodność i płodność. Rodność określa się jako natężenie urodzeń odniesione do ogólnej liczby ludności (miarą rodności jest współczynnik urodzeń), płodność definiowana jest jako natężenie urodzeń odniesione do liczby kobiet 3 W przygotowaniu niniejszego artykułu wykorzystano fragmenty tekstu autorskiego opublikowane w rozdziale V: Wybrane procesy ludnościowe Polska pracy J. Balickiego, E. Frątczak i Ch. B. Nama pt. Przemiany ludnościowe. Fakty interpretacje opinie (2007) oraz teksty autorskie z raportów Rządowej Rady Ludnościowej (Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Warszawa 2006) i raporty wcześniejsze, po wprowadzeniu stosownych uzupełnień.

3 Sytuacja demograficzna Polski w wieku lat (miarą rodności jest współczynnik płodności). Począwszy od roku 1989 w Polsce, zarówno w miastach jak i na wsi, obserwuje się trend malejący zarówno w liczbie absolutnej urodzeń, jak i w natężeniu urodzeń na 1000 ludności (współczynnik urodzeń). Stosowne informacje zawiera tablica 1.1 oraz wykresy 1.1.A i 1.1.B. W latach liczba urodzeń żywych obniżyła się w Polsce z poziomu 564,4 tys. w roku 1989 do 374,2 tys. w roku W liczbach absolutnych jest to spadek o 190 tys., co stanowi 33,7%. W miastach w badanym okresie liczba urodzeń obniżyła sięz poziomu 303,4 tys. do 218,0 tys. (spadek o 28,1%), na wsi odpowiednio z poziomu 261,0 tys. do 156,2 tys. (spadek o 40,2%). Współczynnik urodzeń obniżył się w okresie z poziomu 14,9% do 9,8%, co oznacza spadek o 34,2%. Podobny spadek zaobserwowano w mieście i na wsi, odpowiednio o 32,8% i 40,2%. Zarówno z liczb absolutnych, jak i z graficznej prezentacji wyników można wnioskować, że tendencja spadkowa liczby i natężenia urodzeń w Polsce została nieznacznie zahamowana w latach i ostatnio obserwuje się niewielki wzrost, jednak jest on wysoce niezadowalający. Wraz ze zmniejszającą się liczbą urodzeń dokonały się w badanym okresie znaczące zmiany w strukturze urodzeń według kolejności. Zmiany polegają na tym, że w ogólnej liczbie urodzeń wzrasta udział urodzeń pierwszej kolejności a zmniejsza się udział urodzeń wyższej kolejności, tj. urodzeń drugich i dalszych. Dla przykładu, w roku 1989 udział urodzeń pierwszych stanowił 34%, a wzrósł do poziomu 51,2% w roku Analizując roczne informacje dotyczące udziału urodzeń drugiej kolejności, można zaobserwować, że spadek udziału obejmuje lata , od roku 2000 obserwuje się nieznaczny wzrost udziału urodzeń drugiej kolejności. Ge-

4 Tablica 1.1. Zmiany w liczbie i natężeniu urodzeń żywych w Polsce w latach Lata Urodzenia żywe (w tysiącach) Urodzenia żywe na 1000 ludności Polska Miasto Wieś Polska Miasto Wieś ,4 303,4 261,0 14,9 13,2 17, ,7 292,5 255,2 14,3 12,6 17, ,7 289,3 258,4 14,3 12,4 17, ,2 271,7 243,5 13,5 11,5 16, ,3 262,7 231,6 12,8 11,2 15, ,3 258,0 223,3 12,5 10,9 15, ,1 232,7 200,4 11,2 9,8 13, ,2 229,8 198,4 11,1 9,7 13, ,7 221,1 191,6 10,7 9,3 12, ,6 214,1 181,5 10,2 9,0 12, ,0 208,2 173,8 9,9 8,8 11, ,3 208,3 170,0 9,8 8,8 11, ,2 205,7 162,5 9,5 8,3 10, ,8 197,5 156,3 9,3 8,4 10, ,1 199,6 151,5 9,2 8,5 10, ,1 204,9 151,2 9,3 8,7 10, ,4 211,2 153,2 9,5 9,0 10, ,2 218,0 156,2 9,8 9,3 10,5 Źródło: Roczniki Demograficzne GUS,

5 Wykres 1.1.A. Urodzenia żywe (w tysiącach) w latach Polska Miasto Wieś Źródło: Opracowano na podstawie danych tablicy 1.1. Wykres 1.1.B. Urodzenia żywe na 1000 ludności w latach Polska Miasto Wieś Źródło: Opracowano na podstawie danych tablicy 1.1. Urodzenia żywe na 1000 ludności Urodzenia żywe (w tysiącach)

6 82 Ewa Frąatczak neralnie udział w ogólnej strukturze urodzeń drugich obniżył się z poziomu 33,5% do 32,1% w latach Z kolei udział urodzeń czwartej i wyższej kolejności obniżył się w latach z poziomu 11,8% do poziomu 6,4%. Fakty te świadczą o tym, że dokonują sięzmiany w zachowaniach prokreacyjnych w Polsce, które znajdują swoje odzwierciedlenie (przekładają sięna) w zmianie struktury i wielkości rodzin (głównie rodzin nuklearnych) 4. Konsekwencją ich jest zmniejszanie się liczby i udziału rodzin wielodzietnych w Polsce w ogólnej strukturze rodzin 5. Wpłaszczyźnie uwarunkowań demograficznych zmniejszająca się liczba urodzeń w Polsce może byćwyjaśniana jako konsekwencja co najmniej dwóch czynników, tj. zmian w strukturze wieku rozrodczego kobiet oraz przemian wzorca płodności. Od początku lat dziewięćdziesiątych występują różnokierunkowe zmiany w strukturze wieku kobiet w okresie rozrodczym (15-49 lat) polegające na tym, że zwiększa się liczebność kobiet w wieku lat, a od połowy lat dziewięćdziesiątych w wieku lat, maleje natomiast liczebność kobiet w wieku lat. Zmiany w strukturze wieku rozrodczego kobiet w ostatnich latach nie są zatem per saldo przyczyną spadku liczby urodzeń, a nawet w znacznym stopniu osłabiają ich spadek. Co zatem dzieje się z drugą determinantą zmian, tj. zmianą wzorca płodności kobiet? W analizach demograficznych mianem wzorca płodności określa się rozkład cząstkowych (rocznych lub pięcioletnich dla wieku lat) współczynników płodności według wieku. Stosowne informacje o 4 Rodzinę nuklearną definiuje się jako rodzinę składającą sięz rodziców (rodzica) i ich niezamężnych dzieci. 5 Świadczą o tym m.in. wyniki kolejnych Narodowych Spisów Powszechnych: NSP 1988 i NSP 2002.

7 Sytuacja demograficzna Polski zmianie wzorca płodności w latach w Polsce z u- względnieniem zmian w mieście i na wsi przedstawiają wykresy: 1.2.A, 1.2.B, 1.2.C. W całym okresie transformacji obserwuje się znaczące zmiany wzorca płodności kobiet. Z zamieszczonych na wykresach krzywych przedstawiających zmiany wzorca płodności w Polsce z podziałem na miasto i wieś wynika skala zmian, która dotyczy głównie wieku najwyższej płodności, tj. roczników w wieku lat. Można wnioskować, że w Polsce nastąpiła wyraźna zmiana wzorca płodności wyrażająca się w spadku natężenia urodzeń we wszystkich grupach wieku, w zróżnicowanej dynamice spadku płodności różnych grup wieku, w wyrównaniu się współczynników płodności w grupach wieku o najwyższej płodności, tj lat i lat, oraz we wzroście udziału grup wieku lat i lat w ogólnym współczynniku płodności. W roku 2006 grupą o najwyższej płodności była grupa lat. Kierunek zmian był podobny w mieście i na wsi, choć krzywe płodności różnią sięnie tylko spłaszczeniem, ale i wiekiem płodności maksymalnej. Zmiany te obrazują krzywe płodności dla lat 1989, 2000, 2006 (rozkład współczynników płodności dla pojedynczych grup wieku) przedstawione na wykresach). W Polsce w roku 1989 wiekiem maksymalnej płodności był wiek 22 lat, w roku 2006 odpowiednio wiek 26 lat. W rozkładach krzywej płodności (wzorca płodności) wyraźnie widoczna jest zmiana kształtu krzywej, która polega na spłaszczeniu rozkładu i zmianie jego asymetrii. Zmiany wzorca płodności odnoszą się zarówno do miasta, jak i do wsi. Z przedstawionych na wykresach wzorcach płodności wyraźnie widać, że różnice pomiędzy krzywymi dla miasta i dla wsi ulegają zmniejszeniu, co może stanowić podstawę do wnioskowania, że wzorce płodności w mieście i na wsi upodabniają się (różnice się zmniejszają).

8 Wykres 1.2.A. Współczynnik płodności kobiet w latach 1989, 2000, 2006, Polska (urodzenia żywe na 1000 kobiet) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 1.2.B. Współczynnik płodności kobiet w latach 1989, 2000, 2006, miasta (urodzenia żywe na 1000 kobiet) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9 Wykres 1.2.C. Współczynnik płodności kobiet w latach 1989, 2000, 2006, wieś (urodzenia żywe na 1000 kobiet) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

10 86 Ewa Frąatczak Syntetycznym miernikiem przemian płodności jest współczynnik dzietności (w literaturze przedmiotu określany jako współczynnik dzietności teoretycznej, całkowity współczynnik płodności lub przekrojowy współczynnik dzietności). Współczynnik dzietności wyznaczany jest jako suma cząstkowych współczynników płodności, określa średnią liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), zakładając, że intensywność urodzeń pozostałaby niezmienna na poziomie roku badanego. Niezmienna intensywność urodzeń oznacza brak zmian wzorca płodności, czyli inaczej utrzymywanie się stałego rozkładu cząstkowych współczynników płodności według wieku. Współczynnik dzietności na poziomie 2,10-2,15 jest współczynnikiem prostej zastępowalności pokoleń, co należy interpretować jako sytuację, w której na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypada niewiele ponad dwoje dzieci. Taki poziom współczynnika zapewnia, że pokolenie rodziców będzie zastąpione przez pokolenie dzieci. Nadwyżka współczynnika niewiele ponad wartość 2 jest tzw. rezerwą na konsekwencje zmian związanych z umieralnością, co oznacza, że nie wszystkie noworodki żywo urodzone dożyją wieku swoich rodziców (zatem jest to poprawka czy też rezerwa na zmiany związane z umieralnością). Stosowne dane o zmianach w wartości syntetycznej miary reprodukcji zamieszczone są w tablicy 1.2. W latach współczynnik dzietności systematycznie obniżał się z poziomu 2,1 w roku 1989 do poziomu 1,3 w roku 2006, co stanowi spadek o 38,1%. Zatem w ciągu tego okresu dzietność kobiet w Polsce obniżyła sięo 0,8 dziecka. W roku 1989 współczynnik dzietności był na granicy prostej zastępowalności pokoleń, zaś w roku 2006 dużo poniżej tej granicy. W miastach współczynnik dzietności ogólnej obniżył się w analogicznym okresie z wartości 1,7 do 1,2 (spadek o 30,0%), na wsi z wartości 2,6 do 1,4 (spadek o 46,0%). Warto jeszcze raz

11 Tablica 1.2. Współczynnik dzietności, przeciętny wiek matek przy urodzeniu dziecka Lata Współczynnik dzietności Przeciętny wiek matek przy urodzeniu dziecka w latach* Polska Miasto Wieś Polska Miasto Wieś ,1 1,7 2,6 26,8 26,2 26, ,0 1,7 2,6 26,7 26,1 26, ,0 1,6 2,6 26,7 26,3 26, ,9 1,5 2,5 26,7 26,4 26, ,8 1,5 2,3 26,9 26,6 26, ,7 1,4 2,3 27,0 26,8 27, ,5 1,3 2,0 26,9 26,9 27, ,5 1,3 1,9 26,9 26,9 27, ,5 1,2 1,9 26,9 27,1 27, ,4 1,2 1,8 26,6 27,2 27, ,4 1,2 1,7 26,9 27,3 27, ,4 1,2 1,6 26,9 27,5 27, ,3 1,2 1,5 26,6 27,7 27, ,2 1,1 1,5 27,2 27,9 27, ,2 1,1 1,4 27,3 28,0 27, ,2 1,1 1,4 27,6 28,2 27, ,2 1,5 1,4 27,7 28,4 27, ,3 1,2 1,4 28,3 28,6 28,0 * Jest to średnia wieku przy urodzeniu dziecka dowolnej kolejności w danym roku kalendarzowym. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Roczniki Demograficzne GUS,

12 88 Ewa Frąatczak przypomnieć, że współczynnik dzietności z przedziału 2,10-2,15 określa się przy istniejącej umieralności jako poziom zapewniający prostą zastępowalność pokoleń. Oznacza to, że na jedną kobietę w wieku rozrodczym lat przypada średnio nieco ponad dwoje dzieci. Należy podkreślić, że w miastach współczynnik dzietności poniżej wartości 2,1 występuje od roku Po jego wzroście w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych do 2,14, od roku 1983 współczynnik dzietności zaczął się systematycznie obniżać. Na wsi współczynnik dzietności poniżej poziomu 2,1 wystąpił w 1995 r., po okresie systematycznego spadku od roku Skłania to do wniosku, że wzorce płodności obserwowane znacznie wcześniej w miastach z pewnym opóźnieniem czasowym pojawiają sięna obszarach wiejskich (różnica ta wynosi ok lat). Kolejną cechą charakterystyczną związaną ze zmianą wzorca płodności i przemianami dzietności w Polsce jest wzrost średniego wieku matek przy urodzeniu dziecka. W roku 1989 przeciętny wiek wzrósł z poziomu 26,8 lat do 28,3 lat, w miastach odpowiednio z 26,2 do 28,6 lat, na wsi z poziomu 26,7 do 28,0 lat. Można zatem powiedzieć, że w analizowanym okresie przeciętny wiek matek przy urodzeniu dziecka w Polsce wzrósł o ponad 2 lata. Aktualnie nie obserwuje się istotnych różnic co do wartości tej miary pomiędzy miastem a wsią. Poziom współczynnika dzietności sytuuje Polskę w grupie krajów o bardzo niskiej płodności (za granicę tę uważa się wartość współczynnika dzietności równą 1,3). Jest to sytuacja, którą należy uznać za niekorzystną, wręcz krytyczną. Utrzymywanie się tak niskiego współczynnika dzietności przez dłuższy okres doprowadzi (i już doprowadza) do niekorzystnych zmian i deformacji w strukturze wieku ludności Polski, co znajduje ibędzie znajdować swoje przełożenie na relacje międzypokoleniowe (międzygeneracyjne). Warto podkreślić, że zmiany w poziomie płodności w Polsce nie rozpoczęły sięwraz z początkiem

13 Sytuacja demograficzna Polski transformacji; jest to długotrwały proces trwający od połowy lat pięćdziesiątych lub wcześniejszych. Okres transformacji radykalnie nasilił i przyspieszył te zmiany. Zmiany płodności i dzietności wpłynęły na zmianę modelu rodziny nuklearnej w Polsce w okresie ostatnich piętnastu lat. Na początku okresu transformacji była to rodzina z dominującą liczbą dzieci równą dwa, obecnie jest to rodzina z dominującą liczbą dzieci równą jeden (por. Frątczak, Kozłowski, 2005). Według raportu Eurostatu 2005 Polska w 2005 r. znajdowała sięw grupie dziewięciu krajów z ubytkiem naturalnym i w grupie trzech krajów Unii Europejskiej z ubytkiem migracyjnym. Niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest ciągle niski poziom dzietności, który w roku 2005 wynosił 1,24 dziecka na kobietę, w roku 1989 współczynnik ten kształtował się na poziomie ok. 2,1 dziecka. Wartość współczynnika dzietności dla Polski na poziomie 1,24 plasuje Polskę na ostatnim 25. miejscu, co oznacza, że Polska ma najniższy współczynnik dzietności wśród krajów Unii w roku Bardzo zbliżoną do Polski dzietność mają kraje: Republika Czech (1,28), Słowacja (1,25), Słowenia (1,26). Najwyższą dzietność wśród krajów Unii w roku 2005 odnotowano: we Francji (1,94), w Irlandii (1,88), Danii, Finlandii i Wielkiej Brytanii (1,8) por. wykres 1.3. Oznacza to, że w Polsce przeciętna dzietność jest niższa o ok. 0,3 dziecka na kobietę w porównaniu do poziomu 25 krajów Unii (gdzie współczynnik wynosi 1,52) i niższa o ok. 0,7 w porównaniu do Francji (gdzie współczynnik wynosi 1,94). Znaczącą większość urodzeń w Polsce stanowią urodzenia małżeńskie, ale ich udział zmniejsza się na rzecz urodzeń pozamałżeńskich (tablica 1.3). W roku 2006 urodzenia pozamałżeńskie stanowiły 18,9% ogółu urodzeń żywych (21,7% w mieście i 14,9% na wsi). Wśród urodzeń pozamałżeńskich urodzenia nastolatek, tj. kobiet w wieku poniżej 19 lat, stanowiły ok. 35%. Dwie trzecie ogółu urodzeń pozamałżeńskich przypada na miasto, jedna trzecia na wieś.

14 Wykres 1.3. Współczynnik dzietności, Europa, wybrane kraje, 1995, 2005 * 2004 zamiast 2005 (brak: Lichtenstein, Francja, Turcja) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: eurostat.ec.europa.eu

15 Sytuacja demograficzna Polski Tablica 1.3. Urodzenia pozamałżeńskie w % ogółu urodzeń żywych Lata Polska Miasto Wieś ,8 7,3 4, ,2 7,8 4, ,6 9,2 4, ,2 9,8 4, ,2 10,5 5, ,0 11,5 6, ,5 12,0 6, ,2 12,8 7, ,0 13,7 7, ,6 14,3 8, ,7 14,4 8, ,1 14,8 8, ,2 15,9 9, ,4 17,4 10, ,8 18,8 11, ,1 20,2 13, ,5 21,5 14, ,9 21,7 14,9 Źródło: Roczniki Demograficzne GUS, Wcałej Unii udział urodzeń pozamałżeńskich stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby urodzeń żywych. Jego poziom jest bardzo zróżnicowany. Polska z poziomem wskaźnika równym 18,9% należy do mniej licznej grupy krajów mających wartość wskaźnika poniżej przeciętnej. Niższy od Polski wskaźnik w

16 92 Ewa Frąatczak roku 2005 miały: Cypr (4,4%), Grecja (5,1%), Włochy (17,3%). Najwyższą wartość odsetka urodzeń pozamałżeńskich w roku 2005 odnotowano wśród krajów Europy w Islandii (64%), Estonii (58%), Szwecji (55%), Norwegii (51%). Systematyczny wzrost po roku 1989 odsetka urodzeń pozamałżeńskich w Polsce, w miastach w roku 2006 osiągnął poziom prawie 22%, świadczy, że w Polsce dokonują sięzmiany w formie rodziny, co może oznaczać wzrost liczby rodzin opartych na nieformalnych związkach. Ale jednocześnie warto podkreślić, że w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej poziom prawie 19% urodzeń pozamałżeńskich w Polsce w roku 2006 świadczy o silnym związku płodności z małżeńskością w naszym kraju. Oznacza to, że ok. 80% dzieci rodzi się w związkach opartych na małżeństwie. 2. Proces zawierania i rozpadu małżeństw Okres transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce cechuje się dość znaczącymi przemianami w procesie formowania się i rozpadu małżeństw, czego następstwem są zmiany modelu rodziny w wymiarze mikro- jednostek oraz zmiany wskładzie i wielkości rodzin i gospodarstw. L. Kocik we wstępie do książki Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności (2002, s. 7) stwierdza: Chyba najbardziej swoistą i podstawową cechą rodziny jest to, że istnieje ona od zarania dziejów ludzkości jako rzeczywistość społeczna trwała i zmienna zarazem. Ta najstarsza i najważniejsza instytucja społeczna z jednej strony podlega zmianom zachodzącym w całokształcie życia społecznego, z drugiej jednak hamuje i ogranicza żywiołowość tych zmian oraz ich tempo i zakres. Stanowi więc najbardziej stabilny i stabilizujący czynnik

17 Sytuacja demograficzna Polski struktury świata społecznego na przestrzeni dziejów [...]. Jest ona bowiem warunkiem istnienia ładu społecznego oraz tożsamości i określoności genealogicznej jednostki. Bez rodziny nie może istnieć społeczeństwo w dotychczasowym jego rozumieniu. A. Kwak w pracy Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja (2005, s. 7) pisze: Niemal wszystkich interesuje pytanie: co dzieje się ze współczesną rodziną?. W pracy zbiorowej pt. Oblicze współczesnej rodziny polskiej, pod redakcją ks. B. Mierzwińskiego i E. Dybowskiej (2003, s. 13), czytamy: Rodzina jest podstawową komórką każdego społeczeństwa. To twierdzenie nie jest truizmem [...] Od zrozumienia tej prawdy, od uwzględnienia jej we wszystkich aspektach życia, zależy profit następnych pokoleń. Wymowne hasło Jana Pawła II: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę Autorzy przyjęli jako motto pracy zbiorowej. Rozdział pierwszy zatytułowali: Jaka jesteś rodzino? Nie jest naszym celem danie odpowiedzi na postawione przez licznie cytowanych autorów pytania dotyczące przemian rodziny, jednak mając na uwadze zakres i ważność zmian, posiłkując się danymi statystycznymi, odpowiemy na pytanie: jakie zmiany nastąpiły w procesie formowania się rodzin (zawierania małżeństw) i ich rozpadu w Polsce w latach ? Polska należy do krajów, w których zdecydowana większość rodzin to rodziny oparte na małżeństwie, świadczą o tym m.in. wyniki dwóch ostatnich Narodowych Spisów Powszechnych, NSP 1988 i NSP Okres transformacji odznaczył się dość dużymi zmianami, zarówno w procesie formowania się małżeństw, jak i ich rozpadu. Stosowne dane liczbowe zamieszczone są w tablicy 2.1.

18 Tablica 2.1. Małżeństwa i rozwody w Polsce w latach Lata Małżeństwa w tysiącach Małżeństwa na 1000 ludności Rozwody w tysiącach Współczynnik rozwodów (na 10 tys. ludności) Współczynnik rozwodów (na 1000 nowo zawartych małżeństw) Polska Miasto Wieś Polska Miasto Wieś Polska Polska Miasto Wieś Polska Miasto Wieś ,7 155,8 99,9 6,7 6,8 6,7 47,2 12,4 16,7 5,4 184,6 246,7 82, ,4 141,0 114,4 6,7 6,1 7,7 42,4 11,1 14,7 4,8 166,2 243,3 63, ,2 128,1 105,1 6,1 5,5 7,0 33,8 8,8 11,8 3,6 145,0 215,7 51, ,3 120,5 96,8 5,7 5,1 6,5 32,0 8,4 11,3 3,2 147,4 219,9 48, ,7 119,6 88,1 5,4 5,1 5,9 27,9 7,3 9,8 2,7 134,3 194,1 45, ,7 120,3 87,4 5,4 5,1 5,9 31,6 8,2 11,1 3,0 152,0 219,2 50, ,1 121,0 86,1 5,4 5,1 5,8 38,1 9,9 13,2 4,1 184,1 259,1 60, ,6 120,5 83,1 5,3 5,1 5,6 39,5 10,2 13,6 4,3 193,7 267,1 76, ,9 121,6 83,3 5,3 5,1 5,6 42,5 11,0 14,7 4,5 207,7 288,2 80, ,4 125,2 84,2 5,4 5,3 5,7 45,2 11,7 15,8 4,6 216,0 300,1 81, ,4 132,0 87,4 5,7 5,5 5,9 42,2 10,9 14,9 4,4 191,5 269,1 73, ,2 128,2 83,0 5,5 5,4 5,7 42,8 11,1 15,4 4,5 202,5 281,2 80, ,1 118,2 76,9 5,1 5,0 5,2 45,3 11,7 16,1 4,7 232,2 323,2 91, ,9 115,8 76,1 5,0 4,9 5,2 45,4 11,8 16,2 4,7 237,2 330,4 93, ,4 118,7 76,7 5,1 5,1 5,2 48,6 12,7 17,4 5,2 248,8 344,3 99, ,8 116,4 75,4 5,0 5,0 5,1 56,3 14,7 19,6 7,0 293,2 394,8 136, ,9 125,6 81,3 5,4 5,4 5,5 67,6 17,7 23,0 9,3 326,6 426,7 170, ,2 125,6 89,0 5,5 5,5 5,6 71,9 18,9 24,9 9,3 317,9 422,2 155,1 Źródło: Roczniki Demograficzne GUS,

19 Sytuacja demograficzna Polski W Polsce w roku 2006 zawarto 226,2 tys. małżeństw, tj. prawie o 30 tys. mniej niż w roku Większość z tej liczby małżeństw, bo 56%, to małżeństwa zawarte wśród ludności miejskiej. Współczynnik małżeństw, liczony jako liczba małżeństw na 1000 ludności, obniżył swoją wartość w badanym okresie odpowiednio z poziomu 6,7 do 5,5. Spadek wartości tego współczynnika był bardzo podobny w miastach i na wsi. Z wartości tych wskaźników dla roku 2006 wynika, że intensywność zawierania małżeństw wśród ludności miejskiej i wiejskiej jest na podobnym poziomie. Zmiany natężenia zawierania małżeństw związane są z przemianami wzorca zawierania pierwszych małżeństw zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Stosowne dane informujące o zmianie tego wzorca zawierają: tablica 2.2 oraz wykres 2.1.A i 2.1.B. Czym zatem charakteryzują się owe zmiany wzorca zawierania pierwszych małżeństw? Odpowiadając na tak postawione pytanie, należy wymienić co najmniej trzy fakty: 1. Obserwuje się zmniejszanie się tendencji do zawierania pierwszych małżeństw, zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn. W roku 1989 na każde 100 kobiet w wieku do 50. roku życia 90 zawierało pierwsze małżeństwo, wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosił odpowiednio 82%. W roku 2006 przeciętnie na każde 100 osób stanu wolnego (kawaler, panna) pierwsze małżeństwo zawierało ok. 66 osób. Oznacza to, że intensywność zawierania pierwszych małżeństw zmniejszyła się o ok. 30% w przypadku mężczyzn i o ok. 37% w przypadku kobiet. Obserwowana skala zmian, jak na tak krótki okres, wydaje się dość znacząca. 2. Obserwuje się zmianę natężenia zawierania pierwszych małżeństw według wieku (por. wykres 2.1.A i 2.1.B). Największa intensywność zawierania pierwszych małżeństw, obserwowana w grupie wieku lat, przesuwa się na grupy

20 96 Ewa Frąatczak Tablica 2.2. Współczynnik zawierania pierwszych małżeństw według płci, przeciętny wiek przy zawarciu pierwszego małżeństwa w latach Lata Współczynnik zawierania pierwszych małżeństw Przeciętny wiek przy zawarciu pierwszego małżeństwa Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety ,82 0,90 25,04 22, ,84 0,89 24,90 22, ,76 0,80 25,03 22, ,70 0,74 25,06 22, ,67 0,70 25,22 22, ,66 0,69 25,35 22, ,64 0,66 25,56 23, ,63 0,65 25,63 23, ,63 0,64 25,85 23, ,64 0,65 26,02 23, ,68 0,67 26,12 23, ,65 0,65 26,42 24, ,60 0,59 26,68 24, ,58 0,58 26,98 24, ,58 0,58 27,23 24, ,57 0,57 27,46 25, ,60 0,61 27,65 25, ,65 0,66 27,87 25, =100% 79,30 73,3 111,30 112,11 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

21 Wykres 2.1.A. Nowożeńcy według wieku w momencie zawierania małżeństwa w latach 1989, 1995, 2000 i 2006 Polska, kobiety 20,5 17, ,2 6, ,1 54,7 52,7 42,0 14,2 14,4 21,7 34,5 4, ,8 4,7 9,0 3,1 2, ,3 2,7 2,6 3, ,4 2,8 2,7 3, i więcej 3,1 3, Źródło: Dane GUS

22 Wykres 2.1.B. Nowożeńcy według wieku w momencie zawierania małżeństwa w latach 1989, 1995, 2000 i 2006 Polska, mężczyźni 3,2 4, ,6 0,9 47,1 48, ,7 26,0 28,6 28, ,2 43, ,5 9,1 9,1 15,8 3,8 4, ,8 4,9 3,1 3, ,2 4,1 3,8 4,1 50 i więcej ,4 4, Źródło: Dane GUS.

23 Sytuacja demograficzna Polski starsze, tj. na wiek i lat. Aktualnie, grupą wieku, która charakteryzuje się dużą intensywnością zawierania pierwszych małżeństw, i jak wcześniej była mowa w ocenie przemian płodności, równie ważną ze względu na proces prokreacji jest grupa wieku lat. 3. Obserwuje się wzrost przeciętnego wieku przy zawieraniu małżeństwa, zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn (por. dane tablicy 2.2). Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn przeciętny wiek zwiększył się o ponad dwa lata. W roku 2006 mężczyźni zawierali pierwsze małżeństwo w wieku 28 lat, kobiety w wieku 25,5 lat. Mechanizm opisanych przemian w procesie formowania się małżeństwa (rodziny) wskazuje, że wyraźnie zaznaczyła się tendencja do odkładania w czasie decyzji o zawarciu małżeństwa, a co za tym idzie również decyzji o urodzeniu pierwszego czy kolejnych dzieci w rodzinie. Jest wiele czynników, które leżą u podstaw takich decyzji, wśród nich należy wymienić m.in.: wydłużenie okresu edukacji młodych ludzi, chęć zdobycia lepszej pozycji na rynku pracy, a tym samym sprostania oczekiwaniom i występującej na nim konkurencji, chęć uzyskania niezależności ekonomicznej, wreszcie zmiany w postawach i zachowaniach, które przekładają się na postawy i zachowania. Jest to bardzo złożony i uwarunkowany społecznie, ekonomicznie i kulturowo proces związany z podejmowaniem decyzji życiowych, w tym decyzji wiążących się z założeniem rodziny. Proces ten wymaga permanentnych wielodyscyplinarnych badań ogólnopolskich, których w Polsce brakuje.

24 100 Ewa Frąatczak Rozwody i separacje W latach odnotowano stosunkowo duży wzrost liczby rozwodów. W 2006 r. rozwiodło się ok. 71,9 tys. par małżeńskich, podczas gdy w roku ,2 tys., co oznacza wzrost liczby orzekanych rozwodów o 52,3%. W roku 1989 przeciętnie na 1000 nowo zawartych małżeństw 185 uległo rozwiązaniu, w roku 2006 liczba ta wzrosła do 318. Intensywność rozwodów w całym okresie objętym analizą jest znacznie większa (prawie trzykrotnie) w miastach niż na wsi (por. dane tablicy 2.1 oraz wykres 2.2). Wykres 2.2. Liczba rozwodów w latach (w tysiącach) Źródło: Dane tablicy 2.1. Z analiz szczegółowych wynika (Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku, stat.gov.pl/gus/45_3906_plk_html.htm, s. 7, 8), że w ponad 60% przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta. Nato-

25 Sytuacja demograficzna Polski miast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w niespełna 3% przypadków, ale najczęściej w ponad 70% przypadków wina nie jest orzekana. Najczęstsze przyczyny rozwodów to alkoholizm (męża), zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą, brak zainteresowania rodziną oraz znęcanie się fizyczne. Rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą średnio 13 lat. Z danych dotyczących rozwodów w roku 2006 wynika, że ok. 68% małżeństw wychowywało w momencie rozwodu prawie 72 tys. nieletnich dzieci (będących w wieku do 18 lat). Najczęściej (w 64% przypadków) sąd przyznaje opiekę nad dziećmi wyłącznie matce, wyłącznie ojcu jedynie w 3,5% przypadków, a w ponad 30% władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców. Od 1999 r. w prawodawstwie polskim istnieje instytucja separacji, która stanowi alternatywną do rozwodu formę ustania związku (tj. rozwiązania więzi cywilnoprawnych pomiędzy małżonkami). Liczba orzekanych separacji wzrasta dość intensywnie z poziomu ok. 1,3 tys. w roku 2000 do poziomu 11,6 tys. w roku 2005 i ok. 8 tys. w roku Z danych statystycznych wynika, że ok. 2/3 liczby separacji ma miejsce w miastach. Obok rozwodu w Polsce główną przyczyną rozpadu małżeństwa jest śmierć jednego ze współmałżonków. Wykres 2.3 zamieszcza stosowne informacje na ten temat. Przez dość długi okres w Polsce sytuacja była względnie stabilna, co oznaczało, że śmierć jednego ze współmałżonków była przyczyną rozpadu małżeństwa w ok. 80% przypadków, w pozostałej części, tj. w 20%, przyczyną był rozwód. Zasadnicze zmiany w tej strukturze można zauważyć w okresie transformacji. Polegają one na wzroście udziału rozwodu jako przyczyny rozpadu małżeństwa. Dla przykładu w roku 2006 rozwód jako przyczyna rozwiązania małżeństwa wystąpił w 31% przypadków, śmierć współmałżonka odpowiednio w 69%.

26 102 Ewa Frąatczak Wykres 2.3. Rozpad małżeństw w Polsce w latach 1989, 1995, 2000 i 2006 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Kolejnym nowym zjawiskiem obserwowanym w okresie transformacji jest ujemny bilans małżeństw, co oznacza, że liczba małżeństw rozwiązanych jest wyższa niż zawartych. Wartość ujemnego bilansu małżeństw wynosiła 10,4 tys. w roku 1995 i odpowiednio 6,4 tys. w roku Wszystkie przytoczone fakty informujące o zmianach w procesie formowania się i rozpadu małżeństw świadczą, że proces zmian składu, struktury i wielkości rodziny w Polsce jest znaczący. Zmiany w procesie zawierania i rozpadu małżeństw wraz z procesem prokreacji oraz zmianami w umieralności i migra-

27 Tablica 2.3. Struktura rodzin według składu dane NSP 1988 i 2002 Typy rodziny Ogółem Miasto Wieś Ogółem 10226, ,6 6364,4 6596,9 3851,8 3860,7 Małżeństwa bez dzieci 2329,1 2369,8 1418,4 1542,6 910,7 827,2 Małżeństwa z dziećmi 6323,2 5860,3 3873,8 3511,2 2449,4 2349,1 Partnerzy bez dzieci. 86,7. 69,9. 16,8 Partnerzy z dziećmi. 110,7. 78,1. 32,6 Matki z dziećmi 1395,7 1798,3 957,9 1241,3 437,8 557,0 Ojcowie z dziećmi 178,2 231,8 114,3 153,8 63,9 78,0 W odsetkach Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Małżeństwa bez dzieci 22,8 22,7 22,3 23,4 23,6 21,4 Małżeństwa z dziećmi 61,8 56,0 60,9 53,2 63,4 60,9 Partnerzy bez dzieci. 0,8. 1,1. 0,4 Partnerzy z dziećmi. 1,1. 1,2. 0,9 Matki z dziećmi 13,7 17,2 15,0 18,8 11,3 14,4 Ojcowie z dziećmi 1,7 2,2 1,8 2,3 1,7 2,0 Źródło: Dane GUS NSP 1988, NSP 2002.

28 104 Ewa Frąatczak cji decydują o aktualnym stanie rodzin i gospodarstw domowych. Pełne dane statystyczne na ten temat pochodzą z Narodowych Spisów Powszechnych. Informacje dotyczące struktury rodzin przedstawia tablica 2.3. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 w Polsce było: 9,8 mln gospodarstw domowych rodzinnych w gospodarstwach domowych rodzinnych było 10,5 mln rodzin, w skład których wchodziło 33,1 mln osób, tj. 86,7% ludności kraju, w 88,0% przypadków w gospodarstwie domowym wyłoniono tylko jedną rodzinę. Na ogólną liczbę 10,5 mln rodzin małżeństwa z dziećmi stanowiły 56%, matki z dziećmi 17,2%, ojcowie z dziećmi 2,2%. Oznacza to, że ¾ rodzin w Polsce (z obojgiem rodziców lub jednym z nich) to rodziny posiadające dzieci. W Narodowym Spisie Powszechnym 2002 spisano 197,4 tys. związków typu kohabitacja (par nieformalnych), z czego 75% mieszkało w miastach większość par nieformalnych (56,1%) posiadała dzieci, rodziny oparte na związkach nieformalnych (partnerzy bez dzieci i partnerzy z dziećmi) stanowiły łącznie 1,9% w ogólnej liczbie rodzin w roku Porównując zmiany składu rodzin w okresie pomiędzy dwoma spisami: NSP 1988 i NSP 2002, warte odnotowania są następujące zmiany: znacząco obniżył się udział małżeństw z dziećmi w o- gólnej liczbie rodzin z 61,8% do 56%, wzrósł udział rodzin niepełnych (rodzin z jednym rodzicem) z 15,4% do 19,4%.

29 Sytuacja demograficzna Polski Umieralność Zagadnienie umieralności jest bardzo szerokie, obejmuje wiele aspektów zarówno w odniesieniu do przekroju analizy, jak i do stosowanych mierników 6. W tej części tekstu ograniczymy się do wybranych zagadnień tematycznych, którymi są: umieralność ogółem, umieralność niemowląt oraz przeciętne dalsze trwanie życia. Generalnie lata charakteryzują siępozytywnymi zmianami w zakresie przemian umieralności. Ogólne informacje o liczbie zgonów i ich natężeniu zamieszczone są w tablicy 3.1. Od roku 1992 ogólna liczba zgonów w Polsce jest poniżej 400 tys. rocznie, a od roku 2000 oscyluje wokół 370 tys. Spadek natężenia zgonów zaczął się dopiero po 1991 r. Współczynnik zgonów w latach obniżył się o ok. 6%. Poziom umieralności jest zróżnicowany ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Stosowne informacje zawiera tablica 3.2. Oceniając zmiany w umieralności według płci i wieku (dokładniej: grup wieku; por. tablica 3.2), należy podkreślić, że we wszystkich grupach wieku przeważała umieralność mężczyzn. Nadwyżka umieralności mężczyzn w porównaniu do poziomu umieralności kobiet określana jest jako nadumieralność mężczyzn. W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do umieralności, funkcjonuje jeszcze określenie przedwczesna umieralność. Termin ten oznacza umieralność dorosłych w młodym i średnim wieku. Zwykle jest to umieralność między 15. a 59. rokiem życia. Różnica między poziomem umieralności kobiet i mężczyzn w Polsce powiększała sięzwłaszcza w latach dla grup wieku od lat do lat. 6 Więcej na ten temat w: Balicki,Frątczak,Nam,Przemiany ludnościowe, rozdz. III i V.

30 Tablica 3.1. Zgony i umieralność w Polsce Zgony (w tysiącach) Zgony na 1000 ludności Lata Polska Miasto Wieś Polska Miasto Wieś ,0 214,7 169,3 10,3 9,7 11, ,3 223,8 166,5 10,2 9,6 11, ,7 234,1 171,6 10,6 10,0 11, ,7 228,6 166,1 10,3 9,7 11, ,3 226,0 166,3 10,2 9,6 11, ,4 223,4 163,0 10,0 9,4 11, ,1 223,3 162,8 10,0 9,4 11, ,5 222,0 163,5 10,0 9,3 11, ,2 220,9 159,3 9,8 9,3 10, ,3 219,3 156,0 9,7 9,2 10, ,4 223,6 157,8 9,9 9,4 10, ,0 218,2 149,8 9,5 9,2 10, ,2 215,6 147,6 9,5 9,1 10, ,5 213,6 145,9 9,4 9,1 9, ,2 216,3 148,9 9,6 9,2 10, ,5 216,5 147,0 9,5 9,3 9, ,3 219,4 148,9 9,7 9,4 10, ,7 222,2 147,5 9,7 9,5 9,9 Źródło: Roczniki Demograficzne GUS,

31 Tablica 3.2. Współczynnik zgonów według wieku (relacje według płci i miejsca zamieszkania) wybrane lata: 1990, 2000, 2005 Lata Grupy wieku 0-4 lat lat iwięcej Współczynniki zgonów mężczyzn danej grupy wieku w procentach współczynników zgonów kobiet tej samej grupy wieku (współczynniki zgonów kobiet = 100%) Współczynniki zgonów ludności w miastach danej grupy wieku w procentach współczynników zgonów ludności na wsi tej samej grupy wieku (współczynniki zgonów ludności wsi = 100%) Źródło: Roczniki Demograficzne GUS, oraz obliczenia własne.

32 108 Ewa Frąatczak Wmłodszych grupach wieku i starszych obserwowane zmiany wskazywały na zmniejszającą sięróżnicę w poziomie nadumieralności mężczyzn lub zmiany przebiegały różnokierunkowo. Oznacza to, że umieralność kobiet malała szybciej niż mężczyzn bądź że natężenie zgonów kobiet wykazywało oznaki stabilizacji, a mężczyzn w tym samym czasie rosło. Wyjątkowo dużą nadumieralność mężczyzn (stanowiącą ponad 200 lub 300% poziomu umieralności kobiet) obserwowano w Polsce w roku 2005 w grupach wieku 20-24, i lat (por. tablica 3.2). Tablica 3.3. Zgony według głównych grup przyczyn, Polska, 2000, 2005 Główna przyczyna zgonu ICD 10* Lata Ogółem Choroby układu krążenia ,7 45,7 Nowotwory C00-D-48 23,4 25,1 Urazy i zatrucia V01-Y98 7,0 6,9 Choroby układu oddechowego J00-J99 5,0 5,0 Choroby układu trawiennego K00-K93 4,0 4,5 Pozostałe przyczyny dokładnie określone 5,9 5,8 Pozostałe przyczyny niedokładnie określone R00-R99 7,1 6,6 * ICD 10, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Przyczyn Zgonów (10. Rewizja) Źródło: Dane Departament Statystyki Społecznej GUS, Warszawa Rocznik Demograficzny GUS, Kolejnym wymiarem analizy umieralności (dokładniej: zgonów) obok wieku i płci są główne przyczyny zgonów. Rozkład

33 Sytuacja demograficzna Polski zgonów według głównych grup przyczyn w Polsce dla lat 2000 i 2005 przedstawia tablica 3.3. Trzy pierwsze grupy przyczyn, tj. choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia, stanowiły w roku ,1% i odpowiednio w roku ,7% ogólnej liczby zgonów. Główną przyczyną zgonów zarówno mężczyzn, jak i kobiet były choroby układu krążenia, na drugim miejscu znalazły się nowotwory. Chociaż zmiany w latach wskazują, że zmniejsza się w ogólnej strukturze udział zgonów z tytułu chorób układu krążenia, to wzrasta udział zgonów, których przyczyną są nowotwory. W szerszej perspektywie czasowej zmiany w rozkładzie zgonów według głównych grup przyczyn przedstawia wykres 3.1. Wykres 3.1. Zgony według przyczyn w latach 1990, 1995, 2000, 2005 i 2006 Źródło: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku, wykres 5, s. 8.

34 110 Ewa Frąatczak W analizie GUS dotyczącej zgonów według przyczyn, szerzej umieralności, czytamy (Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku, gus/45_3906_plk_html.htm, s. 8, 9): Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe; stanowią one ponad 70% wszystkich zgonów, trzecią grupą przyczyn są urazy i zatrucia prawie 7%. Od kilku lat obserwuje się istotną poprawę w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia; w pierwszej połowie lat 90-tych były przyczyną ponad 52% ogółu zgonów, na początku tego stulecia prawie 48%, zaś w 2006 r. stanowiły 45,6% wszystkich przyczyn. Wśród kobiet umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest zdecydowanie wyższa, stanowią one prawie 52% ogólnej liczby zgonów kobiet, wśród mężczyzn ok. 40%. Stopniowo zmniejsza się także odsetek zgonów powodowanych urazami i zatruciami, które stanowią obecnie 6,8% wszystkich zgonów, wobec prawie 7,6% na początku lat 90-tych. W tym przypadku także występuje duże zróżnicowanie umieralności według płci; wśród mężczyzn urazy i zatrucia stanowią 9,6% przyczyn zgonów, a wśród kobiet ok. 3,5%. Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo szybki wzrost liczby zgonów powodowanych chorobami nowotworowymi, przy jednoczesnym wzroście liczby nowych zachorowań. W 1990 r. nowotwory złośliwe były przyczyną 18,7% zgonów, w 2000 r. stanowiły 23%, obecnie 24,8% wszystkich przyczyn (wśród mężczyzn stanowią ok. 26%, kobiet ponad 23%). W 2006 r. standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia wynosił 3,9, co oznacza, że co drugi- -trzeci zgon nastąpił w wyniku tych chorób. Począwszy od roku 1992 obserwuje się korzystne zjawisko spadku natężenia zgonów w następstwie chorób układu krążenia. Podczas gdy w 1991 r. na każde 100 tys. ludności zmarło z tej przyczyny 625 osób, w 2006 r. liczba ta zmniejszyła siędo 380. Wspomniany spadek umieralności dotyczył wszystkich grup wieku.

35 Sytuacja demograficzna Polski Umieralność niemowląt Współczynnik umieralności niemowląt dostarcza informacji o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju oraz o jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Źródłem danych, które są wykorzystywane przy liczeniu współczynnika zgonu niemowląt, są zgłoszenia urodzenia noworodka i karta zgonu. Obliczanie współczynnika zgonów niemowląt wymaga stosowania określonych formuł. W Polsce od roku 1994 współczynnik zgonów niemowląt oblicza się według wskazań ONZ 7. Na proces systematycznego spadku umieralności niemowląt wpływają przyczyny długoterminowe, do których możemy zaliczyć rozwój wiedzy medycznej, wzrost poziomu i zakresu opieki lekarskiej, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych oraz socjalno-bytowych. Wykres 3.2 zamieszcza informacje o absolutnej liczbie zgonów niemowląt oraz o współczynniku zgonów niemowląt w Polsce w latach Wcałym okresie powojennym umieralność niemowląt na wsi była dużowyższa niż w miastach. Główne przyczyny tego stanu rzeczy tkwiły w warunkach środowiskowych determinujących m.in. poziom i kulturę życia ludności. Począwszy od lat siedemdziesiątych różnice pomiędzy miastem a wsią stają się mniej widoczne. Ostatnie zaś lata wskazują, że natężenie umieralności niemowląt jest niższe na wsi w porównaniu do miasta. Współczynnik zgonów niemowląt w roku 1989 (liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych) kształtował się na poziomie 19,1, co oznacza, że na 1000 urodzeń żywych w roku 1989 przeciętnie umierało 19 dzieci, które nie ukończyły 7 Dokładne informacje o formułach liczenia współczynnika zgonów niemowląt, definicji urodzenia żywego itd. w: Balicki, Frątczak,Nam,Przemiany ludnościowe, rozdz. III.

36 Wykres 3.2. Zgony i umieralność niemowląt: Polska miasto, wieś, lata Zgony niemowląt w tysiącach Polska Miasta Wieś

37 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Miasto Wieś Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

38 114 Ewa Frąatczak pierwszego roku życia. Współczynnik zgonów niemowląt w roku 2006 wynosił 6, co oznacza, że na 1000 urodzeń żywych w roku 2006 przeciętnie umierało 6 dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia. Ryzyko zgonu w pierwszym roku życia obniżyło sięponad dwukrotnie z 19,1 zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w 1989 r. do 6,0 w roku W porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi, poziom umieralności niemowląt w Polsce był i nadal jest wysoki. Współczynnik zgonów niemowląt w Polsce w roku 2006 był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu do innych krajów europejskich, dla których wartość tej miary wynosiła odpowiednio: Szwecja 2,4; Norwegia 3,1; Islandia 2,3, Finlandia 3, Czechy 3,4 (dane Eurostatu: europa.eu). Zatem dystans, który dzieli Polskę od innych krajów, jest dość duży i jego pokonanie jest wielkim wyzwaniem. Przeciętne dalsze trwanie życia Przeciętne dalsze trwanie życia to średnia liczba lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w określonym wieku, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice trwania życia. Miernik ten jest dość często wykorzystywany w porównaniach międzynarodowych jako jeden ze wskaźników charakteryzujących rozwój społeczno- -gospodarczy kraju. Zmiany w wartości przeciętnego dalszego trwania życia są odzwierciedleniem zmian w poziomie umieralności, które wynikają głównie z poprawy (lub pogorszenia) współczynnika umieralności w poszczególnych grupach wiekowych. Jednak korzystne zmiany w poziomie umieralności według wieku w niejednakowym stopniu partycypują w przyroście wartości przeciętnego dalszego trwania życia. Najwięk-

39 Tablica 3.4. Przeciętne dalsze trwanie życia według płci i wieku, Lata Mężczyźni Kobiety ,76 53,33 26,21 15,42 7,55 75,45 61,79 32,92 19,92 9, ,23 53,07 26,05 15,33 7,51 75,24 61,84 32,97 19,96 9, ,88 52,59 25,65 15,12 7,42 75,06 61,56 32,74 19,78 9, ,47 53,10 26,07 15,43 7,68 75,48 61,94 33,07 20,06 9, ,17 53,69 26,38 15,50 7,67 75,81 62,15 33,21 20,13 9, ,50 53,93 26,68 15,77 7,83 76,08 62,40 33,45 20,36 9, ,62 53,92 26,68 15,84 7,92 76,39 62,56 33,61 20,52 9, ,12 54,33 26,89 15,93 7,94 76,57 62,66 33,66 20,52 9, ,45 54,46 27,10 16,13 8,15 76,99 62,94 33,91 20,80 9, ,87 54,83 27,39 16,38 8,42 77,34 63,22 34,18 21,04 10, ,83 54,76 27,31 16,29 8,32 77,49 63,31 34,26 21,13 10, ,74 55,59 27,93 16,72 8,57 78,00 63,76 34,65 21,51 10, ,21 56,02 28,27 17,03 8,81 78,38 64,12 34,98 21,80 10, ,42 56,23 28,48 17,19 8,82 78,78 64,51 35,35 22,15 10, ,52 56,28 28,46 17,13 8,67 78,90 64,57 35,39 22,17 10, ,67 56,40 28,59 17,38 8,91 79,23 64,88 35,68 22,48 11, ,81 56,49 28,71 17,51 9,01 79,40 65,04 35,84 22,65 11, ,93 56,61 28,79 17,65 9,09 79,62 65,22 36,02 22,84 11,31 Źródło: Dane GUS,

40 116 Ewa Frąatczak szy udział z reguły mają pozytywne zmiany w najmłodszej grupie wieku (1-14 lat), najmniejsze w najstarszej grupie wieku (60 lat i więcej). Parametr tablic wymieralności, przeciętne dalsze trwanie życia jest miernikiem syntetycznym zaliczanym do wskaźników informujących o rozwoju społeczno-gospodarczym danego kraju. Odzwierciedla on w sposób syntetyczny zmiany, jakie miały miejsce w poziomie umieralności w badanym okresie. Szczegółowe informacje o wartościach przeciętnego dalszego trwania życia w Polsce w latach z podziałem na wiek i płeć zawiera tablica 3.4. Przeciętna długość życia w Polsce w roku 2006 wynosiła 70,9 lat dla mężczyzn i 79,6 lat dla kobiet. W rozpatrywanym okresie obserwujemy wydłużenie się przeciętnego trwania życia o 4,1 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Od 1992 r. notuje się w Polsce nieprzerwany wzrost wartości tego parametru dla obu płci. Zawdzięcza się to splotowi wielu czynników pozytywnie oddziałujących na zmiany umieralności, m.in. zjawisku popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i dbaniu w większym stopniu o własne zdrowie przez przeciętnego mieszkańca Polski. W ciągu ostatniej dekady, w latach przeciętna długość życia wzrosła o 3,2 lat dla mężczyzn oraz 2,5 dla kobiet. W latach przeciętna długość życia mężczyzn rosła nieznacznie szybciej niż kobiet. Przez ten okres wartość parametru dla mężczyzn wzrosła o 3,9%, dla kobiet zaś o 3,7%. Wcałym okresie obserwacji różnice pomiędzy wartościami przeciętnego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn pozostawały wysokie i okresowo zwiększały się, zwłaszcza w latach, w których nie odnotowywano znaczącej poprawy w poziomie umieralności lub jej stagnację, a nawet pogorszenie. Różnice w wartości przeciętnego trwania życia kobiet

41 Sytuacja demograficzna Polski imężczyzn na początku i na końcu okresu obserwacji wynosiły (w latach): Wiek (w latach) = ,6 8, ,6 8, ,2 8, ,8 7, ,5 5, ,9 2,2 244 Najwyższe względne przyrosty różnicy wartości parametru na niekorzyść mężczyzn zanotowano dla wieku 60 lat i 75 lat (przyrost różnicy o ok. 130%). Jednak różnice w wartości przeciętnego trwania życia według płci w Polsce należy uznać za dość wysokie. Na świecie najwyższe wartości przeciętnego trwania życia utrzymują sięod wielu lat w Japonii mężczyźni żyją średnio 77 lat, kobiety 84 lata. W Europie do krajów o wysokiej wartości tego parametru należy zaliczyć (dane dla lat 1998, 1999): Szwecję: mężczyźni 77,1 lat, kobiety 81,9 lat; Norwegię: mężczyźni 75,5 lat, kobiety 81,3 lat; Szwajcarię: mężczyźni 76,3 lat, kobiety 82,4 lat. Dla kontrastu można podać, że w Rosji w 1999 r. przeciętna długość życia wynosiła 59,9 lat dla mężczyzn i 72,4 lat dla kobiet (różnica 12,5 lat), dla Ukrainy (rok 1999) wartości parametru wynosiły odpowiednio: mężczyźni 63 lata, kobiety 74 lat (różnica 11 lat). Zasadą jest, że im niższa wartość parametru przeciętnego dalszego trwania życia, tym większa jest bezwzględna różnica w jego wartościach dla płci. Upodmiotowienie społeczeństwa i wprowadzenie gospodarki rynkowej po 1991 r. niespodziewanie wywołało ważne,

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 27.01.2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa i rozwody Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa podstawowe pojęcia Zawarcie małżeństwa akt zawarcia związku między dwiema osobami płci odmiennej, pociągającego

Bardziej szczegółowo

Zakres badań demograficznych

Zakres badań demograficznych Zakres badań demograficznych wskaźnik rodności wskaźnik dzietności RUCH NATURALNY STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI wskaźniki umieralności wskaźniki zgonów przeciętny dalszy czas trwania życia wskaźnik małżeństw

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Obraz demograficzny Polski. Spotkanie w dniu 7 maja 2015 roku

Obraz demograficzny Polski. Spotkanie w dniu 7 maja 2015 roku Obraz demograficzny Polski Spotkanie w dniu 7 maja 2015 roku Plan zajęć Urodzenia w Polsce. Trwanie życia w Polsce. Zgony w Polsce. Małżeństwa w Polsce. Rozwody i separacje w Polsce. W prezentacji zostały

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975.

Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. Syntetyczna ocena wyników płodności kohortowej według wykształcenia kohorty urodzeniowe 1951 1975. E.Frątczak A.Ptak-Chmielewska M.Pęczkowski I.Sikorska Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Syntetyczne miary reprodukcji ludności Wprowadzenie Reprodukcja ludności (population reproduction) jest to odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i ruchu wędrówkowego.

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa

Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa Sytuacja ludności świata 2003 - Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) - Konferencja prasowa - UN INFORMATION CENTRE Warszawa 08.X.2002 Ludność, płodność, rodzina. Polska - Europa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

Marriages and births in Poland/pl

Marriages and births in Poland/pl Marriages and births in Poland/pl Statistics Explained Spadek liczby małżeństw i urodzeń żywych w Polsce Autorzy: Joanna Stańczak, Karina Stelmach, Magdalena Urbanowicz (GUS Statystyka Ludności) Dane z

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Dlaczego demografia? Rozumienie pojęć z zakresu demografii, wiedza o zjawiskach demograficznych jest istotna, ponieważ: żyjemy w czasach,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe informacje o rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wielodzietność we współczesnej Polsce

Wielodzietność we współczesnej Polsce Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 0, Nr Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Wielodzietność we współczesnej Polsce Prosta zastępowalność tj. sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 27.01.2015 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku Szacuje się, że w końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38484 tys.

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r.

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. "Wpływ zmian demograficznych na stan finansów publicznych Seminarium SGH Małgorzata Waligórska Główny Urząd Statystyczny Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Procesy demograficzne współczesnego świata

Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4 Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4: Małżeńskość podstawowe pojęcia tworzenie i rozpad rodziny podstawowe mierniki zawierania małżeństw i rozwodów wzorzec małżeńskości homogeniczność

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski na tle Europy

Ludność Polski na tle Europy Ludność Polski na tle Europy Liczba mieszkańców Polski wynosiła w roku 2011 ok. 38,5 mln. Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej (8 miejsce w całej Europie). Według

Bardziej szczegółowo

Definicja urodzenia żywego

Definicja urodzenia żywego Urodzenia Definicja urodzenia żywego Aktualnie w Polsce obowiązują definicje rekomendowane przez WHO, wprowadzone 1 lipca 1994 roku: Żywe urodzenie to całkowite wydalenie lub wydobycie noworodka z ustroju

Bardziej szczegółowo

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY GDYNI DO 2007 R. Gdynia, 02.12.2008 r. W końcu 2007 r. ludność Gdyni liczyła 250 242 osoby, tj. o 602 osoby mniej niż przed rokiem. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

lunamarina - Fotolia.com

lunamarina - Fotolia.com 6 lunamarina - Fotolia.com Populacja dzieci w Polsce Zmiany demograficzne związane z długością życia, zmniejszaniem się liczby ludności w wieku produkcyjnym i spadkiem liczby urodzeń, dotyczą Polski i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie się rodzin w Polsce po 1989 roku

Tworzenie się rodzin w Polsce po 1989 roku Tworzenie się rodzin w Polsce po roku Drugie przejście demograficzne Formowanie się związków małżeńskich Niski poziom wsp. małżeństw Późny wiek wstępowania w związek małżeński Inicjacja seksualna przedmałżeńska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce

Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce Ruch naturalny ludności przegląd podstawowych tendencji w Polsce Na ruch naturalny ludności składają się: zawieranie i rozwiązywanie związków małżeńskich oraz urodzenia i zgony. Wymienione fakty demograficzne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Wskaźniki demograficzne Graficzna analiza danych

Wykład 2. Wskaźniki demograficzne Graficzna analiza danych Wykład 2. Wskaźniki demograficzne Graficzna analiza danych Co na dzisiejszym wykładzie: definicje kilku ważnych wskaźników demograficznych; prezentacja sytuacji demograficznej w państwach europejskich

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych DOROTA KAŁUŻA JOANNA DAMIŃSKA Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi MIGRACJE WEWNĘTRZNE LUDZI W STARSZYM WIEKU 1 1. Wstęp Migracje są jednym z czynników demograficznych mającym wpływ na proces

Bardziej szczegółowo

Płodność i urodzenia nastolatek

Płodność i urodzenia nastolatek Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2011, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Płodność i urodzenia nastolatek W potocznej opinii kwestia wczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku

Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku Departament Analiz i Strategii NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 1 PODSUMOWANIE 1. Celem raportu jest próba określenia przyczyn wzrostu liczby zgonów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Prognozy demograficzne Zadaniem prognoz demograficznych jest ustalenie przyszłego stanu i struktury ludności zarówno dla całego kraju jak i jego regionów. Jednostkami badania które dotyczą prognozy mogą

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Rosset

Profesor Edward Rosset W WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 1997 ZAKŁAD DEMOGRAFII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Profesor Edward Rosset demograf i statystyk - w setną rocznicę urodzin Materiały na Konferencję Jubileuszow ą Łódź,

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Mierniki w ochronie zdrowia

Mierniki w ochronie zdrowia Mierniki w ochronie zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE

STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE Małgorzata Podogrodzka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI JAKO DETERMINANTA SPADKU NATĘŻENIA MIGRACJI NA STAŁE W POLSCE Wprowadzenie Obserwowane od początku lat 90. zmiany w liczbie

Bardziej szczegółowo

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA OSÓB W STARSZYM WIEKU W POLSCE W LATACH I PRÓBA SZACUNKU DO 2012 ROKU

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA OSÓB W STARSZYM WIEKU W POLSCE W LATACH I PRÓBA SZACUNKU DO 2012 ROKU CZESŁAWA STĘPIEŃ Uniwersytet Łódzki PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA OSÓB W STARSZYM WIEKU W POLSCE W LATACH 1950 2002 I PRÓBA SZACUNKU DO 2012 ROKU Demograficzne starzenie się społeczeństw staje się coraz

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 164 Angela Burchardt, Zuzanna Sikora mgr Angela Burchardt mgr Zuzanna Sikora Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

bydgoszcz.stat.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011)

Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011) Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011) STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (NSP-2011). 1. LUDNOŚĆLudność faktycznie zamieszkała (ludność faktyczna). obejmuje następujące grupy: 1.1 Osoby

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata

Tendencje zmian umieralności w populacji Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej lata Irena Maniecka-Bryła Uniwersytet Medyczny w Łodzi Marek Bryła Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Irena Szymańska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tendencje zmian umieralności w populacji

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Struktury ludności według cech demograficznych społeczno zawodowych Mieczysław Kowerski PROJEKT DOFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego

Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego 1 Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego zwiększyła się o 33,5 tys. osób W 211 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polskoniemieckiego obszaru

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Samotne rodzicielstwo na terenie miasta. Przyczyny i pomoc dla samotnych rodziców. Świadczenia alimentacyjne ściągalność.

Samotne rodzicielstwo na terenie miasta. Przyczyny i pomoc dla samotnych rodziców. Świadczenia alimentacyjne ściągalność. W ujęciu socjologicznym rodzina jest definiowana jako najprostsza i zarazem podstawowa komórka społeczna, którą tworzą małżonkowie i dziecko lub dzieci. Samotne rodzicielstwo rozumiane jako rodzina niepełna

Bardziej szczegółowo

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności

Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Demografia Liczba, rozmieszczenie i struktura ludności Materiały dydaktyczne Opracowano na podst. J. Holzer, Demografia, Warszawa 2003. Podstawowe czynniki determinujące rozmieszczenie ludności 1. Czynniki

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI RAPORT 2010-2011

RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI RAPORT 2010-2011 RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI RAPORT 2010-2011 Warszawa 2011 Autorzy: Dr hab. prof. SGH Zbigniew Strzelecki (Wstęp, Wprowadzenie, Rekomendacje, redakcja naukowa) Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

2.2 Gospodarka mieszkaniowa Struktura wykształcenia... 19

2.2 Gospodarka mieszkaniowa Struktura wykształcenia... 19 Spis treści Spis tabel... 5 Spis rysunków... 7 1.Wstęp... 10 2. Struktura społeczna ekonomiczna w Polsce... 11 2.1 Liczebność i udziały grup społeczno ekonomicznych... 11 2.2 Gospodarka mieszkaniowa...

Bardziej szczegółowo

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r.

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2019 Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Prognoza ludności na lata 2014-2050 1. Znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 Tel. (022) 608 31 23, 608 35 86, fax: (022) 608 38 72, e-mail: Sekretariat-BD@stat.gov.pl PROGNOZA GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH

LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH Ma r e k Bia r d a LUDNOŚĆ MIASTA SIEDLCE W LATACH 1975-1989. W historii Siedlec było wiele wydarzeń decydujących o rozwoju miasta. W jego najnowszej historii takim wydarzeniem było utworzenie w 1975 r.

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna

Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna W końcu 2008 roku ludność Polski liczyła 38136 tys. mieszkańców, z tego 7349,7 tys.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Włodzimierz Obraniak LUDNOŚĆ ŁODZI I INNYCH WIELKICH MIAST W POLSCE W LATACH 1984-2006 Łódź, 2007 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Teresa Śmiłowska Przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

IV. SFERA SPOŁECZNA. 4.1.Struktura ludności Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego

IV. SFERA SPOŁECZNA. 4.1.Struktura ludności Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego 17 IV. SFERA SPOŁECZNA 4.1.Struktura ludności 4.1.1. Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego Gmina/Miasto Liczba ludności Miasto Ostrów Wlkp 73 096 Gmina Ostrów Wlkp 17 700 Gmina

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo