Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ludność według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII. Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego"

Transkrypt

1

2 1 Liczba mieszkańców pogranicza lubuskobrandenburskiego zwiększyła się o 33,5 tys. osób W 211 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polskoniemieckiego obszaru transgranicznego, zamieszkiwało 7, mln osób, tj. ok. 1,4% ogółu ludności Unii Europejskiej (27 krajów 53,7 mln osób). W porównaniu z 21 r. liczba ludności w regionie zwiększyła się o 33,5 tys. osób, tj. o,5%, w wyniku przyrostu migracyjnego w części niemieckiej obszaru pogranicza. W końcu grudnia 211 r. liczba ludności województwa lubuskiego liczyła 1, mln osób, Brandenburgię zamieszkiwało 2,5 mln osób, Berlin 3,5 mln mieszkańców. Liczba mieszkańców Berlina w skali roku zwiększyła się o 41,1 tys. osób tj. o 1,2% (wobec wzrostu o,5% w 21 r.). W Brandenburgii liczba ludności zmniejszyła się o 7,6 tys., tj. o,3% (podobnie jak przed rokiem). W województwie lubuskim odnotowano niewielki spadek stanu populacji o 57 osób (wobec wzrostu o,1% w 21 r.). Cudzoziemcy w Brandenburgii według narodowości w 211 r. 21,4% 4,3%,2% 1,7% 5,2% 28,8% 21,8% 16,6% Unia Europejska (z wyłączeniem Polski) Polska Inni Europejczycy Ameryka Azja Afryka Australia i Oceania Bezpaństwowcy 8,2 tys. Polaków, tj. 16,6% ogółu cudzoziemców, zamieszkiwało Brandenburgię w 211 r. (15,6% w 21 r.). Ludność według powiatów w 211 r. Stan w dniu 31 XII Ogółem Wzrost/ spadek w porównaniu z 21 r. (w %) Brandenburgia ,3 Powiaty: Barnim ,1 Dahme-Spreewald ,2 Elbe-Elster ,5 Havelland ,2 Märkisch-Oderland ,4 Oberhavel ,2 Oberspreewald-Lausitz ,4 Oder-Spree ,6 Ostprignitz-Ruppin ,7 Potsdam-Mittelmark ,3 Prignitz ,4 Spree-Neiβe ,4 Teltow-Fläming ,1 Uckermark ,2 Miasta na prawach powiatu: Brandenburg an der Havel ,3 Cottbus , Frankfurt an der Oder ,5 Potsdam ,3 Berlin ,2 Lubuskie , Gorzowski ,9 Krośnieński ,3 Międzyrzecki ,2 Nowosolski ,1 Słubicki ,1 Strzelecko-drezdenecki ,1 Sulęciński ,3 Świebodziński , Wschowski ,1 Zielonogórski ,5 Żagański ,5 Żarski ,2 Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski , Zielona Góra ,2 U w a g a: Informacje o narodowości cudzoziemców pochodzą z niemieckiego Centralnego Rejestru Cudzoziemców.

3 2 Powierzchnia i ludność Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 a Ludność razem w tym kobiety na km 2 Kobiety na 1 mężczyzn Brandenburgia Berlin Lubuskie a Publikowane w poprzedniej edycji dane o liczbie ludności w województwie lubuskim w 21 r. zbilansowane na podstawie wyników NSP 22 zastąpiono danymi przeliczonymi w oparciu o wyniki NSP 211. Odsetek osób starszych jest niemal dwukrotnie wyższy po stronie niemieckiej Struktura wiekowa ludności pogranicza wykazuje starzenie się populacji. Powoduje to rosnąca długość życia i niski wskaźnik urodzeń, notowany w Niemczech już od lat 8. zeszłego stulecia. W 211 r. 22,4% osób zamieszkujących Brandenburgię było w wieku 65 lat i więcej odsetek osób starszych był niemal dwukrotnie wyższy niż w województwie lubuskim (12,1%). W Berlinie osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 18,9% ogółu ludności. Pomiędzy 2 r. i 211 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności Brandenburgii wzrósł o 6,8 p. proc., w Berlinie o 4,3 p. proc. i w województwie lubuskim o 1,2 p. proc. W latach 2-29 w obu landach niemieckich systematycznie wzrastała liczba osób w wieku 65 lat i więcej, corocznie o ok. 3-4% w Berlinie i ok. 4-5% w Brandenburgii. Od 21 r. tempo wzrostu liczby ludzi starszych jest niższe. W województwie lubuskim w ostatniej dekadzie liczba osób w wieku 65 lat i więcej rosła o ok. 1-2% rocznie, nie przekraczając poziomu 12 tys. osób. Struktura ludności według grup wieku w 211 r. Osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 13,8% ogółu ludności Polski w 211r., w Niemczech odsetek osób starszych wynosił 2,6%.

4 3 Osoby w wieku 65 lat i więcej 7 tys Berlin Brandenburgia Lubuskie Po stronie polskiej wyższy jest odsetek osób w wieku zdolności produkcyjnej Starzenie się ludności pogranicza jest widoczne w zmianach struktury wieku ludności i odzwierciedla je rosnący odsetek osób starszych. Równocześnie odsetek osób w wieku produkcyjnym wykazuje spadek, ale tylko w landach niemieckich. W 211 r. 66,4% populacji województwa lubuskiego było w wieku produkcyjnym (2-64 lata) 1 ; odsetek osób w wieku zdolności produkcyjnej był wyższy o 6,3 p. proc. w porównaniu z 2 r. W landach niemieckich udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się do 65,% (o 1,5 p. proc.) w Berlinie i do 62,5% (o 1, p. proc.) w Brandenburgii, w porównaniu z 2 r. Ludność według grup wieku Wyszczególnienie Brandenburgia Berlin Lubuskie Ogółem... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 lat i mniej... 4,1 4,7 5, 5,4 6,5 6, ,4 7,1 8,5 6,9 13,2 8, ,4 3,3 5,4 3,8 9,3 6, ,2 29,2 39,4 37,1 36,8 37, ,3 33,3 27,1 27,9 23,3 28,7 65 lat i więcej... 15,6 22,4 14,6 18,9 1,9 12,1 w % Współczynniki obciążenia demograficznego Wyszczególnienie współczynnik młodości współczynnik starości Brandenburgia 32,7 24, 24,5 35,8 Berlin 28,3 25, 21,9 29,2 Lubuskie 48,3 32,3 18,1 18,3 Współczynnik młodości relacja osób w wieku -19 lat do 1 osób w wieku 2-64 lata. Współczynnik starości relacja osób w wieku 65 lat i więcej do 1 osób w wieku 2-64 lata 1 W celu dokonania porównań regionalnych zasobu osób w wieku produkcyjnym, przyjęto dla tej grupy liczbę ludności ogółem w wieku 2-64 lata. W metodologii badań statycznych statystyki polskiej wiek produkcyjny to wiek zdolności do pracy, tj. dla kobiet grupa wieku lat, dla mężczyzn lata.

5 4 Mediana wieku ludności wciąż rośnie Starzenie się społeczeństwa na pograniczu potwierdza wzrost mediany wieku (wieku środkowego), parametru wyznaczającego granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła. W 211 r. mediana wieku ludności w województwie lubuskim wynosiła 37,8 lat. Mieszkańcy landów niemieckich mieli medianę wieku wyższą o: 8,2 lat w Brandenburgii 46, lat i 5,1 lat w Berlinie 42,9 lat. W porównaniu z 21 r. mediana wzrosła w Brandenburgii o,3 lat, w Berlinie o,1 lat, w województwie lubuskim o,4 lat (w 2 r. wiek środkowy wynosił: w Brandenburgii 41,3 lat, w Berlinie 41, lat, w województwie lubuskim 34,2 lat). Mediana wieku w 211 r. 44,5 Mężczyźni Brandenburgia Kobiety 47,5 41,7 Berlin 44,1 36,3 Lubuskie 39,5 lat lat Kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo Kobiety zamieszkujące pogranicze często odkładają decyzję o posiadaniu dzieci. Po stronie niemieckiej mają one niemal 3 lat, kiedy decydują się na pierwsze dziecko. W 211 r. w Brandenburgii przeciętnie kobiety rodziły pierwsze dziecko w wieku 28, lat (wobec 27,6 lat w 21 r.), w Berlinie miały 29,5 lat (wobec 29,2 lat w 21 r.). Mediana wieku dla kobiet rodzących po raz pierwszy w województwie lubuskim wzrosła do 26,3 lat (wobec 26, lat w 21 r.). Odraczanie decyzji o posiadaniu dziecka zwiększa prawdopodobieństwo braku dziecka w ogóle. Bezdzietność w Niemczech jest wysoka: według danych OECD w 29 r. ponad 4% niemieckich kobiet w wieku lat żyła w rodzinach bezdzietnych. Wysoki jest odsetek urodzeń pozamałżeńskich Małżeństwo przestaje być niezbędnym warunkiem do założenia rodziny z dziećmi. Zdaniem socjologów osoby młode są coraz bardziej swobodne w swoich zachowaniach prokreacyjnych: często mieszkają razem przed ślubem, nie legalizują małżeństwa po pojawieniu się dziecka. W 21 r. w Berlinie połowa noworodków miała niezamężnych rodziców (49,5%), w Brandenburgii odsetek dzieci nieślubnych wynosił 61,5%, w województwie lubuskim 36,4%. Dla porównania odsetek urodzeń pozamałżeńskich na poziomie średniej dla kraju wynosił: w Polsce 2,6% ogółu urodzeń żywych, a w Niemczech 33,3%.

6 5 Ruch naturalny ludności Wyszczególnienie Ludność Małżeństwa Urodzenia Zgony na 1 ludności Przyrost naturalny Zgony niemowląt a Brandenburgia ,8 7,1 1, -2,9 3, , 7,6 11,1-3,6 3, ,8 7,3 11,1-3,8 3,6 Berlin ,2 8,8 9,8-1,1 3, ,6 9,7 9,4,3 3, ,6 9,4 9,,5 3,2 Lubuskie ,3 9,9 8,8 1,1 8, ,8 1,7 9,3 1,4 5, ,1 1,2 9,4,8 5,6 a Na 1 urodzeń żywych. Zmniejszył się współczynnik dzietności Kobiety później decydując się na macierzyństwo, w pierwszej kolejności starają się zdobyć wykształcenie i uzyskać stabilność zawodową, później założyć rodzinę i urodzić dziecko. Fakt opóźnionego urodzenia pierwszego dziecka skutkuje spadkiem płodności. Średnia liczba dzieci urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym na pograniczu lubusko-brandenburskim oscyluje wokół poziomu 1,4. W 211 r. współczynnik dzietności 2 w województwie lubuskim zmniejszył się do 1,3 (z 1,35 w 21 r.), w Brandenburgii spadł do 1,41 (z 1,45), w Berlinie do 1,31 (z 1,34). Dzietność natomiast na poziomie 2,1 zapewnia prostą zastępowalność pokoleń. W skali roku obniżył się również współczynnik płodności, określony liczbą urodzeń żywych w przeliczeniu na 1 kobiet w wieku lat, w województwie lubuskim z 43, w 21 r. do 41,4 w 211 r., w Brandenburgii z 35,8 do 35,7, w Berlinie z 39,3 do 38,8. Współczynnik natężenia urodzeń według powiatów w 211 r. BRANDENBURGIA 7,3 6,3 6,4 Prignitz Brandenburg an der Havel Ostprignitz-Ruppin 7,5 6,8 Havelland 1,6 8,1 7,4 Potsdam Potsdam-Mittelmark 7,5 Oberhavel 7,4 Berlin Teltow-Flaming Dahme-Spreewald 6,1 Elbe-Elster Uckermark 7,4 Barnim Markisch-Oderland 7,3 6,7 6,9 Oberspreewald- -Lausitz 7, Międzyrzecki Słubicki Frankfurt Sulęciński an der Oder 11, Świebodziński Oder-Spree 7,2 7,7 Cottbus 6,2 Spree-Neise Gorzowski 1,2 Zielonogórski Krośnieński Zielona 1,1 Góra 9,5 9,8 Żarski Gorzów Wlkp. 1,4 1, 11,2 Żagański Strzelecko- -drezdenecki 11,1 1,7 1,2 1,6 9,1 Nowosolski Wschowski 1,5 1,2 LUBUS KIE Urodzenia żywe na 1 mieszkańców 6,9 i mniej 7, - 8,9 9, - 1,9 11, i więcej 2 Obrazuje zachowania płodności kobiet w roku kalendarzowym. Jest to teoretyczna możliwość, zakończona dzietność różni się od tej dla lat kalendarzowych.

7 6 Ruch naturalny 3 tys Brandenburgia -4 tys tys Berlin tys tys Lubuskie ,5 tys. 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny W Brandenburgii i województwie lubuskim odnotowano spadek przyrostu naturalnego, w Berlinie przyrost naturalny wzrasta W 211 r. w Brandenburgii w wyniku wyższej śmiertelności obserwowano dalszy spadek przyrostu naturalnego do poziomu minus 9,6 tys. osób (z minus 8,9 tys. osób w 21 r.). W analizowanym roku na obszarze landu zmarło więcej osób (27,9 tys.) niż się ich urodziło (18,3 tys.). W porównaniu z 21 r. liczba noworodków zmniejszyła się o ok. 7, liczba zgonów spadła o 43. Saldo migracji na pobyt stały mimo, iż dodatnie (1,8 tys. osób) nie skompensowało ubytku

8 7 naturalnego ludności. Liczba mieszkańców w Brandenburgii w skali roku zmniejszyła się o 7,6 tys. osób. W Berlinie przyrost naturalny rośnie. W 211 r. nadwyżka liczby urodzeń nad liczbą zgonów zwiększyła się do poziomu 1,7 tys. osób (z 1,2 tys. osób w 21 r.). Czynnikiem wpływającym na rozwój demograficzny miasta są dodatnie migracje. Wyższy napływ migrantów, szczególnie młodych kobiet, odpowiada za wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego. W 211 r. saldo migracji netto wyniosło 39,4 tys. osób (w 21 r. 16,8 tys. osób). Liczba ludności w Berlinie w skali roku wzrosła o 41,1 tys. osób. W 211 r. w województwie lubuskim odnotowano spadek przyrostu naturalnego do poziomu,8 tys. osób (z 1,5 tys. osób w 21 r. ). W analizowanym roku urodziło się 1,4 tys. dzieci (o ok. 5 noworodków mniej w porównaniu z 21 r.), zmarło 9,6 tys. osób (o 16 osób więcej). Saldo migracji na pobyt stały zwiększyło się do minus,8 tys. osób (wzrost o 356 osób w porównaniu z 21 r.). Niższa liczba urodzeń, wyższa zgonów i emigrantów spowodowały niewielki (o 57 osób) ubytek rzeczywisty liczby mieszkańców województwa, w porównaniu z 21 r. Przeciętne dalsze trwanie życia w momencie narodzin 85 lat Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Brandenburgia Berlin Lubuskie Kobiety w województwie lubuskim żyją o 2 lata krócej, a mężczyźni o 6 lat, niż mieszkańcy landów niemieckich Dziewczynki urodzone w 211 r. w Berlinie i Brandenburgii przeciętnie będą żyły do wieku 82 lat, chłopcy dożyją wieku 77 lat. Noworodek płci męskiej urodzony w województwie lubuskim będzie żył o 6 lat krócej niż chłopiec w landach niemieckich, dożyje wieku 71 lat. Dziewczynki będą żyły do wieku 8 lat o ponad 8 lat dłużej niż chłopcy, ale o 2 lata krócej niż ich rówieśniczki w landach niemieckich. Pomiędzy 2 r. i 211 r. w Brandenburgii i Berlinie przeciętna długość trwania życia dla mężczyzn wzrosła o blisko 3 lata, dla kobiet o 2 lata. Różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet w obu landach zmniejszyła się o ponad rok i wynosiła około 5 lat. W województwie lubuskim przeciętne dalsze trwanie życia wzrosło w tym czasie o ponad 2 lata, dla obojga płci. W 211 r. statystycznie kobietom w wieku 6 lat w obu niemieckich landach pozostało blisko 25 lat dalszego życia, a mężczyznom 21 lat. W województwie lubuskim przeciętna długość dalszego trwania życia dla kobiet w wieku 6 lat wynosiła 23 lata i była o 5 lat dłuższa niż dla mężczyzn w tym samym wieku.

9 8 Przeciętne dalsze trwanie życia Wyszczególnienie przeciętna liczba lat dalszego trwania życia osób w wieku lat Kobiety Brandenburgia 82,3 24,45 82,19 24,55 82,35 24,64 82,44 24,6 Berlin 82,1 24,21 82,2 24,35 82,34 24,48 82,55 24,78 Lubuskie 79,32 22,8 79,48 22,83 8,5 23,5 79,91 23,5 Mężczyźni Brandenburgia 76,1 2,32 76,41 2,53 76,77 2,76 76,97 2,9 Berlin 76,87 2,86 77,17 21,9 77,38 21,19 77,6 21,36 Lubuskie 7,46 17,24 7,68 17,7 71,54 18, 71,49 18,6 Uwaga: Dalsze trwanie życia w Brandenburgii i Berlinie podano dla lat 26/8,27/9,28/1, 29/11. Perspektywy demograficzne pogranicza Starzenie się społeczeństwa W 235 r. 38,2% mieszkańców Brandenburgii będzie w wieku 65 lat i więcej, w Berlinie odsetek osób starszych wyniesie 28,7%, w woj. lubuskim 23,1%. Obecne już zjawisko podwójnego starzenia się oznaczające szybki wzrost odsetka osób w wieku powyżej 75 lat, jeszcze bardziej się nasili. Odnotujemy ponad dwukrotny wzrost udziału osób w wieku 8 lat i więcej w populacji zamieszkującej pogranicze: do 7,1% w województwie lubuskim, 8,6% w Berlinie i 11,5% w Brandenburgii (z odpowiednio 3,%, 4,2% i 4,9% w 211 r. ). Spadek liczby ludności Liczba ludności zamieszkującej region zmniejszy się do 6,5 mln osób w 235 r. (o około,5 mln), w wyniku obniżenia wskaźników urodzeń wśród młodszych pokoleń. Co oznacza, że rozwój demograficzny regionu mogą zapewnić jedynie dodatnie migracje, które już dzisiaj po stronie niemieckiej pogranicza stały się głównym motorem wzrostu liczby ludności i znacznie wyprzedzają naturalne zmiany w populacji. Wskaźnik dzietności nie przekroczy poziomu 2,1 Przewiduje się, że w nadchodzących dekadach na pograniczu lubusko-brandenburskim wskaźnik dzietności nie przekroczy poziomu prostej zastępowalności pokoleń (2,1). W celu złagodzenia przeszkód na drodze do realizacji planów prokreacyjnych ludzi młodych wymienia się obszary wymagające interwencji m.in. bezpieczeństwo i czas pracy, równość kobiet i mężczyzn, godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Wzrośnie średnia długość trwania życia Mieszkańcy pogranicza żyją dłużej i tendencja do wzrostu oczekiwanej długości życia będzie kontynuowana. Do 23 r. przeciętne trwanie życia po stronie niemieckiej wzrośnie o ok. 3 lata, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio do 8 i 85 lat), w porównaniu z 211 r. Po stronie polskiej pogranicza w 235 r. kobiety będą żyły o 3 lata dłużej do 83 lat, mężczyźni o 5 lat dłużej do 76 lat. W 211 r. w Berlinie saldo migracji netto (39,4 tys. osób) było dwukrotnie wyższe niż w 21 r. (16,8 tys. osób). Spośród ogółu przybyłych osób ok. 61% (24,1 tys.) stanowili obcokrajowcy. Najwięcej osób przybyło z Polski (3,3 tys.), Bułgarii (2,8 tys.), Hiszpanii (2, tys.), Rumunii (1,8 tys.) i Włoch (1,7 tys.).

10 9 Obszar pogranicza prognoza demograficzna w 235 r. Wyszczególnienie Brandenburgia Berlin Lubuskie Ludność ogółem (w mln)... 2,2 3,3 1, w wieku poniżej 2 lat (w %)... 13,5 16,1 18, w wieku 2-64 lata (w %)... 48,3 55,2 58,9 w wieku powyżej 65 lat (w %)... 38,2 28,7 23,1 Mediana wieku... 51,9 45,3 47,8 Współczynnik starości Przeciętne trwanie życia Mężczyźni Kobiety Uwaga: Mediana wieku i średnie trwanie życia w Brandenburgii i Berlinie w 23 r. Prognozowana struktura ludności według wieku w 235 r. 2,1 8,6 16,1 55,2 26,7 11,5 13,5 48,3 BERLIN BRANDENBURGIA LUBUSKIE 7,1 18, 16, 58,9 W % 19 lat i mniej lat i więcej Gęstość zaludnienia według powiatów w 211 r. BRANDENBURGIA ,2 Prignitz Brandenburg an der Havel Ostprignitz-Ruppin 9 41 Havelland Potsdam-Mittelmark 113 Oberhavel Berlin Potsdam 77 Teltow-Flaming Dahme-Spreewald Elbe-Elster Uckermark 12 Barnim 71 Markisch-Oderland Oberspreewald- -Lausitz Międzyrzecki Słubicki Frankfurt Sulęciński an der Oder 61 Świebodziński Oder-Spree Cottbus Spree-Neise Gorzowski 57 Zielonogórski Krośnieński Zielona 6 Góra Żarski Gorzów Wlkp Żagański Strzelecko- -drezdenecki Nowosolski Wschowski LUBUS KIE Liczba osób na 1 km2 5 i mniej i więcej W opracowaniu wykorzystano dane GUS w Warszawie, Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) oraz Urzędu Statystycznego Berlina i Brandenburgii, OECD.

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r.

Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. Zmiany demograficzne w świetle wyników prognozy ludności Polski do 2050 r. "Wpływ zmian demograficznych na stan finansów publicznych Seminarium SGH Małgorzata Waligórska Główny Urząd Statystyczny Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zakres badań demograficznych

Zakres badań demograficznych Zakres badań demograficznych wskaźnik rodności wskaźnik dzietności RUCH NATURALNY STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI wskaźniki umieralności wskaźniki zgonów przeciętny dalszy czas trwania życia wskaźnik małżeństw

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Prognozy demograficzne Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2011 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Ogólne

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

IV. SFERA SPOŁECZNA. 4.1.Struktura ludności Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego

IV. SFERA SPOŁECZNA. 4.1.Struktura ludności Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego 17 IV. SFERA SPOŁECZNA 4.1.Struktura ludności 4.1.1. Struktura ludności gminy i miasta na tle powiatu ostrowskiego Gmina/Miasto Liczba ludności Miasto Ostrów Wlkp 73 096 Gmina Ostrów Wlkp 17 700 Gmina

Bardziej szczegółowo

bydgoszcz.stat.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 27.01.2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Syntetyczne miary reprodukcji ludności Wprowadzenie Reprodukcja ludności (population reproduction) jest to odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i ruchu wędrówkowego.

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA

PROGNOZA LUDNOŚCI REZYDUJĄCEJ 1 DLA POLSKI NA LATA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 Tel. (022) 608 31 21, fax (022) 608 38 72, e-mail: Sekretariat-DRP@stat.gov.pl PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna kobiet

Sytuacja demograficzna kobiet dane za rok 2017 Sytuacja demograficzna kobiet Województwo pomorskie ma 2 324,3 tys. mieszkańców, z czego 51,3% stanowią (1 192, 3 tys.), z medianą 1 wieku 40,7 lat ( 38,0 lat). Rodzi się mniej dziewczynek

Bardziej szczegółowo

Stan ludności i procesy demograficzne na Lubelszczyźnie

Stan ludności i procesy demograficzne na Lubelszczyźnie Stan ludności i procesy demograficzne na Lubelszczyźnie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Demografia Demografia dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Wielodzietność we współczesnej Polsce

Wielodzietność we współczesnej Polsce Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 0, Nr Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Wielodzietność we współczesnej Polsce Prosta zastępowalność tj. sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne miary reprodukcji ludności

Syntetyczne miary reprodukcji ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i Demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT. Syntetyczne miary reprodukcji ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Syntetyczne miary reprodukcji ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Starzenie się jako proces demograficzny

Starzenie się jako proces demograficzny Starzenie się jako proces demograficzny P R O C E S S T A R Z E N I A S I Ę Definicja Kirkwooda Starzenie się jest postępującym i uogólnionym uszkodzeniem funkcji organizmu, które prowadzi do utraty adaptacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku

Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku Rozwój demograficzny Gdyni do 2007 roku ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY GDYNI DO 2007 R. Gdynia, 02.12.2008 r. W końcu 2007 r. ludność Gdyni liczyła 250 242 osoby, tj. o 602 osoby mniej niż przed rokiem. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru

Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Wykład 2. Wybrane zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru Dlaczego demografia? Rozumienie pojęć z zakresu demografii, wiedza o zjawiskach demograficznych jest istotna, ponieważ: żyjemy w czasach,

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011)

Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011) Stan i struktura demograficzna ludności (NSP-2011) STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (NSP-2011). 1. LUDNOŚĆLudność faktycznie zamieszkała (ludność faktyczna). obejmuje następujące grupy: 1.1 Osoby

Bardziej szczegółowo

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 2050 Magdalena Skalik Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Opole, 29.01.2016 r. LUDNOŚĆ DEFINICJE Dane o liczbie ludności są opracowywane w dwóch ujęciach:

Bardziej szczegółowo

-3r/1- ROZWIĄZANIA. U urodzenia, Z zgony, R przyrost rzeczywisty, P przyrost naturalny (jedno z określeń jest nieprawidłowe)

-3r/1- ROZWIĄZANIA. U urodzenia, Z zgony, R przyrost rzeczywisty, P przyrost naturalny (jedno z określeń jest nieprawidłowe) -3r/1- LII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 ROZWIĄZANIA Zadanie 15. W Polsce w końcu 2014 r. według GUS mieszkało (36,0 / 38,5 / 39,7) mln osób. Jest to liczba osób obliczona

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 zielonagora.stat.gov.pl tel. 68 3 3 11, fax 68 3 536 79 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 013 R. Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r.

Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Założenia do Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2019 Stalowa Wola, dn. 28 wrzesień 2016r. Prognoza ludności na lata 2014-2050 1. Znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego

Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 164 Angela Burchardt, Zuzanna Sikora mgr Angela Burchardt mgr Zuzanna Sikora Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Potencjał demograficzny województwa lubuskiego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym

Bardziej szczegółowo

Pracownicy transgraniczni z Polski w Brandenburgii

Pracownicy transgraniczni z Polski w Brandenburgii Pracownicy transgraniczni z Polski w Brandenburgii W skrócie Wprowadzenie dla nowych krajów członkowskich UE swobody przepływu pracowników w dniu 1 maja 2011 roku przyczyniło się do zwiększenia poziomu

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii

Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IX Sulechów 2013 BARBARA JURKOWSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Gorzów Wlkp., grudzień 2013 r. STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne Prognozy demograficzne Zadaniem prognoz demograficznych jest ustalenie przyszłego stanu i struktury ludności zarówno dla całego kraju jak i jego regionów. Jednostkami badania które dotyczą prognozy mogą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego r = U t Z t L t gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3. Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony w roku t L t

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca 160 140 120 1207,09 1139,78 1308,43 1419,85 1354,35 1251,74 1285,90 1408,00 100 937,61 80 60 40 20 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Miasto i Środa Zaniemyśl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 (16.05.2014) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Współczynnik przyrostu naturalnego gdzie: U t - urodzenia w roku t Z t - zgony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 DIAGNOZA SPOŁECZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Załącznik do Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 DIAGNOZA SPOŁECZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Załącznik do Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 DIAGNOZA SPOŁECZNA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1. DIAGNOZA SPOŁECZNA REGIONU Diagnoza społeczna województwa lubuskiego przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Stanisława Górecka Robert Szmytkie Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego 1 UWAGI WSTĘPNE Prognoza została

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Przemiany demograficzne Pomorza Zachodniego w latach Szczecin Człowiek najlepsza inwestycja

Przemiany demograficzne Pomorza Zachodniego w latach Szczecin Człowiek najlepsza inwestycja Przemiany demograficzne Pomorza Zachodniego w latach 2002-2012 Szczecin 2013 Człowiek najlepsza inwestycja Przedmowa Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejną już, wspólną publikację Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Struktury ludności według cech demograficznych społeczno zawodowych Mieczysław Kowerski PROJEKT DOFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do pisma DIZ.VI.430.8.2018 Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa lubuskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, grudzień 2018 r. 1 S t r o

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY L I C Z B A L U D N O Ś C I I J E J Z M I A N Y Według stanu na 31.12.06 r. Gminę Miłoradz zamieszkiwało 3.430 osób. Na przestrzeni lat 1999-06 liczba mieszkańców Gminy Miłoradz

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ

Małżeństwa i rozwody. Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa i rozwody Materiały dydaktyczne Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ Małżeństwa podstawowe pojęcia Zawarcie małżeństwa akt zawarcia związku między dwiema osobami płci odmiennej, pociągającego

Bardziej szczegółowo

lunamarina - Fotolia.com

lunamarina - Fotolia.com 6 lunamarina - Fotolia.com Populacja dzieci w Polsce Zmiany demograficzne związane z długością życia, zmniejszaniem się liczby ludności w wieku produkcyjnym i spadkiem liczby urodzeń, dotyczą Polski i

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa, maj 2019 Opracowanie: Renata Adamowicz Paweł Nasiński Akceptowała: Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Rosset

Profesor Edward Rosset W WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 1997 ZAKŁAD DEMOGRAFII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Profesor Edward Rosset demograf i statystyk - w setną rocznicę urodzin Materiały na Konferencję Jubileuszow ą Łódź,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 27.01.2015 Notatka informacyjna Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku Szacuje się, że w końcu 2014 r. ludność Polski liczyła ok. 38484 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe informacje o rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Procesy demograficzne współczesnego świata

Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4 Procesy demograficzne współczesnego świata WYKŁAD 4: Małżeńskość podstawowe pojęcia tworzenie i rozpad rodziny podstawowe mierniki zawierania małżeństw i rozwodów wzorzec małżeńskości homogeniczność

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Migracje a rynek wewnętrzny UE. dr Judyta Cabańska

Migracje a rynek wewnętrzny UE. dr Judyta Cabańska Migracje a rynek wewnętrzny UE dr Judyta Cabańska Agenda o Swoboda przepływu pracowników w UE o Zakres przedmiotowy o Zakres podmiotowy o Przepływy migracyjne o Populacja migrantów o Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich

Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich A R T Y K U Ł Y ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir012016/03 Izasław Frenkel Prognoza demograficzna Polski do 2050 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich Streszczenie: Artykuł zawiera analizę

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo