Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12)"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mega Kapitał (IFK 12) Wiek przystąpienia Ubezpieczonego: Ochrona tymczasowa: Przedmiot ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: Okres trwania umowy: Okres opłacania składek: Tryb opłacania składek regularnych: Minimalna składka regularna: Minimalna suma składek w zadeklarowanym okresie opłacania składek Minimalna składka dodatkowa: Minimalna Suma Ubezpieczenia: Świadczenie: od 16 do 65 roku życia Bezpłatna, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Świadczenia: Uposażony otrzyma SU określone we wniosku lecz nie więcej niż zł Ubezpieczający otrzyma kwotę równą wartości dokonanych wpłat na poczet umowy ubezpieczenia Życie Ubezpieczonego dwie wersje ochrony (wersja I i wersja II): wersje ochrony różnią się: 1. zasadami ustalania wysokości świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego 2. wysokością i sposobem ustalania składki za ochronę w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia istnieje możliwość zmiany wersji ochrony z wersji I na wersję II zmiana wersji ochrony z wersji II na wersję I nie jest możliwa w przypadku braku wskazania przez Ubezpieczającego we wniosku wersji ochrony, Towarzystwo udziela ochrony w wersji II Umowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłużej niż do osiągnięcia przez Ubezpieczonego 80 roku życia min. 5 lat max. do osiągnięcia przez Ubezpieczonego 70 roku życia roczny, półroczny, kwartalny, miesięczny SILVER GOLD PLATINUM miesięczna 100 zł 150 zł 200 zł kwartalna 300 zł 450 zł 600 zł półroczna 600 zł 900 zł zł roczna zł zł zł 9 500zł 500zł, płatna w dowolnym terminie (wpłaty są ewidencjonowane na jednym koncie bankowym) 500 zł Zależy od wybranej przez Ubezpieczającego wersji ochrony: w wersji I - wypłacana jest Uposażonemu suma ubezpieczenia oraz wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego w wersji II - wypłacana jest Uposażonemu wyższa z kwot: suma ubezpieczenia lub wartość indywidualnego rachunku wg stanu z dnia śmierci Ubezpieczonego 1

2 Indeksacja składki regularnej: Operacje na polisie: Wypłata po upływie okresu składkowego: możliwa w rocznicę polisy W każdym czasie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia: zamiana Funduszy zmiana polecenia rozdzielenia składki (dyspozycja zmiany obowiązuje zarówno dla składki regularnej jak i wpłat dodatkowych) zmiana Uposażonego Po upływie 24 miesięcy polisowych: podwyższenie składki regularnej Po upływie dwóch lat polisowych: zawieszenie opłacania składek całkowity wykup podwyższenie/obniżenie SU zmiana częstotliwości opłacania składki regularnej częściowy wykup ubezpieczenia, do kwoty wzrostu wartości indywidualnego rachunku (min zł, jeżeli na koncie pozostanie min zł) jeżeli wniosek o częściowy wykup został złożony wcześniej, Towarzystwo dokona go zgodnie z zapisami OWU 24 Po trzech pierwszych latach polisowych: obniżenie składki regularnej Po upływie 11 lat polisowych: przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskladkowe wybór formy wypłaty wykupu: jednorazowa wypłata pełnej kwoty, lub wypłata w formie miesięcznych rat wg jednego z trzech wariantów: 1. na okres pięcioletni 2. na okres dziesięcioletni 3. na okres piętnastoletni Wypłata wykupu w formie rat: Towarzystwo: 1. nie udziela ochrony w zakresie ryzyka zgonu Ubezpieczonego 2. nie dokonuje zamiany Funduszy 3. nie dokonuje wykupu częściowego Ubezpieczający jest uprawniony: 1. do złożenia wniosku o całkowity wykup ubezpieczenia 2. do dokonywania wpłat składek dodatkowych Umowy dodatkowe: 1. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (INW 12) wiek przystąpienia lat; umowa zawierana jednocześnie z umową podstawową lub w każdym innym czasie trwania umowy na czas opłacania składek regularnych, ale nie dłużej niż do 65 roku życia Ubezpieczonego Świadczenie: w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną, Towarzystwo wypłaca Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia, świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego 2. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego (INK 12) wiek przystąpienia lat; umowa zawierana wraz z umową podstawową lub w każdym innym czasie trwania umowy podstawowej na czas opłacania składek regularnych, ale nie dłużej niż do 65 roku życia Ubezpieczonego 2

3 Świadczenie: w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną, Towarzystwo wypłaca Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej do otrzymania świadczenia świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego 3. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego (IPZ 12) wiek przystąpienia lat; umowa zawierana wyłącznie jednocześnie z umową podstawową na okres 1 roku i odnawiana na okres kolejnego roku, o ile jedna ze stron nie zrezygnuje z jej odnowienia, ale nie dłużej niż do 60 roku życia Ubezpieczonego Świadczenie: z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego TU wypłaca Ubezpieczonemu lub, w przypadku jego śmierci, osobie uprawnionej w przypadku pierwszego zachorowania 50% SU aktualnej na dzień zdarzenia w przypadku każdego kolejnego zachorowania 25% SU aktualnej na dzień zdarzenia Towarzystwo wypłaca świadczenie z tytułu poważnego zachorowania wyłącznie jeden raz za poważne zachorowanie tego samego rodzaju Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć 100% SU 4. Dodatkowe Ubezpieczenie Przejęcia Opłacania Składek Regularnych na Wypadek Powstania Niezdolności do Pracy w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby (IOS 12) wiek przystąpienia lat; wyłącznie z Ubezpieczającym będącym tą samą osobą co Ubezpieczony; umowa zawierana jest wyłącznie jednocześnie z umową podstawową na okres 1 roku i odnawiana na okres kolejnego roku, o ile jedna ze stron nie zrezygnuje z jej odnowienia, ale nie dłużej niż do 60 roku życia Ubezpieczonego Świadczenie: odpowiedzialność Towarzystwa polega na przejęciu obowiązku opłacania składki regularnej aktualnej na dzień zajścia zdarzenia przez okres niezdolności do pracy Ubezpieczonego, licząc od 7 miesiąca po zajściu zdarzenia, ale nie dłużej niż do końca okresu opłacania składek regularnych 1. w dniu rozpoczęcia realizacji świadczenia wygasają inne umowy ubezpieczenia dodatkowego wysokość SU i składki regularnej nie zmieniają się w okresie przejęcia opłacania składek przez Towarzystwo 5. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (ITU 12) wiek przystąpienia lat; umowa zawierana jest wyłącznie jednocześnie z umową podstawową na okres 1 roku i odnawiana na okres kolejnego roku, o ile jedna ze stron nie zrezygnuje z jej odnowienia, ale nie dłużej niż do 65 roku życia Ubezpieczonego lub gdy % orzeczonego trwałego uszczerbku z tytułu jednego zdarzenia osiągnie 100% bądź, gdy łącznie % trwałego tytułu tego zdarzenia oraz procenty wcześniej orzeczonych trwałych uszczerbków osiągną w sumie 100% Świadczenie: wypłacane w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1. nieszczęśliwy wypadek będący przyczyną trwałego 3

4 uszczerbku na zdrowiu nastąpił w czasie udzielania ochrony ubezpieczenia dodatkowego ITU 12, oraz 2. do trwałego uszczerbku doszło przed upływem 6 miesięcy od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (wypadek ten stanowił jedyną przyczynę powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu) 3. 1% aktualnej na dzień zajścia zdarzenia SU za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, o ile ustalony procent trwałego uszczerbku w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku nie będzie niższy niż 7% 4. świadczenie za 1% uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 2 000zł 5. łączny % trwałego uszczerbku stanowiący podstawę do wypłaty świadczenia nie może przekroczyć w czasie obowiązywania umowy 100%. Jeśli przekroczy ten %, odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do wypłaty świadczenia za 100% uszczerbku na zdrowiu 6. Dodatkowe Ubezpieczenie Świadczeń Assistance dla Ubezpieczonego (IAS 12) umowa zawierana wraz z umową podstawową lub w każdym innym czasie trwania umowy podstawowej; zawierana jest na okres 1 roku i odnawiana na okres kolejnego roku; Kontakt: Infolinia HDI Gerling Życie TU SA HDI HDI ( ) Infolinia MONDIAL ASSISTANCE (48 22) Świadczenie udzielenie pomocy Ubezpieczającemu w razie wystąpienia zdarzenia wizyta lekarza i pielęgniarki w związku z wypadkiem dostarczenie leków transport medyczny do/z/miedzy placówkami medycznymi osobisty asystent wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego transport sprzętu rehabilitacyjnego organizacja sprzętu rehabilitacyjnego pomoc domowa i pielęgniarska po hospitalizacji opieka nad dziećmi Ubezpieczonego i osobami niesamodzielnymi transport dzieci Ubezpieczonego i osób niesamodzielnych dostosowanie miejsca pracy konsylium lekarskie pomoc psychologa Świadczenie zdrowotne usługi informacyjne: Informowanie o: placówkach medycznych w razie choroby lub wypadku działaniu leków placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny informacje medyczne informacje o dietach, zdrowym żywieniu dostęp do infolinii medycznej Świadczenie udzielenie pomocy w przypadku utraty pracy przez Ubezpieczonego: pakiet informacyjny infolinia telefoniczna aktywne poszukiwanie pracy 4

5 pomoc psychologa po utracie pracy Świadczenie infolinia Baby assistance : informowanie o: objawach ciąży badaniach prenatalnych wskazówkach w zakresie przygotowania się do porodu szkołach rodzenia pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie karmieniu noworodka obowiązkowych szczepieniach dzieci pielęgnacji noworodka usługi świadczone są do łącznego limitu zł Wariant I, zł Wariant II, zł Wariant III limity kosztów mogą być wykorzystane wielokrotnie pod warunkiem, że odnoszą się do różnych zdarzeń 7. Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu (IPS 12) wiek przystąpienia lat; umowa zawierana jest wyłącznie jednocześnie z umową podstawową na okres 1 roku i odnawiana na okres kolejnego roku, o ile jedna ze stron nie zrezygnuje z jej odnowienia, ale nie dłużej niż do 60 roku życia Ubezpieczonego Korzyści: Świadczenie: świadczenie wypłacane w czterech wariatach: I. 50 zł II. 100 zł III. 200 zł IV. 400 zł za każdy pełny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt ten trwał nieprzerwanie przez co najmniej 5 pełnych dni wybrany wariant wysokości świadczenia nie może ulec zmianie jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany był następstwem nieszczęśliwego wypadku, świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu Łączy w sobie walory oszczędnościowe i ochronne: pozwala na długookresowe gromadzenie i pomnażanie środków umożliwia monitorowanie wyników inwestycyjnych umożliwia dostęp do największej bazy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych pozwala na nieograniczone dokonywanie wpłat dodatkowych w każdym momencie trwania umowy umożliwia dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia: 1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego 2. poważnego zachorowania 3. niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby 4. trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 5. dodatkowych potrzeb na usługi paramedyczne i informacyjne związanych z nieszczęśliwym wypadkiem 6. pobytu w szpitalu Wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: Ubezpieczający ma możliwość wyboru ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych spośród oferty 11 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 5

6 TABELA OPŁAT I MINIMALNYCH WARTOŚCI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Mega Kapitał (IFK 12) MINIMALNE SKŁADKI SILVER GOLD PLATINUM MIESIĘCZNA 100 PLN 150 PLN 200 PLN KWARTALNA 300 PLN 450 PLN 600 PLN PÓŁROCZNA 600 PLN 900 PLN PLN ROCZNA PLN PLN PLN DODATKOWA 500 PLN 500 PLN 500 PLN ALOKACJA SKŁADKI I OPŁATY Alokacja składki (procent składki, za który przydzielane 100% są jednostki) TYTUŁ POTRĄCENIA WYSOKOŚĆ POTRĄCENIA 1 Opłata za prowadzenie indywidualnego rachunku pobierana od każdej 4% wpłaconej składki regularnej i dodatkowej 2 Opłata alokacyjna 2,5% Opłata za prowadzenie Od 1 do 3 roku polisy umowy ubezpieczenia Silver Gold Platinum Miesięcznie 2.5% 2.4% 2.3% Od 2. roku polisy Opłata polisowa Silver Gold Platinum Miesięcznie 13.9 PLN 10.9 PLN 8.9 PLN Od 1. roku polisowego Portfele modelowe (HG12, Portfele modelowe (HG22, Opłata administracyjna Pozostałe Fundusze HG33, HG41) HG32, HG51) Miesięcznie 0.025% 0.000% 0.125% Opłata za zmianę funduszy 6 zmian Funduszy w roku polisowym bezpłatnie, każda kolejna 20 PLN Opłata za zmianę 6 zmian polecenia rozdzielenia składki w roku polisowym bezpłatnie, każda kolejna polecenia rozdzielenia 20 PLN składki Opłata za przesłanie na wniosek Ubezpieczającego dodatkowej listownej 10 PLN informacji dotyczącej polisy Opłata z tytułu częściowego/całkowitego wykupu ubezpieczenia Opłata z tytułu obniżenia składki regularnej Miesięcznie Lata polisowe 1 i i dalsze 100% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 20% 10% 0,5% 6,9% 6

7 MINIMALNE WARTOŚCI INNYCH PARAMETRÓW UBEZPIECZENIA Minimalna wartość indywidualnego rachunku po dokonaniu częściowego wykupu Minimalna wartość indywidualnego rachunku umożliwiająca zawieszenie opłacania składek Minimalna kwota częściowego wykupu Kwota stanowiąca iloczyn stawki opłaty z tytułu wykupu, określonej w wierszu nr 9 powyższej tabeli, uzależnionej od roku polisowego, w którym Towarzystwo dokonało wykupu oraz wysokości składek regularnych niewycofanych po dniu dokonania w/w wykupu, nie mniej niż zł PLN PLN Minimalna suma ubezpieczenia Minimalna suma składek w zadeklarowanym okresie opłacania składek 500 PLN PLN 7

8 Roczne współczynniki prawdopodobieństwa zgonu Wiek MęŜczyzna Kobieta 16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06823 Roczne współczynniki ryzyka dla Dodatkowego Ubezpieczenia Na Wypadek PowaŜnego Zachorowania Ubezpieczonego Wiek MęŜczyzna Kobieta 16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02131 Roczne współczynniki ryzyka dla Dodatkowego Ubezpieczenia Przejęcia Opłacania Składek Regularnych Na Wypadek Powstania Niezdolności Do Pracy W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Lub Choroby Wiek MęŜczyzna Kobieta 16 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 42 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47440 Roczne współczynniki ryzyka dla Dodatkowego Ubezpieczenia Na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu Wiek MęŜczyzna Kobieta 16 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Roczny współczynnik ryzyka dla Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Roczny współczynnik ryzyka dla dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 0,0014 Roczny współczynnik ryzyka dla Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Ubezpieczonego w Następstwie Wypadku Komunikacyjnego MIESIĘCZNE SKŁADKI ZA OCHRONĘ Z TYTUŁU DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ASSISTANCE DLA UBEZPIECZONEGO 0,0033 0,0007 Wariant I Wariant II Wariant III 1,80 PLN 3,20 PLN 4,00 PLN 9

10 Wzory Sposób ustalania maksymalnej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu Mega Kapitał I. Wzór na maksymalną SU bez umowy Assistance i/lub pobyt Ubezpieczonego w szpitalu suma składek należnych w zadeklarowanym okresie opłacania składek x mnożnik dla umowy podstawowej Max SU = (1 + suma wskaźników zmniejszających dla umów dodatkowych) suma składek należnych w zadeklarowanym okresie opłacania składek liczymy mnożąc składkę x częstotliwość x okres na jaki zostaje zawarta umowa ubezpieczenia mnożnik dla umowy podstawowej - ustalany jest na podstawie wieku, płci Ubezpieczonego i długości zadeklarowanego okresu opłacania składek dla umowy podstawowej oraz zakresu ubezpieczenia (umowa z przejęciem opłacania składek bądź bez przejęcia opłacania składek). Mnożnik ten jest odczytywany z odpowiedniej tabeli mnożników dla umowy podstawowej suma wskaźników zmniejszających dla umów dodatkowych wskaźniki odczytywane w zależności od wyboru zakresu umów dodatkowych dla odpowiedniego wieku i płci Ubezpieczonego oraz długości zadeklarowanego okresu opłacania składek dla umowy podstawowej dla ryzyk innych niż Assistance oraz ubezpieczenia pobytu w szpitalu II. Wzór na maksymalną SU z umową Assistance suma składek należnych w zadeklarowanym okresie opłacania składek x mnożnik umowy podstawowej Max SU = x 0,96 (1 + suma wskaźników zmniejszających dla umów dodatkowych) suma składek należnych w zadeklarowanym okresie opłacania składek liczymy mnożąc składkę x częstotliwość x okres na jaki zostaje zawarta umowa ubezpieczenia mnożnik dla umowy podstawowej ustalany jest na podstawie wieku, płci Ubezpieczonego i długości zadeklarowanego okresu opłacania składek dla umowy podstawowej oraz zakresu ubezpieczenia (umowa z przejęciem opłacania składek bądź bez przejęcia opłacania składek). Mnożnik ten jest odczytywany z odpowiedniej tabeli mnożników dla umowy podstawowej suma wskaźników zmniejszających dla umów dodatkowych suma wskaźników z wybranych przez Ubezpieczającego umów dodatkowych wskaźnik 0,96 wynika z obliczeń aktuarialnych 10

11 III. Wzór na maksymalną SU przy wyborze opcji pobytu Ubezpieczonego w szpitalu Max SU suma składek należnych w zadeklarowanym okresie opłacania składek x mnożnik umowy podstawowej = 1 wskaźnik dla hospitalizacji x 10 x stawka dzienna dla ryzyka hospitalizacji [ ( )] (1 + suma wskaźników zmniejszających dla umów dodatkowych) x max 0; składka uroczniona W przypadku, gdy : wskaźnik dla hospitalizacji x 10 x stawka dzienna dla ryzyka hospitalizacji składka uroczniona > = 1 powinien pojawić się komunikat o braku możliwości wyboru opcji hospitalizacji z wybraną stawką dzienną przy zadeklarowanej składce dla umowy podstawowej IV. Wzór na maksymalną SU - przy wyborze opcji pobytu w szpitalu i dodatkowo opcji Assistance Max SU = Suma ubezpieczenia ustalona przy wyborze opcji pobytu ubezpieczonego w szpitalu x 0,96 Suma ubezpieczenia ustalona wg powyższych zasad nie może być niższa niż wynika to z tabeli opłat i minimalnych wartości. 11

12 MNOŻNIKI Tabela 1. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla kobiety dla umowy podstawowej bez wybranej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IFK 12) cz ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,57 5, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,62 5,12 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,67 5,16 4,70 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,72 5,20 4,73 4,31 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,78 5,24 4,77 4,34 3,96 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,83 5,29 4,81 4,38 3,98 3,63 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,35 4,86 4,41 4,02 3,65 3,32 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,98 5,41 4,91 4,46 4,05 3,68 3,34 3,03 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,48 4,97 4,51 4,09 3,72 3,37 3,06 2,77 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,56 5,03 4,56 4,14 3,75 3,40 3,08 2,79 2,52 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,66 5,11 4,62 4,19 3,80 3,44 3,11 2,81 2,54 2,30 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,77 5,20 4,70 4,25 3,85 3,48 3,15 2,84 2,56 2,31 2,09 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,31 4,79 4,32 3,90 3,53 3,18 2,87 2,59 2,34 2,11 1,90 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,43 4,89 4,40 3,97 3,58 3,23 2,91 2,62 2,36 2,13 1,92 1,73 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,58 5,01 4,50 4,05 3,65 3,28 2,95 2,65 2,39 2,15 1,94 1,74 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,76 5,15 4,61 4,14 3,72 3,34 3,00 2,69 2,42 2,18 1,96 1,76 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,96 5,31 4,75 4,25 3,81 3,41 3,05 2,74 2,46 2,20 1,98 1,78 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,51 4,90 4,37 3,90 3,49 3,12 2,79 2,50 2,24 2,01 1,80 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,74 5,08 4,52 4,02 3,58 3,19 2,85 2,54 2,27 2,04 1,83 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,30 4,68 4,15 3,68 3,27 2,91 2,59 2,32 2,07 1,85 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,55 4,88 4,31 3,81 3,37 2,99 2,65 2,36 2,11 1,88 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,85 5,11 4,49 3,95 3,48 3,07 2,72 2,42 2,15 1,92 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,39 4,70 4,11 3,61 3,17 2,80 2,48 2,20 1,96 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,74 4,96 4,31 3,76 3,29 2,89 2,55 2,25 2,00 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,27 4,54 3,93 3,42 2,99 2,63 2,32 2,05 1, ,00 6,00 6,00 6,00 5,66 4,82 4,14 3,58 3,11 2,72 2,39 2,10 1, ,00 6,00 6,00 6,00 5,17 4,40 3,77 3,26 2,83 2,47 2,17 1, ,00 6,00 6,00 5,61 4,71 4,00 3,42 2,96 2,57 2,24 1, ,00 6,00 6,00 5,10 4,28 3,63 3,10 2,68 2,33 2, ,00 6,00 5,60 4,62 3,87 3,28 2,81 2,43 2, ,00 6,00 5,07 4,18 3,50 2,97 2,54 2, ,00 5,65 4,57 3,77 3,16 2,68 2, ,00 5,09 4,12 3,40 2,86 2, ,82 4,59 3,72 3,07 2, ,25 4,14 3,35 2, ,73 3,74 3, ,28 3,37 12

13 Tabela 1. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla kobiety dla umowy podstawowej bez wybranej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IFK 12) cz ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99 5,49 5,04 4,63 4,25 3,91 3,59 3,30 3,02 2,77 2,53 2,30 2,10 1,91 1,74 1,58 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,54 5,08 4,66 4,28 3,93 3,61 3,31 3,04 2,78 2,54 2,31 2,11 1,92 1,75 1,59 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,58 5,12 4,69 4,31 3,96 3,63 3,33 3,05 2,79 2,55 2,32 2,11 1,92 1,75 1,59 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,63 5,16 4,73 4,34 3,98 3,65 3,35 3,07 2,80 2,56 2,33 2,12 1,93 1,76 1,60 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,69 5,20 4,77 4,37 4,01 3,68 3,37 3,08 2,82 2,57 2,34 2,13 1,94 1,76 1,60 1, ,00 6,00 6,00 6,00 5,74 5,25 4,80 4,40 4,03 3,70 3,39 3,10 2,83 2,58 2,35 2,14 1,94 1,77 1,61 1, ,00 6,00 6,00 5,79 5,29 4,84 4,43 4,06 3,72 3,41 3,11 2,84 2,59 2,36 2,14 1,95 1,77 1,61 1, ,00 6,00 5,84 5,33 4,88 4,46 4,09 3,74 3,42 3,13 2,86 2,60 2,37 2,15 1,96 1,78 1,61 1, ,00 5,90 5,38 4,92 4,50 4,11 3,76 3,44 3,15 2,87 2,61 2,38 2,16 1,96 1,78 1,62 1, ,95 5,43 4,95 4,53 4,14 3,79 3,46 3,16 2,88 2,62 2,39 2,17 1,97 1,79 1,62 1, ,47 4,99 4,56 4,17 3,81 3,48 3,18 2,90 2,63 2,39 2,17 1,97 1,79 1,63 1, ,03 4,59 4,20 3,83 3,50 3,19 2,91 2,65 2,40 2,18 1,98 1,80 1,63 1, ,63 4,22 3,86 3,52 3,21 2,92 2,66 2,41 2,19 1,99 1,80 1,64 1, ,25 3,88 3,54 3,23 2,94 2,67 2,42 2,20 1,99 1,81 1,64 1, ,91 3,56 3,24 2,95 2,68 2,43 2,21 2,00 1,81 1,64 1, ,58 3,26 2,96 2,69 2,44 2,21 2,01 1,82 1,65 1, ,28 2,98 2,70 2,45 2,22 2,01 1,83 1,65 1, ,00 2,72 2,46 2,23 2,02 1,83 1,66 1, ,73 2,48 2,24 2,03 1,84 1,66 1, ,49 2,25 2,04 1,85 1,67 1, ,27 2,05 1,85 1,68 1, ,06 1,86 1,69 1, ,87 1,69 1, ,70 1, ,

14 Tabela 2. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla męŝczyzny dla umowy podstawowej bez wybranej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IFK 12) cz ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,93 5,40 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,47 4,98 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,54 5,04 4,59 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,64 5,12 4,66 4,24 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,74 5,21 4,73 4,30 3,91 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,86 5,31 4,81 4,37 3,97 3,61 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99 5,41 4,90 4,44 4,03 3,66 3,32 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,53 4,99 4,52 4,09 3,71 3,37 3,05 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,65 5,09 4,60 4,16 3,76 3,41 3,09 2,80 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,77 5,19 4,68 4,23 3,82 3,46 3,13 2,83 2,57 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,91 5,30 4,77 4,30 3,88 3,50 3,17 2,87 2,60 2,36 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,41 4,86 4,37 3,94 3,55 3,21 2,90 2,62 2,38 2,16 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,54 4,96 4,45 4,00 3,61 3,25 2,94 2,65 2,40 2,18 1,98 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,68 5,07 4,54 4,08 3,67 3,30 2,98 2,69 2,43 2,20 2,00 1,82 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,84 5,20 4,64 4,16 3,73 3,35 3,02 2,72 2,46 2,23 2,02 1,84 1,67 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,34 4,76 4,25 3,80 3,41 3,07 2,76 2,49 2,25 2,04 1,86 1,69 1,54 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 4,88 4,35 3,88 3,48 3,12 2,80 2,53 2,28 2,07 1,87 1,70 1,55 1,42 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,68 5,03 4,46 3,98 3,55 3,18 2,85 2,56 2,31 2,09 1,90 1,72 1,57 1,43 1,30 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,20 4,60 4,08 3,63 3,24 2,90 2,61 2,35 2,12 1,92 1,74 1,58 1,44 1,31 1,20 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,39 4,75 4,20 3,73 3,32 2,96 2,66 2,39 2,15 1,95 1,76 1,60 1,46 1,33 1,21 1,11 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,62 4,93 4,34 3,84 3,40 3,03 2,71 2,43 2,19 1,97 1,79 1,62 1,47 1,34 1,22 1,12 1,02 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,14 4,50 3,96 3,51 3,11 2,77 2,48 2,23 2,01 1,81 1,64 1,49 1,36 1,24 1,13 1,03 0,94 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,40 4,70 4,12 3,62 3,20 2,85 2,54 2,28 2,05 1,85 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,04 0,95 0,87 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,71 4,94 4,30 3,76 3,31 2,93 2,61 2,33 2,09 1,88 1,70 1,54 1,39 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,23 4,52 3,93 3,44 3,03 2,69 2,39 2,14 1,92 1,73 1,56 1,42 1,29 1,17 1,07 0,97 0,89 0,81 0,75 0, ,00 6,00 6,00 6,00 5,59 4,79 4,13 3,60 3,15 2,78 2,47 2,20 1,97 1,77 1,60 1,44 1,31 1,19 1,08 0,98 0,90 0,82 0,75 0,69 0, ,00 6,00 6,00 6,00 5,12 4,38 3,78 3,29 2,89 2,55 2,27 2,02 1,81 1,63 1,47 1,33 1,21 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0, ,00 6,00 6,00 5,55 4,69 4,01 3,47 3,02 2,66 2,35 2,09 1,86 1,67 1,50 1,36 1,23 1,11 1,01 0,92 0,84 0,77 0,70 0, ,00 6,00 6,00 5,08 4,29 3,67 3,18 2,78 2,44 2,16 1,92 1,72 1,54 1,39 1,25 1,13 1,03 0,94 0,85 0,78 0,71 0, ,00 6,00 5,58 4,65 3,93 3,37 2,92 2,55 2,25 1,99 1,77 1,59 1,42 1,28 1,16 1,05 0,95 0,87 0,79 0,72 0, ,00 6,00 5,10 4,26 3,61 3,10 2,69 2,35 2,07 1,84 1,64 1,46 1,32 1,19 1,07 0,97 0,88 0,80 0,73 0, ,00 5,72 4,67 3,90 3,31 2,85 2,47 2,17 1,91 1,69 1,51 1,35 1,22 1,10 0,99 0,90 0,82 0,74 0, ,00 5,24 4,29 3,59 3,05 2,62 2,28 2,00 1,76 1,57 1,40 1,25 1,12 1,01 0,92 0,83 0,76 0, ,00 4,80 3,94 3,30 2,81 2,42 2,10 1,85 1,63 1,45 1,29 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0, ,53 4,42 3,63 3,04 2,59 2,23 1,94 1,71 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0, ,10 4,07 3,35 2,81 2,39 2,07 1,80 1,58 1,40 1,24 1,11 0,99 0,90 0,81 0, ,71 3,77 3,10 2,60 2,22 1,91 1,67 1,46 1,29 1,15 1,03 0,92 0,83 0, ,36 3,49 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,36 1,20 1,07 0,95 0,86 0, ,04 3,23 2,66 2,23 1,90 1,64 1,43 1,26 1,11 0,99 0,89 0, ,74 3,00 2,47 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,03 0,92 0, ,47 2,78 2,29 1,92 1,64 1,42 1,24 1,09 0,96 0, ,22 2,58 2,12 1,78 1,52 1,32 1,15 1,01 0, ,99 2,39 1,97 1,66 1,41 1,22 1,07 0, ,77 2,22 1,83 1,54 1,31 1,14 0, ,57 2,06 1,70 1,43 1,22 1, ,39 1,92 1,58 1,33 1, ,22 1,78 1,47 1, ,07 1,66 1, ,92 1,54 14

15 Tabela 2. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla męŝczyzny dla umowy podstawowej bez wybranej umowy dodatkowej przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IFK 12) cz ,50 4,11 3,75 3,43 3,13 2,86 2,61 2,39 2,18 2,00 1,83 1,68 1,54 1,41 1,30 1,19 1,10 1,01 0,93 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0, ,14 3,78 3,45 3,15 2,88 2,63 2,40 2,19 2,01 1,84 1,68 1,54 1,42 1,30 1,20 1,10 1,02 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,63 0, ,82 3,48 3,18 2,90 2,64 2,41 2,20 2,02 1,84 1,69 1,55 1,42 1,31 1,20 1,11 1,02 0,94 0,86 0,80 0,74 0,68 0,63 0, ,52 3,21 2,92 2,67 2,43 2,22 2,03 1,85 1,70 1,56 1,43 1,31 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0, ,24 2,95 2,69 2,45 2,24 2,04 1,87 1,71 1,57 1,44 1,32 1,21 1,11 1,02 0,94 0,87 0,80 0,74 0,68 0,63 0, ,98 2,72 2,47 2,25 2,06 1,88 1,72 1,57 1,44 1,32 1,22 1,12 1,03 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,63 0, ,74 2,50 2,27 2,07 1,89 1,73 1,58 1,45 1,33 1,22 1,12 1,03 0,95 0,88 0,81 0,74 0,69 0,63 0, ,52 2,29 2,09 1,91 1,74 1,59 1,46 1,34 1,23 1,13 1,04 0,95 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0, ,31 2,11 1,92 1,75 1,60 1,47 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96 0,88 0,81 0,75 0,69 0,64 0, ,12 1,94 1,77 1,61 1,48 1,35 1,24 1,14 1,05 0,96 0,89 0,82 0,75 0,69 0,64 0, ,95 1,78 1,62 1,49 1,36 1,25 1,14 1,05 0,97 0,89 0,82 0,75 0,70 0,64 0, ,79 1,64 1,49 1,37 1,25 1,15 1,05 0,97 0,89 0,82 0,76 0,70 0,64 0, ,65 1,50 1,38 1,26 1,15 1,06 0,97 0,90 0,82 0,76 0,70 0,64 0, ,52 1,38 1,27 1,16 1,07 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70 0,65 0, ,39 1,28 1,17 1,07 0,98 0,90 0,83 0,76 0,70 0,65 0, ,28 1,18 1,08 0,99 0,91 0,83 0,77 0,71 0,65 0, ,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,71 0,65 0, ,09 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,66 0, ,01 0,92 0,85 0,78 0,72 0,66 0, ,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0, ,86 0,79 0,72 0,67 0, ,79 0,73 0,67 0, ,73 0,67 0, ,68 0, ,

16 Tabela 3. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla kobiety dla umowy podstawowej z wybraną umową dodatkową przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IOS 12) cz.1 Wiek ubezpieczonego / ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,50 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,58 4,95 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,66 5,02 4,45 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,74 5,09 4,51 3,97 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,83 5,16 4,57 4,02 3,53 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,91 5,23 4,63 4,07 3,58 3,13 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,31 4,69 4,13 3,62 3,16 2,75 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,39 4,76 4,18 3,67 3,20 2,78 2,53 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,48 4,83 4,25 3,72 3,25 2,82 2,56 2,33 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,59 4,92 4,32 3,78 3,29 2,86 2,60 2,36 2,14 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,70 5,01 4,39 3,84 3,35 2,90 2,63 2,39 2,17 1,96 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,83 5,12 4,48 3,91 3,41 2,95 2,68 2,43 2,20 1,99 1,80 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99 5,24 4,58 4,00 3,47 3,01 2,72 2,47 2,23 2,02 1,82 1,65 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,39 4,70 4,09 3,55 3,07 2,78 2,51 2,27 2,05 1,85 1,67 1,51 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,55 4,83 4,20 3,64 3,14 2,84 2,56 2,31 2,09 1,88 1,70 1,53 1,38 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 4,99 4,32 3,74 3,22 2,90 2,62 2,36 2,13 1,92 1,73 1,55 1,40 1,26 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,98 5,17 4,47 3,86 3,31 2,98 2,68 2,42 2,17 1,95 1,76 1,58 1,43 1,28 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,39 4,64 3,99 3,42 3,07 2,76 2,48 2,22 2,00 1,79 1,61 1,45 1,31 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,65 4,84 4,15 3,55 3,18 2,84 2,55 2,28 2,05 1,84 1,65 1,48 1,33 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,95 5,08 4,34 3,69 3,30 2,94 2,63 2,35 2,10 1,88 1,69 1,51 1,36 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,37 4,56 3,86 3,43 3,06 2,72 2,43 2,16 1,93 1,73 1,55 1,39 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,70 4,82 4,06 3,59 3,19 2,83 2,51 2,23 1,99 1,78 1,59 1,42 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,13 4,30 3,78 3,34 2,95 2,61 2,32 2,06 1,83 1,63 1,46 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,51 4,58 4,01 3,51 3,09 2,72 2,41 2,13 1,89 1,68 1,50 1, ,00 6,00 6,00 6,00 5,98 4,93 4,28 3,73 3,26 2,86 2,51 2,22 1,96 1,74 1,55 1, ,00 6,00 6,00 6,00 5,37 4,61 3,98 3,46 3,02 2,64 2,32 2,05 1,81 1,61 1, ,00 6,00 6,00 5,92 5,02 4,29 3,70 3,20 2,79 2,44 2,14 1,89 1,67 1, ,00 6,00 6,00 5,54 4,68 3,99 3,43 2,97 2,58 2,25 1,98 1,74 1, ,00 6,00 6,00 5,18 4,36 3,71 3,18 2,75 2,39 2,09 1,83 1,61 16

17 Tabela 3. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla kobiety dla umowy podstawowej z wybraną umową dodatkową przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IOS 12) cz.2 Wiek ubezpieczonego / ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,97 5,37 4,83 4,32 3,86 3,43 3,04 2,67 2,33 2,14 1,96 1,79 1,64 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,44 4,89 4,38 3,90 3,47 3,07 2,70 2,35 2,16 1,98 1,81 1,65 1,51 1,37 1,25 1,14 1,03 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,51 4,95 4,43 3,95 3,50 3,10 2,72 2,37 2,18 1,99 1,82 1,66 1,52 1,38 1,26 1,14 1,04 0, ,00 6,00 6,00 6,00 5,59 5,01 4,48 3,99 3,54 3,13 2,75 2,40 2,20 2,01 1,84 1,68 1,53 1,39 1,27 1,15 1,05 0, ,00 6,00 6,00 5,66 5,07 4,53 4,04 3,58 3,16 2,78 2,42 2,22 2,03 1,85 1,69 1,54 1,40 1,27 1,16 1,05 0, ,00 6,00 5,74 5,14 4,59 4,08 3,62 3,19 2,80 2,44 2,24 2,05 1,87 1,70 1,55 1,41 1,28 1,17 1,06 0, ,00 5,82 5,21 4,64 4,13 3,66 3,23 2,83 2,47 2,26 2,06 1,88 1,72 1,56 1,42 1,29 1,17 1,07 0, ,91 5,28 4,70 4,18 3,70 3,26 2,86 2,49 2,28 2,08 1,90 1,73 1,58 1,43 1,30 1,18 1,07 0, ,35 4,76 4,23 3,74 3,30 2,89 2,52 2,30 2,10 1,92 1,75 1,59 1,44 1,31 1,19 1,08 0, ,82 4,28 3,79 3,33 2,92 2,54 2,32 2,12 1,93 1,76 1,60 1,45 1,32 1,20 1,09 0, ,34 3,83 3,37 2,95 2,57 2,35 2,14 1,95 1,78 1,61 1,47 1,33 1,21 1,10 0, ,88 3,41 2,99 2,60 2,37 2,16 1,97 1,79 1,63 1,48 1,34 1,22 1,10 1, ,45 3,02 2,63 2,40 2,19 1,99 1,81 1,64 1,49 1,35 1,23 1,11 1, ,05 2,66 2,42 2,21 2,01 1,82 1,66 1,50 1,36 1,24 1,12 1, ,68 2,45 2,23 2,03 1,84 1,67 1,52 1,37 1,25 1,13 1, ,47 2,25 2,05 1,86 1,69 1,53 1,39 1,26 1,14 1, ,28 2,07 1,88 1,70 1,54 1,40 1,27 1,15 1, ,09 1,90 1,72 1,56 1,41 1,28 1,16 1, ,92 1,74 1,57 1,42 1,29 1,17 1, ,75 1,59 1,44 1,30 1,18 1, ,61 1,45 1,31 1,19 1, ,47 1,33 1,20 1, ,34 1,21 1, ,23 1, ,

18 Tabela 4. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla męŝczyzny dla umowy podstawowej z wybraną umową dodatkową przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IOS 12) cz ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,95 5,38 4,88 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,47 4,95 4,48 4, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,57 5,03 4,54 4,11 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,68 5,13 4,63 4,18 3,77 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,82 5,24 4,72 4,25 3,84 3,46 3, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,97 5,36 4,82 4,34 3,91 3,52 3,17 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,49 4,93 4,43 3,98 3,58 3,22 2,90 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,64 5,05 4,53 4,06 3,65 3,28 2,94 2,64 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,79 5,17 4,63 4,15 3,72 3,34 2,99 2,68 2,40 2, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,95 5,30 4,74 4,24 3,79 3,40 3,04 2,72 2,43 2,17 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,44 4,85 4,33 3,87 3,46 3,09 2,76 2,47 2,20 1,96 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,59 4,97 4,43 3,95 3,52 3,15 2,81 2,50 2,23 1,99 1,76 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,76 5,10 4,53 4,04 3,60 3,21 2,86 2,55 2,27 2,01 1,79 1,58 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,94 5,25 4,65 4,13 3,68 3,27 2,91 2,59 2,30 2,04 1,81 1,60 1,41 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,42 4,79 4,24 3,76 3,34 2,97 2,64 2,34 2,08 1,84 1,63 1,43 1,26 1, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,60 4,93 4,36 3,86 3,42 3,03 2,69 2,38 2,11 1,87 1,65 1,45 1,28 1,12 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,81 5,10 4,49 3,96 3,50 3,10 2,74 2,43 2,15 1,90 1,68 1,48 1,29 1,13 0,98 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,29 4,64 4,08 3,60 3,18 2,81 2,48 2,19 1,93 1,71 1,50 1,31 1,15 1,00 0,91 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,51 4,81 4,22 3,71 3,27 2,88 2,54 2,24 1,97 1,74 1,52 1,33 1,16 1,01 0,92 0,84 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,77 5,02 4,38 3,83 3,36 2,96 2,60 2,29 2,01 1,77 1,55 1,36 1,18 1,03 0,94 0,85 0,78 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,25 4,56 3,98 3,48 3,05 2,67 2,35 2,06 1,81 1,58 1,38 1,20 1,04 0,95 0,87 0,79 0,72 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,54 4,78 4,15 3,61 3,15 2,76 2,41 2,11 1,85 1,62 1,41 1,23 1,06 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,89 5,04 4,35 3,76 3,27 2,85 2,49 2,17 1,90 1,66 1,44 1,25 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,68 0,63 0, ,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,36 4,59 3,95 3,41 2,96 2,58 2,24 1,96 1,70 1,48 1,28 1,11 1,01 0,91 0,83 0,76 0,69 0,63 0,58 0, ,00 6,00 6,00 6,00 5,76 4,88 4,17 3,58 3,09 2,68 2,32 2,02 1,75 1,52 1,32 1,14 1,03 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65 0,59 0,54 0, ,00 6,00 6,00 6,00 5,25 4,44 3,79 3,25 2,80 2,42 2,09 1,81 1,57 1,35 1,17 1,05 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,55 0,50 0, ,00 6,00 6,00 5,72 4,78 4,04 3,44 2,94 2,53 2,18 1,88 1,62 1,40 1,20 1,08 0,98 0,89 0,81 0,73 0,67 0,61 0,56 0,51 0, ,00 6,00 6,00 5,21 4,35 3,66 3,11 2,66 2,28 1,96 1,68 1,45 1,24 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0, ,00 6,00 5,76 4,74 3,95 3,32 2,82 2,40 2,05 1,76 1,50 1,29 1,15 1,04 0,94 0,85 0,77 0,70 0,64 0,58 0,53 0, ,00 6,00 5,24 4,30 3,58 3,01 2,54 2,16 1,84 1,57 1,34 1,20 1,07 0,97 0,87 0,79 0,72 0,65 0,60 0,54 0, ,00 5,92 4,76 3,90 3,24 2,72 2,29 1,94 1,65 1,40 1,24 1,11 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,61 0,56 0, ,00 5,37 4,32 3,54 2,93 2,45 2,06 1,74 1,47 1,30 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,57 0, ,00 4,88 3,92 3,20 2,64 2,20 1,84 1,55 1,37 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65 0,59 0, ,66 4,43 3,55 2,89 2,38 1,98 1,65 1,45 1,28 1,13 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67 0,60 0, ,15 4,02 3,21 2,61 2,14 1,77 1,54 1,35 1,19 1,06 0,95 0,85 0,76 0,69 0,63 0, ,69 3,65 2,91 2,35 1,92 1,66 1,44 1,27 1,12 1,00 0,89 0,80 0,72 0,65 0, ,27 3,31 2,63 2,12 1,81 1,56 1,36 1,19 1,05 0,94 0,84 0,75 0,68 0, ,89 3,01 2,38 1,99 1,70 1,47 1,28 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0, ,54 2,73 2,24 1,88 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,67 18

19 Tabela 4. Wartość maksymalnego współczynnika sumy ubezpieczenia dla męŝczyzny dla umowy podstawowej z wybraną umową dodatkową przejęcia opłacania składek regularnych na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy (IOS 12) cz ,00 3,62 3,28 2,97 2,68 2,42 2,18 1,96 1,76 1,57 1,40 1,24 1,10 0,97 0,84 0,78 0,71 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41 0, ,67 3,32 3,00 2,71 2,45 2,20 1,98 1,77 1,58 1,41 1,25 1,11 0,97 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0,41 0, ,36 3,04 2,74 2,47 2,22 1,99 1,79 1,60 1,42 1,26 1,11 0,98 0,85 0,79 0,72 0,67 0,61 0,57 0,52 0,48 0,44 0,41 0, ,08 2,77 2,50 2,25 2,01 1,80 1,61 1,44 1,27 1,12 0,99 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0, ,81 2,53 2,27 2,04 1,82 1,63 1,45 1,28 1,13 0,99 0,87 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,49 0,45 0,42 0, ,56 2,30 2,06 1,84 1,64 1,46 1,30 1,14 1,00 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0,42 0, ,33 2,09 1,86 1,66 1,48 1,31 1,15 1,01 0,88 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,49 0,46 0,42 0, ,11 1,89 1,68 1,49 1,32 1,16 1,02 0,89 0,82 0,75 0,69 0,64 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 0, ,91 1,70 1,51 1,34 1,18 1,03 0,90 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,43 0, ,72 1,53 1,35 1,19 1,04 0,91 0,83 0,76 0,70 0,65 0,59 0,55 0,50 0,47 0,43 0, ,55 1,37 1,20 1,05 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,43 0, ,38 1,21 1,06 0,93 0,85 0,78 0,71 0,66 0,60 0,56 0,51 0,47 0,44 0, ,23 1,08 0,94 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,44 0, ,09 0,95 0,87 0,79 0,73 0,67 0,61 0,57 0,52 0,48 0,44 0, ,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,62 0,57 0,53 0,48 0,45 0, ,89 0,81 0,74 0,68 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0, ,82 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53 0,49 0,45 0, ,76 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0, ,71 0,65 0,59 0,55 0,50 0,46 0, ,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0, ,61 0,56 0,51 0,47 0, ,57 0,52 0,48 0, ,53 0,48 0, ,49 0, ,

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość + Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z opcją IKE/IKZE Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele,

Bardziej szczegółowo

P L A N E L A S T Y C Z N Y P R E M I A O C H R O N A + O S Z C Z Ę D Z A N I E + I N W E S T Y C J E ZALETY PLANU ELASTYCZNEGO PREMIA:

P L A N E L A S T Y C Z N Y P R E M I A O C H R O N A + O S Z C Z Ę D Z A N I E + I N W E S T Y C J E ZALETY PLANU ELASTYCZNEGO PREMIA: PLAN ELASTYCZNY PREMIA Plan Elastyczny PREMIA to ubezpieczenie, które łączy w sobie ochronę życia i zdrowia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z możliwością inwestowania pieniędzy. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA UBEZPIECZENIE. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA UBEZPIECZENIE. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA UBEZPIECZENIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia 0 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEGA UBEZPIECZENIE SPIS

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia

Szanowne koleżanki i koledzy, Najważniejsze Zalety Programu. Przystąpienie do ubezpieczenia Szanowne koleżanki i koledzy, Przedstawiamy nową ofertę Generali Życie T.U. S.A. ubezpieczeń grupowych. Oferta zawiera nowe ryzyka ubezpieczeniowe, wzrosty poszczególnych świadczeń oraz rozszerzenia zakresów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU UMOWA GŁÓWNA 1. Czy możliwe jest opłacania składek dodatkowych w okresie zawieszenia opłacania składki regularnej? 2. Kiedy dojdzie do upadku polisy w wyniku zaległości w opłacaniu składki regularnej?

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG. Ogólne Warunki Posagowego Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG. Ogólne Warunki Posagowego Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG Ogólne Warunki Posagowego Ubezpieczenia 03 OGÓLNE WARUNKI POSAGOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3)

TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) TARYFA OPŁAT UBEZPIECZENIA VISION (VISP 1.3) Niniejsza taryfa opłat za ubezpieczenie Vision (VISP 1.3) zawiera wysokość opłat, obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wysokość (wartość)

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (IFK 9) ASPECTA.Profit. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (IFK 9) ASPECTA.Profit. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (IFK 9) ASPECTA.Profit Ogólne Warunki Ubezpieczenia 0 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA KAPITAŁ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA KAPITAŁ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA KAPITAŁ Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 04 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEGA KAPITAŁ (IFK 12) Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA BONUS. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA BONUS. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA BONUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEGA BONUS SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW

KARTA PRODUKTU EMERYTURA BEZ OBAW Cechy produktu Zakres umowy Wiek wstępu Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności Zawarcie umowy Profil Oszczędzania Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek (ROP) KARTA PRODUKTU EMERYTURA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGA POSAG Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI POSAGOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość. 15 listopada 2013 Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Kolorowa Przyszłość 15 listopada 2013 Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka? Kto lub co zdecyduje o tym, kim ono zostanie w dorosłym życiu? Czy kiedy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 BOŻENA STĘPNIAK 604 424 254 Dane kontaktowe Przedstawiciela Compensy WARSZAWA dn.30.08.2015 r. OFERTA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L

WARTA DLA CIEBIE RODZINA, SINGIEL CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L CENA, ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ PAKIET L SKŁADKA MIESIĘCZNA 77 zł 103 zł 132 zł 67 zł 96 zł 128 zł 59 zł 76 zł 46 zł 62 zł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 130 000 170 000 210 000 130 000

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PAKIET PRODUKTÓW DLA MAMY PAKIET PRODUKTÓW DLA DZIECKA. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

PRODUKTY PAKIET PRODUKTÓW DLA MAMY PAKIET PRODUKTÓW DLA DZIECKA. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NOWOŚĆ! LINK4MAMA PRODUKTY PAKIET PRODUKTÓW DLA MAMY PAKIET PRODUKTÓW DLA DZIECKA Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie Karta Produktu Ubezpieczyciel: TUnŻ WARTA S.A. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Produkt: WARTA OCHRONA Indywidualne ubezpieczenie na życie W Karcie Produktu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Ochrona i Zysk: J2IP35 dla umów ze składką płatną okresowo J2IJ35 dla umów ze

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. Nazwa klauzuli:

MODYFIKACJA SIWZ. Nazwa klauzuli: ID.272.26.2013 Chojnice, dnia 31.05.2013 r. MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p.n. UBEZPIECZENIE SZKOLNE PLACÓWEK

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko

UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko OPIS PRODUKTU- CO ZAWIERA PRODUKT MAMY Ubezpieczenie NNW Pakiet medyczny Assistance Zdrowie Pakiet Assistance Szybka Pomoc dla mamy OC w życiu prywatnym Pomoc prawna Usługa

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 28/2007 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. i wprowadzonych w życie z dniem 19 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym KASKADA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym KASKADA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym KASKADA Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 04 TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 w Gdyni ubezpieczenie NNW dzieci Ubezpieczyciel : PZU SA, polisa nr JGB 31852728 Suma ubezpieczenia: 10.000zł, okres ubezpieczenia: 01.09.2016 31.08.2017 Zgłaszanie szkód: infolinia

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja

Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja ubezpieczenia Kod dokumentu: 571_0117 Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja Spis treści Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Trafna Decyzja 2 I. TWOJE UBEZPIECZENIE 2. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. mają przyjemność zaproponować Program Ubezpieczeniowy WARTA TWOJA RODZINA. WARTA to jeden

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019 Ubezpieczenie NNW Oświata zakres zmian w produkcie Rok szkolny 2018/2019 Zmiany w ofercie 2018 vs 2017 zakres podstawowy Świadczenia Oferta 2017/2018 Oferta 2018/2019 NNW świadczenia podstawowe: Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Taryfa składek Parasol

Taryfa składek Parasol ubezpieczenia Taryfa składek Parasol ubezpieczenie na życie indeks TPTS/12/12/17 Spis treści Ubezpieczenie na życie Parasol 1 Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek Pytania i odpowiedzi Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń:

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2016 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy Bielsko-Biała, dn. 11 czerwca 2015 r. OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ProFamilia 4. Innowacyjny produkt ubezpieczeniowy na rynku. Generali. 20 marca 2015

ProFamilia 4. Innowacyjny produkt ubezpieczeniowy na rynku. Generali. 20 marca 2015 1 ProFamilia 4 Innowacyjny produkt ubezpieczeniowy na rynku 20 marca 2015 Agenda Umowa Ubezpieczenia ProFamilia 4 2 Dla kogo jest ProFamilia? Konstrukcja umowy głównej ProFamilia 4: Ochrona versus oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo