Karta produktu. data modyfikacji: Listopad 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta produktu. data modyfikacji: Listopad 2013"

Transkrypt

1 Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość data modyfikacji: Listopad Opis i charakter produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy, skierowany do osób, które chcą zapewnić środki finansowe Dziecku po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (między 18 a 25 rokiem Ŝycia Współubezpieczonego, czyli Dziecka). Stanowi on równieŝ zabezpieczenie dla Dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemoŝliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo Ubezpieczonego. Program moŝe zapewnić równieŝ Dziecku ochronę w przypadku wystąpienia PowaŜnego zachorowania Dziecka lub Pobytu w szpitalu Dziecka. 2. Adresaci produktu Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe jest dostępne zarówno dla rodziców i prawnych opiekunów, jak i kaŝdej innej osoby, której zaleŝy na zapewnieniu Dziecku zabezpieczenia finansowego i pewnego startu w dorosłe Ŝycie. 3. Parametry produktu: 1. Składka: Składki opłacane są okresowo: rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Składka wpłacana jest z góry, najpóźniej pierwszego dnia okresu, za który jest naleŝna. Wysokość składki nie moŝe być niŝsza niŝ_ określona przez TUnś WARTA S.A., wartość minimalna Składki płaconej z daną częstotliwością wynosi.: 60zł miesięcznie 177zł kwartalnie 347zł półrocznie 667 zł rocznie 2. Okres ubezpieczenia: minimalnie 5 lat, maksymalnie do najbliŝszej Rocznicy polisy po ukończeniu 70 lat przez Ubezpieczonego. Jednocześnie okres ubezpieczenia nie moŝe kończyć się wcześniej niŝ po ukończeniu przez Współubezpieczonego 18 roku Ŝycia i nie później niŝ po osiągnięciu 25 roku Ŝycia przez Współubezpieczonego. 4. Charakterystyka ubezpieczenia: Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę ubezpieczenia, Ubezpieczony to osoba fizyczna, której Ŝycie lub Ŝycie zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, moŝe nim być jedynie Ubezpieczający Konstrukcja: Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym (czyli osoba, której Ŝycie jest przedmiotem ubezpieczenia). MoŜe to być zarówno rodzic Dziecka, jak i dowolna inna osoba. Współubezpieczony to wskazane dziecko, uprawnione do świadczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia. Wiek zawarcia umowy: lat (wiek Ubezpieczonego liczony jako skończone lata Ŝycia) Wiek Współubezpieczonego (Dziecka): - przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia mniej niŝ 18 lat; - na koniec okresu ubezpieczenia miedzy 18 a 25 lat. Suma ubezpieczenia - wyliczana jest indywidualnie i zaleŝy m.in. od: okresu ubezpieczenia, wieku osoby Ubezpieczonej, zakresu umowy, wykonywanego zawodu itp. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 1

2 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości świadczeń wypłacone przez Ubezpieczyciela w przypadku zajścia określonego zdarzenia 1. Umowa podstawowa: zgon Ubezpieczonego w przypadku zgonu Ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia trwa nadal do końca okresu, Ubezpieczyciel przejmuje obowiązek opłacania Składek. - doŝycie przez Współubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Umowy dodatkowe: 2. Dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej Ubezpieczenie to moŝe zostać zawarte, jeŝeli Ubezpieczającym jest rodzic (naturalny albo osoba która przysposobiła) lub opiekun ( przedstawiciel ustawowy) Dziecka (Współubezpieczonego). Świadczenie: w przypadku zgonu Ubezpieczonego wypłata renty miesięcznej w wysokości 4% lub 2% (według wyboru Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia) aktualnej Sumy ubezpieczenia miesięcznie; renta wypłacana jest za okres od dnia zgonu Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu tej umowy powiększane jest odpowiednio o 4% lub 2% dodatkowej sumy ubezpieczenia naliczanej w związku z udziałem w zysku. 3. Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku Całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego Świadczenie: przejecie opłacania Składek w przypadku Całkowitego trwałego inwalidztwa; przejecie opłacania składek dotyczy umowy podstawowej i innych Dodatkowych umów oprócz Dodatkowej umowy Fundusz Posagowy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 6 miesięcy po zawarciu Dodatkowej umowy (karencja). Przejecie obowiązku opłacania składek następuje po zaakceptowaniu wniosku o świadczenie z tytułu tej umowy. Po zaakceptowaniu wniosku o świadczenie WARTA zwraca Ubezpieczającemu składki wpłacane za okres od zgłoszenia wniosku do jego zaakceptowania (bez odsetek). Koniec ochrony ubezpieczeniowej: najbliŝsza Rocznica polisy przypadająca po dniu ukończenia 60 lat przez Ubezpieczonego. 4. Dodatkowe ubezpieczenie zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Świadczenie: 100% Sumy ubezpieczenia wypłacane bezpośrednio po zajściu zdarzenia. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: najbliŝsza Rocznica polisy przypadająca po dniu ukończenia 65 lat przez Ubezpieczonego. 5. Dodatkowe ubezpieczenie powstania Inwalidztwa Współubezpieczonego w wyniku Wypadku Świadczenia: w przypadku powstania Inwalidztwa Współubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku wypłacane jest Świadczenie w wysokości zgodnie z tabela świadczeń. Maksymalnie wypłacane jest 100% Sumy ubezpieczenia i wtedy Dodatkowa umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. 6. Dodatkowe Ubezpieczenie Wystąpienia u Dziecka PowaŜnego Zachorowania Świadczenie: w przypadku wystąpienia u Dziecka powaŝnego zachorowania wymienionego w Katalogu PowaŜnych Zachorowań Dziecka wypłata Sumy ubezpieczenia dodatkowego określona w umowie ubezpieczenie (za wystąpienie powaŝnego zachorowania jednego rodzaju) Odpowiedzialnością z tytułu Dodatkowej umowy moŝe zostać objęte Dziecko, które ukończyło 3 lata oraz dodatkowo w przypadku zawierania Dodatkowej umowy w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia nie ukończyło 10 lat. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 180 dni licząc od dnia zawarcia Dodatkowej umowy ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wypłata jednego świadczenie z tytułu wystąpienia u Dziecka tego samego rodzaju powaŝnego zachorowania. Koniec ochrony ubezpieczeniowej: najbliŝsza Rocznica polisy przypadająca po dniu ukończenia przez Dziecko 18 lat, lub w przypadku zgonu Dziecka. 7. Dodatkowe Ubezpieczenie - Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje Dzienne świadczenie szpitalne Dziecka z tytułu pobytu w szpitalu, którego przyczyną jest Wypadek lub Choroba. Świadczenie: - Pobyt Dziecka w szpitalu spowodowany Chorobą- za kaŝdy dzień pobytu w szpitalu wypłata kwoty dziennego świadczenia wskazana w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem Ŝe pobyt trwał nie krócej 6 dni - Pobyt Dziecka w szpitalu spowodowany Wypadkiem za kaŝdy dzień pobytu w szpitalu kwota dziennego świadczenia wskazana w umowie ubezpieczenia Odpowiedzialnością z tytułu Dodatkowej umowy moŝe zostać objęte Dziecko, które ukończyło 3 lata oraz dodatkowo w przypadku zawierania Dodatkowej umowy w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia nie ukończyło 10 lat. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Pobytu dziecka w szpitalu w wyniku Choroby rozpoczyna się po upływie 90 dni licząc od dnia zawarcia Dodatkowej umowy ubezpieczenia. Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu kaŝdego roku trwania Dodatkowej umowy ubezpieczenia. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 2

3 Wypłata świadczenia z tytułu Pobytu Dziecka w szpitalu z powodu Wypadku - jeśli Pobyt ten rozpocznie się przed upływem 180 dni od daty Wypadku. Jeśli Pobyt rozpocznie się po upływie 180 dni od daty Wypadku - wypłata Świadczenia w wysokości 50% kwoty Dziennego świadczenia 8. Dodatkowe ubezpieczenie Fundusz Posagowy Świadczenia: w przypadku doŝycia Współubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wypłacana jest wartość jednostek uczestnictwa. Składki: Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania Składki regularnej wraz ze Składką z tytułu Umowy ubezpieczenia. Składka regularna opłacana z tytułu Dodatkowej umowy ubezpieczenia podlega indeksacji. tylko w przypadku jednoczesnego dokonania indeksacji Składki wynikającej z Umowy ubezpieczenia. Poziom indeksacji Składki regularnej ustalany jest w oparciu o Wskaźnik indeksacji Ubezpieczający moŝe zadeklarować wyŝszą wysokość Składki regularnej. Indeksacja dotycząca Dodatkowej umowy ubezpieczenia moŝe być ustalana przez Ubezpieczającego na poziomie wyŝszym od Wskaźnika indeksacji. MoŜliwe jest wpłacanie Składek dodatkowych. Wysokość Składki dodatkowej nie moŝe być niŝsza niŝ kwota ustalona przez WARTE. Fundusz posagowy: Ubezpieczający ma do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne: FUNDUSZE 1. WARTA BPH Akcji 2. WARTA BPH Akcji Dynamicznych Spółek 3. WARTA BPH Akcji Europy Wschodzącej 4. WARTA BPH Aktywnego Zarządzania 5. WARTA BPH Obligacji 2 6. WARTA ING Akcji 7. WARTA ING Stabilnego Wzrostu 8. WARTA ING ZrównowaŜony 9. WARTA ING Gotówkowy 10. WARTA ING Obligacji 11. WARTA Investor Akcji DuŜych Spółek 12. WARTA Investor Akcji 13. WARTA Investor Gold Otwarty 14. WARTA Investor Obligacji 15. WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 16. WARTA Investor ZrównowaŜony 17. WARTA Skarbiec Akcja 18. WARTA Skarbiec Alokacji Globalnej 19. WARTA Skarbiec Depozytowy DPW 20. WARTA Skarbiec III Filar 21. WARTA Skarbiec Kasa PienięŜny 22. WARTA Skarbiec Obligacja Instrumentów DłuŜnych 23. WARTA Skarbiec Rynków Surowcowych 24. WARTA Skarbiec Waga ZrównowaŜony 25. WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek 26. WARTA UniAkcje Nowa Europa 27. WARTA UniAkcje Sektory Wzrostu 28. WARTA UniKorona Akcje 29. WARTA UniKorona Obligacje 30. WARTA UniKorona PienięŜny 31. WARTA UniKorona ZrównowaŜony 32. WARTA UniObligacje Aktywny 33. WARTA UniStabilny Wzrost 34. WARTA JPM Global Strategic Bond D 35. WARTA JPM Highbridge Diversified Commodities D 36. WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D 37. WARTA JPM ASEAN Equity D 38. WARTA JPM Highbridge US STEEP D 39. WARTA JPM Global High Yield Bond D 40. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 41. KBC Akcyjny 42. KBC Papierów DłuŜnych Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 3

4 43. KBC Stabilny 44. WARTA Aktywny 45. WARTA Bezpieczny 46. WARTA Stabilnego Wzrostu PLANY INWESTYCYJNE 1. Plan DłuŜny Aktywny 2. Plan Bezpieczny Aktywny 3. Plan Aktywnej Alokacji 4. Plan Akcyjny Aktywny 6. Indeksacja W kaŝda Rocznicę polisy Ubezpieczający ma prawo podnieść Składkę o wskaźnik indeksacji podany przez WARTE. W związku z podniesieniem Składki podniesieniu ulega SU.. W przypadku odmowy indeksacji Suma ubezpieczenia nie zmienia się. W przypadku rezygnacji Ubezpieczającego z prawa do indeksacji Składki w dwóch kolejno następujących po sobie Rocznicach polisy, Ubezpieczający nie otrzymuje propozycji indeksacji w kolejnych latach ubezpieczenia. W celu wznowienia indeksowania Składki konieczne jest przysłanie wniosku o wznowienie indeksacji wraz z ankietą medyczną. WARTA zastrzega sobie równieŝ prawo do przeprowadzenia badań medycznych. Indeksacja nie jest dokonywana w trakcie dwóch ostatnich lat trwania Umowy ubezpieczenia ani w okresie przejęcia opłacania Składki przez WARTE. PodwyŜszenie Sumy ubezpieczenia powoduje indeksację Składek z tytułu Dodatkowych umów ubezpieczenia. 7. Udział w zysku W kaŝdą Rocznicę polisy Ubezpieczającemu przysługuje Udział w zysku od inwestowanych rezerw matematycznych, przypadający na jego polisę. Obliczany jest on na podstawie co najmniej 90% stopy zysku, pomniejszonej o stopę techniczną i procentowy wskaźnik kosztów. Kwota zysku tworzy dodatkową sumę ubezpieczenia dotyczy to Umowy podstawowej i Dodatkowej umowy ubezpieczenia renty posagowej. 8. Postępowanie w przypadku zaległości w opłacaniu składek JeŜeli w dodatkowym terminie od dnia wymagalności pierwszej zaległej Składki Ubezpieczający nie wpłaci zaległych Składek: 1) jeŝeli data wymagalności pierwszej zaległej Składki nastąpiła w okresie pierwszych 2 lat obowiązywania Umowy ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu 2) jeŝeli data wymagalności pierwszej zaległej Składki nastąpiła po upływie pierwszych 2 lat obowiązywania Umowy ubezpieczenia: a) Umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe, pod warunkiem, iŝ wartość wykupu dotycząca Umowy ubezpieczenia wg stanu na ostatni dzień, za który Składka była opłacona przekracza minimalną wartość wykupu, b) Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku gdy wartość wykupu Umowy ubezpieczenia wg stanu na ostatni dzień, za który Składka była opłacona nie przekracza minimalnej wartości wykupu. 9. Umowa bezskładkowa Przekształcenie w umowę bezskładkową moŝe nastąpić po 2 latach obowiązywania Umowy ubezpieczenia jeŝeli wartość wykupu przekracza minimalna wartość, na wniosek Ubezpieczającego lub w przypadku zalegania z opłacaniem naleŝności wynikających z warunków umowy. W przypadku niezapłacenia Składki przekształcenie następuje następnego dnia po upływie dodatkowego terminu wskazanego w monicie. Okres ubezpieczenia pozostaje bez zmian. Suma ubezpieczenia zostaje odpowiednio zredukowana. Podczas ubezpieczenia bezskładkowego ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do Umowy podstawowej i Dodatkowej umowy ubezpieczenia renta posagowa (jeŝeli umowa ta była wybrana). Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 4

5 10. Wykup ubezpieczenia umowa główna Wykup ubezpieczenia polega na wypłacie Ubezpieczającemu kwoty w wysokości wartości wykupu, moŝe ona zostać dokonany od dnia 2-ej rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia. Wykup skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczającemu, który dokonał wykupu całkowitego przysługuje zwrot opłaty za ryzyko, proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wykup ubezpieczenia - Dodatkowe Ubezpieczenie Fundusz Posagowy Ubezpieczający w kaŝdym czasie trwania Umowy ubezpieczenia moŝe dokonać całkowitego i częściowego wykupu ubezpieczenia, jeŝeli: upłynie okres dopuszczający odstąpienie od umowy ubezpieczenia (os. fizyczna - 30 dni; przedsiębiorca 7 dni). Wykup częściowy - wartość wykupu częściowego równa jest wartości jednostek uczestnictwa umarzanych zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego wskazaną we wniosku o dokonanie wykupu częściowego, Wartość wykupu częściowego jest wypłacana po pomniejszeniu o ewentualny podatek oraz opłaty za czynności związane z procesem wykupu. Wykup całkowity: Wartość wykupu całkowitego równa jest wartości jednostek uczestnictwa znajdujących się na Indywidualnym koncie inwestycyjnym pomniejszonej o ewentualny podatek oraz opłaty za czynności związane z procesem wykupu.. Wykup całkowity skutkuje rozwiązaniem Dodatkowej umowy ubezpieczenia. Przy dokonywaniu Wykupu w ciągu pierwszych 5 lat trwania Dodatkowej umowy ubezpieczenia, licząc od dnia jej zawarcia, Ubezpieczyciel pobiera opłatę w wysokości 5% kwoty wykupu w pierwszym roku, pomniejszaną corocznie o 1%. Przy ustalaniu wartości wykupu całkowitego i wykupu częściowego Ubezpieczyciel przyjmuje wartość j.u. znajdujących się na Indywidualnym koncie inwestycyjnym, obliczoną według ceny j.u obowiązującej nie później niŝ w 10-tym dniu roboczym licząc od daty doręczenia przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela wniosku o wykup całkowity lub wykup częściowy 11. Postępowanie w przypadku zgonu Współubezpieczonego W przypadku zgonu Współubezpieczonego Ubezpieczający moŝe wskazać inne Dziecko, które w dniu zgonu Współubezpieczonego nie ukończyło 18 lat, jako Współubezpieczonego, z tym Ŝe okres ubezpieczenia nie moŝe kończyć się wcześniej niŝ w pierwszą Rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym Współubezpieczony ukończy 18 lat ani później niŝ w pierwszą Rocznicę polisy przypadającą po dniu,w którym Współubezpieczony ukończy 25 lat. JeŜeli Ubezpieczający nie wskaŝe innego Współubezpieczonego wypłacana jest jemu wartość wykupu i nie więcej niŝ wynosi Suma ubezpieczenia powiększona o dodatkową sumę ubezpieczenia (kwotę udziału w zysku wyliczoną w kaŝdą Rocznicę polisy). JeŜeli w dniu zgonu Współubezpieczonego nie Ŝyje Ubezpieczający- wartość wykupu i nie więcej niŝ wynosi Suma ubezpieczenia powiększona o dodatkową sumę ubezpieczenia (kwotę udziału w zysku wyliczoną w kaŝdą Rocznicę polisy) wypłacana jest członkom rodziny Ubezpieczającego. 12. Skrócenie okresu ubezpieczenia W przypadku zawarcia związku małŝeńskiego, zostania rodzicem lub rozpoczęcia nauki w szkole wyŝszej Współubezpieczony, jeŝeli jest pełnoletni moŝe złoŝyć wniosek o skrócenie okresu ubezpieczenia. JeŜeli Ŝyje Ubezpieczający konieczna jest jego zgoda. W przypadku skrócenia okresu ubezpieczenia wypłacana jest Współubezpieczonemu kwota w wysokości rezerwy matematycznej i umowa ulega rozwiązaniu. 13. Modyfikacje umowy ubezpieczenia (dokonywane są w Rocznicę polisy): zmiana częstotliwości opłacania Składek, rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe: dodatkowe ubezpieczenie zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku, dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa Współubezpieczonego w wyniku wypadku, dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składki w przypadku całkowitego inwalidztwa Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 5

6 Ubezpieczonego, dodatkowe ubezpieczenie z funduszem posagowym, dodatkowe ubezpieczenie wystąpienia u Dziecka powaŝnego zachorowania, dodatkowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego Dziecka. 14. Korzyści dla adresatów produktu 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie. 2. Osoba zawierająca Umowę ubezpieczenia (Ubezpieczajacy) to jednocześnie osoba ubezpieczona. 3. Osobą Współubezpieczoną jest wskazane Dziecko, które jest uprawnione do wypłaty świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia. 4. MoŜliwość wskazania innego dziecka jako osoby współubezpieczonej, w przypadku zgonu Dziecka Ubezpieczonego, bez konieczności rozwiązania umowy dotychczasowej i zawarcia nowej. 5. DuŜa elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dzięki moŝliwości wyboru szerokiej gamy ryzyk dodatkowych. 6. Dodatkowo istnieje moŝliwość zawarcia Dodatkowej umowy ubezpieczenia Fundusz Posagowy. 7. Udział w zysku przysługujący Ubezpieczającemu w kaŝdą Rocznice polisy. Kwota zysku tworzy dodatkowa sumę ubezpieczenia, powiększając Świadczenie z tytułu doŝycia Dziecka do końca okresu ubezpieczenia oraz wysokość renty posagowej. 8. W kaŝdym czasie trwania umowy moŝliwe zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat dodatkowych. 9. MoŜliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez Współubezpieczonego, który osiągnął pełnoletność w przypadku zaistnienia jednej z poniŝszych okoliczności: - zawarcia związku małŝeńskiego, - pozostania rodzicem, - rozpoczęcia nauki w szkole wyŝszej, 10. Indeksacja składki w Rocznicę polisy w celu zapewnienia realnej wysokości świadczenia. 11. Brak karencji w umowach dodatkowych w odniesieniu do zdarzeń powstałych w wyniku Wypadku 12. Świadczenie lub wartość wykupu moŝe być wypłacone nie tylko jednorazowo, ale takŝe w formie renty w oparciu o warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 6

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie Karta Produktu Ubezpieczyciel: TUnŻ WARTA S.A. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Produkt: WARTA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie W Karcie Produktu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Ochrona i Zysk: J2IP35 dla umów ze składką płatną okresowo J2IJ35 dla umów ze

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe. KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 SPIS TREŚCI. I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

12) Ubezpieczający-Bank Bank Handlowy w Warszawie S.A.; 15) UposaŜony osoba wskazana przez Ubezpieczonego, jako uprawniona do otrzymania

12) Ubezpieczający-Bank Bank Handlowy w Warszawie S.A.; 15) UposaŜony osoba wskazana przez Ubezpieczonego, jako uprawniona do otrzymania - 1 - - 2 - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA śycie I DOśYCIE Inwestycyjne ubezpieczenie na Ŝycie 10) Suma ubezpieczenia kwota wskazana w Certyfikacie, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Infolinia: TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 279 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie XXI - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Panorama Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 280. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 280. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 280 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Ubezpieczenia na życie Allianz Rentier Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE, OPŁATY I INNE

FUNDUSZE, OPŁATY I INNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszy stanowiącego załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Program Inwestycyjny Prestige PZUŻ 8984/18 FUNDUSZE, OPŁATY I INNE 1. Minimalna wysokość składki jednorazowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602 INDYWIDUALNA KONTYNUACJA - EP 2602 Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia Wniosek o Zawarcie Umowy Ubezpieczenia + dowód wpłaty Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Co to jest Pakiet Rodzinny Lwa?

Co to jest Pakiet Rodzinny Lwa? Pakiet Rodzinny Lwa Co to jest Pakiet Rodzinny Lwa? To 4 Pakiety INDYWIDUALNY MAŁśEŃSKI RODZINNY A RODZINNY B występujące w 3 Wariantach (róŝne sumy ubezpieczenia) = 12 propozycji umowy dodatkowej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej.

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej. KARTA PRODUKTU W niniejszej karcie produktu, zwanej dalej Kartą produktu, zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN PLUS Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN PLUS Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN PLUS Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN PLUS Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Pracujesz Oszczędzasz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Pracujesz Oszczędzasz POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Pracujesz Oszczędzasz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W trosc PAKIET RODZINNY LWA e o pewną przyszłość

W trosc PAKIET RODZINNY LWA e o pewną przyszłość Ogólne OGÓLNE warunki WARUNKI ubezpieczenia UMOWY DODATKOWEJ na życie W trosce PAKIET o pewną RODZINNY przyszłość LWA OWU/FMR1/1/2009 OWU/REN1/1/2011 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie W trosce o pewną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA

Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: Składka płatna jednorazowo do 31.10.2012 r. Składka opłacana jest z prywatnych pieniędzy Ubezpieczonych. I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04

2,35 1,55 1,05. -1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,01 -0,03 -0,04 SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC CZERWCA. Stało się w czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych dedykowanych inwestorom detalicznym osiągnęło wartość ujemną.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Część I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, czyli kto i od czego może być ubezpieczony...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne - INTERNET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne - INTERNET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne - INTERNET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECI. Zapewnij swoim dzieciom beztroskie dzieciństwo i bezpieczną przyszłość MATERIAŁ MARKETINGOWY

MOJE DZIECI. Zapewnij swoim dzieciom beztroskie dzieciństwo i bezpieczną przyszłość MATERIAŁ MARKETINGOWY MOJE DZIECI Zapewnij swoim dzieciom beztroskie dzieciństwo i bezpieczną przyszłość MATERIAŁ MARKETINGOWY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UFK SKAŁA GIBRALTARU PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ANEKS DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Na mocy niniejszego Aneksu do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: a) Indywidualne Ubezpieczenie na śycie śyciowy PLAN b) Indywidualne Ubezpieczenie na śycie i DoŜycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo