Terapia biologiczna Leki modyfikowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terapia biologiczna Leki modyfikowane"

Transkrypt

1 Terapia biologiczna Leki modyfikowane

2 jest to grupa leków ściśle związanych z cząsteczkami biologicznie czynnymi, naturalnie występującymi w organizmie człowieka działają na mechanizmy przez nie mediowane

3 Leki biologiczne mogą:. 1/ naśladować funkcję prawidłowych białek; 2/ wpływać na interakcje między różnymi biologicznie czynnymi cząsteczkami; 3/wpływać na receptory komórkowe

4 Leki biologiczne mogą być przeciwciałami Przeciwciała mają zdolność do: aktywacji układu dopełniacza; usuwania antygenów (przez tworzenie kompleksów immunologicznych); indukcji cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał. Cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał to skuteczny mechanizm eliminacji komórek, które opłaszczone przeciwciałami ulegają lizie.

5 Budowa przeciwciała

6 Technikę hybrydyzacji opracowali Köhler i Milstein na początku lat 70-tych XX w. Od uczulonych myszy otrzymywano limfocyty B, które łączono z komórkami linii mysiego szpiczaka (plasmocytoma), uzyskując nieśmiertelne komórki hybrydowe. Następnie wybierano klony wytwarzające określone przeciwciała i namnażano.

7 Pierwszym przeciwciałem monoklonalnym dopuszczonym w 1986r do leczenia był muromonab-cd3. Stosowanie niektórych przeciwciał mysich w początkowej fazie rozwoju tej metody ograniczało pojawienie się u człowieka przeciwciał anty-mysich.

8 Inżynieria genetyczna umożliwiła wytworzenie i selekcję przeciwciał monoklonalnych bez konieczności uczulania zwierząt laboratoryjnych. Od produkcji przeciwciał monoklonalnych mysich przez przeciwciała chimeryczne i humanizowane udało się dojść do przeciwciał ludzkich

9 Dla wystąpienia potencjału czynnościowego potrzebne jest wyzwolone depolaryzacją otwarcie kanałów sodowych w błonie aksonalnej neuronu.

10 Karbamazepina T1/2 w osoczu godziny; ---indukuje izoenzym CYP 3A4 (metabolizm karbamazepiny ulega przyspieszeniu w wyniku wielokrotnego zażycia)

11 Otrzymanie przeciwciał ludzkich pozwoliło uzyskać: silniejsze wiązanie z receptorami dla fragmentu Fc na powierzchni komórek efektorowych człowieka (a w związku z tym skuteczniejsze działanie); mniejszą immunogenność (a zatem dłuższy okres półtrwania leku i ograniczenie działań niepożądanych, zwłaszcza przy wielokrotnym podaniu)

12 Leki upośledzające rozpoznawanie antygenu

13 Fizjologia przypomnienie!!!!!. Antygen wyłapywany jest przez komórkę, która go prezentuje APC (-Antigen Presenting Cell ) za pomocą cząsteczki MHC klasy I lub II, a następnie jest prezentowany limfocytom T. Jeżeli komórka T ma odpowiedni receptor TCR, który rozpoznaje antygen, dochodzi do połączenia limfocyt T z APC. Stabilizacja wiązania TCR z MHC możliwa jest, gdy dojdzie do połączenia się drobin adhezyjnych- ICAM-1 i LFA3 na APC oraz LFA1 i CD2 na powierzchni limfocytów T. Adhezja zachodzi między cząsteczkami ICAM-1 i LFA-1 oraz CD2 i LFA-3.

14 APC ICAM LFA1 CD2 TCR MHC Kl I i II LFA3 T CD3 Antygen CD3

15 MUROMONAB-CD3 (lek immunosupresyjny) preparat Orthoclone OKT3. Jest to mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG zbudowane z 2 łańcuchów lekkich i 2 łańcuchów ciężkich. Jest stosowany w transplantologii.

16 Mechanizm działania: łączy się z antygenem CD3 znajdującym się na powierzchni limfocytów T, blokując w ten sposób receptor TCR (obecny na limfocytach T receptor rozpoznający antygen). Wynikiem tego jest brak możliwości rozpoznawania antygenów przez limfocyt T - zostaje zablokowana faza indukcyjna i efektorowa cytolizy oraz odpowiedź proliferacyjna limfocytów T na antygeny MHC klasy I i II.

17 LFA1 CD2 TCR muromonab T CD3 Antygen CD3

18 EFALIZUMAB blokuje łączenie LFA1 z ICAM-1. Ludzkie przeciwciało monoklonalne, które wykazuje powinowactwo do molekuły CD1 1 a (czyli podjednostki alfa cząsteczki adhezyjnej LFA-1). LFA1 jest to cząsteczka adhezyjna, która znajduje się na limfocytach T. W momencie gdy antygen prezentowany jest limfocytom przez komórkę APC, cząsteczka LFA1 łączy się z ICAM-1 (połączenie to umożliwia aktywacje limfocytów). EFALIZUMAB blokuje cząsteczkę LFA1, co uniemożliwia połączenie się z ICAM1.

19 APC MHC Kl I i II ICAM LFA3 Efalizumab LFA1 CD2 TCR T CD3 Antygen CD3

20 ALEFACEPT to proteina zbudowana z LFA3 i ludzkiej IgG1. Mechanizm działania podobny do EFALIZUMABU. Różnica polega na tym, że alefacept przyłącza się do CD2 na powierzchni limfocytu i w ten sposób uniemożliwia połączenie się CD2 z LFA3. Wywołuje także apoptozę limfocytów T CD4+ poprzez przyłączenie się receptora FcγRIII na komórkach NK i makrofagach.

21 APC ICAM LFA1 CD2 TCR MHC Kl I i II LFA3 T Alefacept CD3 Antygen CD3

22 Przeciwciała monoklonalne można łączyć z różnymi związkami, np. w immunoterapii nowotworów sprzęga się je z toksynami.

23 Białka fuzyjne

24 W wyniku połączenia wybranej cząsteczki (np. receptora na powierzchni komórki) z fragmentem Fc ludzkiego przeciwciała, zazwyczaj klasy IgG₁ powstają białka fuzyjne.

25 białka fuzyjne Umożliwiają połączenie funkcji wybranej cząsteczki z właściwościami fragmentu Fc przeciwciała. Powszechnie znanym przykładem jest etanercept- rekombinowane białko fuzyjne, połączenie ludzkiego receptora dla TNF typu2 z fragmentem Fc przeciwciała klasy IgG₁

26 ETANERCEPT jest ludzkim rozpuszczalnym receptorem TNF utworzonym z fuzji dwóch naturalnych rozpuszczonych receptorów TNF z fragmentem ludzkiej IgG1. (rekombinowane białko receptorowe p75fc powiązane z częścią Fc ludzkiej IgG1, które wiąże się z czynnikiem martwicy nowotworów alfa, przeciwdziałając jego efektom)

27 Działanie Etanerceptu polega na kompetycyjnym hamowaniu łączenia się TNF alfa z jego powierzchniowymi receptorami komórkowymi, co w rezultacie sprawia że cytokina TNF alfa staje się biologicznie nieaktywna.

28 etanercept Rp. Enbrel (roztwór do wstrzykiwań 0,05g i 0,025g po 4 ampułkostrzykawki; bądź proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia w/w stężeń.) S.25mg 2x / tydz. lub 50 mg 1x /tydz. wstrzykiwać s.c. w udo, brzuch, zmieniając za każdym razem miejsce podania. Zastrzyki mogą wykonywać sobie sami pacjenci

29 TNF -alfa jest cytokiną prozapalną: zwiększa liczbę komórek dendrytycznych prezentujących antygen co skutkuje wzmożoną prezentacją antygenu limfocytom T i aktywacją limfocytów; zmniejsza ilość E-kadehryn (umożliwiają m.in. Przyłączenie komórek dendrytycznych do keratynocytów) ich mniejszy poziom ułatwia komórkom dendrytycznym migrację ze skóry do węzłów chłonnych- gdzie dochodzi ponownie do aktywacji limfocytów;

30 pobudza naczyniowo- śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)- który zwiększa przesiękanie przez naczynia krwionośne; zwiększa migrację limfocytów i jest sprawcą powstawania nowych naczyń krwionośnych.

31 Indukuje w skórze keratynocyty do proliferacji równocześnie opóźnia dojrzewanie keratynocytów efektem jest pogrubienie skóry; Pobudza makrofagi do produkcji chemokin i cytokin prozapalnych ( IL-6;8,12; INF-γ); W hepatocytach wzrost odpowiedzi ostrej fazy wzrost CRP.

32 Przeciwciała blokujące TNF alfa

33 INFLIKSYMAB to chimeryczne ludzko - mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, wiążące się z dużym powinowactwem zarówno z rozpuszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego czynnika martwicy nowotworów TNF alfatworząc z nim stabilne kompleksy. Wiąże się z cząsteczkami TNF alfa- w osoczu i chorych tkankach, co jest równoznaczne z utratą aktywności biologicznej TNF alfa.

34 Blokada czynnika TNF alfa przyczyna się do zahamowania stanu zapalnego. Lek jest wykorzystywany w leczeniu: łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorobie Crohna. Podawany jest w postaci dożylnej infuzji trwającej 2-3 godziny

35 Infliksimab Rp. Remicade proszek do sporządzenia koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 0,1g (1 fiolka) S. 3mg/kg.mc we wlewie iv., dawki powtarzać po 2 i 6 tygodniach a następnie po 8 tygodniach. Po 12 tygodniach dawkę można zwiększyć o 1,5mg/kg. mc. do max dawki 7,5 mg/kg mc.

36 Preparat infliksimab zarejestrowano dla przypadków nie poddających się standardowemu leczeniu. Jest skuteczny w leczeniu: przetok w chorobie Leśniewskiego-Crohna; indukcji remisji i podtrzymaniu leczenia we wrzodziejącym zapaleniu jelit.

37 ADALIMUMAB (preparat HUMIRA) lek immunosupresyjny, rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw TNF alfa.

38 Działa selektywnie, inaktywując TNF alfa. Obniża aktywność CRP oraz innych wskaźników ostrej fazy stanu zapalnego (OB., IL-6), Obniża stężenie metaloproteaz macierzy (MMP-1, MMP-3) odpowiedzialnych między innymi za niszczenie chrząstki stawowej.

39 Adalimumab- Wskazania: reumatoidalne zapalenie stawów gdy metotreksat jest nieskuteczny lub w skojarzeniu z metotreksatem; łuszczycowe zapalenie stawów; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; ciężka postać choroby Leśniewskiego-Crohna.

40 Adalimumab Rp. Humira roztwór do wstrzykiwań 0,05g/ml (0,04g/0,8ml) 2 ampułkostrzykawki S. s.c. 40mg co tydzień bądź co 2 tygodnie

41 Powikłania stosowania TNF -alfa blokerów: infekcje bakteryjne i wirusowe; zespoły neurologiczne związane z demielinizacją; zespoły limfoproliferacyjne? np.. chłoniaki; wystąpienie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA); zespół toczniopochodny.

42 Przeciwciała monoklonalne przeciw integrynom

43 Fizjologia przypomnienie!!!!! Białka odpowiedzialne za adhezję (przyleganie, przyczepianie) tzw. CAMs (cellular adhesion molecules) pośredniczą w oddziaływaniach między komórkami oraz między komórkami a macierzą międzykomórkową i odpowiadają m.in. za migrację i przyleganie leukocytów do komórek śródbłonka w trakcie rozwoju procesu zapalnego.

44 Najliczniejszą klasą białek adhezyjnych są integryny -glikoproteiny wchodzące w skład błony komórkowej. Integryny współdziałają z innymi receptorami błonowymi, umożliwiając agregacje komórek oraz ich ukierunkowaną migracje. Dotychczas odkryto ponad 20 integryn. Integryny alfa4 uczestniczą w migracji leukocytów przez ściany naczyń krwionośnych, wiążą się z białkiem CAM1 (cell adhesion molecule1), którego zwiększoną aktywność obserwowano w zapaleniach jelit.

45 Przeciwciała monoklonalne przeciw integrynom α₄ zmniejszają migrację leukocytów do zmienionych zapalnie tkanek, wybiórczo blokując cząsteczki adhezyjne.

46 NATALIZUMAB (ANTEGREN) jest rekombinowanym (mysio-ludzkim) monoklonalnym przeciwciałem skierowanym przeciwko integrynie alfa4 znajdującej się na powierzchni leukocytów i pośredniczącej w migracji limfocytów przez śródbłonek naczyniowy do ściany jelit.

47 Modyfikowane białka fuzyjne CTLA4-Ig blokujące przekazywanie sygnału kostymulacji limfocytom T

48 Do aktywacji limfocytów T konieczne jest rozpoznanie przez receptor limfocytu T (TCR) antygenu prezentowanego przez komórkę prezentującą antygen w połączeniu z cząsteczką głównego układu zgodności tkankowej (MHC).

49 Następnie na powierzchni limfocytu T pojawia się cząsteczka CTLA-4, która wykazuje znacznie większe powinowactwo do CD80/CD86 i po wyeliminowaniu patogenu przekazuje do wnętrza komórki sygnał hamujący odpowiedź immunologiczną.

50 Stworzono białko fuzyjne zawierające CTLA-4, które blokuje szlak kostymulacji. ABATACEPT Białko jest wykorzystywane w leczeniu chorób autoimmunologicznych i w przypadku odrzucenia przeszczepu.

51 abatacept Zawiera pozakomórkową część ludzkiej cząsteczki CTLA-4 i fragmentu FcIgG1. CTLA-4Ig blokuje interakcje między cząsteczką CD28 a cząsteczkami CD80/CD86 zapobiegając pełnej aktywacji limfocytów T.

52 Wykorzystanie leków biologicznych

53 Choroby zapalne jelit /nieswoiste zapalenie jelit/ i n f l i k s y m a b (Remicade) ( chimeryczne przeciwciało anty TNF-α). a d a l i m u m a b (Humira) ( ludzkie przeciwciało anty TNF-α)

54 2. infliksymab (przeciwciało chimeryczne przeciw TNF alfa) wymaga równoczesnego podawania metotreksatu.

55 Reumatoidalne zapalenie stawów 1. Etanercept (białko fuzyjne utworzone z fuzji dwóch naturalnych rozpuszczonych receptorów TNF z fragmentem ludzkiej IgG1). samodzielnie lub w skojarzeniu z metotreksatem.

56 3. adalimumab (przeciwciało ludzkie przeciw TNF alfa) (Rp. Humira) 4. abatacept -modyfikowane białko fuzyjne CTLA4-Ig, które blokuje przekazywanie sygnału kostymulacji limfocytom T.

57 5. rituksymab-(rp. MabThera)

58 Rytuksymab ludzko-mysie przeciwciało wiążące się z antygenem CD20 występującym na limfocytach pre- B i na dojrzałych limfocytach B. W efekcie dochodzi do aktywności limfotoksycznej związanej z cytotoksycznością zależną od dopełniacza i indukcją apoptozy limfocytów B. Wskazania: oporne na chemioterapię lub dotychczas nie leczone chłoniaki nieziarnicze (S. 375mg/m2 pc. 1x w tyg przez 4 tyg w monoterapii; ciężkie reumatoidalne zapalenie stawów (S. 2 wlewy iv. po 1000mg w odstępach 2 tyg w skojarzeniu z metotreksatem).

59 MabThera koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu i.v. 0,01g/ml (0,1g/10ml) (2 fiol a 10ml) bądź 0,01g/ml (0,5g/50ml)(1fiol a 50ml). S. Podawać iv. w postaci powolnego wlewu ( 50mg/h co 30 min można zwiększyć o kolejne 50mg max 400mg, po wykonaniu premedykacji z leku przeciwgorączkowego, przeciwhistaminowego lub sterydu.

60 Choroby dermatologiczne

61 Etanercept i infliksimab zarejestrowano do leczenia przewlekłej łuszczycy plackowatej (co potwierdza główną rolę TNF-α w patogenezie tej choroby). W terapii łuszczycy stosuje się również: preparaty omówione blokujące cząsteczki adhezyjne 1/ alefacept (Rp.AMEVIVE)- białko fuzyjne ( połączenie ludzkiej cząsteczki LFA-3 i fragmentu Fc ludzkiego przeciwciała IgG1 wiążącego cząsteczkę CD2 na powierzchni limfocytów T i przez to ich hamowanie).

62 2/ efalizumab humanizowane przeciwciało monoklonalne które wiąże się z podjednostką α cząsteczki LFA-1 i hamuje aktywację limfocytów T.

63 Inne ogólnoustrojowe choroby autoimmunologiczne

64 Czynnik martwicy nowotworu alfa odgrywa istotną rolę w patogenezie zapalenia naczyń związanego z występowaniem przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA). Skutecznym w leczeniu zapalenia związanego z przeciwciałami ANCA okazał się infliksymab, problemem jest jednak ryzyko zakażeń. Rituksymab (Rp. Mab Thera)) jest skuteczny w chorobach związanych z przeciwciałami ANCA; w krioglobulinemii; toczniu rumieniowatym układowym

65 Natalizumab (przeciwciało monoklonalne przeciw integrynom α₄) Stosowany w nawracającej postaci stwardnienia rozsianego Ryzyko wieloogniskowej leukoencefalopatii?.

66 Przeszczepianie narządów

67 Muromonab-CD3 mysie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw glikoproteinie CD3 obecnej na powierzchni limfocytów T. Zarejestrowano do leczenia odrzucania przeszczepionej nerki. Aktualnie wskazania rozszerzono o przeszczepy serca i wątroby w przypadku nieskutecznego dotychczasowego leczenia.

68 Daklizumab (1997r)(Rp. Zenapax) organiczny związek chemiczny, lek immunosupresyjny będący rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem IgG przeciwko podjednostce α kompleksu receptora dla IL-2. Przeciwdziała wiązaniu IL-2 i powoduje spadek jej aktywności. Receptor dla IL-2 znajduje się na limfocytach T. blokuje w ten sposób proliferację limfocytów zależną od IL-2 Jest stosowany w terapii ostrego odrzucania przeszczepu.

69 Baziliksymab (1998r)(Rp. Simulec) przeciwciało monoklonalne (chimeryczne ludzko-mysie) przeciw antygenowi CD25 (podjednostce α receptora dla interleukiny -2 (IL-2) na powierzchni aktywnych limfocytów T. Blokuje w ten sposób proliferację limfocytów zależną od IL-2

70 Terapia nowotworów

71 - - pierwszym preparatem dopuszczonym do leczenia chłoniaków nieziarniczych w 1997 r był rytuksymab. -- inne leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych β komórkowych to ibrytumomab (Rp. Zewalin) i alemtuzumab ( przeciwciało anty-cd 52).

72 W przypadku rozsianego procesu nowotworowego podanie przeciwciał monoklonalnych znakowanych radioizotopem dzięki ich zdolności wybiórczego wiązania antygenu może prowadzić do napromieniowania patologicznych obszarów dawką cytotoksyczną. Tositumomab -znakowany jodem 131 skierowany jest przeciw antygenowi CD20, który znajduje się na powierzchni prawidłowych oraz zmienionych nowotworowo limfocytów B. Jest skuteczny u chorych z opornym na leczenie grudkowym chłoniakiem B- komórkowym.

73 Trastuzumab humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw ludzkiemu receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) -Nasila odpowiedź na chemioterapię pierwszego rzutu u chorych z przerzutowym rakiem sutka i nadmierną ekspresją HER2.

74 Trastuzumab rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG₁ łączące się wybiórczo z HER2 Rp. Herceptin proszek do sporządzania koncentratu do wlewu 0,15g (fiol 15ml). S. Rak piersi z przerzutami u osób z nadekspresją receptora HER2. Dawkowanie wg. schematów np.. iv. w 90 minut. wlewie. Dawka nasycająca 4mg/kg mc; podtrzymująca 2mg/kg mc / 1x w tyg. Cetuksymab - przeciwciało monoklonalne przeciw receptorowi nabłonkowego czynnika wzrostu.

75 Cetuksymab - Rp. Erbitux roztwór do infuzji 0,005g/ml (1 fiol 100ml ) (1 fiol 20ml) Leczenie skojarzone z irynotekanem raka jelita grubego z przerzutami, wykazującego ekspresję nabłonkowego czynnika wzrostu EGFR bądź leczenie zaawansowanego miejscowo raka płaskonabłonkowego w obrębie głowy i szyi w połączeniu z radioterapią.

76 Cetuksymab - przeciwciało monoklonalne przeciw receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu stosowany jest w połączeniu z irinotekanem w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami. Do leczenia tej choroby wykorzystuje się również bewacizumab (preparat Avastin) przeciwciało monoklonalne przeciw naczyniowo- ródbłonkowemu czynnikowi wzrostu.

77 Bewacizumab -przeciwciało monoklonalne wiążące się z czynnikami wzrostu naczyń śródbłonka. Rp. Avastin koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 0,025g/ml (0,1g/4ml)(1fiol 4ml) oraz 0,4g/16ml (1fiol 16ml). Leczenie pierwszego rzutu rozsianego raka sutka w skojarzeniu z paklitakselem; rak okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

78 Ibrytumomab = tiuksetan rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne, radiofarmaceutyk. Rp. Zevalin zestaw 4 fiolek o różnej zawartości do przygotowania Infuzji 0,0032g S. Według schematu- oporna na leczenie CD20+ postać grudkowego B-komórkowego chłoniaka nieziarniczego Alemtuzumab lek przeciw białaczkowy, przeciwciało monoklonalne przeciw glikoproteinie CD52 na powierzchni limfocytów Rp. Mab Campath koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 0,03g/ml S. iv. we wlewie trwającym 2h według schematu

79 Irynotekan -inhibitor topoizomerazy 1 Rp. Irinotecan Mayne (inj. 0,02g/ml( 1 fiol 2 ml, 1fiol. 5ml) Zaawansowany rak jelita grubego po niepowodzeniach 5-fluorouracylu. Rp. Campto (koncentrat do wlewu iv.0,02g/ml (0,04g/2ml)(1fiol 2ml) też (0,1g/5ml; 1 fiol 5 ml)

80 Układ krążenia

81 Abciksimab - fragment Fab monoklonalnego przeciwciała chimerycznego przeciw glikoproteinowemu receptorowi płytkowemu IIb/IIIa, o 35% zmniejsza liczbę ostrych powikłań niedokrwiennych podczas zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej.

82 Abciksimab lek hamujący agregację płytek, antagonista Receptora GP IIb/IIIa Rp. ReoPro roztwór iv. 0,002g/ml (0,01g/5ml) (1fiol 5ml). S.0,25mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu iv w ciągu 1min (bolus) a następnie wlew 0,125µg/kg mc/min max 10µg/min). 24 godziny przed interwencją i 12 godzin po kardiointerwencji =PTCA ale też przy braku reakcji na ASA i heparynę.

83 Choroby zakaźne

84 Paliwizumab- humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw białku F syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). Lek jest wskazany u dzieci z grupy wysokiego ryzyka zakażeniom RSV. Rp. Synagis proszek do sporządzenia roztw. do wstrzykiwań 0,05g (1fiol z proszkiem i 1 fiol rozpuszczalnika 1 ml). S. Domięśniowo 15mg/kg mc 1x w miesiącu

85 Choroby alergiczne

86 Leczenie przeciwciałem monoklonalnym anty- IgE 317 chorych z umiarkowaną i ciężką astmą atopową przynosi wymierne korzyści. Pozwala zredukować dawkę glikokortykosteroidów. Omalizumab- zarejestrowano do leczenia ciężkiej przewlekłej astmy atopowej u dorosłych i młodzieży jeśli glikokortykosteroidy wziewne i długo działające β₂ mimetyki nie zapewniają skutecznej kontroli objawów.

87 Omalizumab- przeciwciało monoklonalne wybiórczo wiążące się z IgE Rp. Xolair proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 0,075g (1fiol+1amp rozpuszczalnika 2w ml) S. Zależna od stężenia IgE. Podaje się sc.

88 Toczeń rumieniowaty układowy

89 Belimumab- pierwszy lek biologiczny zarejestrowany do leczenia tocznia rumieniowatego układowego (początek marca 2011r FDA)-ludzkie przeciwciało monoklonalne, które wiąże i hamuje biologiczna aktywność białka stymulującego limfocyty B (BLyS -B- lymphocyte stimulator). Cytokina Blys stała się nowym celem dla nowych sposobów leczenia chorób autoimmunologicznych, których patogeneza wiąże się z zaburzeniami czynności limfocytów B.

90 Białko Blys należy do nadrodziny czynnika martwicy nowotworu (TNF) i wiąże się z receptorami na limfocytach B oraz stymuluje ich dojrzewanie i różnicowanie. BLyS pobudza też limfocyty do produkcji autoprzeciwciał. Terapia belimumabem chorych na toczeń pozwala zredukować dawkę sterydów oraz zmniejsza aktywność choroby. Lek ma dobry profil bezpieczeństwa. Podawany jest dożylnie 10mg/kg w postaci trwającego ok. godziny wlewu. Początkowe trzy dawki podaje się co dwa tygodnie, a następnie co 4 tyg. Lek jest dodawany do standardowej terapii prowadzonej u pacjenta.

91 Podsumowanie-nazewnictwo leków biologicznych Główne grupy leków biologicznych to: Przeciwciała monoklonalne ( sufiks mab) Białka fuzyjne ( sufiks cept) Rekombinowane białka ludzkie ( prefiks rh- lub rhu )

92 ETANERCEPT (ENBREL) Białko fuzyjne (połączenie ludzkiego receptora TNF-alfa z fragmentem Fc przeciwciała klasy IgG1) Znosi działanie TNF alfa. INFLIKSYMAB (REMICADE) Monoklonalne przeciwciało ludzko mysie anty TNF-alfa ADALIMUMAB (HUMIRA) Rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw TNFalfa CERTOLIZUMAB PEGOL (CIMZIA) Humanizowany fragment Fab przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko TNF-alfa, połączony z glikolem polietylenowym

93 NATALIZUMAB (ANTEGREN) Rekombinowane mysio ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw integrynie α4. ABATACEPT Modyfikowane białko fuzyjne CTLA4-Ig które blokuje przekazywanie sygnału kostymulacji limfocytom T. RITUKSYMAB (MABTHERA) Monoklonalne przeciwciało wiążące wybiórczo cząsteczkę CD20 na limfocytach B DAKLIZUMAB (ZENAPAX) Humanizowane przeciwciało IgG przeciwko podjednostce α kompleksu receptora dla IL-2. Blokuje proliferację limfocytów T zależną od IL-2)

94 BAZILIKSYMAB (SIMULEC) Przeciwciało monoklonalne (chimeryczne ludzko-mysie) przeciw antygenowi CD25 dla interleukiny 2 na powierzchni limfocytów T ABETIMUS (RIQUENT) Wywołuje tolerancję limfocytów B na natywny DNA. Wiąże na drodze reakcji krzyżowej receptor powierzchniowy dla przeciwciał anty -ndna (natywny DNA) na limfocytach B, co hamuje przekazanie drugiego sygnału i doprowadza do stanu anergii lub apoptozy tych limfocytów. Lek stosowany obecnie w próbach klinicznych w leczeniu toczniowego zapalenia nerek BEKAPLERMIN (REGRANEX) Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu BB pochodzenia płytkowego, stosowany w celu przyspieszenia ziarninowania. Stosowany w leczeniu głębokich neuropatycznych przewlekłych owrzodzeń cukrzycowych. Preparat występuje w formie żelu op 15g, każdy gram zawiera 100mcg bekaplerminu.

95 ANAKINRA Ludzki, rekombinowany antagonista receptora IL-1a. IL-1 uwalniana jest z makrofagów i fibroblastów. Jest mediatorem reakcji immunologicznych i zapalenia oraz w znaczący sposób odpowiada za destrukcję chrząstki i kości. IL-1 działa synergistycznie z TNFalfa. Nasila uwalnianie enzymów degradujących chrząstkę ( strome lizyny, agrekazyny, metaloproteina) z leukocytów, synowiocytów i chondrocytów TRASTUZUMAB Humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw ludzkiemu receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (HER2)- nasila odpowiedź na chemioterapię pierwszego rzutu u chorych z przerzutowym rakiem sutka i nadmierną ekspresją HER2. ALEMTUZUMAB ( MAB CAMPATH) lek przeciw białaczkowy, przeciwciało monoklonalne przeciw glikoproteinie CD52 na powierzchni limfocytów.

96 BEWACIZUMAB (AVASTIN) przeciwciało monoklonalne wiążące się z czynnikami wzrostu naczyń śródbłonka. ABCIKSIMAB (REOPRO) fragment Fab monoklonalnego przeciwciała chimerycznego przeciw glikoproteinowemu receptorowi płytkowemu IIb/IIIa PALIWIZUMAB (SYNAGIS) humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciw białku F syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). Lek jest wskazany u dzieci z grupy wysokiego ryzyka zakażeniom RSV. OMALIZUMAB (XOLAIR) przeciwciało monoklonalne wybiórczo wiążące się z IgE. Belimumab Ludzkie przeciwciało monoklonalne hamujące aktywność białka stymulującego limfocyty B-BLyS (B-lymphocyte stimulator).dziękuję.

Leczenie biologiczne co to znaczy?

Leczenie biologiczne co to znaczy? Leczenie biologiczne co to znaczy? lek med. Anna Bochenek Centrum Badawcze Współczesnej Terapii C B W T 26 Październik 2006 W oparciu o materiały źródłowe edukacyjnego Grantu, prezentowanego na DDW 2006

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Co to są nieswoiste zapalenia jelit? Grupa chorób w których dochodzi

Bardziej szczegółowo

Leczenie Farmakologiczne

Leczenie Farmakologiczne www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Leczenie Farmakologiczne Wersja 2016 13. Leki biologiczne W ciągu ostatnich lat pojawiły się nowe perspektywy leczenia dzięki nowym lekom określanym jako leki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD AKTUALNYCH NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W REUMATOLOGII

PRZEGLĄD AKTUALNYCH NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W REUMATOLOGII PRZEGLĄD AKTUALNYCH NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W REUMATOLOGII Prof. dr hab. n med. Małgorzata Wisłowska Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA Cytokiny Hematopoetyczne

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Lp. tydzień wykłady seminaria ćwiczenia

Lp. tydzień wykłady seminaria ćwiczenia Lp. tydzień wykłady seminaria ćwiczenia 21.02. Wprowadzeniedozag adnieńzwiązanychzi mmunologią, krótka historiaimmunologii, rozwójukładuimmun ologicznego. 19.02. 20.02. Wprowadzenie do zagadnień z immunologii.

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiedzy na temat leku Simponi i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Przegląd wiedzy na temat leku Simponi i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE EMA/115257/2019 EMEA/H/C/000992 Przegląd wiedzy na temat leku Simponi i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE Co to jest lek Simponi i w jakim celu się go stosuje Simponi jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz.i): wprowadzenie (komórki, receptory, rozwój odporności nabytej)

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz.i): wprowadzenie (komórki, receptory, rozwój odporności nabytej) PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz.i): wprowadzenie (komórki, receptory, rozwój odporności nabytej) Nadzieja Drela ndrela@biol.uw.edu.pl Konspekt do wykładu

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe Lp. KOD NUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZ ROZPOZNANIE KLINICZNE ICD-10 NAZWA PROGRAMU SUBSTANCJE CZYNNE 1 2 3 4 5 6 1 03.0000.301.02 B.1. B 18.1

Bardziej szczegółowo

Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu unaczynionego

Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu unaczynionego Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu unaczynionego Cel leczenia Brak odrzucania czynnego przeszczepionego narządu Klasyfikacja odrzucania przeszczepionego narządu Leki immunosupresyjne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy świadkami zmierzchu klasycznej reumatologii?

Czy jesteśmy świadkami zmierzchu klasycznej reumatologii? Prof. UM dr hab. med. Paweł Hrycaj Osiągnięcia w badaniach nad etiopatogenezą chorób reumatycznych i ich wpływ na leczenie Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Simponi/golimumab Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa.

Simponi/golimumab Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa. Simponi/golimumab Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa. Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniajc ego (EPAR). Wyja nia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia NR 15/2008/ DGL Prezesa NFZ z dnia 18 lutego 2008 r.. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW INFLIXIMABEM

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia NR 15/2008/ DGL Prezesa NFZ z dnia 18 lutego 2008 r.. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW INFLIXIMABEM Nazwa programu: LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW INFLIXIMABEM ICD-10 M 05 (Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów) M 06 (Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów) Dziedzina medycyny: Reumatologia

Bardziej szczegółowo

NZJ- a problemy stawowe. Małgorzata Sochocka-Bykowska Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie

NZJ- a problemy stawowe. Małgorzata Sochocka-Bykowska Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie NZJ- a problemy stawowe Małgorzata Sochocka-Bykowska Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit charakteryzujące się występowaniem częstych powikłań jelitowych i

Bardziej szczegółowo

Rola układu receptor CD40 ligand CD40 (CD40/D40L) w procesach zapalnych

Rola układu receptor CD40 ligand CD40 (CD40/D40L) w procesach zapalnych Rola układu receptor CD40 ligand CD40 (CD40/D40L) w procesach zapalnych prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając dr n. med. Tatiana Jasińska Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia I.

Bardziej szczegółowo

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych:

Simponi jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym. Preparat stosuje się w leczeniu następujących chorób u osób dorosłych: EMA/411054/2015 EMEA/H/C/000992 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa golimumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego produktu.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE

CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE Autoimmunizacja Odpowiedź immunologiczna skierowana przeciwko własnym antygenom Choroba autoimmunizacyjna Zaburzenie funkcji fizjologicznych organizmu jako konsekwencja autoimmunizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia*** Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bendamustine Kabi, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Bendamustini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32.a. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE

Bardziej szczegółowo

17. Leki immunosupresyjne

17. Leki immunosupresyjne 17. Leki immunosupresyjne Do grupy leków immunosupresyjnych zaliczamy środki o różnej budowie chemicznej i mechanizmie działania, których wspólną cechę stanowi to, że zmniejszają one aktywność układu immunologicznego.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) I. LEKI BIOLOGICZNE A. Kryteria kwalifikacji ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES WIADCZENIA GWARANTOWANEGO WIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe Lp. KOD NUMER ZAŁĄCZNIKA ROZPOZNANIE KLINICZNE NAZWA PROGRAMU SUBSTANCJE CZYNNE z Obw. MZ ICD-10 1 2 3 4 5 6 1 03.0000.301.02 B.1. B 18.1

Bardziej szczegółowo

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 570 Poz. 56 Załącznika B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia w badaniach nad etiopatogenezą chorób reumatycznych i ich wpływ na leczenie

Osiągnięcia w badaniach nad etiopatogenezą chorób reumatycznych i ich wpływ na leczenie Prof. UM dr hab. med. Paweł Hrycaj Osiągnięcia w badaniach nad etiopatogenezą chorób reumatycznych i ich wpływ na leczenie Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO

Załącznik B.45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO Załącznik B.45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO A. Kryteria kwalifikacji ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Pacjent jest kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Tolerancja immunologiczna

Tolerancja immunologiczna Tolerancja immunologiczna autotolerancja, tolerancja na alloantygeny i alergeny dr Katarzyna Bocian Zakład Immunologii kbocian@biol.uw.edu.pl Funkcje układu odpornościowego obrona bakterie alergie wirusy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06)

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 614 Poz. 56 Załącznik B.45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 93/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0)

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) Załącznik B.47. LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) A. Kryteria kwalifikacjiś WIADCZENIOBIORCY 1. Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. I

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. I Ćwiczenie 1 Część teoretyczna: Budowa i funkcje układu odpornościowego 1. Układ odpornościowy - główne funkcje, typy odpowiedzi immunologicznej, etapy odpowiedzi odpornościowej. 2. Komórki układu immunologicznego.

Bardziej szczegółowo

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem;

ostrym reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba powodująca stan zapalny stawów), gdzie produkt MabThera podaje się dożylnie z metotreksatem; EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa rytuksymab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy rodzaju chłoniaka nieziarniczego zwanego chłoniakiem z małych limfocytów B. Warto również przeczytać informacje na temat przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), która jest podobnym

Bardziej szczegółowo

Keytruda (pembrolizumab)

Keytruda (pembrolizumab) EMA/235911/2019 EMEA/H/C/003820 Przegląd wiedzy na temat leku Keytruda i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE Co to jest lek Keytruda i w jakim celu się go stosuje Keytruda

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0)

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) Załącznik B.47. LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) A. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Podczas pierwszej kwalifikacji do programu oraz gdy jest to

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA PIERSI ICD-10 C

LECZENIE RAKA PIERSI ICD-10 C załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE RAKA PIERSI ICD-10 C 50 nowotwór złośliwy sutka Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna I. Cel

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz. III): Aktywacja i funkcje efektorowe limfocytów B

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz. III): Aktywacja i funkcje efektorowe limfocytów B PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz. III): Aktywacja i funkcje efektorowe limfocytów B Nadzieja Drela ndrela@biol.uw.edu.pl Konspekt wykładu Rozpoznanie antygenu

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie raka piersi Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie raka piersi Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA PIERSI ICD-10 C 50 nowotwór złośliwy sutka Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna I. Cel

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE 1. Dawkowanie. 1.1 Adalimumab należy podawać w dawce 40 mg, we wstrzyknięciu podskórnym co dwa tygodnie

SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE 1. Dawkowanie. 1.1 Adalimumab należy podawać w dawce 40 mg, we wstrzyknięciu podskórnym co dwa tygodnie Załącznik nr 1 13. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) I. LEKI BIOLOGICZNE A. Kryteria

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Chrobak

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Chrobak INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA WE WROCŁAWIU POLSKA AKADEMIA NAUK mgr Milena Iwaszko Rola polimorfizmu receptorów z rodziny CD94/NKG2 oraz cząsteczki HLA-E w patogenezie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51)

LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51) Załącznik B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 1. Kryteria włączenia ŚWIADCZENIOBIORCY Do leczenia infliksymabem mogą

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

USG Power Doppler jest użytecznym narzędziem pozwalającym na uwidocznienie wzmożonego przepływu naczyniowego w synovium będącego skutkiem zapalenia.

USG Power Doppler jest użytecznym narzędziem pozwalającym na uwidocznienie wzmożonego przepływu naczyniowego w synovium będącego skutkiem zapalenia. STRESZCZENIE Serologiczne markery angiogenezy u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - korelacja z obrazem klinicznym i ultrasonograficznym MIZS to najczęstsza przewlekła artropatia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Synagis 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Substancja czynna: paliwizumab Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem tego

Bardziej szczegółowo

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Odział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 765 Poz. 42 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna

1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć Seminaria 1. Układ odpornościowy. Odporność humoralna Ludzki układ odpornościowy Składowe i mechanizmy odporności wrodzonej Składowe i mechanizmy odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 w zakresie zmiany sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego Leczenie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4,

Bardziej szczegółowo

ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA

ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA ANEKS WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ODMOWY PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMEA PONOWNE ZBADANIE OPINII CHMP Z 19 LIPCA 2007 R. NA TEMAT PREPARATU NATALIZUMAB ELAN PHARMA Podczas posiedzenia w lipcu 2007 r. CHMP przyjął

Bardziej szczegółowo

Nowotwór złośliwy piersi

Nowotwór złośliwy piersi www.oncoindex.org SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU: Nowotwór złośliwy piersi Lapatinib Refundacja z ograniczeniami Lapatinib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z rakiem piersi, u których nowotwór

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie stwardnienia rozsianego Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 16/2009 Prezesa NFZ z dnia 10 marca 2009 roku I. Cel

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

Nazwa programu: LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O PRZEBIEGU AGRESYWNYM Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61

Spis tre 1. Podstawy immunologii 11 2. Mechanizmy immunopatologiczne 61 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego 6 Przedmowa do wydania pierwszego oryginalnego 6 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego 7 Przedmowa do wydania drugiego oryginalnego zmienionego i uaktualnionego

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie stwardnienia rozsianego Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 lutego 2012 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6. Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Kod przedmiotu/modułu MK_39 Punkty ETCS: 6 Nazwa przedmiotu: Immunopatologia Jednostka: Zakład Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej, ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Lek Avastin stosuje się u osób dorosłych w leczeniu następujących rodzajów nowotworów w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi:

Lek Avastin stosuje się u osób dorosłych w leczeniu następujących rodzajów nowotworów w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa bewacyzumab Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku.

Bardziej szczegółowo

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha odpowidzialnością Jana Pawła II 50

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa skuteczność golimumabu u pacjentów z zapalnymi spondyloartropatiami wtorek, 03 lutego :06

Długoterminowa skuteczność golimumabu u pacjentów z zapalnymi spondyloartropatiami wtorek, 03 lutego :06 Skuteczność leczenia zapalnych chorób reumatycznych poprawiła się istotnie w ostatnich latach. Złożyło się na to wiele czynników, do których można zaliczyć wczesną diagnostykę i szybkie rozpoczynanie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

oporność odporność oporność odporność odporność oporność

oporność odporność oporność odporność odporność oporność oporność odporność odporność nieswoista bierna - niskie ph na powierzchni skóry (mydła!) - enzymy - lizozym, pepsyna, kwas solny żołądka, peptydy o działaniu antybakteryjnym - laktoferyna- przeciwciała

Bardziej szczegółowo

NON-HODGKIN S LYMPHOMA

NON-HODGKIN S LYMPHOMA NON-HODGKIN S LYMPHOMA Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku We Wrocławiu Aleksandra Bogucka-Fedorczuk DEFINICJA Chłoniaki Non-Hodgkin (NHL) to heterogeniczna grupa nowotworów charakteryzująca

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Paweł Hrycaj. Leczenie chorób reumatycznych

Dr hab. med. Paweł Hrycaj. Leczenie chorób reumatycznych Dr hab. med. Paweł Hrycaj Leczenie chorób reumatycznych Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej Katedra Immunologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redukcja ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wpływ opioidów na układ immunologiczny

Wpływ opioidów na układ immunologiczny Wpływ opioidów na układ immunologiczny Iwona Filipczak-Bryniarska Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kg proszku do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50)

LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50) Załącznik B.9. LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 1.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologiczne rozpoznanie raka piersi; 2) nadekspresja

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Białaczka limfatyczna

Białaczka limfatyczna www.oncoindex.org SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU: Białaczka limfatyczna OBEJMUJE PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (PBL) I OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ALL) Clofarabine Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LE NIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES WIADCZENIA GWARANTOWANEGO WIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiedzy na temat leku Opdivo i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Przegląd wiedzy na temat leku Opdivo i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE EMA/55246/2019 EMEA/H/C/003985 Przegląd wiedzy na temat leku Opdivo i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE Co to jest lek Opdivo i w jakim celu się go stosuje Opdivo jest lekiem

Bardziej szczegółowo

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Reumatologia 2016; supl. 1: DOI: /reum

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Reumatologia 2016; supl. 1: DOI: /reum Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Reumatologia 2016; supl. 1: 134 135 DOI: 10.5114/reum.2016.60016 Postępowanie okołooperacyjne w aloplastyce stawu biodrowego i kolanowego u chorych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zakażeń EBV

Diagnostyka zakażeń EBV Diagnostyka zakażeń EBV Jakie wyróżniamy główne konsekwencje kliniczne zakażenia EBV: 1) Mononukleoza zakaźna 2) Chłoniak Burkitta 3) Potransplantacyjny zespół limfoproliferacyjny Jakie są charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15678 Poz. 1593 1593 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHOROBY REUMATYCZNE A OBNIŻENIE GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI

CHOROBY REUMATYCZNE A OBNIŻENIE GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI CHOROBY REUMATYCZNE A OBNIŻENIE GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI Katarzyna Pawlak-Buś Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ECHA ASBMR 2018 WIELOCZYNNIKOWY CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki:2017/2018

Rok akademicki:2017/2018 Rok akademicki:2017/2018 Studia magisterskie Kierunek: Analityka medyczna Przedmiot: IMMUNOLOGIA Z IMMUNOPATOLOGIĄ Rok III Semestr V Wykłady 45 godzin Ćwiczenia 30 godzin Seminaria 15 godzin Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

Rysunek. Układ limfatyczny.

Rysunek. Układ limfatyczny. Informacja dotyczy chłoniaka grudkowego, stanowiącego odmianę chłoniaka nieziarniczego. Chłoniak nieziarniczy Jest to choroba rozrostowa układu limfatycznego, który stanowi część systemu odpornościowego

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie raka piersi Załącznik nr 5 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie raka piersi Załącznik nr 5 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Załącznik nr 5 do zarządzenia 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE RAKA PIERSI ICD-10 C 50 nowotwór złośliwy sutka Dziedzina medycyny: onkologia kliniczna I.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0)

LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) Załącznik B.47. LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0) A. Kryteria kwalifikacjiś WIADCZENIOBIORCY 1. Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: IMMUNOLOGIA Z IMMUNOPATOLOGIĄ Rok III Semestr V Wykłady 45 godzin Ćwiczenia 45 godzin Forma zaliczenia: Egzamin praktyczny i teoretyczny

Przedmiot: IMMUNOLOGIA Z IMMUNOPATOLOGIĄ Rok III Semestr V Wykłady 45 godzin Ćwiczenia 45 godzin Forma zaliczenia: Egzamin praktyczny i teoretyczny Rok akademicki 2016/2017 Studia magisterskie Kierunek: Analityka medyczna Przedmiot: IMMUNOLOGIA Z IMMUNOPATOLOGIĄ Rok III Semestr V Wykłady 45 godzin Ćwiczenia 45 godzin Forma zaliczenia: Egzamin praktyczny

Bardziej szczegółowo