WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Pracownia dokumentacji Klasa: I Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DROGOWNICTWA Lp Wiadomości wstępne, normy rysunkowe 1 Lekcja organizacyjna Zapoznanie z programem nauczania i wymaganiamibhp(7)1 2 Sprzęt i przybory kreślarskie PKZ(Bc)(5)6, PKZ(Ba)(1)1, PKZ(Bc)(5)1 3 Znormalizowane formaty rysunków PKZ(Bc)(5)6, PKZ(Ba)(1)1, PKZ(Bc)(5)1 PKZ(Ba)(2)5 4 Elementy arkusza rysunkowego PKZ(Ba)(1)1 PKZ(Ba)(1)5 PKZ(Bc)(5)7 5 Rodzaje i grubości linii rysunkowych PKZ(Bc)(5)2 6 Skale- pojęcie podziałki liniowej i poprzecznej oraz skali skażonej PKZ(Ba)(1)7 7 Wymiar rzeczywisty i w skali PKZ(Bj)(1)4 8 Wymiar rzeczywisty i w skali PKZ(Bj)(1)4 - przygotować stanowisko kreślarskie, - wymienić przyrządy i materiały kreślarskie, - podać wymiary podstawowych arkuszy rysunkowych, - rozróżnić formaty arkuszy rysunkowych - wymienić rodzaje linii rysunkowych - podać definicję skali - wie, co to jest norma, normalizacja, i zna rodzaje norm - odczytywać wymiary rzeczywiste na rysunkach wykonanych w skali - opisywać rysunki zgodnie z normą, - przygotować arkusz rysunkowy, -wymienić formaty podstawowe i pochodne oraz sposoby zapisu - podać grubości linii (konturowe, przekrojowe, pomocnicze) - wymienić podstawowe skale rysunkowe - złożyć arkusz rysunkowy, - przygotować arkusz rysunkowy zgodnie z PN - przygotować format A4 wraz z tabelką i opisem - dobierać przyrządy i materiały kreślarskie - kreślić w ołówku linie o różnej grubości - przeliczać skalę i stosować podziałki - kreślić w tuszu linie o różnej grubości - kreślić różne rodzaje linii w tuszu - przygotować wg opisu odpowiedni format rysunkowy - rysować podstawowe elementy w skali podstawowej oraz skali skażonej Konstrukcje geometryczne Pismo techniczne Rodzaje i wielkości charakterystyczne pisma technicznego PKZ(Bc)(5)5, PKZ(Bc)(6)3 PKZ(Ba)(2)5 Rodzaje i wielkości charakterystyczne pisma technicznego PKZ(Bc)(5)5, PKZ(Bc)(6)3 PKZ(Ba)(2)5 Wykonywanie pisma technicznego na siatce pomocniczej PKZ(Bc)(5)5, PKZ(Bc)(6)3 Wykonywanie pisma technicznego na siatce pomocniczej PKZ(Bc)(5)5, PKZ(Bc)(6)3 Kreślenie figur płaskich PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc) (6)3 Kreślenie figur płaskich PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc) (6)3 15 Kreślenie figur płaskich PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc) (6)3 16 Kreślenie figur płaskich PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc) - wymienić rodzaje pisma technicznego - podać zasady kreślenia figur płaskich: trójkątów, rombów, wielokątów - kreślić cyrklem - opisać rysunek pismem - podać zasady pisania liter i cyfr pismem - podać zasady kreślenia figur krzywoliniowych: elipsy, paraboli, hiperboli, spirali - kreślić proste prostopadłe, dzielić odcinki, konstruować sześciokąt i ośmiokąt, i dzielić kąty - opisać rysunek pismem - znać rodzaje pisma komputerowego - wykreślić w ołówku podstawowe figury geometryczne płaskie i krzywoliniowe - wykonać napis pismem prostym w oparciu o siatkę pomocniczą w ołówku - kreślić danym przyborem - wyznaczać styczne do okręgów, kreślić elipsy różnymi metodami, wy- - wykreślić w tuszu podstawowe figury geometryczne płaskie i krzywoliniowe - wykorzystać w praktyce rodzaje pisma technicznego - wykonać napis pismem pochyłym - opisać rysunek za pomocą szablonów

2 Lp Zasady aksonometrii Rzuty prostokątne (6)3 kreślać owal, konstruować Kreślenie figur krzywoliniowych parabolę PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc)(6)3 - opisać rysunek pismem Kreślenie figur krzywoliniowych PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc)(6)3 Kreślenie figur krzywoliniowych PKZ(Bj)(1)1, PKZ(Bc)(6)3 Rodzaje rzutów aksonometrycznych - zdefiniować trójkąt - podać układ osi x,y,z - rysować różne układy PKZ(Bj)(1)2 aksonometryczny w danej aksonometrii osi zależnie od rodzaju Rodzaje rzutów aksonometrycznych - wymienić rodzaje rzutów - rozróżnić podstawowe aksonometrii PKZ(Bj)(1)2 aksonometrycznych rodzaje rzutów aksono- - oznaczyć punkty, pro- Kreślenie brył geometrycznych w aksonometrii - zdefiniować pojęcie metrycznych ste, płaszczyzny w aksonometrii PKZ(Ba)(1)2, PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 izometrii, dimetrii, trimetrii - wyjaśnić podstawowe Kreślenie brył geometrycznych w aksonometrii zasady rzutowania izo- - kreślić bryły geome- PKZ(Ba)(1)2, PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 metrycznego tryczne w aksonometrii Kreślenie brył geometrycznych w aksonometrii w ołówku PKZ(Ba)(1)2, PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 - odwzorować przedmioty w rzutach izometrycznych Zasady rzutowania Rzut punktu i odcinka na trzy płaszczyzny rzutów PKZ(Bj)(1)3 Zasady rzutowania Rzut punktu i odcinka na trzy płaszczyzny rzutów PKZ(Bj)(1)3 Rzuty brył geometrycznych na trzy płaszczyzny rzutów Zasady opisywania rzutów PKZ(Bj)(1)3 Rzuty brył geometrycznych na trzy płaszczyzny rzutów Zasady opisywania rzutów PKZ(Bj)(1)3 Rzuty brył geometrycznych na trzy płaszczyzny rzutów Zasady opisywania rzutów PKZ(Bj)(1)3 Rysowanie brył geometrycznych symetrycznych w trzech rzutach PKZ(Bj)(1)3, PKZ(Bc)(6)3 Rysowanie brył geometrycznych symetrycznych w trzech rzutach PKZ(Bj)(1)3, PKZ(Bc)(6)3 Rysowanie brył geometrycznych symetrycznych w trzech rzutach PKZ(Bj)(1)3, PKZ(Bc)(6)3 Zastosowanie rzutów prostokątnych w projektach budowlanych rysowanie prostych elementów budow- - przedstawić zasady rzutów prostokątnych - nazwać poszczególne rzutnie - omówić sposób oznaczania rzutów na poszczególnych rzutniach - wymienić sposoby ustawienia brył w stosunku do rzutni - wymienić podstawowe założenia rzutów Monge a - podać zasady opisywania rzutów - wyjaśnić zasady rzutowania punktu, odcinka, brył geometrycznych na dwie, trzy rzutnie - rozróżnić sposoby ustawienia brył geometrycznych w stosunku do rzutni - rysować punkty, odcinki, proste w trzech rzutach - kreślić rzuty trójkątów, prostokątów w położeniu równoległym i prostopadłym do danej rzutni - wykreślić w trzech rzutach sześcian, prostopadłościan, ostrosłup usytuowany podstawą i ścianami równolegle do rzutni - odwzorować przedmioty trójwymiarowe w rzutach prostokątnych - kreślić bryły geometryczne w aksonometrii w tuszu - kreślić bryły geometryczne w różnych rzutach aksonometrycznych - rzutować punkt, figury i bryły na trzy płaszczyzny we wszystkich ćwiartkach - rysować płaszczyzny w rzutach Monge a - kreślić rzuty trójkątów, prostokątów w położeniu dowolnym względem rzutni - wykonać kład płaszczyzny - wyznaczyć rzeczywistą wielkość odcinków - wykreślić rzuty pustaków, cegieł i kształtowników w odpowiedniej skali

3 Lp Oznaczenia graficzne Wymiarowanie lanych PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 PKZ(Ba)(1)3 Zastosowanie rzutów prostokątnych w projektach budowlanych rysowanie prostych elementów budowlanych PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 PKZ(Ba)(1)2 Zastosowanie rzutów prostokątnych w projektach budowlanych rysowanie prostych elementów budowlanych PKZ(Bj)(1)4, PKZ(Bc)(6)3 PKZ(Ba)(1)2 Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PKZ(Bc)(5)3 PKZ(Ba)(2)5 Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PKZ(Bc)(5)3 PKZ(Ba)(2)5 Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych PKZ(Bc)(5)3 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych PKZ(Bc)(5)3 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych PKZ(Bc)(5)3 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych PKZ(Bc)(5)3 Podstawowe oznaczenia- stosowanie oznaczeń elementów i materiałów budowlanych PKZ(Bc)(5)3 Podstawowe oznaczenia- stosowanie oznaczeń elementów i materiałów budowlanych PKZ(Bc)(5)3 Oznaczenia graficzne stosowane na mapach znaki topograficzne PKZ(Ba)(2)5 Oznaczenia graficzne stosowane na mapach znaki topograficzne PKZ(Ba)(2)5 Cel i ogólne zasady wymiarowania na rysunku PKZ(Ba)(1)4 Cel i ogólne zasady wymiarowania na rysunku PKZ(Ba)(1)4 Sposoby wymiarowania wymiarowanie brył PKZ(Bc)(5)4 Sposoby wymiarowania wymiarowanie brył PKZ(Bc)(5)4 Wymiarowanie elementów żelbetowych PKZ(Bc)(5)4 PKZ(Bc)(6)1,2 Wymiarowanie elementów żelbetowych - znać podstawowe oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - znać oznaczenia materiałów budowlanych, - wymienić oznaczenia graficzne stosowane na mapach - znać zasady ogólne wymiarowania - podać jednostki - wymienić sposoby wymiarowania - zdefiniować pojęcie powierzchni topograficznej, warstwicy - podać zasady interpolowania warstwic - wymienić zasadnicze formy terenu - wyjaśnić podstawowe oznaczenia graficzne, - korzystać z norm dotyczących rysunku budowlanego, - rozróżnić oznaczenia stosowane na mapach - podać minimalne odległości między liniami wymiarowymi - wyjaśnić układ ciągów wymiarowych na rzucie poziomym - zastosować linie rysunkowe podczas odwzorowywania przedmiotów na płaszczyźnie rysunku - wyjaśnić na przykładzie powierzchnię topograficzną, - stosować oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - stosować oznaczenia materiałów budowlanych, - rysować oznaczenia graficzne stosowane na mapach - prawidłowo zwymiarować bryłę geometryczną, rzut budynku, element żelbetowy, stalowy, drewniany - zastosować zasady opisywania rysunków - wykonać prosty przekrój powierzchni topograficznej - odczytać podstawowe parametry z mapy warstwicowej - zinterpretować prze- - czytać dokumentację techniczną, - wykryć błędy w oznaczeniach stosowanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych - stosować swoją wiedzę o symbolach w praktyce - zanalizować sposób wymiarowania - wskazać błędy w wymiarowaniu poszczególnych elementów - zanalizować na podstawie mapy formę terenu - wykryć błędy w wykonanych przekrojach, mapach warstwicowych

4 Lp PKZ(Bc)(5)4 PKZ(Bc)(6)1,2 Wymiarowanie obiektów inżynierskich PKZ(Bc)(5)4 PKZ(Bc)(6)1,2 Wymiarowanie obiektów inżynierskich PKZ(Bc)(5)4 PKZ(Bc)(6)1,2 - zasady wykonywania mapy warstwicowej - streścić zasady interpolowania warstwic - rozróżnić zasadnicze formy terenu krój poprzeczny Dokumentacja techniczna Pojęcie powierzchni topograficznej, warstwicy i mapy warstwicowej PKZ(Ba)(1)7 PKZ(Bj)(13) Przekrój powierzchni topograficznej płaszczyzną rzutującą PKZ(Ba)(1)7 PKZ(Bj)(13) Zasady i sposoby interpolowania warstwic czytanie mapy warstwicowej PKZ(Ba)(1)7 PKZ(Bj)(13) Zasady i sposoby interpolowania warstwic czytanie mapy warstwicowej PKZ(Ba)(1)7 PKZ(Bj)(13) Zasadnicze formy terenu w postaci przekrojów poprzecznych PKZ(Ba)(1)7 PKZ(Bj)(13) Dokumentacja techniczna obiektów drogowych PKZ(Bj)(10)1, PKZ(Bj)(10)3, B321(1)2, B321(1)4 PKZ(Ba)(12)1,2 PKZ(Ba)(19)4 Dokumentacja techniczna obiektów drogowych PKZ(Bj)(10)1, PKZ(Bj)(10)3, B321(1)2, B321(1)4 PKZ(Ba)(12)1,2 PKZ(Ba)(19)4 Plan warstwicowy PKZ(Bj)(10)2, PKZ(Bj)(13)1, PKZ(Bj)(13)2 PKZ(Ba)(19)5 Plan warstwicowy PKZ(Bj)(10)2, PKZ(Bj)(13)1, PKZ(Bj)(13)2 PKZ(Ba)(19)5 Plan sytuacyjny i orientacyjny drogi PKZ(Bj)(10)2, PKZ(Bj)(13)1, PKZ(Bj)(13)2 PKZ(Ba)(19)5 Plan sytuacyjny i orientacyjny drogi PKZ(Bj)(10)2, PKZ(Bj)(13)1, PKZ(Bj)(13)2 PKZ(Ba)(19)5 Profil podłużny drogi PKZ(Bc)(5)7 PKZ(Bj)(10)2 PKZ(Ba)(19)5 Profil podłużny drogi PKZ(Bc)(5)7 PKZ(Bj)(10)2 PKZ(Ba)(19)5 Przekroje poprzeczne dróg PKZ(Bj)(10)2 B321(1)1, B321(1)3 PKZ(Ba)(19)5 Przekroje poprzeczne dróg PKZ(Bj)(10)2 B321(1)1, B321(1)3 PKZ(Ba)(19)5 - zdefiniować pojęcie plan warstwicowy, profil, przekrój, - rozróżnić rodzaje dokumentacji projektowej stosowanej w drogownictwie; - wymienić programy komputerowe wspomagające wykonywanie dokumentacji technicznej w drogownictwie - wyjaśnić zasady sporządzania podstawowej dokumentacji stosowanej w drogownictwie, - rozróżnić elementy dokumentacji projektowej stosowanej w drogownictwie - wykonywać proste rysunki w programie komputerowym - złożyć wykonany rysunek - rozróżnić elementy planu zagospodarowania przestrzennego gminy - rozróżnić rodzaje dokumentacji technicznej inżynierskich obiektów drogowych - odczytać rysunki stanowiące części składowe projektu budowlanego dla inwestycji specjalistycznych, - wykonywać złożone rysunki w programie komputerowym - złożyć wykonany rysunek - skorzystać z katalogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - zanalizować mapy sytuacyjno-wysokościowe - zanalizować i ocenić projekt budowlany dla inwestycji specjalistycznej, - wykonywać rysunki dokumentacji projektowej w programie komputerowym - zinterpretować informacje zawarte na planach sytuacyjno-wysokościowych, w dokumentacji dróg i obiektów inżynierskich

5 Lp Dokumentacja maszyn 69 Przekroje poprzeczne dróg PKZ(Bj)(10)2 B321(1)1, B321(1)3 PKZ(Ba)(19)5 70 Podstawy planowania i przestrzennego zagospodarowania terenu PKZ(Bj)(3)1,3 71 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy PKZ(Bj)(3)2 72 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy PKZ(Bj)(3)2 73 Dokumentacja obiektów mostowych B321(1)2,4 74 Dokumentacja obiektów mostowych B321(1)2,4 75 Interpretacja informacji zawartych w dokumentacji projektowej dróg i obiektów mostowych B321(1)3 B321(1)4 76 Interpretacja informacji zawartych w dokumentacji projektowej dróg i obiektów mostowych B321(1)3 B321(1)4 77 Komputerowe wspomaganie przygotowywania dokumentacji technicznej PKZ(Bj)(14)1,2 PKZ(Bc)(14)4,5 78 Komputerowe wspomaganie przygotowywania dokumentacji technicznej PKZ(Bj)(14)1,2 PKZ(Bc)(14)4,5 79 Rodzaje rysunków maszynowych PKZ(Ba)(2)1, PKZ(Ba)(1)6 PKZ(Ba)(2)5 80 Rodzaje szkiców w rysunku maszynowym PKZ(Ba)(2)1, PKZ(Ba)(1)6 81 Wykonywanie szkiców roboczych elementów maszyn i urządzeń drogowych PKZ(Bc)(6)4 82 Wykonywanie szkiców roboczych elementów maszyn i urządzeń drogowych PKZ(Bc)(6)4 83 Korzystanie z norm, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej PKZ(Ba)(2)5,4 84 Korzystanie z norm, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej PKZ(Ba)(2)5,4 85 Widoki i przekroje PKZ(Ba)(2)2 86 Widoki i przekroje PKZ(Ba)(2)2 87 Tolerowanie wymiarów w rysunku maszynowym - scharakteryzować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego, - scharakteryzować zasady sporządzania szkiców części maszyn, - scharakteryzować podstawowe wielkości tolerancji i pasowań, - rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, - przestrzegać normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksplo- - rozróżnić zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego, - wyznaczać podstawowe wielkości tolerancji i pasowań, - scharakteryzować rodzaje połączeń; - wykonać szkic roboczy przedmiotu z zachowaniem proporcji - zastosować uproszczenia i oznaczenia graficzne elementów maszyn i urządzeń drogowych - odczytać rysunki zestawieniowe zespołów i podzespołów maszyn - zastosować zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego, - sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych, - zastosować zasady tolerancji i pasowań w budowie maszyn i urządzeń, - rozróżnić części maszyn i urządzeń; - odwzorować części maszyn z zastosowaniem właściwej liczby rzutów prostokątnych - zwymiarować szkic - posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego, - posłużyć się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, - scharakteryzować własności i właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych - wykonać szkic roboczy elementów maszyn i urządzeń drogowych - opisać szkic pismem

6 Lp PKZ(Ba)(2)3, PKZ(Bc)(6)2 PKZ(Ba)(6)1 Tolerowanie wymiarów w rysunku maszynowym PKZ(Ba)(2)3, PKZ(Bc)(6)2 PKZ(Ba)(6)1 Połączenia rozłączne i nierozłączne PKZ(Ba)(2)3, PKZ(Bc)(6)2 PKZ(Ba)(6)1 Powtórzenie wiadomości PKZ(Ba)(2)2,3,4,5 PKZ(Bc)(6)2 PKZ(Ba)(6)1 atacyjnych, - odczytać rysunki wykonawcze, złożeniowe i schematy Wykonane prace budzą bardzo wiele zastrzeżeń estetycznych Wszystkie prace wykonywane są prawidłowo roboczy - posłużyć się Dokumentacją Techniczno- -Ruchową, warsztatową oraz technologiczną Wszystkie wykonywane prace cechuje wysoki poziom estetyki Wszystkie wykonywane prace rysunkowe i kreślarskie są wykonywane bardzo starannie, czysto i przejrzyście

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku

Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego wymiary (długość, szerokość, grubość). Wymiary te

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy

Zajęcia techniczne kl. I - Gimnazjum w Tęgoborzy Temat 14 : Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. Prezentacja Pismo techniczne.pps 1. - język porozumiewawczy między inżynierem a konstruktorem. Jest znormalizowany, tzn. istnieją normy (przepisy)

Bardziej szczegółowo

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2.

PUNKT PROSTA. Przy rysowaniu rzutów prostej zaczynamy od rzutowania punktów przebicia rzutni prostą (śladów). Następnie łączymy rzuty na π 1 i π 2. WYKŁAD 1 Wprowadzenie. Różne sposoby przedstawiania przedmiotu. Podstawy teorii zapisu konstrukcji w grafice inżynierskiej. Zasady rzutu prostokątnego. PUNKT Punkt w odwzorowaniach Monge a rzutujemy prostopadle

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM

DLA KLAS 3 GIMNAZJUM DLA KLAS 3 GIMNAZJUM ROLA RYSUNKU W TECHNICE Rysunek techniczny - wykonany zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami - stał się językiem, którym porozumiewają się inżynierowie i technicy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych

Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Zapis i Podstawy Konstrukcji Mechanicznych Przykłady rozwiązania zadań rysunkowych Strona 1 z 1 Temat ćwiczenia: Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych i w rzutach aksonometrycznych. Zadanie: Narysować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014

Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Rok I studia stacjonarne Tematy ćwiczeń z Grafiki inżynierskiej Rok akademicki 2013/2014 Ćwiczenie nr 1 Temat: Rzutowanie prostokątne punktu, odcinka, wycinka płaszczyzny i prostej bryły przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska i systemy CAD Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIC-1-208-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA INŻYNIERSKA 2. Kod przedmiotu: Ki 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie

aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie aksonometrie trójosiowe odmierzalne odwzorowania na płaszczyźnie Przykładowy rzut (od lewej) izometryczny, dimetryczny ukośny i dimetryczny prostokątny Podział aksonometrii ze względu na kierunek rzutowania:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII Temat: Grafika inżynierska Podstawy Inżynierii Wytwarzania T 1: elementy przestrzeni rzuty

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny. Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych. Rysunek techniczny

Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny. Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych. Rysunek techniczny Program nauczania zajęć technicznych Rysunek techniczny Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych Rysunek techniczny Jacek Odolczyk Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Strona 1

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD.

Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Rozkład materiału z przedmiotu teoretycznego Rysunek techniczny wspomagany komputerowo. dla Technikum Zawód- Technik elektronik Klasa 1TZ Rok szkolny 2017/18 Nr programu 311408/2017 Przygotował: Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

1. Rysunek techniczny jako sposób

1. Rysunek techniczny jako sposób 1 2 1. Rysunek techniczny jako sposób komunikowania się Ćwiczenie 1 Rysunek jest jednym ze sposobów przekazywania sobie informacji. Informuje o wyglądzie i wielkości konkretnego przedmiotu. W opisie rysunku

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Deptuła Część 1

Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Grafika Inżynierska C1 Dr inż. Adam Deptuła Część 1 Zanim wykonasz jakikolwiek przedmiot, musisz go najpierw narysować. Sam rysunek nie wystarczy do wykonania tego przedmiotu. Musisz podać na rysunku jego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska i systemy CAD Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIC-1-208-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E''

Zadanie I. 2. Gdzie w przestrzeni usytuowane są punkty (w której ćwiartce leży dany punkt): F x E' E'' GEOMETRIA WYKREŚLNA ĆWICZENIA ZESTAW I Rok akademicki 2012/2013 Zadanie I. 1. Według podanych współrzędnych punktów wykreślić je w przestrzeni (na jednym rysunku aksonometrycznym) i określić, gdzie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rzuty, przekroje i inne przeboje

Rzuty, przekroje i inne przeboje Rzuty, przekroje i inne przeboje WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rzuty prostokątne Rzuty prostokątne pokazują przedmiot z kilku stron 1. przedmiot ustawiamy

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE

RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE RYSUNEK TECHNICZNY WPROWADZENIE jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów Jest formą przekazywania informacji między konstruktorem urządzenia a jego wykonawcą, zrozumiałą

Bardziej szczegółowo

Znormalizowane elementy rysunku technicznego

Znormalizowane elementy rysunku technicznego Znormalizowane elementy rysunku technicznego WYK - Grafika inżynierska Piotr Ciskowski, Sebastian Sobczyk Wrocław, 2015-2016 Rysunek techniczny 2 Rola rysunku w technice Rysunek techniczny konstruktor

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.pl

Spis treści. www.wsip.pl Spis treści Wstęp, czyli trochę o historii i znaczeniu rysunku technicznego... 5 Rozdział 1. Prawie wszystko o rysunkach budowlanych... 8 Projekt budowlany co to takiego? 8 Projekt zagospodarowania działki

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Geometria wykreślna. 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Geometria wykreślna. 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Geometria wykreślna 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Architektura, semestr I 1 5. Obroty i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5

Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Ćwiczenie 9. Rzutowanie i wymiarowanie Strona 1 z 5 Problem I. Model UD Dana jest bryła, której rzut izometryczny przedstawiono na rysunku 1. (W celu zwiększenia poglądowości na rysunku 2. przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach

Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach Rzutem nazywamy rysunkowe odwzorowanie przedmiotu lub bryły geometrycznej na płaszczyźnie rzutów, zwanej rzutnią, którą jest płaszczyzna rysunku. Rzut każdej

Bardziej szczegółowo

Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów.

Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów. RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE Rzuty aksonometryczne służą do poglądowego przedstawiania przedmiotów. W metodzie aksonometrycznej rzutnią jest płaszczyzna dowolnie ustawiona względem trzech osi,, układu prostokątnego

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 4. Wielościany. Budowa. Przekroje.

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 4. Wielościany. Budowa. Przekroje. Grafika inżynierska geometria wykreślna 4. Wielościany. Budowa. Przekroje. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Gospodarka przestrzenna, semestr

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE wg PN-EN ISO 5456-2 rzutowanie prostokątne (przedstawienie prostokątne) stanowi odwzorowanie geometrycznej postaci konstrukcji w postaci rysunków dwuwymiarowych. Jest to taki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny

Materiał dydaktyczny Materiał dydaktyczny. Typ szkoły: Policealna Szkoła Zawodowa. Przedmiot nauczania: Podstawy projektowania 3. Oddział: BzII 4. Semestr: II 5. Liczba godzin w semestrze: 30 + 6 ( Isemestr) 6. Numer programu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis i Podstawy Konstrukcji Wprowadzenie. Rzuty prostokątne 1 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI ZAPISU KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH.NORMALIZACJA. RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE Zapis konstrukcji stanowi zbiór informacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący

DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I Mechanik pojazdów samochodowych otrzymuje uczeń, który: DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ Po co nam geometria? Monika Sroka-Bizoń OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ Sesja Naukowa objęta honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Grafika inżynierska Logistyka (inżynierskie) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie.

Normalizacja jest to opracowywanie i wprowadzanie w życie norm, ujednolicanie. Wprowadzenie do rysunku technicznego. Jednym ze sposobów komunikowania się ludzi jest przekazywanie sobie informacji przy pomocy rysunku. Rysunek informuje o wyglądzie i wielkości jakiegoś przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje

Rysunek Techniczny. Podstawowe definicje Rysunek techniczny jest to informacja techniczna podana na nośniku informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce. Rysunek Techniczny Podstawowe definicje Szkic

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA. AdamŚwięcicki

WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA. AdamŚwięcicki WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA AdamŚwięcicki KONSTRUKCJA PROSTEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ DWA PUNKTY a B B A A KONSTRUKCJA ODCINKA B B A A wariant I KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE

GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Bożena Kotarska-Lewandowska GEOMETRIA WYKREŚLNA ZADANIA TESTOWE Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok Wielościany Definicja 1: Wielościanem nazywamy zbiór skończonej ilości wielokątów płaskich spełniających następujące warunki: 1. każde dwa wielokąty mają bok lub wierzchołek wspólny albo nie mają żadnego

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA)

GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA) GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA) WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. Na początek omówimy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace, konkursy,

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA

RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA RYSUNEK TECHNICZNY I GRAFIKA INśYNIERSKA WYKŁAD 2 dr inŝ. Beata Sadowska 1. Zasady rzutowania elementów i obiektów budowlanych 2. Rzuty budynku 3. Wymiarowanie rysunków architektoniczno-budowlanych Normy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Grafika inżynierska. Logistyka (inżynierskie) stacjonarne. I stopnia. dr inż. Marek Krynke. ogólnoakademicki. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Grafika inżynierska Logistyka (inżynierskie) stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA

RYSUNEK TECHNICZNY MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej POLITECHNIKA KRAKOWSKA MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEDMIOTU RYSUNEK TECHNICZNY Barbara Kopczyńska-Bożek Stanisław Mazoń Andrzej Wolak Kraków, 2000 1. WSTĘP Rysunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Geometria wykreślna. 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Geometria wykreślna. 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Geometria wykreślna 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Architektura, semestr I 1 3.

Bardziej szczegółowo

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu E-E-0862-s1 Nazwa modułu Geometria i grafika inżynierska Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2005/2006

Rok akademicki 2005/2006 GEOMETRIA WYKREŚLNA ĆWICZENIA ZESTAW I Rok akademicki 2005/2006 Zadanie I. 1. Według podanych współrzędnych punktów wykreślić je w przestrzeni (na jednym rysunku aksonometrycznym) i określić, gdzie w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Czytanie rysunku technicznego

Czytanie rysunku technicznego Czytanie rysunku technicznego Zapis konstrukcji (rzuty, wymiary, spawy) 1 Zagadnienia do omówienia: I. Rysunek techniczny - pojęcia podstawowe II. Rzuty widoki i przekroje III. Wymiarowanie IV. Tolerowanie

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu.

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. Grafika inżynierska geometria wykreślna 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Gospodarka przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ

WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Zapis i Podstawy Konstrukcji Widoki i przekroje przedmiotów 1 WIDOKI I PRZEKROJE PRZEDMIOTÓW LINIE PRZENIKANIA BRYŁ Rzutami przedmiotów mogą być zarówno widoki przestawiające zewnętrzne kształty przedmiotów

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY Z GEOMETRIĄ WYKREŚLNĄ

RYSUNEK TECHNICZNY Z GEOMETRIĄ WYKREŚLNĄ Nazwa przedmiotu: RYSUNEK TECHNICZNY Z GEOMETRIĄ WYKREŚLNĄ 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW

ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Zapis i Podstawy Konstrukcji Wymiarowanie. Rodzaje rysunków 1 ZAPIS UKŁADU WYMIARÓW. RODZAJE RYSUNKÓW Rysunek przedmiotu wykonany w rzutach prostokątnych lub aksonometrycznych przedstawia jedynie jego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 7

Spis treści. Słowo wstępne 7 Geometria wykreślna : podstawowe metody odwzorowań stosowane w projektowaniu inżynierskim : podręcznik dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej / Renata A. Górska. Kraków, 2015 Spis treści Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny

Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2. Pismo techniczne. Zasady wymiarowania. Przekroje i rozwinięcia brył. Rzuty aksonometryczne. Rysunek techniczny Temat nr 2: Rysunek techniczny, cz2 Pismo techniczne Zasady wymiarowania Przekroje i rozwinięcia brył Rzuty aksonometryczne Rysunek techniczny Pismo techniczne Pismo techniczne - to pismo stosowane do

Bardziej szczegółowo

Geometria wykreślna. 1. Rysunek inżynierski historia. Metody rzutowania. Rzut prostokątny na dwie rzutnie. dr inż. arch.

Geometria wykreślna. 1. Rysunek inżynierski historia. Metody rzutowania. Rzut prostokątny na dwie rzutnie. dr inż. arch. Geometria wykreślna 1. Rysunek inżynierski historia. Metody rzutowania. Rzut prostokątny na dwie rzutnie. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

płaskie rzuty geometryczne

płaskie rzuty geometryczne płaskie rzuty geometryczne równoległe perspektywiczne aksonometryczne izometryczne dimetryczne ukośne (trimetryczne) kawalerskie wojskowe prostokątne gabinetowe Rzuty aksonometryczne z y Rzut aksonometryczny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Grafika inżynierska I Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 N 0 1 19-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy test nr 1

1. Przykładowy test nr 1 1. Przykładowy test nr 1 Nr Treść zad. zad. 1 Proszę podać wymiary formatu arkusza A1 Odpowiedź 2 Proszę podać przykład typowej podziałki zwiększającej 3 Proszę podać zastosowanie linii ciągłej, cienkiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02

Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Karbowiak Posługiwanie się dokumentacją techniczną 311[39].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo