ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zarządza się co następuje: 1 Określenia użyte w niniejszym Zarządzeniu oznaczają: 1) program inicjatywa krajowa, Unii Europejskiej lub pozawspólnotowa, w ramach której można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu ze środków krajowych lub międzynarodowych, 2) projekt przedsięwzięcie badawcze, edukacyjne lub inwestycyjne realizowane w Uczelni przez zespół projektowy, podejmowane dla osiągnięcia założonego rezultatu; posiada jasno określone cele, wymagania jakościowe, ramy czasowe i budżet, 3) projekt krajowy projekt realizowany w Uczelni, finansowany lub współfinansowany ze środków krajowych, pozyskanych w trybie konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub inne instytucje krajowe, 4) projekt międzynarodowy projekt realizowany w Uczelni, finansowany lub współfinansowany ze środków zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej oraz programów pozawspólnotowych, z wyłączeniem funduszy strukturalnych, 5) projekt strukturalny projekt realizowany w Uczelni, finansowany lub współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 6) kierownik projektu osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem, kierowanie zespołem projektowym oraz za osiąganie celów i rezultatów projektu, 7) kierownik jednostki dziekan lub dyrektor/kierownik jednostki innej niż wydział, 8) Program e-czp - system elektronicznego wspomagania systemu zarządzania projektami, 9) P.1 w programie e-czp oznaczenie procedury złożenia wniosku o powołanie kierownika projektu, 10) P.2 w programie e-czp oznaczenie procedury przygotowania przez kierownika projektu wniosku o dofinansowanie wraz z umową konsorcjum przy współpracy odpowiedniego biura CZP, 11) P.3.1 i P.3.2 w programie e-czp oznaczenie procedury złożenia wniosku o pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie i/lub podpisania umowy konsorcjum projektu wraz z analizą ryzyka, 12) P w programie e-czp oznaczenie procedury wprowadzenia oceny projektu instytucji finansującej, 13) P.4 w programie e-czp oznaczenie procedury złożenia wniosku o pełnomocnictwo do negocjacji i/lub podpisania umowy o realizację projektu wraz z analizą ryzyka, 14) P.5.1 w programie e-czp oznaczenie procedury złożenia wniosku o pełnomocnictwo do zarządzania projektem, 15) P.5.2 w programie e-czp oznaczenie procedury uruchomienia projektu w Politechnice Śląskiej, 16) P.5.3 w programie e-czp oznaczenie procedury przygotowania kalkulacji kosztów planowanych na rok kalendarzowy, 17) P w programie e-czp oznaczenie procedury przygotowania analizy ryzyka realizacji projektu.

2 2 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku na Politechnice Śląskiej funkcjonuje System Zarządzania Projektami, zwany dalej Systemem. 2. Zadaniem Systemu jest zapewnienie wsparcia dla kierowników projektów w celu: 1) skutecznej realizacji projektów badawczych, edukacyjnych oraz innych, 2) wprowadzenia dobrych praktyk w procesach zarządzania projektami, 3) standaryzacji procedur w zakresie zarządzania projektami. 3. System obejmuje projekty: 1) krajowe, 2) międzynarodowe, 3) finansowane z funduszy strukturalnych. 3 System tworzy pięć elementów: 1) Centrum Zarządzania Projektami (CZP), 2) pełnomocnicy dziekanów ds. zarządzania projektami, 3) kierownicy projektów, 4) procedury, 5) program e-czp. 4 W strukturze administracji centralnej zostało utworzone Zarządzeniem Rektora Nr 14/10/11 Centrum Zarządzania Projektami (CZP) Pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami powołuje dziekan wydziału i przekazuje informację o jego powołaniu do CZP wzór powołania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Do zadań pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami należy: 1) przekazywanie informacji pracownikom i doktorantom jednostki organizacyjnej, w zakresie ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów, 2) udzielanie pomocy kierownikom projektów w zakresie realizacji obowiązujących procedur dotyczących zarządzania projektami, 3) współpraca z CZP w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacji Kierownika projektu powołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki - wzór powołania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Z dniem 1 października 2011 roku kierownikiem projektu badawczego lub edukacyjnego może zostać osoba, która posiada certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektu. 3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, może mieć charakter: 1) zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi, organizowanego na Politechnice Śląskiej, 2) dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie projektami, 3) dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą (PMA, PMI, SPMP), 4) dokumentu wydanego przez dyrektora CZP, potwierdzającego zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej. 4. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, za bieżące zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym oraz za osiąganie celów i rezultatów projektu. 5. Kierownik projektu na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora do złożenia wniosku

3 o dofinansowanie projektu wzór wniosku o pełnomocnictwo stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 6. Kierownik projektu na etapie podpisywania umowy działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora do podpisania umowy o realizację projektu wzór wniosku o pełnomocnictwo stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia. 7. Kierownik projektu na etapie realizacji projektu działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora do zarządzania projektem wzór wniosku o pełnomocnictwo stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia Dla projektów uruchamianych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem 1 listopada 2012 r. na Politechnice Śląskiej obowiązują w zakresie realizacji projektów procedury określone w 8, 9, 10 i 11 niniejszego Zarządzenia oraz w Zarządzeniach wymienionych w Załączniku Nr Dla projektów uruchamianych w ramach konkursów ogłoszonych po dniu 1 listopada 2012 r. na Politechnice Śląskiej obowiązują w zakresie realizacji projektów procedury określone w 12, 13, 14 i 15 niniejszego Zarządzenia. 8 Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) pracownik Uczelni lub osoba niebędąca pracownikiem Uczelni*, z chwilą podjęcia zamiaru przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, występuje do kierownika jednostki z inicjatywą przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu, 2) kierownik jednostki dokonuje analizy wniosku pracownika Uczelni lub osoby niebędącej pracownikiem Uczelni, uwzględniając następujące kryteria: a) zgodności celów projektu z zakresem działalności jednostki, b) możliwości realizacji projektu przez zespół pod kierunkiem kierownika projektu, c) możliwości zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego w danym projekcie, 3) w przypadku pozytywnej oceny ww. inicjatywy kierownik jednostki występuje do dyrektora CZP z wnioskiem o powołanie przez Rektora kierownika projektu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 4) kierownik projektu przygotowuje wniosek projektowy przy wsparciu pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami i odpowiedniego Biura w CZP. 9 Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) kierownik projektu, po opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, występuje do dyrektora CZP z wnioskiem o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do złożenia wniosku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3, a w razie konieczności zawarcia na tym etapie umowy konsorcjum, również o pełnomocnictwo do jej podpisania, 2) do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć: a) wniosek projektowy wraz z listą kontrolną, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, b) formularz Informacja o projekcie, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, c) umowę konsorcjum** wraz z właściwą listą kontrolną, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 20/10/11, z późn. zm., d) formularz analizy ryzyka wg rejestru ryzyka zamieszczonego w Tablicy nr 6 do Zarządzenia Nr 9/12/13,

4 3) po otrzymaniu pełnomocnictwa i podpisaniu wniosku przez osoby upoważnione w Uczelni, kierownik projektu składa wniosek do instytucji finansującej projekt. 10 Na etapie negocjacji i podpisywania umowy o realizację projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) kierownik projektu niezwłocznie informuje dyrektora CZP o dokonanej przez instytucję finansującą ocenie projektu, 2) w przypadku pozytywnej oceny projektu, kierownik projektu występuje do dyrektora CZP z wnioskiem o udzielenie przez Rektora, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia, pełnomocnictwa do: a) podpisania umowy konsorcjum***, b) negocjacji warunków umowy o realizację projektu, c) podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, 3) kierownik projektu przygotowuje formularz analizy ryzyka wg rejestru ryzyka zamieszczonego w Tablicy nr 7 do Zarządzenia Nr 9/12/13, 4) po podpisaniu przez strony umowy o realizację projektu kierownik projektu przekazuje do dyrektora CZP oryginał tej umowy wraz z kalkulacją kosztów planowanych na pierwszy rok kalendarzowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 23/10/11, 5) Centrum Zarządzania Projektami nadaje symbol projektu i wprowadza go do systemu ZAM jako źródło finansowania. 11 Na etapie realizacji projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) kierownik projektu, po podpisaniu umowy o realizację projektu, występuje do dyrektora CZP z wnioskiem o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do zarządzania projektem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia, 2) do dnia 31 stycznia każdego roku, kierownik projektu przedkłada do dyrektora CZP kalkulację kosztów planowanych na kolejny rok kalendarzowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 23/10/11, 3) kierownik projektu, co najmniej raz w roku, przedkłada do dyrektora CZP formularz analizy ryzyka wg rejestru ryzyka zamieszczonego w Tablicy nr 8 do Zarządzenia Nr 9/12/13 w odniesieniu do dalszej realizacji projektu, 4) w przypadku konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego, umowę o audyt należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniki Nr 9 lub 10, do niniejszego Zarządzenia, o ile wytyczne do projektu w sprawie audytu nie stanowią inaczej, 5) kierownik projektu składa raporty, zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą projekt, po uprzedniej ich weryfikacji przez Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6), Dział Obsługi Księgowej Projektów (KU), Dział Kosztów (KO) i Kwestora, 6) kierownik projektu, wspólnie z CZP i innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Uczelni udziela, zarówno na etapie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu stosownych wyjaśnień organom prowadzącym kontrole i audyty. 12 Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu procedura postępowania kierownika projektu w programie e-czp jest następująca: 1) pracownik Uczelni lub osoba niebędąca pracownikiem Uczelni* z chwilą podjęcia zamiaru przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, występuje do kierownika jednostki z inicjatywą przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu,

5 2) kierownik jednostki dokonuje analizy wniosku pracownika Uczelni lub osoby niebędącej pracownikiem Uczelni, uwzględniając następujące kryteria: a) zgodności celów projektu z zakresem działalności jednostki, b) możliwości realizacji projektu przez zespół pod kierunkiem kierownika projektu, c) możliwości zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego w danym projekcie, 3) w przypadku pozytywnej oceny ww. inicjatywy, pracownik Uczelni lub osoba niebędąca pracownikiem Uczelni przygotowuje w programie e-czp**** formularz wniosku o powołanie kierownika projektu (procedura P.1); kierownik jednostki akceptuje w programie e-czp wniosek, który zostaje przesłany do dyrektora CZP, w celu weryfikacji czy dana osoba spełnia warunek określony w 6 pkt. 2 niniejszego Zarządzenia; po pozytywnej weryfikacji wniosku Dyrektor CZP kieruje go do akceptacji Rektora, 4) kierownik projektu przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu przy wsparciu pełnomocnika dziekana ds. zarządzania projektami i odpowiedniego Biura w CZP. 13 Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu kierownik projektu postępuje zgodnie z procedurą P.3.1 i P.3.2: 1) po opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowuje w programie e-czp formularz wniosku o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do złożenia wniosku, a w razie konieczności zawarcia na tym etapie umowy konsorcjum, również o pełnomocnictwo do jej podpisania, 2) przygotowany formularz wniosku o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do złożenia wniosku jest akceptowany kolejno przez kierownika katedry lub dyrektora instytutu, kierownika jednostki oraz dyrektora CZP, 3) do wniosku o udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć: a) wniosek o dofinansowanie projektu, b) formularz Informacja o projekcie, c) umowę konsorcjum**, d) formularz analizy ryzyka etap I, 4) po otrzymaniu pełnomocnictwa i podpisaniu wniosku przez osoby upoważnione w Uczelni, kierownik projektu składa wniosek do instytucji finansującej projekt. 14 Na etapie negocjacji i podpisywania umowy o realizację projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) kierownik projektu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokonanej przez instytucję finansującą ocenie projektu zamieszcza ją w programie e-czp zgodnie z procedurą P.3.3, 2) w przypadku pozytywnej oceny projektu, kierownik projektu przygotowuje w programie e-czp (procedura P.4) formularz analizy ryzyka etap II oraz wniosek o udzielenie przez Rektora, pełnomocnictwa do: a) podpisania umowy konsorcjum***, b) negocjacji warunków umowy o realizację projektu, c) podpisania umowy/kontraktu o realizację projektu, 3) przygotowany formularz ww. wniosku akceptowany jest kolejno przez kierownika katedry lub dyrektora instytutu, kierownika jednostki oraz dyrektora CZP, 4) po podpisaniu przez strony umowy o realizację projektu kierownik projektu przekazuje do dyrektora CZP oryginał tej umowy, 5) kierownik projektu przygotowuje w programie e-czp (procedura P.5.3) kalkulację kosztów planowanych na pierwszy rok kalendarzowy,

6 6) Centrum Zarządzania Projektami nadaje symbol projektu, który wprowadza do programu e-czp w procedurze P.5.2 oraz do systemu ZAM jako źródło finansowania. 15 Na etapie realizacji projektu procedura postępowania kierownika projektu jest następująca: 1) kierownik projektu, po podpisaniu umowy o realizację projektu, przygotowuje w programie e-czp formularz wniosku o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do zarządzania projektem ( procedura P.5.1), 2) przygotowany formularz wniosku o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa do zarządzania projektem jest przesyłany do akceptacji przez kierownika katedry lub dyrektora instytutu, kierownika jednostki oraz dyrektora CZP, 3) do dnia 31 stycznia każdego roku, kierownik projektu przygotowuje w programie e- CZP zgodnie z procedurą P.5.3 kalkulację kosztów planowanych na kolejny rok kalendarzowy, 4) kierownik projektu, co najmniej raz w roku, przygotowuje w programie e-czp formularz analizy ryzyka (procedura P.5.6), 5) w przypadku konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego, umowę o audyt należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniki Nr 9 lub 10, do niniejszego Zarządzenia, o ile wytyczne do projektu w sprawie audytu nie stanowią inaczej, 6) kierownik projektu składa raporty, zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą projekt, po uprzedniej ich weryfikacji przez Biuro Obsługi Finansowej Projektów (CZP6), Dział Obsługi Księgowej Projektów (KU), Dział Kosztów (KO) i Kwestora, 7) kierownik projektu, wspólnie z CZP i innymi właściwymi komórkami organizacyjnymi Uczelni udziela, zarówno na etapie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu, stosownych wyjaśnień organom prowadzącym kontrole i audyty. 16 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej Nr 15/10/11 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami. 17 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. *np. student, doktorant, były pracownik **jeżeli jest wymagane na etapie składania wniosku ***jeżeli nie została zawarta na etapie składania wniosku **** warunkiem uzyskania dostępu do programu e-czp przez osobę niebędącą pracownikiem Politechniki Śląskiej jest posiadanie konta w domenie polsl.pl Otrzymują: R, RO, RN, RW, RD, RA, AK wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 42/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania pożyczki w związku z realizacją projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków funduszy

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa zasobów w programie eczp

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa zasobów w programie eczp Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa zasobów w programie eczp I. Program e-czp Elektroniczne wspomaganie systemu zarządzania projektami informacje ogólne 1. Program e-czp umożliwia elektroniczną realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku

ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia na Politechnice Śląskiej elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i kontroli

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarz. Nr 18/10/11 OBIEG DOKUMENTÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ dla: działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektów badawczych realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r.

Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r. Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRYBU ZAWIERANIA UMÓW O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TRYBU ZAWIERANIA UMÓW O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 3/ 2015 z dnia 15 stycznia 2015 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie trybu zawierania umów o współpracy UM w Lublinie z podmiotami zagranicznymi. REGULAMIN TRYBU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami. Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r.

Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-61/2013 Zarządzenie Nr 61/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 96 ZARZĄDZENIE NR 42/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie grantów na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, styczeń 2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów zawartość regulaminu poszukiwanie źródeł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących

Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących Zarządzenie Nr 48 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie profesorów wizytujących Na podstawie 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin postępowania w zakresie przygotowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 23/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania i zatwierdzania wybranych dokumentów finansowych na Politechnice Śląskiej Działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 36/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 36/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 marca 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 marca 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia w Politechnice Lubelskiej studiów podyplomowych. 1. Ustala się zasady organizowania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zarządzania Projektami Naukowymi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 2/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R /06

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R /06 ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R3.0201-96/06 w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 137/2018 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 9 maja 2018 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Określenie trybu postępowania na etapie aplikacji, podpisania umowy i realizacji projektów

Określenie trybu postępowania na etapie aplikacji, podpisania umowy i realizacji projektów Nazwa : Cel wprowadzania Zakres przedmiotowy Zakres podmiotowy Właściciel, czyli kto odpowiada za monitoring i zmiany oraz ryzyko Podstawa prawna Zasady wewnętrzne SGGW Projekty współfinansowane z programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 38/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku

ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku ZARZĄDZENIE nr 7/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu Działając

Bardziej szczegółowo

Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 12 grudnia 2018 r.

Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 12 grudnia 2018 r. Poz. 332 ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia r.

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia r. Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.10.2007 r. W sprawie: realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny poz. 181 ZARZĄDZENIE NR 86/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cele projektów muszą być zgodne ze strategią i celami statutowymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cele projektów muszą być zgodne ze strategią i celami statutowymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Procedury inicjowania i przygotowania projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym określa Regulamin realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Opisane poniżej procedury dotyczą projektów:

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków studiów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 16/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 16/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zasad planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych na Politechnice Śląskiej Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych 1

Regulamin przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37 Rektora Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowice z dnia 01.10. 2018 r. ws. wprowadzenia Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania 1 Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania osób i jednostek organizacyjnych biorących udział

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 lutego 2012 r.

z dnia 21 lutego 2012 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-12-87/12 ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania organów i jednostek organizacyjnych SGH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 33/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 60/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 60/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 60/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub Prorektor ds. Finansów i Rozwoju może podjąć decyzję o dofinansowaniu kosztów kształcenia do 100 %.

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub Prorektor ds. Finansów i Rozwoju może podjąć decyzję o dofinansowaniu kosztów kształcenia do 100 %. Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 września 2013 r. Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Poz. 208 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 208 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 208 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie realizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 35 pkt 1 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 14/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej utworzenie Centrum Zarządzania Projektami. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z:

Realizacja Projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z: Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej w ramach Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 42/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. Uchwała Nr 42/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie warunków kierowania za granicę nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. w sprawie: dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 21/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. ZASADY REALIZACJI GRANTÓW I BADAŃ ZAMAWIANYCH NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE I Zasady ogólne 1. Pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 18/15/16 Rektora z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

1 Dokonuję szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Poznań, 20 września 2016 roku DOP-0212-78/2016 Zarządzenie nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2016 roku w sprawie szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy Prorektorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/11/12 Rektora z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Technologii Obronnych. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/6/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/6/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/6/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia przez Senat regulaminu korzystania z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Do zadań zespołu należy:

Do zadań zespołu należy: Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zasad przekazywania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach danych do Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 93/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 93/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych na Politechnice Śląskiej. Działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r.

Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-46/2013 Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny poz. 161 ZARZĄDZENIE NR 66/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

REGULAMIN. przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Zarządzenie Nr 89/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 06 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-59/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-59/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 165 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2013 r. PROCEDURA:

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 165 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2013 r. PROCEDURA: Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 165 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2013 r. PROCEDURA: Zmiana efektów kształcenia kierunku studiów przez wydział nieposiadający uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji kursów dokształcających w Zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na podstawie art. 92 i art. 98 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 54/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 54/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie realizacji prac w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Festival of Art and Independent Games LAG

Festival of Art and Independent Games LAG Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny poz. 17 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 / 2011

Zarządzenie nr 17 / 2011 Zarządzenie nr 17 / 2011 z dnia 30 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 31/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie: zasad tworzenia, organizacji i finansowania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH. Postanowienia ogólne

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 46 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego kursów dokształcających UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) Wydział Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej;

Postanowienia ogólne. 1) Wydział Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; PROGRAM ROZWOJU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Biuro Projektu: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ. Zarządzenie nr 28

INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ. Zarządzenie nr 28 Strona1/9 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCHYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCHYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCHYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 3/2016. z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE Nr 3/2016. z dnia 29 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE Nr 3/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 44/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE nr 44/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE nr 44/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Edukacji w Mechatronice w Centrum Popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Strona. Zarządzenie nr 25

Strona. Zarządzenie nr 25 Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt. UŚ accessible Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 9/2009 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I REJESTRACJI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI DOKTORANTÓW

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I REJESTRACJI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI DOKTORANTÓW Załącznik do Zarządzenia Rektora PG REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I REJESTRACJI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI DOKTORANTÓW Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne I 1 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego.

Zarządzenie nr 85. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r. Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny poz. 261 ZARZĄDZENIE NR 123/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Działając na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 224/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 224/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 224/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. Zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK Symbol procedury WSZJK/7/2014 Załącznik do Zarządzenia nr 34 Rektora PK z dnia 17 maja 2017 r. Procedura uruchomienia nowego kierunku studiów oraz zniesienia kierunku studiów Wersja procedury 03 Niniejszy

Bardziej szczegółowo