Zarządzenie nr 17 / 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 17 / 2011"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 17 / 2011 z dnia 30 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu etap końcowy inwestycji (TERMOLAB), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z umową o dofinansowanie Projektu nr UDA- RPSL /10-00 zawartą w dniu 21 marca 2011 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zgodnie z uchwałą nr 67 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 (ze zmianą zawartą w uchwale nr 2 z dnia 23 września 2008 r.) oraz w nawiązaniu do zarządzenia nr 7 Rektora UŚ z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizowaniem projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych środków europejskich i międzynarodowych zarządza się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedmiotem zarządzenia są zasady realizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Projektu Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu etap końcowy inwestycji (TERMOLAB), zwanego dalej Projektem. 2. Nadrzędnym dokumentem jest umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSL /10-00 zawarta w dniu 21 marca 2011 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - Beneficjentem, zwana w dalszej części zarządzenia Umową.

2 II. Zarządzanie Projektem 2 W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy powołuje się na okres od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 28 sierpnia 2012 r. Zespół Nadzorujący i Zespół Wykonawczy dla potrzeb zarządzania i realizacji Projektu. 3 Zespół Nadzorujący 1. W skład Zespołu Nadzorującego realizację Projektu wchodzą: 1) Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, 2) Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, 3) Kanclerz, 4) Kwestor, 5) Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi. 2. Do zadań Zespołu Nadzorującego należy: 1) współpraca z kierownictwem Projektu w zakresie realizacji Projektu, 2) uczestniczenie w spotkaniach informacyjno-organizacyjnych dotyczących realizacji Projektu, 3) aktywne uczestnictwo w działaniach minimalizujących zagrożenia realizacji Projektu. 4 Zespół Wykonawczy 1. W skład Zespołu Wykonawczego realizacji Projektu wchodzą: 1) Kierownik Projektu, 2) Koordynator Projektu, 3) obsługa sekretaryjna Kierownika Projektu. 2

3 2. Członkowie Zespołu Wykonawczego ściśle współpracują, w celu prawidłowej realizacji Projektu, z właściwymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej oraz wydziałowej. 3. Zadania członków Zespołu Wykonawczego, poszczególnych jednostek administracji ogólnouczelnianej oraz innych osób zaangażowanych w realizację Projektu określa załącznik do niniejszego zarządzenia. III. Zasady zatrudniania i wynagradzania w Projekcie 5 1. Zatrudnienie pracowników następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz zasadami i trybem określonym w Statucie Uniwersytetu Śląskiego. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 2. Wysokość wynagrodzeń nie może przekraczać kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie Projektu i musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z późn. zm.), zarządzeniami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim oraz aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata Wprowadza się następujące formy zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób zaangażowanych w realizację Projektu: 1) w ramach istniejącego stosunku pracy z pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, o ile nie wpływa to negatywnie na realizację bieżących zadań jednostki poprzez zawarcie aneksu do umowy o pracę / do aktu mianowania, 2) nawiązania odrębnego stosunku pracy z pracownikiem Uniwersytetu w niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas realizacji Projektu w innym charakterze (praca rodzajowo różna) niż aktualnie wykonywanym, 3

4 3) zawarcia umowy cywilnoprawnej na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w celu wykonania zadań związanych z realizacją Projektu, 4) przyznania premii za zadania dodatkowe pracownikom niebędących nauczycielami akademickimi, 5) przyznania dodatku uczelnianego. 4. Zatrudnienie pracownika w ramach tzw. osobowego funduszu płac lub zawarcie umowy cywilnoprawnej następuje na wniosek Kierownika Projektu, działającego w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, w której pracownik pozostaje w stosunku pracy. IV. Zasady realizacji dostaw, usług i robót budowlanych 6 1. Dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w ramach Projektu dokonywane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie. 2. Każdy wniosek o zakup musi być przygotowany zgodnie z wymogami stosowanego w Uniwersytecie Śląskim systemu elektronicznego, musi być opisany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz podpisany przez Kierownika Projektu. 3. Weryfikacja zapotrzebowań na dostawy, usługi, roboty budowlane i pozostałe wydatki realizowane w ramach Projektu, z budżetem Projektu, prowadzona jest przez Dział Projektów. 4. Nie dopuszcza się realizacji własnej dostaw, usług, robót budowlanych i płatności gotówkowych, pobierania materiałów z magazynu. V. Zasady archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem 7 1. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu przechowywane są w Uniwersytecie Śląskim do dnia 31 grudnia 2020 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 4

5 2. Przechowywanie dokumentacji Projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi, zawartymi we właściwych dokumentach programowych, z Umową oraz z zasadami określonymi w Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego, wprowadzonej zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 2 września 2010 r. (ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 93 Rektora UŚ z dnia 18 października 2010 r.). 3. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu muszą być w trakcie jego realizacji gromadzone i przechowywane w odrębnych, odpowiednio oznaczonych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie informacji i promocji, segregatorach i teczkach. VI. Zakaz zbycia aktywów trwałych 8 1. Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez Uniwersytet Śląski za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. 2. Nadzór nad wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1 sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego, w których realizowany jest Projekt. 3. Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach Projektu, odpowiednio oznaczone zgodnie z wytycznymi, o których mowa w 7 ust. 3, są ewidencjonowane na osobnych numerach inwentarzowych, a wyodrębniona dokumentacja jest przechowywana w odpowiednio oznaczonych segregatorach i teczkach. 4. Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach Projektu podlegają dodatkowym spisom inwentaryzacyjnym z natury lub drogą weryfikacji w roku 2011 i 2012, a arkusze spisowe winny być odpowiednio oznaczone zgodnie z wytycznymi, o których mowa w 7 ust. 3. VII. Ochrona danych osobowych 9 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim. 5

6 2. Powierza się Kierownikowi Projektu nadzór i zabezpieczenie ochrony danych osobowych w zakresie realizacji Projektu. 3. Udziela się Kierownikowi Projektu pełnomocnictwa do wydawania w imieniu Rektora specjalnych upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych w określonym zakresie. 4. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi wyznaczy w uzgodnieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim oraz Kierownikiem Projektu osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych związanych z realizacją Projektu w systemie informatycznym. 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych prowadzona jest na Wydziale Nauk o Ziemi przez pracownika wyznaczonego przez Dziekana Wydziału, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. VIII. Postanowienia końcowe W Dziale Księgowości Projektów prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu, zgodnie z zarządzeniem nr 119 z dnia 30 listopada 2009 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2. Poniesienie pierwszego wydatku w Projekcie nastąpiło dnia 30 kwietnia 2010 roku. 11 W ramach kontroli wewnętrznej Rektor zleci przeprowadzenie audytu wewnętrznego realizacji Projektu w roku

7 12 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2011 r. R E K T O R Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 7

Zarządzenie nr 5 / 2012

Zarządzenie nr 5 / 2012 Zarządzenie nr 5 / 2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji projektu pt.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

International scientific conference on THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES in Central Europe Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

International scientific conference on THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES in Central Europe Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Strona1 Zarządzenie nr 168 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: International scientific conference on THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES

Bardziej szczegółowo

Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Zarządzenie nr 18

Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Zarządzenie nr 18 Strona1 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 60/ 2011 z dnia 26 lipca 2011 r. Rektora w sprawie realizacji Projektu pt.: Inżynier Materiałów - Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 58

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 58 Strona1. z 6 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Media in formal and informal education in the Visegrád Group countries

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93/ 2011

Zarządzenie nr 93/ 2011 Zarządzenie nr 93/ 2011 z dnia 12 października 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Matematyka podstawą sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość Strona1 Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 / 2012

Zarządzenie nr 6 / 2012 Zarządzenie nr 6 / 2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji projektu pt.: Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82. I. Przedmiot zarządzenia 1

Zarządzenie nr 82. I. Przedmiot zarządzenia 1 Strona1 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Nowoczesna szkoła, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja Projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z:

Realizacja Projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z: Zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej w ramach Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Zarządzenie nr 42

Projekt Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Zarządzenie nr 42 Strona1 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/ 2011

Zarządzenie nr 70/ 2011 Zarządzenie nr 70/ 2011 z dnia 7 września 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 132. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 132. I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: W stronę nowych możliwości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarządzenie nr 4

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarządzenie nr 4 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: SPIN-US-Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 130. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 130. I. Przedmiot zarządzenia Strona1 Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląska Współpraca: Innowacje Dla Efektywnego Rozwoju - ŚWIDER w ramach

Bardziej szczegółowo

INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ. Zarządzenie nr 28

INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM UŚ. Zarządzenie nr 28 Strona1/9 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: INNO-DAKTYKA - innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych. Zarządzenie nr 2 / 2012

Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych. Zarządzenie nr 2 / 2012 Zarządzenie nr 2 / 2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji projektu pt.: Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Festival of Art and Independent Games LAG

Festival of Art and Independent Games LAG Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 175

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,   Zarządzenie nr 175 Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Projekt CiS Chemia i Staże. Zarządzenie nr 68

Projekt CiS Chemia i Staże. Zarządzenie nr 68 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: CiS Chemia i Staże w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zarządzenia

I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 20 listopada 2008r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu,,UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy realizowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 128

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,   Zarządzenie nr 128 Strona1 Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 września 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce przyszłości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ARKA WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych. Zarządzenie nr 43

ARKA WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych. Zarządzenie nr 43 Strona1 Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,arka WNS - Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych", w ramach

Bardziej szczegółowo

Humanistyka bez granic. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ. Zarządzenie nr 15

Humanistyka bez granic. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ. Zarządzenie nr 15 Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu Humanistyka bez granic. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna. Zarządzenie nr 9

Projekt Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej i Cieszyna. Zarządzenie nr 9 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: "Edukacja filozoficzna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 121. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 121. I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida w

Bardziej szczegółowo

GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi. Zarządzenie nr 34

GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi. Zarządzenie nr 34 Strona1 Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt.: GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi,

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo prosumenckie prosumencka energetyka

Społeczeństwo prosumenckie prosumencka energetyka Strona1 Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: (PROS). Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Będzin: kiedyś i dziś POWR U123/ Zarządzenie nr 106

Będzin: kiedyś i dziś POWR U123/ Zarządzenie nr 106 Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona. Zarządzenie nr 25

Strona. Zarządzenie nr 25 Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Welcome to Poland pt. UŚ accessible Ułatwienie nawigacji na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 35. I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) w ramach Programu Interreg Region

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy. Zarządzenie nr 3

Projekt STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy. Zarządzenie nr 3 Strona1 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: STUDIA I CO DALEJ - zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku

Bardziej szczegółowo

icse4 school - Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową Zarządzenie nr 92

icse4 school - Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową Zarządzenie nr 92 Strona1 Zarządzenie nr 92 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową

Bardziej szczegółowo

CLOSE THE DEAL, FILL THE GAP,

CLOSE THE DEAL, FILL THE GAP, Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu CLOSE THE DEAL, FILL THE GAP, realizowanego w ramach PROGRESS PROGRAMME. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 184

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 184 Strona1 Zarządzenie nr 184 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BPO&IT wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ.

BPO&IT wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ. Strona1 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: BPO&IT - wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Strona1

Zarządzenie nr 19. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Strona1 Strona1 Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Projekt CheS Chemik na Staż. Zarządzenie nr 14

Projekt CheS Chemik na Staż. Zarządzenie nr 14 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: CheS Chemik na Staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Strona1 Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: "Projekt kariera - rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 158. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 158. I. Przedmiot zarządzenia Strona1 Zarządzenie nr 158 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska (II edycja)

Bardziej szczegółowo

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ] Zarządzenie nr 9

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia [INFO-BIO-STAŻ] Zarządzenie nr 9 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia nauczycieli języka polskiego Pogranicza edukacji szkolnej. POWR KN67/18. Zarządzenie nr 2

Program kształcenia nauczycieli języka polskiego Pogranicza edukacji szkolnej. POWR KN67/18. Zarządzenie nr 2 Strona1 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Programy kształcenia nauczycieli języka polskiego Pogranicza edukacji szkolnej,

Bardziej szczegółowo

Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia POWR U121/17. Zarządzenie nr 122

Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia POWR U121/17. Zarządzenie nr 122 Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 września 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. ChemiK Chemia + Kompetencje

Projekt pt. ChemiK Chemia + Kompetencje Strona1 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: ChemiK Chemia + Kompetencje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Computing Competences. Innovative learning approach for non-it students CC INFINITE. Zarządzenie nr 20

Computing Competences. Innovative learning approach for non-it students CC INFINITE. Zarządzenie nr 20 Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: Computing Competences. Innovative learning approach for nonit students, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations

Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation of Jupyter notebook system for scientific explorations Strona1 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Infrastructure for cloud-based system education: scalable implementation

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 166. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 166. I. Przedmiot zarządzenia Strona1 Zarządzenie nr 166 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 19. I. Przedmiot zarządzenia Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: Nauka Programowania z wykorzystaniem robotów PROBOT, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt "Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ"

Projekt Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ Strona1 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,bio-pro: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 32. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 32. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki. Zarządzenie nr 1

Projekt pt. Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki. Zarządzenie nr 1 Zarządzenie nr 1 Rektora z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN. Zarządzenie nr 70

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN. Zarządzenie nr 70 Strona1 Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: PWP Partnerstwo Informatyka Nanofizyka. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWR U084/17

POWR U084/17 Zarządzenie nr 164 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Uniwersytet Młodego Dziennikarza - zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Zarządzenie nr 148

Projekt: Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Zarządzenie nr 148 Strona1 Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im.

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Kreatywny eksperymentator Projekt realizowany w partnerstwie z miastami Katowice i Bielsko-Biała oraz gminą Pszczyna.

Projekt pt. Kreatywny eksperymentator Projekt realizowany w partnerstwie z miastami Katowice i Bielsko-Biała oraz gminą Pszczyna. Strona1 Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Kreatywny eksperymentator", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 62 / 2011

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 62 / 2011 Zarządzenie nr 62 / 2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 117

Projekt: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,   Zarządzenie nr 117 Strona1 Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Akcent@net w ramach Funduszu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest od dnia 15 października 2011 r. do dnia 14 października 2014 r. zgodnie z:

Projekt realizowany jest od dnia 15 października 2011 r. do dnia 14 października 2014 r. zgodnie z: Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia (CareerS),

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NAUCZYCIEL - OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI NA WYDZIALE ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI UŚ POWR

ZAWÓD NAUCZYCIEL - OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI NA WYDZIALE ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI UŚ POWR Strona1 Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt: PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia.

Projekt: PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia. Strona1 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT. Zarządzenie nr 190

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT. Zarządzenie nr 190 Strona1 Zarządzenie nr 190 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Myśl odwrotnie i przewrotnie kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata POWR U187/17

Myśl odwrotnie i przewrotnie kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata POWR U187/17 Zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: Myśl odwrotnie i przewrotnie kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski Młodzieży nauka a problemy współczesnego świata POWR U067/17

Uniwersytet Śląski Młodzieży nauka a problemy współczesnego świata POWR U067/17 Zarządzenie nr 160 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: Uniwersytet Śląski Młodzieży nauka a problemy współczesnego świata, w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zarządzenia

I. Przedmiot zarządzenia Strona1 Zarządzenie nr 158 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: PIWONIA Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego POWR U198/17

Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego POWR U198/17 Zarządzenie nr 163 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 października 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pn.:, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 197. I. Przedmiot zarządzenia

Zarządzenie nr 197. I. Przedmiot zarządzenia Strona1 Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z:

II. Realizacja projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z: Strona1 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON. Zarządzenie nr 79

Projekt Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON. Zarządzenie nr 79 Strona1 Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50. Strona1

Zarządzenie nr 50. Strona1 Strona1 Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji Projektu International research network for study and development of new tools and methods

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 142. Naukowych działającą na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską

Zarządzenie nr 142. Naukowych działającą na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 października 2015 r. w sprawie realizacji Projektu Children Born of War - Past, Present and Future (CHIBOW) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany.

Projekt Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany. Strona1 Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw

Bardziej szczegółowo

Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych Akronim NJMZ. Zarządzenie nr 137

Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych Akronim NJMZ. Zarządzenie nr 137 Strona1 Zarządzenie nr 137 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Numeryczny model złożenia oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - UMO SMCEBI POWR

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - UMO SMCEBI POWR Zarządzenie nr 179 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie realizacji Projektu pn.: Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 131. I. Przedmiot zarządzenia. II. Realizacja Projektu

Zarządzenie nr 131. I. Przedmiot zarządzenia. II. Realizacja Projektu Strona1 Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 września 2015 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 47. I. Postanowienia ogólne

Zarządzenie nr 47. I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji projektu Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops (EURoot), realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/ 2008

Zarządzenie Nr 47/ 2008 Zarządzenie Nr 47/ 2008 z dnia 28 lipca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 113/2009

Zarządzenie nr 113/2009 Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA Zarządzenie nr 16 /2011 z dnia 29 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 6. 1) w załącznikach nr 1 i 2 do pisma okólnego:

Pismo okólne nr 6. 1) w załącznikach nr 1 i 2 do pisma okólnego: Pismo okólne nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych w ramach projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Zai. nr 6 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Zarządzenie Rektora nr 50/2018 z dnia 29.05.2018 r.) REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo